CM Documents Documents CM. CM(2019)111-add 10/07/2019. Council of Europe, original English and French versions

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "CM Documents Documents CM. CM(2019)111-add 10/07/2019. Council of Europe, original English and French versions"

Transkripts

1 MINISTERS DEPUTIES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES CM Documents Documents CM CM(2019)111-add 10/07/2019 Guidelines regarding recruitment, selection, education, training and professional development of prison and probation staff Unofficial translation into Latvian Lignes directrices pour le recrutement, la sélection, l éducation, la formation et le développement professionnel du personnel pénitentiaire et de probation Traduction non-officielle en letton VADLĪNIJAS PAR IESLODZĪJUMA VIETU UN PROBĀCIJAS DIENESTU PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ, ATLASI, IZGLĪTĪBU, MĀCĪBĀM UN PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS CELŠANU Council of Europe, original English and French versions Text originated by, and used with the permission of, the Council of Europe. This unofficial translation is published by arrangement with the Council of Europe, but under the sole responsibility of the translator. * * * * * Conseil de l Europe, versions originales en anglais et français Le texte original provient du Conseil de l Europe et est utilisé avec l accord de celui-ci. Cette traduction est réalisée avec l autorisation du Conseil de l Europe mais sous l unique responsabilité du traducteur. Website:

2 EIROPAS PADOME VADLĪNIJAS PAR IESLODZĪJUMA VIETU UN PROBĀCIJAS DIENESTU PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ, ATLASI, IZGLĪTĪBU, MĀCĪBĀM UN PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS CELŠANU Priekšvēsture Šīs vadlīnijas tika izstrādātas pēc Eiropas Padomes Cietumu un probācijas dienestu direktoru 22. konferences (Norvēģijā, gada jūnijā). Tekstu laikā no līdz gadam sagatavoja Penoloģijas sadarbības padome (PC-CP). Ievēlētie PC-CP darba grupas locekļi, kas piedalījās šajā darbā, bija šādi: Martina BARIČA [Martina BARIĆ] (Horvātija); Natālija BUASU [Nathalie BOISSOU] (Francija); Annija DEVOSA [Annie DEVOS] (Beļģija); Anna FERRĀRI [Anna FERRARI] (Itālija); Roberts FRIŠKOVECS [Robert FRIŠKOVEC] (Slovēnija); Atila JUHĀSS [Attila JUHÁSZ] PC-CP priekšsēdētāja vietnieks (Ungārija); Nikolajs KULURIS [Nikolaos KOULOURIS] (Grieķija); Dominiks LĒNERS [Dominik LEHNER] PC-CP priekšsēdētājs (Šveice); Nadja RADKOVSKA [Nadya RADKOVSKA] (Bulgārija). Palīdzību PC-CP sniedza divi zinātniskie eksperti: Torbens ADAMSS [Torben ADAMS] Brēmenes Reģionālās Tieslietu un konstitucionālo jautājumu ministrijas nodaļas vadītājs (Vācija) un Nikola KARA [Nicola CARR] Notingemas universitātes Socioloģijas un sociālās politikas skolas asociētā profesore kriminoloģijā. Šajās sanāksmēs piedalījās arī Eiropas Probācijas konfederācijas (CEP) un Eiropas Cietumu un korekcijas dienestu organizācijas (EuroPris) pārstāvji. Eiropas Padomes Noziedzības problēmu komiteja (CDPC) pieņēma šīs vadlīnijas savā 76. plenārsēdē (2019. gada 25. aprīlī). 1. Šajās vadlīnijās izmantotās definīcijas Cietuma pārvalde: valsts iestāde, kurai saskaņā ar tiesību aktiem ir jāstrādā ar personām, kas ir apcietinātas vai kurām ir atņemta brīvība pēc tam, kad tiesu iestāde tās ir notiesājusi. Tās uzdevumi ir nodrošināt drošumu un drošību un organizēt ikdienas dzīvi ieslodzījuma vietā, nodrošināt attieksmi, kas neaizskar ieslodzīto cilvēka cieņu, piedāvāt jēgpilnas profesionālās darbības un pasākumus, tādējādi sagatavojot viņus atbrīvošanai un reintegrācijai sabiedrībā. Ieslodzījuma vietas ir iestādes, kas paredzētas tādu personu turēšanai, ko tiesu iestāde ir ievietojusi pirmstiesas apcietinājumā vai kurām ir atņemta brīvība pēc tam, kad tās ir notiesātas. 1 Probācija: attiecas uz tādu sabiedrībā izciešamu sodu un piespiedu līdzekļu izpildi, kas noteikti 1 CM/Rec (2012)5 dalībvalstīm par Eiropas ieslodzījuma vietu darbinieku ētikas kodeksu Tulkojums Valsts valodas centrs, 2019

3 saskaņā ar tiesību aktiem un kurus piemēro to atbildībā esošajam aizdomās turētajam 2 vai likumpārkāpējam. Tā ietver dažādas darbības un pasākumus, tostarp uzraudzību, norādījumu sniegšanu un palīdzību, ar mērķi panākt aizdomās turētā vai likumpārkāpēja sociālo integrāciju, kā arī uzlabot sabiedrības drošību. 3 Probācijas dienests: jebkura iestāde, kurai saskaņā ar tiesību aktiem ir jāizpilda iepriekš minētie uzdevumi un pienākumi. Atkarībā no valsts sistēmas probācijas dienestam var būt arī šādas funkcijas: informācijas sniegšana tiesu iestādēm un citām lēmējiestādēm un to konsultēšana ar mērķi palīdzēt tām pieņemt apzinātus un taisnīgus lēmumus; norādījumu un atbalsta sniegšana likumpārkāpējiem, kamēr viņi atrodas apcietinājumā, lai sagatavotu viņus atbrīvošanai un reintegrācijai; pirms termiņa atbrīvotu personu uzraudzība un palīdzības sniegšana šādām personām; atjaunotā taisnīguma pasākumi; palīdzības piedāvāšana noziegumos cietušām personām. 4 Kompetento iestāžu uzdevums ir atlasīt un pieņemt darbā pietiekamu skaitu pēc iespējas profesionālāku darbinieku, nodrošināt pienācīgu viņu apmācību un sekmēt profesionālās kvalifikācijas celšanu, lai dotu viņiem iespēju strādāt, ievērojot augstus ētikas standartus, lai varētu nodrošināt aizdomās turēto un likumpārkāpēju taisnīgu un efektīvu uzraudzību, nodrošinot konstruktīvu aprūpi un sniedzot palīdzību, kas var palielināt viņu reintegrācijas izredzes un uzlabot sociālo integrāciju, no kā parasti ir atkarīga turpmāka atturēšanās no noziegumu izdarīšanas. 2. Pamatprincipi Pamatuzdevums: kriminālās tiesvedības procesā cietumu pārvaldēm un probācijas dienestiem ir uzticēts izpildīt kriminālsodus un piespiedu līdzekļus. Cietumu pārvalžu un probācijas dienestu personāla pamatuzdevums ir ievērojami uzlabot sabiedrisko drošību, īstenojot aizdomās turēto un likumpārkāpēju drošu, aizsargātu un humānu pārvaldīšanu un nodrošinot rehabilitācijas un reintegrācijas iespējas. To loma un funkcijas ir jānosaka tiesību aktos. Statuss: par cietumu pārvaldēm un probācijas dienestiem atbildīgas ir valsts iestādes. Tiem ir jābūt nodalītiem no militārajiem spēkiem, policijas un kriminālizmeklēšanas dienestiem. Cietumu pārvaldēm un probācijas dienestiem ir jābūt oficiāli apstiprinātam priekšrakstam par to darba mērķi un to galvenajiem uzdevumiem un pienākumiem. Tiem jābūt piešķirtam budžetam, kas dod iespēju tiem profesionāli veikt savu darbu vislabākajā iespējamajā veidā. Personāls: cietumu pārvalžu un probācijas dienestu darbinieku skaitam ir jābūt pietiekamam, it īpaši attiecībā uz personālu, kas ikdienā kontaktējas ar aizdomās turētajiem un likumpārkāpējiem. Personālam ir jābūt tādam profesionālajam statusam un atbilstošai apmācībai, kas ļauj tam pienācīgi izprast savus pienākumus un darba ētikas prasības. Tas dos iespēju tam izpildīt savus ikdienas uzdevumus un sasniegt to dienestu kopējos mērķus, kuriem tie ir piederīgi. Personālam ir jāstrādā, ievērojot augstas profesionālās ētikas principus, kas balstās uz humānu attieksmi pret aizdomās turētajiem un likumpārkāpējiem un viņu cilvēka cieņas ievērošanu. 2 Termins aizdomās turētais saskaņā ar definīciju, kas ietverta CM/Rec (2014)4 dalībvalstīm par elektronisko uzraudzību, nozīmē jebkuru personu, kurai inkriminē noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai kura ir apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kura nav par to notiesāta. 3 CM/Rec (2010)21 dalībvalstīm par Eiropas Padomes Probācijas noteikumiem 4 CM/Rec (2010)21 dalībvalstīm par Eiropas Padomes Probācijas noteikumiem Tulkojums Valsts valodas centrs,

4 Vadībai ir jākonsultējas ar visu personālu par vispārīgiem jautājumiem, jo īpaši par jautājumiem, kas saistīti ar tā nodarbinātības apstākļiem un nepieciešamo apmācību. Izglītība un mācības: cietumu pārvaldēm ir jābūt savām ievadīšanas darbā un izglītības un mācību darba vietā programmām, kas atbilst to personāla dažādo kategoriju darbinieku funkcijām un uzdevumiem, kā arī to darba mērķim un nolūkam. Ideālā gadījumā to rīcībā ir jābūt savām mācību telpām. Tas nenozīmē to, ka netiek piedāvāta piekļuve ārējās apmācības nodrošināšanas iespējām. Probācijas dienestiem ir jābūt savām personāla ievadīšanas darbā un izglītības un mācību darba vietā programmām, lai nodrošinātu iespēju tam efektīvi izpildīt savas funkcijas. Apmācībai ir jābūt tādai, lai tā atbilstu to personāla dažādo kategoriju darbinieku funkcijām un uzdevumiem, kā arī to darba mērķim un nolūkam. To var nodrošināt pats probācijas dienests vai ārējo pakalpojumu sniedzēji. Nodrošinot izglītību un apmācību, ir jāveicina profesionālās identitātes veidošana un jāattīsta kopējam pamatuzdevumam atbilstoša organizācijas kultūra. Attiecīgos gadījumos ir jābūt iespējām īstenot ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta personāla kopīgu apmācību, kā arī iespējas kopīgai apmācībai ar citu tiesību aizsardzības iestāžu personālu, lai veicinātu sadarbību starp iestādēm un nozarēm. Šāda sadarbība sekmēs attiecīgo dienestu kopīgo mērķu sasniegšanu, t. i., veicināt sabiedrisko drošību, rehabilitāciju un reintegrāciju. Jāpiedāvā iespējas probācijas dienesta personālam sīkāk iepazīties ar ieslodzījuma vietu darba būtību, un līdzīgas iespējas ir jāsniedz ieslodzījuma vietu personālam, lai tas varētu iepazīties ar probācijas darbu. Jāsekmē iespējas īstenot kopīgu apmācību ar iestādēm, kas neietilpst kriminālās tiesvedības sistēmā. Vēlams ir ik gadu izvērtēt to, kāda apmācība ir nepieciešama, un regulāri izskatīt un atjaunināt mācību plānus par darbaspēka sagatavošanu un nodrošināt reaģētspēju attiecībā uz cietumu pārvalžu un probācijas dienestu vajadzībām. Svarīgi ir nodrošināt pietiekamu instruktoru un resursu skaitu, lai to varētu izmantot praksē. Gadījumā, ja ieslodzījuma vietu vai probācijas politika būtiski mainās, ietekmējot personāla pieņemšanu darbā, atlasi un apmācību, pamatuzdevumus un kompetences, ir jāveic atbilstošas budžeta un cilvēkresursu korekcijas. 3. Personāla izglītības līmeņi, iestājoties darbā 3.1. Ieslodzījuma vietu personāls a) Ieslodzījuma vietu pamata kategorijas personālam, kas ikdienā kontaktējas ar aizturētajiem, ir jābūt sākotnējajam izglītības līmenim, kas atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 4. līmenim. Ja šiem darbiniekiem nav šāda izglītības līmeņa, viņiem ir jābūt pabeigušiem (valsts atzīta) stažēšanās vai atbilstoša profesionālā apmācība, tādējādi dodot viņiem iespēju pieteikties mācībām, lai kļūtu par ieslodzījuma vietas darbinieku. b) Papildu izglītības kritēriji, kas jāizpilda, lai varētu iestāties darbā, ir jānorāda personālam, kas nav ieslodzījuma vietu pamata kategorijas personāls, un jo īpaši darbiniekiem, kuriem Tulkojums Valsts valodas centrs,

5 jāveic sarežģītāki uzdevumi un/vai pārvaldes funkcijas. c) Absolventiem sociālo zinātņu, piemēram, psiholoģijas, kriminoloģijas, sociālā darba un tieslietu jomā, kuri strādā ieslodzījuma vietās, ir jābūt dziļām zināšanām darba jomā, kas ietver teoriju un principu kritisku izpratni, atbilstoši EQF 6. izglītības līmenim, kādam jābūt, iestājoties darbā Probācijas dienesta personāls a) Probācijas dienesta personālam, kas strādā tieši ar aizdomās turētajiem vai likumpārkāpējiem, veicot to uzraudzību, sākotnējam izglītības līmenim ir jāatbilst EQF 6. līmenim, un ir vēlams, lai tie būtu absolventi sociālo zinātņu, piemēram, psiholoģijas, sociālā darba, tieslietu, kriminoloģijas jomā vai ar tām saistītās disciplīnās. b) Papildu izglītības kritēriji, kas jāizpilda, lai varētu iestāties darbā, ir jānorāda citiem darbiniekiem, it īpaši darbiniekiem, kuriem jāveic sarežģītāki uzdevumi un funkcijas, tostarp pārvaldes pienākumi un pārējo darbinieku uzraudzība. 4. Kritēriji attiecībā uz pieņemšanu darbā un atlasi Pieņemšanas darbā procesiem ir jābūt taisnīgiem un pārredzamiem. Izvērsta informācija par kompetencēm, kas nepieciešamas amatam, informācija par atlases kritērijiem un novērtēšanas procedūrām ir jādara pieejama kandidātiem, un ir jāpiemēro turpmāk norādītie vispārējie principi. a) Atlasot un pieņemot darbā personālu, nedrīkst būt diskriminācija dzimuma, seksuālās orientācijas, rases, ādas krāsas, invaliditātes, valodas, reliģijas, politisko vai citu uzskatu dēļ, nacionālās piederības vai sociālās izcelsmes dēļ, kā arī tādēļ, ka personai ir saistība ar mazākumtautību, kā arī mantiskā stāvokļa, izcelšanās vai cita statusa dēļ. b) Iepriekšēja profesionālā pieredze, kas nodrošina faktisko un praktisko un/vai teorētisko pieredzi darba jomā, kandidātam būtu priekšrocība. c) Īpašas pieņemšanas darbā un atlases procedūras personālam, kas strādā ar nepilngadīgajiem, ir jāizmanto, ņemot vērā īpašības un profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešamas darbam ar nepilngadīgajiem un viņu ģimenēm. d) Pieņemšanas darbā procesos ir jāņem vērā individuālās prasmes un vērtības, kas personālam nepieciešamas darbā cietumu pārvaldēs un probācijas dienestos, piemēram, motivācija, elastība, pašpārliecība, briedums, refleksijas spēja, godīgums, komandas darba un sociālās un saziņas prasmes. e) Pieņemšanas darbā procesiem jābūt tādiem, lai tiktu veicināta personāla daudzveidība, lai varētu risināt dažādu aizdomās turēto un likumpārkāpēju specifiskās vajadzības. Īpašs uzsvars var būt uz personāla pieņemšanu darbā, pamatojoties uz valodas prasmēm un starpkultūru saskarsmes prasmēm, tostarp dažādu reliģiju un tradīciju izpratni. f) Pieņemšanas darbā procesos var būt jānovērtē arī veselība un piemērotība, lai varētu ieņemt attiecīgo amatu. g) Pieņemšanas darbā procesos var ietvert arī citu amatam nepieciešamo kompetenču Tulkojums Valsts valodas centrs,

6 novērtēšanu (piemēram, autovadītāja tiesības, datorprasmes, saziņas prasmes). h) Lai nodrošinātu personāla profesionālo godprātību, ir jāveic iepriekšējās darbības pārbaude, ciktāl to atļauj valsts tiesību akti. Iepriekšējās darbības pārbaužu mērķis ir nodrošināt organizācijā pilnīgu drošību un drošumu. 5. Sludinājumu ievietošana par vakancēm a) Sludinājumi par visām amata vietām neatkarīgi no tā, vai tās ir vietas, uz kurām pretendē darbinieki, kas stājas darbā pirmo reizi, vai arī tās ir vietas, kuras var ieņemt esošie darbinieki, kuriem ir iespējas tikt paaugstinātiem amatā ir jāievieto, cik vien iespējams, pārredzami un dažādās vietās, lai dotu iespēju pieteikties plašam dažādu kandidātu lokam. Jāsniedz skaidrs darba apraksts, kurā izklāstīts organizācijas pamatuzdevums, attiecīgā amata mērķi, pienākumi un atbildība, kā arī atlases kritēriji un nodarbinātības nosacījumi. Sludinājumi par vakanci ir jāievieto visdažādākajās plašsaziņas līdzekļu platformās, tostarp drukātajos plašsaziņas līdzekļos, radio/tv un sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Noteikta vieta, kur lūgt papildu informāciju, var būt uzskatāma par orientieri kandidātiem, kas stājas darbā, kā arī dot viņiem reālistisku izpratni par attiecīgo darbu. b) Izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus, uzmanība ir jāpievērš ieguvumiem un ierobežojumiem, kas saistīti ar to izmantošanu, un nepieciešamībai nekavējoties reaģēt uz iespējamiem jautājumiem, komentāriem un papildu informācijas pieprasījumiem. c) Kandidāti ir jānodrošina ar precīzu un pilnīgu informāciju par darbavietu un tās nozīmīgumu sabiedrībai, samaksu, tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar vakanto amatu, apstākļiem, darba būtību, nodrošinātajām mācību un profesionālās kvalifikācijas celšanas iespējām. Uzdevums ir piesaistīt piemērotus kandidātus un nodrošināt personāla noturēšanas iespēju. d) Sludinājumu ievietošanas vajadzībām ir jāizmanto arī dienestu vai aģentūru, civildienesta, ministriju vai citu kompetento iestāžu tīmekļa vietnes. Kandidāti ir jāmudina apmeklēt šīs tīmekļa vietnes, lai viņi iegūtu jaunāko informāciju par ieslodzījuma vietu un probācijas uzdevumiem un funkcijām. Šīs tīmekļa vietnes var nodrošināt interaktīvas iespējas sniegt informāciju (virtuālos apmeklējumus, intervijas ar personāla locekļiem, testus u. tml.), kā arī apmācību, nepieciešamības gadījumā palīdzot iespējamajiem kandidātiem sagatavoties iestājeksāmeniem. e) Kad vien iespējams, jādod iespējas potenciālajiem kandidātiem veikt apmeklējumus uz vietas, lai iepazītos ar cietumu pārvalžu un probācijas dienestu funkcijām un ikdienas darbu un to nozīmi sabiedrībai. 6. Novērtēšanas procedūras, iestājoties darbā a) Novērtēšana sākas pieteikuma pieņemšanas brīdī. Cilvēkresursu personālam ir jāpārbauda kandidātu tiesības tikt izraudzītiem, piemērotība un motivācija, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, motivācijas vēstulēm, CV u. tml. b) Atlases komisijām ir jāsastāv no personām ar daudzveidīgu attiecīgo pieredzi, un jāparūpējas, lai tiktu nodrošināts pienācīgs līdzsvars starp tās locekļiem. Locekļiem ir jābūt pienācīgi apmācītiem, lai nodrošinātu to, ka pieņemšanas darbā un atlases process ir godīgs un objektīvs. Tulkojums Valsts valodas centrs,

7 c) Novērtēšanas procesi ir jāpielāgo amata prasībām. Attiecībā uz cietumu pārvaldēm tas var ietvert novērtēšanu atbilstoši kompetencēm, piemēram, rakstveida pārbaudījumus, mutiskas intervijas (individuālas un/vai veiktas grupā), lomu spēļu scenārijus un fiziskās pārbaudes. Pārbaudāmo rādītāju struktūrai ir jāatspoguļo nepieciešamās kompetences atbilstoši amatam, uz kuru attiecas sludinājums, un institucionālajām prasībām. d) Attiecībā uz probācijas dienestiem šī novērtēšana var ietvert novērtēšanu atbilstoši kompetencēm, kas pielāgota funkcijām un kuras uzdevums ir novērtēt personas spējas, kā arī specifisko spēju, piemēram, savstarpējo attiecību veidošanas prasmju un ziņojumu rakstīšanas prasmju novērtēšanu. Tā var ietvert arī novērtēšanu, kas saistīta ar lomu spēļu scenārijiem; tā var ietvert arī mutvārdu prezentācijas un intervēšanas prasmju pārbaudi. 7. Izglītība un mācības Vietām, kas tiek izmantotas izglītībai un mācībām, ir jābūt labi aprīkotām un nokomplektētām ar darbiniekiem, lai darbiniekiem, kas no jauna pieņemti darbā, varētu piedāvāt kvalitatīvu izglītību un mācības, un lai, ja nepieciešams, varētu regulāri veikt apmācību darba vietā. Attiecīgos gadījumos ir jānodrošina kopīga apmācība ar citām iestādēm Ievadapmācības programmām ieslodzījuma vietu darbiniekiem, kas no jauna pieņemti darbā, ir jābūt labi sabalansētam teorijas, prakses un eksperimentos iegūto zināšanu apvienojumam. Mācībām ir jābūt pietiekami ilgām, lai varētu nodot attiecīgo saturu, kas dod iespēju darbiniekiem, kuri ir no jauna pieņemti darbā, paveikt savus pienākumus. Tā ietver drošības un drošuma garantēšanu un ikdienas dzīves organizēšanu ieslodzījuma vietā, vienlaikus nodrošinot attieksmi, kas neaizskar ieslodzīto cilvēka cieņu. Apmācībai ir jābūt vērstai arī uz darbu tādos apstākļos, kuros ieslodzītajiem nodrošina jēgpilnus izglītības un profesionālās apmācības pasākumus, kā arī rehabilitācijas programmas, lai sekmētu viņu sagatavošanu atbrīvošanai un reintegrācijai sabiedrībā Izglītībā un mācībās ir jāietver obligātie elementi, proti: vispārējo tiesību (konstitucionālo tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību un krimināltiesību) pamati; kriminālsodu un to izpildes pamati (zināšanas par kriminālsodu un piespiedu līdzekļu izpildes procesu); pilsoniskā izglītība, profesionālā ētika (tostarp cietuma pārvaldes funkcijas un pamatuzdevums); vispārīgie datu aizsardzības noteikumi un cilvēktiesību standarti. Tām ir jāietver arī soda izpildes pasākumu plānošana, riska pārvaldība, drošums, dinamiskā, statiskā un administratīvā drošība, pienācīgas kārtības un kontroles nodrošināšana, spēka lietošana, kā arī pašaizsardzība. Obligātās apmācības daļai ir jābūt arī IT prasmēm, kas saistītas ar darba pienākumiem. Piedāvātie mācību galvenie elementi atrodami matricā (1. pielikumā). a) Izglītībai un mācībām atkarībā no to ilguma ierobežojumiem un konkrētajiem uzdevumiem, kas uzticēti personālam, ir jāietver arī sociālā darba, kriminoloģijas un psiholoģijas pamati. Tām ir jābūt vērstām uz īpašām pieejām, tādām kā modelēšana sabiedrības interesēs un darbs ar specifiskām grupām, tostarp sievietēm, nepilngadīgajiem un ārvalstniekiem. Tām ir jāietver arī darbs ar personām, kas izdarījušas dažādu veidu noziedzīgus nodarījumus, kuros, piemēram, ietilpst: vardarbīgs ekstrēmisms, dzimumnoziegumi, vardarbība ģimenē, kā arī ekonomiskā un organizētā noziedzība. Mācībām ir jāapver galvenās jomas, piemēram: cietušo informētība; darbs dažādu veidu vietās; kontakts ar ģimenēm; rīcība attiecībā uz garīgām slimībām un atkarību sekām, kā arī nevēlamu pieredzi bērnībā; starpkultūru izpratne; svešvaloda(-s); konfliktu risināšanas paņēmieni; riska novērtēšana un neatliekamā medicīniskā palīdzība, komandas veidošana un Tulkojums Valsts valodas centrs,

8 cilvēkresursu pārvaldība. b) Visiem speciālistiem, kas strādā ieslodzījuma vietās, ir jāsaņem arī pamatapmācības elementi, kas nepieciešami, lai viņi varētu veikt savus uzdevumus Ievadapmācības programmām probācijas dienesta darbiniekiem, kas no jauna pieņemti darbā, ir jābūt labi sabalansētam teorijas, prakses un eksperimentos iegūto zināšanu apvienojumam. Izglītībai un mācībām ir jāatbilst probācijas dienestu galvenajam pamatuzdevumam un funkcijām. a) Atkarībā no konkrētā amata galvenajiem izglītības un mācību elementiem ir jāietver: tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru tiek piemēroti sabiedrībā izciešami sodi un piespiedu līdzekļi; profesionālā ētika (tostarp probācijas funkcijas un pamatuzdevums); vispārīgie datu aizsardzības noteikumi un cilvēktiesību standarti. Tiem ir jāaptver probācijas funkciju galvenās jomas, tostarp novērtēšana, soda izpildes pasākumu plānošana, īstenošana un izvērtēšana. Apmācībai jāpamatojas uz informāciju, kas iegūta uz pierādījumiem balstītā praksē, ņemot vērā riska novērtēšanu un pārvaldību un stratēģijas atturēšanās no pārkāpumu izdarīšanas sekmēšanai. Speciālisti ir jāapmāca arī par galvenajām prakses jomām, tostarp ziņojumu rakstīšanu, darbu ar tiesām un tiesu iestādēm, sadarbību starp iestādēm un sabiedrības aizsardzību. Citi pamatelementi ir mediācija, atjaunotais taisnīgums un darbs ar cietušajiem. b) Mācībās ir jāietver arī efektīvs darbs ar dažādām iedzīvotāju grupām, kas tiek uzraudzītas, tostarp sievietēm, nepilngadīgajiem un ārvalstniekiem. Attiecīgos gadījumos galvenā uzmanība jāpievērš uz pierādījumiem balstītai praksei darbā ar dažādu veidu pārkāpumiem, kas ietver, bet neaprobežojas ar vardarbīgu ekstrēmismu, dzimumnoziegumiem, vardarbību ģimenē, kā arī ekonomisko un organizēto noziedzību. Īpaša uzmanība ir jāpievērš darbam, kas saistīts ar garīgās veselības jautājumiem, narkotisku vielu ļaunprātīgu lietošanu, kā arī ar bērnībā gūtas nevēlamas pieredzes ietekmi, un darbam tādu prakses jomu attīstīšanai kā tehnoloģiju izmantošana uzraudzībā (piemēram, elektroniskā uzraudzība). c) Ja darbam ar aizdomās turētajiem un likumpārkāpējiem tiek pieņemti brīvprātīgie, viņiem ir jānodrošina pienācīga apmācība, lai viņi varētu efektīvi veikt savus darbu. Jāapsver iespēja pieņemt darbā un apmācīt bijušos likumpārkāpējus, lai attiecīgos gadījumos viņi varētu strādāt probācijas dienestos. Mācībās ir jāietver atsauce uz ētikas kodeksiem, skaidri noteiktiem kritērijiem par viņu uzdevumiem un pienākumiem, kompetences ietvariem, atbildīgumu un citiem saistītiem jautājumiem. 8. Izglītība un mācības darba vietā 8.1. Ieslodzījuma vietu personāls a) Izglītība un mācības darba vietā ir jānodrošina visam personālam, un tai ir jāietver kompetences uzturēšanas kursi par dažādas prioritātes tematiem un/vai papildu apmācība par jauniem tematiem. b) Mācībām darba vietā ir jābūt pietiekami biežām, lai varētu nodrošināt visa personāla regulāro apmācību (piemēram, izmantojot pastāvīgo programmu ikgadējā ciklā). c) Ieslodzījuma vietu administrācijām ir jānorāda tas, kāda apmācība darba vietā ir obligāta. Tulkojums Valsts valodas centrs,

9 d) Dalība mācībās ir jāņem vērā profesionālās kvalifikācijas celšanas procesā un vērtēšanas procedūrās. e) Jāveicina mācību iespējas, kas vienlaikus attiecas gan uz personāla kategorijām, gan funkcijām, lai uzlabotu sadarbību un darbinieku savstarpējo sapratni par attiecīgajiem uzdevumiem un pienākumiem. f) Jāsekmē mācību iespējas, kas veicina iestāžu un pārrobežu sadarbību Probācijas dienesta personāls a) Izglītība un mācības darba vietā ir jānodrošina visam personālam, un tai ir jāietver kompetences uzturēšanas kursi par dažādas prioritātes tematiem un/vai papildu apmācība par jauniem tematiem. b) Mācībām darba vietā ir jābūt pietiekami biežām, lai varētu nodrošināt visa personāla regulāro apmācību (piemēram, izmantojot pastāvīgo programmu ikgadējā ciklā). c) Mācībām darba vietā ir jābūt saistītām ar profesionālās kvalifikācijas celšanas (CPD) sistēmām. Valsts iestādēm šādas mācības darba vietā ir jāapvieno ar pēcdiploma kvalifikāciju ietvarstruktūru. d) Probācijas dienestiem ir jānorāda tas, kāda apmācība darba vietā ir obligāta. e) Dalība mācībās ir jāņem vērā profesionālās kvalifikācijas celšanas procesā un vērtēšanas procedūrās. f) Jāveicina mācību iespējas, kas vienlaikus attiecas gan uz personāla kategorijām, gan funkcijām, lai uzlabotu sadarbību un darbinieku savstarpējo sapratni par attiecīgajiem uzdevumiem un pienākumiem. g) Jāsekmē mācību iespējas, kas veicina iestāžu un pārrobežu sadarbību. 9. Ievadapmācības un sākotnējās nodarbināšanas apstiprināšana 9.1. Ieslodzījuma vietu personāls a) Lai novērtētu un pieņemtu darbā sekmīgos kandidātus, ir jāveic noslēdzošie testi (rakstveida, mutvārdu un praktiskas pārbaudes atkarībā no temata). Šajos testos ir jāapliecina iegūtās profesionālās prasmes un zināšanas, kā arī tas, kā tās tiek pielietotas praksē. b) Sekmīgajiem kandidātiem ir jāsaņem apmācības sertifikāts vai diploms atkarībā no mācību ilguma un līmeņa, kā arī iegūtā statusa (piemēram, ierēdnis). Ja nepieciešams, ir jāpārbauda visas licences, kas saistītas ar kandidāta amatu. c) Jābūt aizsargātam nodarbinātības periodam, piemēram, paredzot darbaudzināšanu un zemāku pienākumu līmeni, kas ir izdevīgs gan jaunajiem personāla locekļiem, gan pašai cietuma pārvaldei. d) Ja to pieļauj tiesību akti, jaunpieņemtajiem darbiniekiem ir jābūt nodarbinātības izmēģinājuma/pārbaudes laikam, kurā pirms viņu apstiprināšanas amatā tiek novērtēta viņu Tulkojums Valsts valodas centrs,

10 kompetence un piemērotība uzdevumu veikšanai Probācijas dienesta personāls a) Ievadapmācībai, kas tiek nodrošināta personālam, stājoties darbā, ir jābūt tādā līmenī, kas to sasaista ar profesionālās kvalifikācijas celšanas (CPD) sistēmām, un tā ir regulāri jāpārskata, lai tiktu nodrošināta saistība ar probācijas dienestu pienākumiem un uzdevumiem. Izglītībai un mācībām ir jābalstās uz pētījumiem un labāko praksi. b) Jābūt aizsargātam nodarbinātības periodam, piemēram, paredzot darbaudzināšanu un zemāku pienākumu līmeni, kas ir izdevīgs gan jaunajiem personāla locekļiem, gan pašam probācijas dienestam. c) Ja to pieļauj tiesību akti, jaunpieņemtajiem darbiniekiem ir jābūt nodarbinātības izmēģinājuma/pārbaudes laikam, kurā pirms viņu apstiprināšanas amatā tiek novērtēta viņu kompetence un piemērotība uzdevumu veikšanai. 10. Izglītības un mācību kvalitāte/ilgtermiņa efektivitāte a) Izglītības un mācību programmas un instruktoru darbs ir regulāri jānovērtē, izvērtējot kvalitāti un lietderību, kā arī jāakreditē, ja tas ir iespējams atbilstoši valsts ietvarstruktūrām. Akreditācija ir jāveic vai jāpārbauda neatkarīgai institūcijai. b) Lai uzlabotu veiktās apmācības kvalitāti, ir jāvāc un jāizplata dati un valsts un starptautiskās labās prakses piemēri. Apmācība ir jāveic, izmantojot pētījumos iegūto informāciju, un atbilstoši jāpielāgo, un tā ir jāpielāgo darbam ar mainīgām aizdomās turēto un likumpārkāpēju grupām un sociālajiem apstākļiem. c) Apmācības ilgtermiņa ieguvumi ir jānovērtē ilgākā periodā, veicot apmācības efektivitātes izpēti attiecībā uz palīdzību personālam pildīt savas funkcijas un organizācijas spēju pildīt savas pamatfunkcijas. d) Instruktoriem ir jābūt attiecīgai profesionālajai kvalifikācijai un augsta līmeņa pieredzei, un ir jāveic arī viņu regulāra izvērtēšana, un, ja nepieciešams, jānodrošina viņiem papildu apmācība. e) Kā pašsaprotamas ir jāizmanto mācību klātienē metodes. Jāizmanto arī citas mācību metodes un līdzekļi, tostarp interaktīvā mācīšanās, e-mācības un jauktā tipa mācības. f) Personālam var sniegt papildu atbalstu, lai tas iesaistītos profesionālās kvalifikācijas celšanā, kurā tiek izmantota pastāvīga darbaudzināšana un izaugsmes vadība. g) Atzīstot to, ka svarīgi ir mācīties no citām disciplīnām un jurisdikcijām, ir jāveicina iestāžu un pārrobežu sadarbība šajā jomā. Ir jāatzīst un jāizmanto starptautiski izstrādātie standarti un palīdzība, ko piedāvā Eiropas Padome, Eiropas Savienība, Eiropas Probācijas konfederācija (CEP), Eiropas Cietumu un korekcijas dienestu organizācija (EuroPris) un Eiropas Brīvības atņemšanas iestāžu apmācības akadēmijas (EPTA). 11. Profesionālās kvalifikācijas celšana a) Jāizstrādā pārredzama visu personāla locekļu darbības rezultātu ikgadējās vērtēšanas Tulkojums Valsts valodas centrs,

11 sistēma, kas dod iespēju viņu karjeras attīstībai un profesionālās kvalifikācijas celšanai. Lai nodrošinātu to, ka vērtēšanas sistēma ir taisnīga, personālam, kas veic vērtēšanu, ir jābūt atbilstoši apmācītam. b) Vērtēšanā ir jāparāda, kāda apmācība ir nepieciešama individuālajā un dienesta līmenī. c) Cietumu pārvaldēm un probācijas dienestiem ir jānodrošina regulāras mācību iespējas, lai uzlabotu profesionālā snieguma rezultātus un attiecīgos gadījumos nodrošinātu profesionālo pilnveidi. d) Jāievieš sistēmas, lai sekmētu profesionālās kvalifikācijas celšanu, jo īpaši attīstot vadības un pārvaldības spējas, kas ļauj karjeras attīstībā sasniegt vidējā līmeņa vadības un augstākās vadības līmeni. Tas nenozīmē to, ka, iestājoties darbā, netiek izmantotas progresīvas shēmas pieņemšanai darbā vadošajos amatos. e) Profesionālās kvalifikācijas celšanai nav jābūt vērstai vienīgi uz profesionālās izaugsmes ietvarstruktūrām. Attiecīgos gadījumos ir jāmeklē un jāizmanto citi kompetences atzīšanas veidi. f) Algām un darba nosacījumiem ir jābūt samērīgiem ar personāla prasmēm un pienākumiem. Finansiālie nosacījumi, nodarbinātības apstākļi un darba laiks ir jāregulē tiesību aktos, un tiem ir jābūt tādiem, lai varētu pieņemt darbā un noturēt profesionālus darbiniekus, dodot viņiem iespēju veikt savus uzdevumus efektīvi un humānā veidā, kā arī attīstīt izpratni par sava darba nozīmīgumu sabiedrībai. Jāparedz personālam atbalsts un uzraudzības iespēja, lai palīdzētu tam veikt savas funkcijas. g) Lai uzlabotu efektīvu darbu cietumu pārvaldēs un probācijas dienestos un šo institūciju sadarbību, ir jāatbalsta kopīgs darbs, līdzāsatrašanās pasākumi un personāla pagaidu norīkošana citā darbā mācību vai darba vajadzībām. Šādiem pasākumiem ir jānotiek vienīgi ar attiecīgo personu piekrišanu un nav jāparedz nekādas izmaiņas viņu nodarbinātības statusā vai algā. Jāapsver arī iespēja nodrošināt starptautiskos pagaidu norīkojumus citā darbā, lai veicinātu pārrobežu izglītību. 12. Profesionālā ētika a) Cietumu pārvaldēm un probācijas dienestiem ir jābūt publiski pieejamam sava personāla ētikas kodeksam, kuram jābūt neatņemamai daļai no personāla ievadīšanas darbā un mācībām darba vietā. Šī kodeksa ievērošanai ir jābūt daļai no vērtēšanas procedūrām. b) Cietumu pārvaldes un probācijas dienesti stingri ievēro šo ētikas un profesionālās ētikas kodeksu, kas ir tādu standartu kopums, kas attiecas uz morāli un efektīvu pienākumu veikšanu. Visaptverošs mērķis ir kriminālsodus un piespiedu līdzekļus izpildīt godīgi un likumā noteiktajos ietvaros. Šim kodeksam ir jākalpo par pamatu politikai un direktīvām, noteikumiem un nolikumiem, protokoliem un procedūrām; un viss tas tiek ievērots un izmantots personāla ikdienas darbā. Tam ir jāietver tādas pamatvērtības kā saprātīgums, patiesīgums, modrība, cilvēktiesību ievērošana, lai sekmētu likumpārkāpēju reintegrāciju sabiedrībā un sabiedrības aizsardzību. c) Ētikas kodeksam ir jāreglamentē tostarp, bet ne tikai, tādas jomas kā personāla atbildīgums, godprātība, cieņpilna attieksme pret cilvēka cieņu un tās aizsardzība, rūpes un palīdzība, godīgums, objektivitāte un diskriminācijas aizliegums, sadarbība, Tulkojums Valsts valodas centrs,

12 konfidencialitāte un datu aizsardzība. Ētikas kodeksā ir jāatsaucas uz galvenajiem starptautiskajiem juridiskajiem dokumentiem un pirmkārt jau uz Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, Eiropas Konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu, kā arī attiecīgajiem Ministru komitejas ieteikumiem, proti, Ieteikumu Nr. R (97)12 dalībvalstīm par sodu un piespiedu līdzekļu izpildes personālu, Rec (2006)2 dalībvalstīm par Eiropas cietumu noteikumiem, CM/Rec (2008)11 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem attiecībā uz nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, kuriem tiek piemēroti sodi vai piespiedu līdzekļi, CM/Rec (2010)1 dalībvalstīm par Eiropas Padomes Probācijas noteikumiem, CM/Rec (2012)5 dalībvalstīm par Eiropas ieslodzījuma vietu darbinieku ētikas kodeksu, CM/Rec (2012)12 dalībvalstīm par ārvalsts ieslodzītajiem, CM/Rec (2014)3 dalībvalstīm par bīstamiem likumpārkāpējiem, CM/Rec (2014)4 dalībvalstīm par elektronisko uzraudzību, CM/Rec (2017)3 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem par sabiedrībā izciešamiem sodiem un piespiedu līdzekļiem, CM/Rec (2018)5 dalībvalstīm par ieslodzītu vecāku bērniem, CM/Rec (2018)8 dalībvalstīm par atjaunoto taisnīgumu krimināllietās, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Standarta noteikumu minimumu attieksmei pret ieslodzītajiem (Nelsona Mandelas [Neslon Mandela] gada noteikumiem), Apvienoto Nāciju Organizācijas Noteikumiem par izturēšanos pret ieslodzītajām sievietēm un piespiedu līdzekļiem, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu un ko piemēro attiecībā uz likumpārkāpējām sievietēm (2010. gada Bangkokas noteikumiem), Apvienoto Nāciju Organizācijas Vadlīnijām par nepilngadīgo noziedzības novēršanu (1990. gada Rijādas vadlīnijām), Apvienoto Nāciju Organizācijas Noteikumiem par nepilngadīgo aizsardzību brīvības atņemšanas gadījumā (1990. gada Havannas noteikumiem), Apvienoto Nāciju Organizācijas gada Konvenciju par bērnu tiesībām un Apvienoto Nāciju Organizācijas minimālajiem standartnoteikumiem nepilngadīgo tiesvedības sistēmas pārvaldībai (1985. gada Pekinas noteikumiem). * * * Turpmāk ietvertajos pielikumos izklāstītas ieslodzījuma vietu un probācijas dienestu personāla apmācības galvenās jomas. Ieslodzījuma vietu un probācijas dienestu personāla apmācība ir aprakstīta divos atsevišķos pielikumos. Tādējādi tiek atzīts fakts, ka daudzās valstīs šo uzdevumus veic atsevišķi dienesti, turpretī dažās valstīs cietumu pārvaldes un probācijas dienesti ir apvienoti. Tāpat ir arī saprotams tas, ka daudzi ieslodzījuma vietu un probācijas dienestu galvenie mērķi un pamatuzdevumi ir savstarpēji papildinoši, piemēram, likumpārkāpēju atturēšanas un reintegrācijas veicināšana ar mērķi paaugstināt sabiedrības drošību. Tādēļ abu šo matricu elementus var izmantot cietumu pārvaldēs un probācijas dienestos atkarībā no tā, kāda ir šo dienestu struktūra. Šajās matricās aplūkotas galvenās kompetences, un ir paredzēts, ka gadījumos, kad personāls veic specializētākus uzdevumus, tam jāsaņem padziļināta apmācība un izglītība. Tulkojums Valsts valodas centrs,

13 I PIELIKUMS: IZGLĪTĪBAS UN MĀCĪBU MATRICA CIETUMU PĀRVALDĒM Šajā izglītības un mācību matricā sniegts to mācību elementu pārskats, kurus var iekļaut tāda ieslodzījuma vietu personāla apmācības nodrošināšanā, kas strādā tieši ar ieslodzītajiem atbilstoši savām funkcijām un pienākumiem. Šajā kontekstā izglītība un mācības tiek aplūkotas kā veids, kā nodrošināt, lai personāls veiktu savas funkcijas efektīvi, un atbalstīt pastāvīgu profesionālās kvalifikācijas celšanu. Paredzēts, ka apraksts būs drīzāk norādošs, nevis aizliedzošs. Matricā sniegts to mācību elementu pārskats, kurus var ietvert kā daļu no personāla ievadīšanas darbā un/vai kā mācību darba vietā elementus. Tie atspoguļo ieslodzījuma vietas funkciju elementus un posmus, kas aprakstīti Ieteikumos Rec (2006)2 dalībvalstīm par Eiropas cietumu noteikumiem, CM/Rec (2008)11 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem attiecībā uz nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, kuriem tiek piemēroti sodi vai piespiedu līdzekļi, CM/Rec (2012)5 dalībvalstīm par Eiropas ieslodzījuma vietu darbinieku ētikas kodeksu, CM/Rec (2012)12 dalībvalstīm par ārvalsts ieslodzītajiem un CM/Rec (2014)3 dalībvalstīm par bīstamiem likumpārkāpējiem. Sniegti mācību elementi kopā ar īsu aprakstu. Mācību elements Apraksts Cietuma pārvaldes pamatuzdevums Ieslodzījuma vietu personāls ir jāapmāca, lai iegūtu skaidru izpratni par savām konkrētajām funkcijām kā ieslodzījuma vietas personāla loceklim un cietumu pārvaldes pamatuzdevumu. Personāls iemācās sabalansēt droša ieslodzījuma un disciplīnas vajadzības, vienlaikus arī nodrošinot tādus apstākļus ieslodzījuma vietā, kas neaizskar cilvēka cieņu un sniedz ieslodzītajiem jēgpilnas profesionālās darbības, izglītības un rehabilitācijas programmas, tādējādi sagatavojot viņus reintegrācijai sabiedrībā. Prakse juridiskā kontekstā Ieslodzījuma vietu personāls ir jāapmāca konstitucionālo tiesību, krimināltiesību, krimināllikuma un citu tiesību aktu jomā, un šajā kontekstā tiek īstenots ieslodzīto pirmstiesas apcietinājums un izpildīti brīvības atņemšanas sodi, kā arī šajā kontekstā ietilpst attieksme pret ieslodzītajiem. Šajā apmācībā ir jāietver informācija par brīvības atņemšanas sodu izpildes veidiem, ilgumu un metodēm un attieksmi pret ieslodzītajiem. Politika, procedūras, noteikumi un nolikumi Cilvēktiesības attiecīgā kontekstā Profesionālā ētika Cietuma pārvaldei ir jānodrošina apmācība par tiesisko regulējumu, kam ir ietekme uz ieslodzījuma vietas ikdienas režīma ievērošanu. Tā var ietvert politiku, procedūras, noteikumus un nolikumus, kas ir saistīti ar (bet ne tikai ar) ieslodzījuma apstākļiem (piemēram, uzņemšanas procedūrām, sadali un izmitināšanu, higiēnu, juridiskajām konsultācijām, kontaktiem ar ārpasauli, darbu, izglītību, fiziskām nodarbībām un atpūtu). Personālam ir jāsaņem arī pamatapmācība, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kā arī jāpalīdz ieslodzītajiem saņemt veselības aprūpi, pienācīgi ņemot vērā medicīnisko konfidencialitāti. Personālam ir jāsaņem īpaša apmācība par politiku un procedūrām, kas saistītas ar pienācīgas kārtības uzturēšanu (piemēram, drošību, drošumu, pārmeklēšanu un kontroles pasākumiem). Ieslodzījuma vietu personālu apmāca izmantot mutvārdu un rakstveida saziņu, lai varētu sniegt mutvārdu un rakstveida ziņojumus, piemēram, ziņojumus par incidentiem, ieslodzīto attīstību un citām nozīmīgām darbībām vai notikumiem. Ieslodzījuma vietu personāla apmācība ietver starptautiskos un reģionālos cilvēktiesību dokumentus un standartus, kas izstrādāti Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Padomes ietvaros, lai nodrošinātu ieslodzījumu vietu pārvaldību saskaņā ar pastāvīgi augstiem standartiem, kas atbilst starptautiskajiem, reģionālajiem un valstu cilvēktiesību dokumentiem. Cietuma pārvaldei ir jānodrošina, lai personālam tiktu mācīti kopīgie Eiropas principi un vadlīnijas par ieslodzījuma vietu personāla kopējiem mērķiem, darbības rezultātiem un atbildīgumu, lai aizsargātu drošību un personu tiesības demokrātiskās sabiedrībās, kurās valda likuma vara. Apmācībā ir jāietver īpašas atsauces uz profesionālajiem ētikas kodeksiem, kas ir piemērojami ieslodzījuma vietu personālam, Tulkojums Valsts valodas centrs,

14 Statiskā, administratīvā un dinamiskā drošība Drošība un spēka lietošana Pašnāvība un miesas bojājumu nodarīšana sev Psiholoģiskās, sabiedriskā darba un kriminoloģiskās pieejas Riska novērtēšana Soda izpildes pasākumu plānošana un sodu izpilde piemēram, uz Eiropas ieslodzījuma vietu darbinieku ētikas kodeksu (CM/Rec (2012)5). Ieslodzījuma vietu personālam ir jābūt skaidrai izpratnei par statiskās, administratīvās un dinamiskās drošības jēdzieniem. Mācību saturs ir tāds, lai tiktu stiprināta kontroles nodrošināšana ieslodzījuma vietā, pamatojoties uz dinamiskās drošības izmantojumu tādā veidā, lai ieslodzījuma vietu personāls tiktu mudināts izveidot pozitīvas profesionālās attiecības ar ieslodzītajiem, balstoties uz godīgumu apvienojumā ar izpratni par viņu personīgo situāciju un risku, ko rada atsevišķi ieslodzītie, vienlaikus darot viņiem zināmu dzīves organizācijas dinamiku ieslodzījuma vietā. Šādai apmācībai ir jāietver arī būtiskie administratīvās drošības pasākumi (piemēram, drošības procedūru nozīme, iespējamo drošības risku identificēšana un izolēšana, saistīto dokumentu un protokolu aizpildīšana) un statiskās drošības (sienu, barjeru, slēdzeņu, apgaismojuma un aprīkojuma ieslodzīto savaldīšanai, ja tas ir nepieciešams) nozīme. Ieslodzījuma vietu personāls ir jāapmāca par esošajām procedūrām ieslodzīto, personāla un visu apmeklētāju drošības nodrošināšanai, lai samazinātu vardarbības un citu notikumu, kas varētu apdraudēt drošību, risku. Ieslodzījuma vietu personāls atbilstoši tā funkcijām un pienākumiem ir jāapmāca par samērīgu spēka lietošanu un pareizu speciālo līdzekļu izmantošanu, kā arī par ieroču lietošanu tajos gadījumos, kad tas ir noteikts saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Ieslodzījuma vietu personālam ir jābūt padziļinātai izpratnei par esošo politiku un procedūrām pašnāvību un miesas bojājumu nodarīšanai sev novēršanai, it īpaši sākotnējās aizturēšanas, nošķiršanas un citos noteiktos augsta riska periodos. Personālam ir jāsaprot tas, kā var saņemt atbilstošas konsultācijas, palīdzību un atbalstu, lai samazinātu pašnāvības vai miesas bojājumu nodarīšanas sev risku. Cietumu pārvaldes sadarbojas ar daudzām dažādām iestādēm kriminālās tiesvedības sistēmā un daudzu dažādu profesiju pārstāvjiem ieslodzījuma vietu sistēmā. Tā var būt ikdienas sadarbība ar ārējiem probācijas dienesta darbiniekiem, psihologiem, pedagogiem un citiem speciālistiem. Cietumu pārvaldēm ir jānodrošina, lai ierindas darbinieki tiktu apmācīti par dažu saistīto sociālo zinātņu pamatiem, tostarp informācijas apmaiņas metodēm un cietuma pārvaldē strādājošo dažādu profesiju pārstāvju funkcijām un pienākumiem. Personālam ir jāsaņem pamatapmācība par riska novērtēšanas rīkiem, tostarp dažādiem novērtēšanas aspektiem (piemēram, atkārtota nozieguma izdarīšanas risku un kaitējuma nodarīšanas risku), lai atvieglotu soda izpildes pasākumu plānošanu un īstenošanu. Ieslodzījuma vietu personāls ir jāapmāca par soda izpildes pasākumu plānošanas galvenajiem elementiem un par to, kā aktīvi veicināt sodu izpildi. Darbs ar ieslodzītajiem, lai samazinātu atkārtotu noziegumu skaitu un sekmētu atturēšanu un sociālo integrāciju, tādējādi veicinot sabiedrisko drošību, ir personāla darba pamatelements. Jānodrošina apmācība attiecībā uz paņēmieniem un modeļiem, kas palīdz sasniegt šo mērķi. Soda izpildes pasākumu plānos ir jāuzdod ieslodzījuma vietu personālam un ieslodzītajiem pienākums novērtēt virzību uz noteiktajiem mērķiem, kā arī viņiem ir jāsniedz iespēja to darīt. Personālam jāizveidojas izpratnei par to, ka plāns tiek regulāri pārskatīts un ka nepieciešamības gadījumā tas ir jāgroza. Attiecībā uz atšķirībām un vajadzībām, kas saistītas ar soda izpildes pasākumu plānošanu nepilngadīgajiem, ir jāvadās pēc attiecīgajiem principiem, kas izklāstīti Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērnu tiesībām un CM/Rec (2008)11 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem attiecībā uz nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, kuriem tiek piemēroti sodi vai piespiedu līdzekļi. Tulkojums Valsts valodas centrs,

15 Ziņojumu rakstīšana Ziņojumu rakstīšana ir ieslodzījuma vietas darba prakses pamatelements. Ieslodzījuma vietu personāls sniedz rakstveida ziņojumus, kas kalpo dažādiem mērķiem, piemēram, lai ziņotu par incidentiem, ziņotu par izdarīto vai sniegtu informāciju lēmumu pieņemšanai par ieslodzītā atbrīvošanu. Ieslodzījuma vietu personāls ir jāapmāca attiecībā uz tādu ziņojumu rakstīšanu, kas ir specifiski tā funkcijām. Konfidencialitāte, sociālo plašsaziņas Cietumu pārvaldes ikdienā strādā ar ļoti personisku un sensitīvu līdzekļu izmantošana, datu aizsardzība informāciju. Ieslodzījuma vietu personāls ir jāapmāca par dienestu politiku un procedūrām datu drošai pārvaldībai, uzglabāšanai un saglabāšanai saskaņā ar starptautiskajiem un valsts datu aizsardzības noteikumiem. Ieslodzījuma vietu personālam ir jāsaņem arī apmācība, kas saistīta ar informētības paaugstināšanu, lai darbinieki varētu kļūt par labi informētiem sociālo plašsaziņas līdzekļu lietotājiem un apzinātos sociālo plašsaziņas līdzekļu neatbilstošas personīgās lietošanas iespējamās sekas. IT izmantošana Ieslodzījuma vietu personāls attiecīgos gadījumos ir jāapmāca par IT izmantošanu. Šādās mācībās var ietilpst šādi aspekti: ieslodzīto piekļuve internetam, e-veselība un e-mācības ieslodzītajiem, mobilo ierīču un planšetdatoru izmantošana ieslodzījuma vietā, biometrija, videokonferences, mākoņpakalpojumi, ieslodzījuma vietas grāmatvedības programmatūra un jebkādas platformas, kas tiek izmantotas iestāžu sadarbībā. Attiecīgos gadījumos apmācībai ir jākalpo, lai iegūtu arī praktiskas prasmes tādās jomās kā: programmatūras un aparatūras uzstādīšana, bezvadu savienojumi, pasts, savrupi tīkli, radiofrekvenču identifikācija un darbs ar videonovērošanas kamerām. Darbs ar nepilngadīgajiem un jauniešiem Reaģētspēja saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem Ņemot vērā nepilngadīgo un jauniešu dažādās vajadzības, īpaša apmācība ir jānodrošina ieslodzījuma vietu personālam, kas strādā ar jauniem cilvēkiem. Šādā apmācībā ir jāvadās no atziņas, ka nepilngadīgajiem, kas atrodas apcietinājumā, ir īpašas vajadzības. Apmācībā ir jāizmanto arī informācija, kas ietverta galvenajos norādījumos, piemēram, CM/Rec (2008)11 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem attiecībā uz nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, kuriem tiek piemēroti sodi vai piespiedu līdzekļi. Ieslodzījuma vietu personāls ir jāapmāca izpratnes par dzimumu līdztiesību jautājumos, kā arī par nepieciešamību efektīvi reaģēt. Tas ir īpaši svarīgi darbā ar ieslodzītajām sievietēm, kas paraksti veido daudz mazāku daļu no tiem, kam piespriests brīvības atņemšanas sods, un kuras ieslodzījuma vietā var būt kopā ar bērniem. Garīgā veselība, intelektuālās attīstības Garīgās veselības problēmas, intelektuālās attīstības traucējumi un traucējumi un narkotisko vietu narkotisko vielu ļaunprātīga lietošana bieži vien iezīmējas kā rūpju ļaunprātīga lietošana jomas cilvēkiem, kas ir iesaistīti kriminālās tiesvedības sistēmā. Ieslodzījuma vietu personālam ir jāsaņem apmācība, kas palielina informētību par šīm jomām un kurā ietverta informācija par plašāka atbalsta avotiem. Diskriminācijas novēršanas prakse Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 14. pantā un Eiropas cietumu noteikumu 13. noteikumā ir uzsvērts, ka nedrīkst būt diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politisko vai citu uzskatu dēļ, nacionālās piederības vai sociālās izcelsmes dēļ, kā arī tādēļ, ka personai ir saistība ar mazākumtautību, kā arī mantiskā stāvokļa, izcelšanās vai cita statusa dēļ. Ir jāņem vērā ieslodzīto dažādība un atšķirīgās individuālās vajadzības. Cietuma pārvaldei ir jānodrošina savas politikas un procedūru atbilstība šiem noteikumiem, un ieslodzījuma vietu personāls ir jāapmāca, lai ikdienas praksē šiem noteikumiem būtu jēgpilns pielietojums. Atbalsts personālam un personāla attīstība Visam personālam, kas strādā cietuma pārvaldē, ir jābūt nodrošinātam efektīvam atbalstam, lai tas varētu efektīvi veikt savas funkcijas. Tulkojums Valsts valodas centrs,

16 Ievadapmācībā ir jāietver informācija par atbalstu, kas ir pieejams personālam. Personāls, kuram ir jāpilda vadības un uzraudzības pienākumi, ir jāapmāca attiecībā uz to, kā efektīvi veikt šīs funkcijas. Jāapsver arī tādas apmācības nodrošināšana, kas sekmē citu veidu atbalstu personālam un profesionālās kvalifikācijas celšanu, tostarp, ja nepieciešams, darbaudzināšanu un izaugsmes vadību. Tulkojums Valsts valodas centrs,

17 II PIELIKUMS: IZGLĪTĪBAS UN MĀCĪBU MATRICA PROBĀCIJAS DIENESTIEM Šajā izglītības un mācību matricā sniegts to mācību elementu pārskats, kas atbilst probācijas funkcijām un kurus var iekļaut tāda probācijas dienesta personāla apmācības nodrošināšanā, kas strādā tieši ar aizdomās turētajiem vai likumpārkāpējiem, veicot to uzraudzību, atkarībā no savām specifiskajām funkcijām un pienākumiem, tostarp ieslodzījuma vietās strādājošā personāla apmācības nodrošināšanā. Šajā kontekstā izglītība un mācības tiek aplūkotas kā veids, kā nodrošināt, lai personāls veiktu savas funkcijas efektīvi, un atbalstīt pastāvīgu profesionālās kvalifikācijas celšanu. Paredzēts, ka apraksts būs drīzāk norādošs, nevis aizliedzošs. Matricā sniegts mācību elementu pārskats ar īsu aprakstu, kuru var ietvert kā personāla ievadīšanas darbā daļu un/vai kā mācību darba vietā elementus, piemēram: pirmstiesas/pirmssprieduma elementus; sabiedrībā izciešamu sodu un piespiedu līdzekļu uzraudzību; darbu ieslodzījuma vietās; reintegrāciju un uzraudzību pēc brīvības atņemšanas. Mācību komponenti atbilst probācijas funkciju komponentiem un posmiem, kas aprakstīti Ieteikumos CM/Rec (2010)1 dalībvalstīm par Eiropas Padomes Probācijas noteikumiem, CM/Rec (2017)3 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem par sabiedrībā izciešamiem sodiem un piespiedu līdzekļiem un CM/Rec (2018)8 dalībvalstīm par atjaunoto taisnīgumu krimināllietās. Mācību elements Apraksts Prakse juridiskā kontekstā: valsts, starptautiskā un tiesībās balstīta Probācijas speciālisti ir jāapmāca par juridisko un organizatorisko kontekstu, kādā tiek izpildīti sabiedrībā izciešami sodi un piespiedu līdzekļi. Šajā apmācībā ir jāietver informācija par organizatoriskajām struktūrām un piespiedu līdzekļu izpildes veidiem, ilgumu un metodēm, kas ir noteiktas saskaņā ar tiesību aktiem. Tajā ir jāietver arī informācija par nosacījumiem un saistībām, kas attiecas uz sabiedrībā izciešamiem sodiem un piespiedu līdzekļiem, un to nepildīšanas sekām. Šādā apmācībā galvenajam komponentam ir jābūt nozīmei, kāda tiek piešķirta tiesībās balstītām pieejām un vadošajiem principiem, it īpaši Ieteikumiem CM/Rec (2010)1 dalībvalstīm par Eiropas Padomes Probācijas noteikumiem un CM/Rec (2017)3 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem par sabiedrībā izciešamiem sodiem un piespiedu līdzekļiem. Efektīvs darbs, lai veicinātu pārmaiņas Probācijas funkciju galvenais elements ir darbs ar atsevišķām personām un plašākiem tīkliem, lai samazinātu atkārtotu noziegumu skaitu un sekmētu atturēšanu un sociālo integrāciju, tādējādi veicinot sabiedrisko drošību. Profesionālas attiecības ir galvenais komponents, lai panāktu attieksmes un uzvedības izmaiņas. Probācijas dienestiem ir jānodrošina apmācība par prakses metodēm un modeļiem, pēc kuriem savā profesionālajā praksē vadās speciālisti. Šādu metožu piemēri tostarp, bet ne tikai, ir modelēšana sabiedrības labā un motivējošā intervēšana. Probācijas dienesti var izmantot arī īpašus prakses modeļus, tādus kā Riska, vajadzību un atsaucīgas rīcības (RNR) modeli vai Labas dzīves modeli (GLM). Ja tiek izmantoti šādi modeļi, probācijas speciālisti ir pastāvīgi jāapmāca par to izmantošanu un attiecībā uz pamatā esošo pierādījumu bāzi. Pakļaušanās prasībām veicināšana un rīcība prasību nepildīšanas gadījumā Programmas un pasākumi Lietu pārvaldība Probācijas dienestiem ir jānodrošina apmācība par pakļaušanās prasībām veicināšanu un politiku un procedūrām attiecībā uz efektīvu rīcību prasību nepildīšanas gadījumā. Tai ir jāietver apmācība par praktiskajām iemaņām, tiesiskā regulējuma aizsardzības pasākumiem un procesiem un sekām atsevišķām personām gadījumos, kad nosacījumi tiek pārkāpti (tostarp nogādāšanu atpakaļ ieslodzījuma vietā). Ja probācijas dienesta darbiniekiem ir jāsniedz mutvārdu liecības tiesā, viņi ir īpaši jāapmāca. Ja tiek izmantotas īpašas programmas (individuālās vai grupām paredzētas), probācijas speciālisti ir jāapmāca par šo pasākumu galvenajiem komponentiem, prasmēm un pamatā esošo pierādījumu bāzi, lai viņi varētu tos efektīvi īstenot. Programmas ir pastāvīgi jāizvērtē un jāpārbauda, un šādu pārbaužu rezultāti ir jāizmanto turpmākajā apmācībā. Probācijas speciālisti parasti veic vairāku cilvēku uzraudzību. Tulkojums Valsts valodas centrs,

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

AK_PD_Rezekne_0206

AK_PD_Rezekne_0206 Piespiedu darba kā kriminālsoda ieviešanas vēsture Latvijā 1999-2003 1. posms Anhelita Kamenska Latvijas Cilvēktiesību centrs Rēzekne, 2016.gada 9.jūnijs Vēsture 1999. gada 1.aprīlis stājas spēkā KL nav

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , ,

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, 2016. gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS PARLAMENTA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE Iepirkuma speciālista amata vakance (pagaidu darbinieks, AD 6) Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) ATSAUCE: EASO/2016/TA/021 Publikācija Amata nosaukums Ārējā Iepirkuma speciālists 1. MĒS ESAM Eiropas

Sīkāk

Eiropas Padome Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (KPT) CPT/Inf(2002)15-part CPT aizturēšanas

Eiropas Padome Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (KPT) CPT/Inf(2002)15-part CPT aizturēšanas Eiropas Padome Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (KPT) CPT/Inf(2002)15-part CPT aizturēšanas standartu attīstība Izvilkums no Divpadsmitā vispārējā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

SASKAŅOTS:

SASKAŅOTS: SASKAŅOTS: 27.09.2005 Valsts policijas priekšnieks J.Zaščirinskis. APSTIPRINĀTS Ogres novada domes 20.10.2005. sēdē, protokols Nr.22, 2. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS N O L I K U M S Šis nolikums

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Apcietinajums_01_04.doc

Microsoft Word - Apcietinajums_01_04.doc Pētījums veikts ar Sorosa fonda Latvija finansiālu atbalstu. Pētījums prezentēts Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS sadarbojoties ar Rīgas Juridisko augstskolu 2011.gada 4.aprīlī. Pētījums publicēts

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327 WBL-PRO projekts Kvalifikācija, atvērtie resursi, labās prakses un rīku piemēri darba vidē balstītu mācību profesionālim 2016-1-DE02-KA202-003339 IO2: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra DVB mācību profesionālim

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

untitled

untitled EUMC pārskata būtiskākie fakti Musulmaņi Eiropas Savienībā: Diskriminācija un islamofobija Šī kopsavilkuma tulkojums visās ES valodās ir sniegts informācijas nolūkā. Angļu valodas versija ir dominējošā.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro C 282/4 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.8.2017. V (Atzinumi) ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS EIROPAS KOMISIJA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS EACEA/33/2017 2014. 2020. gada programma Eiropa

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Profesionālā izglītība un apmācība Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā tiek

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par gadu Šis materiāls Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbība

Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par gadu Šis materiāls Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbība Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par 2013. gadu Šis materiāls Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par 2013.gadu ir izstrādāts ar Eiropas Ekonomikas

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk