GARKALNES NOVADA DOME

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "GARKALNES NOVADA DOME"

Transkripts

1 GARKALNES NOVADA DOME Nodokļu maksātāja kods , Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 Tālrunis: , fakss: , e-pasts: APSTIPRINĀTI ar Garkalnes novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.56,19. ) Saistošie noteikumi Nr.72,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kartību un izcenojumiem Garkalnes novadā Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi 69. un 79.punktu 1. Šie noteikumi nosaka: 1.1. kārtību, kādā Garkalnes novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) iesniegšana un pieņemšana; 1.2. maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, datu sagatavošanu un izsniegšanu. 2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Garkalnes novada administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus, veic projektēšanu, būvniecību, izstrādā lokālplānojumus, detālplānojumus un zemes ierīcības projektus. 3. Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un reģistrāciju, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu veic Garkalnes novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu šo saistošo noteikumu Pielikumā Nr.1 noteiktajos apmēros. Izcenojumi tiek piemēroti, apkalpojot mērniecībā sertificētas personas, arhitektus, teritorijas plānotājus un citas personas. 4. Garkalnes novada pašvaldība informācijas ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā licenzētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas un būvasu

2 nospraušanas aktus), kas veikti digitālā formātā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Izpildmērījumiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē. 5. Ģeodēzisko darbu veicējiem plānā jāattēlo visi uzmērāmajā teritorijā esošie ģeodēziskie punkti (tajā skaitā vietējā ģeodēziskā tīkla punkti) un saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāsniedz informāciju datu uzturētājam par to fizisko stāvokli. 6. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā. 7. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to pārbauda un reģistrē 8 darbdienu laikā no informācijas saņemšanas dienas. Garkalnes novada pašvaldības institūcijas atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veida reģistrētos uzmērījumus. 8. Visus topogrāfiskos plānus pirms iesniegšanas reģistrācijai pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai ir jāsaskaņo ar inženierkomunikāciju turētājiem, kuru komunikācijas atrodas uzmērītajā teritorijā. Obligāti topogrāfiskie plāni saskaņojami ar Garkalnes novada pašvaldības komunikāciju turētāju un šādām organizācijām: - AS "Sadales tīkls"; - AS "Gaso"; - SIA "Tet". 9. Ja veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to atrašanās dabā un tās jāuzmēra un jāparāda topogrāfiskajā plānā vai izpildmērījumā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas(būvbedres) aizbēršanas. 10. Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jānodrošina ēkas (būves) un inženierkomunikāciju faktiskā novietojuma uzmērījums, kas iesniedzams Garkalnes novada būvvaldē pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281,,Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi un 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.529,,Ēku būvnoteikumi. 11. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš Garkalnes novadā ir divi gadi, skaitot no tā reģistrācijas datuma pašvaldības datubāzē, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un komunikāciju novietojumā. 12. Lokālplānojumu, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei, kas veikti digitālā formātā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai pārbaudītu uz projektēto teritoriju attiecināmos apgrūtinājumus, kas noteikti pašvaldības teritorijas plānojumā,

3 lokālplānojumā vai detālplānojumā. Garkalnes novada pašvaldības izvēlētai juridiskai personai, ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu šo saistošo noteikumu Pielikumā Nr.1 noteiktajos apmēros. Izcenojumi tiek piemēroti, apkalpojot mērniecībā sertificētus komersantus, arhitektus, teritorijas plānotājus un citas personas. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta un lokālplānojuma vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskās personas. 13. Ja starp ADTI datu bāzi uzturošo juridisko personu un mērniecības darbus veikušo sertificēto personu rodas strīds, tad Datu bāzi uzturoša persona septiņu dienu laikā par to paziņo Garkalnes novada pašvaldībai. Garkalnes novada pašvaldība lemj, vai veikto darbu pārbaudei un strīda atrisināšanai ir jāpieaicina cita, mērniecībā sertificēta persona vai sertificēto personu uzraugošā institūcija. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse. 14. Ja Garkalnes novada pašvaldībai rodas aizdomas par topogrāfisko uzmērījumu patiesumu, tā ir tiesīga pieaicināt citu mērniecībā sertificēto personu. Šādas uzmērīšanas rezultātā jaunie iegūtie dati tiek nosūtīti Garkalnes novada pašvaldības izvēlētajai datu bāzi uzturošai juridiskajai personai pārbaudei un reģistrēšanai. 15. Šo saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Garkalnes novada pašvaldības Būvvalde un Nekustamā īpašumu daļa. 16. Atzīt par spēku zaudējušiem Garkalnes novada domes 2014.gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr.16 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Garkalnes novadā. Domes priekšsēdētājs A.Zīriņš

4 Pielikums Nr.1 Garkalnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.72,,Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kartību un izcenojumiem Garkalnes novadā N.p.k. Maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu * Pakalpojums 1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē un reģistrēšanu. 1.1 objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts; 1.2 objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts; 1.3 objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts; 1.4 objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, kopā par vienu objektu. *** 2. Par izpilddokumentācijas (izpildmērījums) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē un reģistrēšanu. 2.1 inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 300 m, viens objekts; 2.2 trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, kopā par vienu objektu. *** 3. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē 3.1 viens objekts.. 4 Par viena lokālplānojuma, detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē. Izcenojumi PVN 21%** 21,00 4,41 23,00 4,83 30,00 6,30 Izcenojum i kopā ar PVN 25,41 27,83 36,30 3,50 0, ,00 2,52 14,52

5 4.1. viens objekts (plānojums vai projekts). 5. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei, ēku, būvju, labiekārtošanas elementu novietnes saskaņošanai): 5.1. pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts; 5. pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par 12,00 2,52 32,00 6,72 14,52 38,72 2. katru nākamo ha. 6. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos, vienā zemes vienībā: 6.1. viena zemes vienība. 3,00 0,63 3,63 * - Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu. ** - Pievienotās vērtības nodoklis. *** - Neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Domes priekšsēdētājs A.Zīriņš