ER

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ER"

Transkripts

1 Eiropas Parlaments Sesijas dokuments A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija) (COM(2015)0049 C8-0041/ /0174(COD)) Juridiskā komiteja Referents: Jiří Maštálka A8-0203/2015 Eiropas Parlamenta nostājas projektu pēc Parlamenta un Padomes dienestu veiktās juridiski lingvistiskās pārbaudes izteikt šādi: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/... (... gada...), ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija) RR\ doc PE v02-00 Vienoti daudzveidībā

2 EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu, ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1, saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 2, gada 10. decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). 2 Eiropas Parlamenta... nostāja. PE v /39 RR\ doc

3 tā kā: (1) Padomes Regula (ES) Nr. 3286/94 1 ir vairākas reizes būtiski grozīta 2. Skaidrības un praktisku apsvērumu dēļ minētā regula būtu jākodificē. (2) Kopējā tirdzniecības politika ir jābalsta uz vienotiem principiem, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecības aizsardzības pasākumiem. (3) Būtu jānosaka Savienības procedūras, lai nodrošinātu efektīvu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem. (4) Starptautiskās tirdzniecības noteikumi ir galvenokārt tie, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības Organizācijas ( PTO ) aizgādnībā un noteikti PTO dibināšanas līguma pielikumos, bet tie var iektvert arī noteikumus, kas paredzēti jebkurā citā nolīgumā, kura puse ir Savienība, un kas piemērojami tirdzniecībā starp Savienību un trešām valstīm. Ir lietderīgi dot skaidru priekšstatu par to nolīgumu veidiem, uz kuriem attiecas jēdziens starptautiskās tirdzniecības noteikumi. 1. Padomes Regula (EK) Nr. 3286/94 (1994. gada 22. decembris), ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 349, , 71. lpp.). 2 Skat. I pielikumu. RR\ doc 3/39 PE v02-00

4 (5) To Savienības procedūru, ar ko nodrošināt efektīvu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, pamatā vajadzētu būt Savienības tiesību juridiskajam mehānismam, kurš ir pilnīgi pārskatāms un nodrošina lēmuma pieņemšanu par Savienības tiesību izmantošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, balstoties uz precīzu faktisko informāciju un juridisko analīzi. (6) Šāda mehānisma mērķis būtu nodrošināt procesuālos līdzekļus, lai lūgtu Savienības iestādēm reaģēt uz trešo valstu ieviestajiem vai uzturētajiem šķēršļiem tirdzniecībā, kuri rada kaitējumu vai citādi negatīvi ietekmē tirdzniecību, ar noteikumu, ka saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskās tirdzniecības noteikumiem pastāv tiesības veikt darbības pret šādiem šķēršļiem. (7) Dalībvalstu tiesībām izmantot šādu mehānismu nebūtu jāskariespēja dalībvalstīm izvirzīt tādus pašus vai līdzīgus jautājumus, izmantojot citas pastāvošas Savienības procedūras, un jo īpaši ar Līguma 207. panta 3. punktu izveidotajā komitejā. PE v /39 RR\ doc

5 (8) Būtu jāņem vērā saskaņā ar Līguma 207. panta 3. punktu izveidotās komitejas institucionālā loma padomu izstrādāšanā Savienības iestādēm visos tirdzniecības politikas jautājumos. Tādēļ minēto komiteju vajadzētu informēt par atsevišķu lietu attīstības gaitu, lai ļautu tai izvērtēt šo lietu saistību ar plašāku politiku. (9) Ir lietderīgi prasīt, lai Savienībai rīkotos atbilstīgi savām starptautiskajām saistībām un gadījumos, kad šādas saistības izriet no nolīgumiem, lai Savienība uzturētu līdzsvaru starp tiesībām un pienākumiem, kuru noteikšana ir minēto nolīgumu mērķis. (10) Ir lietderīgi arī noteikt, ka jebkuriem pasākumiem, ko veic saskaņā ar attiecīgajām procedūrām, būtu jāatbilst Savienības starptautiskajām saistībām, kā arī tiem nebūtu jāskar citi pasākumi, kurus šajā regulā neparedzētajos gadījumos var noteikt tieši saskaņā ar Līguma 207. pantu. (11) Būtu jānosaka arī procesuālie noteikumi, kas jāievēro šajā regulā paredzētajā pārbaudes procedūrā, jo īpaši attiecībā uz Savienības iestāžu un iesaistīto pušu tiesībām un pienākumiem, un nosacījumiem, pie kādiem ieinteresētās puses drīkst saņemt informāciju un lūgt tās informēt par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, kas izriet no pārbaudes procedūras. RR\ doc 5/39 PE v02-00

6 (12) Rīkojoties saskaņā ar šo regulu, Savienībai ir jāpatur prātā vajadzība pēc ātras un efektīvas rīcības, piemērojot šajā regulā paredzētās lēmumu pieņemšanas procedūras. (13) Komisijai saskaņā ar Savienības starptautiskajām tiesībām un saistībām ir pienākums rīkoties attiecībā uz trešo valstu ieviestajiem vai uzturētajiem šķēršļiem tirdzniecībā tikai tad, ja iejaukšanās ir nepieciešama Savienības interesēs. Novērtējot šādas intereses, Komisijai būtu pienācīgi jāapsver visu procesā iesaistīto pušu viedokļi. (14) Šajā regulā paredzēto pārbaudes procedūru īstenošanai nepieciešami vienādi nosacījumi, lai pieņemtu lēmumus par minētās pārbaudes procedūru veikšanu un pasākumiem, kuri izriet no procedūras. Minētie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, , 13. lpp.). PE v /39 RR\ doc

7 (15) Notiekošo pārbaudes pasākumu apturēšanai būtu piemēroti izmantot konsultēšanās procedūru, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un to loģisko saistību ar pasākumu pieņemšanu. (16) Eiropas Parlaments un Padome būtu jāinformē par notikumu gaitu saistībā ar šo regulu, lai tie varētu apsvērt to plašāku politisko ietekmi. (17) Turklāt, gadījumos, kad nolīgums ar trešo valsti šķiet piemērotākais veids, kā atrisināt šķēršļa tirdzniecībā dēļ radušās domstarpības, šajā nolūkā sarunas būtu jārisina saskaņā ar Līguma 207. pantā noteiktajām procedūrām, IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. RR\ doc 7/39 PE v02-00

8 1. pants Priekšmets Šī regula nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kuri ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas ( PTO ) aizgādnībā un kuru mērķis, ievērojot atbilstību esošajām starptautiskajām saistībām un procedūrām, ir: a) reaģēt uz tiem šķēršļiem tirdzniecībā, kuri ietekmē Savienības tirgu, lai novērstu to radīto kaitējumu; b) reaģēt uz tiem šķēršļiem tirdzniecībā, kuri ietekmē trešās valsts tirgu, lai novērstu to radīto negatīvo ietekmi uz tirdzniecību. Pirmajā daļā minētās procedūras jo īpaši piemēro starptautisko domstarpību atrisināšanas procedūru uzsākšanā un sekojošā veikšanā, un izbeigšanā kopējās tirdzniecības politikas jomā. PE v /39 RR\ doc

9 2. pants Definīcijas 1. Šajā regulā piemēro šādas definīcijas: a) šķēršļi tirdzniecībā ir jebkura trešās valsts ieviesta vai uzturēta tirdzniecības prakse, attiecībā uz kuru starptautiskās tirdzniecības noteikumi paredz rīcības tiesības; šādas rīcības tiesības pastāv, kad starptautiskās tirdzniecības noteikumi tieši aizliedz praksi vai piešķir prakses iespaidotajai pusei tiesības prasīt attiecīgās prakses ietekmes likvidēšanu; b) Savienības tiesības ir starptautiskās tirdzniecības tiesības, ko Savienība var izmantot saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem; šajā kontekstā starptautiskās tirdzniecības noteikumi ir galvenokārt tie, kas noteikti PTO aizgādnībā un iekļauti PTO dibināšanas līguma pielikumos, bet tie var būt arī noteikumi, kas ir noteikti jebkurā citā nolīgumā, kurā Savienība ir puse, un kurš nosaka tirdzniecībā starp Savienību un trešām valstīm piemērojamos noteikumus; RR\ doc 9/39 PE v02-00

10 c) kaitējums ir jebkurš mantisks kaitējums, kuru Savienības rūpniecībai rada vai draud radīt šķērslis tirdzniecībā attiecībā uz produktu vai pakalpojumu Savienības tirgū; d) negatīva ietekme uz tirdzniecību ir negatīva ietekme, ko Savienības uzņēmumiem attiecībā uz produktu vai pakalpojumu rada vai draud radīt šķērslis tirdzniecībā jebkuras trešās valsts tirgū un kas būtiski ietekmē Savienības vai Savienības reģiona tautsaimniecību vai kādu Savienības saimnieciskās darbības nozari; fakts, ka sūdzības iesniedzējs cieš no šādas negatīvas ietekmes, netiek uzskatīts par pietiekošu, lai pats par sevi attaisnotu Savienības iestāžu darbību; PE v /39 RR\ doc

11 e) Savienības rūpniecība ir vai nu: i) visi, kuri Savienībā ražo vai piegādā: produktus vai pakalpojumus, kas ir identiski vai līdzīgi produktam vai pakalpojumam, uz kuru attiecas šķērslis tirdzniecībā, ar šo produktu vai pakalpojumu tieši konkurējošus produktus vai pakalpojumus, vai kas ir tāda produkta patērētāji vai pārstrādātāji, vai tāda pakalpojuma patērētāji vai lietotāji, uz kuru attiecas šķērslis tirdzniecībā; vai ii) visi tie ražotāji vai piegādātāji, kuru kopējā jauda sastāda lielāko daļu no Savienības attiecīgo produktu vai pakalpojumu ražošanas kopumā; tomēr: kad ražotāji vai piegādātāji ir saistīti ar eksportētājiem vai importētājiem, vai paši ir tā produkta vai pakalpojuma importētāji, uz kuru attiecas šķēršļi tirdzniecībā, jēdzienu Savienības rūpniecība var interpretēt kā norādi uz pārējiem ražotājiem vai piegādātājiem, RR\ doc 11/39 PE v02-00

12 īpašos apstākļos ražotājus vai piegādātājus kādā Savienības reģionā var uzskatīti par Savienības rūpniecību, ja to jauda kopumā sastāda lielāko daļu no attiecīgā produkta vai pakalpojuma apjoma dalībvalstī vai dalībvalstīs, kurā(-s) atrodas reģions, ar noteikumu, ka ietekme, ko rada šķērslis tirdzniecībā, ir koncentrēta attiecīgajā dalībvalstī vai attiecīgajās dalībvalstīs; f) Savienības uzņēmums ir saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem izveidota uzņēmējsabiedrība vai firma ar juridisko adresi, centrālo vadību vai galveno darījumdarbības vietu Savienībā, kas tieši saistīti ar tādu preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, uz kuriem attiecas šķērslis tirdzniecībā; g) pakalpojumi ir tie pakalpojumi, attiecībā uz kuriem Savienība var noslēgt starptautiskus nolīgumus, pamatojoties uz Līguma 207. pantu. PE v /39 RR\ doc

13 2. Šajā regulā jēdziens pakalpojumu sniedzēji ne jēdziena Savienības rūpniecība, ne jēdziena Savienības uzņēmums kontekstā neskar jebkāda konkrētā pakalpojuma nekomerciālo raksturu, kāds tam var būt saskaņā ar dalībvalsts normatīvajiem aktiem. 3. pants Sūdzība Savienības rūpniecības vārdā 1. Rakstisku sūdzību drīkst iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, vai jebkura apvienība bez juridiskās personas statusa, kura darbojas Savienības rūpniecības vārdā un uzskata, ka tā ir cietusi kaitējumu, ko rada Savienības tirgu ietekmējoši šķēršļi tirdzniecībā. RR\ doc 13/39 PE v02-00

14 2. Sūdzībā ietver pietiekamus pierādījumus par šķēršļu esamību tirdzniecībā un par to radīto kaitējumu. Kaitējumu vajadzības gadījumā pierāda, pamatojoties uz 11. pantā izklāstīto faktoru ilustratīvo sarakstu. 4. pants Sūdzība Savienības uzņēmumu vārdā 1. Rakstisku sūdzību drīkst iesniegt jebkurš Savienības uzņēmums vai jebkura apvienība ar juridiskas personas statusu vai bez tā, kas darbojas viena vai vairāku Savienības uzņēmumu vārdā un uzskata, ka šādi Savienības uzņēmumi ir cietuši no negatīvas ietekmes uz tirdzniecību, ko rada trešās valsts tirgu ietekmējoši šķēršļi tirdzniecībā. 2. Sūdzībā ietver pietiekamus pierādījumus par šķēršļu esamību tirdzniecībā un to radīto negatīvo ietekmi uz tirdzniecību. Negatīvo ietekmi uz tirdzniecību vajadzības gadījumā pierāda, pamatojoties uz 11. pantā izklāstīto faktoru ilustratīvo sarakstu. PE v /39 RR\ doc

15 5. pants Sūdzības procedūras 1. Sūdzības, kas minētas 3. un 4. pantā, iesniedz Komisijai, kura to kopijas nosūta dalībvalstīm. 2. Sūdzību var atsaukt, un šādā gadījumā procedūru var izbeigt, ja vien šāda izbeigšana nav pretrunā ar Savienības interesēm. 3. Ja atklājas, ka sūdzībā nav sniegti pietiekami pierādījumi, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu, par to informē sūdzības iesniedzēju. Ja Komisija nolemj, ka sūdzībā nav sniegti pietiekami pierādījumi, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu, tā par to informē dalībvalstis. RR\ doc 15/39 PE v02-00

16 4. Komisija pēc iespējas ātri pieņem lēmumu par Savienības pārbaudes procedūras uzsākšanu pēc jebkuras saskaņā ar 3. vai 4. pantu iesniegtas sūdzības. Lēmumu pieņem 45 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas. Minēto termiņu pēc sūdzības iesniedzēja lūguma vai vienošanās var apturēt, lai nodrošinātu iespēju sniegt papildu ziņas, kuras var būt vajadzīgas, lai pilnībā novērtētu sūdzības iesniedzēja prasības pamatotību. 6. pants Dalībvalsts lūgums 1. Jebkura dalībvalsts var prasīt, lai Komisija uzsāk 1. pantā minētās procedūras. PE v /39 RR\ doc

17 2. Dalībvalsts iesniedz Komisijai pietiekamu pierādījumu sava lūguma pamatošanai attiecībā uz šķēršļiem tirdzniecībā un jebkuru to radīto ietekmi. Ja pierādījums par kaitējumu vai negatīvu ietekmi uz tirdzniecību ir pietiekams, to iesniedz, vajadzības gadījumā pamatojoties uz 11. pantā izklāstīto faktoru ilustratīvo sarakstu. 3. Komisija par šiem lūgumiem nekavējoties paziņo citām dalībvalstīm. 4. Ja atklājas, ka pieprasījumā nav sniegti pietiekami pierādījumi, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu, par to atbilstīgi informē dalībvalsti. Ja Komisija nolemj, ka lūgumā nav sniegti pietiekami pierādījumi, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu, tā par to informē dalībvalstis. 5. Komisija pēc iespējas ātri pieņem lēmumu par Savienības pārbaudes procedūras uzsākšanu pēc jebkura dalībvalsts saskaņā ar šo pantu iesniegtā lūguma. Lēmumu pieņem 45 dienu laikā pēc lūguma iesniegšanas. Minēto termiņu pēc pieteicējas dalībvalsts lūguma vai vienošanās var apturēt, lai nodrošinātu iespēju sniegt papildu ziņas, kuras var būt vajadzīgas, lai pilnībā novērtētu pieteicējas dalībvalsts prasības pamatotību. RR\ doc 17/39 PE v02-00

18 7. pants Komiteju procedūra 1. Komisijai palīdz Tirdzniecības šķēršļu komiteja ( komiteja ). Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/ pantu. 3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/ pantu. 8. pants Informācija Eiropas Parlamentam un Padomei Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei informāciju, kas sniegta, ievērojot šo regulu, lai tie varētu izvērtēt jebkādu plašāku ietekmi uz kopējo tirdzniecības politiku. PE v /39 RR\ doc

19 9. pants Savienības pārbaudes procedūra 1. Ja Komisija konstatē, ka pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu pārbaudes procedūras sākšanu, un ka tā ir nepieciešama Savienības interesēs, Komisija: a) paziņo par pārbaudes procedūras uzsākšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; paziņojumā norāda attiecīgo produktu vai pakalpojumu un attiecīgās valstis, sniedz saņemtās informācijas apkopojumu un paredz, ka visa attiecīgā informācija ir jāpaziņo Komisijai; tā nosaka termiņu, kurā ieinteresētās personas var pieteikties mutiskai uzklausīšanai Komisijā saskaņā ar 5. punktu; b) oficiāli paziņo tās valsts vai to valstu, uz kurām attiecas procedūra, pārstāvjiem, un ar ko pēc vajadzības var veikt konsultācijas; RR\ doc 19/39 PE v02-00

20 c) veic pārbaudi Savienības līmenī, sadarbojoties ar dalībvalstīm. Ja Komisija nolemj, ka sūdzībā ir sniegti pietiekami pierādījumi, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu, tā par to informē dalībvalstis. 2. Komisija pēc vajadzības: a) ievāc visu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu, un mēģina šo informāciju pārbaudīt pie importētājiem, tirgotājiem, aģentiem, ražotājiem, tirdzniecības apvienībām un organizācijām ar noteikumu, ka attiecīgie uzņēmumi vai organizācijas tam piekrīt; b) veic izmeklēšanu trešo valstu teritorijā ar noteikumu, ka par to ir oficiāli paziņots minēto valstu valdībām, un tās saprātīgā termiņā nebija pret to iebildušas. Komisijai izmeklēšanā palīdz to dalībvalstu amatpersonas, kuru teritorijā tiek veiktas pārbaudes, ar noteikumu, ka to lūdz attiecīgā dalībvalsts. PE v /39 RR\ doc

21 3. Dalībvalstis pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visas pārbaudei vajadzīgās ziņas Komisijas sīki izstrādātajā kārtībā. 4. Sūdzības iesniedzēji, attiecīgie eksportētāji un importētāji, un attiecīgās valsts vai attiecīgo valstu pārstāvji drīkst: a) pārbaudīt visu Komisijai sniegto informāciju, izņemot to, kas attiecas uz Komisijas un pārvalžu izmantotajiem iekšējiem dokumentiem, ar noteikumu, ka attiecīgā informācija ir būtiska to tiesību aizstāvībā un nav konfidenciāla 10. panta nozīmē, un Komisija to izmanto savā pārbaudes procedūrā; attiecīgās personas vēršas pie Komisijas ar rakstisku, argumentētu pieprasījumu, norādot vajadzīgo informāciju; b) prasīt, lai viņus informē par būtiskākajiem faktiem un apsvērumiem, kas izriet no pārbaudes procedūras. RR\ doc 21/39 PE v02-00

22 5. Komisija var uzklausīt attiecīgās puses. Komisija šīs puses uzklausa, ja tās Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajā paziņojumā noteiktajā termiņā ir iesniegušas lūgumu uzklausīt, norādot, ka ir puses, uz kurām pirmām kārtām attiecas procedūras rezultāts. 6. Komisija pēc pieprasījuma dod iespēju šīm ieinteresētajām pusēm tikties, lai tās varētu izteikt pretējus viedokļus un izvirzīt jebkuru pretargumentu. Nodrošinot šo iespēju, Komisija ņem vērā pušu vēlmes un vajadzību ievērot konfidencialitāti. Nevienai pusei nav pienākums apmeklēt sanāksmi, un tās neapmeklēšana nekaitē attiecīgās puses prasībai. 7. Ja Komisijas pieprasīto informāciju nesniedz saprātīgā termiņā vai izmeklēšana tiek būtiski kavēta, tad konstatējumus var izdarīt, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem. PE v /39 RR\ doc

23 8. Pabeigusi savu pārbaudi, Komisija ziņo Komitejai. Ziņojumu sniedz piecu mēnešu laikā pēc paziņojuma par procedūras uzsākšanu, ja vien sakarā ar pārbaudes sarežģītību Komisija nepagarina termiņu līdz septiņiem mēnešiem. 10. pants Konfidencialitāte 1. Saskaņā ar šo regulu saņemto informāciju izmanto tikai tam mērķim, kuram tā pieprasīta. 2. Komisija un dalībvalstis, ietverot to abu ierēdņus, neatklāj jebkādu konfidenciālu informāciju, kas saņemta, ievērojot šo regulu, vai jebkādu informāciju, ko puse pārbaudes procedūrā sniegusi konfidenciāli, bez šādas informācijas sniedzēja īpašas atļaujas. Katrā pieprasījumā pēc konfidenciāla režīma norāda, kāpēc informācija ir konfidenciāla, un tam pievieno informācijas nekonfidenciālu apkopojumu vai pamatojumu, kāpēc informāciju nav iespējams apkopot. RR\ doc 23/39 PE v02-00

24 3. Informāciju atzīst par konfidenciālu, ja pastāv iespēja, ka tās izpaušana var būtiski negatīvi ietekmēt attiecīgās informācijas sniedzēju vai avotu. 4. Ja izrādās, ka pieprasījums pēc konfidencialitātes nav pamatots un sniedzējs vai nu nevēlas informāciju darīt zināmu atklātībai, vai atļaut tās izpaušanu vispārinātā vai apkopojuma veidā, attiecīgo informāciju var neņemt vērā. 5. Šis pants neliedz Savienības iestādēm izpaust vispārēju informāciju un jo īpaši saskaņā ar šo regulu pieņemto lēmumu pamatojumu. Veicot šādu izpaušanu, ņem vērā ieinteresēto pušu likumīgās intereses attiecībā uz to komercnoslēpumu neizpaušanu. PE v /39 RR\ doc

25 11. pants Pierādījumi 1. Kaitējuma pārbaude, atkarībā no apstākļiem, ietver šādus faktorus: a) attiecīgā Savienības importa vai eksporta apjoms, jo sevišķi gadījumā, kad attiecīgajā tirgū bijusi ražošanas vai patēriņa būtiska palielināšanās vai samazināšanās absolūtā vai relatīvā izpratnē; b) Savienības rūpniecības konkurentu cenas, jo īpaši, lai noteiktu, vai Savienības vai trešā valsts tirgos ir bijis būtisks Savienības rūpniecības cenu samazinājums; c) izrietošā ietekme uz Savienības rūpniecību, un tendences, ko uzrāda atsevišķi tautsaimniecības faktori, piemēram: ražošana, jaudas izlietojums, uzkrājumi, tirdzniecība, tirgus daļa, cenas (tas ir, cenu samazināšana vai cenu pieauguma nepieļaušana, kas parasti būtu parādījusies), peļņa, kapitāla atdeve, investīcijas, nodarbinātība. RR\ doc 25/39 PE v02-00

26 2. Gadījumos, kad ir aizdomas par kaitējuma draudiem, Komisija arī pārbauda, vai ir skaidri paredzams, ka konkrētā situācija var izvērsties par faktisku kaitējumu. Šajā sakarā var ņemt vērā arī šādus faktorus: a) eksporta pieauguma koeficientu tirgū, kurā konkurē Savienības produkti; b) izcelsmes vai eksporta valsts eksporta jaudu, kas jau pastāv vai būs izmantojama paredzamā nākotnē, un varbūtību, ka attiecīgās jaudas radīto eksportu veiks uz a) apakšpunktā minēto tirgu. 3. Kaitējumu, ko rada citi faktori, kuri vai nu atsevišķi, vai kopā arī negatīvi ietekmē Savienības rūpniecību, uz iepriekšminēto praksi nav jāattiecina. PE v /39 RR\ doc

27 4. Gadījumā, kad pastāv aizdomas par negatīvu ietekmi uz tirdzniecību, Komisija pārbauda attiecīgās negatīvās ietekmes iedarbību uz Savienības vai Savienības reģiona tautsaimniecību, vai saimnieciskās darbības nozari tajā. Šajā nolūkā Komisija var atkarībā no apstākļiem ņemt vērā 1. un 2. punktā minētos faktorus. Negatīva ietekme uz tirdzniecību var inter alia rasties situācijās, kad jebkurš šķērslis tirdzniecībā nepieļauj, kavē vai novirza tirdzniecības plūsmas attiecībā uz produktu vai pakalpojumu, vai situācijās, kad šķēršļi tirdzniecībā ir materiāli ietekmējuši Savienības uzņēmumu piegādes vai ieguldījumus, piemēram, detaļas un sastāvdaļas vai izejvielas. Ja pastāv aizdomas par negatīvas ietekmes draudiem tirdzniecībā, Komisija arī pārbauda, vai ir skaidri paredzams, ka konkrētā situācija var izvērsties par faktisku negatīvu ietekmi uz tirdzniecību. 5. Pārbaudot pierādījumus par negatīvu ietekmi uz tirdzniecību, Komisija ņem vērā arī noteikumus, principus vai paražas, kas reglamentē rīcības tiesības saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem noteikumiem, kas minēti 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā. RR\ doc 27/39 PE v02-00

28 6. Pēc tam Komisija pārbauda jebkurus citus atbilstīgus pierādījumus, kuri ir ietverti sūdzībā vai lūgumā. Šajā sakarā 1. līdz 5. punktā minētais faktoru un norāžu saraksts nav izsmeļošs, kā arī nedz vienam, nedz vairākiem no šādiem faktoriem un norādēm nav izšķiroši jānorāda uz kaitējuma esamību vai negatīvu ietekmi uz tirdzniecību. 12. pants Procedūras izbeigšana un atlikšana 1. Ja tās pārbaudes procedūras rezultātā, kas veikta, ievērojot 9. pantu, konstatē, ka Savienības interesēs nav jāveic turpmākas darbības, procedūra tiek izbeigta saskaņā ar 7. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru. 2. Ja pēc tās pārbaudes procedūras, kas veikta, ievērojot 9. pantu, attiecīgā(-s) trešā(-s) valsts(-is) veic pasākumus, kas tiek atzīti par pietiekamiem, un tādēļ Savienības rīcība nav vajadzīga, Komisija procedūru var apturēt saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. PE v /39 RR\ doc

29 Komisija pārrauga minēto pasākumu īstenošanu, vajadzības gadījumā pamatojoties uz periodiski sniegtu informāciju, ko tā var pieprasīt no attiecīgajām trešām valstīm un pēc vajadzības pārbaudīt. Ja attiecīgās(-o) trešās(-o) valsts(-u) veiktie pasākumi ir pārtraukti, apturēti vai īstenoti nepienācīgi vai Komisijai ir pamats uzskatīt, ka tas tā ir, vai ja informācija, ko Komisija pieprasījusi saskaņā ar otro daļu nav tikusi sniegta, Komisija informē dalībvalstis, un vajadzības gadījumā, ja to attaisno izmeklēšanas rezultāti un jaunatklātie fakti, tiek veikti jebkuri pasākumi saskaņā ar 14. panta 2. punktu. RR\ doc 29/39 PE v02-00

30 3. Ja pēc pārbaudes procedūras, kas veikta, ievērojot 9. pantu, ai jebkurā laikā pirms starptautiskas domstarpību atrisināšanas procedūras, tās laikā vai pēc tam šķiet, ka vispiemērotākais veids, kā atrisināt domstarpības, kas izriet no tirdzniecības ierobežojumiem, ir noslēgt ar attiecīgo(-ajām) trešo(-ajām) valsti(-īm) nolīgumu, kurš var grozīt Savienības un attiecīgās(-o) trešās(-o) valsts(-u) materiālās tiesības, Komisija procedūru aptur saskaņā ar 7. panta 2. punktā paredzēto konsultēšanās procedūru, un notiek sarunas saskaņā ar Līguma 207. pantu. 13. pants Tirdzniecības politikas pasākumu veikšana 1. Ja pārbaudes procedūras rezultātā, ja vien faktiskais un juridiskais stāvoklis nav tāds, ka pārbaudes procedūru nevar pieprasīt, tiek konstatēts, ka Savienības interesēs vajadzīga rīcība, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, nolūkā novērst kaitējumu vai negatīvu ietekmi uz tirdzniecību, ko rada trešo valstu ieviestie vai uzturētie šķēršļi tirdzniecībā, atbilstīgos pasākumus nosaka saskaņā ar 14. pantā noteikto procedūru. PE v /39 RR\ doc

31 2. Ja Savienības starptautiskās saistības prasa iepriekšējas starptautiskas konsultāciju vai domstarpību atrisināšanas procedūras izpildi, 3. punktā minētos pasākumus nosaka tikai pēc šīs procedūras izbeigšanas un, ņemot vērā tās rezultātus. Jo īpaši, ja Savienība ir lūgusi starptautisko strīdu atrisināšanas institūciju norādīt un atļaut pasākumus, kas ir piemēroti starptautiskās domstarpību atrisināšanas procedūras rezultātu ieviešanai, Savienības tirdzniecības politikas pasākumi, kuri var būt vajadzīgi pēc šādas atļaujas saņemšanas, atbilst minētās starptautiskās domstarpību atrisināšanas institūcijas ieteikumam. 3. Var veikt jebkādus tirdzniecības politikas pasākumus, kas ir atbilstīgi pastāvošajām starptautiskajām saistībām un procedūrām, jo īpaši šādus: a) jebkuru no tirdzniecības politikas sarunām izrietošu koncesiju apturēšana vai atcelšana; RR\ doc 31/39 PE v02-00

32 b) esošo muitas nodevu palielināšana vai importa aplikšana ar jebkādu citu maksājumu; c) kvantitātes ierobežojumu vai jebkādu citu tādu pasākumu noteikšana, kuri groza importēšanas vai eksportēšanas nosacījumus vai citādi ietekmē tirdzniecību ar attiecīgo trešo valsti. 4. Attiecīgajos lēmumos norāda to pamatojumu, un tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Publikācija ir arī uzskatāma par paziņojumu galvenokārt ieinteresētajām valstīm un pusēm. 14. pants Lēmumu pieņemšanas procedūras 1. Gadījumā, kad Savienība pēc 3. vai 4. pantā minētās sūdzības vai 6. pantā minētā lūguma izmanto starptautiskās konsultācijas vai domstarpību atrisināšanas procedūras, lēmumus attiecībā uz attiecīgo procedūru sākšanu, veikšanu vai izbeigšanu pieņem Komisija. PE v /39 RR\ doc

33 Gadījumā, ja Komisija nolemj ierosināt, veikt vai izbeigt oficiālas starptautiskas konsultācijas vai domstarpību atrisināšanas procedūras, tā par to informē dalībvalstis. 2. Ja pēc tam, kad Savienība ir rīkojusies saskaņā ar 13. panta 2. punktu, tai ir jāpieņem lēmums par tirdzniecības politikas pasākumiem, kas jāpieņem saskaņā ar 12. panta 2. punkta trešo daļu vai 13. pantu, tā nekavējoties rīkojas saskaņā ar Līguma 207. pantu un vajadzības gadījumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 654/ vai jebkurām citām piemērojamām procedūrām. 15. pants Ziņojums Komisija iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu savā gada ziņojumā par tirdzniecības aizsardzības pasākumu piemērošanu un īstenošanu, ko iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, ievērojot 22.a pantu Padomes Regulā (EK) 1225/ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 654/2014 (2014. gada 15. maijs) par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 189, , 50. lpp.). 2 Padomes Regula (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 343, , 51. lpp.). RR\ doc 33/39 PE v02-00

34 16. pants Vispārīgi noteikumi Šo regulu nepiemēro gadījumos, uz kuriem attiecas citi noteikumi kopējās tirdzniecības politikas jomā. Tas papildina: a) noteikumus, kas ievieš lauksaimniecības tirgu kopējo organizāciju, un to izpildes noteikumus; un b) saskaņā ar Līguma 352. pantu pieņemtos īpašos noteikumus, ko piemēro attiecībā uz lauksaimniecības produktu pārstrādes precēm. Tas neierobežo ne citus pasākumus, ko var veikt saskaņā ar Līguma 207. pantu, ne Savienības procedūras to ar šķēršļiem tirdzniecībā saistīto jautājumu risināšanā, kurus dalībvalstis izvirza saskaņā ar Līguma 207. pantu izveidotajā komitejā. PE v /39 RR\ doc

35 17. pants Atcelšana Regulu (EK) Nr. 3286/94 atceļ. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā. 18. pants Stāšanās spēkā Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula ir saistoša kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs...., Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā priekšsēdētājs priekšsēdētājs RR\ doc 35/39 PE v02-00

36 Padomes Regula (EK) Nr. 3286/94 (OV L 349, , 71. lpp.) I PIELIKUMS Atceltā regula ar tajā secīgi veikto grozījumu sarakstu Padomes Regula (EK) Nr. 356/95 (OV L 41, , 3. lpp.) Padomes Regula (EK) Nr. 125/2008 (OV L 40, , 1. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 37/2014 (OV L 18, , 1. lpp.) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 654/2014 (OV L 189, , 50. lpp.) Tikai pielikuma 4. punkts. Tikai 11. pants. PE v /39 RR\ doc

37 II PIELIKUMS ATBILSTĪBAS TABULA Regula (EK) Nr. 3286/94 Šī regula 1. pants 1. pants 2. panta 1. punkts 2. panta 1. punkts, ievadvārdi un a) apakšpunkts 2. panta 2. punkts 2. panta 1. punkts, b) apakšpunkts 2. panta 3. punkts 2. panta 1. punkts, c) apakšpunkts 2. panta 4. punkts 2. panta 1. punkts, d) apakšpunkts 2. panta 5. punkts, pirmā daļa, ievadvārdu pirmā daļa 2. panta 5. punkts, pirmā daļa, ievadvārdu otrā daļa 2. panta 1. punkts, e) apakšpunkts, ievadvārdi 2. panta 1. punkts, e) apakšpunkts, i) punkts, ievadvārdi 2. panta 5. punkts, pirmā daļa, pirmais ievilkums 2. panta 1. punkts, e) apakšpunkts, i) punkts, pirmais ievilkums 2. panta 5. punkts, pirmā daļa, otrais ievilkums 2. panta 1. punkts, e) apakšpunkts, i) punkts, otrais ievilkums 2. panta 5. punkts, pirmā daļa, trešais ievilkums 2. panta 1. punkts, e) apakšpunkts, i) punkts, trešais ievilkums 2. panta 5. punkts, otrā daļa, ievadvārdi 2. panta 1. punkts, e) apakšpunkts, ii) punkts, ievadvārdi 2. panta 5. punkts, otrā daļa, a) apakšpunkts 2. panta 1. punkts, e) apakšpunkts, ii) punkts, pirmais ievilkums 2. panta 5. punkts, otrā daļa, b) apakšpunkts 2. panta 1. punkts, e) apakšpunkts, ii) punkts, otrais ievilkums 2. panta 6. punkts 2. panta 1. punkts, f) apakšpunkts 2. panta 7. punkts 2. panta 2. punkts RR\ doc 37/39 PE v02-00

38 2. panta 8. punkts 2. panta 1. punkts, g) apakšpunkts 3. līdz 6. pants 3. līdz 6. pants 7. panta 1. punkts, a) apakšpunkts 7. panta 1. punkts 7. panta 1. punkts, b) apakšpunkts 7. panta 2. punkts 7. panta 1. punkts, c) apakšpunkts 7. panta 3. punkts 7. panta 2. punkts 8. pants 8. panta 1. punkts 9. panta 1. punkts 8. panta 2. punkts, a) apakšpunkts 9. panta 2. punkts, pirmā daļa, ievadvārdi un a) apakšpunkts 8. panta 2. punkts, b) apakšpunkts 9. panta 2. punkts, pirmā daļa, ievadvārdi un b) apakšpunkts 8. panta 2. punkts, c) apakšpunkts 9. panta 2. punkts, otrā daļa 8. panta 3. punkts 9. panta 3. punkts 8. panta 4. punkts, a) apakšpunkts 9. panta 4. punkts, pirmā daļa, ievadvārdi un a) apakšpunkts 8. panta 4. punkts, b) apakšpunkts 9. panta 4. punkts, pirmā daļa, ievadvārdi un b) apakšpunkts 8. panta 5. līdz 8. punkts 9. panta 5. līdz 8. punkts 9. panta 1. punkts 10. panta 1. punkts 9. panta 2. punkts, a) apakšpunkts 10. panta 2. punkts, pirmā daļa 9. panta 2. punkts, b) apakšpunkts 10. panta 2. punkts, otrā daļa 9. panta 3., 4. un 5. punkts 10. panta 3., 4. un 5. punkts PE v /39 RR\ doc

39 10. pants 11. pants 11. panta 1. punkts 12. panta 1. punkts 11. panta 2. punkts, a) apakšpunkts 12. panta 2. punkts, pirmā daļa 11. panta 2. punkts, b) apakšpunkts 12. panta 2. punkts, otrā daļa 11. panta 2. punkts, c) apakšpunkts 12. panta 2. punkts, trešā daļa 11. panta 3. punkts 12. panta 3. punkts 12. pants 13. pants 13. pants 14. pants 13.a pants 15. pants 15. panta 1. punkts, pirmā daļa, ievadvārdi 16. pants, pirmā daļa, ievadvārdi 15. panta 1. punkts, pirmā daļa, pirmais ievilkums 16. pants, pirmā daļa, a) punkts 15. panta 1. punkts, pirmā daļa, otrais ievilkums 16. pants, pirmā daļa, b) punkts 15. panta 1. punkts, otrā daļa 16. pants, otrā daļa 15. panta 2. punkts, pirmais teikums 17. pants, pirmā daļa 15. panta 2. punkts, otrais teikums 17. pants, otrā daļa 16. pants 18. pants I pielikums II pielikums (Attiecas uz visām valodām.) RR\ doc 39/39 PE v02-00

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 2011/0901B(COD) 5.3.2013 ***I ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un  ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Sesijas dokuments 10.7.2013 A7-0252/2013 ***I ZIŅOJUMS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, palielinot

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET NOLĪGUMS PAR DARBA APSTĀKĻIEM UN ATALGOJUMU KONFERENČU TULKIEM 1, KO PIEŅĒMUŠAS DARBĀ EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDES anotēts 2004. gada 13. oktobrī pēc tam, kad tika pieņemta Padomes 2004. gada 22. marta

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā 2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2005. gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienākumu neizpildi atbilstoši EKL 226. pantam, ko 2002.

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 20.4.2016 A8-0131/2 Grozījums Nr. 2 Roberto Gualtieri Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā Ziņojums Cora van Nieuwenhuizen Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos COM(2013)0641

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE Iepirkuma speciālista amata vakance (pagaidu darbinieks, AD 6) Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) ATSAUCE: EASO/2016/TA/021 Publikācija Amata nosaukums Ārējā Iepirkuma speciālists 1. MĒS ESAM Eiropas

Sīkāk

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 Nr. 343 Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 4. nodaļa 167. pants 1. punkts Attiecīgais deputāts divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par Parlamenta priekšsēdētāja

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk