Oktobris.indd

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Oktobris.indd"

Transkripts

1 Aicinām pieteikt pretendentus Atzinības raksta saņemšanai Dagdas novada pašvaldība līdz š.g. 31. oktobrim aicina pieteikt pretendentus Dagdas novada augstākā apbalvojuma Atzinības raksta saņemšanai. Pretendentus var pieteikt 6 nominācijās: Sabiedriskā aktivitāte, Ekonomika un tautsaimniecība, Izglītība, kultūra un sports, Veselības aprūpe un sociālais darbs, Darbs pašvaldībā un Darbs valsts pārvaldē. Pieteikumus drīkst iesniegt Dagdas novada pagastu pārvaldnieki, domes deputāti, novada pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības nodaļu vadītāji, pašvaldības iestāžu vadītāji, uzņēmēji, zemnieki, nevalstiskās organizācijas un biedrības, iedzīvotāju grupas. Pieteikumus apbalvojumam var iesniegt Dagdas novada pašvaldībā (Dagdā Alejas ielā 4, 2.stāvā, pie sekretāres) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@dagda.lv. Pieteikuma anketa pieejama Dagdas novada pašvaldības mājas lapā / Pašvaldība / Konkursi. Atzinības raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 18. novembrī Dagdas Tautas namā. Mēs lepojamies Svētdien, 25. septembrī, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības rosināta, Rēzeknes Augstskolas organizēta, tika pasniegta izcilā katoļu garīdznieka un pedagoga, Latgales pirmās atmodas darbinieka Nikodema Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem. Balvas un konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē. Noslēguma pasākums un balvu pasniegšana notika Ludzas tautas namā, uz pasākumu bija aicināti divi Dagdas vidusskolas skolotāji Anna Krilova un Aigars Vigulis un Ezernieku vidusskolas skolotāja Diāna Kiseļova. Sirsnīgā atmosfērā, ar humora dzirksti, ar kora dziesmām un Tihovsku ģimenes ansambļa priekšnesumiem tika sumināti pedagogi. Skolotājs Aigars Vigulis saņēma diplomu par dalību konkursā, skolotāja Anna Krilova un Diāna Kiseļova saņēma diplomu un sudrabpakavsaktu par inovācijām izglītības procesā. Mēs lepojamies ar mūsu skolotājiem Annu Krilovu, Diānu Kiseļovu un Aigaru Viguli un sveicam viņus! Dagdas vidusskolas administrācija un Marija Micķeviča IKSN vadītāja Nākamais Dagdas Novada Ziņas numurs iznāks 3. novembrī

2 2 21. septembra domes sēde sākās ar izpilddirektora I.Pauliņa ziņojumu par paveiktajiem darbiem jūlijā-augustā. Deputāti apstiprināja satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem rudens-ziemas sezonā, kas būs spēkā no līdz Tika atteikts anulēt ziņas par deklarētajām dzīvesvietām divām personām. Atbalstīja finansējuma piešķiršanu novada draudžu projektiem: Andzeļmuižas draudzes projektam Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana, nodrošinot līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām 2 277,83 EUR un priekšfinansējumu EUR ,30; Asūnes draudzes projektu Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana, nodrošinot līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām 1 272,47 EUR un priekšfinansējumu ,73 EUR; Andrupenes draudzes projektu Andrupenes baznīcas fasādes remonts nodrošinot līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām 3 218,34 EUR un priekšfinansējumu ,44EUR. Finansējums tiks piešķirts projekta apstiprināšanas gadījumā. Deputāti apstiprināja Dagdas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu aprēķinu pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2016.gada 1.septembra. Tika noteikts pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojums no 2016.gada 1.septembra. Veica grozījumus Izglītības, kultūras un sporta nodaļas štatu sarakstā, paaugstinot Skolotāja logopēda un Izglītības psihologa mēnešalgas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 Pedagogu darba samaksas noteikumi 8.punktu. Apstiprināti siltumapgādes tarifi 2016./2017.g. apkures sezonā: Asūnes pagastā - 1,46 EUR/m2(ar PVN) fiziskām personām un 1,57 EUR/m2(ar PVN) juridiskām personām; Šķaunes pagastā - 1,12 EUR/m2(ar PVN) fiziskām personām un 1,21 EUR/m2(ar PVN) juridiskām personām; Dagdā, Pasta ielā 33A - 1,59 EUR/m2(ar PVN) fiziskām personām un 1,72 EUR/m2(ar PVN) juridiskām personām. Pieņemti saistošie noteikumi Nr.6 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam. Dagdas Novada Ziņas 21.septembra Domes sēdes lēmumi Piešķīra Andrupenes folkloras kopai Sovvaļnīki pašvaldības autobusu VW Crafter braucienam uz Smoļensku š.g septembrī, lai pārstāvētu Dagdas novadu un piedalītos Smoļenskas Latviešu biedrības 100-gadei veltītajos pasākumos. Sakarā ar Ineses Marģevičas iesniegumu par atbrīvošanu no Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amata, deputāti atbalstīja Ineses Marģevičas atbrīvošanu no Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amata ar 2016.gada 30.septembri, savstarpēji vienojoties. Par Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju no 2016.gada 1.oktobra iecelts Ezernieku vidusskolas direktors Aleksandrs Gžibovskis. Nolemts nomāt zemes gabalu Alejas ielā 29, Dagdā pašvaldības darbības nodrošināšanai, paredzot nomas termiņu līdz 2026.gada 30.septembrim un nomas maksu - 5% no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Andrupenes pagasta pārvaldes automašīnas Opel Zafira un pašvaldības automašīnas VW Transporter izsoles tika atzītas par nenotikušām. Tāpēc tika apstiprināta automašīnu pārdošana par brīvu cenas: Andrupenes pagasta pārvaldes automašīnas Opel Zafira cena - 794,00 EUR; pašvaldības automašīnas VW Transporter cena ,00 EUR. Atzina pašvaldības nedzīvojamās telpas 15,5 m2 platībā Skolas ielā 5, Svarincos 2016.gada 10.augusta nomas tiesību izsoli par nenotikušu, un nolēma rīkot atkārtotu šī nekustamā īpašuma nomas tiesību mutisku izsoli un apstiprināja izsoles noteikumus. Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedlauki, Latgales ielā 9, Svarinci, Svariņu pagastā, Dagdas novadā nosacīto cenu, 3 200,00 EUR, un pašvaldības nekustamā īpašuma Skudriņas, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, nosacīto cenu, ,00 EUR, un izsoļu noteikumus. Izskatīti dzīvokļu jautājumi: divām personām pagarināti īres līgumi un divām personām izīrēti pašvaldības dzīvokļi. Sēdē izskatīja ar nekustamo īpašumu siatsītus jautājumus: par nekustamo īpašumu sadali un jaunu nosaukumu piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vienam īpašumam; par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā; par zemes nomas līgumu slēgšanu; par zemes ierīcības projekta izstrādi vienam īpašumam; par zemes vienību robežu un platību grozīšanu; par nosaukumu piešķiršanu diviem īpašumiem; par neiznomātu zemes gabalu saraksta apstiprināšanu; par adreses piešķiršanu; par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu; par pašvaldībai piekritīga zemes gabala sadali; par zemes gabalu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. 30.septembra Domes ārkārtas sēdes lēmumi Tika veikti grozījumi pašvaldības domes lēmumā Par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu. Nolēma samazināt Dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka amatu no 1 līdz 0,5 slodzēm no 2016.gada 1.novembra. Apstiprināja zemes ierīcības projektu vienam īpašumam. Atbalstīja divu projektu pieteikumu iesniegšanu Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursa Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 2.kārtā: Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai ; Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Ar pilniem domes sēdes protokoliem, pielikumiem un audio ierakstiem var iepazīties / Pašvaldība / Dokumenti / Novada domes protokoli. Guna Malinovska Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

3 Dagdas Novada Ziņas 3 Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums Skudriņas, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,22 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR ,00 - (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr Izsole notiks 2016.gada 7.novembrī plkst.14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst un no plkst Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām: , mob.tālr Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē par brīvu cenu tiks pārdota pašvaldības kustamā manta automašīna Opel Zafira. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR (septiņi simti deviņdesmit četri euro), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldības Andrupenes pagasta pārvaldei pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob. tālr Izsole notiks 2016.gada 12.oktobrī plkst.14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst un no plkst Tālrunis uzziņām: , mob. tālr Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē par brīvu cenu tiks pārdota pašvaldības kustamā manta automašīna (kravas kaste) - VW Transporter. Izsolāmās mantas sākumcena - EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr Izsole notiks 2016.gada 12.oktobrī plkst.15:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst un no plkst Tālrunis uzziņām: , mob.tālr Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots pašvaldības nekustamais īpašums Ziedlauki, Svariņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,1665 ha un divām ēkām ar 1279,9 m2 kopējo platību. Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 3 200,00 - (trīs tūkstoši divi simti euro un 00 euro centi), nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas jāpārskaita Dagdas novada pašvaldībai pirms izsoles. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas priekšsēdētāju I.Pauliņu, mob.tālr Izsole notiks 2016.gada 4.novembrī plkst.14:00 Dagdas novada pašvaldības zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, darba dienās no plkst un no plkst Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var iesniegt mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām: , mob.tālr Izglītības ziņas Esam iesoļojusi 2016./2017.mācību gadā. Dagdas novadā mācības (informācija uz ) uzsāka mācības 52 pirmklasnieki, 9. klasēs mācās 71 skolēns,10. klasēs 60 skolēni, 12. klasēs 41 skolēns gadīgie bērni mūsu novadā ir 102 un 140 bērni no 0 līdz 4 gadiem. Aleksandrovas internātpamatskolā mācās 96 skolēni, Dagdas Mūzikas un mākslas skolā ir uzņemti 144 audzēkņi, Dagdas novada Sporta skolā 117 skolēni. Lielākajā Dagdas novada skolā Dagdas vidusskolā mācās 390 skolēni, mazākajā skolā - Konstantinovas sākumskolā 27 skolēni, Ezernieku vidusskolā 151 skolēns, Andrupenes pamatskolā 63 skolēni, Andzeļu pamatskolā 47 skolēni, Asūnes pamatskolā 46 skolēni, Šķaunes pamatskolā 37 skolēni. PII Saulītē ir 139 bērni, PII Avotiņš 31 bērns un PII Ezernieki 39 bērni. Izglītības iestādēs strādā 154 pedagogi pamatdarbā un 46 amatu savienotāji. Savus profesionālos svētkus Dagdas novada skolotāji un visi izglītības iestādes darbinieki svinēs 7. oktobrī. Pateicībā par ieguldīto darbu plašajai skolas saimei būs Tihovsku ģimenes koncerts. Protams, neizpaliks bez Gada darbinieks piešķiršanas 13 nominācijās, Dagdas novada domes Atzinības rakstu pasniegšanas un Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšanas. Šogad arī viens pedagogs saņems Swedbank pateicību. 25. septembrī Ludzas tautas namā notika Nikodema Rancāna balvas Latgales izcilākajiem pedagogiem pasniegšanas ceremonija. Arī no Dagdas novada tika izvirzīti balvai 3 pedagogi /17.m.g izglītības iestādes strādās pie VISC noteikto prioritāro uzdevumu realizēšanas. Organizēsim Krāslavas un Dagdas starpnovadu olimpiādes, kā arī Dagdas novada olimpiādes, vadīsim radoši pētnieciskos un zinātniskos darbus, notiks dažādi pasākumi interešu izglītībā, proti, skolēnu talantu izkopšanā un attīstīšanā. Izglītības iestādēs notiks pasākumi Latvijas valsts simtgades kontekstā. Ar savām idejām nāks palīgā mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji. Ir izstrādāti un sākti realizēt ar izglītības iestādēm jauni pasākumi. Jau otro gadu Dagdas novads iesaistās Karjeras nedēļā , kas notiks no 10. līdz 14. oktobrim. Savu ceļu pie un klašu skolēniem ir aizceļojis neklātienes erudīcijas konkurss Pūčulis. /raksta turpinājums nākamajā lappusē.../

4 4 Dagdas Novada Ziņas /raksta Izglītības ziņas turpinājums.../ Septembrī izglītības iestādēs notika lielāki un mazāki pasākumi saistībā ar Tēvu dienu. Visi gribētāji varēja iesaistīties Eiropas valodu dienas izsludinātajos konkursos 2.kārtās. Jaunais pedagogu atalgojuma modelus ir stājies spēkā. Stājušies spēkā daudzi normatīvie dokumenti. Par grozījumiem normatīvajos dokumentos 6 izglītības iestāžu vadītāji, kas apmeklē pilnveides kursus, dalās ar pārējiem novada izglītības iestāžu vadītājiem. Turpmāk informācija par skolēnu ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem izglītības iestādēm būs jāievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Noteikumi attiecas uz izglītojamiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas (izņemot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas). Skolotāju dienas noskaņās visiem pedagogiem vēlu, lai pietiek veselības, izturības un mīlestības veikt nerimstošo Skolotāja darbu! M.Micķeviča Dagdas novada IKSN vadītāja Aptaujas rezultāti Jūlijā iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savu viedokli par izdevuma Dagdas Novada Ziņas nepieciešamību, formātu, izskatu un saturu. Iedzīvotāju atsaucība bija neliela tika aizpildītas tikai 96 anketas, un 83 no tām - internetā. Līdz ar to aptaujas rezultāti nav pilnvērtīgi. Tāpēc, izvērtējot anketas, par objektīvu ainu runāt nevar, tikai saskatīt un analizēt atsevišķas tendences. 79,1% respondentu vēlas informatīvo izdevumu lasīt latviešu valodā, bet 20,9% vēlas lasīt krievu valodā. Uz jautājumu Vai saņemat pietiekami daudz informācijas par pašvaldības darbu? 53,1% atbildēja, ka daļēji; 27,1% - pilnībā; 19,8% - nē. Par domes un pašvaldības darbu Dagdas novada iedzīvotāji visbiežāk uzzina pašvaldības mājaslapā 56,2%; 25,3% respondentu informāciju iegūst no informatīvā izdevuma Dagdas Novada Ziņas ; 10,3% respondentu informācijas avots ir citi vietējie laikraksti; bet 8,2% norādīja, ka iegūst informāciju no Jautājumā par izdevuma saturu 39 respondenti norādīja, ka saturs drīzāk apmierina, 33 drīzāk neapmierina, 15 respondentus saturs apmierina, bet 9 neapmierina. Uz jautājumu vai informācija uzdevumā, Jūsuprāt, ir aktuāla un noderīga 47,1% atbildēja ar Drīzāk jā; 24,5% - drīzāk nē; 17,6% - jā; 3,9% - nē; savukārt 6,9% respondentu norādīja, ka informācija dublējas ar un tas ir izskaidrojams ar to, ka šie respondenti lasa gan pašvaldības interneta vietni, gan informatīvo izdevumu. 59 iedzīvotāji informatīvajā izdevumā labprātāk lasa pēdējo lappusi, 39 informāciju par pašvaldības darbu, 38 informāciju par kultūras pasākumiem, 35 pirmo lappusi, 32 informāciju par projektiem, 29 veiksmes stāstus, 25 informāciju par izglītību un 9 iedzīvotāji minēja citas atbildes, tajā skaitā, ka lasa visu izdevumu. Uz jautājumu Vai Jums šķiet pievilcīgs Dagdas Novada Ziņas dizains?. 38,5% atbildēja ar Drīzāk jā; 22,1% drīzāk nē; 22,1% Jā; 6,7% - Nē; savukārt 10,6% respondentu izteica neapmierinātību par šriftu. Vairākums respondentu, proti, 67% Dagdas Novada Ziņas lasa internetā Dagdas novada pašvaldības mājaslapā Uz jautājumu vai informatīvā izdevuma (latviešu valodā) apjoms un formāts (8 lpp, A4 izmērs) šķiet optimāls - 41 aptaujātie atbildēja ar Drīzāk jā; 35 Jā; 14 Drīzāk nē; 2 Nē. Uz jautājumu vai informatīvā izdevuma (krievu valodā) apjoms un formāts (2 lpp, A3 izmērs) šķiet optimāls - 22 aptaujātie atbildēja ar Drīzāk jā; 21 Jā; 18 Nē; 16 Drīzāk nē. Daudzi izmantoja iespēju izteikt savu viedokli - 18 aptaujātie norādīja, ka izdevumu krievu valodā nelasa un tas vispār nav vajadzīgs, bet 4 norādīja, ka izdevuma apjomam jābūt tādam pašam kā latviešu valodā. Uz jautājumu vai Jūs apmierina informatīvā izdevuma izplatīšana Dagdas novada iedzīvotājiem, 37 respondenti atbildēja ar Jā; 21 Nē; 18 Drīzāk jā; 15 Drīzāk nē; 8 respondenti norādīja, ka vēlētos saņemt avīzes pastkastē. Aptaujā piedalījās 96 respondenti no tiem 26 jeb 27,1% vīrieši un 70 jeb 72,9% sievietes. 27,1% respondentu ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem; 20,8% gadi; 18,8% gadi; 12,5% gadi; 10,4% gadi; 8,3% gadi; 2,1% - vecāki par 71. Visvairāk uz aptaujas jautājumiem ir atbildējuši Dagdas iedzīvotāji 40,6%; no Konstantinovas pagasta 13,5%; no Dagdas pagasta 9,4%; no Ezernieku pagasta 6,3%; no Šķaunes pagasta 6,3%; no Andrupenes pagasta 5,2%; no Svariņu pagasta 5,2%; no Andzeļu pagasta 2,1%; no Asūnes pagasta 2,1%; no Ķepovas pagasta 2,1%; no Bērziņu pagasta 1% un 6,3% no citām Latvijas vietām Krāslavas, Līvānu, Rēzeknes un Daugavpils novadiem. Aptaujas beigās varēja ierakstīt komentāru. Ir saņemti 82 komentāri gan atbalsts, gan kritika, gan arī citi ierosinājumi. Liels paldies visiem, kas piedalījās aptaujā un pauda savu viedokli! Aktualizējam informāciju par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumiem No 19. septembra līdz 23. septembrim klientu apkalpošanas centrā notika pasākums Dienas bez rindām. Ikviens gribētājs varēja saņemt individuālas konsultācijas par e-pakalpojumu lietošanu, kā arī saņemt palīdzību interesējošā e-pakalpojuma izmantošanā. Dagdas novada pašvaldība vēlreiz vēlas atgādināt iedzīvotājiem par centra sniegto pakalpojumu klāstu. Lauku atbalsta dienests (LAD): 1. Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA): Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem: 1. CV un vakanču reģistrēšana; 2. Bezdarbnieka un darba meklētāja /raksta turpinājums nākamajā lappusē.../

5 /raksta Aktualizējam informāciju par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumiem turpinājums.../ statusa iegūšana; 3. Informatīvās dienas e-versija; 4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana; 5. Profilēšana; 6. Karjeras pakalpojumi; 7. Apmācību monitorings; 8. Darba tirgus prognozes. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu sniegšanā: 1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana; 2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves; 3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs; 4. Manā īpašumā deklarētās personas; 5. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā; 6. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē; 7. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi; 8. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai; 9. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa; 10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs; 11. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana; 12. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē; 13. Šengenas vīzas pieteikums; 14. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis konsultants. Uzņēmumu reģistrs: Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā: 1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros; Dagdas Novada Ziņas 5 2. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem. Valsts ieņēmumu dienests: 1. Iesniegumu pieņemšana par: 1.1. Algas nodokļa grāmatiņu; 1.2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu; 1.3. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai; 2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana; 3. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS / atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā: 1. Apbedīšanas pabalsts; 2. Bezdarbnieka pabalsts; 3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts; 4. Bērna kopšanas pabalsts; 5. Bērna piedzimšanas pabalsts; 6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija; 7. Ģimenes valsts pabalsts; 8. Invaliditātes pensija; 9. Maternitātes pabalsts; 10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; 11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās; 12. Paternitātes pabalsts; 13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; 14. Slimības pabalsts; 15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa; 16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle; 17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; 18. Vecāku pabalsts; 19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram); 20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; 21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz gadam); 22. Informācija par piešķirtās pensijas/ pabalsta/atlīdzības apmēru; 23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību; 24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli; 25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru; 26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts; 27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu; 28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli; 29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu; 30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli; 31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības; 32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas; 33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa; 34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa. Šie nav visi pakalpojumi, par nākamiem pakalpojumiem lasiet nākamajā Dagdas Novada Ziņas numurā. Dagdas novada kultūras darbinieki apmeklē Neretas pašvaldību Vīsim ligzdas Neretā! Ar šādu nosaukumu 16. septembrī Neretas novadā tika aizvadīts 15.Latvijas putnu pašvaldību novadu, pilsētu un pagastu salidojums, kuru apmeklēja Domes priekšsēdētāja un novada kultūras darbinieki. Neretas novadā viesojās 128 pārstāvji no 16 novadiem. Ideja par šādu salidojumu 2002.gadā radās Gulbenes pašvaldībā. Kopš tā laika šis pasākums ir kļuvis par ikgadēju tradīciju. Salidojums katru reizi notiek kādā citā Latvijas vietā ar mērķi dalīties pašvaldības darba pieredzē un popularizēt pašvaldību simboliku. Neretas pašvaldībā diena bija saplānota tā, lai delegācijas iepazītu un apskatītu īpašākās vietas, objektus un cilvēkus, kas ar savu darbu veicina novada atpazīstamību. Viesi sākotnēji tika uzņemti Ērberģes muižā. Tālāk informatīvā prezentācijā pašvaldību pārstāvji uzzināja aktuālāko un svarīgāko par Neretas novadu, tad delegācijas devās uz SIA Liellopu izsoļu nams. Tie, kas līdz šim nebija dzirdējuši par liellopu izsolēm, nu varēja uzzināt daudz jaunas informācijas. Pasākuma norises laikā tika apmeklēts Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs Riekstiņi, Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca, Zandas Rageles keramikas darbnīca un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola. Vakara noslēgums norisinājās Neretas kultūras namā, kur katra pašvaldība vakara pasākumā prezentēja savu novadu. Nākamajā gadā uz 16.Latvijas putnu pašvaldību salidojumu pie sevis aicinās Ērgļu novads. Dagdas novada kultūras darbinieki jūtas gandarīti -iegūtā pieredze un kontakti nākotnē tiks pielietoti kultūras pasākumu organizēšanā novadā. Inese Plesņa IKSN kultūras metodiķe

6 6 Dagdas Novada Ziņas Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldības iestādei pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma ir pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei ir pienākums radīt. Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt informāciju par iestādes darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, par iestādes paveiktā darba rezultātiem, iestādē nodarbināto personu skaitu, atalgojumu u.c. Šādas informācijas sniegšana nodrošina veiksmīgu valsts pārvaldes un cilvēku sadarbību un uzlabo labu pārvaldību. Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt informāciju par citu cilvēku datiem. Pasākumi Dagdas novadā Invalīdu brālības Nema telpās Lāčplēša ielā 2, Dagdā var apskatīt roku darinājumu izstādi. Dagdas Tautas namā Jāņa Sprudzāna fotoizstāde Latvijas daba Dagdas bērnu bibliotēkā Zelta lapkritis rīta stunda mazajiem Dagdas novada tautas bibliotēkā Novadpētniecības dokumentu izstāde Mihaels Rots un Dagda ; literatūras izstāde Rakstniecei un scenāristei M.Svīrei 80 ; literatūras izstāde Rudens darbu dārzā un dravā ; literatūras izstāde A.Eglītis un viņa laikmets No Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā Viktora Ivanova akvareļu gleznu izstāde Krāšņie gadalaiki Konstantinovas pagasta tautas bibliotēkā Literatūras izstādes: I.Kaijai - 140, M.Svīrei - 80, A.Eglītim - 110, A.Čakam - 115, D.Avotiņai Ķepovas pagasta bibliotēkā Izstāde veltīta A.Brigaderes 155. gadadienai Dagdas pagasta tautas bibliotēkā Senioru darbu izstāde Rokdarbi ar sirds siltumu Dagdas bērnu bibliotēkā Literatūras izstāde veltīta rakstniecei A. Brigaderei 155; literatūras izstāde veltīta rakstniekam J. Porukam 145; literatūras izstāde veltīta literātam A. Čakam 115; izstāde veltīta V. Rūmniekam 65; izstāde veltīta U. Auseklim Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā Informācijas dienas Pieejamās datu bāzes bibliotēkā Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā Informācijas dienas Jaunās grāmatas bibliotēkas plauktos Ķepovas pagasta bibliotēkā Izstāde veltīta J.Poruka 145. gadadienai, izstāde veltīta Māras Svīres 80 dzimšanas dienai Svariņu pagasta bibliotēkā Literatūras izstāde veltīta rakstniekam J. Porukam Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā Literatūras izstāde veltīta M. Svīres 80.dzimšanas dienai Svariņu pagasta bibliotēkā Literatūras izstāde veltīta rakstniekam A. Eglītim Andzeļu tautas bibliotēkā Bērnu grāmatu izstāde Pasaka, pasaciņā Ezernieku pagasta bibliotēkā Jubilejas un atceres diena rakstniekam J. Porukam; jubilejas un atceres diena rakstniecei M. Svīrei Ezernieku pagasta bibliotēkā Jubilejas un atceres diena rakstniekam A. Eglītim Dagdas bērnu bibliotēkā Jaunieguvumu izstāde Grāmatiņ, stāsti, kas jauns! No Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā Sadarbībā ar sociālo dienestu tiek uzsākts pasākuma cikls Saimniekosim racionāli Ezernieku pagasta bibliotēkā Lugas par mājām veltīta rakstniekam H. Gulbim Andrupenes pagasta tautas bibliotēkā Pasākums Ko var pagatavot no bezmaksas pakām? (Tiks pieaicinātas Andrupenes pamatskolas pavāres) Ezernieku pagasta bibliotēkā Jubilejas un atceres diena rakstniekam A.Čakam Dagdas novada tautas bibliotēkā Jaunāko grāmatu apskats Laime vienmēr ir kaut kur blakus Svariņu pagasta bibliotēkā Literatūras izstāde veltīta U. Auseklim Dagdas novada tautas bibliotēkā Jaunumu diena Dagdas Tautas namā - Lauksaimnieku balle Svariņu pagasta bibliotēkā Jauno grāmatu diena Svariņu pagasta bibliotēkā Literatūras izstāde veltīta latviešu rakstniecei D. Avotiņas Šķaunes pagasta tautas bibliotēkā Literatūras izstāde veltīta Dainas Avotiņas 90.dzimšanas dienai Ezernieku pagasta bibliotēkā - Jubilejas un atceres diena rakstniecei D. Avotiņai - 90 Līdz Ķepovas Saietu namā apskatāma vietējās amatnieces Renātes Zavadskas pašdarināto spilvenu izstāde

7 Svecīšu vakari 8. oktobrī: plkst. 13:00 Punduru kapos (sv. Mise) plkst. 15:00 Bricu kapos plkst. 16:00 Muižnieku kapos 15. oktobrī: plkst. 14:30 Šķaunes kapos (sv. Mise) plkst. 15:00 Asūnes kapos plkst. 16:00 Kovalķu kapos plkst. 16:00 Dūkeļu kapos plkst. 16:45 Fermas kapos 22. oktobrī: Plkst. 15:00 Borkuicu kapos (sv. Mise) 29. oktobrī: plkst. 12:00 Kozlovas kapos (sv. Mise) (Pasienes pagasts, Zilupes novads) 22.oktobris - Ekodiena Dagdas novadā Nolietoto elektroniku un sadzīves tehniku varēs nodot pie pašvaldību ēkām šādās vietās un laikos: Konstantinova: plkst.9:00 9:30 Dagda, Alejas iela 4: plkst.10:00 11:00 Asūne: plkst. 11:30 12:00 Neikšāni, Ķepovas pag.: plkst. 12:30 13:00 Porečje, Bērziņu pag.: plkst. 13:30 14:00 Svarinci, Svariņu pag.: plkst. 14:30 15:00 Šķaune, Šķaunes pag.: plkst. 15:30 16:00 Ezernieki: plkst. 16:30 17:00 Andzeļi: plkst. 17:30 18:00 Andrupene: plkst. 18:30 19:00 Vides pakalpojumu uzņēmums Clean R pieņems ledusskapjus, saldētavas, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektroniskās krāsnis un radiatorus, putekļu sūcējus, fēnus, gludekļus, kafijas automātus, tosterus, datorus, monitorus, printerus, televizoros, radioaparātus, urbjus, mobilos telefonus un citas iekārtas. Uzmanību! Iekārtām jābūt neizjauktām vai droši iepakotām, lai tās neizdala cilvēka veselībai un dzīvībai kaitīgās vielas! Dagdas Novada Ziņas Domes sēdē tika nolemts ierobežot satiksmi pa Dagdas novada pašvaldības autoceļiem rudens ziemas periodā no gada 1. novembra līdz gada 31. martam Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 7 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā: Andrupenes pagasta teritorijā: 1-1 Biža Astašova 1-2 Lītaunieki Biža 1-3 Kraukļi Stankeviči 1-15Andrupene Malka 1-20 Grabova Malka Andzeļu pagasta teritorijā: 2-1 Mamonova Karaļi 2-2 Karaļi Andzeļi 2-3 Artjomovka Mamoni Usači 2-4 Krauļi Kromāni 2-5 Zigmaņi Mamoni 2-6 Andzeļi Rokoli Rešetnīki 2-7 Rešetnīki Dukuļi 2-9 Artjomovka Krivina 2-10 Kondraši Froli 2 11 Krivina Ličmurāni Obiteļs 2-16 Lapi Klismeti 2-17 Ruduški Beitāni 2-18 Zigmaņi Kuiki 2-24 Morozovkas kapu pievedceļš Asūnes pagasta teritorijā: 3-1 Kaitra Ustje 3-2 Meļeva Zukulova Asūne 3-3 Meņģi Račeva 3-4 Ferma Ormija 03-4 Upes iela Asūnes ciematā Bērziņu pagasta teritorijā: 4-1 Punduri Buraki Andžāni 4-2 Porečje Vidņeva Rusecki 4-3 Porečje Malcāni 4-4 Porečje Nazari 4-8 Lastovki Nazari 4-17 Moroziki Morozovas vectic. Kapi Dagdas pagasta teritorijā: 5-2 Ozoliņi Sloboda 5-5 Purpļi Vecdome 5-6 Purpļi Beitāni 5-8 Dižskābarži Vecdome 5-12 Zeļļu kapu piebraucamais ceļš Ezernieku pagasta teritorijā: 6-8 Andžāni Garaudži 6-9 Poholki Garaudži 6-15 Juguļi Vaišļi 6-16 Patmaļnīki Vaišļi 6-33 Juguļi Gostiņi no 0,00 1,08 km 6-34 Pontogi Cvikļi Konstantinovas pagasta teritorijā: 7-4 Aleksandrova Skudriķi 7-5 Murāni Aleksandrova 7-9 Eisaki Konstantinova 7-11 Lemeši Valteri 7-12 Eisaki Sivergols 7-14 Sčedrati Noviki Ķepovas pagasta teritorijā: 8-1 Apaļi Laizāni 8-2 Apaļi Vorzova 8-3 Dinaborčiki Madalāni 8-4 Lukšova Misnikova 8-6 Neikšāni L.Katriņiški 8-13 Katriniški Neikšāni 8-14 Tukiši Mazie Apali Svariņu pagasta teritorijā: 9-2 Svarinci Pušča Beresņi 9-4 Svarinci Reiniki 9-5 Svarinci Vilgerti Reiniki 9-8 Skutulova Rubinauci 9-9 Kromaniški Putramniški 9-10 Spilukalns Skutulova Plutiški 9-21 Loci Beresņu kapsēta Šķaunes pagasta teritorijā: 10-1 Zamšoviki Zeiļeva Novički 10-2 Krasnopole Malcāni 10-8 Krasnopole Ostrovski Brici Svariņu ceļš viensēta Patmaļi Vujenki Mači Kožanki Šķaune Poliščina Landskorona Valsts meža robeža Aizliegt visu transportlīdzekļu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā: Ezernieku pagasta teritorijā: 6-30 Jurkova Madaras 6-33 Juguļi Gostiņi posmā no 1,08 km līdz 1,92 km 6-41 Aksjonova Basaligi Ķepovas pagasta teritorijā: 8-8 Apaļi Meļķeri 8-9 Katriņiški Barinauci Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā: Svariņu pagasta teritorijā: 9-12 Muraniški Spogeva. Aizliegt kravas automašīnu kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem visā to garumā: Ezernieku pagasta teritorijā: 6-10 Poholki Eisaki Mortiņi 6-11 Šusti Mortiņi; 6-13 Šusti Makeiki; 6-19 Egļova Primisļi; 6-22 Primisļi Ludzglova; 6-27 Altinīki Ostravļani; 6-35 M.Žogotova Pustoška Svariņu pagasta teritorijā: 09-1 Skolas iela (visā garumā) Svarincu ciemā

8 8 Dzimušie* Dagdas novadā septembrī: Enija Ratinska Artis Alksnītis Iļja Lukjanskis Reinis Runis Apsveicam ar mazuļa piedzimšanu! Mobilais mamogrāfs Dagdā Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 31. oktobrī un 1. novembrī. Mobilais mamogrāfs piebrauks pie veselības un sociālo pakalpojumu centra Dagda, Brīvības iela 29. Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta! Pieraksts notiek pa telefoniem un (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).sīkāka informācija Viņsaulē aizgājušie* Dagdas novadā septembrī: Marija Blaževiča (dz.1914.g.) Irina Fedotova (dz.1959.g.) Agafija Filatova (dz.1936.g.) Jāzeps Giņevičs (dz.1956.g.) Antons Lastovskis (dz.1950.g.) Eduards Lībiņš (dz.1920.g.) Leonija Mančinska (dz.1937.g.) Terezija Mik-Griņeviča (dz.1933.g.) Jāzeps Pauliņš (dz.1963.g.) Česlava Pisarenoka (dz.1940.g.) Antons Vjaters (dz.1947.g.) Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem Dagdas Novada Ziņas No 3.oktobra Dagdas novada pašvaldības kase atrodas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Kasē iespējami skaidras un bezskaidras naudas norēķini. Klientu apkalpošanas centra darba laiks: Darba dienās: 8:15-12:15 un 13:00-17:00. Tel , e-pasts: dagda@pakalpojumucentri.lv Oktobra jubilāri* Dagdas novadā -70- Ančevska Marija, , Dagdas pag. Artjugins Nikolajs, , Šķaunes pag. Biruls Romalds, , Ezernieku pag. Kolesnikova Rufina, , Andrupenes pag. Maļinovska Ļubova, , Svariņu pag. Mihejeva Zinaida, , Dagda Semjonova Zoja, , Dagda Stalidzāne Lūcija, , Dagda Tomilins Mihails, , Šķaunes pag. Žeimots Jānis,01.10., Andrupenes pag Doida Veronika, , Dagda Kamaletdinova Frida, , Dagda Kasinskis Jāzeps, , Dagda Kiseļova Zoja, , Dagda Pauliņa Barbara, , Andzeļu pag. Pavliņa Zinaida, , Dagda Ruskule Anna, , Ezernieku pag. Timofejeva Ļubova, , Andrupenes pag. Zeiza Pēteris, , Dagdas pag Cine Anastasija, , Ezernieku pag. Kornejeva Gaļina, , Dagdas pag. Kovalevskis Arnolds, , Konstantinovas pag. Vaišļa Veronika, , Ezernieku pag Beļska Jeļena, , Andzeļu pag. Lavčinovska Feodosija, , Bērziņu pag. Paskačima Irma, , Svariņu pag. Petrovs Ivans, , Dagda Višnakova Zinaida, , Konstantinovas pag. ]-90- Zariņa Genovefa, , Dagdas pag. Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā! *reģistrēti Dagdas novada dzimtsarakstu nodaļā līdz 30. septembrim Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums Dagdas Novada Ziņas Alejas ielā 4, Dagda, Dagdas novads, LV Redaktores: Evika Muizniece, Evita Krūmiņa - evita.krumina@dagda.lv, tālr , Tulks Ualentīna Kivliņa Reģ. Nr Tirāža: 3100 Drukāts: SIA Latgales Druka Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce obligāta! Izdevumā publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo Dagdas novada domes viedokli. Par faktu pareizību atbild autors.

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921, Tālr. 63962298, fakss 63962533,

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu 1 Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu Apstiprināts Dagda

Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu 1 Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu Apstiprināts Dagda 1 Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 211.gadu Apstiprināts Dagdas novada domes sēdē 212. gada 27. jūnijā, Protokols Nr.6, 2. Dagdas novada pašvaldība Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads,

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss:

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss: LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Microsoft Word - Domes_lemumi_

Microsoft Word - Domes_lemumi_ DOMES SĒDES LĒMUMI (25.09.2013.) 2 Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu Saulkrastu novada dome 21.08.2013. domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME FINANŠU KOMITEJA 2019.gada 19.februārī Plkst.9:00 SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 1. Par SIA Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca maksas paka

TUKUMA NOVADA DOME FINANŠU KOMITEJA 2019.gada 19.februārī Plkst.9:00 SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 1. Par SIA Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca maksas paka TUKUMA NOVADA DOME FINANŠU KOMITEJA 2019.gada 19.februārī Plkst.9:00 SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 1. Par SIA Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu no 2019.gada 1.marta. ZIŅO:

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā 2013 Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā Aptaujas rezultāti Aptauja daļēji finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā INTERREG IVC programmas projekta Micropol

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk