Noraksts

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Noraksts"

Transkripts

1 NORAKSTS Lieta Nr.A (A /2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese referente Sandija Audzere, tiesneses Līga Hāzenfuse un Lauma Paegļkalna, piedaloties pieteicējas SIA /Nosaukums/ pilnvarotajam pārstāvim J.S., atbildētājas Salaspils novada pašvaldības pusē pieaicinātās iestādes Salaspils novada domes pilnvarotajai pārstāvei L.P. un atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātas iestādes Iepirkumu uzraudzības biroja pilnvarotajai pārstāvei D.P., atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc SIA /Nosaukums/ pieteikuma par Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2011.gada 20.maija lēmuma Nr.4-1.2/11-127/2 atzīšanu par prettiesisku. Aprakstošā daļa [1] Salaspils novada dome (turpmāk pasūtītājs) 2011.gada 19.janvārī izsludināja atklātu konkursu /konkursa nosaukums/ (identifikācijas numurs /numurs/) (turpmāk iepirkums) Iepirkumā savu piedāvājumu iesniedza SIA /Nosaukums 2/, SIA /Nosaukums 3/, SIA /Nosaukums 4/, SIA /Nosaukums 5/ un SIA /Nosaukums/. 1.lappuse no 7

2 Lai pārliecinātos, ka SIA /Nosaukums/ piedāvātais tarifs nav nepamatoti lēts, pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu 2011.gada 11.martā pieprasīja detalizēti skaidrot tarifā iekļautos pārējos izdevumus. SIA /Nosaukums/ uz pasūtītāja pieprasījumu 2011.gada 16.martā nosūtīja atbildi. Pasūtītāja iepirkumu komisija 2011.gada 22.martā atzina, ka SIA /Nosaukums/ nav iesniegusi detalizētu izmaksu aprēķinu. Pasūtītājam nav pārliecības, ka SIA /Nosaukums/ spēs nodrošināt pakalpojumu ar ļoti zemiem pārējiem sadzīves apsaimniekošanas izdevumiem. SIA /Nosaukums/ piedāvājums ir atzīts par nepamatoti lētu. Pasūtītājs par iepirkuma uzvarētāju atzina un pakalpojuma līgumu noslēdza ar SIA /Nosaukums 6/. [2] Pasūtītāja lēmumu SIA /Nosaukums/ apstrīdēja Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk IUB). IUB iepirkumu izskatīšanas komisija 2011.gada 20.maijā pieņēma lēmumu Nr.4-1.2/11-127/2 (turpmāk Lēmums) par apstrīdēšanas iesniegumu. IUB uzskata, ka pasūtītājs 2011.gada 11.marta vēstulē viennozīmīgi un skaidri ir formulējis savu lūgumu. Piedāvāto izmaksu apmēru iespējams pamatot, tikai norādot konkrētas izmaksu pozīcijas un aprēķinus, ko savā 2011.gada 16.marta vēstulē iesniedzējs nav atspoguļojis. IUB uzskata, ka faktiski šādā situācijā, kad iesniedzējs nav sniedzis pasūtītājam detalizētu skaidrojumu par pieprasītajām izmaksu komponentēm, pasūtītājam nav iespējams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta trešās daļas regulējumam izvērtēt sniegtos skaidrojumus, tādējādi konkrētajā gadījumā pasūtītājam nav pamata rīkot konsultācijas ar iesniedzēju, kā to vēlētos SIA /Nosaukums/. Pretendenta pienākums ir pierādīt tā piedāvājuma atbilstību, savukārt pasūtītāja pienākums ir izvērtēt pretendenta piedāvājumu, nevis pierādīt pretendenta piedāvājuma atbilstību. IUB nolēma atļaut Salaspils novada domei slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursā /konkursa nosaukums/ noteikto uzvarētāju un atstāt spēkā Salaspils novada domes iepirkuma komisijas 2011.gada 22.marta sēdē pieņemto lēmumu. [3] Administratīvajā rajona tiesā 2011.gada 17.jūnijā saņemts SIA /Nosaukums/ (turpmāk pieteicēja) pieteikums un tiesā ierosināta lieta par Lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Pieteicēja uzskata, ka Lēmumā ir nepamatoti konstatēts, ka 2011.gada 11.marta vēstulē pasūtītājs ir pieprasījis sniegt detalizētu izmaksu aprēķinu. Publisko iepirkumu likums neparedz, kādā formā vai kādam ir jābūt skaidrojuma saturam. Pieteicēja to sniedza pēc saviem ieskatiem un skaidroja, kādēļ var piedāvāt tik lētu tarifu. Minētais likums nepieprasa sniegt konkrētus aprēķinus, bet gan prasa detalizētu skaidrojumu. Turklāt pieteicējai nebija jāpierāda cenas pamatotība, jo administratīvajā procesā iestādei ir jāpamato savs lēmums. To nevar balstīt tikai uz šaubām. Šaubu gadījumā pasūtītājam vēl pastāvēja iespēja konsultēties ar pieteicēju. Tomēr tas netika darīts. [4] Administratīvajā rajona tiesā 2011.gada 22.jūlijā saņemts pasūtītāja paskaidrojums. Pasūtītājs pieteikumu neatzīst un lūdz to noraidīt. Pasūtītājs norāda, ka pieprasīja pieteicējai sniegt detalizētu paskaidrojumu. Vienādu formulējumu - sniegt detalizētu skaidrojumu par izmaksu pamatotību, pasūtītājs lūdza sniegt ne tikai pieteicējai, bet arī citiem pretendentiem - SIA /Nosaukums 5/, SIA /Nosaukums 4/. Gan SIA 2.lappuse no 7

3 /Nosaukums 5/, gan SIA /Nosaukums 4/ bija sapratuši un detalizēti skaidrojuši izmaksas un peļņu atkritumu savākšanai, apkopojot izmaksas tabulā, norādot noteiktus izmaksu skaitļus. Savukārt, pieteicēja uz iepirkuma komisijas lūgumu sniegt detalizētu skaidrojumu par izmaksu pozīciju Pārējie sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi deva vispārīgu skaidrojumu. No tā pasūtītājs nepārliecinājās par izmaksu pamatotību. Tā kā pasūtītājam joprojām pastāvēja šaubas (vārds šaubas iepirkumu komisijas izpratnē lietots ar nozīmi pretendents nav pierādījis izmaksu pamatotību ), vai iespējams ar ļoti zemiem pārējiem apsaimniekošanas izdevumiem, kuros ietilpst transporta remonta izmaksas un amortizācija, transporta nodevas un apdrošināšana, darba spēka izmaksas, konteineru amortizācija un dezinfekcija, administratīvās izmaksas, peļņas aprēķinā iekļautās izmaksas) Ls 3892 gadā, pasūtītājs pieņēma lēmumu noraidīt pieteicējas piedāvājumu kā nepamatoti zemu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 48.pantu. Pastāvot šaubām, pasūtītājam pieteicējas piedāvājums bija jānoraida. Pasūtītājs ir ieinteresēts, lai novada iedzīvotāji pakalpojumu saņemtu par iespējami zemākām cenām, bet ne par nepamatoti lētām, kā rezultātā varētu tikt apgrūtināta atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšana Salaspils novadā. [5] Administratīvajā rajona tiesā 2011.gada 2.augustā saņemts IUB paskaidrojums. IUB pieteikumu neatzīst un lūdz to noraidīt. Papildus Lēmumā norādītajam, IUB balstoties uz turpmāk minētajiem argumentiem. [5.1] IUB norāda, ka, lai gan Publisko iepirkumu likumā nav ietverts jēdziens detalizēts aprēķins, tomēr no minētā lūguma formulējuma (tai skaitā, uzskaitītām konkrētām izmaksu komponentēm) un mērķa, ko pasūtītājs ir vēlējies sasniegt, pieprasot detalizēto skaidrojumu, pieteicējam kā saprātīgam pretendentam vajadzēja secināt, ka, atbildot uz minēto lūgumu, ir jānorāda konkrētu finanšu piedāvājuma 4.pozīcijā ietveramo izmaksu komponenšu (atbilstoši pasūtītāja vēstulē norādītajām) apmērs. IUB ieskatā vienīgais loģiskais veids, kā pamatot minētās finanšu piedāvājuma pozīcijas apmēru, ir norādīt konkrētas finanšu piedāvājuma 4.pozīcijā iekļautās izmaksas. Vēl jo vairāk tāpēc, ka pasūtītājs 2011.gada 11.marta vēstulē bija norādījis konkrētas izmaksu komponentes, par kurām skaidrojums jāsniedz. [5.2] Detalizētajam skaidrojumam ir jābūt tādam, lai pasūtītājs to varētu objektīvi izvērtēt un pārbaudīt, vai no šī skaidrojuma var secināt, ka attiecīgās summas apmērs atbilst piedāvājumā norādītajam. Bet no vispārīgā skaidrojuma, kādu pasūtītājam 2011.gada 16.marta vēstulē Nr.80 sniegusi pieteicēja, nav secināms, kāds ir, piemēram, darba spēka izmaksu apmērs, kurām jābūt ietvertām finanšu piedāvājuma 4.pozīcijā. Ar skaidrojumu stāstījuma veidā par to, kā, piemēram, tiek organizēts un plānots darbs vai kā tiek veikta automašīnu apkope un remonts nevar pamatot finanšu piedāvājuma 4.pozīcijā norādītās summas apmēru. [5.3] Pasūtītāja 2011.gada 22.marta sēdes protokolā Nr.3 izdarītais iepirkuma komisijas secinājums: nav dots detalizēts izmaksu aprēķins, līdz ar to iepirkuma komisijai nav pārliecības, ka pretendents spēs nodrošināt pakalpojumu ar ļoti zemiem pārējiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izdevumiem Ls 3892 gadā ir vērtējams kā pietiekams 3.lappuse no 7

4 pamats pieteicēja izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. IUB uzskata, ka minētajā iepirkuma komisijas sēdes protokolā lietoto vārdu nav pārliecības būtība ir, ka iepirkuma komisija no pieteicējas 2011.gada 16.marta vēstules Nr.80 nevar konstatēt pieteicējas finanšu piedāvājuma 4.pozīcijas apmēra pamatojumu. [5.4] No pieteicēja 2011.gada 10.jūnija pieteikumā norādītajiem argumentiem secināms, ka pieteicējs apstrīd Lēmumu tikai daļā, ar kuru pieteicēja 2011.gada 29.marta iesniegumu IUB atzinis par nepamatotu. Pieteikumā pieteicējs nav apstrīdējis iesniegumu izskatīšanas komisijas pārsūdzētajā lēmumā izdarītos secinājumus attiecībā uz SIA /Nosaukums 3/ un SIA /Nosaukums 4/ iesniegtajiem iesniegumiem, tādējādi nav nekāda tiesiska pamata atzīt par prettiesisku visu iesniegumu izskatīšanas komisijas 2011.gada 20.maija lēmumu Nr /11-127/2. IUB uzskata, ka no iesniegumu izskatīšanas komisijas 2011.gada 20.maija lēmuma Nr.4-1.2/11-127/2 daļām par iesniedzēja SIA /Nosaukums 3/ un SIA /Nosaukums 4/ nav konstatējams pieteicēja subjektīvo tiesību aizskārums. [6] Tiesas sēdē pieteicēja prasību uzturēja, balstoties uz rakstveidā izteikto argumentāciju. Savukārt pasūtītājs un IUB prasību neatzina, balstoties uz rakstveidā sniegto pamatojumu. Motīvu daļa [7] Konkursa nolikuma 2.pielikumā Finanšu piedāvājuma forma ietverta tabula, kurā pretendentam ir jānorada tarifs par 1 m 3 atkritumu apsaimniekošanu, atšifrējot tarifu veidojošas izmaksu pozīcijas: Tarifs par 1 m 3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kopa tai skaitā: 1. Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi par degvielu uz 1 m 3 sadzīves atkritumu savākšanu LVL (bez PVN) 2.Dabas resursu nodoklis uz 1 m 3 atkritumu savākto sadzīves 3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas izdevumi Getliņu poligonā uz 1 m 3 savākto sadzīves atkritumu 4. Pārējie sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi un peļņa uz 1 m 3 savākto sadzīves atkritumu No pieteicējas piedāvājuma iepirkumam izriet, ka iesniedzējas plānotie pārējie izdevumi un peļņa uz 1 m 3 savākto sadzīves atkritumu (4.pozīcija) ir 0,07 Ls (lietas pielikuma 83.lapa), kas, salīdzinot ar citu pretendentu piedāvājumiem, ir ļoti zema. Lai pārliecinātos, vai pieteicējas piedāvātais tarifs nav nepamatoti lēts, pasūtītājs 2011.gada 11.martā ar vēstuli Nr. 1-40/11/695 (lietas lapa) pieprasīja pieteicējai 4.lappuse no 7

5 detalizētu skaidrojumu par tarifā iekļauto pārējo izdevumu un peļņas aprēķinā iekļauto izdevumu apmēru. Minētās vēstules 11.punktā pasūtītājs ir norādījis: Lai pārliecinātos, ka piedāvātais tarifs nav nepamatoti zems, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.pantam, lūdzam sniegt detalizētu skaidrojumu par tarifā iekļauto pārējo izdevumu, t.sk., transporta remonta izmaksas un amortizācija; transporta nodevas un apdrošināšana; darba spēka izmaksas; konteineru uzturēšanas izmaksas, iekļaujot konteineru amortizāciju un dezinfekciju; administratīvās izmaksas; peļņas aprēķinā iekļautie izdevumi. [8] Pieteicēja uz pasūtītāja pieprasījumu atbildēja ar 2011.gada 16.marta vēstuli Nr.80 (lietas lapa). Pieteicēja teksta veidā norādīja uz savām priekšrocībām, kas ir par pamatu piedāvātā tarifa par 1 m 3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu zemajam apmēram. Pieteicēja norāda, ka finanšu piedāvājumā minētā 4.pozīcija - Pārējie sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi un peļņa uz l m 3 savākto sadzīves atkritumu ir pamatota ar to, ka: (1) transporta remonta izmaksas un amortizācija - SIA /Nosaukums/ ir savs personīgais remontserviss un ļoti jauns tehniskais parks, līdz ar to šai pozīcijā izmaksas ir ļoti zemas, jo remontdarbi ir ļoti reti, pie tam tie tiek nodrošināti savā servisā; (2) transporta nodevas un apdrošināšana - SIA /Nosaukums/ ir AS /Nosaukums 7/ grupas uzņēmums, kam ir vienotais līgums ar apdrošināšanas kompānijām, līdz ar to apdrošināšanas cenām ir ievērojamas apjoma atlaides; (3) darba spēka izmaksas - SIA /Nosaukums/ ir ļoti labi izplānoti darba maršruti un Salaspils novads tajos ļoti labi iekļaujas, darbinieku atalgojumu sistēma ir labi sakārtota un ir izveidota monitoring sistēma, kas kontrolē darba uzskaiti un optimizēšanu, kā arī plašais konteineru klāsts, kas iekļauj arī frontāli iekraujamos konteinerus, kuru apkalpošanai nepieciešams vismaz par 50% mazāks darba spēks; (4) konteineru uzturēšana - ņemot vērā Salaspils novada specifiku un to, ka daudzās vietās ir iespējams uzstādīt lielāka tilpuma sadzīves atkritumu konteinerus (ne tikai 1.1 m 3, bet arī 4.00 un 6.00 m 3 ), būtiski samazinās kopējās konteineru uzturēšanas izmaksas. Kā arī konteineru dezinfekcijas specifika - tai tiek izmantoti speciāli dezinfekcijas līdzekļi, kuru ķīmiskais sastāvs nav videi kaitīgs, līdz ar to dezinfekcijas procesu var realizēt katrā objektā uz vietas; (5) administratīvās izmaksas un peļņa - SIA /Nosaukums/ ir ieviestas IT tehnoloģijas, kas lielāko daļu procesu padara automatizētu, līdz ar to plānošanas, kalkulēšanas, datu apkopošanas, rēķinu izrakstīšanas procesiem ir liela produktivitāte ar minimāliem resursiem. Turklāt Salaspils novads ir izdevīgā ģeogrāfiskā pozīcijā. Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Salaspils novada izdevīgo ģeogrāfisko pozicionējumu un kopējo gadā savācamo atkritumu apjomu no visa reģiona, peļņas pozīcija izmaksās ir pamatota un paredzēta. Ņemot vērā augstāk minēto, vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka SIA /Nosaukums/ Finanšu piedāvājumā sniegtā papildus prasītā informācija par tarifa aprēķinā iekļauto atkritumu svaru uz vienu atkritumu kubikmetru un tarifa iekļauto degvielas cenu par 1 litru tiek uzskatīta par konfidenciālu informāciju, kas mūsu atkritumu apsaimniekošanas tirgus konkurentiem nav izpaužama. [10] Publisko iepirkumu likuma 48.panta pirmā daļa noteic, ka gadījumā, ja piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumam ir 5.lappuse no 7

6 nepamatoti lēts, pasūtītājs pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Minētā panta otrā daļa konkretizē uz ko īpaši var attiekties detalizētais skaidrojums. Savukārt panta trešā daļa paredz, ka pasūtītājs, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus šā panta otrajā daļā minētos faktorus. Šāda kārtība, proti, ka pasūtītājam šaubu gadījumā tomēr ir jāpieprasa papildu ziņas no pretendenta, vērsta uz to, lai dotu iespēju pretendentam pamatot, ka viņa piedāvājums, lai arī tā cena ir zema, ir nopietns un īsts, un lai iepirkumu komisija kļūdaini nenoraidītu objektīvi izdevīgāku piedāvājumu (sal. sk. Eiropas Savienības Tiesas 2001.gada 27.novembra sprieduma apvienotajā lietā C-285/99 un C-286/ un 84.punktu). Tiesa nepiekrīt pieteicējai, ka tai nebija jāpierāda cenas pamatotība, jo administratīvajā procesā iestādei ir jāpamato savs lēmums un to nevar balstīt tikai uz šaubām. Tieši pretendentam kā iepirkuma konkursa dalībniekam ir jāspēj sniegt pamatojums tam, ka viņa piedāvājums ir nopietns un īsts. [11] No pieteicējas skaidrojuma izriet, ka finanšu piedāvājuma 4.pozīcijā ietvertās izmaksas, iespējams, var tikt samazinātas uz darba organizācijas un tehnoloģiju izmantošanas rēķina, tomēr pieteicējas sniegtais skaidrojums ir vispārīgs un nekonkrēts, un nekādā veidā neapliecina norādīto izmaksu pamatotību. Skaidrojuma pieprasīšana no pretendenta par tā piedāvātās cenas pamatotību pēc būtības ir pasūtītāja iniciatīva, kuras pamats var būt konstatētas būtiskas atšķirības starp pretendentu piedāvātajām izmaksām un/vai attiecīgo pakalpojumu izmaksām tirgū. Ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus, ir secināms, ka pasūtītājam bija objektīvs pamats pieprasīt pieteicējai detalizētu skaidrojumu tieši par finanšu piedāvājuma 4.pozīciju, kurā pieteicējas izmaksas ir ievērojami zemākas nekā pārējiem pretendentiem. Tātad pasūtītājam pamatoti ir radušās šaubas par iesniedzēja izmaksu pamatotību, kas ir pietiekams pamats, lai veiktu nepamatoti lēta piedāvājuma izvērtēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta regulējumam. Pasūtītājam konkrētajā gadījumā nebija jāizmanto Publisko iepirkumu likuma 48.panta trešajā daļā piešķirtā tiesība konsultēties ar pieteicēju, jo nebija iestājušies minētā likuma nosacījumi proti, pieteicēja nebija iesniegusi detalizētu skaidrojumu 4.pozīcijai Pārējie sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi un peļņa uz l m3 savākto sadzīves atkritumu. [12] Pasūtītāja iepirkuma komisija pieprasīja pieteicējai sniegt detalizētu paskaidrojumu. Vienādu formulējumu sniegt detalizētu skaidrojumu par izmaksu pamatotību iepirkuma komisija lūdza sniegt ne tikai pieteicējam, bet arī citiem pretendentiem, kas bija iesnieguši piedāvājumus konkursā - SIA /Nosaukums 5/, SIA /Nosaukums 4/ (lietas lapa). Gan SIA /Nosaukums 5/, gan SIA /Nosaukums 4/ bija sapratuši un detalizēti, skaidri devuši skaidrojumu par izmaksām un peļņu atkritumu savākšanai, apkopojot izmaksas tabulā, norādot noteiktus izmaksu skaitļus. [13] No pasūtītāja 2011.gada 22.marta sēdes protokola Nr.3 izriet, ka iepirkuma komisija ir atzinusi, ka no iesniedzēja sniegtā skaidrojuma nav iespējams pārliecināties par 6.lappuse no 7

7 pārējiem sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumiem (transporta remonta izmaksas un amortizācija, transporta nodevas un apdrošināšana, darba spēka izmaksas, konteineru uzturēšanā iekļaujot konteineru amortizāciju un dezinfekciju, administratīvās izmaksas, peļņas aprēķinā iekļautās izmaksas) un ka nav dots detalizēts izmaksu aprēķins. Līdz ar to iepirkuma komisijai nav pārliecības, ka pretendents spēs nodrošināt pakalpojumu ar ļoti zemiem pārējiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izdevumiem. Tā kā pasūtītājam joprojām pastāvēja šaubas, vai iespējams ar ļoti zemiem pārējiem apsaimniekošanas izdevumiem nodrošināt pakalpojumu, pasūtītājs pamatoti pieņēma lēmumu noraidīt pieteicējas piedāvājumu kā nepamatoti zemu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 48.pantu. Līdz ar to tiesa atzīst, ka IUB iepirkumu izskatīšanas komisijas 2011.gada 20.maija lēmums Nr.4-1.2/11-127/2 ir pamatots un tiesisks, bet SIA /Nosaukums/ pieteikums noraidāms. Rezolutīvā daļa Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma pantu, tiesa nosprieda: noraidīt SIA /Nosaukums/ pieteikumu par Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2011.gada 20.maija lēmuma Nr.4-1.2/11-127/2 atzīšanu par prettiesisku. Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā trīsdesmit dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot kasācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. Tiesnese referente (paraksts) S.Audzere Tiesnese (paraksts) L.Hāzenfuse Tiesnese (paraksts) L.Paegļkalna NORAKSTS PAREIZS Administratīvās rajona tiesas tiesnese S.Audzere Rīgā 2013.gada 11.martā 7.lappuse no 7

8 8.lappuse no 7

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420558711 A00452-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 4.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42461405 SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420592211 A-00570-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 8.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi NORAKSTS Lieta Nr.A420360912 (A00958-13/23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Rudīte

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420387412 (A01139-13/37) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA JELGAVAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Jelgavā 2013.gada 17.aprīlī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada NORAKSTS Lieta Nr.A420346212 (A00964-13/44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 25.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums Lieta Nr. A420470912 (A01726-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 2. augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Romāns

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420415111 (A-01701-13/41) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 6.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.142175911 1-0132-13/15 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 10.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420457612 (A01628-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142288812 1-1123-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 24.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142196211 1-0200-13/22 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. AA43-1426-16/17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Amona, tiesneses K.Kalvāne

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. A42-02194-15/8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2015. gada 26. novembrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013. NORAKSTS Lieta Nr.A420634911 (A42-00553-13/46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.gada 25.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420613611 A00623-13/7 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 2.jūlijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese A.Juškeviča,

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142166711 (1-0108-13/9) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 21.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

SPRIEDUMS Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sas

SPRIEDUMS Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sas SPRIEDUMS Lietas Nr. A420320513 Lietas arhīva Nr. A42-00746-14/21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese I.Petrovska, piedaloties atbildētāja

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastā

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastā Lietas Nr. A420559310 Lietas arhīva Nr. AA43-0708-13 SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja I.Amona, tiesneši S.Liniņa

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

Lietas Nr Lietas arhīva Nr. 105AA /9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine

Lietas Nr Lietas arhīva Nr. 105AA /9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine Lietas Nr. 114006613 Lietas arhīva Nr. 105AA-0124-13/9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine un R. Liepiņa Madonā, 2013.gada 4. novembrī, izskatīja

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr S P R I E D U M S NORAKSTS Lieta Nr.A42915709 SKA-274/2012 Rīgā 2012.gada 2.martā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā sastāvā: senatore J.Briede senators

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, fakss: 67244074, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 2017. gada 24. aprīlī Nr.6-6/12 ATZINUMS pārbaudes

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk