EU DECLARATION OF CONFORMITY (PDJ170026B) EN 50564:2011

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EU DECLARATION OF CONFORMITY (PDJ170026B) EN 50564:2011"

Transkripts

1 EU DECLARATION OF CONFORMITY This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of The object of the declaration described above is in conformity with Signed for and on behalf of

2 EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas eget ansvar Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med Undertecknat för

3 DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme a Firmado por y en nombre de

4 IZJAVA EU O SKLADNOSTI Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost Predmet navedene izjave je v skladu z Podpisano za in v imenu

5 VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť Vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v zhode so Podpísané za a v mene

6 DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE Prezenta declarație de conformitate este emisăpe răspunderea exclusivăa Obiectul declarației descris mai sus este conform Semnat pentru și în numele

7 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade O objecto da declaração acima mencionada está em conformidade com a Assinado por e em nome de

8 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłącznąodpowiedzialność Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z Podpisano w imieniu

9 DIKJARAZZJONI TAL-KONFORMITÀ TAL-UE Din id-dikjarazzjoni tal-konformità tinħareg taħt ir-responsabbiltà unika L-għan tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq huwa konformi mad Iffirmat għal u f isem

10 ES ATITIKTIES DEKLARACIJA Ši atitikties deklaracija išduota tik atsakomybe Pirmiau aprašytasis deklaracijos objektas atitinka Už ką ir kieno vardu pasirašyta

11 ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Šīatbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda atbildību Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets ir saskaņāar Parakstīts

12 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità di L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme a Firmato per e per conto di

13 EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT E megfelelőségi nyilatkozat kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra E nyilatkozat fent leírt tárgya összhangban van nevében aláírva

14 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του Το ανωτέρω περιγραφόμενο αντικείμενο της δήλωσης είναι σύμφωνο με την Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος

15 EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Unterzeichnet für und im Namen von

16 DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du L objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à Signé par et au nom de

17 EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu yksinomaisella vastuulla Edellä kuvattu vakuutuksen kohde vaatimusten mukainen puolesta allekirjoittanut

18 ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud ainuvastutusel Eespool kirjeldatud deklareeritav ese on kooskõlas (Kelle nimel ja poolt ) alla kirjutatud

19 EU-CONFORMITEITSVERKLARING Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van Het hierboven beschreven voorwerp is conform Ondertekend voor en namens

20 EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Denne overensstemmelseserklæring udstedes på ansvar Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med Underskrevet for og på vegne af

21 EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Toto prohlášení o shoděvydal na vlastní odpovědnost Výše popsaný předmět prohlášení je ve shoděse Podepsáno za a jménem

22 EU IZJAVA O SUKLADNOSTI Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju Potpisano za i u ime

23 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС За настоящата декларация за съответствие отговорност носи единствено Обектът на декларацията, който е описан по-горе, е в съответствие с Подпис за или от името на