Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc"

Transkripts

1 Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II) gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV tālruņa numurs: Operators: firma (nosaukums) vai vārds un uzvārds: SIA Līvbērzes enerģija adrese: Krustabaznīcas iela 9a, Rīga, LV tālruņa un faksa numurs: tālr , fakss e-pasta adrese: reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, komersanta vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods: reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā vai Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 2003.gada 09.aprīlī valdošā uzņēmuma nosaukums, ja operators ir koncerna atkarīgā sabiedrība - nav Operatora pilnvarotā kontaktpersona: vārds un uzvārds: Ingrid A. Mueller (Ingrīda Anete Millere) adrese: Jelgavas iela 2c, Līvbērzes pagasts, Jelgavas rajons, LV tālruņa un faksa numurs: tālr , fakss e-pasta adrese: Iekārta: Nosaukums: Katlu māja atrašanās vietas adrese: Jelgavas iela 2c, Līvbērzes pagasts, Jelgavas rajons, LV , Latvija atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas 56 41'58" 23 30'20" (ziemeļu platums) (austrumu garums) Iekārtas īpašnieks: firma (nosaukums) vai vārds un uzvārds: SIA Līvbērzes enerģija adrese: Krustabaznīcas iela 9a, Rīga, LV tālruņa un faksa numurs: tālr , fakss e-pasta adrese: reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, komersanta vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods: reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā vai Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 2003.gada 09.aprīlī Pieteiktās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumam: 1. Enerģētika: 1.1. punkts - sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus, izņemot bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas; JET-SEG-(II)-09 1

2 Iekārta, kas atbilst likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētajām piesārņojošajām darbībām, bet neatbilst pēc ražošanas jaudas vai saražotās produkcijas apjoma (atzīmēt ar X): NACE kods (kodi): Tvaika un karstā ūdens piegāde PRODCOM kods (kodi): Tvaika un karstā ūdens piegāde ; Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: Atļauja izsniegta (atzīmēt ar X): - jaunai piesārņojošai darbībai - esošai piesārņojošai darbībai X - būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā Atļauja SIA Līvbērzes enerģija dod tiesības saņemt emisijas kvotas vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā termiņā un, ievērojot atļaujā ietvertos nosacījumus, emitēt siltumnīcefekta gāzi: CO 2 Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes direktors: H. Verbelis Datums (paraksts un tā atšifrējums) Z.v. Atļaujas izsniegšanas datums Vieta: Jelgava Atļaujas saņēmējs Datums (paraksts un tā atšifrējums) Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 30.panta pirmo daļu vai īpaši atrunātiem nosacījumiem pašā atļaujā.". JET-SEG-(II)-09 2

3 A sadaļa Vispārīgā informācija par atļauju 1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja, un piemēroto normatīvo aktu uzskaitījums. SIA Līvbērzes enerģija katlu mājai siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja izsniegta, pamatojoties uz Ministru kabineta gada 22.aprīļa noteikumiem Nr. 400 Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība. Piemērotie normatīvie akti: 1. Likums Par piesārņojumu ; 2. Ministru kabineta 2004.gada 07.septembra.noteikumi Nr.778 Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju ; 3. Ministru kabineta 2004.gada 03.augusta noteikumi Nr.661 Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi ; 4. Ministru kabineta 2002.gada 09.jūlija noteikumi Nr.294 Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai ; 5. Likums Par mērījumu vienotību ; 6. Ministru kabineta 2007.gada 09.janvāra noteikumi Nr.40 Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu ; 7. Dabas resursu nodokļa likums ; 8. Ministru kabineta 2007.gada 19. jūnija noteikumi Nr.404 Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju. 9. Ministru kabineta 2007.gada 17.decembra rīkojums Nr. 809 Par Emisijas kvotu plānu gadam ; 10. EK Komisijas lēmums 2007/VII/18, ar ko nosaka pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai par tām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 1. 1 Atļaujas A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai numurs, spēkā esošas atļaujas gaisu piesārņojošo vielu emisijai no stacionārajiem piesārņojuma avotiem numurs (ja operators nav saņēmis atļauju A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai) vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma izsniegšanas datums un izsniedzējs. SIA Līvbērzes enerģija katlu mājas Jelgavas ielā 2c, Līvbērzes pagastā, Jelgavas rajonā, darbību reglamentē Valsts Vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē 2004.gada 20.decembrī izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. JET Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš. Atļaujas Nr. JET-SEG-(II)-09 siltumnīcefekta gāzu emisijai derīguma termiņš: gada 1.janvāris gada 31.decembris JET-SEG-(II)-09 3

4 Iesniegums atļaujas saņemšanai vides pārvaldē jāiesniedz: - vismaz 90 dienas pirms jauna noteiktā perioda sākuma (līdz 2012.gada 01.oktobrim); - vismaz 60 dienas pirms darbības izmaiņām esošajā piesārņojošā darbībā. Iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas gadījumā ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pārtraukšana, iesniegt Jelgavas RVP iesniegumu atbilstoši likuma Par piesārņojumu 30.panta ceturtajai daļai. 3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas. Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas kopijas rakstiski un elektroniski saskaņā ar pastāvošo likumdošanu ir nosūtītas: - Līvbērzes pagasta padomei, - Vides ministrijas klimata un atjaunojamo energoresursu departamentam, - Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai. 4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju. Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta. B sadaļa Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums 5. Pieteiktās darbības īss apraksts SIA Līvbērzes Enerģija izmantoto iekārtu kopējā jauda ir 30,1 MW. Siltumenerģijas ražošanai izmanto apkures katlus, kuros kā kurināmo pielieto dabas gāzi. Katlu mājā ir uzstādīti trīs AB-2 tipa katli: 1.katls (deglis GKP/700 M-1) ar jaudu 9,5 MW. Katla darba laika fonds 5800 h/a; lietderības koeficents 94,8%. 2.katls (deglis Weishaupt) ar jaudu 8,65 MW. Katla darba laika fonds 4500 h/a; lietderības koeficents 93,8%. 3.katls (deglis Weishaupt) ar jaudu 8,65 MW. Katla darba laika fonds 4500 h/a; lietderības koeficents 93,8%. Ir uzstādīta koģenerācijas stacija Jenbacher JMS 612 GS-N.L ar kopējo jaudu 3309 kw. Koģenerācijas stacijas elektroenerģijas ražošanas lietderības koeficents ir līdz 43,0%. Siltumenerģijas izmantošana paaugstina kopējo stacijas lietderības koeficentu līdz 86,6%. Kurināmais dabas gāze. Saražotās elektroenerģijas pārpalikums, pēc izmantošanas pašu vajadzībām, tiek nodots VAS Latvenergo vienotajā energosistēmā, bet saražotā siltumenerģija tiek izmantota ūdens uzsildīšanai apkures vajadzībām. Siltumenerģija tiek nodota citiem patērētājiem. SIA Līvbērzes enerģija darbības rezultātā siltumnīcefekta gāzu emisijas veidojas no kurināmā (dabas gāzes) sadedzināšanas. JET-SEG-(II)-09 4

5 6. Iekārtas atrašanas vieta Uzņēmums atrodas apmēram 1 km attālumā no Līvbērzes pagasta, rūpnieciskajā zonā. Tiešā tuvumā atrodas SIA Jelgawood ražošanas korpusi. Līdz Bērzes upei ir 350 metri. 7. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi 7.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi Saņemta Līvbērzes pagasta padomes vēstule nav iebildumu pret atļaujas izsniegšanu sabiedrības priekšlikumi Netika saņemti 8. Iesnieguma novērtējums 8.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana Uzņēmumā kā kurināmais tiek izmantota dabas gāzes, kas tiek uzskatīta par videi draudzīgu kurināmo. CO 2 samazināšanai ir uzstādīta koģenerācijas iekārta, kas vienlaicīgā siltuma un elektroenerģijas ražošanas kombinētā ciklā dod iespēju racionālāk izmantot kurināmo - dabas gāzi un samazināt kaitīgo un siltumnīcefektu radošo izmešu emisiju apkārtēja vidē ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi CO 2 tiks atdalīta no koģenerācijas stacijas dūmgāzēm. Šīm nolūkam paredzēts izmantot katalizatora filtru. Atdalītās CO 2 tiks pārdotas un izmantotas ražošanas procesā siltumnīcās. Līdz ar to no gada 01. janvāra ikgadējā emitētā CO 2 daudzums samazināsies par 6617 t CO resursu izmantošana (enerģija, kurināmais, izejvielas un palīgmateriāli) Katlu mājā ir uzstādīti trīs AB-2 tipa katli un koģenerācijas iekārta: 1.katls (deglis GKP/700 M-1) ar jaudu 9,5 MW. Katla darba laika fonds 5800 h/a; lietderības koeficents 94,8%. 2.katls (deglis Weishaupt) ar jaudu 8,65 MW. Katla darba laika fonds 4500 h/a; lietderības koeficents 93,8%. 3.katls (deglis Weishaupt) ar jaudu 8,65 MW. Katla darba laika fonds 4500 h/a; lietderības koeficents 93,8%. 4. koģenerācijas stacija Jenbacher JMS 612 GS-N.L ar kopējo jaudu 3309 kw. Kā kurināmais tiek izmantota dabas gāze. Kurināmā prognozētais patēriņš gada periodam atbilstoši tabulai. JET-SEG-(II)-09 5

6 3. tabula Nr. p.k. Kurināmais Dabas gāze (tūkst. m 3 ) , CO 2 emisija gaisā Kopējās CO2 emisijas (t),kas radušās no kurināmā dedzināšanas Kopējās CO2 emisijas (t), no ražošanas procesiem 9.tabula Kopējās CO2 emisijas (t) Gads * * * * * * plānotais CO 2 emisiju apjoms 8.5. informācija par reģistrāciju vides pārvaldības un audita sistēmas reģistrā Uzņēmums nav reģistrēts vides pārvaldības un audita sistēmas reģistrā. JET-SEG-(II)-09 6

7 C sadaļa Atļaujas nosacījumi 9. Tehnoloģisko iekārtu saraksts no kurām atļauta CO 2 emisija, un nosacījumi šo iekārtu darbībai. Atļauja izdota CO 2 emisijai no šādām SIA Līvbērzes enerģija katlu mājas iekārtām: N. p.k Tehnoloģiskās iekārtas nosaukums (tips, marka) Katls AB-2 (deglis GKP/700 M1) Katls AB-2 (deglis Weishaupt) Katls AB-2 (deglis Weishaupt) 4 Koģenerācijas stacija. Iekārta JMS 612 GS-N.L Emisijas avota kods A4 A4 A4 A1 Tehnoloģiskā paņēmiena (metodes) nosaukums Ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms 2.tabula Tehnoloģiskās iekārtas darbības uzsākšanas datums Kurināmā Nominālā sadedzināšana ievadītā siltuma jauda 10,02 MW Kurināmā Nominālā sadedzināšana ievadītā siltuma jauda 9,22 MW Kurināmā Nominālā sadedzināšana ievadītā siltuma jauda 9,22 MW Kurināmā Nominālā sadedzināšana ievadītā siltuma jauda 3,82 MW 10. Nosacījumi resursu izmantošanai enerģija Ievērot sadedzināšanas iekārtu un koģenerācijas iekārtas tehnoloģiskos režīmus kurināmais, izejvielas un palīgmateriāli 1. Gāzes patēriņu noteikt pamatojoties uz gāzes skaitītāja CGR-01 rādījumiem, kas uzstādīts katlu mājas gāzes vada ievadā. Gāzes patēriņu fiksēt 1 reizi maiņā un rezultātus reģistrēt atbilstošā gāzes patēriņa uzskaites žurnālā. 2. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparatūras rādījumiem vienu reizi mēnesī apliecināt ar uzņēmuma valdes priekšsēdētāja rīkojumu norīkotai atbildīgajai amatpersonai. JET-SEG-(II)-09 7

8 11. Nosacījumi CO 2 emisijas monitoringam emisijas apjoma noteikšanas metode (aprēķini vai nepārtraukti CO 2 emisijas mērījumi) Emisijas apjoma noteikšanas metode ir aprēķini emisijas apjoma noteikšana ar aprēķinu metodi (katram piesārņojošās darbības veidam un kurināmā, izejvielu, palīgmateriālu un saražotās produkcijas veidam): emisijas aprēķina formula Emisijas no sadedzināšanas procesiem aprēķināt atkarībā no patērētās dabas gāzes daudzuma: kur: CO 2 emisijas = darbības dati x emisijas faktors x oksidācijas faktors Darbības dati: ir patērētā kurināmā enerģijas saturs (TJ) pārskata perioda laikā. Patērētā kurināmā enerģijas saturu (TJ) aprēķināt pēc šādas formulas: Patērētā kurināmā enerģijas saturs [TJ] = patērētais kurināmais [Nm 3 ] x kurināmā zemākais sadegšanas siltums[tj/nm 3 ] piemērojamie emisijas apjoma noteikšanas metožu līmeņi, to apraksts (tai skaitā kurināmā, izejvielu, palīgmateriālu un saražotās produkcijas apjoma mērījumu biežums, izmantojamās mērierīces, nosacījumi mērierīču uzturēšanai un kalibrācijai, kurināmā, izejvielu, palīgmateriālu un saražotās produkcijas paraugu ņemšanas biežums un izmantojamās metodes, kurināmā, izejvielu, palīgmateriālu un saražotās produkcijas analizējamie parametri, analīžu biežums un izmantojamās metodes) SIA Līvbērzes enerģija gada vidējās paziņotās emisijas iepriekšējā gada tirdzniecības periodā ir mazākas par t, kas atbilst EK Komisijas lēmumā 2007/VII/18, ar ko nosaka pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai par tām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK noteiktajai A kategorijas iekārtu grupai un atbilstoši šai grupai noteikta līmeņu izvēle. 1. Emisijas apjomu no sadedzināšanas iekārtām, kas norādītas šīs atļaujas 2.tabulā, noteikšanai izmantot sekojošus metožu līmeņus un nosacījumus: Nr.p.k. 1. Darbība Kurināmā sadedzināšana (dabas gāze) Kurināmā plūsma Zemākās siltumspējas faktors Emisijas faktors Oksidācijas faktors Pārvēršanas faktors 2 2a 2a 2 - JET-SEG-(II)-09 8

9 Kur: Kurināmā plūsma: 2 līmenis Kurināmā patēriņu ziņošanas periodā noteikt ar maksimālo nenoteiktību, kas mazāka par ± 5,0 %. Dabasgāzes patēriņa uzskaitei izmantot sekojošu mērierīci: Mērierīces nosaukums Dabas gāzes skaitītājs CGR-01 Mērierīces pielietojums Dabas gāzes patēriņa komercuzsk aite uzņēmumā Atrašanās vietas apraksts Katlu mājas ievadā pie ofisa ēkas Mērierīces nenoteiktība % Ar kalibrēšanu saistīta nenoteiktība % Papildus nenoteiktī ba % ± 3 ± 0,32 nav Zemākais sadegšanas siltums: 2a. līmenis Piemērot valsts noteiktās zemākā sadegšanas siltuma vērtības attiecīgajam kurināmajam, kā attiecīgā dalībvalsts ziņojusi savā jaunākajā valsts uzskaitē, kas iesniegta ANO Pamatkonvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātā. Zemākā siltuma sadegšanas faktoru izsaka enerģētiskajās vienībās atbilstoši MK 2004.gada 07.jūlija noteikumu Nr.778, 8.4.punktam un šo noteikumu 1.pielikumam - dabasgāzei 33,66 TJ/milj.m 3 jeb 0, TJ/m 3 Emisijas faktors: 2a. līmenis Piemērot valsts noteiktos emisijas koeficientus attiecīgajam kurināmajam, ko attiecīgā dalībvalsts ziņojusi savā jaunākajā valsts uzskaitē, kas iesniegta ANO Pamatkonvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātā. Emisijas faktoru emisijas aprēķiniem izmanto Latvijas Vides aģentūras noteiktos emisijas faktorus atbilstoši MK 2004.gada 07. jūlija noteikumu Nr. 778, 8.1. punktam, kas noteikts Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras mājas lapā - dabasgāzei 56,10 kg/gj jeb 56,10 t/tj. Oksidācijas faktors: 2. līmenis Izmantot valstij specifiskos oksidācijas koeficientus, ko attiecīgā dalībvalsts ziņojusi savā jaunajā valsts uzskaitē, kas iesniegta ANO Pamatkonvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam. Kurināmajam atsauces oksidācijas/atsauces vērtību pieņem 0,995, kas atbilst 99,5% oglekļa pārvēršanai par CO 2 JET-SEG-(II)-09 9

10 2. Gāzes patēriņu noteikt pamatojoties uz gāzes skaitītāja CGR-01 rādījumiem, kas uzstādīts katlu mājas gāzes vada ievadā. Gāzes petēriņu fiksēt 1 reizi mēnesī un rezultātus reģistrēt atbilstošā gāzes patēriņa uzskaites žurnālā. 3. Saražotā siltuma daudzumu aprēķināt, pamatojoties uz patērētās dabas gāzes daudzumu ar aprēķina metodi un 1 reizi mēnesī fiksēt uzskaites žurnālā un apstiprināt ar atbildīgās personas parakstu. 4. Saražoto elektroenerģiju noteikt izmantojot elektroenerģijas skaitītāju, kas uzstādīts aiz koģenerācijas iekārtas. Skaitītāja rādījumus 1 reizi mēnesī fiksēt uzskaites žurnālā un apstiprināt ar atbildīgās personas parakstu. 5. Nodrošināt, lai monitoringa aprakstā norādītā mērierīces - dabas gāzes skaitītājs CGR- 01 un saražotās elektroenerģijas skaitītājs - būtu kalibrētas, noregulētas un regulāri pārbaudītas, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 09.janvāra noteikumiem Nr.40 Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu ; 6. Nekavējoties ierosināt grozījumus šajā atļaujā, ja: a) ir mainījušies pieejamie dati, kas ļauj emisijas noteikt ar lielāku pareizību; b) ir sākusies agrāk nebijusi emisija; c) būtiski mainījies kurināmā veids; d) ar monitoringa metodoloģiju iegūtajos datos ir konstatētas kļūdas; e) Jelgavas RVP ir pieprasījusi izdarīt izmaiņas atrunas, kas attiecināmas uz zemāku emisijas apjoma noteikšanas metožu līmeņu piemērošanu Uz uzņēmumu neattiecas nepārtrauktas CO 2 emisijas mērīšanas sistēmas apraksts Nepārtraukta CO 2 emisijas mērīšana nav paredzēta monitoringa datu kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles procedūras apraksts. 1. Izveidot, ieviest, dokumentēt un uzturēt efektīvas datu vākšanas un apstrādes darbības siltumnīcefekta gāzu izraisošo darbību monitoringam un ziņošanai saskaņā ar apstiprināto monitoringa plānu un šo atļauju. 2. Norīkot atbildīgo personu par visām datu plūsmas darbībām un visām kontroles darbībām, apmācīt atbildīgo personu monitoringa aprakstā iekļauto prasību izpildei. 3. Monitoringa veikšanai izmantot monitoringa aprakstā minēto gāzes skaitītāju. 4. Nodrošināt, lai monitoringa aprakstā norādītā mērierīce būtu kalibrēta, noregulēta un regulāri pārbaudīta atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 09.janvāra noteikumiem Nr.40 Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu ; JET-SEG-(II)-09 10

11 5. Rakstiski dokumentēt visu informāciju atbilstoši šīs atļaujas punkta nosacījumiem. 6. Veikt datu pārbaudi, lai konstatētu monitoringa kļūdas, izmantojot vertikālo datu salīdzināšanas pieeju, salīdzinot tās pašas iekārtas emisiju datus dažādos gados. Monitoringa kļūda ir iespējama, ja atšķirības starp atsevišķo gadu datiem nevar izskaidrot ar: a) darbības līmeņu izmaiņām; b) izmaiņām, kas saistītas ar kurināmo vai izejvielām; c) izmaiņām, kas attiecas uz emitēšanas procesiem (piemēram, energoefektivitātes paaugstināšanos). Izmantojot horizontālo pieeju, salīdzinot vērtības, kas iegūtas no dažādu datu vākšanas sistēmām: a) datus par patēriņu kurināmā attiecīgās avotu plūsmās; b) emisijas koeficientu salīdzinājumu, kuri noteikti ar analīzēm, aprēķināti vai saņemti no piegādātāja, ar valsts vai starptautiskiem emisiju standarta koeficientiem salīdzināmiem kurināmā veidiem; c) emisijas koeficientu salīdzinājumu, kas pamatojas uz kurināmā analīzēm, ar valsts vai starptautiskiem emisijas standarta koeficientiem salīdzināmiem kurināmā veidiem; d) izmērīto un aprēķināto emisiju salīdzinājumu; 12. Ikgadējie pārskati Emisijas monitoringa rezultātus norādīt pārskatā atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 07.septembra noteikumu Nr.778 Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2. pielikumam. Pārskatā piesārņojošās darbības atzīmēt ar kodu un klasificēt kategorijās atbilstoši MK not. Nr.778, 3. pielikumam. Pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu vai emisijas atļaujas darbības laiku, ja tas īsāks par kalendāra gadu ikgadējo pārskatu pārbaudes nosacījumi Pārskatu rakstiski un elektroniski iesniegt pārbaudei tādam verificētājam, kas nav piedalījies operatora emisijas atļaujas pieteikuma vai pārskata sagatavošanā un nav atkarīgs no operatora ikgadējo pārskatu iesniegšanas kārtība. 1. Katru gadu līdz 15.martam vai 60 dienu laikā pēc emisijas atļaujas anulēšanas, reorganizācijas vai likvidācijas pārskatu un ziņojumu par pārskata pārbaudes rezultātiem rakstiski un elektroniski nosūtīt VVD Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei. 2. Katru gadu līdz 31.martam vai 90 dienu laikā pēc emisijas atļaujas anulēšanas, reorganizācijas vai likvidācijas apstiprināto pārskatu un ziņojumu par pārskata pārbaudes JET-SEG-(II)-09 11

12 rezultātiem rakstiski un elektroniski nosūtīt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai. 3. Darbības izbeigšanas gadījumā komersanta administratoram vai likvidatoram nodrošināt pārskata sagatavošanu un iesniegšanu VVD Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā Emisijas monitoringa datu dokumentēšanas un arhivēšanas nosacījumi. Dokumentēt un arhivēt saskaņā ar MK 2004.gada 07.septembra noteikumu Nr. 778 Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju 11. punktu šādu informāciju par emisijas monitoringa veikšanu un iegūtajiem rezultātiem vismaz 10 gadus: 1. kontrolēto avotu sarakstu, kurām veikts monitorings; 2. darbības datus, kas izmantoti emisiju aprēķināšanai no katra siltumnīcefekta gāzu avota un kas sadalīti kategorijās pēc procesa un kurināmā veida; 3. dokumentus, kas pamato monitoringa metodoloģijas izvēli, un dokumentus, kas pamato pagaidu vai pastāvīgas izmaiņas monitoringa metodoloģijās un līmeņos, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde; 4. iekārtas un tās avotu plūsmu darbības datu vākšanas procesa dokumentāciju; 5. darbības datus, emisijas faktorus un oksidācijas faktorus, kas iesniegti kompetentajai iestādei emisijas kvotu sadales plāna sagatavošanai par gadiem pirms laika perioda, uz kuru attiecas tirdzniecības sistēma 6. dokumentāciju par atbildību sakarā ar emisiju kontroli; 7. ikgadējos pārskatus par emisijām; 8. visu pārējo informāciju, kas identificēta kā nepieciešamas gada emisiju ziņojuma pārbaudei. 13. Emisijas kvotu nodošana Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai. Emisijas kvotu nodošanu veikt saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 03. augusta noteikumu Nr.661. Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi 16.punktu: sākot ar 2008.gadu, katru gadu līdz 30.aprīlim nodot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai emisijas kvotas, kas atbilst iekārtas emitētajam siltumnīcefekta gāzu daudzumam iepriekšējā kalendāra gadā. JET-SEG-(II)-09 12

13 14. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi. 1. Nekavējoties telefoniski ziņot VVD Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei gadījumos: a) kad tiek pārkāpti atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem pasākumiem avārijas seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai; b) kad ir apdraudēta atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana. 15. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm. Operatoram nodrošināt: 1. Vides inspektoram iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmumu un tajā esošās iekārtas, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotās pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem; 2. Brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem; 3. Brīvu pieeju informācijai par emisijas monitoringa veikšanu un iegūtajiem rezultātiem. Atļauju sagatavoja Atļauju daļas vadītāja vietniece Jolanta Ližus Pielikumi - Iesnieguma kopsavilkums 1.pielikums - Katlu mājas atrašanās vietas, emisijas avotu, dabasgāzes skaitītāja atrašanās vieta 2.pielikums JET-SEG-(II)-09 13

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava,

PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA gadam ieviešanu Jelgava, PĀRSKATA UN MONITORINGA ZIŅOJUMS PAR Jelgavas pilsētas ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS RĪCĪBAS PLĀNA 2010. 2020.gadam ieviešanu Jelgava, 18.02.2015. Saturs Ievads... 6 Ziņojuma I. Daļa. Kopējā stratēģija... 8

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M

L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S G A D A M L I E P Ā J A S P I L S Ē T A S I L G T S P Ē J Ī G A S E N E R Ģ I J A S R Ī C Ī B A S P L Ā N S 2 0 1 4. - 2 0 2 0. G A D A M SATURS Saturs... 2 Saīsinājumi... 4 Ievads... 5 1. Esošā situācija... 6 1.1.

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJAS NOTEIKŠANAS VEIDI IZMEŠU APRĒĶINA PIEMĒRI KONCENTRĀCIJAS

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Ginta Dzerkale Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa Pārtikas kvalitātes shēmas *ES pārtikas kvalitātes shēmas: Bioloģiskās

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem  “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”  1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

3

3 IESNIEGUMS GROZĪJUMU IZDARĪŠANAI B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJĀ MA13IB0019 SIA Zaļās Zemes Enerģija Veibēni 1, Skrīveru novads, LV-5125 Biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija Pasūtītājs:

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr

Kondensacijas tipa gazes iekartas_LV.cdr Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas 2 Junkers kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Vācu tehnoloģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai Pateicoties zīmola kvalitātei, Junkers kondensācijas

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk