LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada"

Transkripts

1 LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada pasvaldibas, registreta Valsts ie4emumu dienesta Nodokfu maksataju re$istra ar kodu , atrodas Darza ield 11, Al[ksne, Alflksnes novada, LV-4301, iestade Ziemeru pamatskola, refiistreta Valsts ierlemumu dienesta Nodokfu maksataju registra ke strukturvientba ar kodu , atrodas,,pamatskola", Mdriqkalna, Ziemera pagasta, AlDksnes novads, LY-4332, turprnal, teksta,,pasutitajs", tas direktores pienakumu izpildltdjas Elviras AIZUPES persond, kura darbojas saskand ar Altksnes novada domes gada 26. jflnija lemumu Nr.249 (protokols Nr. 1 1, 50.p) un Al[ksnes novada domes saisto5o noteikumu Nr.18/2013,,Al[ksnes novada pa5valdrbas nolikums" l22.pwktu, no vienas puses, un- SIA,,FOREVERS", refistrets LR Uz4emumu registra nodokfu maksataju registra ar vienoto registracijas Nr , juridiska adrese: Granrta iela 9a, Rrga, LV-l057, tas tirdzniecrbas parstaves Rud-rtes V6lodzes- Tureiko person6, kura darbojas saskaqra ar pilnvaru Nr.101/13, izdotu 2013.gada 06.novembrr, turpmak teksta - PIEGADATAIS, no otras puses, abi kopa un katrs atsevi5ki turpmak teksta - LIDZEJI, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteiktaja karuba Pastt-rtaja veikto iepirkumu,,partikas produktu piegade Ziement pamatskolai" (iepirkuma identifikacijas Nr. ZIPSK ) un PIEGADATAJA iesniegto piedavajumu nosledz 5o Lrgumu par sekojo5u: 1. LIGUMA PRIEKSMETS I 1.1. PIEGADATAJS saska4a ar PASUTITAfA pasltr.jumu un atbilstosi LIGUMA noteikumiem ap+emas piegadat PASUTITAJAM partikas produktus, bet PASUTITAJS pie4em rpa5uma partikas produktus, turpmak teksta - PRECE, atbilsto5i Partikas un veterindra dienesta prasrbam, saska4a ar PIEGADATAfa iesnieglo iepirkuma Tehnisko un finan5u piedavajumu (Pielikums.Nr.l) PIEGADATAJS piegddd PASUTITAJAM preces piepras-rto daudzumu, pamatojoties uz PASUTITAJA telefonisku un elektroniski veiktu pasltrjumu divas reizes nedefa, iepriek56jd diena preces pasltot lidz plkst Piegades javeic 5r llguma 1.3.punkt6 un 3.7. punkta noteikta kadlba un termi4os Predu piegade par iepirkuma 4 dalu,,gafa un galas produkti" tiek veikta pirmdienas un tre5dienas h-dz Ja predu piegade tiek veikta 6rpus noteikta laika, PASUTITAJS var atteikties no Preces pie$em5anas. Neatkarrgi no t6, vai Prece tiek vai netiek pie4emta, PASUTITAJS par to sastada aktu. Atkaftotas piegades laika kavejuma gadr.juma hgums tiek lauzts. Partikas produktu sortiments un cenas ir norad-rtas PASUTITAJA, Tehniska un finan5u piedavaj uma (Pielikums.Nr.2) 4.dal6,,,Ga!a un gaf as produkti", PIEGADATAJS nav tiesrgs izdarr-' izmai4as tas nesaska4ojot ar Paslt-rtaju Piegadajamo produktu cenas var tikt izmainltas, tikai LIDZEfEU savstarpeji vienojoties, tirgus cendm paaugstinoties vai pazeminoties par l0 o/o vai vairak, vai valsts parvaldes institucijam ievie5ot papildus prasrbas partikas aprite, kas bltiski (par desmit vai vairak procentiem) saddrdzina Preces izmaksas. Cenu izmai4as pieraddmas ar Valsts statistikas komitejas izzigu Lrgums stajas speka ar ta paraksu5anas br-rdi un ir speka l1dz2015.gada 31. maijam.

2 2. LIGUMCENA UN NOREKTNU KARTIBA =:r, \y 2.1. Maksa par PRECEM, ieskaitot nodokfus, nodevas un visus citus ar hguma izpildi saist-ttos izdeurmus ir saskar,ra ar PIEGADATAIA tehniskajd un finansu pied6vdjumd (Pielikums Nr.l) norad-rtajam cendm. Lldzeji vienojas, ka PRECES cena l-rguma darbrbas laika nevar tikt main-rta" 2.2.Llgnma maksimsld summa ir EUR (pieci simti devi4desmit asto4i euro un l0 centi), bez pievienotas vertrbas nodokfa. Summa ar pievienotas vertrbas nodokli sastada EUR (septi4i simti divdesmit trrs euro trrt 70 centi) un pievienotas vertrbas nodokla 21% likmes EUR (viens simts divdesmit pieci euro rln 60centi). Ja likumdosana mainas PYN likme, tad r6l,<ini tiek izrakstrti un apmaksa tiek veikta saskar,ra ar likumdo5anas izmaiqam Avansa maksajums netiek noteikts. Apmaksa par Preci tiek veikta saska4a ar PIEGADATAJA izrakstrto predu pavadzrmi-relinu 30 (trrsdesmit) dienu laika no 5i re\ina saqrem5anas JaPASUTITAJS neveic samaksu par Preci laika, tad PASUTITAJS maksd hgumsodu 0,5 yo apmera no laika nesamaksatds summas par katru maksajuma nokaveto dienu, ja samaksa tiek veikta pec hguma 2.3. punkta parcdzeta termi4a notecejuma. Lrgumsoda apre[ins tiek piestadrts nako5aja relfind par predu piegddi. Lrgumsoda samaksa neatbrtvo no saistibu izpildes. 2.5.Ia PIEGADATAJS neveic Preces pieg6di ltguma noteiktaja termiqa, tad PIEGADATAJS maksa hgumsodu 0,5Yo apmerd no summas, kas izriet no laikd nepiegadatas Preces par katru nokaveto dienu, pamatoties uz PASUTIfAfn piestadrto relinu. Lrgumsoda samaksa neatbrrvo no saistrbu izpildes Auiecrgas Preces cena tiek noradrta predu pavadzrme - re\ina, kas tiek iesniegts PASUTITAJA pilnvarotai personai Inesei Augulei (m.t ) preces piegades laika Ja PIEGADATAJS bez rakstiskas vieno5anas ar PASUTITAJU piegadd Preces par cenam, kas ir augstakas neka norad-rts PIEGADATAJA Tehniskaja un finan5u piedavajum6 (pielikums Nr.l, PASUTITAJS ir tiesrgs Srs preces apmaksat poc PIEGADATAJA Tehniskajd un finan5u piedavajuma noradrtajam cendm. 3. PTEGADES XAnrInA, preeu PTETEMSANAS - NODOSANAS NOSACIJUMI PIEGADATAJS piegdda preci ar savu transportu hdz PASUTITAJA norad-rtajai vietai: Aluksnes novada Ziemeru pamatskolai,,pamatskola", Mdri4kalnd, Ziemera pagasta, Al[ksnes novada LY-4332, saska46 ar Lrguma 1.3. punkta noteikto, atsevi5[<as partijas ar saru transportu uz PIEGADATAJA re[ina, un veic produktu izkrau5anu PIEGADATAJS nodod Preci PASUfIfAfe pilnvarotajai personai atbilsto5i hguma 1.1. punkta minetajam pasfltr.jumam ne velak ka 1 (vienas) dienas laika pec PASUTITAJA iepriek5eja Preces pieteikuma saqem5anas telefoniski un elektroniski pieprasrta daudzuma. Pieqemsanas br-rdr PASUTITAJAM japarbauda Preces daudzums un atbilstrba Tehniskajam

3 =t \.t/ un finan5u pieddvajumam PIEGADATAJA kldtbutne ATBILSTOSI LIGUMA nosacr]umiem. Vienlaicrgi ar Preces nodo5anu, PIEGADATAJS nodod PASIfTITAJA pilnvarotaj ai personai P IEGADATAJA parakst-rtu prece s pavadzrmi - rekinu Par Preces nodo5anas dienu tiek uzskatrta diena, kad PIEGADATAJS PASUTITAJAM nodod Preci un Lldzdju pilnvarotie parstavji paraksta attiecrgu Preces pavadzrmi- re\inu Predu pavadzrme jabit uzrad-rtam LR Pdrtikas un Veterinara dienesta eksperta izdotas aplieclbas numuram, kura garante attiec-rgas predu partijas kvalitates atbilstrbu. Pec PASUTITAJA pieprasljuma pavadzrmei japievieno kvalitates apliecrbas kopija PIEGADATAJS nes pilnu materialo atbildlbu par Preces nejau5u bojdeju vai bojajumiem hdz predu pavadnmes - re[ina abpusejam parakstr5anas bndim Derrguma termiga laikd PIEGADATAJS ir atbildrgs par Predu kvalitati, ja vien tas nav radies, PASUTITAJAM neieveroj ot uzglaba5anas nosacr.jumus PASUTITAJAM ir tieslbas pirms pier,remsanas parbaud-rt Preci, nepier,remt to un neparakstrt predu pavadzrmi - re[inu, ja Prece nav kvalitauva vai neatbilst Preces Tehniskajam un finan5u piedavajuma cenai (Pielikums Nr.l), iepriek5 sniedzot operatrvo informaciju pa talruni atbildtgajai personai no PIEGADATAJA puses, pec tam PASUTITAJS rakstveida paziryo PIEGADATAJAM I (vienas) dienas laika pec fakta konstatesanas, uzaicinot PIEGADATAJU sagatavot divpuseju aktu par konstatetajdm neatbilstrbam. PIEGADATAJAM pec pazilojuma sa+emsanas nekavojoties jaierodas PASUTITAJA Preces piegades viet6. PIEGADATAJA neiera5anas gadrjuma, iepriek5 sniedzot operatwo informeciju pa talruni atbildlgajai personai no PIEGADATAJA puses, PASUTITAJAM ir tiesrbas sastad-rt aktu bez PIEGADATAJA piedahsanas, pieaicinot neieinteres tu personu. Atteik5anas parakst-rt defektu aktu vismaz divas reizes ir pietieko5s iemesls 5r hguma lau5anai Ja PIEGADATAJS piegaddjis nekvalitatrvu Preci, tad tas uz sava re\ina 24 stundu laika apmaina Preci pret jaunu, kvalitatrvu Lrguma noteiktaja termi4a. PIEGADATAJAM ir pienakums uz sava re\ina I (vienas) dienas laik6 piegddat Preci atbilsto5i Llguma prasrbam. Ja trukumi netiek noversti noteiktaja termi4a, PIEGADATAJAM tiek apre\inats llgumsods 0,5Yo apmcra no srunmas, kas izriet no pieteiktas Preces, par katru trukumu nover5anas dienu, pamatojoties uz Pasltrtdja piestddr=to relinu. Lrgumsoda samaksa neatbrrvo no saistrbu izpildes Ar Lrguma prasrbam atbilsto5u Preci 5r Lrguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Lrguma noteikumiem,taja skaita Tehniskajam un finan5u piedavajumam (Lrguma pielikums Nr.1) Piegadatas Preces kvalitatei, mar$ejumam un iepakojumam jaatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienrbas speka eso5ajos normatrvajos aktos noteiktajam kvalitates un obligdta nekait-rguma praslbam, t.sk gada 23.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.964,,Partikas predu mar[esanas noteikumi" 5.panta un 6. panta 6.2.apak5punkta, 9.panta,11.1.panta,l1.2.panta, l4.parljta,54.pantaun5t.pantanosacljumiem PIEGADATAJS piegeda Preci ar atbilsto5u transporthdzekli kas paredzets sasaldetu dzrvnieku izcelsmes produktu parvada5anai saska46 ar 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.254,,Atri sasaldetu partikas produktu aprites noteikumi" nosacr.jumiem PASUTITAJAM ir tiesrbas veikt Atri sasaldetu partikas produktu parvada5anai paredzeta transporthdzek\a temperatflras kontroli. Neatbilstibas gadrjuma tiks sastad-rts akts un pievienots foto. 3.i3. PIEGAUATAfS norada Precei atbilsto5u realizacijas termir,ru, kas nodro5ina to, ka Prece saglaba pienacrgu kvalitati, dro5umu un pilnrgas lieto5anas rpa5rbas.

4 3.14. Prece neatbilst Llguma noteikumiem, ja par Preci sniegta maldino5a, nepatiesa, nepilnrga vai neskaidra (nesalasama) informacija, vai ta nav sniegta visp6r, vai arr tas rada vai var radrt apdraudejumu PASUTITAJA mantai. PIEGADATAJS piegddd Preci atbilstosi Ministru kabineta 20l2.gada l3.marta noteikumu Nr.172,,Noteikumi par uztura normdm izglrtrbas iestdzu izglltojamiem, socidlas aprupes un socialas rehabilitacijas institticiju klientiem un arstniecrbas iestazu pacientiem" praslbdm, ieverojot uztttra normas pirmsskolas izghtlbas programmas lstenojo5o izglrtibas iestdzu izglrtojamiem" PIEGADATAfS piegddd Preci sava tar6, kura atbilst spekd eso5ajam praslbdm, un saqem atpakaf iepriek5ejes Piegades taru Taras izmanto5anas un apmaiqas izmaksas ir iekfautas Preces cend Taras, ko PIEGADATAJS nesa4em atpaka!, izmaksas ir ieklautas specifikacija noradrtaja Preces cend, un Paslt-rtdjs to izlieto pec saviem ieskatiem. =! \P 4. LIDZEJU ATBILDIBA 4.1. PIEGAOATAIS: piegdda un nodro5ina Preces atbilst-rbu produktu ralotaju deklaretajiem kvalit6tes standartiem un Lrguma noteikumiem, kd afi. ar likumiem un citiem tiesrbu aktiem noteiktiem un vispdratzltiem kvalitates standartiem; 4.I.2.PIEGADATAJS nodrosina Preces piegadi hs ralotdja standarta iepakojuma, kas nodro5ina pilnrgu Preces dro5rbu pret iespejamajiem bojdjumiem to transportejot; PIEGAOATAJS piegddd PRECI, kuras derlguma termi45 atbilst piedavajumam. Paftikas produktu derrguma termi45 uz piegades brldi nedr-rkst btt mazaks kd75o/o no ralotaja noteikta kopcja derrguma termi4a;.i.4.preces mar[ejume sniegtajai informacijai jabilt valsts valoda labi redzamai un saprotamai, tai objektrvi jaatspogufo Preces drosums vai nekaitrgums un pielieto5anas kvalitate; 4.l.S.Preces mar\ejumam jdblt neizdzelamam un atbilstosam konlretajam produktam. Mar[<Ejumd sniegtajai inform6cijai jabtt skaidrai, to nedrrkst aizsegt ar citu rakstveida informaciju, attelu vai uzhmi; 4.I.6.PIEGADATAJS garante PASUTITAJAM izpildrt sanitards normas, kas neradls draudus vesehbai, parvaddjot un uzglabdjot pdrtikas produktus, ieverojot MK noteikumu regulas R II piel., IV nod.7 punkts: Vajadzrbas gadrjuma parvada5anas hdzekliem un/vai konteineriem, ko izmarfio partikas l-rdzeklu parvada5anai, jarntur partikas produkti atbilsto5as temperat[rds un jdb[t iesp6jai minetas temperatiiras kontrolet. MK noteikumu regulas R IX nod. 5.punkts;Izejmaterialus,sastavdalas,starpproduktus un gatavus produktus, kas varetu sekmet patogenu mikroorganismu vairo5anos vai toksrnu veido5anos, nedrlkst uzglabat temperattrds, kas varetu rad-rt draudus veselibai. Nedrlkst plrtraukt aukstuma kedi. TomEr var atfaut ierobezotus periodus 6rpus temperattiras kontroles, lai nokafiotu apstrades praktiskos aspektus sagatavojot, parvaddjot, wglabajot, izstradajot un pasniedzot partiku, ja tas nerada draudus vesehbai. MK noteikumu regulas R853i2004 I sad., VII nod. l.punkts:ja vien rpa5os noteikumos nav norad-tts citadi, t0l-rt pec pec kau5anas veterindras ekspertrzes gafa ir kautuve jaatdzese, lai nodrosinatu ne vairak ka 3*C temperat[ru subproduktiem un 7*C citai galai, atbilst-rgi atdzesesanas l-rknei, kas paredz pastavrgu temperattras samazind5anu. Tomer atdzese5anas laika galu var sadallt un atkaulot saska4a ar V nodafas 4. punktu. I. sad., VII nod. 3.punkts: Galai ir jasasniedz l.punktd paredzeta temperatflra pirms

5 =! parvada5anas un 55da temperatfira jdsaglabd p6rvada5anas laika, kur neatbilstrbas gadljuma PASUTITAJS ; sastddrs aktu un pievienos foto; uz Preces iepakojuma marlejuma norada Sadu informaciju: Preces nosaukumu un tas sastavdafas, neto masu, 4.I.7.3. Preces realizacijas termigu, ka ffii, rpa5us Preces uzglaba5anas vai lieto5anas noteikumus, ja nepiecie5ams ievcrot SEdus noteikumus, lai nodrosindtu Preces pareizu lietosanu, 4.I.7.4. pedeja izplafltaja, registreta rai,otaja, iepakotaja vai importetaja nosaukumu un adresi Preces izsekojamrbai, Preces izcelsmes vietu, ja Sddas informacijas trukuma dcl PASUTITAIaU var rasties maldinoss priek5stats par Preces izcelsmes vietu, informacijai jabut valsts valod6, Preces sastdvu, t.sk., e-vielas, organismus (QMO), sdls saturu, sintetiskaj as, partikas piedevas ; 4.2. Pastt-rtajs pieqem Llguma prasibam atbilsto5u Preci un veic apmaksu. identificejot genetiski modificetos krasvielu sadah.jumu dabr-gajds un 4.3.LIdzEju pilnvarotie parstavji ir atbildigi par l-rguma izpildes uzraudzrsanu, tai skaita, par Preces pie4em5anas un nodo5anas organize5anu, Preces pavadzrmes- re[<ina noforme5anu, iesnieg5anu un parakstrianu atbilsto5i 5d hguma prasrbam, savlaicrgu rel,<inu iesnieg5anu un pieqem5anu, apstiprina5anu un nodosanu apmaksai, defekta akta paraksusanu. 5. IZMAINAS LIGUMA, TA DARBIBAS PARTRAUKSANA t 5.1. Lrgumu var papildinat, grozlt vai izbeigt, LldzEjiem savstarpeji vienojoties. Jebkuras hguma izmai4as vai papildindjumi tiek noformeti rakstveida un kfust par 5r hguma neat4remam5.m sast6vda!dm Lldz1ji var lauzt Lrgumu, savstarpeji rakstveida vienojoties, pirms LTguma darbibas termiqa beigdm Paslt-rtajs var vienpuseji lauzt So Lrgumu gadr]uma, ja: PIEGAOATfuS nav piegaddjis Preci PASUTITAJA pieprasitaja laika divas vai vairdk reizes; PIEGADATAJS divas vai vairakas reizes piegddd neatbilsto5u Preci. Par neatbilsto5u Sai LIguma tiek uzskauta Tehniskajam un finansu piedavajumam (LIguma Pielikums Nr.l) neatbilstosa Prece, tas kvalitdte un iepakojums, Preces cena, vai partikas aprites neieverosana; PIEGADATAJS divas vai vairakas reizes nav ieverojis Preces glaba5anas, iesai4ojuma, transporte5anas vai Preces nodo5anas - pieqem5anas prasrbas; ja PIEGADATAJS ir piegdddjis Lrguma noteikumiem neatbilsto5u Preci un nav to apmain-rj i s Lr guma punktd noteiktaj a kdrtibd; pamatojoties uz finan5u h-dzeklu nepie5kir5anu, sakard ar ekonomisko situaciju valsu; ja LIgums tiek lauzt un punl1a noteiktajos gadrjumos, tad PIEGADATAJS samaksa PASUTITAJAM llgumsodu 0,5 oh apmera no atliku5ds LIguma summas, to parskaitot PASUTITAJA konta l0 (desmit) dienu laika no Llguma lausanas brlla PIEGADATAJS var vienpuseji lauzt 5o Lrguma atrunata termi4a, ja PASUTITAIS kavc piegddatas Preces apmaksas termi4u vairek par 10 (desmit) dienam.

6 5.5.Izbeidzot Lrgumu PIEGADATAJAM janodro5ina Predu piegdde PASUTITAJAM l(vienu) menesi pcc PASUTITAJA vai PIEGADATAJA pazi4ojuma par atkapsanos, izsuilsanas dienas, lai tiktu nodro5inata nepartraukta skolenu Edina5anu. 5.6.LTdzCji ir atbildlgas par hgumsaisubu neizpildi atbilsto5i Civillikumam. 5.7.Lldzcji ir atbnvotas no atbildibas par 5o LIgumu, ja l-rgumsaistrbu izpilde ir kfuvusi neiespejama no abam PusEm neatkarrgu nepdrvaramas varas apstakfu de!. 6. STRIDU RISINASANAS KARTIBA 6.1. Jebkur5 strtds, domstarprbas, pretruna vai prasrba, kas rodas saisuba ar 56 Lrgumaizpildi, lau5anu, izbeigsanu vai spoka neesamlbu, tiek risindts starp Pusem vieno5anas celd 14 di.ru laika, bet, ja tas nebls iespejams -Latvijas Republikas ties5. 7. NEPARVARAMAVARA r-t 7.1. Lldzcii tiek atbnvoti no atbildlbas par Lrguma pilmgu vai daleju neizpildi, ja Sdda neizpilde radusies nepdrvaramas varas vai arkarteja rakstura apstdklu rczultata, kuru darbrba sakusies pec LTguma nosleg5anas un kurus nevareja ieprieks ne paredzet, ne noverst. Pie nepdrvaramas varas vai arkarteja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas nelaimes, avdrijas, katastrofas, epidemijas un kara darbiba, streiki, ieksejie nemieri, blokades, varas un pdrvaldes instituciju rrctba, normatr-vu aktu, kas bttiski ierobezo un aizskar Lidzeju tiesibas un ietekme uz4emt6s saisubas, pie4em5ana un st65an6s speka. 7.2.LTdzdjam, kas atsaucas uz nepdrvaramas varas vai drkdrteja rakstura apstakfu darbrbu, nekavejoties par Sadiem apstdkfiem rakstveidd j6ziqo otram Lldzljam. Ziqojumajanorada, kada termila pec viqa uzskata ir iespejama un paredzama viqa Lrguma paredzlto saist-rbu izpilde, un, pec pieprasrjuma, 55dam zi4ojumam ir japievieno izzirya, kuru izsniegusi kompetenta instittlcija un kura satur 6rkartEjo apstakfu darbrbas apstiprinajumu un to raksturojumu. 8. CITI NOTEIKUMI Y 8.1. Visos jautajumos, kas nav noreguleti Sajd LIguma, LTdzEji vadas no iepirkuma nosacrjumu prasibdm, PIEGADATAJA Tehniskd un finan5u piedevdjuma un speka esosajiem normatrvajiem aktiem LTdzeji savstarpeji ir atbildigi par otram Ltdzljam nodar-rtajiem zaudejumiem, ja tie radu5ies viena I;rdzlja vai ta darbinieku, ka. art 5I LidzEja hguma izpilde iesaist-rto tre5o personu darbrbas vai bezdarbtbas, ka arr rupjas neuzmanlbas, laund noluka izdartto darbrbu vai nolaidrbas rezultdta Sis hgums ir saisto5s Pircejam un Pardevejam, ka an visam tre5ajdm personam, kas likumrgi gdryem viqu tieslbas un pienakumus Sis Lrgums stajas spekd no ta parakstt5anas brrza un ir speka ltdzltdzdju saisttbu pilnigai izpildei Saja hguma izveidotais noteikumu sadahjums pa sadafam ar tam pie5lirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienlgi atsaucem un nekad6 gadljuma nevar tikt izmantots vai ietekmet 5a ltguma noteikumu tulko5anu Gad-rjumd., ja kada no Lrdzejiem tiek reorganizeta vai likvideta, Lrgums paliek speka un ta noteikumi ir saisto5i LIdzEju tiesrbu un saistrbu pdr4emejiem.

7 8.1.Lldzeji 3 (tris) darba dienu laika informe viena otru par adreses, bankas rel,<inu vai citu rekviz-rtu izmai4am 8.8. Lrgums sagatavots uz 7 (septil6m) lapam ar vienu pielikumu (Tehniskais un finan5u piedavajums) uz 3 (tris) lapdm, 2 (divos) eksemplaros ar vien6du juridisko speku, no kuriem viens glabajas pie PASUTITAJA, bet otrs pie PIEGADATAJA Ar 5o LIgumu uz4emto saistrbu izpildes nodro5ina5anailrdzeji nosaka kontaktpersonas: no PASUTIfAfe LTdzCji - Inese Augule, talrunis: ; m.t no PIEGADATAIa L'-tdzcji atbildlga persona Evita Koryeva, talrunis: : 9. LTDZEJU REKVIZITI UN PARAKSTI y PASUTiTAJS Altiksnes novada palvaldlbas Darza iela 11, Alflksne, Allksnes novads, LV-4301 Nodoklu maksataj a kods Nore[inu konts: LV58 LINLA AS SEB banka, kods UNLALY2X Iestade Ziemeru pamatskola..pamatskola", Mari4kalna, Ziemera pagastd, Al[ksnes novadd, LY-4332 lalr , e-pasts: PIEGADATAJS SIA,, FOREVERS" registracijas Nr , juridiskd adrese: Granrta iela9a, Rrga, LV-1057 Bankas kods: HABALY22 Konta Nr. : LV83HABA055 I (Elvrra Aizupe) pienakumu izpilfitdja

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldl

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldl LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldlbas, re[istreta Valsts ie4emumu dienesta Nodoklu maksat6ju

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'"

RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta' RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'" ID Nr.: RSU-20 16/64lAFN-Ml LIGUMIS Nr. RTga, Rtgas

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

BJm$ "HiEa" eksernplars IEPIRKUMA LIGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR RTga 2019 " gada 07 " rnart6 a II I I I r-./ v

BJm$ HiEa eksernplars IEPIRKUMA LIGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR RTga 2019  gada 07  rnart6 a II I I I r-./ v BJm$ "HiEa" eksernplars EPRKUMA LGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR- 19-240-11 RTga 2019 " gada 07 " rnart6 a r-./ v Bcrnu un jaunie5u basketbola skola,,rrga", direktora Gunta Senhofa

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr /40

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr /40 SASKAŅOJU: pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./40 pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais dienests uzaicina potenciālos

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk