LATVIJAS REPUBLIKA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS REPUBLIKA"

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā , NMR kods: , Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, Latvija Tālrunis: ; , e-pasts: Jelgavas novada Glūdas pagastā Nr. 1-11/12 INSTRUKCIJA PAR VIENOTĀM PRASĪBĀM MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANĀ Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.468,,Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem, 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.59,,Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi, 2006.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.492,,Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālajās izglītības programmās, Šķibes pamatskolas nolikuma punktu 1.Vispārīgie noteikumi 1.Instrukcija par vienotām prasībām mācību sasniegumu vērtēšanā (turpmāk - instrukcija) izdota, lai realizētu vienotu pieeju skolēnu mācību sasniegumu ieguves plānošanai, vadībai un vērtēšanai. 2.Instrukcija ir saistoša Šķibes pamatskolas (turpmāk - skola) skolotājiem, skolēniem, bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. 3.Skola izglītojamo (turpmāk - skolēnu) mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

2 2.Mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis, uzdevumi, pamatprincipi 4.Mērķis ir sekmēt katra skolēna sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, veicot objektīvu un profesionālu skolēna mācību sasniegumu raksturojumu. 5.Skolēna mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir: 5.1.konstatēt katra skolēna sasniegumus; 5.2.sekmēt skolēnu atbildību par sasniedzamo rezultātu mācību procesā; 5.3.motivēt skolēnus pilnveidot savus mācību sasniegumus; 5.4.veicināt skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbību; 5.5.veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai. 6.Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi ir: 6.1.prasību atklātības un skaidrības princips. Mācību priekšmetu standartos ir noteikts obligātais mācību priekšmeta saturs un pamatprasības skolēna sasniegumiem; 6.2.pozitīvo sasniegumu summēšanas princips. Iegūtā pamatizglītība tiek vērtēta, summējot pozitīvos sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un radošās darbības līmenī; 6.3.vērtējuma atbilstības princips. Noslēguma pārbaudes darbā tiek piedāvāta iespēja apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņiem atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās. Pārbaudes darba organizācija nodrošina adekvātu un objektīvu vērtējumu; 6.4.pārbaudes veidu dažādības princips. Mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto rakstiskas, mutiskas, praktiskas un kombinētas pārbaudes formas, individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu; 6.5.vērtēšanas regularitātes princips. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai pārliecinātos par skolēna iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku; 6.6.vērtējuma obligātuma princips. Skolēnam nepieciešams iegūt vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos, izņemot tos mācību priekšmetus un valsts pārbaudījumus, no kuriem skolēns ir atbrīvots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 3.Mācību sasniegumu vērtēšanas metodiskie paņēmieni 7. Mācību sasniegumu vērtēšanas metodiskie paņēmieni ir: 7.1.ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot skolēna zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko mācību procesu; 7.2.kārtējā vērtēšana mācību procesa laikā, nosakot skolēna mācību sasniegumus, lai tos uzlabotu un saskaņotu mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot skolēna pašnovērtēšanas prasmes un atbildību; 7.3.nobeiguma vērtēšana, nosakot skolēna zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā arī skolēna produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas temata daļas, semestra, mācību gada vai izglītības pakāpes nobeigumā.

3 4.Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 8.Skolotāji: 8.1.pārzina instrukciju; 8.2.veic plānošanas darbu skolēniem, kuri apgūst pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods (turpmāk - kods) ); speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods ); speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods ), pēc šādiem nosacījumiem: izstrādā mācību priekšmetu satura īstenošanas programmu atbilstoši mācību priekšmetam, tajā iekļaujot mācību sasniegumu vērtēšanas formas, noslēguma pārbaudes darbu tēmas, īsu pārbaudāmā mācību materiāla saturu, ievēro minimāli nepieciešamo noslēguma pārbaudes darbu skaitu semestra vērtējuma izlikšanai, t.i., ne mazāk, kā 3 noslēguma pārbaudes darbi, ja mācību priekšmets ir vienu reizi nedēļā, ne mazāk kā 4 noslēguma pārbaudes darbi, ja mācību priekšmets ir 2 vai vairāk kā 2 stundas nedēļā, līdz 15.septembrim un 15.janvārim plāno skolēnu noslēguma pārbaudes darbus, veicot ierakstus pārbaudes darbu grafikā, ievēro pieļaujamo noslēguma pārbaudes darbu skaitu dienā: no 1. līdz 9.klasei 2 pārbaudes darbi (kods ; kods ); no 1. līdz 9.klasei 1 pārbaudes darbs (kods ); 8.3.noslēguma pārbaudes darbus neplāno 7 darbadienas pirms semestra beigām; 8.4.līdz katra mēneša 31.datumam pēc nepieciešamības iniciē izmaiņas noslēguma pārbaudes darbu grafikā, uzrakstot direktoram iesniegumu, kurā norāda izmaiņu iemeslu un iespējamo noslēguma pārbaudes darba datumu. Īpašos gadījumos iespējama ārpuskārtas vienošanās ar direktoru par izmaiņām noslēguma pārbaudes darbu grafikā; 8.5.veic plānošanas darbu skolēniem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods ), izstrādājot mācību priekšmetu programmu, tajā iekļaujot vēlamā rezultāta aprakstu. 9.Skolas vadība: 9.1.koordinē skolēnu noslēguma pārbaudes darbu plānošanu: direktora vietnieks izglītības jomā nodrošina pārbaudes darbu grafika izveidošanu un ievietošanu skolvadības sistēmas,,e - klase elektroniskajā žurnālā (turpmāk - žurnāls) līdz 20.septembrim un 20.janvārim, izmaiņas tiek ievietotas pēc nepieciešamības, līdz katra mēneša 3.datumam direktors, ja ir nepieciešams, ar rīkojumu nosaka izmaiņas pārbaudes darbu grafikā. Īpašos gadījumos tiek sagatavots ārpuskārtas rīkojums; 9.2.direktora vietnieks izglītības jomā četras reizes mācību gadā (oktobrī, decembrī, martā, maijā) pārbauda skolotāja veikto ierakstu žurnālā atbilstību instrukcijas nosacījumiem.

4 5.Vecāku un skolēnu informēšanas par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu organizēšana 10.Klases audzinātājs: 10.1.veic vecāku un skolēnu iepazīstināšanu ar instrukciju; 10.2.divas reizes mācību gadā veic vecāku un skolēnu iepazīstināšanu ar noslēguma pārbaudes darbu semestrim grafiku un nepieciešamības gadījumā ar informāciju par grozījumiem noslēguma pārbaudes darbu grafikā, veicot ielīmi skolēna dienasgrāmatā (atkarībā no rakstiskas vienošanās ar vecākiem); 10.3.līdz mēneša 5.datumam nodrošina vecāku iepazīstināšanu ar skolēnu mācību sasniegumiem ikmēneša sekmju izrakstā, veicot ielīmi skolēna dienasgrāmatā; semestrī nodrošina iespēju 3.,6.,9.klašu skolēnu vecākiem tikties ar to mācību priekšmetu skolotājiem, kuru mācītajos mācību priekšmetos plānoti valsts pārbaudes darbi; 10.5.pēc nepieciešamības klases audzinātājs iniciē mācību priekšmetu skolotāju dalību klases sapulcē; 10.6.pēc nepieciešamības klases audzinātājs iniciē mācību priekšmetu skolotāju tikšanos ar skolēnu vecākiem individuālajās sarunās; 10.7.divas reizes mācību gadā veic skolēnu attīstības dinamikas mapju papildināšanu ar ierakstu par skolēna mācību sasniegumiem, pašvērtējuma rezultātiem un sasniegumu analīzi. 11.Mācību priekšmeta skolotājs: 11.1.atbild par skolēnu izlaboto un novērtēto noslēguma pārbaudes darbu nodošanu skolēniem nogādāšanai vecākiem ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc darba veikšanas; 11.2.pēc klases audzinātāja iniciatīvas tiekas ar 3.,6.,9.klašu skolēnu vecākiem; 11.3.pēc nepieciešamības iniciē tikšanos ar skolēnu vecākiem individuālajās sarunās; 11.4.iespēju robežās piedalās klases audzinātāja iniciētajās tikšanās ar skolēnu vecākiem. 12.Skolas vadība: 12.1.veic instrukcijas ievietošanu skolas mājas lapā; 12.2.divas reizes mācību gadā žurnālā veic vecāku un skolēnu iepazīstināšanu ar noslēguma pārbaudes darbu semestrim grafiku un nepieciešamības gadījumā ar informāciju par grozījumiem noslēguma pārbaudes darbu grafikā. 13.Vecāki: 13.1.ar parakstu apliecina iepazīšanos ar sekmju izrakstu; 13.2.ar parakstu apliecina iepazīšanos ar instrukciju; 13.3.ievērojot noslēguma pārbaudes darbu grafikā esošo informāciju, interesējas par sava bērna noslēguma pārbaudes darbiem; 13.4.pēc nepieciešamības iniciē tikšanos ar mācību priekšmetu skolotājiem. 6.Darba organizācija un mācību sasniegumu vērtējuma ieguves nosacījumi mājas darbos 14.Mācību priekšmeta skolotāja darba organizācija: 14.1.mājas darbu uzdošanas biežumu nosaka mācību priekšmeta skolotājs; 14.2.mājas darbu skolotājs izlabo līdz nākamajai mācību stundai, izliekot vērtējumu žurnālā un/vai skolēna dienasgrāmatā (atkarībā no rakstiskas vienošanās ar vecākiem);

5 14.3.skolēnam, kurš apgūst speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods ), mājas darbi netiek uzdoti; 14.4.ja skolēns apmeklē mācību stundu, bet neveic mājas darbu, tiek lietots apzīmējums,,nv (nav vērtējuma). 15.Mācību sasniegumu vērtējuma ieguves nosacījumi: 15.1.skolēna mācību sasniegumus mājas darbos skolotājs vērtē ar,,i (ieskaitīts),,,+ (apguvis) vai,,ni (neieskaitīts),,,- (vēl jāmācās), ievērojot katrai izglītības pakāpei un izglītības programmai izmantojamo vērtēšanas specifiku; 15.2.vērtējumu,,i (ieskaitīts), + (apguvis) un,,ni (neieskaitīts),,,- (vēl jāmācās) ieguves skaidrojums: vērtējumu,,i (ieskaitīts) lieto, ja skolēns apguvis ne mazāk kā 50% zināšanu, prasmju un/vai iemaņu mācību priekšmetos, kuros vērtējums tiek izteikts ballēs;,,+ (apguvis) - mācību priekšmetos, kuros vērtējums tiek izteikts aprakstoši, vērtējumu,,ni (neieskaitīts) lieto, ja skolēns apguvis mazāk kā 50% zināšanu, prasmju un/vai iemaņu mācību priekšmetos, kuros vērtējums tiek izteikts ballēs;,,- (vēl jāmācās) - mācību priekšmetos, kuros vērtējums tiek izteikts aprakstoši. 7.Darba organizācija un mācību sasniegumu vērtējuma ieguves nosacījumi kārtējos pārbaudes darbos 16.Kārtējo pārbaudes darbu uzdevums ir saprast mācību procesa rezultativitāti attiecīgajā posmā. 17.Mācību priekšmeta skolotāja darba organizācija: 17.1.kārtējo pārbaudes darbu uzdošanas biežumu nosaka skolotājs, tomēr mēnesī ne mazāk kā viena puse no attiecīgā mācību priekšmeta stundu skaita nedēļā; vienu reizi mēnesī, ja mācību priekšmets ir vienu reizi nedēļā; 17.2.katrs kārtējais pārbaudes darbs tiek veikts vienu reizi; 17.3.kārtējo pārbaudes darbu skolotājs izlabo 3 darba dienu laikā pēc darba veikšanas, izliekot vērtējumu žurnālā un/vai skolēna dienasgrāmatā (atkarībā no rakstiskas vienošanās ar vecākiem); 17.4.ja skolēns ir apmeklējis mācību stundu, bet neveic kārtējo pārbaudes darbu, tiek lietots apzīmējums,,nv (nav vērtējuma). 18.Mācību sasniegumu vērtējuma ieguves nosacījumi: 18.1.skolēna mācību sasniegumus kārtējos pārbaudes darbos skolotājs vērtē ar,,i (ieskaitīts),,,+ (apguvis) vai,,ni (neieskaitīts),,,- (vēl jāmācās), ievērojot katrai izglītības pakāpei un izglītības programmai izmantojamo vērtēšanas specifiku; 18.2.vērtējumu,,i (ieskaitīts),,,+ (apguvis) un,,ni (neieskaitīts),,,- (vēl jāmācās) ieguves skaidrojums: vērtējumu,,i (ieskaitīts) lieto, ja skolēns apguvis ne mazāk kā 50% zināšanu, prasmju un/vai iemaņu mācību priekšmetos, kuros vērtējums tiek izteikts ballēs;,,+ (apguvis) - mācību priekšmetos, kuros vērtējums izteikts aprakstoši, vērtējumu,,ni (neieskaitīts) lieto, ja skolēns apguvis mazāk kā 50% zināšanu, prasmju un/vai iemaņu mācību priekšmetos, kuros vērtējums tiek

6 izteikts ballēs;,,- (vēl jāmācās) - mācību priekšmetos, kuros vērtējums izteikts aprakstoši. 8.Darba organizācija un skolēnu mācību sasniegumu vērtējumu ieguves nosacījumi noslēguma pārbaudes darbos 19.Noslēguma pārbaudes darbu uzdevums ir skolēna snieguma salīdzināšana ar katra mācību priekšmeta standarta prasībām. 20.Mācību priekšmeta skolotāja darba organizācija: 20.1.nosaka noslēguma pārbaudes darbu uzdošanas biežumu, ievērojot instrukcijas punktā noteikto; 20.2.semestra sākumā informē skolēnus par paredzamajām tēmām, nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām noslēguma pārbaudes darbu izpildei; 20.3.noslēguma pārbaudes darbu veido, ievērojot iekšējo normatīvo aktu,,kārtība, kādā noformējami pārbaudes darbi ; 20.4.nodrošina darba laika un tēmas ierakstu skolēnu dienasgrāmatās vai žurnālā (atkarībā no rakstiskas vienošanās ar vecākiem) ne vēlāk kā nedēļu pirms noslēguma pārbaudes darba; 20.5.noslēguma pārbaudes darbu skolotājs izlabo 7 darba dienu laikā pēc darba veikšanas, izliekot vērtējumu žurnālā vai skolēna dienasgrāmatā (atkarībā no rakstiskas vienošanās ar vecākiem); 20.6.izliek zemāko iespējamo vērtējumu (1 balle,,- (vēl jāmācās)) bez vērtējuma uzlabošanas tiesībām, ja skolēns 2 nedēļu laikā no vērtējuma izlikšanas dienas nav veicis noslēguma pārbaudes darbu, kurā vērtēšanas daļā lietots apzīmējums,,nv (nav vērtējuma); 20.7.ja skolēns ir bijis mācību stundā, vēlāk atkārtoti veicis noslēguma pārbaudes darbu, tad vērtējums tiek ielikts žurnālā blakus jau esošajam vērtējumam (piemēram, 3/5) vai lietotajam apzīmējumam,,nv (nav vērtējuma) (piemēram, nv/6); ja skolēns nav bijis mācību stundā, vēlāk veicis noslēguma pārbaudes darbu, tad vērtējums tiek ielikts žurnālā blakus apzīmējumam,,n (nav ieradies) (piemēram, n/8), ja skolēns vēlāk atkārtoti veicis noslēguma pārbaudes darbu, tad vērtējums tiek ielikts žurnālā blakus jau esošajam vērtējumam (piemēram, n/4/7); 20.8.izliek vērtējumu par skolēna dalību skolas, novada, reģiona, valsts mācību priekšmeta olimpiādē, mācību priekšmeta konkursā, sporta sacensībās noslēguma pārbaudes darba tēmas ailē, norādot aktivitātes nosaukumu un datumu, ievērojot šādus nosacījumus: izliek skolēnam vērtējumu par godalgotu vietu skolas mācību priekšmeta olimpiādē vai mācību priekšmeta konkursā (7-10 balles),,,+ (apguvis) - mācību priekšmetos, kuros vērtējums izteikts aprakstoši, izliek skolēnam vērtējumu par godalgotu vietu novada, reģiona, valsts mācību priekšmeta olimpiādē vai mācību priekšmeta konkursā, vai sporta sacensībās (10 balles),,,+ (apguvis) - mācību priekšmetos, kuros vērtējums izteikts aprakstoši, izliek skolēnam vērtējumu par dalību novada, reģiona, valsts mācību priekšmeta olimpiādē vai mācību priekšmeta konkursā, vai sporta sacensībās (7-9 balles),,,+ (apguvis) - mācību priekšmetos, kuros vērtējums izteikts aprakstoši;

7 20.9.izliek skolēnam vērtējumu par projektu nedēļā izstrādāto projektu atbilstoši mācību priekšmeta specifikai. Žurnālā vērtējums tiek fiksēts kā noslēguma pārbaudes darbs. 21.Mācību sasniegumu vērtēšanā pamatizglītības programmā (kods ) un speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods ) izmanto: 21.1.aprakstošo vērtēšanu - īsu mutisku vai rakstisku vērtējumu par skolēna mācību darbu, darba stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu dinamiku atbilstoši izglītojamā spējām; 21.2.apkopojošo vērtēšanu - vērtējuma izteikšanu atbilstoši katra skolēna spējām 10 ballu skalā. 22.No 1. līdz 3.klasei skolēnu mācību sasniegumus vērtē: klasē, izmantojot aprakstošo vērtēšanu visos mācību priekšmetos, par katru izpildīto pārbaudes darbu īsi nosaucot mācību sasniegumus un apguves rādītājus; klasē, izmantojot apkopojošo vērtēšanu matemātikā un latviešu valodā, katru noslēguma pārbaudes darbu vērtējot 10 ballu skalā; pārējos mācību priekšmetos, izmantojot aprakstošo vērtēšanu, par katru izpildīto noslēguma pārbaudes darbu īsi nosaucot mācību sasniegumus un apguves rādītājus; klasē, izmantojot apkopojošo vērtēšanu matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā, katru noslēguma pārbaudes darbu vērtējot 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos, izmantojot aprakstošo vērtēšanu, par katru izpildīto noslēguma pārbaudes darbu īsi nosaucot mācību sasniegumus un apguves rādītājus; no 1. līdz 3.klasei mācību sasniegumu atspoguļošanu mācību priekšmetos, kuros izmanto aprakstošo vērtēšanu, veic, ievērojot šādus nosacījumus: Vērtējums,, -,, /,,+ līmeņi vēl jāmācās daļēji apguvis apguvis % No 4. līdz 9.klasei mācību sasniegumus vērtē, izmantojot apkopojošo vērtēšanu visos mācību priekšmetos, katru noslēguma pārbaudes darbu vērtējot 10 ballu skalā. 24.No 2. līdz 9.klasei mācību sasniegumu atspoguļošanu mācību priekšmetos, kuros izmanto apkopojošo vērtēšanu, veic, ievērojot šādus nosacījumus: Balles 1 (ļoti, ļoti vāji) līmeņi % 2 (ļoti vāji) 3 (vāji) 4 (gandrīz viduvēji) 5 (viduvēji) 6 (gandrīz labi) 7 (labi) 8 (ļoti labi) 9 (teic.) nepietiekams pietiekams optimāls augsts (izcili) Skolēna darba organizācija (kods ; ; ): 25.1.veic visus noslēguma pārbaudes darbus atbilstoši noslēguma pārbaudes darbu grafikam; 25.2.veic noslēguma pārbaudes darbu 2 nedēļu laikā no skolā ierašanās dienas, ja tas nav veikts paredzētajā laikā (bijis kavējums);

8 25.3.kavējuma, kas ildzis vairāk kā 2 nedēļas, gadījumā noslēguma pārbaudes darbu veic mēneša laikā pēc atgriešanās skolā. Kopā ar klases audzinātāju sastāda kavēto noslēguma pārbaudes darbu izpildes grafiku, pēc nepieciešamības iesaistot vecākus; 25.4.skolēnam ir tiesības veikt atkārtotu noslēguma pārbaudes darbu, ievērojot šādus nosacījumus: veic vienu reizi divu nedēļu laikā no vērtējuma izlikšanas dienas, veic individuālā darba ar skolēniem laikā vai citā laikā, vienojoties ar skolotāju, drīkst atkārtoti veikt visus noslēguma pārbaudes darbus, kuri novērtēti ar 1-3 ballēm,,,- (vēl jāmācās) vai kuros lietots apzīmējums,,nv (nav vērtējuma), semestrī katrā mācību priekšmetā drīkst atkārtoti veikt ne vairāk kā 1 noslēguma pārbaudes darbu, kurš novērtēts ar 4-9 ballēm,,,/ (daļēji apguvis) vai,,+ (apguvis). 26.Mācību sasniegumu vērtēšanā speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods ) izmanto: 26.1.aprakstošo vērtēšanu - īsu mutisku vai rakstisku vērtējumu par skolēna mācību darbu, darba stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu dinamiku atbilstoši izglītojamā spējām; 26.2.apkopojošo vērtēšanu - vērtējuma izteikšanu atbilstoši katra skolēna spējām 10 ballu skalā. 27.Skolēnu mācību sasniegumus vērtē, ievērojot skolēnu attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli. 28.No 1. līdz 4.klasei skolēnu mācību sasniegumus vērtē: 28.1.no 1. līdz 3.klasei, izmantojot aprakstošo vērtēšanu visos mācību priekšmetos, par katru izpildīto noslēguma pārbaudes darbu īsi nosaucot mācību sasniegumus un apguves rādītājus; klasē, izmantojot apkopojošo vērtēšanu matemātikā un latviešu valodā, katru pārbaudes darbu vērtējot 10 ballu skalā; pārējos mācību priekšmetos, izmantojot aprakstošo vērtēšanu, par katru izpildīto noslēguma pārbaudes darbu īsi nosaucot mācību sasniegumus un apguves rādītājus; 28.3.no 1. līdz 4.klasei mācību sasniegumu atspoguļošanu mācību priekšmetos, kuros izmanto aprakstošo vērtēšanu, veic, ievērojot šādus nosacījumus: Vērtējums,, -,, /,, + līmeņi vēl jāmācās daļēji apguvis apguvis % No 5. līdz 9.klasei mācību sasniegumus vērtē, izmantojot apkopojošo vērtēšanu visos mācību priekšmetos, katru noslēguma pārbaudes darbu vērtējot 10 ballu skalā. 30.No 4. līdz 9.klasei mācību sasniegumu atspoguļošanu mācību priekšmetos, kuros izmanto apkopojošo vērtēšanu, veic, ievērojot šādus nosacījumus: Balles 1 (ļoti, ļoti vāji) līmeņi 2 (ļoti vāji) 3 (vāji) 4 (gandrīz viduvēji) 5 (viduvēji) 6 (gandrīz labi) 7 (labi) 8 (ļoti labi) 9 (teicami) nepietiekams pietiekams optimāls augsts 10 (izcili)

9 % Mācību sasniegumu vērtēšanā speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods ) izmanto aprakstošo vērtēšanu - īsu mutisku vai rakstisku vērtējumu par skolēna mācību darbu, darba stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu dinamiku atbilstoši spējām. 32.Skolēnu mācību sasniegumus vērtē, ievērojot skolēnu attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli. 33.No 1. līdz 9.klasei skolēnu mācību sasniegumus vērtē: 33.1.diagnosticējot skolēnu vispārējo attīstību, saskarsmes un pašizpausmes prasmes un spējas atbilstoši katra individuālajai programmai, vērtē aprakstošā sistēmā ne retāk kā reizi mēnesī, īsi nosaucot mācību sasniegumus un apguves rādītājus; 33.2.mācību sasniegumu atspoguļošanu mācību priekšmetos, kuros izmanto aprakstošo vērtēšanu, veic, ievērojot šādus nosacījumus: Vērtējums,, -,, /,, + līmeņi vēl jāmācās daļēji apguvis apguvis % Īpašo apzīmējumu lietojums 34.Apzīmējums,,nv (nav vērtējuma) norāda, ka nav bijis iespējams veikt mācību materiāla apguves pārbaudi; ka darba izpildes laikā tiek konstatēta palīglīdzekļu izmantošana; ka darbs veikts ar zīmuli, korektoru (izņēmums, ja skolotājs atļāvis). 35.Apzīmējums,,a (atbrīvots) norāda, ka skolēns piedalās mācību procesā, bet ilgstošu veselības problēmu dēļ (ar ārsta izsniegtu izziņu) ir atbrīvots no noteikta uzdevuma vai pārbaudījuma veikšanas. 36.Apzīmējums,,n (nav ieradies) norāda, ka skolēns nav apmeklējis mācību stundu, pagarināto grupu, interešu izglītības nodarbību u.tml. 10.Ieraksti par skolēna mācību un cita veida sasniegumiem semestros un mācību gadā 37.Ierakstu veikšana par semestri: 37.1.izliekot vērtējumu, mācību priekšmeta skolotājs ņem vērā skolēna noslēguma pārbaudes darbu vērtējumu, kas izteikti 10 ballu skalā vai aprakstošo vērtējumu, vidējo rādītāju; 37.2.ja skolēns noslēguma pārbaudes darba vērtējumu uzlabojis, ņem vērā augstāko vērtējumu; 37.3.skolotājs 1 balles robežās var brīvi paaugstināt vai samazināt skolēna mācību sasniegumu vērtējumu liecībā, ņemot vērā: valsts pārbaudes darbu rezultātus klasēs, kurās tie paredzēti, kārtējo pārbaudes darbu rezultātus, mājas darbu rezultātus, mācību sasniegumu attīstības dinamiku, attieksmi pret izglītošanos;

10 37.4. klases audzinātājs veic ierakstu par skolēna sasniegumu, ja tāds ir atbilstoši instrukcijas punktiem; klases audzinātājs veic liecības izdruku no žurnāla, ar savu parakstu apliecinot sniegto ziņu pareizību. 38.Ierakstu veikšana par mācību gadu: 38.1.veicot ierakstu par skolēna mācību sasniegumiem, mācību priekšmeta skolotājs ievēro katrai izglītības pakāpei un izglītības programmai izmantojamo vērtēšanas metožu un skolēnu individuālās attīstības īpatnību specifiku; 38.2.izliekot vērtējumu, skolotājs ņem vērā semestros izlikto vērtējumu vidējo rādītāju; 38.3.klases audzinātājs ieraksta skolas direktora rīkojumu par pārcelšanu nākamajā klasē vai papildus mācību pasākumiem un pēcpārbaudījumu vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē: pēcpārbaudījumu un papildus mācību pasākumu norises kārtība un vērtējuma izlikšanas nosacījumi mācību gada beigās notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, skolēna pārcelšana nākamajā klasē notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem; 38.4.mācību gada beigās liecības paraksta skolas direktors. 39.Par skolēniem, kuri vienu gadu mācās ārzemēs, žurnālā neizdara nekādas atzīmes. 11.Noslēguma jautājumi 40.Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 31.augusta iekšējo normatīvo aktu Nr.1.4/11,,Instrukcija par vienotām prasībām mācību sasniegumu vērtēšanā. 41.Instrukcija stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri. 42.Instrukcija tiek saskaņota ar skolas pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu. 43.Ierosinājumus vērtēšanas kārtības grozījumiem var iniciēt visas izglītības procesā un tās rezultātos iesaistītās puses rakstveidā, pamatojot izmaiņu nepieciešamību. 44.Grozījumi instrukcijā tiek saskaņoti ar skolas pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu. 45.Jautājumus, kas saistīti ar iebildumiem par skolēna mācību sasniegumu vērtēšanas objektivitāti, risina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. 46.Jautājumus, kas saistīti ar skolēnu, kurš iepriekš mācījies citā valstī, risina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Direktore S.Pluģe SASKAŅOTS ar pedagoģiskās padomes sēdes Nr. 3-10/ gada 30.augusta lēmumu Nr.1

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces

Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr reģ.nr Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces Jaunjelgavas novada SECES PAGASTA PAMATSKOLA Seces pagastā LV-5124 tālr.65129308 reģ.nr. 4512900983 Jaunjelgavas novada Seces pagasta pamatskola Seces pagasta pamatskola, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis , fakss , e-pasts Rīgā APSTIPRINĀTS ar

RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis , fakss , e-pasts Rīgā APSTIPRINĀTS ar RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90002201904 Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis 7810722, fakss 7810722, e-pasts r88vs@riga.lv Rīgā APSTIPRINĀTS ar Rīgas 88.vidusskolas direktora Rīkojumu Nr.64 2012.

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Rīgas 61. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi 1.Vispārīgie jautājumi 1.1. Rīgas 61. vidusskolas (turpmāk-skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpm

Rīgas 61. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi 1.Vispārīgie jautājumi 1.1. Rīgas 61. vidusskolas (turpmāk-skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpm Rīgas 61. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi 1.Vispārīgie jautājumi 1.1. Rīgas 61. vidusskolas (turpmāk-skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk- Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Kristīgā sākumskola Ceļš Reģistrācijas numurs , Brīvības gatve 229-5, Rīga, LV-1039 tālrunis: , IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā

Kristīgā sākumskola Ceļš Reģistrācijas numurs , Brīvības gatve 229-5, Rīga, LV-1039 tālrunis: , IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā Kristīgā sākumskola Ceļš Reģistrācijas numurs 3711803265, Brīvības gatve 229-5, Rīga, LV-1039 tālrunis: 26535522, info@ksc.lv IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā 2018. gada 31. augustā Nr. 2 IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

Ventspils 4

Ventspils 4 APSTIPRINU: Ventspils 4.vidusskolas direktore D.Gromova 2009.gada Grozījumi 02.05.2011. Pedagoģiskās padomes sēdes protokols Nr.8 Grozījumi ar 13.02.2013. darba sanāksmes protokolu Grozījumi ar 30.04.2014.

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS I

Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS I Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts, un savam mērķim nepieļaut zust, bet pamatus drošus tam radīt! MALTAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS Juridiskā adrese: Rozentovas iela

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk