LIKUMI.LV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LIKUMI.LV"

Transkripts

1 This document was reproduced from on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA "Latvijas Vēstnesis", MK noteikumi Nr.157 "Noteikumi par Latvijas pilsonības zaudēšanas un tās atjaunošanas dokumentēšanas kārtību" ("LV", 100 (383), ) [stājas spēkā ; zaudējis spēku ] Zaudējis spēku Ministru kabineta noteikumi nr. 157 (prot. nr.34, 28. ) Rīgā 1995.gada 20.jūnijā Noteikumi par Latvijas pilsonības zaudēšanas un tās atjaunošanas dokumentēšanas kārtību Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma 26.pantu I. Vispārīgie jautājumi 1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek dokumentēta Latvijas pilsonības zaudēšana, ja pilsonis no tās atsakās, un pilsonības atņemšana, kā arī tās atjaunošana pēc personas lūguma. Šie noteikumi nosaka arī personu un valsts institūciju tiesības un pienākumus, kā arī informācijas pārbaudes kārtību šajā procesā. II. Kārtība, kādā tiek dokumentēta atteikšanās no Latvijas pilsonības 2. Latvijas pilsonis, kura dzīvesvieta ir Latvija un kurš vēlas atteikties no Latvijas pilsonības, iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības (tālāk tekstā - "iesniegums") saskaņā ar 1.pielikumu iesniedz Pilsonības un imigrācijas departamenta (tālāk tekstā - "departaments") rajona nodaļā pēc savas dzīvesvietas. 3. Latvijas pilsonis, kura dzīvesvieta ir ārpus Latvijas un kurš vēlas atteikties no Latvijas pilsonības, iesniegumu iesniedz personīgi departamentā vai attiecīgajā ārvalstī esošajā vai (ja tādas nav) tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē), kura to nosūta departamentam. 4. Iesniegumu par savu bērnu (arī adoptēto) vecumā no 14 līdz 18 gadiem atteikšanos no Latvijas pilsonības persona var iesniegt tikai ar šo nepilngadīgo bērnu rakstveida piekrišanu, bet, ja bērni ir vecumā līdz

2 14 gadiem, - tikai ar otra vecāka piekrišanu, ja viņam vecāku vara nav atņemta ar tiesas spriedumu vai pārtraukta sakarā ar tiesas spriedumu viņa gara slimības vai plānprātības dēļ. 5. Persona, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai citu starptautiski atzītu personu apliecinošu dokumentu -un iesniegumam pievieno divas fotogrāfijas (3 x 4 cm), dzimšanas apliecības kopiju, izziņu no pastāvīgās dzīvesvietas, dokumentu, kas apliecina, kuras citas valsts pilsonība (pavalstniecība) personai jau ir vai kuras citas valsts pilsonība (pavalstniecība) tiek garantēta, un kvīti par valsts nodevas 15 latu apmērā samaksu. 6. Ārvalstīs izdoto dokumentu kopijām (izrakstiem), kuras persona iesniedz departamentā vai tā rajona nodaļā, jābūt apliecinātām (legalizētām) attiecīgajā ārvalstī esošajā vai (ja tādas nav) tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē), ja Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos nav noteikta citāda kārtība. 7. Pēc iesnieguma saņemšanas departamentā vai tā rajona nodaļā iekārto pārbaudes lietu. Ja iesniegums iesniegts departamenta rajona nodaļā, tās priekšnieks nodrošina iesnieguma pārbaudi un lietu kopā ar savu atzinumu par lietas iespējamo tālāko virzību nosūta departamentam. Departamenta direktors ir tiesīgs nosūtīt rajona nodaļai pārbaudes turpināšanai departamenta centrālajā aparātā iekārtotu pārbaudes lietu. (Šis noteikumu punkts attiecas arī uz gadījumiem, kad departaments izskata materiālus par Latvijas pilsonības atņemšanu vai atjaunošanu.) 8. Departamenta darbinieks (ierēdnis), sagatavojot materiālus par atteikšanos no Latvijas pilsonības, pārbauda sniegto ziņu pareizību, uzaicina iesniedzēju uz pārrunām un pieprasa no viņa, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām informāciju un dokumentus, kas apliecina, ka iesniedzējam nav šķēršļu, kas varētu būt par pamatu iesnieguma noraidīšanai saskaņā ar Pilsonības likuma 23.panta otrās daļas nosacījumiem. Departamenta darbinieks (ierēdnis) pieprasa no attiecīgās Iekšlietu ministrijas struktūrvienības ziņas par krimināllietām, kurās šo noteikumu 2. un 3.punktā minētās personas ir aizdomās turētie, apsūdzētie vai tiesājamie. Valsts un pašvaldību institūcijām ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. 9. Pamatojoties uz personas lietā savākto dokumentu pārbaudi, departamenta darbinieks (ierēdnis) sagatavo šādu motivēta lēmuma projektu: 9.1. atzīt personu par Latvijas pilsonību zaudējušu sakarā ar atteikšanos no tās; 9.2. noraidīt iesniegumu sakarā ar to, ka iesniedzējs nav izpildījis obligātā valsts dienesta pienākumu vai citas saistības pret Latvijas Republiku. 10. Departamenta darbinieks (ierēdnis) pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā triju mēnešu laikā sagatavo attiecīgā lēmuma projektu.

3 11. Lēmumu atzīt personu par Latvijas pilsonību zaudējušu sakarā ar atteikšanos no Latvijas pilsonības un lēmumu par iesnieguma noraidījumu divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā lēmuma projekta sagatavošanas pieņem iekšlietu ministrs. 12. Lēmumu atzīt Latvijā dzīvojošu personu par Latvijas pilsonību zaudējušu vai lēmumu par iesnieguma noraidījumu departaments nosūta attiecīgajai rajona nodaļai, kas: ne vēlāk kā piecu dienu laikā paziņo iesniedzējam par lēmuma pieņemšanu un uzaicina viņu ierasties, lai pabeigtu lietas noformēšanu; Latvijā dzīvojošām personām, kuru iesniegums apmierināts, uzturēšanos Latvijā noformē saskaņā ar likumos un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību par ārvalstnieku un bezvalstnieku uzturēšanos Latvijā; nodrošina attiecīgo grozījumu izdarīšanu Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites dokumentos un nodod šo informāciju centrālajai datu bāzei; pret parakstu izsniedz lēmumu atzīt personu par Latvijas pilsonību zaudējušu vai motivētu lēmumu par iesnieguma noraidījumu. 13. Ja ir pieņemts lēmums atzīt personu par Latvijas pilsonību zaudējušu, attiecīgajai personai ir pienākums nodot Latvijas Republikas pilsoņa pasi. 14. Lēmumu atzīt ārvalstīs dzīvojošu personu par Latvijas pilsonību zaudējušu departaments nosūta attiecīgajā ārvalstī esošajai vai (ja tādas nav) tuvākajai Latvijas Republikas diplomātiskajai pārstāvniecībai (konsulārajai iestādei), kas fiksē izmaiņas attiecīgajos dokumentos, anulē Latvijas Republikas pilsoņa pasi un par visām izmaiņām ziņo departamentam. Ja ir pieņemts lēmums atzīt ārvalstīs dzīvojošu personu par Latvijas pilsonību zaudējušu un šī persona Latvijas Republikas pilsoņa pasi saņēmusi Latvijā, attiecīgajai personai ir pienākums Latvijas Republikas pilsoņa pasi nodot attiecīgajā ārvalstī esošajā vai (ja tādas nav) tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē), kas ar attiecīgu spiedogu vai caurdurot pasi anulē un kopā ar anulēšanas protokola kopiju nosūta norakstīšanai pases izdevējiestādei Latvijā. 15. Lēmumu par iesnieguma noraidījumu var pārsūdzēt tiesā. 16. Persona, kuras iesniegums ir noraidīts, to var vispārējā kārtībā iesniegt atkārtoti, ja vairs nav pamata iesniegumu noraidīt. III. Kārtība, kādā tiek dokumentēta Latvijas pilsonības atņemšana

4 17. Jautājumu par Latvijas pilsonības atņemšanu departaments var sākt izskatīt pēc savas iniciatīvas, citu valsts vai pašvaldības institūciju ierosinājuma, kā arī pēc atsevišķu personu ierosinājuma tikai tad, ja ir dati, kas atbilst Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem gadījumiem. 18. Departaments noskaidro, vai uz attiecīgo personu attiecas Pilsonības likuma Pārejas noteikumu 2.punktā minētais nosacījums. 19. Departamenta darbinieks (ierēdnis), uzsākot pārbaudi, pieprasa no arhīviem, valsts, pašvaldību institūcijām un citām institūcijām informāciju (dokumentus), kas apstiprina, ka uz attiecīgo personu attiecas kāds no Pilsonības likuma 24.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem. Ja pārbaudē apstiprinās minētie likuma nosacījumi, departamenta darbinieks (ierēdnis) uzaicina attiecīgo personu sniegt paskaidrojumus un iesniegt nepieciešamos dokumentus. Pirms lietas nodošanas iekšlietu ministram lēmuma pieņemšanai attiecīgā persona ir tiesīga departamenta darbinieka (ierēdņa) noteiktajā laikā iepazīties ar pārbaudes materiāliem vai izdarīt to kopīgi ar zvērinātu advokātu. 20. Personas izvairīšanās vai atteikšanās sniegt paskaidrojumu nevar būt par iemeslu, lai netiktu pieņemts lēmums iesniegt Rīgas apgabaltiesā prasību par Latvijas pilsonības atņemšanu vai lēmums par pārbaudes izbeigšanu sakarā ar to, ka nav konstatēti apstākļi, kuri varētu būt par pamatu Latvijas pilsonības atņemšanai. 21. Veicot pārbaudi gadījumos, kad ir pamats uzskatīt, ka Latvijas pilsonis ieguvis citas valsts pilsonību (pavalstniecību), bet nav iesniedzis iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības (Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 1.punkts), departamenta darbinieks (ierēdnis) noskaidro: vai dati par to, ka persona iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības nav iesniegusi, atbilst patiesībai; kad, kādas valsts pilsonību (pavalstniecību) persona ir ieguvusi un vai tā ir piešķirta arī attiecīgās personas nepilngadīgajiem bērniem; ar kādiem citas valsts oficiālas iestādes vai attiecīgajā ārvalstī esošās vai (ja tādas nav) tuvākās Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības (konsulārās iestādes) dokumentiem un citiem dokumentiem ir apstiprināts fakts, ka attiecīgā persona ir ieguvusi citas valsts pilsonību (pavalstniecību); kuras personas uzaicināmas tiesā liecības sniegšanai lietā par Latvijas pilsonības atņemšanu. 22. Veicot pārbaudi gadījumos, kad ir pamats uzskatīt, ka Latvijas pilsonis bez Ministru kabineta atļaujas dien ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, drošības dienestā, policijā (milicijā) vai tieslietu institūciju dienestā, departamenta darbinieks (ierēdnis) noskaidro: personas pastāvīgās uzturēšanās vietu un uzturēšanās laiku ārpus Latvijas;

5 22.2. vai uz personu (ja tai ir dubulta pilsonība un tā pastāvīgi dzīvo ārpus Latvijas) attiecas Pilsonības likuma Pārejas noteikumu 2.punktā minētais nosacījums; vai persona ir griezusies Ministru kabinetā ar lūgumu atļaut strādāt Pilsonības likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktā minētajos ārvalstu dienestos; ar kādiem citas valsts oficiālas iestādes vai attiecīgajā ārvalstī esošās vai (ja tādas nav) tuvākās Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības (konsulārās iestādes) dokumentiem un citiem dokumentiem apstiprināts fakts, ka persona dien ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, drošības dienestā, policijā (milicijā) vai tieslietu institūciju dienestā (kādā, kur, no kāda laika); kuras personas uzaicināmas tiesā liecības sniegšanai lietā par Latvijas pilsonības atņemšanu. 23. Veicot pārbaudi gadījumos, kad ir pamats uzskatīt, ka persona, apliecinot savu piederību pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas, tādējādi nepamatoti iegūstot Latvijas pilsonību, departamenta darbinieks (ierēdnis) noskaidro: kuras no sniegtajām ziņām ir nepatiesas; kas liecina par to, ka nepatiesās ziņas persona ir sniegusi apzināti; vai pēc Latvijas pilsonības iegūšanas, sniedzot nepatiesas ziņas, nav pagājis Pilsonības likuma 24.panta pirmajā daļā paredzētais piecu gadu termiņš; vai pilsonības piešķiršana ir bijusi attiecināta arī uz attiecīgās personas bērniem; kuras personas uzaicināmas tiesā liecības sniegšanai lietā par Latvijas pilsonības atņemšanu. 24. Departamenta darbinieks (ierēdnis) pārbaudi sakarā ar Latvijas pilsonības atņemšanu veic trīs mēnešu laikā, bet gadījumos, kad nepieciešama sarakste ar ārvalstīm, iekšlietu ministrs šo termiņu var pagarināt. 25. Pamatojoties uz personas lietā savākto dokumentu pārbaudi, departamenta darbinieks (ierēdnis) sagatavo motivētu iekšlietu ministra lēmuma projektu par: apstākļu konstatēšanu, kuri dod pamatu celt prasību tiesā par Latvijas pilsonības atņemšanu; pārbaudes lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka nav konstatēti apstākļi, kuri varētu būt par pamatu Latvijas pilsonības atņemšanai. 26. Departamenta darbinieks (ierēdnis) pēc tam, kad saņemts iekšlietu ministra lēmums par materiālu iesniegšanu tiesā Latvijas pilsonības atņemšanai, 10 dienu laikā noformē un iesniedz attiecīgu departamenta direktora vai viņa vietnieka parakstītu prasības pieteikumu Rīgas apgabaltiesai.

6 27. Pēc tiesas lēmuma par Latvijas pilsonības atņemšanu saņemšanas departaments nodrošina attiecīgo grozījumu izdarīšanu Iedzīvotāju reģistrā. IV. Kārtība, kādā tiek dokumentēta Latvijas pilsonības atjaunošana 28. Iesniegumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu departaments pieņem no personām, kuru tiesības uz piederību pie Latvijas pilsonības izriet no Pilsonības likuma 2.panta nosacījumiem, bet Latvijas pilsonības zaudējuma apstākļi atbilst Pilsonības likuma 25.panta pirmās daļas nosacījumiem (vecāku vai adoptētāju izvēle, juridiska kļūda vai pilsonības prettiesiska atņemšana). 29. Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri vēlas atjaunot Latvijas pilsonību, iesniedz departamenta rajona nodaļā (pēc savas dzīvesvietas) iesniegumu (2.pielikums). 30. Personas, kuras dzīvo ārpus Latvijas un vēlas atjaunot Latvijas pilsonību, iesniegumus iesniedz personīgi departamentā vai attiecīgajā ārvalstī esošajā vai (ja tādas nav) tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē), kura tos nosūta departamentam. 31. Iesniegumu par savu bērnu (arī adoptēto) vecumā no 14 līdz 18 gadiem pilsonības atjaunošanu persona var iesniegt tikai ar šo nepilngadīgo bērnu rakstveida piekrišanu, bet, ja bērni ir vecumā līdz 14 gadiem, - tikai ar otra vecāka piekrišanu, ja viņam vecāku vara nav atņemta ar tiesas spriedumu vai pārtraukta sakarā ar tiesas spriedumu viņa gara slimības vai plānprātības dēļ. 32. Ārvalstīs izdoto dokumentu kopijām (izrakstiem), kuras persona iesniedz departamentā vai tā rajona nodaļā, jābūt apliecinātām (legalizētām) attiecīgajā ārvalstī esošajā vai (ja tādas nav) tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē), ja Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos nav noteikta citāda kārtība. 33. Departamentā vai tā rajona nodaļā persona aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniedz to kopā ar dokumentiem, kuri nepieciešami, lai apstiprinātu lūgumu par Latvijas pilsonības atjaunošanu. 34. Lai pierādītu piederību tai personu kategorijai, kurai ir tiesības atjaunot Latvijas pilsonību, kura zaudēta vecāku (adoptētāju) izvēles dēļ, persona iesniedz šādus dokumentus: divas fotogrāfijas (3 x 4 cm); dzimšanas apliecības notariāli apliecinātu kopiju; izziņu no pastāvīgās dzīvesvietas;

7 34.4. vecāku laulības apliecības notariāli apliecinātu kopiju; tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu (ja tāda ir bijusi); bērnu dzimšanas apliecību notariāli apliecinātas kopijas; kvīti par valsts nodevas 15 latu apmērā samaksu. 35. Iesniedzot šo noteikumu 34.punktā minētos dokumentus, persona uzrāda savu un vecāku personu apliecinošu dokumentu - pasi vai citu starptautiski atzītu personu apliecinošu dokumentu. Šo noteikumu 34.2., un 34.6.apakšpunktā minētās notariāli apliecinātās dokumentu kopijas var aizstāt ar departamenta izgatavotajām šo dokumentu kopijām, ko apstiprina departamenta darbinieks (ierēdnis), ja iesniedzējs departamentā vai tā rajona nodaļā uzrāda minēto dokumentu oriģinālus. 36. Lai pierādītu piederību tai personu kategorijai, kurai ir tiesības atjaunot Latvijas pilsonību sakarā ar tās zaudējumu juridiskas kļūdas dēļ, persona iesniedz šādus dokumentus: divas fotogrāfijas (3 x 4 cm); dzimšanas apliecības notariāli apliecinātu kopiju; izziņu no pastāvīgās dzīvesvietas; vecāku laulības apliecības notariāli apliecinātu kopiju; dokumentu (-us), kas apliecina to ziņu vai apstākļu neatbilstību patiesībai, uz kuriem pamatots lēmums, ar kuru persona zaudējusi Latvijas pilsonību; kvīti par valsts nodevas viena lata apmērā samaksu. 37. Iesniedzot šo noteikumu 36.punktā minētos dokumentus, persona uzrāda savu un vecāku personu apliecinošu dokumentu - pasi vai citu starptautiski atzītu personu apliecinošu dokumentu. Šo noteikumu un 36.4.apakšpunktā minētās notariāli apliecinātās dokumentu kopijas var aizstāt ar departamenta izgatavotajām šo dokumentu kopijām, kuras apstiprina departamenta darbinieks (ierēdnis), ja iesniedzējs departamentā vai tā rajona nodaļā uzrāda minēto dokumentu oriģinālus. 38. Lai pierādītu piederību personu kategorijai, kurai ir tiesības atjaunot Latvijas pilsonību sakarā ar pilsonības prettiesisku atņemšanu, persona iesniedz šādus dokumentus: divas fotogrāfijas (3 x 4 cm); dzimšanas apliecības notariāli apliecinātu kopiju;

8 38.3. izziņu no pastāvīgās dzīvesvietas; vecāku laulības apliecības notariāli apliecinātu kopiju; tiesas spriedumu (lēmumu) vai citu dokumentu, kas apstiprina, ka Latvijas pilsonība atņemta, pamatojoties uz nepatiesiem faktiem vai kļūdainiem dokumentiem; kvīti par valsts nodevas viena lata apmērā samaksu. 39. Iesniedzot šo noteikumu 38.punktā minētos dokumentus, persona uzrāda savu un vecāku personu apliecinošu dokumentu - pasi vai citu starptautiski atzītu personu apliecinošu dokumentu. Šo noteikumu un 38.4.apakšpunktā minētās notariāli apliecinātās dokumentu kopijas var aizstāt ar departamenta izgatavotajām šo dokumentu kopijām, ko apstiprina departamenta darbinieks (ierēdnis), ja iesniedzējs departamentā vai tā rajona nodaļā uzrāda minēto dokumentu oriģinālus. 40. Departamenta darbinieks, pārbaudot iesniegumu un iesniegtos dokumentus, konstatē: vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, lai pierādītu iesniedzēja atbilstību nosacījumiem, kuri dod tiesības uz Latvijas pilsonības atjaunošanu; vai iesniegumā un iesniegtajos dokumentos sniegtās ziņas atbilst tiem nosacījumiem, kādi nepieciešami, lai pierādītu piederību tai personu kategorijai, kura var pretendēt uz tiesībām atjaunot Latvijas pilsonību. 41. Ja nav iesniegti visi šajos noteikumos minētie dokumenti, departamenta darbinieks (ierēdnis) paziņo iesniedzējam, ka bez nepieciešamo dokumentu papildu iesniegšanas jautājums netiks izskatīts. Paziņojumu paraksta departamenta rajona nodaļas priekšnieks. Šādu paziņojumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt departamenta direktoram. 42. Ja Latvijas pilsonība personai ir atņemta ar tiesas lēmumu, departamenta darbinieks (ierēdnis) attiecīgās personas pilsonības atjaunošanai nepieciešamos materiālus gatavo iesniegšanai Ministru kabinetā tikai pēc tam, kad augstākās instances tiesa ir atcēlusi tiesas lēmumu, ar kuru šai personai pilsonība ir atņemta. 43. Departamenta darbinieks (ierēdnis) ne vēlāk kā mēneša laikā, bet, ja nepieciešama papildu pārbaude, ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanas sagatavo Iekšlietu ministrijas atzinumu par pārbaudes rezultātiem un Ministru kabineta rīkojuma projektu par Latvijas pilsonības atjaunošanu vai iesnieguma noraidīšanu. 44. Departamenta darbinieks (ierēdnis) pēc minētā Ministru kabineta rīkojuma saņemšanas ne vēlāk kā piecu dienu laikā rakstveidā paziņo iesniedzējam par šo rīkojumu un uzaicina viņu ierasties personīgi departamenta nodaļā, bet ārvalstīs dzīvojošu personu uzaicina ierasties attiecīgajā ārvalstī esošajā vai (ja tādas nav) tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā (konsulārajā iestādē), lai izsniegtu šai

9 personai minēto Ministru kabineta rīkojumu un noformētu dokumentus Latvijas Republikas pilsoņa pases saņemšanai. Minēto Ministru kabineta rīkojumu personai izsniedz pret parakstu. Pēc minētā Ministru kabineta rīkojuma izsniegšanas attiecīgajai personai departaments nodrošina grozījumu izdarīšanu Iedzīvotāju reģistrā. Ministru prezidents M.Gailis Iekšlietu ministrs J.Ādamsons

10

11

12 VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Seminārs CEĻO DROŠI! Sandra Salmiņa-Šuke Konsulārais departaments Konsulārās palīdzības nodaļa Rīgā, 2016. gada 15. jūnijs KAS MĒS ESAM? DIPLOMĀTISKAIS UN KONSULĀRAIS DIENESTS 37 vēstniecības jaunākās

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

1

1 31.10.2002. Immigration Law, the Official Journal 169 (2744), 20.11.2002 with subsequent amendments (consolidated version for 24.11.2011.) 31.10.2002. likums "Imigrācijas likums" ("LV", 169 (2744), 20.11.2002.;

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Microsoft Word - ęrgļu novada bĆriŃtiesas 2018.gada darbības pĆrskats

Microsoft Word - Ä™rgļu novada bĆriŃtiesas 2018.gada darbÄ«bas pĆrskats Apstiprināts Ērgļu novada pašvaldības domes sēdē 2019. gada 28. februārī, domes sēdes protokols Nr. 5, 3 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATA ZIŅOJUMS PAR 2018. GADU Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta 4.daļu bāriņtiesa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - saist_not27.doc

Microsoft Word - saist_not27.doc Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv Stājas spēkā

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: APSTIPRINĀTS: Olaines pagasta padomes 2006.gada 15.februāra sēdē (prot. Nr.3 5..1.p.) Saistošie noteikumi Nr.4 Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u

MK noteikumi Nr.407 Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u 05.05.2010. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" ("LV",

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

EMNSynthesisReport

EMNSynthesisReport TREŠO VALSTU PILSOŅU ĢIMENES ATKALAPVIENOŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ: Rīga, 2016. gada decembris Ar Eiropas Savienības Padomes 2008.gada 14.maija lēmumu Nr.2008/381/EK izveidots Eiropas migrācijas tīkls, kura

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv L Ē M U M

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 386/387, 23.11.1999 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Konvencija par tiesu starptautisko pieejamību (pieņemta Hāgā 1980.gada

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420592211 A-00570-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 8.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42461405 SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Fiktīvās laulības

Fiktīvās laulības Ģimenes apvienošanās tiesību ļaunprātīga izmantošana: fiktīvās laulības un vecāku statusa viltus reģistrēšana Rīgā, 2012.gada aprīlī 2 Ar Eiropas Savienības Padomes 2008.gada 14.maija lēmumu Nr.2008/381/EK

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , ,

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk