Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc"

Transkripts

1 EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 21. janvārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2006/0197 (COD) 15647/1/07 REV 1 EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 TIESĪBU AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi gada 21. janvārī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi 15647/1/07 REV 1 kl

2 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr..../2008 (... gada...) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 157. panta 3. punktu, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1, ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2, saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 3, OV C 161, , 28. lpp. OV C 146, , 27. lpp. Eiropas Parlamenta gada 26. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes... Kopējā nostāja /1/07 REV 1 kl 1

3 tā kā: (1) Lisabonas Programmā par izaugsmi un nodarbinātību ir uzsvērta vajadzība veidot apstākļus, kas mudinātu Eiropā izdarīt ieguldījumus zināšanās un inovācijās, lai vairotu konkurētspēju, izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienībā. (2) Par spēcīga Eiropas rūpniecības, konkurences un inovāciju pamata uzturēšanu pirmkārt atbild dalībvalstis. Taču ar inovācijām saistīto risināmo uzdevumu raksturs un apmērs Eiropas Savienībā liek rīkoties arī Kopienas līmenī. (3) Kopienai būtu jāsniedz atbalsts, veicinot inovācijas, jo īpaši ar Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem, Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu, Mūžizglītības programmu un struktūrfondiem. (4) Būtu jāizveido jauna Kopienas līmeņa ierosme, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (turpmāk "ETI"), kas papildinātu Kopienas un valstu pastāvošo politiku un iniciatīvas, veicinot zinību triādes augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju integrāciju visā Eiropas Savienībā. (5) Eiropadome gada 15. un 16. jūnija sanāksmē aicināja Komisiju sagatavot oficiālu priekšlikumu par ETI izveidi un iepazīstināt ar to gada rudenī /1/07 REV 1 kl 2

4 (6) ETI mērķim galvenokārt vajadzētu būt šādam: sekmēt Kopienas un dalībvalstu novatoriskās spējas, iesaistot pašiem augstākajiem standartiem atbilstīgas darbības inovāciju, pētniecības un augstākās izglītības jomā. To darot, ETI būtu jāveicina un jāuzlabo tīklu veidošana un sadarbība, kā arī jāizveido sinerģijas inovācijas kopienām Eiropā. (7) ETI darbībām būtu jāsaistās ar Eiropas jaunradei stratēģiskiem ilgtermiņa uzdevumiem, jo īpaši pārnozaru un/vai starpnozaru jomās, tostarp Eiropas līmenī jau noteiktajiem uzdevumiem. Tā darot, ETI būtu regulāri jāveicina dialogs ar pilsonisko sabiedrību. (8) ETI par prioritāru būtu jāuzskata uzņēmējdarbības konteksta piešķiršana tā darbībām augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā un to komerciāla izmantošana, kā arī atbalsts jaundibinātu uzņēmumu, atdalījušos uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) izveidei /1/07 REV 1 kl 3

5 (9) ETI vajadzētu galvenokārt darboties kā uz izcilību virzītai, autonomai partnerībai starp augstākās izglītības iestādēm, pētniecības organizācijām, uzņēmumiem un citām iesaistītajām pusēm saistībā ar ilgtspējīgiem un ilgtermiņa pašfinansējuma stratēģiskiem tīkliem inovāciju procesā. Šādu partnerību atlase būtu jāveic ETI Valdei, pamatojoties uz pārskatāmu un uz izcilību balstītu procesu, un tās būtu jānorāda kā zināšanu un inovāciju kopienas (turpmāk "ZIK"). Valdei vajadzētu arī vadīt ETI darbību un izvērtēt ZIK darbību. ETI Valdē vajadzētu būt līdzsvaroti pārstāvētai pieredzei uzņēmējdarbībā un augstākās izglītības un/vai pētniecības jomā, kā arī inovāciju nozarē. (10) Lai sekmētu Eiropas ekonomikas konkurētspēju un vairotu tās pievilcību starptautiskajā arēnā un inovācijas spējas, ETI un ZIK būtu jāvar piesaistīt partnerorganizācijas, pētniekus un studentus no visas pasaules, arī veicinot to mobilitāti, kā arī sadarboties ar trešo valstu organizācijām. (11) ETI un ZIK attiecību pamatā vajadzētu būt līgumiskām attiecībām, kurās būs noteiktas ZIK tiesības un pienākumi, ar kurām nodrošina pietiekamu koordināciju un izveido ZIK darbības un tās rezultātu pārraudzības un izvērtēšanas mehānismu /1/07 REV 1 kl 4

6 (12) Ir jāatbalsta augstākā izglītība, kuras kā būtiskas sastāvdaļas plašā inovāciju stratēģijā tajā bieži vien pietrūkst. Līgumā starp ETI un ZIK būtu jānosaka, ka ar ZIK starpniecību piešķirtie grādi un diplomi būtu jāpiešķir iesaistītajām augstākas izglītības iestādēm, kuras būtu jāmudina tos apzīmēt arī kā ETI grādus un diplomus. ETI darbībām un darbam būtu jāpalīdz veicināt mobilitāti Eiropas pētniecības telpā un augstākās izglītības telpā, kā arī jāsekmē to dotāciju pārvedamība, ko piešķir pētniekiem un studentiem saistībā ar ZIK. Visas šīs darbības būtu jāveic, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 1. (13) ETI vajadzētu noteikt skaidras un pārskatāmas intelektuālā īpašuma pārvaldības pamatnostādnes, kam būtu jāveicina intelektuālā īpašuma izmantošana pareizos apstākļos. Pamatnostādnēs būtu jāparedz, ka pienācīgi ņem vērā dažādu ZIK partnerorganizāciju ieguldījumus neatkarīgi no to lieluma. Ja darbības finansē saskaņā ar Kopienas pamatprogrammām pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai, būtu jāpiemēro minēto programmu noteikumi. (14) Būtu vajadzīgi attiecīgi noteikumi, kas garantētu ETI atbildību un pārskatāmību. Attiecīgi noteikumi, kas reglamentē ETI darbību, būtu jāparedz ETI statūtos. (15) ETI vajadzētu būt juridiskas personas statusam, un, lai garantētu ETI darbības autonomiju un neatkarību, tam būtu jāpārvalda pašam savs budžets, kura ieņēmumos vajadzētu iekļaut Kopienas iemaksas. 1 OV L 255, , 22. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2006/100/EK (OV L 363, , 141. lpp.) /1/07 REV 1 kl 5

7 (16) ETI būtu jācenšas piesaistīt arvien vairāk finansiālu iemaksu no privātā sektora un no ienākumiem, ko rada paša ETI darbības. Tādēļ tiek gaidīts, ka rūpniecības, finanšu un pakalpojumu nozares sniegs ievērojamu ieguldījumu ETI budžetā un jo īpaši ZIK budžetā. ZIK vajadzētu censties palielināt privātā sektora ieguldījuma daļu. ZIK un to partnerorganizācijām būtu jāpopularizē tas, ka to darbības ir veiktas saistībā ar ETI un ka tās saņem finansiālu ieguldījumu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. (17) Kopienas ieguldījumam ETI būtu jāfinansē izmaksas, ko rada ETI un ZIK izveides, administratīvas un sadarbības darbības. Lai novērstu finansējuma dublēšanu, šīm darbībām nevajadzētu vienlaikus saņemt finansējumu no citām Kopienas programmām, piemēram, Pamatprogrammas pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem, Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas, Mūžizglītības programmas un struktūrfondiem. Turklāt, ja ZIK vai to partnerorganizācijas piesakās tieši uz Kopienas palīdzību no minētajām programmām vai līdzekļiem, to pieteikumi būtu jāizskata, nedodot tiem priekšroku attiecībā uz citiem pieteikumiem. (18) Attiecībā uz Kopienas subsīdijām un citām dotācijām no Eiropas Savienības vispārējā budžeta būtu jāpiemēro Kopienas budžeta procedūra. Finanšu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 1. 1 OV L 248, , 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, , 1. lpp.) /1/07 REV 1 kl 6

8 (19) Ar šo regulu laikposmam no gada līdz gadam paredz finansējumu, kas budžeta lēmējinstitūcijai ir galvenā atsauce, kā paredzēts 37. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā (2006. gada 17. maijs) par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 1. (20) ETI ir Kopienu izveidota struktūra Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/ panta 1. punkta nozīmē, un tam būtu attiecīgi jāpieņem savi finanšu noteikumi. Tādējādi uz ETI būtu jāattiecina Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 (2002. gada 19. novembris) par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/ (21) ETI būtu jāsagatavo gada ziņojums, tajā izklāstot iepriekšējā kalendāra gadā veikto darbu un kārtējo trīsgadu darba programmu ar tajā plānotajām ierosmēm, kā arī ETI reakciju iekšējiem un ārējiem notikumiem zinātnes, tehnoloģiju, augstākas izglītības, inovāciju un citās attiecīgās jomās. Šos dokumentus vajadzētu informatīvos nolūkos nosūtīt Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai vajadzētu būt tiesībām sniegt atzinumu par ETI pirmās trīsgadu darba programmas projektu. 1 2 OV C 139, , 1. lpp. OV L 357, , 72. lpp /1/07 REV 1 kl 7

9 (22) ETI stratēģiskas ilgtermiņa prioritāšu jomas un finansiālās vajadzības septiņu gadu laikposmam būtu jāizklāsta Stratēģiskajā inovāciju programmā (turpmāk "SIP"). Ņemot vērā SIP nozīmīgumu Kopienas inovāciju politikai un tās saistīto sociālekonomiskās ietekmes politisko nozīmi Kopienā, SIP būtu jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, ko sagatavo, pamatojoties uz ETI iesniegtu projektu. (23) Komisijai ir lietderīgi uzsākt neatkarīgu ārēju izvērtēšanu par ETI darbību, jo īpaši, lai sagatavotu SIP. Vajadzības gadījumā Komisijai būtu jāiesniedz priekšlikumi šo regulu grozīt. (24) ETI ilgtermiņa attīstības nolūkos ir lietderīgi to veidot pakāpeniski, posmu pēc posma. Lai pienācīgi izvērtētu ETI un ZIK darbību un, vajadzības gadījumā, lai veiktu uzlabojumus, ir nepieciešams sākuma posms, kurā iesaistīts ierobežots skaits ZIK. Astoņpadsmit mēnešos pēc Valdes izveides tai būtu jāizraugās divas vai trīs ZIK jomās, kas palīdz Eiropas Savienībai risināt gan pašreizējās, gan turpmākas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņu un neizsīkstošo energoresursu jomā un nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Turpmāku ZIK atlase un noteikšana būtu jāveic vienīgi pēc pirmās SIP pieņemšanas, kurā vajadzētu sīki izklāstīt arī ETI darbības nosacījumus, lai izvērtētu ilgtermiņa perspektīvu /1/07 REV 1 kl 8

10 (25) Ņemot vērā to, ka veicamās darbības mērķi - proti, izveidot ETI - nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka mēroga un starpvalstu rakstura dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai, IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU /1/07 REV 1 kl 9

11 1. pants Priekšmets Ar šo tiek nodibināts Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (turpmāk "ETI"). 2. pants Definīcijas Šajā regulā ir lietotas šādas definīcijas: 1) "inovācijas" ir process, tostarp tā rezultāts, kurā jaunas idejas reaģē uz sabiedrības vai tautsaimniecības pieprasījumu un rada jaunus izstrādājumus, pakalpojumus vai uzņēmējdarbības un organizāciju modeļus, kas tiek sekmīgi ieviesti esošajā tirgū vai spēj radīt jaunu tirgu; 2) "zināšanu un inovāciju kopiena" (ZIK) ir augstākās izglītības iestāžu, pētniecības organizāciju, uzņēmumu un citu ieinteresēto pušu autonoma partnerība inovāciju procesā saistībā ar stratēģisku tīklu, kura pamatā ir kopīga vidēja un ilgtermiņa inovāciju plānošana, lai sasniegtu ETI uzdevumus neatkarīgi no tā konkrētās juridiskās formas; 3) "iesaistītā valsts" ir vai nu Eiropas Savienības dalībvalsts vai kāda cita valsts, kura ir ar Kopienu noslēgusi nolīgumu par ETI; 15647/1/07 REV 1 kl 10

12 4) "trešā valsts" ir jebkura valsts, kas nav iesaistītā valsts; 5) "partnerorganizācija" ir organizācija, kas ir kādas ZIK locekle, un tā var jo īpaši būt arī: augstākās izglītības iestāde, pētniecības organizācija, publisks vai privāts uzņēmums, finanšu iestāde, reģionāla vai vietēja iestāde, fonds; 6) "pētniecības organizācija" ir publiska vai privāta juridiska persona, kuras viens no galvenajiem darbības mērķiem ir pētniecība vai tehnoloģiju attīstība; 7) "augstākās izglītības iestāde" ir augstskola vai jebkura veida augstākās izglītības iestāde, kas atbilstīgi valsts tiesību aktiem vai praksei dod iespēju iegūt zinātniskos grādus un diplomus maģistra un doktora līmenī, neatkarīgi no tās nosaukuma valsts sistēmā; 8) "zinātniskie grādi un diplomi" ir kvalifikācijas, kuru rezultātā piešķir maģistra vai doktora grādu, ko piešķir iesaistītās augstākās izglītības iestādes un kas piešķirti saistībā ar ZIK augstākās izglītības pasākumiem; 9) "stratēģiska inovāciju programma" (SIP) ir politikas dokuments, kurā izklāstītas ETI turpmāko ierosmju prioritātes jomas, tostarp septiņu gadu laikposmam plānotās darbības augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā /1/07 REV 1 kl 11

13 3. pants Mērķis ETI mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu Eiropas ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, stiprinot dalībvalstu un Kopienas spējas inovāciju jomā. ETI to sasniedz, veicinot un savstarpēji saskaņojot visaugstākā standarta augstāko izglītību, pētniecību un inovācijas. 4. pants ETI struktūras 1. ETI ir šādas struktūras: a) Valde, kurā ir augsta līmeņa locekļi ar pieredzi augstākajā izglītībā, pētniecībā, inovācijāsun uzņēmējdarbībā. Valde atbild par ETI darba vadīšanu, ZIK atlasi, noteikšanu un izvērtēšanu, kā arī visiem citiem stratēģiskiem lēmumiem; b) Izpildu komiteja, kas pārrauga ETI darbību un pieņem nepieciešamos lēmumus Valdes sanāksmju starplaikā; c) direktors, kas Valdes priekšā atbild par ETI administratīvo un finansiālo pārvaldību un juridiski pārstāv ETI; 15647/1/07 REV 1 kl 12

14 d) iekšējās revīzijas struktūra, kas konsultē Valdi un direktoru par finansiālās un administratīvās pārvaldības jautājumiem un ETI kontroles struktūrām, par finanšu sakaru organizēšanu ar ZIK un par citiem tematiem, ko lūdz Valde. 2. Komisija var iecelt novērotājus, kas piedalās Valdes sanāksmēs. 3. Sīki izklāstīti noteikumi attiecībā uz ETI struktūrām ir ETI statūtos šīs regulas pielikumā. 5. pants Uzdevumi 1. Lai sasniegtu savu mērķi, ETI: a) nosaka savas prioritārās jomas; b) vairo izpratni potenciālo partnerorganizāciju vidū un sekmē to dalību ETI darbībās; c) izvēlas un nosaka ZIK prioritārās jomas saskaņā ar 7. pantu, un ar līgumu nosaka ZIK tiesības un pienākumus; sniedz tām piemērotu atbalstu; piemēro attiecīgus kvalitātes kontroles pasākumus; nepārtraukti pārrauga un regulāri izvērtē to darbību; un nodrošina piemērotu koordinācijas līmeni to starpā; 15647/1/07 REV 1 kl 13

15 d) piesaista finanšu līdzekļus no publiskiem un privātiem avotiem un izmanto savus resursus saskaņā ar šo regulu. ETI īpaši tiecas ievērojamu un arvien lielāku sava budžeta daļu iegūt no privātiem avotiem un no ienākumiem, ko rada paša ETI darbības; e) sekmē tādu grādu un diplomu atzīšanu dalībvalstīs, kurus piešķīrušas augstākās izglītības iestādes, kas ir partnerorganizācijas, un kurus var apzīmēt par ETI grādiem un diplomiem; f) veicina paraugprakses izplatīšanu par to, kā integrēt zinību triādi, lai izveidotu vispārēju inovāciju un zināšanu nodošanas kultūru; g) cenšas kļūt par pasaules mēroga struktūru attiecībā uz izcilību augstākajā izglītībā, pētniecībā un inovācijās; h) nodrošina papildināmību un sinerģiju starp ETI darbību un citām Kopienas programmām. 2. ETI ir pilnvarota nodibināt fondu (turpmāk "ETI Fonds") ar konkrētu mērķi sekmēt un atbalstīt ETI darbību /1/07 REV 1 kl 14

16 6. pants ZIK 1. ZIK savā darbā jo īpaši: a) veic ar inovācijām saistītas darbības un ieguldījumus ar Eiropas pievienoto vērtību, pilnīgi integrējot augstākās izglītības un pētniecības aspektus, lai sasniegtu kritisko masu, un veicinot rezultātu izplatīšanu un izmantošanu; b) veic vadošu un uz inovācijām vērstu pētniecību galvenajās ekonomisko un sociālo interešu jomās, pamatojoties uz Eiropas un valstu pētījumu rezultātiem, kas var stiprināt Eiropas konkurētspēju starptautiskā mērogā; c) veic izglības un apmācības darbības maģistratūras un doktorantūras līmenī jomās, kas var nodrošināt atbilstību Eiropas sociālekonomiskajām vajadzībām nākotnē un sekmē ar inovācijām saistītu prasmju attīstību un vadības un uzņēmējdarbības prasmju pilnveidi un pētnieku un studentu mobilitāti; d) izplata paraugpraksi inovāciju nozarē, vēršot uzmanību uz augstākās izglītības, pētniecības, uzņēmējdarbības, tostarp pakalpojumu un finanšu sektora, sadarbības izveidi /1/07 REV 1 kl 15

17 2. ZIK ir ievērojama vispārēja autonomija noteikt savu iekšējo organizāciju un sastāvu, kā arī konkrētu darba kārtību un darba metodes. Jo īpaši, ZIK cenšas būs atvērtas jaunu locekļu uzņemšanai, ja šie locekļi papildina partnerības vērtību. 3. ETI attiecības ar katru ZIK pamatojas ir līgumiskām attiecībām. 7. pants ZIK atlase 1. ETI uz konkurenci pamatota, atklāta un pārskatāma konkursa kārtībā veic atlasi un nosaka partnerību, kas kļūs par ZIK. ETI pieņem un publicē sīki izstrādātus kritērijus ZIK atlasei, kuru pamatā ir izcilības un inovāciju atbilstības principi; atlases procesā iesaista ārējus un neatkarīgus ekspertus. 2. Saskaņā ar 1. pantā paredzētajiem principiem ZIK atlasē īpaši ņem vērā: a) partnerības esošās un potenciālās inovācijas spējas, kā arī tās izcilību augstākajā izglītībā, pētniecībā un inovācijās; b) partnerības spēju sasniegt SIP mērķus; 15647/1/07 REV 1 kl 16

18 c) partnerības spējas nodrošināt ilgtspējīgu un ilgtermiņa pašfinansējumu, tostarp privātā sektora, rūpniecības un pakalpojumu nozares būtisku un pieaugošu ieguldījumu; d) tādu organizāciju dalību partnerībā, kuras aktīvi darbojas augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju zinību triādē; e) uzskatāmu intelektuālā īpašuma pārvaldības plānu, kas piemērots attiecīgajai nozarei un saskan ar ETI principiem un intelektuālā īpašuma pārvaldīšanas pamatnostādnēm, tostarp to, kādā veidā ir ņemti vērā dažādu partnerorganizāciju ieguldījumi; f) pasākumus privātā sektora, tostarp finanšu sektora un jo īpaši MVU, iesaistīšanas un sadarbības atbalstam, kā arī jaundibināto uzņēmumu, no pētniecības iestādēm atdalījušos uzņēmumu un MVU atbalstam, ņemot vērā ZIK darbību rezultātu komerciālo izmantošanu; g) gatavību sadarboties ar citām organizācijām un tīkliem ārpus ZIK paraugprakses un izcilu sasniegumu apmaiņai /1/07 REV 1 kl 17

19 3. Obligāts noteikums, lai izveidotu ZIK, ir vismaz trīs tādu partnerorganizāciju dalība, kas izveidotas vismaz divās dažādās dalībvalstīs. Visām šīm partnerorganizācijām ir jābūt neatkarīgām vienai no otras nozīmē, kas paredzēta 6. pantā Eiropas Parlamenta un Padome Regulā (EK) Nr. 1906/2006 (2006. gada 18. decembris) ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007. līdz gads) ZIK var iekļaut partnerorganizācijas no trešām valstīm, ja to apstiprina Valde. Lielākā daļa partnerorganizāciju ZIK sastāvā jābūt tādām, kas veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs. Katras ZIK sastāvā ir vismaz viena augstākās izglītības iestāde un viens privāts uzņēmums. 8. pants Zinātniskie grādi un diplomi 1. Zinātniskos grādus un diplomus, kas saistīti ar 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto augstāko izglītību, izdod iesaistītās augstākās izglītības iestādes saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem un akreditācijas procedūrām. ETI un ZIK līgumā paredz, ka šie zinātniskie grādi un diplomi attiecīgos gadījumos var būt arī ETI zinātniskie grādi un diplomi. 1 OV L 391, , 1. lpp /1/07 REV 1 kl 18

20 2. ETI mudina iesaistītās augstākās izglītības iestādes: a) piešķirt kopīgus vai daudzkāršus zinātniskus grādus un diplomus, kas atspoguļo ZIK integrēto būtību. Tomēr tos var piešķirt arī tikai viena augstākās izglītības iestāde; b) ņemt vērā: i) Kopienas rīcību saskaņā ar Līguma 149. un 150. pantu; ii) rīcību saistībā ar Eiropas augstākās izglītības telpu. 9. pants ETI neatkarība un saskaņotība ar Kopienas, dalībvalstu un starpvaldību rīcību 1. ETI veic darbību neatkarīgi no valsts iestādēm un ārēja spiediena. 2. ETI darbība ir saskaņota ar citu rīcību un instrumentiem, ko īsteno Kopienas līmenī, jo īpaši augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā. 3. ETI pienācīgi ņem vērā arī reģionāla, valsts un starpvaldību līmeņa politiku un ierosmes, lai izmantotu paraugpraksi, vispāratzītas idejas un esošos resursus /1/07 REV 1 kl 19

21 10. pants Intelektuālā īpašuma pārvaldība 1. ETI pieņem intelektuālā īpašuma pārvaldības pamatnostādnes, ko inter alia pamato Regulā (EK) Nr. 1906/ Pamatojoties uz minētajām pamatnostādnēm, katras ZIK partnerorganizācijas savstarpēji noslēdz līgumu par intelektuālā īpašuma pārvaldību un izmantošanu, kurā jo īpaši nosaka to, kā ņem vērā dažādu partnerorganizāciju, tostarp MVU, ieguldījumu. 11. pants Juridiskais statuss 1. ETI ir Kopienas struktūra, un tā ir tiesību subjekts. ETI visās dalībvalstīs ir visplašākā tiesībspēja, ko šo valstu tiesību akti paredz juridiskām personām. ETI var iegādāties vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesā. 2. Uz ETI attiecas Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās /1/07 REV 1 kl 20

22 12. pants Saistības 1. Par savu saistību izpildi ir atbildīgs tikai pats ETI. 2. ETI līgumsaistības reglamentē attiecīgie līguma noteikumi un tiesību akti, kas piemērojami konkrētajam līgumam. Tiesai ir jurisdikcija atbilstīgi ETI noslēgtos līgumos iekļautām šķīrējtiesas klauzulām. 3. Ārpuslīgumisku saistību gadījumā ETI saskaņā ar vispārīgajiem principiem, kas ir kopēji dalībvalstu tiesību aktiem, atlīdzina katru kaitējumu, ko nodarījis ETI vai tā darbinieki, pildot savus pienākumus. Visi strīdi, kas saistīti ar minēto zaudējumu atlīdzināšanu, ir Tiesas jurisdikcijā. 4. ETI maksājumus saskaņā ar 2. un 3. punktā minēto atbildību un tās sakarā radušās izmaksas un izdevumus uzskata par ETI izdevumiem un sedz no ETI līdzekļiem. 5. Tiesas jurisdikcijā ir visas lietas, kas pret ETI ierosinātas saskaņā ar Līguma 230. un 232. pantā paredzētajiem nosacījumiem /1/07 REV 1 kl 21

23 13. pants Pārskatāmība un piekļuve dokumentiem 1. ETI nodrošina, ka tā darbības tiek īstenotas ļoti pārskatāmi. Konkrēti, ETI izveido pieejamu bezmaksas tīmekļa vietni, kurā sniedz informāciju par ETI un atsevišķu ZIK darbību. 2. Pirms pirmā aicinājuma iesniegt priekšlikumus pirmo ZIK atlasei ETI dara zināmu atklātībā savu reglamentu, īpašos finanšu noteikumus, kas minēti 21. panta 1. punktā, un sīki izklāstītus kritērijus ZIK atlasei, kas minēti 7. pantā. 3. ETI katru gadu nevilcinoties publisko savu kārtējo trīsgadu darba programmu un 15. pantā minēto gada darbības pārskatu. 4. Neskarot 5. un 6. pantu, ETI trešām personām neizpauž saņemtu konfidenciālu informāciju, kuru ir lūgts un ir pamats uzskatīt par konfidenciālu. 5. Uz ETI struktūru locekļiem attiecas Līguma 287. pantā minētā konfidencialitātes ievērošanas prasība. Uz informāciju, ko ETI apkopo saskaņā ar šo regulu, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 1. 1 OV L 8, , 1. lpp /1/07 REV 1 kl 22

24 6. Uz ETI rīcībā esošajiem dokumentiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30 maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 1. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc ETI izveides Valde nosaka minētās regulas piemērošanas praktisko kārtību. 7. ETI oficiālos dokumentus un publikācijas tulko saskaņā ar Regulu Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas 2. Vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus nodrošina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2965/ pants Finanšu līdzekļi 1. ETI finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta iemaksas no 19. pantā paredzētā finansējuma un no citiem privātiem un publiskiem avotiem. 2. ZIK finansē jo īpaši no šādiem avotiem: a) no uzņēmēju vai privātu organizāciju iemaksām, kas veido būtisku finansējuma avotu; OV L 145, , 43. lpp. OV 17, , 385. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, , 1. lpp.). OV L 314, , 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1645/2003 (OV L 245, , 13. lpp.) /1/07 REV 1 kl 23

25 b) no Eiropas Savienības vispārējā budžeta iemaksām; c) no iesaistīto valstu, trešo valstu vai to publisko iestāžu obligātām vai brīvprātīgām iemaksām; d) no privātpersonu, iestāžu, fondu vai citu valsts struktūru novēlējumiem, dāvinājumiem un iemaksām; e) ar ieņēmumiem no pašu ZIK darbības un honorāriem saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām; f) ar ieņēmumiem no ETI darbības peļņas vai kapitāla ieguldījumiem, tostarp ETI Fonda pārvaldītiem; g) no starptautisku struktūru vai iestāžu iemaksām; h) no Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem un iemaksām, tostarp iespējām izmantot Riska dalīšanas finanšu mehānismu, saskaņā ar atbilstības kritērijiem un atlases procedūru. Iemaksas var ietvert iemaksas natūrā. 3. Kārtību par piekļuvi ETI finansējumam nosaka ETI finanšu noteikumos, kas minēti 21. panta 1. punktā /1/07 REV 1 kl 24

26 4. Iemaksu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta ZIK izveides, administratīvu un koordinācijas izmaksām finansē no 19. pantā paredzētā finansējuma. 5. ZIK vai to partnerorganizācijas var pieteikties uz Kopienas atbalsta saņemšanu, jo īpaši saistībā ar Kopienas programmām un fondiem saskaņā ar to attiecīgajiem noteikumiem un līdzīgā veidā, kā citi pieteikumi. Tādā gadījumā šādu palīdzību neattiecina uz darbībām, kuras jau tiek finansētas no Kopienas budžeta. 15. pants Programmu sagatavošana un ziņošana ETI pieņem: a) kārtējo trīsgadu darba programmu, kuras pamatā ir SIP, kad tā ir pieņemta, un kurā ir pārskats par galvenajām prioritātēm un plānotajām ierosmēm, tostarp finansiālo vajadzību un avotu aplēsi. ETI informatīvos nolūkos iesniedz darba programmu Komisijai, Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai; 15647/1/07 REV 1 kl 25

27 b) katru gadu līdz 30. jūnijam - gada ziņojumu. Ziņojumā apraksta ETI iepriekšējā kalendāra gada darbību un izvērtē rezultātus attiecībā uz mērķiem un plānoto grafiku, ar veiktajām darbībām saistītos riskus, līdzekļu izmantojumu un ETI vispārējo darbību. 16. pants ETI pārraudzība un izvērtējums 1. ETI gādā par to, lai tā darbību, tostarp ZIK pārziņā esošo darbību, nepārtraukti un sistemātiski pārraudzītu un regulāri neatkarīgi izvērtētu, tādējādi nodrošinot gan augstākās kvalitātes rezultātus, gan zinātnisku izcilību, gan arī resursu efektīvāku izlietojumu. Izvērtēšanu rezultātus publisko /1/07 REV 1 kl 26

28 2. Līdz gada jūnijam un reizi piecos gadus pēc jaunas finanšu shēmas stāšanās spēkā Komisija veic ETI izvērtēšanu. Tās pamatā ir neatkarīgs ārējs izvērtējums, un tajā pārbauda, kā ETI pilda savu pamatuzdevumu. Tajā iztirzā visas ETI un ZIK darbības un izvērtē ETI pievienoto vērtību, veikto darbību ietekmi, efektivitāti, ilgtspējību, lietderību un atbilstību un to saistību ar un/vai papildināmību attiecībā uz spēkā esošo valsts un Kopienas politiku, lai atbalstītu augstāko izglītību, pētniecību un inovāciju. Izvērtējumā ņem vērā iesaistīto pušu viedokļus gan Eiropas, gan valstu līmenī. 3. Komisija minētās izvērtēšanas rezultātus, pievienojot savu atzinumu un vajadzības gadījumā priekšlikumus grozīt šo regulu, iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Izvērtējuma atzinumus Valde pienācīgi ņem vērā ETI programmās un darbībā. 17. pants SIP 1. Vēlākais, gada 31. jūnijā un pēc tam reizi septiņos gados ETI izstrādā septiņu gadu SIP projektu un iesniedz to Komisijai /1/07 REV 1 kl 27

29 2. SIP nosaka ETI ilgtermiņa prioritātes jomas, un tajā iekļauj izvērtējumu par ETI sociālekonomisko ietekmi un tā spēju radīt vislielāko pievienoto vērtību inovāciju jomā. SIP ņem vērā ETI pārraudzības un izvērtēšanas rezultātus, kā minēts 16. pantā. 3. SIP iekļauj aplēsi par finanšu vajadzībām un avotiem, ņemot vērā turpmākās darbības ilgtermiņa attīstībai un ETI finansējumu. Tajā ir arī orientējošs finanšu plāns finanšu shēmas laikposmam. 4. Ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, Eiropas Parlaments un Padome pieņem SIP saskaņā ar Līguma 157. panta 3. punktu. 18. pants Sākuma posms 1. Divpadsmit mēnešos no Valde izveidošanas tā iesniedz pirmās 15. panta a) punktā minētās kārtējās trīsgadu darba programmas projektu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Trīs mēnešos pēc projekta saņemšanas dienas gan Eiropas Parlaments, gan Padome, gan Komisija var iesniegt Valdei atzinumu par jebkuru projektā iekļautu tematu. Ja ETI saņem šādus atzinumus, Valde trīs mēnešos atbild, uzrādot iespējamās korekcijas prioritātēs un plānotajā darbā /1/07 REV 1 kl 28

30 2. Astoņpadsmit mēnešos pēc Valdes izveidošanas ETI veic atlasi un nosaka divas vai trīs ZIK saskaņā ar 7. pantā izklāstītajiem kritērijiem un procedūrām. 3. Komisija līdz gadam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei pirmās SIP priekšlikumu, pamatojoties uz ETI iesniegto projektu. Papildus SIP saturam saskaņā ar 17. pantu, pirmajā SIP iekļauj: a) sīku ETI darbības aprakstu un darba uzdevumu; b) Valdes un ZIK sadarbības noteikumus; c) ZIK finansēšanas noteikumus. 4. Pēc tam, kad saskaņā ar 17. panta 4. punktu ir pieņemta pirmā SIP, Valde var atbilstīgi 6. un 7. pantam izvēlēties un noteikt vēl citas ZIK. 19. pants Budžeta saistības Šīs regulas īstenošanai laikposmā no gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim paredzētais finansējums ir EUR 308,7 miljoni. Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai /1/07 REV 1 kl 29

31 20. pants Gada budžeta izstrāde un pieņemšana 1. ETI izdevumi ietver personāla, administratīvās, infrastruktūras un darbības izmaksas. Administratīvie izdevumi ir pēc iespējas mazāki. 2. Finanšu gads atbilst kalendārajam gadam. 3. Direktors sagatavo ETI ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam un iesniedz to Valdei. 4. Ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā. 5. Valde apstiprina tāmes projektu, kam pievieno štata plāna projektu un provizorisku kārtējo trīsgadu darba programmu, un amatu saraksta projektu un līdz 31. martam iesniedz tos Komisijai. 6. Balstoties uz minēto tāmi, Komisija iekļauj provizoriskajā Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektā aplēses, ko tā uzskata par nepieciešamo summu, kas subsidējama no vispārējā budžeta. 7. Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina apropriācijas, lai subsidētu ETI. 8. Valde pieņem ETI budžetu, kas kļūst galīgs pēc Eiropas Savienības vispārējā budžeta pieņemšanas galīgajā variantā. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē /1/07 REV 1 kl 30

32 9. Valde iespējami īsā laikā paziņo budžeta lēmējinstitūcijai par nodomiem īstenot projektus, kuriem var būt ievērojamas finansiālas sekas ETI budžeta finansēšanā, jo īpaši, ar īpašumu saistīti projekti, piemēram, ēku noma vai iegāde. Tā par to informē Komisiju. 10. Būtiskus budžeta labojumus izdara tādā pašā kārtībā. 21. pants Budžeta izpilde un kontrole 1. ETI pieņem savus finanšu noteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1605/ panta 1. punktu. Tie nedrīkst atkāpties no Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002, izņemot gadījumus, kad to prasa īpašas ETI darbības vajadzības, un ar Komisijas iepriekšēju piekrišanu. Pienācīgi ņem vērā vajadzību pēc pietiekamas darbības elastības, kas ļautu ETI sasniegt savus mērķus un piesaistīt un saglabāt privātā sektora partnerus. 2. ETI budžetu izpilda direktors. 3. ETI pārskatus konsolidē ar Komisijas pārskatiem. 4. Pēc Padomes ieteikuma Eiropas Parlaments līdz n+2 gada 30. aprīlim atbrīvo direktoru no atbildības par ETI n gada budžeta izpildi un Valdi no atbildības par ETI Fonda budžeta izpildi /1/07 REV 1 kl 31

33 22. pants Kopienas finansiālo interešu aizsardzība 1. Krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību apkarošanas nolūkā uz ETI pilnībā attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) ETI pievienojas Iestāžu nolīgumam (1999. gada 25. maijs) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Kopienu Komisiju par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 2. Valde oficiāli noformē šo pievienošanos un nosaka nepieciešamos pasākumus, lai palīdzētu OLAF veikt iekšējo izmeklēšanu. 3. Visos lēmumos, kurus pieņems ETI, un visos līgumos, kurus noslēgs ETI, skaidri paredz, ka OLAF un Revīzijas palāta var uz vietas pārbaudīt visu to līgumslēdzēju un apakšlīgumslēdzēju dokumentus, kuri saņēmuši Kopienas līdzekļus, tostarp galīgo līdzekļu saņēmēju telpās. 4. Šā panta 1., 2. un 3. punkts mutatis mutandis attiecas uz ETI Fondu. 1 2 OV L 136, , 1. lpp. OV L 136, , 15. lpp /1/07 REV 1 kl 32

34 23. pants Statūti Ar šo tiek pieņemti ETI statūti, kas izklāstīti pielikumā. 24. pants Stāšanās spēkā Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs., Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā priekšsēdētājs priekšsēdētājs 15647/1/07 REV 1 kl 33

35 PIELIKUMS Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta statūti 1. pants Valdes sastāvs 1. Valdē ir iecelti locekļi, starp kuriem līdzsvaroti ir pārstāvēti locekļi ar pieredzi uzņēmējdarbībā, augstākajā izglītībā un pētniecībā (turpmāk "ieceltie locekļi"), un locekļi, kurus no sava vidus ievēl Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (ETI) un zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) personāls augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā, tehniskais un administratīvais personāls, studenti un doktorandi (turpmāk "reprezentatīvie locekļi"). Pārejas laikā pagaidu Valdē ir tikai ieceltie locekļi līdz brīdim, kad iespējams organizēt reprezentatīvo locekļu vēlēšanas pēc tam, kad ir izveidota pirmā ZIK. 2. Valdē ir astoņpadsmit ieceltie locekļi. Viņi ieņem šo amatu sešus gadus bez tiesībām uz atkārtotu iecelšanu. Valdes locekļus ieceļ Komisija saskaņā ar pārskatāmu procedūru. Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par minēto locekļu atlases procesu un galīgo iecelšanu /1/07 REV 1 kl 1 PIELIKUMS

36 Sākotnējās Valdes ieceltos locekļus ieceļ, pamatojoties uz iespējamo kandidātu sarakstu, ko sastāda ad hoc Apzināšanas komiteja, kurā ir četri neatkarīgi augsta līmeņa eksperti, kurus ieceļ Komisija. Turpmākos ieceltos locekļus ieceļ, pamatojoties uz iespējamo kandidātu sarakstu, ko sastāda Valde. 3. Komisija seko tam, lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti locekļi ar pieredzi augstākās izglītības, pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības jomā, kā arī lai būtu līdzsvaroti pārstāvēti abi dzimumi, un lai būtu atspoguļota augstākās izglītības, pētniecības un inovācijuatšķirīgā vide visā Savienībā. 4. Reizi divos gados vienu trešdaļu no ieceltajiem locekļiem aizstāj ar citiem. Ieceltam loceklim, kurš bijis Valdes sastāvā mazāk nekā četrus gadus, ir tiesības tikt atkārtoti ieceltam, ievērojot vispārējo maksimālo amata pilnvaru termiņu, kas ir seši gadi. Pārejas laikā lozējot izvēlas divpadsmit sākotnējās Valdes ieceltos locekļus, kuru amata pilnvaru termiņš ir četri gadi. Pirmā četru gadu termiņa beigās lozējot izvēlas sešus no divpadsmit jaunieceltajiem locekļiem, un viņu amata pilnvaru termiņš ir četri gadi. Valdes priekšsēdētājs nepiedalās šajā pārejas procesā. 5. Valdē ir četri reprezentatīvie locekļi. Viņi ieņem šo amatu trīs gadus, un viņus var ievēlēt no jauna vienreiz. Ja viņi pārtrauc darbu ETI vai ZIK, viņu pilnvaru laiks beidzas. Viņus aizstāj ar citiem locekļiem, izmantojot to pašu vēlēšanu procesu, kas ir spēkā attiecībā uz atlikušo amata pilnvaru laiku /1/07 REV 1 kl 2 PIELIKUMS

37 6. Valde apstiprina reprezentatīvo locekļu ievēlēšanas un nomaiņas nosacījumus un kārtību, par pamatu ņemot direktora priekšlikumu pirms pirmās ZIK darbības sākuma. Šāds mehānisms nodrošina atbilstīgu pārstāvības daudzveidību un ņem vērā ETI un ZIK attīstību. 7. Ja Valdes loceklis nevar pabeigt darbu savā amatā līdz pilnvaru laika beigām, viņa aizstājēju ieceļ vai ievēlē atbilstīgi tādai pašai procedūrai, kādu piemēro loceklim, kurš nevar pabeigt darbu savā amatā līdz pilnvaru laika beigām. 2. pants Valdes pienākumi 1. Valdes locekļi darbojas ETI interesēs, neatkarīgi ievērojot tā mērķus un pamatuzdevumu, identitāti un saskanību. 2. Valde jo īpaši: a) nosaka ETI stratēģiju saskaņā ar stratēģisko inovāciju programmu (SIP), kārtējo trīsgadu darba programmu, ETI budžetu, gada pārskatus un bilanci, kā arī gada darbības pārskatu pēc direktora priekšlikuma; b) nosaka prioritārās jomas, kurās jāizveido ZIK; 15647/1/07 REV 1 kl 3 PIELIKUMS

38 c) sniedz ieguldījumu SIP sagatavošanā; d) saistībā ar SIP sīki izstrādā ETI darbību un darba uzdevumu, tostarp kritērijus un procedūras ZIK darbības finansēšanai, pārraudzībai un izvērtēšanai; e) izvēlas un nosaka ZIK partnerību, vai arī vajadzības gadījumā atsauc šo izvēli; f) nodrošina ZIK darbības pastāvīgu izvērtēšanu; g) pieņem savu reglamentu, tostarp attiecībā uz ZIK atlasi, Izpildu komiteju, kā arī ETI konkrētos finanšu noteikumus; h) vienojoties ar Komisiju, nosaka atbilstīgu Valdes un Izpildu komitejas locekļu atalgojumu; šo atalgojumu samēro ar līdzīgu noteikumu dalībvalstīs; i) pieņem Izpildu komitejas un direktora izraudzīšanas procedūru; j) ieceļ un vajadzības gadījumā atlaiž direktoru, un attiecībā uz viņu īsteno disciplinārās pilnvaras; k) ieceļ grāmatvedi, Izpildu komitejas locekļus un iekšējās revīzijas struktūras locekļus; l) vajadzības gadījumā izveido padomdevēju grupas, kurām var būt noteikts darbības laiks; 15647/1/07 REV 1 kl 4 PIELIKUMS

39 m) pasaules mērogā popularizē ETI, lai palielinātu tā pievilcību un lai tas kļūtu pasaules mēroga struktūra attiecībā uz izcilību augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju jomā; n) pieņem labas rīcības kodeksu attiecībā uz interešu konfliktiem; o) nosaka intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības principus un pamatnostādnes; p) izveido iekšējās revīzijas struktūru saskaņā ar Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002; q) ir pilnvarota nodibināt fondu (turpmāk "ETI Fonds") ar konkrētu mērķi sekmēt un atbalstīt ETI darbību; r) nodrošina papildināmību un sinerģiju starp ETI darbību un citām Kopienas programmām; s) pieņem lēmumus par ETI valodu režīmu, ņemot vērā pastāvošos daudzvalodības principus un ETI darbības praktiskus nosacījumus. 3. Valde atsevišķus uzdevumus var uzticēt Izpildu komitejai. 4. Valde no iecelto locekļu vidus ievēl priekšsēdētāju. Priekšsēdētāja amata pilnvaru laiks ir trīs gadi, ar tiesībām uz atkārtotu ievēlēšanu vienu reizi /1/07 REV 1 kl 5 PIELIKUMS

40 3. pants Valdes darbība 1. Neskarot 2. punktu, Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu visu tās locekļu balsu vairākumu. Tomēr 2. panta 2. punkta a), b), c), d), i) un s) apakšpunktā un 4. punktā noteikto lēmumu pieņemšanai ir vajadzīgs divu trešdaļu visu tās locekļu balsu vairākums. 2. Reprezentatīvie locekļi nedrīkst balsot par lēmumiem, ko pieņem saskaņā ar 2. panta 2. punkta e), g), i), j), k), q) un s) apakšpunktu. 3. Valde sanāk uz kārtējo Valdes sēdi vismaz trīs reizes gadā, bet uz ārkārtas sēdi tad, kad to pieprasa tās priekšsēdētājs vai vismaz viena trešdaļa Valdes locekļu. 4. pants Izpildu komiteja 1. Izpildu komitejā ir piecas personas, tostarp Valdes priekšsēdētājs, kurš turklāt arī vada Izpildu komiteju. Valde šos četrus locekļus, izņemot priekšsēdētāju, izvēlas no Valdes iecelto locekļu vidus /1/07 REV 1 kl 6 PIELIKUMS

41 2. Izpildu komiteja sanāk regulāri pēc tās priekšsēdētāja uzaicinājuma vai pēc direktora pieprasījuma. 3. Izpildu komiteja pieņem lēmumus ar visu savu locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 4. Izpildu komiteja: a) sagatavo Valdes sanāksmes; b) pārrauga SIP un kārtējās trīsgadu darba programmas īstenošanu; c) pārrauga ZIK atlases procedūru; d) pieņem lēmumus, kuru pieņemšanu tai uzticējusi Valde. 5. pants Direktors 1. Direktors ir persona ar zināšanām un ļoti labu reputāciju ETI darbības jomās. Direktoru uz četriem gadiem ieceļ Valde. Amata pilnvaru laiku Valde var pagarināt vienu reizi uz četriem gadiem, ja tā uzskata, ka šāda rīcība vislabāk atbilst ETI interesēm. 2. Direktors atbild par ETI ikdienas vadību un ir tā juridiskais pārstāvis. Direktors ir pakļauts Valdei un pastāvīgi ziņo tai par ETI darbības attīstību /1/07 REV 1 kl 7 PIELIKUMS

42 3. Direktors: a) atbalsta Valdes un Izpildu komitejas darbu un to sēdēs nodrošina sekretariāta pakalpojumus; b) sagatavo SIP projektu, kārtējās trīsgadu darba programmas projektu, gada ziņojumu un gada budžetu, lai ar Izpildu komitejas starpniecību iesniegtu tos Valdei; c) vada ZIK atlases procedūru; nodrošina, lai minētā procesa dažādos posmus īstenotu pārskatāmi un objektīvi; d) organizē un vada ETI darbību; e) saskaņā ar regulas 16. pantu nodrošina efektīvas uzraudzības un izvērtēšanas procedūras īstenošanu saistībā ar ETI darbības rādītājiem; f) atbild par administratīviem un finanšu jautājumiem, tostarp par ETI budžeta īstenošanu. Šajā ziņā direktors pienācīgi ņem vērā iekšējās revīzijas struktūras sniegtos ieteikumus; 15647/1/07 REV 1 kl 8 PIELIKUMS

43 g) atbild par visiem ar personālu saistītiem jautājumiem; h) ar Izpildu komitejas starpniecību iesniedz gada pārskata un bilances projektu iekšējās revīzijas struktūrai un pēc tam Valdei; i) nodrošina, lai tiktu ievērotas ETI saistības attiecībā uz līgumiem un nolīgumiem, ko tas noslēdz; j) sniedz Izpildu komitejai un Valdei visu informāciju, kas vajadzīga to pienākumu izpildei. 6. pants Atbalsta struktūras izveides gatavošana Pārejas laikā Komisija sniedz vajadzīgo atbalstu ETI struktūras izveidei. Šajā nolūkā līdz laikam, kad ir iecelti pirmie Valdes ieceltie locekļi, Komisija ir ETI juridiskā pārstāve un ir atbildīga par personāla, administratīviem un finanšu jautājumiem, tostarp ETI budžeta īstenošanu. Pēc tam Valde saskaņā ar pārskatāmu procedūru ieceļ personu, kas pilda šos pienākumus, vai pagarina Komisijas ieceltās amatpersonas pilnvaras termiņu, līdz laikam, kad direktors sāk pildīt savus pienākumus pēc Valdes veiktās iecelšanas, saskaņā ar 5. pantu. Valde bez kavēšanās sāk ETI direktora iecelšanas procedūru /1/07 REV 1 kl 9 PIELIKUMS

44 7. pants ETI darbinieki 1. ETI darbinieki ir personāls, kuru ETI pieņem darbā tieši ar termiņa līgumiem. Uz direktoru un ETI darbiniekiem attiecas Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība. 2. Iesaistītās valstis vai citi darba devēji var uz noteiktu laiku norīkot ekspertus darbā ETI. Valde pieņem noteikumus, kas iesaistīto valstu vai citu darba devēju norīkotajiem ekspertiem dod iespēju strādāt ETI un kas nosaka viņu tiesības un pienākumus. 3. Attiecībā uz saviem darbiniekiem ETI īsteno pilnvaras, kas uzticētas iestādei, kurai atļauts slēgt līgumus ar personālu. 4. No darbinieka var pieprasīt pilnīgu vai daļēju atlīdzinājumu par kaitējumu, kas ETI nodarīts šā darbinieka smaga pārkāpuma dēļ viņa pienākumu izpildes gaitā vai saistībā ar to. 8. pants ZIK izvērtēšanas un pārraudzības principi ETI nepārtraukti pārrauga un periodiski veic neatkarīgu katras ZIK sasniegumu un rezultātu izvērtēšanu. Šos izvērtējumus sagatavo, balstoties uz administratīvo paraugpraksi un uz rezultātu orientētiem rādītājiem, un tajos izvairās no nevajadzīgiem formāliem un procedūras jautājumiem /1/07 REV 1 kl 10 PIELIKUMS

45 9. pants ZIK darbības ilgums, turpināšanās un izbeigšana 1. Atkarībā no periodisko izvērtēšanu rezultātiem un konkrētu jomu specifiskām iezīmēm ZIK parasti darbojas 7 līdz 15 gadus. 2. Valde izņēmuma kārtā var nolemt pagarināt ZIK darbību uz laiku, kas pārsniedz sākotnēji noteikto, ja tas vislabāk atbilst ETI mērķa sasniegšanai. 3. Ja ZIK izvērtēšana uzrāda neatbilstīgus rezultātus, Valde veic attiecīgus pasākumus, tostarp samazinot, izmainot vai atceļot finansiālu atbalstu tādai ZIK vai izbeidzot nolīgumu. 10. pants ETI likvidācija Likvidējot ETI, Komisija uzrauga tā likvidāciju atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem. Līgumos ar ZIK un ETI Fonda dibināšanas aktā izklāsta attiecīgus rīcības noteikumus šādā situācijā /1/07 REV 1 kl 11 PIELIKUMS

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 6.12.2017 COM(2017) 827 final ANNEX PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi LV LV EIROPAS MONETĀRĀ FONDA STATŪTI I DAĻA DALĪBA UN

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžet Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. martā (OR. en) 6621/17 FIN 133 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: Padomes Ģenerālsekretariāts Budžeta komiteja Aplēse par Eiropadomes un Padomes izdevumiem

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentv

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentv Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 16. novembrī (OR. en) 14254/18 LIMITE RECH 485 COMPET 771 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs: Temats: prezidentvalsts Pastāvīgo pārstāvju komiteja Gatavošanās Konkurētspējas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Commission Regulation (EC) No 448/2004

Commission Regulation (EC) No 448/2004 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Komisijas Lēmums (2011. gada 22. februāris) par finansēšanas lēmuma pieņemšanu gadam saistībā ar otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsa

Komisijas Lēmums (2011. gada 22. februāris) par finansēšanas lēmuma pieņemšanu gadam saistībā ar otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsa 3.3.2011. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 69/1 IV (Paziņojumi) EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI EIROPAS KOMISIJA KOMISIJAS LĒMUMS (2011. gada 22. februāris) par finansēšanas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

Padomes 1968

Padomes 1968 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Profesionālā izglītība un apmācība Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā tiek

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro C 282/4 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.8.2017. V (Atzinumi) ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS EIROPAS KOMISIJA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS EACEA/33/2017 2014. 2020. gada programma Eiropa

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc

Microsoft Word - LV_Statute of ESCB and ECB.doc PROTOKOLS PAR EIROPAS CENTRĀLO BANKU SISTĒMAS STATŪTIEM UN EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS STATŪTIEM AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, NOLŪKĀ pieņemt Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtus un Eiropas Centrālās

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (II) 2615. sanāksme Datums: 2017. gada 9. februāris

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk