A/S G4S Latvia Reģ. Nr Stigu iela 10, Rīga, LV gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "A/S G4S Latvia Reģ. Nr Stigu iela 10, Rīga, LV gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un"

Transkripts

1 A/S G4S Latvia Reģ. Nr Stigu iela 10, Rīga, LV gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, un neatkarīgu revidentu ziņojums

2 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance 7 8 Naudas plūsmas pārskats 9 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Pielikums Neatkarīga revidenta ziņojums

3 Informācija par Sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas numurs, vieta un datums Juridiskā adrese Pamatdarbības veids Valdes locekļi un to ieņemamie amati Sabiedrības padomes locekļi un to ieņemamie amati A/s G4S Latvia Akciju sabiedrība , Rīga, gada 31. jūlijs Stigu iela 10, Rīga, LV-1021 Personiskās drošības darbības, NACE kods (80.10, 2.0 red.). Edgars Zālītis, valdes priekšsēdētājs Karina Skoborihina, valdes locekle Jānis Ābele, valdes loceklis Lauri Veikko Saloranta, padomes priekšsēdētājs (ar ) Priit Sarapuu, padomes priekšsēdētāja vietnieks (līdz ) Villu Oun, padomes priekšsēdētāja vietnieks (ar ) Alger Rapp, padomes loceklis (ar ) Pārskata periods Ziņas par mātes sabiedrību A/S G4S Eesti Tammsaare Tallina, Igaunija Līdzdalības daļa kapitālā: 100% Revidenta un atbildīgās zvērinātās revidentes vārds un adrese Deloitte Audits Latvia SIA Komercsabiedrības licence Nr. 43 Grēdu iela 4a Rīga, LV-1019 Latvija Atbildīga zvērināta revidente: Inguna Staša Sertifikāts Nr

4 Vadības ziņojums Darbības veids Drošības risinājumu sniegšana juridiskajām un fiziskajām personām. Sabiedrības darbība pārskata gadā gadā A/S G4S Latvia (turpmāk tekstā Sabiedrība) ir turpinājusi veiksmīgi strādāt joprojām gausas ekonomikas attīstības apstākļos, izjūtot lielu spiedienu uz pakalpojuma un produkta cenu no klientu puses, ko radījusi ne tikai agresīva pelēkās zonas cenu politika, bet arī darba spēka trūkums. Tai pat laikā A/S G4S Latvia apgrozījums gadā ir pieaudzis pat par 2,9% sasniedzot Sabiedrība ir izrādījusi stabilu pārliecību rūpēs par savu darbinieku labklājību, nodrošinot stabilu un nozarē joprojām augstāko darba samaksu. Arī Sabiedrības pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2021.gadā ir augušas par 6,5% jeb sasniedzot Bruto peļņa 2021.gadā ir kritusies par 13% sasniedzot , kur kā galvenais iemesls ir bijis minimālās darba algas palielināšana no 430 uz 500 ar gada 1 janvāri. Ar lielu gandarījumu varam uzsvērt, ka 2021.gadā Sabiedrība ir spējusi noturēt klientu portfeli visās biznesa nodaļās, tādā veidā apstiprinot gan sniegto pakalpojumu kvalitāti, gan cenas atbilstību tirgus prasībām gadā A/S G4S Latvia ir veltījusi lielu uzmanību savām vērtībām, kur viena no galvenajām ir klients, kā apliecinājumu saņemot pozitīvas atsauksmes un pateicības no klientiem par profesionālu un augsta līmeņa pakalpojuma sniegšanu. Sabiedrība 2021.gada laikā lielu uzmanību ir veltījusi rūpēm par savu darbinieku darba drošību un aizsardzību, veltot pastiprinātu ieguldījumu papildus izglītošanai drošībai uz ceļa un dažāda veida papildus apmācībām darba drošības jautājumos. Liels uzsvars ir likts uz darbinieku profesionālo apmācību, ikdienas pienākumu veikšanā piesaistot ar vien vairāk inovatīvus tehnoloģijas palīgrīkus (piem. planšetdatori un dažāda veida aplikācijas), tādā veidā paaugstinot gan darbinieka motivāciju, gan darba sniegumu un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sabiedrība 2021.gada laikā turpināja koncentrēšanos uz inovatīvu tehnoloģiju izpēti un apgūšanu, kas nākotnē dotu iespēju piesaistīt vairāk klientu un palielināt kompānijas apgrozījumu, lielu akcentu liekot uz video tehnoloģiju risinājumiem. Tajā pat laikā Sabiedrība ir turpinājusi strādāt pie procesu uzlabošanas Sabiedrības iekšienē un pie produktivitātes palielināšanas. Kopumā A/S G4S Latvia gada rezultāti ir vērtējami kā stabili apgrozījums 2021.gadā palielinājies par jeb 2,9%, Sabiedrības gada peļņa pirms nodokļiem par gadu bija (2020: peļņa ) gada sākumā tika apstiprināta jaunā koronavīrusa (Covid-19) esamība un uz doto brīdi tas ir izplatījies visā pasaulē, tai skaitā, Latvijā, traucējot uzņēmējdarbībai un ekonomiskajai attīstībai gadā globālās pandēmija ietekmē nav noticis būtisks apgrozījuma samazinājums. A/s G4S Latvia darbības specifika ir pielīdzināma valsts tiesībaizsardzības iestāžu darbībai. Neskatoties uz ārkārtas apstākļiem Sabiedrība nepārtrauktības režīmā atbildīgi pilda līgumos uzņemtās saistības, nodrošinot klientiem apsardzi un drošību gan klātienē, gan izmantojot attālinātos apsardzes risinājumus, atsevišķos gadījumos nepieciešamība pēc pakalpojumiem pat ir īpaši aktualizējusies jaunā koronavīrusa (Covid- 19) esamības dēļ. Sabiedrības likviditāte, grūtībās nonākušo klientu maksātspējas pazemināšanās dēļ, nesamazinājās. Turpmākā Sabiedrības attīstība Galvenie uzdevumi gadā ir saistīti ar izaugsmes veicināšanu, optimālu risinājumu ieviešanu, kas ļautu palielināt konkurētspēju drošības pakalpojumu tirgū. Turpinot attīstības virzienu inovatīvu apsardzes iekārtu un sistēmu apgūšanā, turpmākajos gados A/S G4S Latvia plāno ļoti aktīvi attīstīt dažādus apsardzes sistēmu tehnoloģiskus un inovatīvus risinājumus, piedāvājot klientiem tehnoloģijas attīstības laikmetam atbilstošus inovatīvus drošības risinājumus. Kā lielāko izaicinājumu 2022.gadā Sabiedrība uzskata inflācijas straujo kāpumu, kas būtiski var palielināt pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kas ietekmēs gan bruto peļņas, gan peļņas pirms nodokļiem samazinājumu. 4

5 Vadības ziņojums Sabiedrība plāno aktīvi strādāt pie sabiedrības informēšanas un izglītošanas par vienotas izpratnes sniegto drošības pakalpojumu kvalitātes standartiem Latvijā. Kā arī aktīvi līdzdarbosies valsts projektos, Ilgtspējas Indekss un Baltais Uzņēmumu Saraksts, lai veicinātu ēnu ekonomikas apkarošanu. Kā papildus darbības konkurētspējas palielināšanai, A/S G4S Latvia plāno turpināt attīstīt risku izvērtēšanas pakalpojuma sniegšanu, attīstīt video apsardzes pakalpojumu jomu, kā arī attīstīt jaunu tehnoloģiju apakšvirzienu maksāšanas līdzekļu uzskaites, pārskaites un uzglabāšanas tehnoloģiskās iekārtas. Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. Finanšu instrumentu izmantošana Pārskata gadā Sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus. Edgars Zālītis Karina Skoborihina Jānis Ābele Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes loceklis gada 8. aprīlī Gada pārskats apstiprināts akcionāru sapulcē Sapulces vadītājs Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 5

6 Peļņas vai zaudējumu aprēķins par gadu Piezīmes numurs Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 ( ) ( ) Bruto peļņa Pārdošanas izmaksas 4 ( ) ( ) Administrācijas izmaksas 5 ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 7 (28 423) (61 195) Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 10 (978) (9 294) Peļņa pirms nodokļiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 11 (6 943) ( ) Pārskata gada peļņa Pielikums no 11. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 6

7 Bilance gada 31. decembrī Aktīvs Ilgtermiņa ieguldījumi Piezīmes numurs Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā: Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļi kopā: Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Nākamo periodu izmaksas Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie pasūtījumi Avansa maksājumi par precēm Krājumi kopā: Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Īstermiņa aizdevumi akcionāram 23a Radniecīgo sabiedrību parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori kopā: Naudas līdzekļi Apgrozāmie līdzekļi kopā: Aktīvu kopsumma Pielikums no 11. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 7

8 Bilance gada 31. decembrī Pasīvs Piezīmes numurs Pārklasificēts * Pašu kapitāls Pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Pārējās rezerves Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa - - Pārskata gada nesadalītā peļņa Pašu kapitāls kopā: Kreditori Ilgtermiņa kreditori Pārējie ilgtermiņa kreditori - - Ilgtermiņa kreditori kopā: - - Īstermiņa kreditori No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Parādi radniecīgajām sabiedrībām Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Norēķini par pārskata gada dividendēm Pārējie kreditori Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā: Kreditori kopā: Pasīvu kopsumma Pielikums no 11. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 8

9 Naudas plūsmas pārskats par gadu Piezīmes numurs Pamatdarbības naudas plūsma Peļņa pirms nodokļiem Korekcijas: a) pamatlīdzekļu nolietojums b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi e) izdevumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā f) procentu ieņēmumi 9 (41 389) (91 638) i) peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas 6 (16 501) (21 975) Korekcijas: a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums ( ) b) krājumu atlikumu pieaugums ( ) (21 002) c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums ( ) Bruto pamatdarbības naudas plūsma ( ) Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem 22 (7 233) ( ) Pamatdarbības neto naudas plūsma ( ) Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (75 989) ( ) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas Izsniegtie aizdevumi - ( ) Saņemtie procenti Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (8 289) ( ) Finansēšanas darbības naudas plūsma Izmaksātas dividendes ( ) - Finansēšanas darbības neto naudas plūsma ( ) - Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / palielinājums pārskata gadā ( ) Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās Pielikums no 11. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 9

10 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par gadu Pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Pārējās rezerves Nesadalītā peļņa Kopā Izmaksātas dividendes no nesadalītās peļņas ( ) ( ) Pārskata gada peļņa Izmaksātas dividendes no nesadalītās peļņas ( ) ( ) Pārskata gada peļņa Pielikums no 11. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. 10

11 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes Informācija par Sabiedrības darbību Sabiedrības juridiskā forma ir akciju sabiedrība. Sabiedrības juridiskā un ofisa adrese ir Stigu iela 10, Rīga, LV Sabiedrības galvenie darbības virzieni ir fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana. Sabiedrības mātes sabiedrība ir A/S G4S Eesti (Igaunija) 100%. Koncerna galīgā mātes sabiedrība ir G4S Plc (Lielbritānija). Sabiedrības valdes locekļi ir Edgars Zālītis (valdes priekšsēdētājs), Karina Skoborihina (valdes locekle) un Jānis Ābele (valdes loceklis). Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība Deloitte Audits Latvia SIA un atbildīga zvērināta revidente Inguna Staša. Pārskata sagatavošanas pamats Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem Par grāmatvedību un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam gada 31. decembrī Sabiedrība atbilst vidējas sabiedrības kategorijai. Peļņas vai zaudējumu aprēķini ir sastādīti atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Naudas plūsmas pārskati ir sagatavoti pēc netiešās metodes. Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots pamatojoties uz sākotnējām iegādes izmaksām. Sagatavojot finanšu pārskatu tika apsvērta Covid-19 (koronavīruss) pandēmijas ietekme uz Sabiedrības esošo un turpmāko darbību. Finanšu pārskatā ir atspoguļota pandēmijas ietekme uz aktīvu un saistību novērtēšanu. Pielietotie grāmatvedības principi Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: a) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. b) Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā. c) Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: i. pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; ii. ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada iii. pārskata sastādīšanas dienu; aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. d) Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. f) Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. g) Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu. Saistītas puses Saistītās puses ir ar Sabiedrību saistītas juridiskas un fiziskas personas, saskaņā ar zemāk minētiem noteikumiem. a) Persona vai tuvs šīs personas ģimenes loceklis ir saistīts ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja: i. šai personai ir kontrole vai kopīga kontrole pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; ii. iii. šai personai ir būtiska ietekme pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; vai šī persona ir pārskatu sniedzēja sabiedrības vai tās mātes sabiedrības augstākās vadības pārstāvis. 11

12 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes (turpinājums) Saistītas puses (turpinājums) b) Sabiedrība ir saistīta ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem: i. sabiedrība un pārskatu sniedzēja sabiedrība pieder vienai sabiedrību grupai (kas nozīmē, ka mātes sabiedrība, meitas sabiedrība un māsu sabiedrības ir saistītās puses vienai otrai); ii. iii. iv. viena sabiedrība ir otras sabiedrības asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums (vai asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums tās grupas sabiedrībai, kurai pieder otra sabiedrība); abas sabiedrības ir kopuzņēmumi vienai un tai pašai trešajai pusei; viena sabiedrība ir trešās puses kopuzņēmums, bet otra sabiedrība ir tās pašas trešās puses asociētā sabiedrība; v. sabiedrība ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns atskaišu sniedzēja sabiedrības darbiniekiem vai sabiedrības, kura saistīta ar atskaišu sniedzēju, darbiniekiem. Ja atskaišu sniedzēja sabiedrība pati ir šāda veida plāns, saistītās puses ir arī to sponsorējošie darba devēji; vi. vii. sabiedrību kontrolē vai kopīgi kontrolē persona, kas identificēta (a) punktā; personai, kas identificēta (a)(i) punktā, ir būtiska ietekme pār sabiedrību vai ir sabiedrības (vai tā mātes sabiedrības) augstākās vadības pārstāvis. Darījumi ar saistītām pusēm resursu, pakalpojumu vai saistību nodošana starp pārskatu sniedzēja sabiedrību un tā saistīto pusi neatkarīgi no tā, vai par to ir noteikta atlīdzība. Finanšu instrumenti un finanšu riski Finanšu instruments ir vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus. Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir finanšu aktīvi naudas līdzekļi bankās, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, un finanšu saistības - parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, finanšu risku vadība Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir: i. Kredītrisks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi, ja darījumu puse nespēs pildīt savas līgumā noteiktās saistības, un kredītrisks ir saistīts, galvenokārt, ar debitoru parādiem no klientiem. Kredītriska vadības nodrošināšanai Sabiedrības vadība ir iedibinājusi kārtību, ka, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus ar pēcapmaksu, tiek veikta Klientu izvērtēšana un preces pārdošana vai pakalpojuma sniegšana ar pēcapmaksu tiek akceptēta, ievērojot noteiktus ierobežojumus. Sabiedrības vadība ir izstrādājusi kredītpolitiku, kas paredz veikt regulāras kontroles procedūras pār Sabiedrības debitoriem, tādējādi nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu. ii. Likviditātes risks - risks, ka Sabiedrība nespēs izpildīt savas finanšu saistības noteiktajā termiņā. Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu. Atvasinātie finanšu instrumenti netiek izmantoti finanšu risku ierobežošanai. Ievērojot Sabiedrības biznesa specifiku un bilances struktūru, tām nav raksturīgi nozīmīgi valūtas un procentu likmju riski. Pārskata periods Pārskata periods ir 12 mēneši no gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim. Nauda un naudas ekvivalenti Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un citiem īstermiņa augsti likvīdiem ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām. 12

13 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes (turpinājums) Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana Finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā eiro (). Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā kursa dienas sākumā, kuru nosaka, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru un kurš tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē. Pārskata perioda pēdējā dienā visi monetārie aktīva un pasīva posteņi tika pārrēķināti eiro pēc likmes, kas publicēta Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē USD GBP Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Aplēses un spriedumi Lai sagatavotu finanšu pārskatu, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē grāmatvedības politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas. Svarīgākās aplēses, kas izmantotas šo finanšu pārskatu sagatavošanā ir: (i) Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiks Vadība aplēš atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiku proporcionāli gaidāmajai aktīva izmantošanai (tā gaidāmajai kapacitātei vai efektivitāti), balstoties uz vēsturisko pieredzi ar līdzīgiem pamatlīdzekļiem un nākotnes plāniem. Saskaņā ar vadības vērtējumu atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiks ir šāds: Nemateriālie ieguldījumi: Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālās vērtības un klientu saraksts (no gada) 5 gadi 3 gadi Pamatlīdzekļi: Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi 3-4 gadi 3-5 gadi (ii) Debitoru parādu novērtējums Finanšu aktīvu uzraudzības procesam un vērtības samazināšanās noteikšanai ir raksturīgi vairāki būtiski riski un neskaidrības. Šie riski un neskaidrības ietver risku, ka Sabiedrības novērtējums attiecībā uz klienta spēju pildīt visas savas līgumsaistības mainīsies atbilstoši izmaiņām attiecīgā klienta kredītreitingā, un risku, ka ekonomiskā situācija pasliktināsies vairāk nekā paredzēts vai arī tā ietekmēs klientu būtiskāk. Debitoru parādi ir novērtēti, ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites vērtības atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem tiek aprēķināti, analizējot parādu vecuma struktūru, kā arī balstoties uz informāciju par konkrētu debitoru finansiālo stāvokli un parāda atgūstamību. 13

14 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes (turpinājums) (ii) Debitoru parādu novērtējums (turpinājums) Ir pielietota sekojoša uzkrājumu veidošanas politika, kas balstās uz parādu vecumu struktūru: Debitoru vecums (dienās) Uzkrājumu likme % Vairāk nekā % Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. Ieņēmumu atzīšana Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti. Ieņēmumi netiek atzīti, ja ir šaubas par to saņemšanu. Nomas ienākumi Ienākumi no iznomātā īpašuma tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā lineāri nomas līguma periodā. Ieņēmumi no dividendēm Dividendes atzīst tad, kad Sabiedrībai rodas likumīgas tiesības tās saņemt. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos. Operatīvā noma Sabiedrība ir nomnieks Noma, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā. Sabiedrības ir iznomātājs Aktīvi, kas tiek iznomāti operatīvajā nomā, tiek uzrādīti pamatlīdzekļu sastāvā iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas perioda garumā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot likmes, kas noteiktas līdzīgiem pamatlīdzekļiem. Nomas ieņēmumi no operatīvās nomas un no klientiem saņemtās priekšapmaksas tiek ietvertas peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaite Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātās vērtības samazināšanās zaudējumus. Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu sastāva. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes un norakstīts attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodā. Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības. 14

15 (1) Uzskaites un novērtēšanas metodes (turpinājums) Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaite (turpinājums) Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Koncernā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā. Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. Uz katru finanšu pārskata sagatavošanas datumu, Sabiedrība novērtē nepieciešamību atzīt šo nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājumu. Vērtības samazinājums tiek atzīts izdevumos pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Krājumu uzskaite un novērtēšana Krājumi uzskaitīti izmantojot FIFO metodi. Krājumu uzskaite organizēta pēc nepārtrauktās krājumu uzskaites metodes. Vadība sagatavo krājumu vērtības aplēses gadījumos, kad tiek konstatēts, ka krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību. Ja krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību, krājumu vērtību samazina līdz to neto pārdošanas vērtībai, t.i., aplēstajai pārdošanas cenai, atskaitot aplēstās pabeigšanas izmaksas un aplēstās nepieciešamās pārdošanas izmaksas. Postenī Nepabeigtie pasūtījumi tiek uzskaitīti materiāli un darbu izmaksas, kas saistītas ar instalācijām un aparatūras uzstādīšanu, lai varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu klientiem, ja pārskata datumā darbi vēl nav bijuši pabeigti. Nodokļi Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvajiem aktiem veiktajiem aprēķiniem. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu (20/80 no neto summas, kas izmaksājama akcionāram). Uzņēmuma nodoklis par sadalīto pelņu tiek atzīts brīdī, kad Sabiedrības akcionārs pieņem lēmumu par peļņas sadali. Sabiedrība aprēķina un maksā uzņēmumu ienākuma nodokli arī par nosacīti sadalīto peļņu (20/80 no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes), tajā iekļaujot likumā noteiktos apliekamus objektus, piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, uzkrātās nedrošo debitoru parādu summas un aizdevumus saistītām personām, ja tie atbilst Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētiem kritērijiem, kā arī citas izmaksas, kas pārsniedz atskaitīšanai paredzētos likumā noteiktos robežlielumus. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā gadā, kad tas radies. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalīto peļņu un uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķina rindā Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu, atšifrējot nodokļa summas sastāvu finanšu pārskata pielikumā. Aizdevumi Aizdevumi tiek atzīti brīdī, kad nauda tiek izsniegta aizņēmējiem. Aizdevumus beidz atzīt, kad tiesības saņemt naudu no finanšu aktīviem ir beigušās vai ir nodotas kādam citam un kad Sabiedrība ir nodevusi būtībā visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi. Aizdevumi sākotnēji tiek uzrādīti iegādes vērtībā. Pēc sākotnējās atzīšanas aizdevumus uzrāda atgūstamajā vērtībā. 15

16 (2) Neto apgrozījums Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības Latvijas teritorijā pakalpojumu sniegšanas un apsardzes iekārtu realizācijas bez pievienotās vērtības nodokļa, atskaitot atlaides. Darbības veids Fiziskās apsardzes pakalpojumi Tehniskās apsardzes pakalpojumi Apsardzes aparatūras realizācija, instalācijas un projektēšanas pakalpojumi Būvniecības pakalpojumi* Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakalpojumi Pārējie apsardzes pakalpojumi Citi ieņēmumi *2020. gadā būvniecības pakalpojumi bija uzradīti postenī Apsardzes aparatūras realizācija, instalācijas un projektēšanas pakalpojumi. (3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Postenī uzrādītas neto apgrozījuma sasniegšanai izlietotās izmaksas preču un pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā un ar preču un pakalpojumu iegādi saistītās izmaksas. Materiālu izmaksas Personāla izmaksas Pamatlīdzekļu nolietojums Transporta izdevumi Sakaru pakalpojumi Formas tērpu izmaksas Īre un komunālie pakalpojumi* Komandējumi, apmācība, apdrošināšana Citas izmaksas * Biroju telpu nomas līgums, kas noslēgts starp Ulbrokas projekti SIA un Sabiedrību, ir spēkā līdz Līdz gada beigām starp Sabiedrību un kādreizējo meitas uzņēmumu G4S Cash Services Latvia AS bija noslēgts telpu apakšnomas līgums, kura darbības laikā apakšnomas maksa tika uzskaitīta un atspoguļota kā Sabiedrības telpu nomas izdevumu kompensācija. Ar gada 1. janvāri starp Sabiedrību un Brink s Latvia AS tika noslēgts jauns telpu apakšnomas līgums, saskaņā ar kuru apakšnomas ieņēmumi un izdevumi turpmāk atspoguļoti bruto vērtībā. Telpu nomas izdevumi, kas attiecas uz šo apakšnomas līgumu, gadā bija (2021. gadā nomas ieņēmumi no šī līguma ir atspoguļoti neto apgrozījumā, postenī Citi ieņēmumi ). 16

17 (4) Pārdošanas izmaksas Personāla izmaksas Reklāmas un reprezentācijas izmaksas Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Zaudētie debitoru parādi Citas pārdošanas izmaksas (5) Administrācijas izmaksas Personāla izmaksas Profesionālo pakalpojumu izmaksas Pamatlīdzekļu nolietojums Transporta izmaksas Sakaru izmaksas Komandējumu izmaksas Biroja izmaksas Naudas apgrozījuma blakus izdevumi Citas izmaksas (6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts, neto Nedrošiem parādiem uzkrājumu samazinājums Citi ieņēmumi (7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Samaksātās soda naudas Citas izmaksas (8) Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā Ieņēmumi no tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas

18 (9) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu ieņēmumi no radniecīgām sabiedrībām Ieņēmumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, neto (10) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, neto (11) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividendēm Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu (12) Nemateriālie ieguldījumi Klientu saraksti tika iegādāti iepriekšējos gados no trešajām pusēm. Nemateriālā vērtība attiecas uz meitas sabiedrību iegādi un turpmāko reorganizāciju. Sākot ar gadu klientu sarakstam un nemateriālajai vērtībai tiek rēķināta amortizācija. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālā vērtība Klientu saraksts Kopā Sākotnējā vērtība Iegādāts Izslēgts Uzkrātā amortizācija Aprēķinātā amortizācija Izslēgto nemateriālo ieguldījumu nolietojums Bilances vērtība Bilances vērtība

19 (13) Pamatlīdzekļi Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Kopā Sākotnējā vērtība Iegādāts Izslēgts - ( ) (7 902) ( ) Uzkrātais nolietojums Aprēķinātais nolietojums Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums - ( ) (7 582) ( ) Bilances vērtība Bilances vērtība Pārskata gada nemateriālo ieguldījumu amortizācijas un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas ir (2020: ) ir iekļautas šādos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos: Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Administrācijas izmaksas (14) Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā Bilances vērtība pārskata gada sākumā Meitas sabiedrības pārdošana - ( ) Bilances vērtība pārskata gada beigās - - (15) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Uzkrājumi lēnas apgrozības precēm (43 724) (32 846)

20 (16) Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem ( ) ( ) (17) Citi debitori Pārējie debitori (18) Nākamo periodu izmaksas Postenī uzrādītas izmaksas, kas jau izdarītas, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem. Papildus nomas maksājumi Kopā ilgtermiņa daļa Formas tērpu izdevumi Citas nākamo periodu izmaksas Kopā īstermiņa daļa (19) Naudas līdzekļi Norēķinu konts AS Swedbank Norēķinu konts AS SEB banka Norēķinu konts Mendes Gans Bank * Kase *Sabiedrība ir daļa no kopējā naudas līdzekļu konta, ko uzrauga Grupas sabiedrība. Sabiedrībai ir brīva pieeja naudas līdzekļiem un nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz tās lietošanu. Naudas līdzekļu apmērs gada pārskata beigās ir uzrādīts bilances postenī Naudas līdzekļi. (20) Pamatkapitāls Sabiedrības pamatkapitāls gada 31. decembrī ir , kas sastāv no kapitāla daļām un vienas akcijas nominālvērtība ir (21) Akciju emisijas uzcenojums gadā Sabiedrība emitēja papildus 10 akcijas ar katras akcijas nominālo vērtību 1.42 un kopējo emisijas uzcenojumu

21 (22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nodokļa veids Atlikums Aprēķināts gadā Samaksāts gadā Atlikums Uzņēmumu ienākuma nodoklis (7 233) 528 Pievienotās vērtības nodoklis ( ) Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ( ) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ( ) Uzņēmējdarbības riska nodeva (5 655) ( ) (22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpinājums) Tai skaitā: Nodokļu parāds (23) Saistītās puses, saistīto pušu darījumi Pārskata gada laikā A/S G4S Latvia saimnieciskās darbības ietvaros ir bijuši darījumi ar saistītām pusēm. Nozīmīgākie darījumi un to apjomi ir sekojoši: Saistīta puse Darījuma apraksts Darījuma summa Alarmtec AS Materiālu iepirkšana ( ) (30 101) Sniegti pakalpojumi Pakalpojumu saņemšana - (80 000) G4S Plc Pakalpojumu saņemšana (preču zīme) ( ) ( ) G4S Grupp AS Pakalpojumu saņemšana (klientu attiecību uzturēšanas izmaksas) (12 000) (12 000) G4S Corporate Services Limited Apdrošināšana, saņemtie pakalpojumi (47 561) (24 956) Pakalpojumu sniegšana (pārizstādītie pakalpojumu rēķini) G4S Baltics AS Saņemtie procenti par īstermiņa aizdevumu G4S Eesti AS Saņemtie procenti par īstermiņa aizdevumu G4S Eesti AS Saņemtie pakalpojumi (18 000) - G4S Secure Solutions (CZ) A.S. Materiālu iepirkšana (614) - G4S Regional Management Ltd (23) Pakalpojumu sniegšana (pārizstādītie pakalpojumu rēķini)

22 (24) Saistītās puses, saistīto pušu darījumi (turpinājums) (a) Īstermiņa aizdevumi akcionāram Pārskata gada sākumā Pārskata gadā izsniegtie aizdevumi Pārskata gadā atmaksātie aizdevumi ( ) - Aprēķinātie procenti Saņemtie procenti (46 018) (87 009) Pārskata gada beigās Tai skaitā: - īstermiņa aizdevumi gada februārī Sabiedrība pārdeva meitas sabiedrību A/S G4S Cash Services Latvia, grupas uzņēmumam AS G4S Baltic, darījuma summa Vienlaikus Sabiedrība noslēdza īstermiņa aizdevuma līgumu ar AS G4S Baltic šī darījuma summas apmērā, ar aizdevuma procentu gada likmi 2,25% plus 3M IBOR gada novembrī starp AS G4S Baltic un AS G4S Eesti tika noslēgts cesijas līgums, kurš paredz, ka saistības par šo aizdevumu pāriet AS G4S Eesti. Aizdevums pilnībā atmaksāts gadā. (25) Iespējamās saistības Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalei pieejamo peļņu: Nesadalītā peļņa gada beigās Tai skaitā, maksimāli iespējamās dividendes no nesadalītās peļņas, kas radusies pēc un kuras sadale radīs uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības Uzņēmumu ienākuma nodoklis par maksimāli iespējamajām dividendēm (20/80 no neto summas, kas izmaksājama dalībniekiem saistībā ar pēc gada 31. decembri radušās peļņas sadali) Sadalot gada peļņu dividendēs, Sabiedrība aprēķinās uzņēmumu ienākuma nodokli 20/80 apmērā no dalībniekiem izmaksājamās neto summas. Tabulā uzrādīta uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, kāda tiktu aprēķināta, ja visu no līdz radušos neto peļņu sadalītu kā dividendes dalībniekiem. Aprēķinā izmantota nodokļa likme, kas ir spēkā gada 31. decembrī. Ņemot vērā to, ka Sabiedrības gada nesadalīta peļņa sastāv no ienākuma no meitas uzņēmuma akciju atsavināšanas, saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu 13. pantu 1. punktu nodokļa maksātājs ir tiesīgs samazināt taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu apmēru tādā apjomā, kādā nodokļu maksātājs taksācijas periodā ir guvis ienākumu no tādu tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši. Uz ienākums no akciju atsavināšanās, kas attiecināms uz turpmākajiem taksācijas periodiem ir (26) Nodarbināto personu skaits Vidējais valdes locekļu skaits pārskata gadā 3 3 Vidējais nodarbināto personu skaits pārskata gadā

23 (27) Personāla izmaksas Atlīdzība par darbu Sociālās nodrošināšanas izmaksas (28) Informācija par piešķirto atlīdzību vadībai par funkciju pildīšanu Pārskata gadā vadības locekļu atlīdzība kopā ar sociālajām apdrošināšanas iemaksām veido (2020: ). Pārskata gadā valdes locekļiem par darbu Sabiedrību valdē papildus atlīdzība netika aprēķināta. (29) Operatīva noma Sabiedrība ir noslēgusi 66 operatīvās nomas līgumus. Sabiedrība nomā operatīvo transportu. Operatīvās nomas līgumi ir noslēgti ar SIA Swedbank Līzings. Saskaņā ar šiem līgumiem maksājamā nomas maksa ir: gadā gadā gadā gadā Sabiedrība gada 18. martā ir noslēgusi biroja ēkas nomas līgumu ar SIA Ulbrokas projekts. Saskaņā ar līgumu nomas maksa ir: gadā gadā gadā (30) Izsniegtās bankas garantijas AS Swedbank izsniedza Sabiedrībai garantijas ar kopējo limitu , no tiem viena Finanšu garantija ar piešķirto limitu ar termiņu līdz jūlijam un trīspadsmit Nefinanšu garantijas ar kopējo limitu ar terminiem perioda no gada jūlija līdz gada septembrim. (31) Priekšlikumi par Sabiedrības peļņas izlietošanu Vadība ierosina Sabiedrības gada peļņu atstāt nesadalītu. (32) Notikumi pēc bilances datuma Notiekošais karš Ukrainā un ar to saistītās sankcijas, kas vērstas pret Krievijas Federāciju, var ietekmēt Eiropas un pasaules ekonomiku. Sabiedrībai nav būtisku tiešo darījumu ar Ukrainu, Krieviju vai Baltkrieviju, tādējādi Sabiedrība uzskata, ka minētājiem notikumiem nebūs būtiskas ietekmes uz Sabiedrības darbību, ilgtermiņā, ietekme var būt saistīta ar paaugstinātu inflāciju, resursu cenu pieaugumu, un citiem faktoriem. Pašlaik Sabiedrības Vadība nevar ticami novērtēt ietekmi, jo notikumi attīstās katru dienu. Neskatoties uz to, šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī Sabiedrība turpina pildīt savas saistības neteiktajos termiņos un turpina piemērot darbības turpināšanas principu. Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi citi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. 23

24 (33) Iepriekšējo gadu labojumi Uzkratās saistības apmērā ir izdalītās un pārklasificētas no bilance posteņa Pārējie kreditori uz bilances posteņi Uzkrātās saistības. Pirms Pārklasificēts Pārklasifikācija pārklasifikācijas Pasīvs Īstermiņa kreditori Pārējie kreditori ( ) Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā: Kreditori kopā: Pasīvu kopsumma Gada pārskatu ir sagatavojusi Galvenā grāmatvede Tatjana Karuzina gada finanšu pārskatus, kas atspoguļoti no 6. līdz 24. lappusei, gada 8. aprīlī ir parakstījuši: Edgars Zālītis Karina Skoborihina Jānis Ābele Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes loceklis Tatjana Karuzina Galvenā grāmatvede Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 24