Sabiedriba ar ierobeiotu atbildibu "Tukuma slimnica"

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Sabiedriba ar ierobeiotu atbildibu "Tukuma slimnica""

Transkripts

1 Sabiedriba ar ierobeiotu atbildibu "Tukuma slimnica" 2O19.GADA PARSKATS sagatavors snsxana AR GADA parsxlru un KolsoLroFro clol pansxmr UKUMU ropa nr ruarrrrleu REVTDENTU zinojumu Tukums,22

2 Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Tukurna slimnica" re6. Nr Raudas iela 8, Tukurns, Tukurna novads, LV-311?1 9.gada piirskats SATURS Pe!4as vai zaudcjumu apreldns pp

3 Sabiedrrba ar icrobezottr atbildidu 'Yukunra slimnica" re(.nr.4132jj i 77 tlaudas iela 8, '[ukurns, Tukurna novads, LV ,gada parskats Bilance AKTWS Ilgtermina ieguld-rjumi Paezime Citi nemateri5lie ierguldijumi NemateriSlie ieguldijumi kopa ffi a) zemesgabali, Ekas un inienierboves Parejie pamatlidzekli un invent5rs Pamatridzeklu izveidosana un nepabeigto celtniecibas objektu izmaksas Avansa maks5jumi par pamatltdzekliem Pamatndzekll kope Ilgtermina ieguld-rjumi kopi t 777 t s t7z Apgrozimie lidzekli KrAiumi Avansa maksajumi par krajumiem Krijumi kopi ffi UN Citi debitori Nakamo period u izmaksas Debitori kopi ilauda 9 1 1l Parskata pielikums no S,lappuses fidz 23.lappusei ir finan5u pebkata neatnemama sduivdaja 22.gada 25,februEris 3pp

4 SBbiedriba a!- ierobezoru attlildibu "Tukunla stimntca,' rc6.nt Raudas iela 8, Iukurns, Tukurna novads, LV I qada piimkab Bilance PASIVS Rezerves a) percjes rezerves IepriekiEjo gadu nesadalft,:i pe!4a vai nes gtie zaugjumi Perskata gada peja vai zaudejumi Paiu kapit5ls kop5 t2 47s ( ) ( ) (28996) 278,27 = =(888) 2ass 76 Kr ditori kr ditori Nekamo periodu Ilgbmi1a kredibri kops No pircejiem saemtje avansi Paredi piegedeejiem un darbuzncmcjiem Nodokli un valsts socialas apdro5inesanas obligfies iemaksas P6rcjie kreditori Nakamo periodu iencmumi UzkaEs saisu-bas Istermina kredibri kop5 Kr ditori l5 r6 t ! I s Pirskata pielikuns no S,lappuses frdz 23.lappusei ir finaniu parskata neatnemama sastavdaja. 22.gada 25.februEris

5 Pel4as vai zaudejumu apreltins (p c izdevumu funkcijas) Sabiedriba ar ier:bezotu atbildi[iu "Tukunta slimnica" rc,w.4l t Raudas iela 8, Tukurns, Tukurna novads, LV Oadd parskdts Neto apgrozijums a) no citiem pamatdarbibas veidiem 22 PErdotEs produkcijas razosanas pa5izmaka, p-rdoto preiu vai sniegto pakalpojumu iegedes izmaksas 23 Piezime s4 (s ) t27 ( t) Bruto pelna vai zaudeiumi s6 Adm inistracijas izmaksas Perejie saimnieciskes darbibas iencmumi PErEjEs saimnieciskes darbibas izmaksas Procentu maks5jumi un tamlldzigas izmaksas: 24 (4s2 s94) t44 26 (8 415) (41 622) (8 732) a) citem person5m (4) (127) PelDa vai zaudejumi pirms uzdemumu ienikuma nodokla (88 8O) (28O 996) ienakuma nodoklis ienskuma Ptrskata gada pelna vai zaudejumi Parskata pielikums no S.lappuses frdz 23.lappusei ir finaniu paekata neatnemama sastevdala. a> Gunta Slidare Galvend gflamawede 22,gada 25.februEris

6 Sabidriba ar ierobr,-)oilr atbildibri "Tukunla slinrrlrca " tea.m j177 Raudas rela 8, I ukurns, lukurr)ii novads, LV ,9ada pilr skats Naudas plfismas parskats (p c tieids metodes) Pamatdarbibas naudas Dliisma Iencmumi no preiu p6rdosanas un pakalpojumu sniegsanas Maksajumi piegadataiiem, darbiniekiem, parejiem pamatdarbibas izdevum iem Parejie pamatdarbibas iecmumi vai izdevumi Bruto pamatdarbibas naudas plisma Izdevumi procentu maksajumiem Izdevumi uzocmumu ienakuma nodokla maksajumiem Pamatdarbibas neto naudas plsma IeguldiSanas darbibas naudas plisma Pamatlldzeklu un nemateria lo ieguldijum u iegade IenEmumi no pamatlidzeklu un nematerialo ieguldijumu pdrdoianas Ieguldi5anas darbibas neto naudas pliisma Piezimes ( ) (t t72 347) ( ) ( ) tos (4) (177) (33 96s) (3 849) 7t 793 (2 18) (s6 2ss) (36 974) 7t 96 (96 184) (36 878) FinansC5anas darbibas naudas plilsma Sanemtas substdijas, doecijas, davinajumi vai ziedojumi Izdevumi nomata pamatfidzekla izpirkumam FinansEianas darbibas neto naudas pliisma (1 s14) (8 982) s8 94 (6 11) Parskata gada neto naudas plusma (63 1s9) tt7 262 Naudas un t5s ekvivalentu atlikums p5rskata gada beigis gada 25.februdri s 6.lpp

7 Sabiedriba ai- ierobozotu atbildibu '"fukuma slimnica" re6.nr Rauda$ iela 8, Tukunrs, Tukunl.} nolrads, LV-311 2l9.Oada parskats Pa5u kapitila izmai4u perskats Akciju vai dalu kapitils (pamatkapitils) Piezimes IepriekiEji gada bilance noridits summa Akciju vai dalu kapltela (pamatkapiteh) pieaugums/samazinajums PSrckata gada bilance noridit5 summa perioda beigis L2 52? Rezerves Iepriek5Ej5 gada bilance nor5dit5 summa Pirskata gada bilanc norsditi summa perioda beigss Nesadaliti pef4a IepriekiEji gada bitance noridit5 summa NesadalitAs pejpas pieaugums/samazinajums P5rskata gada bilanc6 noridits summa perioda beig5s 5 5 (r o) ( ) (88 8) (28 996) ( ) ) Paiu kapit5ls Iepriek5Ej5 gada bilance nor5dit5 summa PArskata gada bilance noradit5 summa perioda beigis s 76 Parskab pielikurns no S.lappus$ fidz 23.lappusei ir finansu psrskata neatr.emama sastevdala. 22,gada 25.februdris 7 l,p

8 Sabiedrrba ar ierobeiotu atbildibu "Tukuola slimnica" re9. Nr Raudas iera '' l[i!:hr:#,j[:novads' LV-311 Finaniu pirskata pielikums VisoErioa informiciia Satriedribas nosaukums Sabiedriba ar ierobeiotu atbildibu Yukuma slimnrca" Sabiedribasjuridiskaisstatuss Sabiedribaarierobeiotuatbilcl-rbu Regi$racijas Nr., vieta un datums 4L Riga, JuridiskE adrese Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-311 Valdes sastiivs Dzintra Rabkeviia valdes locekle Dalibnieki Tukuma novada dome 62/o Engures novada dome 15% Kandavas novada dome Jaunpils novada dome 18o/o 5o/o Galveniepamatdarbibasveidi 861,682, 5629,452,4939,8621,8622 Piirskata gads 1, Revidents Marua Jansone SIA "Nexia Audit Advice" [R ZvErin6ta Revidents Gr cinieku iela 9-3, Riga, IZRA Sertifikats Nr. 25 LaWija, LV - 15 Re{.Nr ZvErinEtu revidentu komercsabiedribas licence Nr lpp.

9 Sabiedrrba ar ierobe2otu atbildibr' "Tukuma slimnica" rea. Nr Raudas iera u j[i!:hj,,#,{,f;novads, LV-311 Finan5u perskata pielikums (turpindiums) Fi nan5u oirskata sa gatavo5a nas oa matnost5dnes Sabiedribas finan5u parskats sagatavots saskana ar Latvijas Republikas likumu "Par gremawedrbu", Gada perskatu un konsolideto gada p6rskatu likumu, Ministru kabineta 215.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775,,Gada p6rskatu un konsolideto gada perskatu likuma piemero5anas noteikumi". Finan5u perskats sagatavots saskale ar s-kotnejes veftibas uzskaites principu. Finan5u p6rskatd par naudas vienibu lietota LaWUas Republikas naudas vieniba euro (). Sal-rdzinot ar ieprieksejo parskata gadu, Sabiedribas lietotas uzskaites un noverte5anas metodes nav mainitas. Pe!4as vai zaudejumu apre[ins ir klasific ts pec izdevumu funkcijas. Pielietotie oremawedibas orincipi Gada p6rskata posteni noverteti atbilsto5i SEdiem grdmatvedibas principiem: a) pie4emts, ka sabiedriba darbosies ari turpm6k; b) izmantotas tas pa5as novefte5anas metodes, kas izmantotas ieprieksej6 gad6; c) postenu novertesana veikta ar pienacigu piesardzibu:. perskat6 ieklauta tikai lidz bilances datumam iegutd pelna;. nemtas vera visas paredzamas riska summas un zaudejumi, kas radusies parskata gade, vai ieprieksejos gados, ari tad, ja tie kluvu5i zin6mi laika posm6 starp bilances datumu un gada p6rskata sastddr5anas dienu;. apr finahs un Demtas verd visas vertibu samazin65anas un nolietojuma summas, neatkarigi no tii, vai p6rskata gads tiek noslegls ar pe!4u vai zaudejumrcm; d) nemti vera ar parskata gadu saistitie ielemumi un izmaksas neatkar-rgi no maksejuma datuma un refina salemsanas vai izraksu5anas datuma. Izmaksas saskarlotas ar ienemumiem perskata period6; e) aktiva un pasrva postequ sastevdalas novert tas atsevi5fi; parskata gada sakuma bilance sakrit ar iepriek5eje gada sleguma bilanci; 9) noriditi visi poste4u, kuri butiski ietekme gada perskata lietotdju novertejumu vai lemumu piepem5anu, maznozimigie postepi tiek apvienoti un to detalizejums sniegts pielikumd; h) saimnieciskie darljumi gada pdrskatd atspoguloti, 4emot vere to ekonomisko saturu un bdtibu, nevis tikai juridisko formu. i) bilances un pelps vai zaudejumu apre[ina poster]us noverte atbilst4gi iegedes izmaksdm vai raio5anas pa5izmaksai. IegEdes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirk5anas cena (atskaitot sanemes atlaides), kurai pieskaititi ar pirkumu saistitie papildu izdevumi. RaZo5anas pa5izmaksa ir izejvielu, pamatmateridlu un paligmaterielu ieg6des izmaksas un citi izdevumi, kas ir tie5i saistiti ar attiecige objekta izgatavosanu. RaZoianas pa5izmaksa drikst ieklaut ari tedu izmaksu dalas, kas ir netie5i saistitas ar objekta izgatavosanu, ja vien Sis izmaksas ir attiecinamas uz to pa5u laikposmu PErskata oeriods Finan5u perskats apwer laika periodu no frdz AolE5u izmanto5ana Sagatavojot finansu parskatu, vadibai nakas pamatoties uz zin6m6m aplesem un pielemumiem, kas ietekme atsevi5l5os p6rskatos atspogulotos bilances un pe!1as vai zaudejumu aprel5ina postenu atlikumus, ke ari iesp jamo saistibu apmcru. NEkotnes notikumi var ietekmet piencmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attieclgas apl ses, Jebk6da aple5u izmai4u ietekme tiek atspogulota finansu p6rskate to noteiksanas brldi. 9. lpp.

10 Sabledriba ar iorobe2otlr atlrildibrj'tukunrd slimnlca' rc6.n(.41a Raudas iera o l[ ;:Hr:ll$l,$novads' LV-311 Darbibas turoins5ana 219. gada 31. decembri Sabiedrlbas istermipa saistibas p6rsniedza Es apgrozamos lidzeklus par 46277L, Istermipa saistibds ir ieklauti N6kamo periodu iepemumu istermip da!a, kurd ir CFLA finansejums projektu realizacijai. Sabiedribas pasu kapitals ir pozitivs, Sabiednbas vadiba prognoze, ka tai nebus likvidit6tes probl mas un Sabiedriba vares norekinaties ar per jiem kreditoriem noteiktajos termiqos. Nepiecie5amibas gadfuma Sabiedribas dalibnieki ir gatavi sniegt atbalstu sabiedribai, TEpEc Sabiednbas vadiba uzskata, ka darbibas turpindsanas pielemums ir piemerojams 5i finan5u pdrskata sagatavo5and. IesoEiam5s saistibas un aktivi SajE finansu parskata iespcjamas saistibas nav atzitas. Tas ka saistibas tiek atzitas tikai tad, ja iespejamiba, ka l-rdzekli tiks izdoti, kliist pietiekami pamatota. Iesp jamie aktrvi 5aj6 finansu p6rskat6 netiek atziti, bet tiek atspoguloti tikai tad, kad iespejamiba, ka ar dar-rjumu saistitie ekonomiskie guvumi noneks l-rdz Sabiedribai, ir pietiekami pamatota. Naudas vieniba un 5ryalstu va!tas p5rvefte5ana Sabiedribas funkcion6l6 valuta un finansu p6rskata lietota valta ir LaWijas Republikas naudas vieniba euro. Ilqtermina un istermina posteni Ilgtermirla postenos uzrddrtas summas, kuru sagemsanas, maks65anas, vai norakstisanas termini iest6jas v lek par gadu p c attiecige parskata gada beig6m, Summas, kas sa4emamas, maksajamas vai norakst6mas gada laik6, uzraditas istermipa postenos. Nemateridlie ieouldiiumi un pamatlidzekli Visi nematerialie ieguld-rjumi un pamatlidzekli sakotncji noverteti iegades v rtibe. Par pamat[dzekliem tiek atzlti ieg6d6tie aktivi, ja to vertiba p6rsniedz 25, euro. Ieg6d6tie aktivi zem tiek uzskaititi k6 mazvertigais invent6rs, MazvErtigais inventars tiek uzskaitits ieg6des vertibe. Kad inventars ir nolietojies, tad komisija to noraksta. Pamatlidzeklu iegedes vettibu veido iegades cena, ievedmuita un neatskaitamie iegades nodokli, citas uz iegedi tie5i attiecin6mes izmaksas, lai nog6detu aktivu te atra5anas viet6 un sagatavotu darba st6vokli atbilsto5i te paredzetajai lieto5anai. Tikai par atl-tdzibu iegutas tiesibas tiek atspogulotas ke "Koncesfias, patenti, licences, prefu zimes un tam[dzigas tiesibas". Nemateri6lie ieguldtjumi un pamatlrdzekli ir uzr6dlti uzskaites veftibd, atskaitot uzkreto nolietojumu. Nolietojumu pamatlrrczekjiem un nematerieliem ieguldrjumiem aprefina pec lineares metodes no pamatlidzekla lietosanas intensitates atkarigds metodes attiecigo nematerielo ieguld-rjumu un pamatlidzeklu lietder-eas izmanto5anas laika periode, lai norakstitu nemateridlo ieguldrjumu un pamat[dzekla vertlbu lidz te aplestajai atliku5ajai vertibai lietderqes izmanto5anas perioda beigas, izmantojot 56das vadrbas noteikes likmes: Patenti, licences un prefu zimes Datorproqrammas u.c. 3s. 3s. o/o o/o Pamatl-rdzekli Ekas un inienierbuves 1. o/o AutomaSinas P6r jie pamatl-rdzekli un inventa rs Datori un to apnkojums 2. o/o 2, o/o 35. o/o Nolietojumu apr l1ina s6kot ar nakame mene5a pirmo datumu pcc ta mcnesa, kad nemateridlo ieguldljumu vai pamatl-rdzekli iesp jams izmantot paredzetajam mer[im. Zeme netiek paklauta nolietojuma apre[inam. Katrai pamatltdzekla dalai, kuras izmaksas ir butiskas attieciba pret 5I pamatlidzekla kopejdm izmaks6m, nolietojumu aprefina atsevisli, Ja Sabiedriba atsevisli nolieto daias pamatfrdzekla dalas, tas atsevi5li nolieto ari atlikusss 5i pa5a pamatfrdzekla dalas. Atlikumu veido t6s pamatlidzekla dalas, kas atsevislli nav war-rgas. Atliku5o dalu nolietojumu apre(ina, izmantojot tuvin6sanas metodes, lai patiesi atspogulotu to lietderq6s lietoianas laiku. 1.lpp.

11 Sabiedriba ar ierobezotu aibildibu 'Tukun)a slimnica" re6.nr R'udas iera o ;3i!:i:r:tJ#1fi:novads, LV-311 Ja k6di notikumi vai apstdklu mairla liecina, ka pamat[dzeklu bilances v rtiba varetu biit neatgustama, attiecigo pamatfidzeklu vettiba tiek parskatita, lai noteiktu to vertibas samazinasanos. la eksiste vertibas neatgustamibas pazlmes un ja akiva bilances veftiba parsniedz apesto atgiistamo summu, aktivs vai naudu fenergoss vieniba tiek norakstita fidz te atgustamajai summai. Pamatfidzekla atgustamd summa ir lielek6 no neto pdrdo5anas vertibas un lieto5anas vertibas. IenEmumi vai zaudejumi no pamatfidzeklu p5rdo6anas tiek atspoguloti attiecig6 perioda pe!1as vai zaudejumu apreiin5. Remonta un atjaunoianas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatl-rdzeklu izmantosanas laiku vai vertibu, tiek kapitalizetas un norakstitas to lietder-4ges izmantosanas laik6. PErgEs remonta un atjauno5anas darbu izmaksas tiek atzitas perskata perioda izdevumos. Nepabeigt5s celtniecibas objektu s5kotnejd vertiba tiek palielin6ta par cit6m tiegajam izmaks5m, kas radu55s attiecibd ar attiecigo objeku [dz jaunizveidot6 objekta nodo5anai ekspluatecije. KrEiumi Krdjumi tiek uzskaititi zemdkaj6 no pa5izmaksas vertibas atbilstosi nepartraukais inventariz5cijas metodei. Izmaksas, kas radu56s, nog6d6jot krejumus to tagadeje atra5anes viet6 un stevokli, tiek uzskaititas 55di: materi6li un iepirkteis preces tiek uzskaititas atbilsto5i to iegedes izmaksem pec metodes "Pirmais iek55 - pirmais 6rE'(FIFO), Sabiedriba lieto vienu un to pa5u krejumu izlietojumu un atlikumu vertibas noteikanas metodi visiem l-rdziga veida un lietojuma krdjumiem. Debitoru oar5di Debitoru parddi tiek uzskaititi atbilsto5i sakotnejo relinu summai, atskaitot nedrosiem parddiem izveidoto uzkrejumu atlikumus. Par6di fiziskdm personam tiek norakstiti, ja to atgu5ana ir uzskat6ma par neiespejamu, Pamatoioties uz UIN 9.p.3,d.6.punktu- ja debitora par6da piedziga tiesas celd nav iesp jama lietderlbas apwerumu de! sakar6 ar to, ka pareda summa ir maz6ka neke ar tes atgusanu saistitie izdevumi, ieverojot nosac-tjumu, ka attiecige debitora pardda summa nepersniedz,2 procentus no nodokla maks6teja taksecijas gada neto apgrozijuma, bet nav lieleka kd 5, 5ie debitoru paredi tiek norakstiti uz izdevumiem. PircEju un oasiitit5iu oaridi PircEju un pasutitdju paredus Sabiedriba uzr6da neto vertibe, no neapmaks6to sekotnejo r finu summas atskaitot uzkrejumus nedrosiem debitoru parediem. Citi debitori Sabiedriba posteni "Citi debitori" iekjauj debitorus, kurus nevar uzredrt citos postqros, ari p6rmaks6tos nodoklus, kreditoru paredu debela atlikumus. Nikamo periodu izdevumi un ien6mumi MaksEjumi, kas izdariti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nekamajiem gadiem, tiek uzr6drtas posteni "N6kamo periodu izmaksas". Maks6jumi, kas salemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nekamo gadu vai taekiem gadiem, tiek parediti kd nekamo periodu iep mumi. Naudas lidzekli Par naudu un tas ekvivalentiem tiek uzskatita bezskaidra nauda maks6jumu kontos un skaidra nauda Sabiedribas kase. Pamatkaoitiils Posteni "Pamatkapit6ls" uzreda dalu lielumu atbilsto5i Komercregistr6 re(istretajam lielumam. Kreditoru lnredi I 1.lpp.

12 Sabicdrrba ar inrobo2oitr otblldibu "Tukuma s mnjca' tzq.n.4j.o323jl /'/ Raudas rera t )lilili:(]:''j;fi:rlovadsi rv-311 Kreditoru paradus Sabiedriba noreda atbilsto5i attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskapti ar pa5u kreditoru. Aizdevumi un aiznemumi Aizdevumi un aizqemumi sekotneji tiek atspoguloti to sekotnejd vertib6, ko nosaka, aizdevuma vai aizpemuma summas patiesajai vertibai pieskaitot ar aizdevuma izsniegsanu saistitds vai atgemot ar aizpemuma sapem5anu saistitas izmaksas. Noma Finan5u nomas dar-tjumi, kuru iewaros Sabiedribai tiek nodoti visi riski un atllrcziba, kas izriet no ipaiumtiesibsm uz nomas objektu, tiek aeiti bilance ke pamatlidzekli par summu, kas, nomu uzsakot, atbilst nomas ietvaros nomate ipasuma patiesajai vertibai, vai, ja tii ir mazaka, minim6lo nomas maks5jumu pa5reizejai vertibai. Finaniu nomas maksejumi tiek sadafiti starp finan5u izmaks6m un saistibu samazinejumu, lai katrd periodd nodrosindtu pastevigu procentu likmi par saistibu atlikumu. Finan5u izmakas tiek ieklautas pe!4as vai zaudejumu apr kine k6 procentu izmaksas, Ja ir pietiekams pamats uzskatit, ka nomas perioda beigas aftiecigais nomas objekts pdries nomnieka ipa5ume, par paredzamo izmantosanas laiku tiek pie[remts 5i aktiva lietder!6s izmantosanas laiks. Visos citos gadrjumos kapitalizeto nom6to aktivu nolietojums tiek aprekinats, izmantojot lineero metodi, aplestajd aktvu lietderigds lieto5anas laika vai nomas perioda atkaribe no ta, kurs no Siem periodiem isaks. Uzkr5t6s saistibas Uzkratas saistibes tiek aeitas skaidri zin6mes saistibu summas pret piegdddtejiem un darbuzp mejiem par pdrskata gad6 satlemtajem precem vai pakalpojumiem, par kur6m piegedes, pirkuma vai uzqemuma liguma nosac-tjumu vai citu iemeslu de! bilances datuma vel nav sanemts maksasanai paredz ts attiecigs attaisnojuma dokuments (re[ins). Uzkr6tiis saistibas neizmantotajiem atva!in5iumiem Uzkrato neizmantoto atvalin-jumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku videjo dienas atalgojumu perskata gada pedejos sesos mene5os ar p6rskata gada beiges uzkr6to neizmantoto atvalinejuma dienu skaitu. No oirceiiem sanemtie avansi No pirceja sanemtais avanss ir maksajums, kuru saska4e ar noslegto [gumu pirc js iemaksa pardevejam frdz preces vai pakalpojuma sapemsanas, PErEiie kreditori Sabiedriba posteni "PErEjie kreditori" ieklauj kreditorus, kurus nevar uzredrt citos postenos, ari debitoru paredu kredrta atlikumus. Nodokli un valsts socislss aodro5ine5anas oblio5t6s iemaksas Nodoklu informeciju Sabiedriba saskaqo ar nodokju administr6ciju. Kreditoru sast6ve Sabiedriba uzr6da tikai nodoklu paredus, visas permaksas ieklaujot citu debitoru sasteva. DotEciias IpaSiem kapitdlieguldrjumu veidiem sa4emtas dotecijas tiek uzskaititas ka n6kamo periodu ienekumi, kurus pakepeniski iewer ietl mumos sapemto vai par doecijam ieg6ddto pamatfidzeklu lietder-4ges izmantosanas perioda laik6. DotEcijas izdevumu seg5anai aeist ienemumos taja pa5a perioda, kad radu5ies attiecigie izdevumi, ja ir izpilditi visi ar dot6cijas sanem5anu saistitie nosac-rjumr. IenEmumu atzi5ana 12.lpp.

13 Sabiedriba ar ierobezoto atbitdibu "Tukuma slimnica" rci.nt.4tt32j3177 Raudas iera u I'[lU:]:r:#i$novads/ LV-311 Ienemumi tiek atziti atbilsto5i perliecibai par iespeju Sabiedribai gut ekonomisko labumu un tik liel6 apmer6, k6d6 to iesp jams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotes v ftibas nodokli un ar p6rdo5anu saistitas atlaides. AEistot ie4emumus, tiek 4emti vere ari 56di nosacijumi: Sabiedriba atspogulo predu p6rdo5anu, nemot vera dar-rjuma ekonomisko butibu, nevis tikai juridisko formu. Palcalpojumu snieghna Ie4Emumi no pakalpojumiem tiek aeiti period6, kad pakalpojumi sniegti. IqtEmumi no pakalpojumiem un attieciges izmaksas aeistamas, rlemot verd to, kdd6 izpildes pakepe bilances datume ir attiecigais dar-rjums. Ja ar pakalpojumu saistite dar-rjuma izndkums nevar tikt pamatoti noveftcts, iep mumi tiek atzfti tikai tik liel6 apmere, kdde atglstamas atzitas izmaksas. PdEjie ieqemumi ParEjie iedemumi ir ie4emumi, kas nav ieklauti neto apgroz-rjume, ir radu5ies saimnieciskds darbibas rezultiitd vai saistitas ar to vai tie56 veide no t6s izrieto5as. PErEjie ieqemumi tiek atriti 56di:. ietl mumi no pamafidzeklu p6rdo5anas - neto vertib6, pelna vai zaudejumi no ilgtermila ieguldijumu p6rdo5anas tiek aprekinati ki starpiba starp pamatl-rdzekla bilances vertibu un pdrdo5anas rezultat6 gtajiem ienemumiem, un ieklauti td perioda pelpas vai zaudejumu aprefina, kur6 tie radusies;. pr(rcentu ien6kumi no LaWUas Republika registretdm kreditie*adcm par nore[inu kontu atlikumiem - sapmsanas brrrdi; o par jie ienemumi - to ra5an6s bridi. Izdevumu atzi5ana Izdevumus atzist un uzskaita pec uzkre5anas principa, kas nosaka, ka izdevumus atzist period6, kad tie radusies, neatkari,gi no naudas fidzeklu salemianas vai samaksas. Izdevumus veido saimniecisko labumu samazinajums, kas rodas no aktivu izlietojuma, vcrtibas samazinejuma, atsavin65anas vai saistibu ra5anas vai palielinejuma rezultdte un kas samazina pa5u kapit6lu. Izdevumus aeist noteiktaje k6ftibe, ja:. ir noticis resursu izlietojums vai tas ir paredzams;. izdevumu summu var ticami novertet. UznEmumu ien6kuma nodoklis Uzp mumu ienekuma nodokli nosaka saskaffi ar UzpEmumu ien6kuma nodokla likumu (spekd ar ) un Ministru kabineta 2t7.gada l4.novembra noteikumiem Nr.677 "UznEmumu ienekuma nodokla likuma normu piemerosanas noteikumi". Likums paredz nodokla maksd5anu atlikt fidz bridim, kad pelna tiek sadallta vai cite veide novizita tddiem izdevumiem, kuri nenodro5ina nodokla maks6teja turpmeku attistibu, t.i., nodokla piemero5ana ir percelta no pelnas guianas briia uz pelps sadales bridi, TddEjEdi nodoklis bus jemakse neatkari,gi no gada laika guto ienekumu apm ra tikai tad, ja nodokla maksetajs sadal-s pelpu dividendes vai tam piefidzinatas izmakses, veiks ar saimniecisko darblbu nesaistitus izdevumus, veiks palielinetus procentu maksajumus, sniegs aizdevumus saistitem person6m u.tml, Finan5u risku osrualdiba Sabiedriba saskaras ar tddiem finansu instrumentiem, ke finansu lizinga sabiedribas, pirceju un pasutitdju par6di un citi debitori, par6di pieg6detejiem un darbuznem jiem un perejie kreditori, kas izriet tie5i no tes saimnieciskas darbibas. 13.lpp.

14 Sabiedrlba ar ierobe:otu atbitdibu '"fukuma stimnlca" re6. Nr, Raudas iera n IliI "j!:r:'#,'jenovads, LV-311 Finanlu iski Galvenie finansu riski, kas saistiti ar Sabiedribas finansu instrumentiem ir likvidit6tes risks un kredrtrisks. Likviditrtes risk Sabiedriba kontrole savu likvidit6tes risku, uzturot atbilstdu naudas daudzumu. Krdihisks Sabiedriba ir paklauta kredtriskam saistibd ar t6 pirceju un pasiitrtiiju par6diem un naudu. Sabledn-ba kontrole savu kredltrisku, pastiivigi ia rtejot klientu par6du atmaksas vesturi un nosakot kredite*rnas nosac-rjumus katram klientam atsevisli. Sabiedribai nav nozimigu kreditriska koncentraciju attiedbe uz kedu vienu darljumu partneri vai [rdzigam raksturojumam atbilsto5u dar-rjumu partneru grupu. NoUkumi oec bilances datuma FinanSu parskahi tiek atspoguloti tedi notikumi pec perskata gada beig6m, kas sniedz papildu informaciju par sabiedntas finansielo stiivokli bilances sagatavo5anas datum6 (kori(ejosie notikumi). Ja parskata gada beig6m nav kori(ejo5i, tie tiek atspoguloti finansu perskata pielikume tikai tad, ja tie ir butiski. 14.lpp.

15 Sabiedriba ar ierobezotu atbildrbu "Tukuma slimnica" re6.nr Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV gada PErskaE FINANSU PARSKATA PIELIKUMS (turpindjums) Gada virlojab nodaftintto skaib, t,sk. Valdes bce[i Par6jie dabinieki 2. Personah iznaksas kopi 219.gads 'l9.gads I t{ gads gads atrtdzlba par darbu - valsb soculas apdrosinasanas obligaes iemaksas Pamabarblbd nodarbinih darba samaksa - auldzlba par darbu - valsb soci6l6s afrrosinasanas oblgetb iemal$as - kopa Administilciias dalba sareksa - attdziba pa darbu - valsb socidlds apdosind5anas obligaes iemaksas - kopa s T.slc Vades loakji - darba alga - vabb socialss apdrosindsanas obfigaes iemaksas - kope I 483 {

16 Sabiedriba ar ierobezotu atbildbu "Tukuma slimnica,, re(. Nr Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV gada parskats 4. Nematerialo ieguldliumu kusttbas parckats Citi nematerislie iejuldijumu Koncesijas, patenti, licences, predu zimes un tam[dzigas tieslbas Nemateriilie ieguldijumi kope bgades y6rtiba uz M Vertlbas paliefinajumi, ieskaitot uzlabojumr AbavindSana vai likvidacija paraskata gad, legides veiliba uz uu Nonlsna vertta uz Pdrskata gadi aprelinitits vertibas samazinajuma korekcijas 627 't Uzkrdto v rtibas samazinajumu korekciju kopsummas izmaibas saistiba ar obiekta atsavinasanu, likvidacuu vai parvietosanu -'l uz citu posteni Noraksfte vedrt a uz u Bilances vedlba uz Bilances veiliba uz legides vediba uz 't 895 V rtibas palielina.iumi, ieskaitot uzlabojumr Abavindsana vai likvidacija pdraskata gad, l 453 PirvietoSana uz citu bilances posteni legides v6rtiba uz Norakstiti vgilib a uz s Parskata gade aprefinaes vertibas samazina,uma korekcijas Uzkrato vedibas Samazinajumu korekciju kopsummas izmaias saistlba ar objekta atsavinasanu, likvidiciju vai p6rvieto5anu uz citu posteni Noraksme vertib uz , Bilances vertiba uz Bilances veftiba uz '

17 Sabiedriba ar ierobezotu atbildbu "Tukuma slimnica,, reg.nr Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV ,gada perskats 5. Pamat[dzeklu kustibas parckats legides v6rtlba uz Veffbas palielinjumi, ieskaitot uzlabojumr AbavindSana vai likvidacija parskata gada Parvietob uz citu bilances posteni legides voilraa uz 31,12.21E. Nekustamie TpaSumi leguldijuma ipa5umi ParCjie pamatfdze(i un inventilrs 1 8t4tU 3s Avansa maksdjumi par PL Nep.celhieclb Kopa Uzkrehis nolietojums uz PaBkata gada apetrinaes vertibas samalndjuma korekcijas Uzkrato vertibas samazinajumu korekciju kopsummas izmaias saistiba ar objekta abavinasanu, likvi<ldciju vai pirvietosanu uz citu posteni Uzkritais nolietojums uz f I Bilances vertida uz fin il Bilances v6rtiba uz j2488 2fi legides v6rtlba uz V rtibas palielin6jumi, ieskaitot uzlabojumus Abavinasana vai likvidacija parskata gada Parvietots uz citu bilances posteni legades verflba uz , I il Uzkrltais nolietojums uz Parskata gade apr linatds v rttbas samazindjuma korekcijas Uzkrdto vertibas samalnajumu korekciju kopsummas izmai6as saisttba ar objekta abavinasanu, likviddciju vai pdrvietosanu uz citu posteni Uzkratais u Bilances v rtrta uz 't 311 a ' I ilz Bilances vgdiba uz 31.'t il IpaSums Kadastra Nr. Kadastr. vertiba uz 31, Bilances vort. uz Raudas iela 12, Tukums, zeme 9't Raudas iela 12, Tukums, ka Raudass iela 12, Tukums, dka Raudas iela 12b, Tukums, zeme 91 4s Raudas iela 12b, Tukums, eka Raudas iela 12b, Tukums, Eka 9't Raudas iela 12b, Tukums, ka Kuzemes iela 7, Tukums, zene Kurzemes iela 7, Tukums, eka 9't Raudas iela 8, Tukums, zeme 't Raudas iela 8, Tukums, eka ldavas slimnlca, Tukuma novads, zeme ldavas slimnlca, Tukuna novads, eka Bilances veliba kopd t7

18 Sabiedriba ar ierobezotu atbildbu "Tukuma slimnica,, re(.nr, Raudas iela B, Tukums, Tukuma novads, LV gada pdrskats Finansu nomas ietvaros iegadato aktivu bilances vertiba AutomaSlnas Nomdtie aktvi h ie[ildti ki nodrosinajums attieclgaj6m linansu nomas saistibim, '.t.'t2.2't lzeivielas, pamatmateriali un paltgmaterifl i PartilG Medikamenti Saimn.mat., kanc.preces Kurinamais, degviela Masinu iekarbs, rez.dalas Partkas produkti kafejnica Atri nolietojamais inventeis Ap$erbi, v{a un gultas piederumi Kopa 3't Avansa maksljumi par prec m 31j Circle K SIA degviela Xnet SIA Med,preces Kopi PircEju un pasiitilaju paradi Piroeju un pasuffiaju uzskaites ver$ba Uzkrljumi Saubigiem debitoriem Neto pirc ju un pas[eju paradi '.t I Citi debitori Avansa naksdjuni par pakalpojumbm Norehini at norellinu Wrsonem Cilidebitori Kopt 31j j

19 Sabiedriba ar ierobezotu atbildrbu "Tukuma slimnica,, re(.nr Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV gada perskats 1. ilekamo periodu izmaksas Apdro$inAian as naksdju mi Peiodikas abonelana Kopi 't I , t Nauda Naudas idzekli norcllinu kontos Nauda kasa Nauda celd Kopi ',t Dalu kapiels Sabieddbas 219.gada 3l.decembit regisfttais un pilniba apmaksdtais dalu kapitills sastav no daldm ar vienas dalas nomindlvrtlbu NesadalM pelga ,218. lepriek5 jo gadu nesadaltt6 pel.rla Parskata gada nesadatiul pela Kopi Nikamo periodu ieg6mumi (ilgtermiga) Bez atlldzibas sarlemtie pamatlidze(i un krajumitrp ERAF projelg 212. ERAF projelg 214. ERAF pojekb 2'19. Kopi , I Nakamo periodu iedemumu norakstisanas termis No2-5gadiem Pec 5 gadiem Kop Skaidrolums par sagenrto finan5u pafrdzibu I Finansu pal-tdzibas sniedzejs Kad sa4emts Summa Sa4emSanas mertiis Parskata gada atlnaksajama Nosacljumi summa, ja nav izpildib kdds no nosacljumiem CFLA 212 CFLA 214 Gads 9 Zg CFLA 2 19 t4 OT Projekta realizdcija ' Projekta realizici,ja - Projekta realizacija." ' Shciondr6s vesel-rbas aprtipes infrastrukturas uzlabosana SIA 'Tukuma slimnica", uzlabojot veselibas aprupes pakalpojumu kvalititi un paaugstin pakalpojumu izmaksu efektivitlti * Primaras vesefbas apnlpes infrastruktras uzlaboiana SIA.Doktors+ "'Kvalitativas un profilam atbilstosas veselibas aprupes infnastruktiiras un pieejamibas uzlabosana SIA "Tukuma slimnlca" 19

20 Sabiedn-ba ar ierobe:otu atbildibu "Tukuma slimnica" reg.nr Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV gada perskats 15. Citi aizg6mumi fistermiga) Finan5u fizings Kopi Procentu likme 1,99%+6m.Euribor Atmaksasdatums llgtermi4a aizdevuma atmaksas termi4s ir periodd no 2-5 gadiem '16. No pirc jiem sagemtie avansi frstermiga) No pircejiem saemtie avansi par precem Kopi , Pafidi piegedltijiem un darbuzgemejiem Latvijas piegadaeji Arvalstu piegadautji Kopi 31j I 't 9 31j Nodokli un valsts socelis apdro5inisanas obligiltiis iemaksas Valsts socialas apdrosin6sanas obligatals iemaksas ledzivotaju ienakuma nodoklis Pievienotils v rtibas nodoklis Uz,l6m jdarbibas riska valsts nodeva Kopt 31.12, j PaGjie kreditori Norel$ni par darba algu Citi ietur6jumi Norc$ni parztl ieturejumiem KopS '.t Uzkrltis saistlbas Uzkratas saistlbas atva[indjumu izmaksam Uzkratas saistibas piegadatajiem Kopi ' 't Nikamo periodu ie6muml Bez at[rdzlbas saqemtie pamatltdzebi TRP ERAF prolekts 212 gads ERAF projekts 2'l 4.gads leguldijumi Kopa 't I

21 Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Tukuma slimntca,, re(.nr Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV gada parskats PIELIKUMS PELI)IAS VAI ZAUDEJUMU APREKINAM 22 Neto apgrozliums 219.gads 2'l8.gads Slimnlcu darbiba Sava nekustama ipasuma iziresana, parvaldi$ana Cita veida edindsanas pakalpojumi Kopa s gadi veikais darbs atbilstosi Naciond16 Veselibas Dienesta liguma nosacijumiem: par staciondro pakalpojumu sniegsanu ,37 par ambulatoro pakalpojumu sniegsanu 'l 4Z1 295,56 23 Pirdotls produkcijas raio5anas izmaksas PErdottls produkcijas razoianas izmaksas Darba a[a Valsb socialas anrosinasanas obligatas iemaksas Uzq mdjdarbibas riska valsts nodeva Uzkratas saistibas atvalinajumiem PamaUIdze(u nolietojums Nematerialo ieguldllumu norakstitil v ruba Komunalie izdevumi ApdroSindSanas izdevumi Citi saimn.darbibas izdevumi Kope 21 9.gads 218.gads ' I 't n Administricijas izmaksas Administritcijas persondla algas Valsb sociaes apdrosinasanas obligatas iemaksas Uz4Omjdarbibas riska valsb nodeva UzkrdEs saistaas atvalin6jumiem Sakaru izmaksas Blroja uaure5anas izmaksas Gada pinkata revizuas izdevumi Banku pakalpojumi letspejas izdevumi Citas izmaksas ReprezenEcijas izdevumi Kopi 219.gads 218.gads t t

22 Sabiedriba ar ierobelotu atbildibu "Tukuma slimnica', reg.nr Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novadq LV gada perskats Ptr6jie saimnlecblls da6lbas ieg6mumi Ntkamo petudu ie6mumi norakslumi- no a$enhiras p6rlemtie Ndkamo periodu ie4 mumi noraksfljumi EMF projekli leguvumi no pamatldze(u abavindsanas vai likvidesanas, neto, tsk.: iegemumi no PL pardosanas dsrltinilo vai likvideto PL bilanes ilikust v fiba AQtiti bezcefgb debitori Citi iep mumi Kopt 219.gads 4 35'l il gads il ra PtrEfls saimnieciskis darbtbas izmalsas ZaudEjumi no pamaldzequ abavinasanas vai likvklesanas, neto, tsk.: ieqenumi no PL pardosanas atsavindto vai likvideto PL bilances atlikust viltha Nonabtti bezoefigie debibri Samaksatas soda naudas, llgumsodi Citi izdevumi Kopa 2'l9.gads s6 3 46, gads

23 Sabiednba ar ierobezotu atbildibu "Tukuma slimnica" re!.nr Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-311 2l9.gada p5rskats 27. Finaniu risku pirualdlba lyemot vetr to, ka SIA Tukuma slimnlca ir viena no arpus Rlgas Neatliekamds pa[dzibas lokdlajim slimnlcdm, kas pamatdarbhu veic uz nosl gto Ilgumu ar Nacionab vesellbas dienestu pamata, kas regulo pakalpojumu cenas, apjomus un ierobezojumus kvotds, iestade ir pa(auta finan5u riskam, kur galvena prcblema - valsts noteikte sbcionera agtniecibas tarifa neatbilstiba faktiskajam izmaksdm un joprojam [gum6 noteikta pacientu skaita neatbilstiba pret taktiski arsteto pacientu skaitu Lai malnafu finansu risku nakohe, SA Tukuma slimnlca vadiba ir iesaistijusies NVD organiz taja DRG sist mas ieviesand, veic sistemdtisku izmaksu uzsloiti uz 1 pacientu, veic dafu analizi un arstniecibas procesa optimizdciju. 28. lnfomicija par btiskiem nomas un ires [gumiem. lrlavas slimnlcas ka tiek izlreta Sarkan6 Krusta slimntcai. 29. l{otikumi p c bilances datuma LailG posma no perskata gada pedejas dienas lidz 5i finansu parskata parakstisanas datumam nav biju$i nekdi notikumi, kuru rezultilta SajE finan5u parskate btu iaveic korekciias vaijaatkej papildus informdcija. Valde un galyena gramatvede ir sagatavojuii Sabiedfibas 219.gada parskatu un parakstiusi to 22.gada 25.februiri Valdes loceklis Galvena gramatvede 23

24 SIA "Tukuma slimnlca" Vadrbas ziqtojums 219. gada pdrskalam SIA "Tukuma slimnlca" ir izveidota 29.gada I julija. Lidz Tukuma slimnr-ca bija Tukuma rajona padomes afenttira. SIA "Tukuma slimn-rca" galvenais darbibas veids: staciondrd un ambulatoriska medicr-niskd apriipe, ko finanse NVD (Nacionalais veselibas Dienests), pamatojoties uz noslegtajiem ltgumiem, maksas medictniskds apriipes pakalpojumi, kuri nav ietverti ligumd ar NVD. SIA "Tukuma slimnt-ca" perejie darbibas veidi - brlvo telpu iznomasana, kafejn-rcas pakalpojumi un re[<inu talonu datorizeta apstrdde. Neto apgrozljums 2l9.gade, ir , kas ir par 8827 vairdk kd ieprieksejd pdrskata periodd. Pdrskata perioda zaudejumi ir 888, kas ir samazindju5ies pret iepriek5ejo parskata periodu par l929l6. Sabiedrrbas darbtba pf, rskata perioda. SIA "Tukuma slimn-tca" apkalpes zond ir ap 5 iedztvotdju no Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadiem, k6 art Talsu, Rojas un citiem tuvejiem novadiem. SIA "Tukuma slimnica" afiisuba saisfita ar Veselibas ministrijas izstrddato vesellbas aprdpes politiku valstt. Saska4S ar konceptu6lo zi4ojumu "Par vesellbas aprtipes sistemas reformu" un MK noteikumiem SIA "Tukuma slimntca" staciondrajai dalai ir noteikts 2. ltmenis, kas nodro5ina 24 stundu neatliekamo pal-rdzibu terapeitiskaje un lgirurgiskajd profild. Lai pilntbe nodro5indtu veseltbas aprdpi atbilsto5i pieejamam finansejumam un noteiktajam veseltbas apriipes ltmenim, tiek nodrosin6ta ari drstnieciba pediatrijd un hronisko slimlbu aprdpe. tjz 219.gada beigas iestdde nodarbindti 278 darbinieki, no tiem 6 6rsti, no kuriem 66%o str-add staciondrd dal6, bet 33%o ambulatoruj-a, l% - drstniectbas un vadlbas persondls. Attieclgi ie4emumi valsts apmaks6tajiem pakalpojumiem 67Yo ir no darbtbas staciondrajd dald, 33 %o ambulatoruj-a dal6. No viesiem ie4emumiem 5% ir maksas pakalpojumi. 2l9.gadd Uz4emSanas nodala pec palrdzibas versu5ies 929 pacienti, kas ir par 446 mazdk kd ieprieksej-a gadd. Tas saisttts ar iedztvotdju skaita samazina5anos un reformas uzst6d-rjumiem attieclbd uz pacietu pliismu NMP darbib6. Tdpat kd iepriek5ejd perioda raksturlga pacientu pl[smas maipa - vairdk pacientu pec paltdzlbas versu5ies 24%. LTdz ar to arl Uz4emsanas nodala sniegusi vairdk ambulatoro paltdzibu un pal-rdzlbu observdcijas gultds, palailotpacientus pasi - 76Yo, mazdk atvesti ar NMP dienestu - mdjds pec sniegt6s palldzibas. 219.gadd stacioneti 316 pacienti, kas ir 34Yo no visiem, kas versu5ies uz4em5anas nodald. Lai nodro5indtu praslbdm atbilstosu neatliekamds pahdzlbas sniegsanu, 2l9.gad6 tika turpindta uzryemuma iepriek5ejos gados iesdktd taktika, ka galvenais akcents likts uz kvalitdtes sistemas elementu pakdpenisku ieviesanu visd drstniecibas iest6de. Atbilstosi MK noteikumu Nr.6 "Oblig6tds praslbas drstnieclbas iestddes" noteiktajam, 2l9.gad6 ir izstr-addta un ieviesta zi4o5anas sistema drstniecibas persondm, k6 art dota iespeja pacientiem uz4emuma mdjas lap6 nostit-rt ieteikumus un informdciju. Tdpat pilnveidoti pasdkumi anesteziologijas, [<irurgijas, medikamentu lietosanas un drstnieclbas procesu

25 oroslba. 219.gada Latvijas Naciondlais akreditacijas birojs veica laboratorijas atbilstibas novertejumu un atkartoti pie5[<ira akreditdciju atbilsto5i LVS NE ISO 15189:213 standartam, taj a skaita Hi stologij as laboratorij ai gadd turpindts darbs pie Energopdrvaldlbas sistemas standarta ISO 51:211 uzturesanas, rezultdtd pdrsniedzot gada uzstdd-rto merf i I.5 % ekonomijd, ietaupot 2%o no elektroenerlijas un ZYo no siltumenergijas izmaks6m. Tdpat 2l9.gadd ieviesta un apstiprin6ta jaun6 ISO 51:218 versija. Pilnveidota operattva datu monitoresana, kas fauj veikt energoresursu pateri4a anallzi pa diene un stund6m, tadejadi dodot iespeju noverst tehniskds un organizatoriskas nepilnlbas. 219.gadd' tika veikta virkne pasdkumu, lai maksimdli sabalansetu izmaksas un ienakumus. Ta ka uzryemuma darbrba un finansejuma apjoms ir tiesd veidd saisttta ar valsts finansetu pakalpojumu snieg5anu, tika izveidota statistisko datu uzskaites sistema Blue Bridge, kas lauj sistemdtiski dazddos griezumos iegtit datus par sniegtajiem pakalpojumiem staciondr6 un ambulatord dal6. Uz iegtito datu bdzes reguldri iespejams piepemt operattvus lemumus finansu pliismas kontrolei. Pozitlvi darblbas rezultatu ietekmejis funkciju audits sakard ar pacientu pltismas samazindjumu un pieprastjuma izmai4dm. Samazinats virsstundu darbs atsevisl6s struktdrvientbas kd asins kabinetd, slegta ginekologijas nodala, darblbu novirzot uz dienas staciondru, pdrskat-rti amatu apraksti, samazindtas izmaksas vietds, kur samazindjies pacientu skaits. Taja pat laikd iestdde ir nodro5indjusi Veselibas apriipes politikas prastbas un par l6% palielindjusi medi[<u atalgojumu. Lai nodrosin6tu VeselTbas ministrijas noteiktos uzdevumus ambulatords un stacion6r6s apriipes atust-lba un pieejamtbd, ir uzsdkta projekta IstenoSana Eiropas SavienTbas fondu apguvei SAM tresajd kdrt6 "KvalitatTvas un profilam atbilstosas vesellbas aprtipes infrastruktiiras un pieejamibas uzlabo5ana SIA "Tukuma slimntca"-.2}lg. gada piojekta ietvaros pec iepirkumu proceddras noslegts ltgums par jaunas rentgena ielartai iegadi, veikta projekte5ana pdrbdves darbiem. Lai piesaist-rtu medicr-nas darbiniekus un ieinteresetu vietejo jaunatni, 219.gadd tapat kd ieprieks nodro5in6tas prakses vietas un prakses vadtsana medicr-nas koledzu (mdsu un m6su paligu) un RTgas Stradi4u Universitdtes studentiem. Galvenie uzdevumi darbtbas uzlabo5anai un tdldkai atttstibai - kvalitates sistemas izstrade un ieviesana, aparatdras ieg6de un nomai4a, mediclniskd person6la piesaiste un sistemdtiska apmactba, mediclnisko pakalpojumu cenu pa5izmaksa, mediclnisko pakalpojumu cenu un to pa5izmaksu kontrole un sabalanseuba, mediclnisko maksas un citu pakalpojumu Tpatsvara palielindsana kopejos ieqremumos. Lai uzgemuma darbiniekiem butu sasniedzami izvirzttie mer[<i, butisks uzdevums ir attieksmes mai4a savstarpejd komunikdcijd kd art attiectbd uz pacientiem. TurpinEta sadarblba ar pa5valdtbu socidlajiem dienestiem, [imenes drstiem pacientu socisl6s un pirms staciondrds apriipes jautdjumos, sabiedrlbas informesana par veselibas apriipes sistemu un problemdm. Finan5u risku vadlba \emot ver6, ka SIA,,Tukuma slimntca" tr vlena lokalajam slimn-rcdm, kas pamatdarbtbu veic uz no 6rpus Rlgas Neatliekamds paltdzlbas noslegto hgumu ar Naciondlo vesellbas dienestu pamata, kas nodikte pakalpojumu cenas, apjomus un ierobezojumus kvot6s, iest5de ir paklauta finan5u riskam, kur galvend problema - valsts noteikta staciondra drstniectbas tarifa neatbilsuba faktiskajam izmaksdm un ar reformu saist-rti lemumi. 2l9.gadd butisku ietekmi uz finansu pliismu atstdja ar MK noteikumiem noteiktais atalgojuma pieaugums, virsstundu apmaksas izmai4as, e-veseltbas pilnveido5anas izmaksas 25

26 un citas obligdt6s praslbas. Negauvi uz4emuma finansu rezultatu ietekm iepriek5ejos gados nenosegtds Erstnieclbas izmaksas, kas neatbilst faktiskaja izmaks6m. Tapat ietekmi uz pef4as - zaudejumu rdd-rtdju atst6j pacientu par6di un lielie imortizdcijas atskait-rjumi. \emot verd, ka art ndkamajd periodd ir jdnodro5ina atalgojuma pieaugums, vienlaikus samazinot un dubultd apmaksdjot virsstundu darbu, finan5u risks saglabajas. BUtisks risks ir neskaidrd Veselibas apriipes politika ndkamam periodam attieciba uz stacion6ro dalu. Lai mazindtu finansu risku ndkotne, SIA "Tukuma slimn-tca" vadtba ir izvertejusi savu vietu vesellbas apriipes sistemd, novertejusi izvirzrtds praslbas un veikusi savas darbtbas anal1zi, I ai sabalansetu p ieej am o fi nansej u ar nepiec iesamaj 6m izmaksdm. BUtiski ir veikt iek5ejas izmaksas samazinosas un ieqemumus palielinosas parmaiqas - kd virsstundu samazin65ana, funkciju audits, iepirkumu efektivaka organizesanu, iurn, pakalpoj umu ieviesana, energoefektivitates pasdkumu ieviesana, utt. F inansialo rezultatu radltaji Likviditates kopejais koeficients.53 Likviditates starpseguma koefi cients.34 Absoliitas likviditdtes koeficients.13 Saistibu Tpatsvars bilance.42 Saistibu attieclba pret pasu kapitelu.72 Bruto pel4as red-rtdjs 5,94 Vo Ilgtermi4a ieguldr.jumu segums ar pa5u kapitalu.65 Ilgtermi4a ieguldrjumu segums pa5u kapitalu un ilgtermipa saist-rbem.g9 Apgrozdmo lldzeklu segums ar Tstermi4a saisub6m 1.87 ApstAkli un notikumi pec pirskata gada beiglm Laika periodd kop5 pdrskata gada pcdejas dienas ltdz ST zigojuma paraksusanai nav notikusi b[tiski notikumi, kas ndkotne var pozitivi vai negativi iespaidot iestades finansu rezultatus. PEc VM, VI, NVD veiktajdm pdrbaudem visds drstniectbas iestddes sagaidamas jaunas tendences slimn-rcu ttklojum6 un valsts apmaksdto pakalpojumu apjoma, tadu vertesana saska4s ar NVD grafiku notiks gada laikd un tai nevaj adzefi ietekmcl kafteja gada finan5u rezultatu. KE biitisks faktors iestddes darbtbd ir ERAF projekta realizdcija. Ir veikts atalgojuma palielindjums atbilsto5i MK noteikumu prastbam, nav pagaidam novertejama td ietekme uz pdrejo iestddes finansu pliismu. Nakotnes perspektiva Tuvdkajos gados SIA "Tukuma slimntca", izvertejot savus medictniske person6l4 infrastruktiiras resur saglabat 2.lTme4a Neatliekamas palfdzibas slimnlcas statusu, sn u neatliekamo paltdzlbu. Sis plans hjdpat laike ir paklauts VM finansejuma, citu ircju faktoru ieiekmei. Lai nostiprindtu pozlcijas reformu un pdrmai4u laika, galvenais akcents tiek likts uz

27 mediclnas personala piesaisti un apmdctbu, kvalitdtes sistemas pilnveido$anu, k6 ari infrastruktiiras uzlabosanu, realizejot ES projektu, piesaistot pasvaldlbu un pasu ltdzeklus. Valdes ieteikta pe!4as sadale vai zaud jumu seg5ana SIA "Tukuma slimnlca" zaudejumu rasands tiek pldnota vairdku apstdklu d6l: - 29.gada ljulija uz4emums savu darbibu kd SIA uzsdka ar zaud6jumiem, ko pdrr,rema no Tukuma rajona padomes, kas ilgtermiq6 ir ietekmejis zaudejumu rasanos, - B[tiski zaudejumus ir ietekmejis ieprieksejd perioda finansejuma samazindjums, ko 219.gadd vairdku organizatorisku pasdkumu rezultatd ir izdevies biitiski samazindt, salldzinot ar iepriek5ejiem periodiem, - Zauddjumi pldnojami art ndkamd periodd pamat6 amortizdcijas d6l - 2Ol9.gada pdrskatd amortizdcija ir l8224l,bezkd, uz4emums 2Ol9.gadu butu noslcdzls ar pehu. SIA "Tukuma slimnlca" vadrba sistemdtiski strddd pie darblbas optimizacijas, lai uzlabotu finan5u rdd-rtdjus un mazindtu riskus. No vienas puses, pildot noteikids praslbas un kvalitdtes uzstdd-rjumus, no otras - sistemdtiski vertejot izmaksu apjomu, uz4emuma valde it gatava veikt organizatoriskus pasdkumus finan5u rddttaju uziabo5anai art turpm6kos gados, vienlaikus nodrosinot kval itattvus veseltbas aprdpes pakalpojumus. 2 I 9. gada 25.februdrl. evida 27

28 ia it Advice $lnt,.$(:aii! Ad$it Adyra*" Lri{}r}{s."9 l4d" t)* ftt:"$. lit..1ffi185ff8?? Gr&:rrret.i: ter* t"], Eius I i' 1"t$ i,11r-;*\ I:.i;".{ *i';}3?:?/' l:. i?! &7?1152i1 ir,ldi",&{}d1i qrijyi(e. tv.*r;*ij! ;rr1v.r;rr. ir Heatkarlgu revidenhl zipojums Sabidribas ar ierobotlotu atblldibu "Tukuma slimnica" Dalibniekiem llesu &inume par finanlu pfrrgkatu Esam veikusi Sabiedribas ar ierobeiohr atbildibu 'Tukurna slimnica", re6,nr. 4AIAS?331T1, ('"Sabiedrlba') pievienotaj6 gada perskate ietverte finaniu pirskata no 3. fldz 23, lapat revaiju. Pievienotais fi naniu p&rskats ietver: r bllanci 219. gada 31. decembri,. pehas vai zaud jumu apr l5lnu par gadu. kas nosledzes 219. gada 31. decembri, r paiu kapitela izmaiqru p6rskatu par gadu, kas nml6dzes 219. glada 31. deeembri, c naudas pl[smas pdrskatu par gadu, kas nosledzes?1g. gada 31. decemb6., k6 ari r finan5u p rskata Bielikumu, kas ietver nozimigu grernatvedibas uzska?tes principu kopsavllkumu un citu paskaidrolosu i nform8ciju, Mfisupt t, pievienotais finan$u perskats snmz pattezu un skaidru prieks$atu par Sabidribas ar ierobeiotu atbildibu '"Fukuma slimnlca" ffnans]eto stsvokli 21g. gada 31" decernbri un par t6s darbibas finan6u rezultetiem un naudas plsmu gade, kas noggozas 21g. gada 31. decembri saskar;r6 ar Latvijas Republikas Gada p6rskatu un konsolidfto gada pdrskafr.r likumu f'gada parskatu un konsotidito gada pdrskatu likumsj. Atzicuma partatofunrr ntbltsto$ Latvijas Republikas Revlzijas pakal rnes veie6rn reviziju saskaqls ar LaMjas standafciern (h.rrpmik- SeS). Musu pieniku aprakstiti rnesu einojunna sadaja Revidenb a Mds esam neattarigi no Sabiedn-bas saskaqr6 ar Starptautiskds Gr6matveiu Etikas standartu padornes izstradsti StarptautlskE Profesionilu grdmatveiu tikas kodeksa (tos6rp Slarptautisko Neatkaribas standartu) (SGESP kodeksa) prasibdm un Revizijas pakalpojumu tlkum3 ie(autajdm neatkan'bas praslbem, kas ir piemeroiamas msu veiklajal konsolid6tfr finaniu pdrskata revle$al Latvijas Republikfi. MEs esam leverojuii ari SCESp kodeksi un Revuiias pakalpoiumu lkum6 noteiktos p5r ios profeslon l5s Etlkas principus un objek$vitftes prasbas. MEs uzskatem, ka musu iegtie reviz$as pier5drjunri dod fietiekamu un atbilstoiu parnatojumu msu aeinurnam. Bstiska neno&iktfba saistibi ar sabiedribae ffiu turp*n5t darb{bu PievEr$am uzmanibu, ka gad5, kas nosl dzes 219. gada 31" decembri, Sabiedn:bas darhfbas rezufttes b$a zaudejumi 888 apmer6, un, ka 219. gada 31. decernbri Sabiedribas isterrnitla saistibas p6rsniedz tes apgroz6mo tldzeklu kopsurnrnu par 462T11, kas nor6da,

29 *xxa Audlt Advice ka pastev bltiska nenoteiktiba, kas vardtu radit no2im turpin5t darh,ibu n&kotn6. M6s neizsak6m turp n6ku iebildi Ziryoiana par citrr inionniciju Par citu inform8crju athild ie$ere pievienote gada p6 bas par Sabiedribas sp6ju ue io ap.stikli. s vadiba. Citu infornr6ciju veido Vadlbas zifrojum+ kas 4, frdz}l. tagi. da p6rskate iehrcrto citu inform5ciju. un iznemot to ke norddtts mosu zinbluma Republikas tresrhu aktu praxwm, Msu mes sadal saistibi ar finansu perskata rewziiu mfrsu pi ir s ar citu un, to darat, i*r*rr6t, vai $i ci[a informicija butisk n no parskata i vai no rnsu zinaian6m, kuras rn s ieguvim revi4as gait6, un vai te nesatur cita veida bofiskas neattrilstibas. Ja, balstoues uz veikto darbu un nemot vere revfziias taika gut5s zinas un izpratni par Sabiedribu un tes darbibas vidl, m s secin5rn, ka citl lnformeiija ir bttiskas neitnigiuas, msu pienskums ir zinot par iddaem ap*5k!iem. MBsu uzmaniaas tofa nav n6ku3i apst6kli, pai kuriem btt* jszino. citas ziqro*nas pasims xskagi ar lafirilas Ragrblltra* dasibu aktu pnsiwm Paolldus tam, saskane ar Reviziias pakalpoiumu likumu msu i i, vai Vadibas ziqrojums ir sagatarrots saska46 ar te sagatavofunu Gada penkatu un konsolldeto gada perskatu llkuma, prasibbm, PamatoJoties vienigi uz mesu revizijas iefuaros veiktajem procedr6m, mfrsupr6t: ' Vldibas zipiumd par p6rskata gadu, par kuru ir sagatavots finaniu p5rsk6t$, sniegti inform6cila atbilst finaniu p5rskatam, un ' Vadibas zinojurns ir sagatavo8 saskaqr6 ar Gada p6rskatu un konsolid to gada p6rskatu likuma prasibam. Vadifus un Pftwru, kadm.rzffib *Mribs pfrrat&zib, atfiitdib pr ftnanlu pfrckatu Vadiba ir atbildiga par tdda finaniu pardota, kas sniedz pauesu un skaidru priekistatu, sag3tavoianu saskan6 ar Gada p5rskatu un konsolideto gada p5rskatu likumu, ke ari par 6das iekiej6s kontroles sistdmas uzturesenu, ksda saskana ar vadibas viedokli ir nepiecie5ama, lai bfitu lespejams sagatavot finaniu p6rskatu, kas nesatur ne kr5pianas, ne k!das de! iaraisitas btiskas neatbilstibas. Sagatavolot finaniu perskatu, vadrbas pren6kums ir iar rt t Sabiedribas sp ju turpinst darbjbu, pec nepieciesamibas sniedzot inform6ciju par apst6kliem, kas saistig jr i:aoieon-uas turpin6t darbibu un darbibas turpinssanas principa piem roianu, ia vien vadiba nept6no Sabiedribas vai ibas lzbeigganu, vai ari tai nav citas realas altemativas ki labeig$ana. SaNedribas vai Personas, kur5m uzticeta Sabiedribas p naudziha, ir atbildigas par Sabiedribas finaniu pirskaha sagntavoiana$ procesa uzraudzibu, Revidenta atbildiho par ffnaniu pirslmta rev*tlu Msu mer[is ir iegilt pietiekamu p8rliecibu par to, ka frnanju perskats kopurn6 nesatur k!6das vai krdplanas d J izraisitas btiskas neatbilsfi'ba5 un sniegf revidentu riqrojumu, kure izteikts akta,

30 Nexia Audit Advice atzinums, Piefiekama pdrtieciba ir augsta fimeqra perlieciba, bet E negarante, ka revizij8, kas veikta saskap6 ar SRS, vienm6r tiks atklsta btlska neatbilstiba, ja t6da pastev. Neatbilst'bas var rasties kr6pianas vai kfodas de!. un tes ir uaskat6rnas pai Otismm, ja var pamatog uzskahl ka t6s katra abevisfi vai visas kffi varotu ietekmdt saimnieciskos l6mumus, ko lietoeji pienem, balstoues uz 5o ftnan6u pirskatu. Veicot reviaju ar SR.S, visa procega gait8 rn& izdaram profesionalus spriedumus un m profesionelo u. MEs ari: r_ identific jam un iarertejarn riskus, ka finaniu parskae var6h,r bft krepianas vai klgdas de, btiska i un veicam rwizijas procedras io rnau 'risku ke ari ija mus, kas sniedz pietiekarnu un abirstolu pamatojumu rntisu aeinumarn. Risks, ka netiks atkletas botiskas neatbilsdbas kr6-p&anas d 1, ir augsteks nek6 risks, ka netiks atkletas kfdas izraisitas neatbilstibas, jo kepiana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viftosanu, lnfor neuzradisanu ar nodornlr, infonngcijas nepatie*l atspoguloianu vai ieffi6s kontroles mus; I iegstam izpratni par iekidjo kontroli, kas ir btiska refr:ijas veik$anai, lai izsffidatu iem liem atb rantziias procedilras, bet nevis, lal snieght atzinurnu par as ie kontrole vitfrti; o iar6ft6jam pielietoto grfrmatvedtbas politiku atirilstfbu un gr6mawedibas ap6iu un attiecigas vadibas uzr6drt6s inform6c$as pama otibu; r izdarem seclneiumu par vadibas piemdrote darbibas turpinesanas principa a(bilstibu, un, iegbtajiem pierddrjumiem, pir to, vai past5v b[uska n kumiem vai m, kas var radlt nozimigas iaubas par sabied darbibu var pdftraukq finan{u pirskata struktru un saturu, ieskaitot atkldto infonnaciju un un to, vai finan$u p6rska6 patiesi abpogufo pdrskata pamati esciios ursm uzticeta Sabied rwizijas apjomu un botiskiem iek6 jis cib starp6, iem revizijas kedus mds SlA,,Nexia Audit Advice" Zv rindfu revidentu konrercsabiedriba, licences Nr. 134 Manja Jansoo -"...*,,tt, tt Valdes locekle, atbilfrgd zverineta revidente, sertifrkita Nr.?S 2AZA. gada 25.februilri RigE, l-atviia