Noraksts

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Noraksts"

Transkripts

1 Lieta Nr.A A /5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 4.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja Inga Juhņeviča un tiesneses Inga Putra un Tatjana Jefremova, piedaloties atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvjiem M.D., I.Ž. un L.Z., un Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvei D.V., atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc SIA /Nosaukums/ pieteikuma par Iepirkumu uzraudzības biroja 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.4-1.2/ atzīšanu par prettiesisku. Aprakstošā daļa [1] Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk pasūtītājs) rīkoja iepirkumu /iepirkuma nosaukums/ (id. Nr./numurs/) (turpmāk Iepirkums). Iepirkumā piedāvājumus cita starpā iesniedza SIA /Nosaukums/ (līdz 2011.gada 4.augustam SIA /Nosaukums 2/ ; turpmāk - pieteicēja) un SIA /Nosaukums 3/. Pasūtītāja Iepirkuma komisija 2011.gada 29.aprīļa sēdē (sēdes protokols Nr /17) konstatēja, ka pieteicējas piedāvājums atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām un

2 nesatur aritmētiskās kļūdas. Tāpat Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA /Nosaukums 3/ tehniskais piedāvājums atbilst pasūtītāja izvirzītajām prasībām un ir iesniegti visi pieprasītie atlases dokumenti. Finanšu piedāvājumā summai par aviobiļešu piegādi un izdošanu nav pieskaitīti Iepirkuma finanšu piedāvājumu formā noteiktā nemainīgā summa 20% no pretendenta noteiktajām aviobiļešu piegādes un izdošanas cenām. Līdz ar to Iepirkuma komisija pieskaita šo summu un nosaka, ka SIA /Nosaukums 3/ pareizā piedāvājuma līgumcena ir Ls 97556,89 bez PVN. Lai pārliecinātos, vai SIA /Nosaukums 3/ finanšu piedāvājumā ir norādījusi atbilstošu ekonomiskās klases aviobiļetes cenu, kura paredz aviobiļetes bezmaksas maiņu un anulēšanu, Iepirkuma komisija nolemj lūgt SIA /Nosaukums 3/ sniegt tam apstiprinājumu. SIA /Nosaukums 3/ ar 2011.gada 3.maija vēstuli Nr.30/IDA apstiprina, ka finanšu piedāvājumā norādītās aviobiļetes cenas ir korektas un SIA /Nosaukums 3/ spēj garantēt, ka aviobiļetes cena līguma darbības termiņā nepārsniegs SIA /Nosaukums 3/ finanšu piedāvājumā norādīto aviobiļetes cenu konkrētajam galamērķim un maksu par aviobiļetes izdošanu. SIA /Nosaukums 3/ iesniedz precizēto finanšu piedāvājumu, kurā pieskaitīta Iepirkuma finanšu piedāvājumu formā noteiktā nemainīgā summa 20 % no pretendenta noteiktajām aviobiļešu piegādes un izdošanas cenām. Pasūtītāja Iepirkuma komisija 2011.gada 5.maijā (sēdes protokols Nr /19) atzina SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumu par Iepirkuma uzvarētāju. [2] Nepiekrītot minētajam lēmumam, pieteicēja iesniedza sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā. Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija (turpmāk IUB) ar 2011.gada 16.jūnija lēmumu Nr.4-1.2/ (turpmāk Lēmums) nolēma atļaut pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu ar Iepirkumā noteikto uzvarētāju un atstāt spēkā pasūtītāja iepirkuma komisijas 2011.gada 5.maija sēdē pieņemto lēmumu. Lēmums pamatots ar šādiem apsvērumiem. [2.1] Lai gan iepirkumos, kas tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu, uz pasūtītāju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 48.panta tiesiskais regulējums, pasūtītājam ir pienākums ievērot Publisko iepirkumu likuma 2.pantā definētos likuma mērķus. Tādējādi pasūtītājam ir jāpārbauda, vai pretendenta cena ir atbilstoša iepirkuma nosacījumiem un vai tā ir atbilstoša konkrētajam pakalpojumam. [2.2] Pasūtītājam nav pamata uzskatīt par nepamatoti lētu un noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja ar objektīviem faktiem un no tiem izrietošiem apsvērumiem pasūtītājs nevar pamatot, ka par piedāvāto cenu nav iespējams izpildīt iepirkuma līguma nosacījumus. Fakts, ka kāds piedāvājums ir ar zemāku cenu nekā pārējo pretendentu piedāvājumi, pats par sevi nav pietiekams pamats un nepierāda to, ka attiecīgais piedāvājums ir nepamatoti lēts. No iepirkuma komisijas sēdes protokolos norādītā izriet, ka iepirkuma komisija nekonstatēja, ka tai būtu šaubas par SIA /Nosaukums 3/ piedāvātās līgumcenas pamatotību. Arī no pasūtītāja sniegtajiem paskaidrojumiem izriet, ka iepirkuma komisijai šādas šaubas par 2.lappuse no 14

3 piedāvātās līgumcenas pamatotību nav radušās, jo piedāvātās kopējās aviobiļešu cenas ir līdzīgas ar pieteicēja piedāvātajām aviobiļešu cenām. IUB konstatēja, ka pieteicējas un SIA /Nosaukums 3/ finanšu piedāvājumā norādītās cenas lielākoties uz norādītajiem lidojumu galamērķiem ir līdzīgas un atšķiras nebūtiski, Uz atsevišķiem lidojumu galamērķiem pretendenti piedāvā savstarpēji samērā atšķirīgas aviobiļešu cenas. SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumā ir norādījusi, ka lidojumiem uz Kairu, Sofiju, Lisabonu, Prāgu, Kārdifu un Monreālu piedāvātās cenas ir ekonomiskās klases aviobiļešu cenas un tās ir ievērojami lētākas, nekā pieteicējas piedāvātās cenas uz minētajiem galamērķiem. IUB nekonstatēja, ka pieteicēja uz kādu no pasūtītāja noteiktajiem galamērķiem piedāvā ekonomiskās klases aviobiļešu cenas, kas, iespējams, nozīmē, ka pieteicēja piedāvājumā ir norādītas korporatīvo aviobiļešu cenas. Pieteicēja nav iesniegusi pierādījumus, kas nepārprotami liecinātu, ka par SIA /Nosaukums 3/ piedāvātajām aviobiļešu līgumcenām nav iespējams nodrošināt attiecīgo aviobiļešu iegādi. IUB secina, ka aviobiļešu līgumcenu atšķirība starp minēto pretendentu piedāvājumiem faktiski ir pamatota ar ekonomiskiem un tirgū reāli pastāvošiem nosacījumiem, jo ir vispārzināms, ka ekonomiskās klases aviobiļetes cena faktiski ir lētākā iespējamā cena, par kādu var iegādāties aviobiļeti, ja vien netiek rīkotas īpašas aviobiļešu izpārdošanas, ko Iepirkumā pasūtītājs nemaz nebija paredzējis. Nav tiesiskas nozīmes, ka SIA /Nosaukums 3/ biļešu rezervēšanā izmanto tādu pašu biļešu rezervēšanas sistēmu (/Nosaukums 5/) kā iesniedzējs. Turklāt, kā izriet no pieteicēja iesniegumā minētā, /Nosaukums 5/ sistēmas profesionāliem lietotājiem ir pieejamas dažādas minētās sistēmas konfigurācijas un risinājumi. Iepirkuma komisijai konkrētajā gadījumā nebija tiesiska pamata apšaubīt SIA /Nosaukums 3/ norādītās cenas un pieprasīt attiecīgu paskaidrojumu par cenu veidošanās īpašajiem apstākļiem. Turklāt iesnieguma izskatīšanas sēdē SIA /Nosaukums 3/ iesniedza aviokompānijas /Nosaukums 4/ pasūtītājam tieši konkrētajam iepirkumam piešķirto korporatīvo cenu lapu uz /Nosaukums 4/ tiešajiem reisiem un atsevišķiem savienojuma reisiem ekonomiskajās un biznesa klasēs, kas apliecina SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumā norādīto aviobiļešu cenu iespējamību kā tādu. [2.3] SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumā ir norādījusi, ka pakalpojuma maksa par vienas aviobiļetes izdošanu bez PVN ir Ls 0, bet no pieteicēja piedāvājuma izriet, ka pieteicējs minēto pakalpojumu plāno sniegt par Ls 10. SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumā ir sniedzis skaidrojumu kā tā spēj piedāvāt minēto pakalpojumu par Ls 0. To SIA /Nosaukums 3/ pārstāvji apstiprināja arī IUB iesniegumu izskatīšanas sēdē un uzsvēra, ka uz savstarpēji noslēgtu konfidenciālu līgumu pamata ik pēc noteikta laika saņem no aviokompānijām bonusa maksājumus par noteiktu skaitu pārdoto aviobiļešu, kas neveidojas tikai no viena pasūtītāja izdarīto aviobiļešu pasūtījumu skaita, bet gan no kopējā SIA /Nosaukums 3/ izdarīto aviobiļešu pasūtījumu skaita, ko perspektīvā veidos arī konkrētā pasūtītāja izdarītie aviobiļešu pasūtījumi. Ņemot vērā minēto, kā arī iepriekš IUB izskatītajās administratīvajās lietās konstatēto, IUB secina, ka aviobiļešu nodrošināšanas pakalpojumu tirgū faktiski ir izveidojusies zināma 3.lappuse no 14

4 prakse, ka komandējumu pakalpojumu nodrošinātāji piedāvā pasūtītājiem sniegt aviobiļešu rezervēšanas, izdošanas u.tml. pakalpojumus bez maksas, jo par noteikta skaita aviobiļešu iegādi no konkrētās aviokompānijas saņem zināmu peļņu, attiecīgo darbību rezultātā. Turklāt par minēto praksi liecina arī pasūtītāja paskaidrojumos minētais, ka konkrētajā iepirkumā vēl trīs pretendenti ir norādījuši izmaksas par aviobiļešu izdošanu Ls 0 apmērā. Līdz ar to nav pamata izdarīt secinājumu, ka SIA /Nosaukums 3/ faktiski attiecīgo pakalpojumu sniedz bez maksas, kas varbūtēji apdraudētu pasūtītāja iespēju nākotnē saņemt pilnvērtīgu un kvalitatīvu aviobiļešu komandējumu pakalpojumu. [3] Administratīvajā rajona tiesā 2011.gada 14.jūlijā saņemts SIA /Nosaukums/ (iepriekš SIA /Nosaukums 2/ ) pieteikums par Lēmuma atcelšanu. Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses 2011.gada 20.jūlija lēmumu ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Pieteikums pamatots ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem. [3.1] Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, piedāvājumā pretendentam jānorāda korporatīvo aviobiļešu cenas (tās elastīgo maiņas/atcelšanas noteikumu dēļ). Tikai gadījumā, ja nav iespējams norādīt korporatīvās aviobiļetes cenas, tiek pieļauta iespēja piedāvāt ekonomiskās klases biļetes, bet ar nosacījumu, ka tās ir elastīgas attiecībā uz izdošanas termiņu un citiem minētajiem kritērijiem. Parastā ekonomiskā biļete ar zemāko cenu nav viens un tas pats, kas ekonomiskā biļete ar elastīgiem noteikumiem. Konkrētajā gadījumā, kā izriet no Lēmuma, SIA /Nosaukums 3/ nav piedāvājusi korporatīvās aviobiļetes uz sešiem galamērķiem. Savukārt pieteicējs korporatīvās aviobiļetes nav piedāvājis tikai uz 3 galamērķiem, kas piedāvājumā atzīmēti ar *. Atbilstoši nolikumam pretendentiem pēc iespējas bija jānodrošina tieši korporatīvās aviobiļetes. Tā kā pieteicēja uz 3 galamērķiem piedāvāja korporatīvo biļešu cenas, bet SIA /Nosaukums 3/ ekonomiskās klases biļeti, nav izvērtēts, vai tādējādi netiek pārkāpts Publisko iepirkumu likuma 2.pantā norādītais mērķis vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret piegādātājiem. Lai nodrošinātu šādu vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi, pasūtītājam bija jāprasa arī pārējiem pretendentiem uz attiecīgajiem galamērķiem piedāvāt ekonomiskās klases biļetes. Konkrētajā gadījumā rodas situācija, ka aviobiļešu līgumcenu atšķirība starp pretendentu piedāvājumiem ir pamatota, nevis ar ekonomiskiem un tirgū reāli pastāvošiem nosacījumiem, bet ar nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem nosacījumiem attiecībā uz pieteicējas iesniegto piedāvājumu, kas iesniegts atbilstoši iepirkuma mērķim. [3.2] Lēmumā norādīts, ka pretendentu piedāvātās cenas uz norādītajiem galamērķiem ir līdzīgas un atšķiras nebūtiski, t.i., uz lielāko daļu no lidojuma galamērķiem SIA /Nosaukums 3/ tās piedāvā nedaudz augstākas. Minētais pierāda, ka, lietojot vienu un to pašu aviobiļešu rezervēšanas programmu, cenas nevar būtiski atšķirties starp SIA /Nosaukums 3/ un pieteicējas piedāvājumiem ar nosacījumu, ka tiek piedāvātas vienas un tās pašas klases aviobiļetes. Uz konkrētajiem galamērķiem netika piedāvātas vienas un tās pašas klases aviobiļetes. 4.lappuse no 14

5 Uz galamērķiem Kaira, Kārdifa un Monreāla, pieteicēja piedāvāja ekonomiskās klases aviobiļetes ar elastīgiem nosacījumiem, kas ir dēvētā augstākā ekonomiskā cena, kas ir pielīdzināma korporatīvajai cenai, atbilstoši kā tas tika prasīts pasūtītāja nolikumā. Savukārt SIA /Nosaukums 3/ piedāvāja ekonomiskās klases aviobiļetes, kas neatbilst Nolikuma 4.punktā izvirzītajām prasībām, ka jānorāda ekonomiskās klases cenas ar elastīgiem noteikumiem. Apstākli, ka SIA /Nosaukums 3/ piedāvātās cenas ir vienkārši zemākās ekonomiskās cenas, kurām nav elastīgu nosacījumu, pierāda piedāvājumu cenu atšķirība. Ja SIA /Nosaukums 3/ piedāvāja zemāko ekonomisko biļešu cenu, tas rada risku pasūtītājai par tā līdzekļu efektīvu izmantošanu. [3.3] Tā kā pieteicējai ir gandrīz 20 gadu pieredze tūrisma jomā, tad tai ir zināms, ka aviobiļešu nodrošināšanas pakalpojumu tirgū nav ierasta prakse sniegt pakalpojumu bez maksas. Tāpat nav pamatots secinājums, ka ar aviokompāniju piešķirtajiem bonusa maksājumiem ir iespējams segt izmaksas un vēl gūt zināmu peļņu. Turklāt, tas, ka par noteikta skaita aviobiļešu iegādi no konkrētas aviokompānijas tiek saņemti bonusa maksājumi, nav garantēts nosacījums. Iestāde nav ņēmusi vērā Komerclikuma 1.panta otro daļu, ka jebkurš komersants veic saimniecisko darbību nolūkā gūt peļņu. Līdz ar to kritiski vērtējams, ka pasūtītājs ir gatavs sniegt pakalpojumu par velti, nesaņemot par to reālu atlīdzību, tādējādi radot risku pasūtītājam, ka tā līdzekļi tiks izmantoti efektīvi. Ir pamatots risks, ka SIA /Nosaukums 3/ peļņu, iespējams, gūt citādā veidā, par ko pasūtītājam nebūs pat aizdomas un tādējādi tiks pārkāpts Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punktā noteiktais mērķis. [3.4] IUB ir pārkāpis procesuālā taisnīguma principu, jo, pieņemot Lēmumu, nav pilnībā ievērojusi objektivitāti un nedeva pieteicējam pienācīgu iespēju iesniegt pierādījumus, t.i., pieaicināt ekspertu, kas varētu izvērtēt SIA /Nosaukums 3/ piedāvātas cenas atbilstību nolikuma 4.punktā izvirzītajām prasībām. [4] IUB tiesai iesniegtajā 2011.gada 11.augusta rakstveida paskaidrojumā pieteicējas pieteikumu neatzīst, pamatojoties uz Lēmumā minēto apsvērumu pamata. Papildus IUB norāda turpmāk norādītos apsvērumus. [4.1] Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.punktā noteiktajam, ja nav iespējams norādīt korporatīvo cenu, pretendenti bija tiesīgi finanšu piedāvājumā norādīt arī ekonomiskās klases biļetes cenas ar atbilstošiem jeb elastīgiem noteikumiem. Iepirkuma nolikums neparedzēja kā īpaši piedāvājumu vērtēšanā ņemt vērā piedāvāto korporatīvo aviobiļešu īpatsvaru attiecībā pret piedāvātajām ekonomiskās klases aviobiļetēm. Pieteicēja ne iesniegumā IUB, ne pieteikumā tiesai pēc būtības neapstrīd pasūtītāja iepirkuma nolikuma 4.punktā paredzētās tiesības pretendentam norādīt ekonomiskās klases aviobiļetes cenas lidojumu maršrutiem, uz kuriem pretendentam nav iespējams piedāvāt korporatīvās aviobiļetes cenu. Tāpat pieteicēja nav iesniegusi pierādījumus, kas liecinātu par to, ka pretendentam SIA /Nosaukums 3/ nebija tiesības norādīt ekonomiskās klases aviobiļetes lidojumu galamērķiem Kaira, Sofija, Lisabona, Prāga, Kārdifa, Monreāla, proti, 5.lappuse no 14

6 ka SIA /Nosaukums 3/ bija iespējams šiem galamērķiem piedāvāt korporatīvo aviobiļešu cenas. IUB vērš uzmanību, ka SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumam ir pievienoti vairāku aviosabiedrību apliecinājumi par korporatīvo aviobiļešu cenu neesamību vairākiem pasūtītāja prasītājiem, t.sk., lidojumu galamērķiem. [4.2] Attiecībā uz pieteicējas argumentu, ka pasūtītājam, konstatējot, ka pretendents SIA /Nosaukums 3/ uz atsevišķiem lidojumu galamērķiem piedāvā ekonomiskās klases biļeti, bija jāprasa arī pārējiem pretendentiem, lai tie uz šiem lidojumu galamērķiem piedāvā ekonomiskās klases biļetes, IUB norāda, ka pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu maiņa (grozīšana, papildināšana) vairs nav iespējama. Līdz ar to pieteicējas arguments nav pamatots. Turklāt neviens no pretendentiem, t.sk, pieteicēja, nebija apstrīdējusi pasūtītāja iepirkuma nolikumā noteiktās prasības. Arī pieteicēja pieteikumā norāda, ka ekonomiskās klases aviobiļetes ar elastīgiem nosacījumiem cena ir pielīdzināma korporatīvās aviobiļetes cenai. [4.3] Lēmumā nav piemērots dalījums parastā ekonomiskās biļete ar zemāko cenu un ekonomiskā biļete ar elastīgiem nosacījumiem. Līdz ar to nav pamatots pieteicējas pieņēmums par to, ka Lēmumā, norādot, ka pretendents SIA /Nosaukums 3/ ir piedāvājis ekonomiskās klases aviobiļešu cenas, ir piedāvājis parastās ekonomiskās aviobiļetes ar zemāko cenu. Turklāt SIA /Nosaukums 3/, atbildot uz pasūtītājas pieprasījumu, ir apliecinājis, ka tā piedāvājumā norādītās cenas ir korektas, proti, norādītas ekonomiskās klases aviobiļešu cenas paredz elastīgus aviobiļešu izdošanas termiņa, maiņas un anulēšanas noteikumus un ir pieejamas vismaz 3 nedēļas pirms izlidošanas datuma. Savukārt pieteicējas finanšu piedāvājumā ar atzīmi * ir norādīti galamērķi Kaira, Kārdifa, Monreāla, paskaidrojot, ka piedāvāts publicētais tarifs, brīvi maināms un nododams. No minētā nav nepārprotami secināms, ka attiecībā uz šiem galamērķiem piedāvātas ekonomiskās klases aviobiļešu cenas, turklāt no minētā skaidrojuma izriet, ka brīvi maināms un nododams piedāvātais tarifs (cena), nevis pati aviobiļete. Līdz ar to secināms, ka gan pretendents SIA /Nosaukums 3/, gan pieteicēja uz lidojumu galamērķiem Kaira, Kārdifa, Monreāla ir piedāvājuši ekonomiskās klases aviobiļešu cenas ar elastīgiem noteikumiem, IUB norāda, ka nav pamatoti pieteicējas argumenti, ka SIA /Nosaukums 3/ ir piedāvājusi parastās ekonomiskās klases aviobiļešu cenas un pasūtītājs nepamatoti atzinis SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumu par atbilstošu. [4.4] IUB saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta pirmo daļu ir tiesības, nevis pienākums pieaicināt lietpratēju vai ekspertu. Eksperta pieaicināšana nekādā gadījumā nav uzskatāma par pieteicēja iesniegtu pierādījumu. Pieteicējs apšauba pasūtītājas pieņemto lēmumu atzīt par atbilstošām Iepirkuma nolikuma 4.punkta prasībām SIA /Nosaukums 3/ piedāvātās aviobiļešu cenas, vienlaikus neierādot un neiesniedzot nekādus pierādījumus, kas liecinātu par iespējamiem pārkāpumiem. [4.5] Lēmumā minētais apsvērums par aviobiļešu pakalpojumu tirgū faktiski izveidojušos praksi, ir izdarīts pamatoti, ņemot vērā Lēmumā minētos apsvērumus un to, ka IUB praksē minētais jautājums ir skatīts arī iepriekš. 6.lappuse no 14

7 [5] Pasūtītāja tiesai iesniegtajā 2011.gada 22.augusta rakstveida paskaidrojumā, pieteikumu neatzīst un lūdz noraidīt. Papildus norādot turpmāk minētos apsvērumus. [5.1] Atbilstoši pasūtītāja vajadzībām bija līdzvērtīgi gan tādi pretendentu piedāvājumi iepirkumā, kuros galamērķiem piedāvāta korporatīva aviobiļetes cena, gan tādi, kuriem galamērķiem piedāvāta ekonomiskās klases aviobiļetes cena, kura paredz elastīgus aviobiļetes izdošanas termiņa, maiņas, anulēšanas noteikumus un kura pieejama vismaz 3 nedēļas pirms izlidošanas datuma. Šīs abu veidu biļetes pēc savas būtības ir līdzvērtīgas un nodrošina pasūtītājam nepieciešamās vajadzības. Tam, ka šo aviobiļešu cena un nosacījumi ir līdzvērtīgi, apliecina arī pieteicēja paustais viedoklis pieteikumā tiesai, ka ekonomiskās klases aviobiļetes cena ar elastīgiem nosacījumiem ir pielīdzināma korporatīvās aviobiļetes cenai. Pretendenti, kuri piedāvāja korporatīvo aviobiļešu cenas un pretendenti, kuri piedāvāja ekonomiskās klases aviobiļešu ar elastīgiem maiņas nosacījumiem cenas, bija vienlīdzīgās pozīcijās. [5.2] Pasūtītāja rīcībā nav informācija, ka kāds no pretendentiem būtu speciāli korporatīvo aviobiļešu cenu vietā norādījis ekonomiskās klases aviobiļetes ar elastīgiem nosacījumiem cenas. Pasūtītāja, izvērtējot SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumu, balstījās uz piedāvājumam pievienotajiem aviokompāniju apliecinājumiem, kuros norādīts, ka tiem reisiem, kam SIA /Nosaukums 3/ ir piedāvājusi ekonomiskās klases aviobiļetes ar elastīgiem nosacījumiem, nevar piedāvāt korporatīvās aviobiļetes. [5.3] Pasūtītāja nepiekrīt pieteicējas viedoklim, ka SIA /Nosaukums 3/ kādiem no lidojumu mērķiem būtu norādījusi tikai ekonomiskās aviobiļetes cenu, jo pieteicēja, lai pārliecinātos par SIA /Nosaukums 3/ finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām, uzdeva SIA /Nosaukums 3/ sniegt attiecīgu apstiprinājumu, ko arī saņēma. [5.4] Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma prasībām aviobiļetes cena un aviobiļetes izdošanas maksa līguma izpildes gaitā nedrīkst pārsniegt iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Saskaņā ar noslēgto līgumu, gadījumā, ja cena pārsniegs finanšu piedāvājumā norādīto cenu, līguma izpildītājs apmaksā daļu, kas pārsniedz finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Līdz ar to tiek sasniegts Publisko iepirkumu likuma mērķis un nodrošināta valsts līdzekļu efektīva izmantošana, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Līguma ietvaros SIA /Nosaukums 3/ ir piedāvājusi lidojumus noteikto cenu ietvaros, tādējādi apliecinot, ka tās piedāvātās cenas nevar uzskatīt par tādām, par kurām nav iespējams sniegt pakalpojumu. [6] Pieteicēja uz tiesas sēdi nebija ieradusies. Tiesa nolēma lietu izskatīt bez pieteicējas pārstāvja klātbūtnes. Atbildētājas pusē pieaicinātās iestādes Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvis pieteicējas pieteikumu neatzina, pamatojoties uz Lēmumā un rakstveida paskaidrojumos norādītajiem apsvērumiem. Atbildētājas pusē pieaicinātās iestādes Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvji pieteicējas pieteikumu neatzina, pamatojoties uz rakstveida paskaidrojumos norādīto 7.lappuse no 14

8 apsvērumu pamata. Papildus paskaidroja, ka aviobiļetes cenā varēja iekļaut ne tikai pašas aviobiļetes pašizmaksu, bet arī Nolikuma 1.2.punktā norādīto bezmaksas pakalpojumu un citas izmaksas. Motīvu daļa [7] Noklausoties lietas dalībnieku paskaidrojumus, izvērtējot lietas apstākļus un lietā esošos pierādījumus, tiesa secina, ka pieteikums ir noraidāms. [8] Tiesa konstatē, ka Iepirkuma prasību (turpmāk Iepirkuma nolikums; lietas lapa) 4.punktā ir norādīts, ka pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo, cita starpā norādot aviobiļetes korporatīvo cenu par vienu lidojumu bez PVN (tabulas D aile). Minētajai ailei pievienota atzīme, kas noteic, ka jānorāda korporatīvā aviobiļetes cena (tās elastīgo maiņas/atcelšanas noteikumu dēļ) lidojumam turp un atpakaļ uz katru no norādītajiem galamērķiem, ieskaitot maksu par vienu bagāžas vienību, visas nodevas, nodokļus, izņemot PVN. Cenā jāiekļauj pretendentam pieejamās priekšrocības un atlaides. Uz galamērķiem, kuriem nav iespējams noradīt korporatīvo cenu, finanšu piedāvājumā norādāma šiem galamērķiem atbilstoša ekonomiskās klases aviobiļetes cena, kura paredz elastīgus aviobiļetes izdošanas termiņa, maiņas anulēšanas noteikumus un kura pieejama vismaz 3 nedēļas pirms izlidošanas datuma. Aizpildot finanšu piedāvājumu, šī cena tabulā identificējama ar atsevišķu piezīmi. Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.punktu pretendents cenas norāda latos. Pretendentu finanšu piedāvājumā tiek iekļautas arī visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādīto bezmaksas pakalpojumu sniegšanu. [9] Pieteicēja uzskata, ka SIA /Nosaukums 3/ iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma 4.punkta prasībām, jo SIA /Nosaukums 3/ uz lidojuma galamērķiem Kaira, Sofija, Lisabona, Prāga, Kārdifa un Monreāla ir piedāvājusi cenas ekonomiskās klases aviobiļetēm, nevis ekonomiskās klases biļetēm ar elastīgiem noteikumiem. Tiesa konstatē, ka sākotnēji iesniegtajā finanšu piedāvājumā SIA /Nosaukums 3/ finanšu piedāvājuma tabulas D ailē bija izdarījusi atzīmi pie lidojumu galamērķiem Kaira, Sofija, Lisabona, Prāga, Kārdifa un Monreāla norādītās cenas, kā arī ir norādījusi atzīmes paskaidrojumu, ka ar atzīmi SIA /Nosaukums 3/ savā finanšu piedāvājumā norāda ekonomiskās klases aviobiļetes cenas. SIA /Nosaukums 3/ 2011.gada 3.maija vēstulē, atbildot uz pasūtītāja lūgumu sniegt apstiprinājumu, ka finanšu piedāvājumā ir norādītas ekonomiskās klases aviobiļetes cenas, kuras paredz elastīgus noteikumus, ir apstiprinājusi, ka norādītās biļešu cenas ir korektas. SIA /Nosaukums 3/, iesniedzot precizēto finanšu piedāvājumu, iepriekš iesniegto cenu apmēru nav mainījusi, bet ir izslēgusi atzīmes paskaidrojumu. 8.lappuse no 14

9 Tiesa konstatē, ka SIA /Nosaukums 3/ ir iesniegusi vairāku aviokompāniju apliecinājumus, no kuriem izriet, ka attiecīgajai aviokompānijai nav korporatīvās cenas uz lidojuma galamērķiem Kaira, Sofija, Lisabona, Prāga, Kārdifa un Monreāla. No minētā tiesa secina, ka SIA /Nosaukums 3/ iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma 4.punkta prasībām. SIA /Nosaukums 3/ pamatoti uz lidojumu galamērķiem Kaira, Sofija, Lisabona, Prāga, Kārdifa un Monreāla nav norādījusi korporatīvo cenu par vienu lidojumu, jo kā apstiprina aviokompāniju izziņas, aviokompānijas uz šiem galamērķiem korporatīvo cenu nepiedāvā. Lietā nav pierādījumu, ka SIA /Nosaukums 3/ bija pieejama un zināma, kāda cita aviokompānija, kas uz attiecīgajiem galamērķiem piedāvātu korporatīvo cenu, taču SIA /Nosaukums 3/ to nepamatoti nav ņēmusi vērā. Tiesa secina, ka SIA /Nosaukums 3/ finanšu piedāvājuma D ailē atbilstoši Nolikuma 4.punkta prasībām šos galamērķus ir identificējusi ar atsevišķu piezīmi. Ņemot vērā minēto, kā arī SIA /Nosaukums 3/ 2011.gada 3.maija vēstulē sniegto apstiprinājumu, tiesa atzīst, ka SIA /Nosaukums 3/ šādi finanšu piedāvājumā ir identificējusi ekonomiskās klases aviobiļetes cenas atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām, proti, ekonomiskās klases aviobiļetes cenas, kas paredz elastīgus aviobiļetes izdošanas termiņa, maiņas un anulēšanas noteikumus un ir pieejamas vismaz 3 nedēļas pirms izlidošanas datuma. Līdz ar to SIA /Nosaukums 3/ finanšu piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma 4.punkta prasībām. [10] Pieteicēja uzskata, ka, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi gadījumā, ja kāds no pretendentiem uz kādu no galamērķiem nepiedāvāja aviobiļetes korporatīvo cenu, pasūtītājam bija jāpieprasa arī pārējiem pretendentiem uz attiecīgajiem galamērķiem piedāvāt ekonomiskās klases biļetes cenas. Pretējā gadījumā rodas situācija, ka aviobiļešu līgumcenu atšķirība starp pretendentu piedāvājumiem ir pamatota, nevis ar ekonomiskiem un tirgū reāli pastāvošiem nosacījumiem, bet ar nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem nosacījumiem attiecībā uz pieteicējas iesniegto piedāvājumu, kas iesniegts atbilstoši iepirkuma mērķim. Tiesa minētajam pieteicējas apsvērumam nepiekrīt. Pirmkārt, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.punktu pretendenti varēja norādīt korporatīvās biļetes cenu vai ekonomiskās klases biļetes ar elastīgiem nosacījumiem cenu, gadījumā, ja korporatīvo cenu nav iespējams norādīt. Iepirkuma nolikums paredz, ka abu šādu aviobiļešu cenas vienlīdz tiek ņemtas vērā, un neparedz, ka šādā gadījumā pasūtītājam ir jāpieprasa arī pārējiem pretendentiem uz attiecīgo galamērķi piedāvāt attiecīgās ekonomiskās klases biļetes ar elastīgiem nosacījumiem cenas. Gan pieteicējai, gan citiem pretendentiem bija vienādas iespējas piedāvājumā noteiktos gadījumos ietvert arī ekonomiskās klases biļetes ar elastīgiem noteikumiem cenu. Ne pieteicēja, ne kāds cits pretendents neapstrīdēja pasūtītāja Iepirkuma nolikumā noteiktās prasības kā nevienlīdzīgas vai netaisnīgas. Otrkārt, kā pieteikumā ir atzinusi arī pieteicēja, ekonomiskās klases aviobiļetes ar elastīgiem nosacījumiem cena ir pielīdzināma korporatīvajai cenai. Arī pieteicēja savā piedāvājumā uz atsevišķiem gala mērķiem tādas ir piedāvājusi. Tādējādi nav pamats atzīt, ka attiecībā uz pieteicējas piedāvājumu ir bijusi nevienlīdzīga un netaisnīga attieksme. Treškārt, tas, vai attiecīgajam pretendentam ir iespējams piedāvāt korporatīvo biļešu cenu, kā arī vai pretendents var piedāvāt attiecīgās 9.lappuse no 14

10 ekonomiskās klases biļeti ar elastīgiem noteikumiem un tās cena ir augstāka vai zemāka par kādam citam pretendentam pieejamās korporatīvās biļetes cenu, tieši ir atkarīgs no ekonomiskiem un tirgū reāli pastāvošiem nosacījumiem kādi ir attiecīgā pretendenta sadarbības partneri un to līgumattiecības, kur un kā attiecīgais pretendents meklē un iegūst attiecīgās aviobiļetes. Turklāt ir vispārzināms, ka pat vienas un tās pašas klases aviobiļetes uz vienu un to pašu galamērķi atkarībā no aviokompānijas, lidojuma laika, tirgū pastāvošā pieprasījuma un piedāvājuma, kā arī atlaidēm var tikt piedāvātas par būtiski atšķirīgām cenām. [11] Pieteicēja apšauba, ka SIA /Nosaukums 3/ cena ir atbilstoša iepirkuma nosacījumiem un konkrētajam pakalpojumam. Proti, pieteicēja uzskata, ka pasūtītājs atbilstoši pārbaudījis, vai SIA /Nosaukums 3/ piedāvājums nav nepamatoti lēts attiecībā uz piedāvāto cenu, jo pieteicēja apšauba, ka par SIA /Nosaukums 3/ piedāvāto cenu ir iespējams piedāvāt attiecīgās ekonomiskās klases aviobiļetes ar elastīgiem nosacījumiem, kā arī, ka pakalpojuma maksa par vienas aviobiļetes izdošanu bez PVN var būt Ls 0 apmērā. [12] Tiesa atzīst, ka tiesību normas nesniedz skaidrojumu, kas ir nepamatoti lēts piedāvājums. Kā norādījis ģenerāladvokāts Damaso Ruisa-Harabo Kolomera 2007.gada 27.novembrī lietā C-147/06 un C-148/06 sniegtajos secinājumos, nesamērīgi lēta piedāvājuma jēdzienam ir nenoteikta juridiska jēdziena iezīmes, kas, a apriori būdams neskaidrs, tomēr ir nosakāms katrā konkrētajā gadījumā, ievērojot konkrētā gadījuma un līguma priekšmeta īpatnības (sk. minēto secinājumu 38. un 53.punktu). Tādējādi ar nepamatoti lētu piedāvājumu pamatā saprotams tāds piedāvājums, kuru par piedāvāto cenu nav iespējams izpildīt (sal. sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 18.jūnija sprieduma lietā Nr.SKA-182/ punktu). No Publisko iepirkumu likuma 48.panta pirmās un otrās daļas izriet, ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, pasūtītājs pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas tostarp var attiekties uz sniedzamo pakalpojumu izmaksām. Proti, konstatējot, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, pasūtītājam ir pienākums prasīt skaidrojumu pretendentam detalizētu paskaidrojumu par piedāvājuma nosacījumiem. Šāda kārtība, proti, ka pasūtītājam šaubu gadījumā tomēr ir jāpieprasa papildu ziņas no pretendenta, vērsta uz to, lai dotu iespēju pretendentam pamatot, ka viņa piedāvājums, lai arī tā cena ir zema, ir nopietns un īsts, un lai iepirkumu komisija kļūdaini nenoraidītu objektīvi izdevīgāku piedāvājumu (sal. sk. Eiropas Savienības Tiesas 2001.gada 27.novembra sprieduma apvienotajā lietā C-285/99 un C-286/ un 84.punktu). [13] Lietā nav strīda par to, ka pasūtītājs nevienam no pretendentiem nav prasījis skaidrojumu par piedāvājuma nosacījumiem, tā kā pasūtītājs nav konstatējis, ka kāds no iesniegtajiem piedāvājumiem (tostarp uzvarētājas SIA /Nosaukums 3/ piedāvājums) būtu nepamatoti lēts. 10.lappuse no 14

11 Līdz ar to tiesai ir jāpārbauda, vai konkrētajā gadījumā pasūtītājam vajadzēja rasties objektīvām šaubām par SIA /Nosaukums 3/ piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. [14] Kā jau tiesa atzina iepriekš tas, vai pretendents var piedāvāt attiecīgās ekonomiskās klases biļeti ar elastīgiem noteikumiem un tās cena ir augstāka vai zemāka par kādam citam pretendentam pieejamās korporatīvās biļetes cenu, tieši ir atkarīgs no ekonomiskiem un tirgū reāli pastāvošiem nosacījumiem. Turklāt ir vispārzināms, ka pat vienas un tās pašas klases aviobiļetes uz vienu un to pašu galamērķi atkarībā no aviokompānijas, lidojuma laika, tirgū pastāvošā pieprasījuma un piedāvājuma, kā arī atlaidēm var tikt piedāvātas par būtiski atšķirīgām cenām. No Lēmuma un pieteicējas izteiktajiem lūgumiem tiesai par informācijas izprasīšanu SIA /Nosaukums 5/ izriet, ka pieteicēja uzskata, ka SIA /Nosaukums 3/ nevarēja piedāvāt tik zemas cenas, jo pieteicēja un SIA /Nosaukums 3/ aviobiļešu rezervēšanai izmanto /Nosaukums 5/ sistēmu. Tiesa atzīst, ka minētais apsvērums nav pamats objektīvām šaubām par SIA /Nosaukums 3/ piedāvājuma atbilstību, jo SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumā ir apliecinājusi, ka strādā ne tikai sistēmā /Nosaukums 5/, bet arī citā sistēmā, kas papildus nodrošina dažādus izdevīgs piedāvājumus lidojumiem visā pasaulē un dod iespēju piedāvāt tādu aviokompāniju aviobiļetes, kuras nav iespējams izdrukāt caur sistēmu /Nosaukums 5/. Līdz ar to tikai tas, ka SIA /Nosaukums 3/ piedāvātās cenas ir atšķirīgas (atsevišķiem galamērķiem pat ir ievērojami atšķirīgas) no pieteicējas piedāvātajām cenām, pats par sevi nav pietiekams pamats apšaubīt minēto piedāvājumu un nepierāda, ka SIA /Nosaukums 3/ piedāvājums ir nepamatoti lēts. Turklāt tiesas ieskatā, apsverot jautājumu par pretendenta norādītās līgumcenas pamatotību, jāņem vērā iepirkuma priekšmeta specifika. Proti, tas, ka piedāvājuma sastādīšanas brīdī pretendentam ir iespējams iegūt aviobiļetes par attiecīgu cenu, nenozīmē, ka tas ir iespējams vēlāk un būs iespējams arī brīdī, kad aviobiļetes faktiski tiks iegādātas. Līdz ar to, nosakot piedāvājumā biļetes cenu, pretendents nevar garantēt un pierādīt, ka par konkrēto cenu viņš varēs iegādāties attiecīgo aviobiļeti arī vēlāk. Tāpat jāņem vērā, ka Iepirkuma nolikuma 4.punktā ir minēts, ka norādītais lidojumu un aviobiļešu skaits ir indikatīvs un var mainīties. Prognozēto lidojumu un biļešu skaita aprēķina pamatā ir pasūtītāja darbinieku lidojumu skaits sadalījumā pa galamērķiem 2010.gadā, proti, iepriekšējā gadā. Pasūtītājs var iegādāties aviobiļetes arī uz citiem galamērķiem. Tādējādi tiesas ieskatā nav pamats atzīt, ka no tā, ka SIA /Nosaukums 3/ piedāvātās cenas ir ievērojami atšķirīgas uz dažiem galamērķiem, kas nav pasūtītāja darbinieku lidojumu biežākie galamērķi, pasūtītājam vajadzēja rasties objektīvām šaubām par SIA /Nosaukums 3/ piedāvājuma nosacījumu atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. [15] Tiesa atzīst par nepamatotu pieteicēja apsvērumu, ka SIA /Nosaukums 3/ nepamatoti savā finanšu piedāvājumā ir norādījusi pakalpojuma maksu par vienas aviobiļetes izdošanu Ls 0 apmērā un ka tas ir pretrunā Komerclikuma 1.panta otrajai daļai, proti, ka SIA 11.lappuse no 14

12 /Nosaukums 3/ nevarēs nodrošināt pakalpojuma sniegšanu pasūtītājam, segt savas izmaksas un gūt peļņu, bez starpniecības maksas piemērošanas. Tiesa konstatē, ka saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.punktu finanšu piedāvājuma D ailē (aviobiļetes korporatīvā cena par vienu lidojumu bez PVN), pretendentam nebija pienākums norādīt cenu, par kādu pretendents faktiski iegādāsies aviobiļeti, bet cenu par kādu pretendents piedāvā pasūtītājam attiecīgo aviobiļeti. Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.punktu, pieteicējs finanšu piedāvājuma D ailē ir tiesīgs iekļaut ne tikai aviobiļetes faktiskās izmaksas, bet arī visas citas izmaksas, t.sk., maksu par bagāžas vienību, nodevas, nodokļus, (izņemot PVN), priekšrocības un atlaides, ka arī visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā (1.punkts) norādīto bezmaksas pakalpojumu sniegšanu - pasūtītājam pasūtījuma apstrādi un cenu izpēti, nepieciešamo biļešu rezervēšanu un ceļojuma dokumentu piegādi u.t.t (Iepirkuma nolikuma 1.2.punkts). Tādējādi pretendents izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, un peļņu varēja ietvert ne tikai finanšu piedāvājuma F ailē (pakalpojuma maksa par vienas aviobiļetes izdošanu bez PVN), bet arī finanšu piedāvājuma D ailē. Turklāt, ja saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 1.2. un 4.punktu pieteicējam bez maksas jānodrošina pasūtījuma apstrāde, biļešu rezervēšana un dokumenta piegāde, šīs izmaksas ietverot finanšu piedāvājuma D ailē, tad finanšu piedāvājuma F ailē (pakalpojuma maksa par vienas aviobiļetes izdošanu bez PVN) ir ietveramas tikai atlikušās izmaksas, kas saistītas ar aviobiļetes izdošanu, proti, piemēram, aviobiļetes izdrukāšanas izmaksas. Šādas izmaksas ir salīdzinoši nelielas. SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumam pievienotajā skaidrojumā par finanšu piedāvājumā ietvertajām cenām ir norādījusi, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas izmaksas, kas saistītas ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu un servisu, t.sk., tehniskajā specifikācijā (1.punktā) norādīto bezmaksas pakalpojumu sniegšanu. Ievērojot minēto un to, ka SIA /Nosaukums 3/ finanšu piedāvājuma D ailē ietvertās aviobiļetes korporatīvās cenas par vienu lidojumu uz vairākiem galamērķiem pārsniedz pieteicēja piedāvātās cenas pat vairāk kā par Ls 10, kā arī pieteicējas iesniegtā aviokompānijas /Nosaukums 4/ izsniegtā korporatīvo cenu lapa pamatā apliecina SIA /Nosaukums 3/ piedāvājumā norādīto aviobiļešu cenu iespējamību kā tādu, nav pamats uzskatīt, ka SIA /Nosaukums 3/, iesniedzot piedāvājumu, nav ņēmusi vērā pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kā arī nevarēs nodrošināt pakalpojuma sniegšanu pasūtītājam. Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.punktu cenā pretendentam jāiekļauj pieejamās priekšrocības un atlaides. No pieteicējas iesniegtajām atsevišķu aviokompāniju izziņām (lietas 65., 66., 67., 68., 70.lapa) konstatējams, ka, lai gan aviokompānijas norāda, ka nemaksā komisijas maksas par ceļojumu aģentūru pārdotajām biļetēm, aviokompānijas slēdz īpašus līgumus un piedāvā papildus bonusa programmas ceļojumu aģentūrām, kas sasniedz noteiktus pārdošanas apjomus. Tas pēc būtības atbilst SIA /Nosaukums 3/ sniegtajam paskaidrojumam par SIA /Nosaukums 3/ kopējiem ienākumiem par pakalpojumu sniegšanu, no kuriem tā var segt pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas. Līdz ar to tiesai nav pamats arī apšaubīt Lēmumā secināto par tirgū izveidojušos praksi, kā arī to, ka SIA /Nosaukums 3/ aviobiļetes izdošanas pakalpojumu nesniedz bez maksas. SIA /Nosaukums 3/, nosakot 12.lappuse no 14

13 pasūtītājam maksu par vienas aviobiļetes izdošanu, ir ņēmusi vērā tai pieejamās priekšrocības un atlaides. Savukārt pretendenta peļņas apmēra izvērtēšana neietilpst ne pasūtītāja, ne IUB, ne tiesas kompetencē. [16] Ievērojot iepriekš minēto, tiesa atzīst, ka nav konstatējama SIA /Nosaukums 3/ piedāvājuma neatbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī nav konstatējami objektīvi fakti un no tiem izrietoši racionāli apsvērumi, kas pamato, ka par SIA /Nosaukums 3/ piedāvāto cenu līgumu nav iespējams izpildīt un ka SIA /Nosaukums 3/ piedāvājums ir nepamatoti lēts. Tiesa nekonstatē procesuālā taisnīguma principa pārkāpumu IUB rīcībā, pieņemot Lēmumu. IUB pirms Lēmuma pieņemšanas ir devis pieteicējai pienācīgu iespēju izteikt viedokli un iesniegt pierādījumus. Tiesa atzīst par pamatoti IUB viedokli, ka IUB saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.panta pirmo daļu ir tiesības, nevis pienākums pieaicināt lietpratēju vai ekspertu. Konkrētajā lietā tiesa nekonstatē tādus faktus, kurus IUB nevarētu izvērtēt pats. Līdz ar to IUB bija tiesīgs ekspertu nepieaicināt. Līdz ar to tiesa atzīst, ka Lēmums ir tiesisks un pamatots, bet pieteicējas pieteikums noraidāms. Rezolutīvā daļa Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma pantu, tiesa nosprieda noraidīt SIA /Nosaukums/ pieteikumu par Iepirkumu uzraudzības biroja 2011.gada 16.jūnija lēmuma Nr.4-1.2/ atzīšanu par prettiesisku. Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot kasācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. Tiesas sēdes priekšsēdētāja (paraksts) I.Juhņeviča Tiesnese (paraksts) I.Putra Tiesnese (paraksts) T.Jefremova NORAKSTS PAREIZS 13.lappuse no 14

14 Administratīvās rajona tiesas tiesnese I.Juhņeviča Rīgā 2013.gada 4.jūnijā 14.lappuse no 14

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420592211 A-00570-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 8.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42461405 SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142196211 1-0200-13/22 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums Lieta Nr. A420470912 (A01726-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 2. augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Romāns

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi NORAKSTS Lieta Nr.A420360912 (A00958-13/23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Rudīte

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada NORAKSTS Lieta Nr.A420346212 (A00964-13/44) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 25.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420387412 (A01139-13/37) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA JELGAVAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Jelgavā 2013.gada 17.aprīlī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420415111 (A-01701-13/41) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 6.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.142175911 1-0132-13/15 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 10.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420457612 (A01628-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142288812 1-1123-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 24.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

SPRIEDUMS Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sas

SPRIEDUMS Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sas SPRIEDUMS Lietas Nr. A420320513 Lietas arhīva Nr. A42-00746-14/21 LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā, 2014.gada 9.janvārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese I.Petrovska, piedaloties atbildētāja

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastā

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastā Lietas Nr. A420559310 Lietas arhīva Nr. AA43-0708-13 SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Rīgā 2013.gada 3.septembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja I.Amona, tiesneši S.Liniņa

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013. NORAKSTS Lieta Nr.A420634911 (A42-00553-13/46) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA VALMIERAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Valmierā 2013.gada 25.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. A42-02194-15/8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2015. gada 26. novembrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. AA43-1426-16/17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Amona, tiesneses K.Kalvāne

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142166711 (1-0108-13/9) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 21.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) NOLIKUMS (Iepirkums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

PUBLISKIE IEPIRKUMI 2017 Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji jaunajā PIL Raivo Raudzeps Rīga Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji (PIL 51.pan

PUBLISKIE IEPIRKUMI 2017 Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji jaunajā PIL Raivo Raudzeps Rīga Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji (PIL 51.pan PUBLISKIE IEPIRKUMI 2017 Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji jaunajā PIL Raivo Raudzeps 28.02.2017. Rīga Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji (PIL 51.pants) Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Cena vai

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, fakss: 67244074, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 2017. gada 24. aprīlī Nr.6-6/12 ATZINUMS pārbaudes

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Overskrift

Overskrift PRIMES [3] ZPI process praksē Piedāvā Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Pārskats 1) Iepirkuma process 2) Konkursa kritēriji 3) Pārbaude/pierādīšanas līdzekļi (atbilstības

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk