APESIN KDR FOOD 10 L D

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "APESIN KDR FOOD 10 L D"

Transkripts

1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : identifikācijas numurs : Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot Vielas/maisījuma lietošanas veids : Biocīds 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju Tikai profesionāliem lietotājiem. Uzņēmums : Tana Chemie GmbH Rheinallee Mainz Tālrunis : Telefakss : E-pasta adrese : Atbildīgā/izsniedzēja persona Kontaktpersona : produkta attīstība/ produkta drošība 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnika, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, (0) IEDAĻA: Bīstamības apzināšana 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008) Materiāli, Kas Ir Kodīgi Metāliem, 1. kategorija H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Ādas kairinājums, 2. kategorija H315: Kairina ādu. Nopietni acu bojājumi, 1. kategorija H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus. 2.2 Etiķetes elementi Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008) Bīstamības piktogrammas : 1 / 18

2 Signālvārds : Briesmas Bīstamības apzīmējumi : H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H315 Kairina ādu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. Drošības prasību apzīmējums : P102 Sargāt no bērniem. Novēršana: P260 Neieelpot smidzinājumu. P280 Rīcība: P302 + P352 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337 + P313 Utilizācija: P501 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvoties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā. Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē: L(+)-pienskābe Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. 2.3 Citi apdraudējumi Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vpvb). Informācija nav pieejama. 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 3.2 Maisījumi Ķīmiskā daba : Biocīdu ūdens šķīdums Bīstamās sastāvdaļas Ķīmiskais nosaukums CAS Nr. EC Nr. Reģistrācijas numurs fosforskābe Klasifikācija Koncentrācija (% w/w) Skin Corr. 1B; H314 Met. Corr. 1; H290 SCL >= 25 % 1B; H < 25 % 2; H < 25 % 2; H319 >= 15 - < 20 2 / 18

3 Sulfoskabes, C14-16-alkanhidroksiun C14-16-alken-, natrija sali Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 SCL >= 5 % 2; H315 > 5-38 % 2; H319 > 38 % 1; H318 >= 5 - < 10 L(+)-pienskābe Saīsinājumu skaidrojumus skatīt 16. nodaļā. Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 SCL >= 10 % 2; H315 >= 3 % 1; H < 3 % 2; H319 >= 5 - < IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts Vispārīgi ieteikumi : Pārvietot ārpus bīstamās zonas. Konsultēties ar ārstu. Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu. Ja ieelpots Ja nokļūst uz ādas Ja nokļūst acīs Ja norīts : Pārvietot svaigā gaisā. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu. : Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens. Nepieciešama nekavējoša medicīniskā apstrāde, jo ādas apdegumu brūces ir lēni un grūti dzīstošas. : Nelielu daudzumu nokļūšanas acīs var izraisīt neatgriezeniskus audu bojājumus un aklumu. Aizsargāt aci, kura nav cietusi. Turpināt acu skalošanu transportēšanas uz slimnīcu laikā. : Iztīrīt muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu dzudzumu ūdens. NEizraisīt vemšanu. Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus. Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti. Nekavējoties nogādāt cietušo slimnīcā. 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta Simptomi Riski : kodīgi efekti Kairinājums : Informācija nav pieejama. 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 3 / 18

4 Ārstēšana : Speciālista ieteikuma saņemšanai ārstam būtu jāsazinās ar Saindēšanās informācijas centru. 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība : Izmantot ugunsdzēšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošajai videi. Īpaša bīstamība ugunsdzēšanas laikā Bīstamie degšanas produkti : Neļaut ugunsdzēšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstilpēs. : Nav zināmi bīstami sadegšanas produkti 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces Papildinformācija : Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu. : Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēšanai izmantoto ūdeni. To nedrīkst izliet kanalizācijā. Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Individuālie drošības pasākumi : Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu. Nodrošināt adekvātu ventilāciju. Evakuēt personālu drošā vietā. 6.2 Vides drošības pasākumi Vides drošības pasākumi : Mēģināt izvairīties no materiāla nokļūšanas kanalizācijā vai ūdenstilpēs. 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli Savākšanas metodes 6.4 Atsauce uz citām iedaļām : Neitralizēt ar krītu, sārma šķīdumu vai amonjaku. Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, silikagelu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu skaidām). Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai. 4 / 18

5 Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā., Ar izlietoto materiālu rīkoties, kā aprakstīts punktā "Iespējamie utilizācijas veidi"., Īpaši nacionālie noteikumi uzskaitīti 15. punktā. 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana 7.1 Piesardzība drošai lietošanai Ieteikumi drošām darbībām : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā. Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās. Lai darbību laikā novērstu izšļakstīšanos, glabāt pudeli uz metāla paplātes. Skalošanai izmantoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem. Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu Higiēnas pasākumi : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi. : Rīkoties atbilstoši labai rūpnieciskās higiēnas un drošības praksei. Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās. 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem Citas ziņas : Uzglabāt oriģinālajā konteinerā. Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā un labi vēdināmā vietā. Atvērtos konteinerus rūpīgi aizvākot un uzglabāt stāvus, lai nepieļautu noplūdi. Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts. 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Biocīds 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 8.1 Pārvaldības parametri Sastāvdaļas CAS Nr. Vērtības veids (Ekspozīcijas veids) Pārvaldības parametri Precizējums fosforskābe TWA 1 mg/m /39/EC Bāze Papildinformācij a : Indikatīvs fosforskābe STEL 2 mg/m /39/EC Papildinformācij a : Indikatīvs fosforskābe AER 8 st 1 mg/m LV OEL fosforskābe AER īslaicīgā 2 mg/m LV OEL 5 / 18

6 DNEL fosforskābe : : Gala lietošana: Darba ņēmēji Iedarbības ceļi: Ieelpošana Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - lokālie efekti Vērtība: 1 mg/m3 Gala lietošana: Patērētāji Iedarbības ceļi: Ieelpošana Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - lokālie efekti Vērtība: 0,36 mg/m3 Gala lietošana: Darba ņēmēji Iedarbības ceļi: Ieelpošana Potenciālā ietekme uz veselību: Akūtie - lokālie efekti Vērtība: 2 mg/m3 Gala lietošana: Darba ņēmēji Iedarbības ceļi: Ieelpošana Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti Vērtība: 10,7 mg/m3 Gala lietošana: Patērētāji Iedarbības ceļi: Ieelpošana Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti Vērtība: 4,57 mg/m3 Gala lietošana: Patērētāji Iedarbības ceļi: Nokļūšana uz ādas Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa - sistēmiskie efekti Vērtība: 0,1 mg/kg Sulfoskabes, C alkanhidroksi- un C alken-, natrija sali : : Gala lietošana: Darba ņēmēji Iedarbības ceļi: Nokļūšana uz ādas Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa iedarbība, Sistēmiskie efekti Vērtība: 2158,33 mg/kg Gala lietošana: Darba ņēmēji Iedarbības ceļi: Ieelpošana Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa iedarbība, Sistēmiskie efekti Vērtība: 152,22 mg/m3 Gala lietošana: Patērētāji Iedarbības ceļi: Nokļūšana uz ādas Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa iedarbība, Sistēmiskie efekti Vērtība: 1295 mg/kg Gala lietošana: Patērētāji Iedarbības ceļi: Ieelpošana Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa iedarbība, Sistēmiskie efekti 6 / 18

7 Vērtība: 45,04 mg/m3 Gala lietošana: Patērētāji Iedarbības ceļi: Norīšana Potenciālā ietekme uz veselību: Ilgtermiņa iedarbība, Sistēmiskie efekti Vērtība: 12,95 mg/kg PNEC Sulfoskabes, C alkanhidroksi- un C alken-, natrija sali : : Saldūdens Vērtība: 0,042 mg/l Jūras ūdens Vērtība: 0,0042 mg/l Saldūdens sediments Vērtība: 2,025 mg/l Jūras sediments Vērtība: 0,2025 mg/l Augsne Vērtība: 0,0061 mg/l STP Vērtība: 4 mg/l 8.2 Iedarbības pārvaldība Personāla aizsardzības līdzekļi Acu aizsardzība : Ja pastāv izšļakstīšanās iespēja, uzvilkt: Cieši pieguļošas drošības aizsargbrilles Roku aizsardzība Materiāls Piezīmes Ādas un ķermeņa aizsardzība : Ilgstošai vai atkārtotai saskarei lietot aizsargcimdus. III kategorijas ķīmiski izturīgie cimdi, kas izgatavoti no butilgumijas vai nitrilgumijas atbilstoši EN 374-1: 2003 (0,4 mm). : Ņemt vērā ražotāja doto informāciju par caurlaidību un pārrāvuma laikiem, un īpašajiem apstākļiem darba vietā (mehāniska spriedze, saskares ilgums). : Izvēlēties ķermeņa aizsardzību atbilstoši bīstamās vielas daudzumam un koncentrācijai darba vietā. normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams Elpošanas aizsardzība : Nav nepieciešams; izņemot aerosola veidošanās gadījumā. Iteicamie filtru veidi: ABEK-P3-filtrs 7 / 18

8 Vides riska pārvaldība Vispārīgi ieteikumi : Mēģināt izvairīties no materiāla nokļūšanas kanalizācijā vai ūdenstilpēs. 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām Izskats Krāsa Smarža Smaržas slieksnis : šķidrums : gaiši dzeltens, tīrs : īpatnēja ph : ap 0,5 Kušanas punkts/kušanas diapazons Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons Uzliesmošanas temperatūra Iztvaikošanas ātrums Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) Uzliesmojamība (šķidrumi) Degšanas ātrums Apakšējā sprādzienbīstamības robeža Augšējā sprādzienbīstamības robeža Tvaika spiediens Relatīvais tvaiku blīvums Relatīvais blīvums Blīvums : Informācija nav pieejama. : Nav piemērojams : ap 1,13 g/cm3 Šķīdība ūdenī Šķīdība citos šķīdinātājos Sadalījuma koeficients: n- oktanols/ūdens Uzliesmošanas temperatūra Termiskā sadalīšanās Viskozitāte, dinamiskā Viskozitāte, kinemātiskā : šķīstošs 8 / 18

9 skābes rezerve Sprādzienbīstamība Oksidēšanas īpašības : 9,3 g/100g 9.2 Cita informācija nav 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja 10.1 Reaģētspēja Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos., Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas apstākļos Ķīmiskā stabilitāte Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts Bīstamu reakciju iespējamība Bīstamās reakcijas 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās : Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos., Nesadalās, ja lieto, kā norādīts. Apstākļi, no kuriem jāvairās 10.5 Nesaderīgi materiāli Materiāli, no kā jāizvairās 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti Bīstami noārdīšanās produkti Cita informācija : Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti. : Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti. 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi Produkts Kodīgums/kairinājums ādai : Ārkārtīgi kodīgs un postošs audiem. Nopietns acu bojājums/kairinājums Elpceļu vai ādas sensibilizācija Cilmes šūnu mutagenitāte Kancerogenitāte Toksisks reproduktīvai sistēmai : Var izraisīt neatgriezeniskus acu bojājumus. : Nav vērtēts : Nav vērtēts : Nav vērtēts 9 / 18

10 Toksiska ietekme uz mērķorgānu vienreizēja iedarbība (Stot) Toksiska ietekme uz mērķorgānu atkārtota iedarbība (Stot) Aspirācijas toksicitāte Papildinformācija : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, vienreizēja iedarbība. : Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība. : Nav vērtēts Sastāvdaļas: fosforskābe : Akūta perorāla toksicitāte : LD50 orāli Žurka: mg/kg LD50 orāli Žurka: mg/kg Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 Žurka: 0,21 mg/l Iedarbības ilgums: 4 h LC50 Žurka: 850 mg/l Iedarbības ilgums: 2 h Akūta dermāla toksicitāte Kodīgums/kairinājums ādai Nopietns acu bojājums/kairinājums Toksiska ietekme uz mērķorgānu atkārtota iedarbība (Stot) : LD50 Trusis: mg/kg : Sugas: Trusis Iedarbības ilgums: 24 h Rezultāts: Kodīgs : Sugas: Trusis Rezultāts: Kodīgs : Žurka: NOAEL: 250 mg/kg Piemērošanas ceļš: Orāli Metode: OECD 422 Sulfoskabes, C14-16-alkanhidroksi- un C14-16-alken-, natrija sali : Akūta perorāla toksicitāte : LD50 orāli Žurka: > mg/kg Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 Žurka: 52 mg/l Iedarbības ilgums: 4 h Metode: OECD Testa 403.Vadlīnijas 10 / 18

11 Akūta dermāla toksicitāte Kodīgums/kairinājums ādai Nopietns acu bojājums/kairinājums Elpceļu vai ādas sensibilizācija Toksiska ietekme uz mērķorgānu atkārtota iedarbība (Stot) : LD50 dermāli Trusis: mg/kg Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas : Sugas: Trusis Rezultāts: Kairina ādu. Metode: OECD Testa 404.Vadlīnijas : Sugas: Trusis Rezultāts: Nopietnu bojājumu draudi acīm. Metode: OECD Testa 405.Vadlīnijas : Sugas: Jūrascūciņa Rezultāts: Neizraisīja sensibilizāciju laboratorijas dzīvniekiem. Metode: OECD Testa 406.Vadlīnijas : Žurka: NOAEL: 259 mg/kg Piemērošanas ceļš: Dermāli Iedarbības ilgums: 2 Jahre L(+)-pienskābe : Akūta perorāla toksicitāte : LD50 Pele: mg/kg LD50 orāli Jūrascūciņa: mg/kg LD50 orāli Žurka, mātītes: mg/kg LD50 orāli Žurka, tēviņi: mg/kg Akūta ieelpas toksicitāte Akūta dermāla toksicitāte Kodīgums/kairinājums ādai Nopietns acu bojājums/kairinājums Elpceļu vai ādas sensibilizācija Toksiska ietekme uz mērķorgānu atkārtota iedarbība (Stot) : LC50 Žurka, tēviņš un mātīte: 7,94 mg/l Iedarbības ilgums: 4 h : LD50 Trusis: > mg/kg : Sugas: Trusis Rezultāts: Kairina ādu. : Sugas: Cāļa acs Rezultāts: Izraisa nopietnus acu bojājumus. : Sugas: Jūrascūciņa Rezultāts: Nav ādas kairinātājs. : Žurka: LOAEL: 886 mg/kg Piemērošanas ceļš: Dermāli 11 / 18

12 NOAEL: mg/l Piemērošanas ceļš: Orāli 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija 12.1 Toksiskums Sastāvdaļas: fosforskābe : Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC0 (Gambusia affinis (Gambuzija)): 138 mg/l Iedarbības ilgums: 96 h LC50 (Lepomis macrochirus (Sauleszivs)): 3-3,25 mg/l Iedarbības ilgums: 96 h Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia (Dafnijas)): mg/l Iedarbības ilgums: 96 h EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): > 100 mg/l Iedarbības ilgums: 48 h Testa veids: statiskais tests Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202 Toksiskums attiecībā uz aļģēm : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): > 100 mg/l Iedarbības ilgums: 72 h Testa veids: statiskais tests Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (zaļās aļģes)): 100 mg/l Iedarbības ilgums: 72 h Testa veids: statiskais tests Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 Toksiskums attiecībā uz baktērijām : EC50 (aktīvās dūņas): 270 mg/l EC50 (aktīvās dūņas): > mg/l Iedarbības ilgums: 3 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209 Sulfoskabes, C14-16-alkanhidroksi- un C14-16-alken-, natrija sali : Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Danio rerio (jūras karūsa)): 4,2 mg/l Iedarbības ilgums: 96 h Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 4,53 mg/l Iedarbības ilgums: 48 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202 Toksiskums attiecībā uz aļģēm : (Skeletonema costatum (Jūras aļģes)): 5,2 mg/l 12 / 18

13 Toksiskums attiecībā uz baktērijām Toksicitāte augiem Iedarbības ilgums: 72 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 201 : EC50 (Baktērijas): 230 mg/l Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 209 : 2025 mg/lilgums: 10 d L(+)-pienskābe : Toksiskums attiecībā uz zivīm : LC50 (Lepomis macrochirus (Sauleszivs)): 130 mg/l Iedarbības ilgums: 96 h LC50 (Danio rerio (jūras karūsa)): 320 mg/l Iedarbības ilgums: 48 h LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)): 130 mg/l Iedarbības ilgums: 96 h LC50 (Danio rerio (jūras karūsa)): 195 mg/l Iedarbības ilgums: 96 h Metode: OECD Testa 203.Vadlīnijas LLP: jā Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 130 mg/l Iedarbības ilgums: 48 h Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 202 LLP: jā EC50 (Daphnia pulex (Dafnija(ūdensblusa))): 240 mg/l Iedarbības ilgums: 48 h EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))): 250 mg/l Iedarbības ilgums: 48 h Toksiskums attiecībā uz aļģēm : EC50 (Scenedesmus capricornutum (saldūdens aļģes)): mg/l ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Zaļaļģe)): mg/l Iedarbības ilgums: 72 h EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroaļģes)): > mg/l Iedarbības ilgums: 72 h NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes)): mg/l Iedarbības ilgums: 70 h Toksiskums attiecībā uz baktērijām Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte) Toksiskums attiecībā uz sauszemes organismiem : EC50 (aktīvās dūņas): > 100 mg/l Iedarbības ilgums: 3 h : Zemākā novērotā efekta koncentrācija: 2,18 mg/l Iedarbības ilgums: 90 d Sugas: Zivs : LC50: mg/kg> Iedarbības ilgums: 14 d Sugas: Colinus virginianus (Baltcekula paipala) 13 / 18

14 12.2 Noturība un spēja noārdīties Sastāvdaļas: fosforskābe : Bionoārdīšanās : Piezīmes: Bioloģiskās noārdāmības noteikšanas metodes nav piemērojamas neorganiskajām vielām. Sulfoskabes, C14-16-alkanhidroksi- un C14-16-alken-, natrija sali : Bionoārdīšanās : Biodegradācija: > 80 % Metode: OECD 301 B Piezīmes: Saskaņā ar bionoārdīšanās testa rezultātiem šis produkts ir uzskatāms par viegli bionoārdāmu. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (COD) Izšķīdušais organiskais ogleklis (DOC) L(+)-pienskābe : Bionoārdīšanās Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BOD) : 790 mg/g : 190 mg/g : Rezultāts: ātri bionoārdāma : 450 mg/g Inkubācijas laiks: 5 d 600 mg/g Inkubācijas laiks: 20 d Ķīmiskais skābekļa patēriņš (COD) ThOD : 900 mg/g : mg/g 12.3 Bioakumulācijas potenciāls Sastāvdaļas: fosforskābe : Sadalījuma koeficients: n- oktanols/ūdens : log Pow: -0, Mobilitāte augsnē Dati nav pieejami 12.5 PBT un vpvb ekspertīzes rezultāti Produkts: Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vpvb).. 14 / 18

15 Sastāvdaļas: fosforskābe : Novērtējums : Šī viela netiek uzskatīta par ļoti noturīgu vai ļoti bioakumulējošos (vpvb).. Šī viela netiek uzskatīta par noturīgu, bioakumulējošos vai toksisku (PBT) Citas nelabvēlīgas ietekmes Produkts: Papildus ekoloģiskā informācija : Nav pieejami dati par šo produktu. 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu 13.1 Atkritumu apstrādes metodes Produkts Piesārņotais iepakojums Atkritumu kods : Atkritumus neizliet kanalizācijā. Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto konteineru. Piedāvāt pārpalikumu un nepārstrādājamos šķīdumus licencētam atkritumu uzņēmumam. : Iztukšot konteineru. Utilizēt tāpat kā nelietotu produktu. Tukšos konteinerus neizmantot atkārtoti. Eiropas Atkritumu klasifikators Saskaņā ar Eiropas Atkritumu klasifikatoru, atkritumu kodi nav produkta specifiski, bet gan lietošanas specifiski. Atkritumu kodu piešķir lietotājs, ieteicams apspriežoties ar atkritumu savākšanas iestādēm. 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu 14.1 ANO numurs ADR : 1903 IMDG : 1903 IATA : ANO sūtīšanas nosaukums ADR IMDG IATA : DEZINFICĒJOŠAS VIELAS, ŠĶIDRAS, KOROZĪVAS, C.N.P. (fosforskābe) : DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Phosphoric acid) : Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. Aizliegts transportēt 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es) ADR : 8 IMDG : 8 IATA : Iepakojuma grupa ADR 15 / 18

16 Klasifikācijas kods : C9 Iepakojuma grupa : III Bīstamības Nr. : 80 Marķējums : 8 Tuneļu ierobežojuma kods : (E) IMDG Iepakojuma grupa : III Marķējums : 8 EmS (ārkārtas gadījumu : F-A, S-B saraksts) Numurs IATA (Krava) : Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. Aizliegts transportēt Iepakojuma grupa : III Marķējums : Vides apdraudējumi ADR Videi bīstams : nē IMDG Jūras piesārņotāju IATA Videi bīstams : nē : nē 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Šeit dotā(s) transportēšanas klasifikācija(s) paredzētas tikai informatīviem nolūkiem un pamatojamas vienīgi ar neiepakotā materiāla īpašībām, kā tas aprakstīts šajā Drošības datu lapā. Transportēšanas klasifikācijas var atšķirties atkarībā no transportēšanas režīma, iepakojuma lieluma un atšķirībām reģionālajos vai nacionālajos normatīvajos aktos. Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam. Nav piemērojams piegādātajam produktam. 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu REACH - Dažu bīstamu vielu, preparātu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi (XVII Pielikums) : Nav piemērojams : Redzēt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu dēļ Ierobežojuma nosacījumi : Direktīvu 96/82/EK nepiemēro Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību. Gaistošo organisko šķīdinātāju (VOC) saturs : Nav piemērojams : Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES ( gada 24. novembris ) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta 16 / 18

17 novēršana un kontrole) Precizējums: Gaistamības procents: 5,64 % 291,82 g/l GOS saturs, izņemot ūdeni Gaistošo organisko šķīdinātāju (VOC) saturs : Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES ( gada 24. novembris ) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) Precizējums: Gaistamības procents: 5,64 % 63,68 g/l GOS saturs derīgs tikai pārklājumu materiāliem, ko lieto uz koka virsmām saskaņā ar detergentu regulu EK 648/2004 : 5 - <15% Anjonu virsmaktīvajām vielām, LACTIC ACID Citi noteikumi : 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajam vielām darba vietās. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgu un lietošanu. Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumi Nr.628 Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) gada 21.jūnija MK noteikumi Nr.484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze. GISBAU (D) : GD Ķīmiskās drošības novērtējums Nav pieejami dati par šo produktu. 16. IEDAĻA: Cita informācija H paziņojumu pilns teksts H290 H314 H315 H318 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Papildinformācija Dati, kuros salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju ir veiktas korekcijas, šī dokumenta pamattekstā ir atzīmēti ar divām vertikālām līnijām. Klasificēšanas procedūra: H290 Aprēķina metode H315 Aprēķina metode H318 Aprēķina metode 17 / 18

18 ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AICS - Austrālijas Ķīmisko vielu saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķimikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācija organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķimikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīgo) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīgo) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķimikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr / 2006 par, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noreikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vpvb - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā / 18