DPP

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DPP"

Transkripts

1 IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības fāzē, ko dēvē par informācijas sabiedrību, būtisku valsts ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas kāpumu un tālāku virzību uz zināšanām ietilpīgu ekonomiku ir iespējams panākt, tikai balstoties uz plašu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk IKT) izmantošanu publiskajā pārvaldē, komercdarbībā un mājsaimniecībās. No IKT infrastruktūras attīstības un efektīvas izmantošanas publiskajā pārvaldē un visās tautsaimniecības jomās ir atkarīga piekļuve informācijai un zināšanām kā galvenajam valsts attīstības resursam. Kopienas stratēģiskās vadlīnijas liek īpašu uzsvaru uz IKT infrastruktūras attīstību kā iespēju reģionu konkurētspējas veicināšanai un kā īpaši svarīgu ekonomiskās izaugsmes potenciālu uzsver publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu (turpmāk - e-pakalpojumu) pieejamības uzlabošanu. Latvijas Nacionālajā attīstības plānā un Informācijas sabiedrības pamatnostādnēs gadam 1 par vienu no prioritātēm izvirzīta IKT infrastruktūras un pakalpojumu attīstība atbilstoši cilvēku dažādām vajadzībām un vispārēja pieejamība publiskajiem tīkliem, lai nodrošinātu labāku pieejamību informācijai, zināšanām un pakalpojumiem. Pasākuma ietvaros tiks uzlabota IKT pieejamība un pakalpojumu kvalitāte līdz ar to nodrošinot lietotāju skaita pieaugumu un to prasmju uzlabošanos, kā arī tiks samazināts administratīvais slogs uz iedzīvotājiem un uzņēmumiem un uzlabota publiskās pārvaldes efektivitāte. PASĀKUMA MĒRĶIS Pasākuma mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības attīstību un uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību, tai skaitā, uzlabojot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicinot e-pakalpojumu attīstību, informācijas sistēmu attīstību un integrāciju, informācijas un pakalpojumu pieejamību, veicinot pieejamību internetam un platjoslu tīklu infrastruktūrai un tādējādi palielinot iespējas iedzīvotājiem piedalīties dažādos sabiedrības dzīves procesos. SINERĢIJA Pasākums nepārklājas ne ar vienu citu Darba programmas pasākumu, tomēr ir svarīgs rīks vairāku Darba programmu pasākumu un aktivitāšu efektīvai ieviešanai. Pasākums papildina šādus Darba programmu pasākumus: DP Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes Administratīvās kapacitātes stiprināšana pasākumu Vienotas cilvēkresursu vadības sistēmas izstrāde un ieviešana, 1 Informācijas sabiedrības pamatnostādnes gadam apstiprinātas ar MK rīkojumu Nr

2 DP Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes Nodarbinātība un sociālā iekļaušana pasākuma Nodarbinātība aktivitāti Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām ; DP Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes Nodarbinātība un sociālā iekļaušana pasākuma Sociālā iekļaušana aktivitāti Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana. DP Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes Izglītības attīstība pasākumus, kā arī OP Uzņēmējdarbība un inovācijas pasākumus Uzņēmējdarbības infrastruktūra un Inovācijas un tehnoloģijas pārnese. DP Infrastruktūra un pakalpojumi prioritātes Sociālā infrastruktūra aktivitāti Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana, DP Infrastruktūra un pakalpojumi prioritātes Sociālā infrastruktūra aktivitāti Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana DP Infrastruktūra un pakalpojumi pasākumu Veselības aprūpes infrastruktūra. Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāna gadam 1.asi Lauksaimniecības un mežsaimniecības sektora konkurētspējas veicināšana un 3.asi Lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas dažādošanas veicināšana. AKTIVITĀŠU APRAKSTS Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstība Aktivitātes mērķis: Efektīvi izmantojot IKT iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi e-pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti. Aktivitāte vērsta uz IKT infrastruktūras, t.sk., informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstību vairākās nozarēs veselības aprūpes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības, kultūras un citās, nodrošinot gan piekļuvi informācijas resursiem, gan šo resursu saglabāšanu. Svarīgs aktivitātes mērķis ir izglītības sistēmas nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu IKT infrastruktūru, plašāka un efektīvāka IKT izmantošana izglītības iestādēs un izglītības procesā, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Aktivitātes mērķis ir arī attīstīt un pilnveidot informācijas sistēmas, kas domātas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas. Atbalsta veids un tā iedarbības loģika: Ierobežotas projektu atlases veidā tiks izvēlēti labākie projekti ģeogrāfiskās, vienotās budžeta plānošanas, cilvēkresursu vadības, veselības un būvniecības informācijas sistēmu izveidei, dokumentu aprites un kontroles sistēmas, pašvaldību vienotās informācijas sistēmas, centralizētās lietvedības, e-iepirkuma, kultūras mantojuma un atmiņu institūciju, nodarbinātības un 2

3 sociālās jomas un citu jomu (nozaru) informācijas sistēmu, t.sk. iedzīvotāju, vēlētāju un citu reģistru attīstībai, kā arī integrētās valsts informācijas sistēmas pilnveidošanai. Sistēmu izveidošana un vienotā saišu un pakalpojumu valsts portāla attīstība nodrošinās e-pakalpojumu attīstību dažādās publiskās pārvaldes nozarēs. Tāpat izglītības sistēmas informatizācija, kompetenču centru izveide un to attīstība pašvaldībās nodrošinās interneta un e-pakalpojumu lietotāju skaita pieaugumu. Attiecināmās izmaksas: publiskās pārvaldes informācijas sistēmu (t.sk. integrētās valsts informācijas sistēmas, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, e-iepirkumu sistēmas, analītiskās sistēmas, e-lietvedības sistēmas, valsts portāla, sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes režīmā sistēmas u.c.) izveide, ieviešana, attīstība, pilnveidošana un integrācija; publiskās pārvaldes informācijas sistēmu savietojamības un savstarpējas izmantojamības nodrošināšana, publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu, izstrāde un ieviešana, dažādu pakalpojumu resursu digitalizācija; publiskās pārvaldes informācijas sistēmu programmatūras izstrāde, iegāde un pilnveidošana, programmatūras lietošanas licenču iegāde; datortehnikas, IKT aparatūras un iekārtu iegāde, to montāža, instalācija un testēšana; elektronisko datu apmaiņas nodrošināšana, elektronisko datu apkopošana un ievadīšana; elektronisko datu bāžu, elektronisko reģistru un arhīvu izveide, elektronisko datu drošības un personas datu aizsardzības uzlabošana; sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes režīmā ieviešana; izglītības mācību satura digitalizācija; publisko pakalpojumu informatīvā satura nodrošinājuma pilnveidošana - portālu un interneta mājas lapu izstrāde un attīstība; interneta pieslēguma nodrošināšana, lokālo tīklu izveide, datu pārraides pakalpojumi; aktivitātes Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstība ietvaros apstiprināto projektu izstrādes, vadīšanas un citas administratīvās izmaksas, konsultantu un ekspertu pakalpojumi, projektu rezultatīvo indikatoru izmantošanā iesaistīto darbinieku apmācības; projekta / aktivitātes ieviešanas laikā radušos publisko informācijas sistēmu uzturēšana līdz projekta / aktivitātes mērķa sasniegšanai; aktivitātes Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstība ietvaros apstiprināto projektu audits; pētījumi par aktivitātes ieviešanas rezultātiem. Mērķa grupas Labuma guvēji: ikviena iestāde, kā arī persona, kas īsteno pārvaldes funkcijas un uzdevumus, citi informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotāji Finansējuma saņēmēji: tiešās valsts pārvaldes iestādes, tām pakļautībā un pārraudzībā esošas institūcijas, plānošanas reģioni. Minimālais projekta apjoms: 3

4 LVL Maksimālais projekta apjoms: LVL Projekta atbilstības kritēriji: Projekta vispārējās atbilstības kritēriji (vērtējami ar Jā/ Nē ): Projekta iesniegums atbilst aktivitātes ieviešanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz iesnieguma noformēšanu, saturu un iesniegšanas kārtību; Projekta iesniedzējs atbilst aktivitātes ieviešanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz projekta iesniedzēju; Projektā ir attiecināmās izmaksas un tās ir aprēķinātas atbilstoši aktivitātes ieviešanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; ES līdzfinansējuma daļa ir 85% no projekta attiecināmajām izmaksām; Projekta iesniegums atbilst vismaz divām Darba programmā Infrastruktūra un pakalpojumi aprakstītajām horizontālajām prioritātēm: vienādas iespējas; ilgtspējīga attīstība; reģionālā attīstība; informācijas sabiedrības veicināšana; Rīgas konkurētspējas nodrošināšana. Projekta iesniegums atbilst aktivitātes ieviešanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem, atbalstāmajai nozarei; Projekta iesniegumā norādītie rezultāta indikatori ir objektīvi pārbaudāmi; Projektam būs tieša ietekme uz mērķa grupu; Projekta rezultāti ir plaši izmantojami; Projekta sagaidāmie rezultāti ir ilgtspējīgi; Projekta iesniedzēja finanšu resursu kapacitāte ir pietiekama projekta īstenošanai; Projekta iesniegumā ir atspoguļots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošanas uzraudzības procedūra; Projekta vadības kapacitāte ir pietiekama; Projekta ietvaros veicamie publicitātes un informācijas pasākumi atbilst reglamentējošiem normatīvajiem aktiem attiecībā par struktūrfondu publicitāti. Projekta specifiskie vērtēšanas kritēriji 2 : Valsts atbalsts: Valsts atbalsts nav attiecināms 2 Pašlaik notiek darbs pie specifisko vērtēšanas kritēriju izstrādes 4

5 Publisko interneta pieejas punktu attīstība Aktivitātes mērķis: paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Atbalsta veids: Ierobežota projektu atlase, kuras ietvaros plānošanas reģioni nodrošina publisko interneta pieejas punktu izveidi novadu un vietējās nozīmes attīstības centros. Attiecināmās izmaksas: jaunu interneta pieejas punktu izveidošana un uzturēšana; telpu pielāgošana interneta punkta vajadzībām, t.i., telpu iekšējā apdare (kosmētiskais remonts), aprīkojums un materiāli, kas ir tieši nepieciešami interneta pieejas punktu ierīkošanai (mēbeles, datori, programmas un nepieciešamā biroja tehnika printeris un multifunkcionālās iekārtas) un pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; interneta piekļuves nodrošināšana; apmācību programmas; drošības sistēmas/apsardzes. nodrošināšana interneta pieejas punktiem. Finansējuma saņēmējs: plānošanas reģioni Finansējuma apjoms: Finansējuma apjoms tiek sadalīts starp reģionālajām pašvaldībām (plānošanas reģioniem), ņemot vērā teritorijas attīstības līmeni katrā plānošanas reģionā (kopā 4,27 miljoni EUR). Projekta atbilstības kritēriji: Projekta vispārējās atbilstības kritēriji (vērtējami ar Jā/ Nē ): Projekta iesniedzēja atbilstība aktivitātes ieviešanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajam; Projekta iesnieguma atbilstība, t.sk: Projekta noformējuma atbilstība prasībām; Finanšu aprēķinu pareizība un budžeta izvērtējums; Projekta vadības kapacitātes izvērtējums; Projekta nozīmīgums un aktualitāte; Vienādu iespēju nodrošināšana; Rezultātu ilgtspēja. Projektu specifiskais atbilstības kritērijs (vērtējams ar punktiem): Lielāks finansējums tiks piešķirts projekta īstenošanai plānošanas reģionā ar zemāku teritorijas attīstības līmeni. Projektu īstenošanas nosacījumi: Publiskie interneta pieejas punkti tiek izveidoti novadu un vietējas nozīmes attīstības centros; Publiskā interneta pieejas punkta pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 5

6 Projekta ietvaros plānoti pasākumi potenciālo interneta lietotāju apmācībai darbam ar datoru (internetu). Projekta rezultāti veicina valsts, pašvaldību, sabiedrisko un privāto iestāžu savstarpējo sadarbību (partnerību). Valsts atbalsts: Valsts atbalsts nav attiecināms Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība) Aktivitātes mērķis: nodrošināt iedzīvotājiem, komercsabiedrībām un publiskās pārvaldes iestādēm un citiem lietotājiem visā valsts teritorijā ērtu, ātru un kvalitatīvu piekļuvi publiskai informācijai, publiskās pārvaldes un komercpakalpojumiem, nodrošinot infrastruktūru platjoslu tīkla attīstībai visā valsts teritorijā, sniedzot atbalstu pakalpojuma sniedzēja veiktajām investīcijām. Atbalsta veids: līdzfinansējums. Attiecināmās izmaksas: aparatūra, darbi un pakalpojumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu platjoslas pieslēgumu. Finansējuma saņēmēji: elektronisko sakaru komersanti. Minimālais projekta finansējuma apjoms: LVL Maksimālais projekta finansējuma apjoms: LVL. Projektu atbilstības kritēriji: Projekta vispārējās atbilstības kritēriji (vērtējami ar Jā/ Nē ): Projekts atbilst Nacionālās attīstības plānam; Projekts atbilst politikas plānošanas dokumentam par platjoslu attīstības stratēģiju; Projekts paredz finansējumu arī elektronisko sakaru transporta tīkla attīstību; Pretendents nodrošina projekta priekšfinansējumu un neattiecināmo izmaksu apmaksu; Projekta publiskā finansējuma apjoms ir vienāds vai lielāks par latu un vienāds vai mazāks par latiem Projektu specifiskie atlases kritēriji: Specifiskais atlases kritērijs Vismaz 90% no projekta finansējuma paredzēti elektronisko sakaru transporta un piekļuves tīkla attīstībai 10 Vērtība 6

7 Vismaz 70% līdz 90% no projekta finansējuma paredzēti 8 elektronisko sakaru transporta un piekļuves tīkla attīstībai Vismaz 50% līdz 70% no projekta finansējuma paredzēti 6 elektronisko sakaru transporta un piekļuves tīkla attīstībai Vismaz 20% līdz 50% no projekta finansējuma paredzēti 4 elektronisko sakaru transporta un piekļuves tīkla attīstībai Līdz 20% no projekta finansējuma paredzēti elektronisko sakaru 1 transporta un piekļuves tīkla attīstībai Projekts paredz pudeles kakla efekta novēršanu 5 Valsts atbalsts: Jāizstrādā valsts atbalsta programma saskaņā ar Kopienas dibināšanas līguma 87.pantu Plānotais valsts atbalsta programmas izstrādes termiņš 2007.gada 01.novembris Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana Aktivitātes mērķis: izveidot valsts funkciju veikšanai nepieciešamos elektronisko sakaru tīklus, uzlabot informācijas apriti un piekļuvi informācijas sistēmām (t.sk. ārkārtas situāciju gadījumos). Atbalsta veids: Plānots izveidot valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu, t.sk. numura 112 tehnoloģisko platformu zvanu apstrādes infrastruktūru un tās darbībai nepieciešamo elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru. Attiecināmās izmaksas: programmu, aparatūru un iekārtu iepirkšana, to instalācija, testēšana, projektēšana, būvdarbi iekārtu izvietošanai, apmācības un ekspertu atalgojums. Finansējuma saņēmējs: Satiksmes ministrija. Minimālais projekta finansējuma apjoms: LVL Maksimālais finansējuma apjoms: LVL Projektu atbilstības kritēriji: Projekta vispārējās atbilstības kritēriji (vērtējami ar Jā/ Nē ): Projekta mērķis paredz izveidot elektronisko sakaru tehnoloģisko platformu, lai nodrošināt operatīvās vienības (piem. ātrā palīdzība, policija, ugunsdzēsēji utt.) ar kvalitatīviem elektroniskajiem sakariem (gan balss, gan datu) minēto vienību funkciju veikšanai 7

8 Projektu specifiskie atlases kritēriji: Nav Valsts atbalsts: Valsts atbalsta programma nav nepieciešama. Projekts risina valsts uzdevumus un labuma guvējs ir valsts pārvaldes iestādes un iepirkums notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana Aktivitātes mērķis: uzlabot datu drošības apdraudējuma novēršanas jautājumu risināšanu. Atbalsta veids: atbalstīt valsts pārvaldes iestāžu datoru apdraudējuma incidentu novēršanas funkciju veikšanu. Attiecināmās izmaksas: programmu, aparatūru un iekārtu iepirkšana, to instalācija, testēšana, būvdarbi iekārtu izvietošanai, apmācības un ekspertu atalgojums. Finansējuma saņēmējs: valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kurai ir attiecīgs deleģējums likumā. Minimālais projekta finansējuma apjoms: LVL Maksimālais finansējuma apjoms: LVL Projektu atbilstības kritēriji: Projekta vispārējās atbilstības kritēriji (vērtējami ar Jā/ Nē ): Projekta mērķis ir datoru incidentu novēršanas vienības izveide valsts pārvaldei valsts kapitālsabiedrībā; Kapitālsabiedrībai ir pieredze elektronisko sakaru tīklu apkalpošanā; Kapitālsabiedrībai ir pieredze elektronisko sakaru tīklu datu plūsmu uzraudzībā; Kapitālsabiedrības vienība sadarbosies ar ENISA Projektu specifiskie atlases kritēriji: Specifiskais atlases kritērijs Vērtība Finanšu kritērijs Max 10 Valsts atbalsts: Valsts atbalsta programma nav nepieciešama. Projekts risina valsts pārvaldes darbības nodrošināšanas uzdevumus un labuma guvējs ir valsts pārvaldes iestādes un iepirkums notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 8

9 SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM Teritoriju līdzsvarota attīstība Pasākuma īstenošana visu Latvijas reģionu un teritoriju iedzīvotājiem palielinās iespējas saņemt informācijas sabiedrības labumus un izmantot IKT sniegtās iespējas. Pasākumā ietvertās aktivitātes paredz IKT infrastruktūras attīstību valsts un pašvaldību institūcijās un publisko pakalpojumu attīstību un elektronizāciju visā valsts teritorijā. Pasākums nodrošinās turpmāku interneta piekļuves punktu attīstību Latvijas reģionos, tai skaitā, novadu un vietējas nozīmes attīstības centru līmenī. Pasākuma ietvaros teritorijās, kur tas nepieciešams, tiks izveidots platjoslas tīkls. Visu aktivitāšu ieviešanā, cik tas iespējams, tiks ņemts vērā teritoriālais un reģionālais aspekts, veicinot visu teritoriju un reģionu līdzsvarotu attīstību, kā arī ņemta vērā policentriskās attīstības pieeja. Makroekonomiskā stabilitāte Pasākuma īstenošana veicinās valsts makroekonomisko stabilitāti, jo, palielinot pakalpojumu klāstu un pieejamību, tai skaitā, komersantiem, un attīstot dažādu nozaru informācijas sistēmas, tiks veicināta dažādu tautsaimniecības nozaru attīstība, īpaši mazo un vidējo komersantu sektorā. Ilgtspējīga attīstība Pasākuma īstenošana veicinās valsts ilgtspējīgu attīstību, ko ilgtermiņā veicinās plašāka un efektīvāka IKT izmantošana publiskajā pārvaldē, izglītības un citās iestādēs, informācijas un pakalpojumu labāka pieejamība, izglītības kvalitātes un prasmju paaugstināšanās u.c. Vienādas iespējas Pasākuma īstenošana tiešā veidā būtiski sekmēs horizontālās prioritātes Vienādas iespējas mērķu īstenošanu. Iekļaujošas sabiedrības veidošanā IKT ir ļoti būtiska loma. Attīstot IKT infrastruktūru, uzlabojot pieejamību internetam un tādējādi informācijai un pakalpojumiem, tiek palielinātas vienādas iespējas visiem iedzīvotājiem, tai skaitā, invalīdiem, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm, pensionāriem, bezdarbniekiem un citām sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām piedalīties sabiedrības politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē. Pasākuma īstenošanai kopumā būs arī pozitīva ietekme uz dzimumu līdztiesību. Informācijas sabiedrība Pasākuma īstenošana būtiski sekmēs horizontālās prioritātes Informācijas sabiedrība mērķu sasniegšanu. Veicinot IKT izmantošanu publiskajā pārvaldē, palielināsies publiskās pārvaldes pakalpojumu klāsts, uzlabosies pakalpojumu 9

10 kvalitāte, informācijas un pakalpojumu pieejamība, uzlabosies pārvaldes iestāžu darba efektivitāte, samazināsies administratīvais un finansiālais slogs uz sabiedrību, tiks sekmēta iedzīvotāju aktīvāka iesaistīšanās valsts pārvaldes darbā un sabiedriskajos procesos. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu attīstība un integrācija ļaus nodrošināt operatīvas un kvalitatīvas informācijas pieejamību, iegūšanu un apmaiņu starp institūcijām, atbilstošas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana novērsīs dažādās iestādēs eksistējošu informācijas sistēmu nesavietojamību. Informācijas sabiedrības attīstību veicinās visas pasākuma aktivitātes, tai skaitā, publisko interneta pieejas punktu tālāka attīstība, IKT infrastruktūras attīstība valsts un pašvaldību iestādēs, t.sk. izglītības, veselības un citās nozarēs, kas sekmēs e-pakalpojumu attīstību un informācijas sistēmu (t.sk. reģistru) attīstību un labāku savietojamību, valsts nozīmes elektronisko sakaru tīkla attīstība, kā arī pieejamības uzlabošanās platjoslu tīklam. Rīgas starptautiskā konkurētspēja Pasākuma īstenošana labvēlīgi ietekmēs Rīgas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos, jo IKT infrastruktūras un pakalpojumu attīstība ir būtisks horizontāls priekšnoteikums integrācijai starptautiskajā ekonomiskajā vidē. 10

11 IEVIEŠANA Aktivitātes nr. un nosaukums Projektu atlases veids Starpniekinstitūcija / Atbildīgā iestāde Funkcijas Sadarbības iestāde Funkcijas Plānotais projektu iesniegumu uzsākšanas datums Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstība Ierobežota projektu atlase Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts 1.DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros). 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana. 4.Uzraudzība aktivitātes līmenī. 5. Projektu atlase un apstiprināšana; 6..Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšana, izpildes uzraudzība 2.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 3.Maksājumu pieprasījumu pārbaude apstiprināšana, izdevumu deklarācijas sagatavošana un Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ierobežota projektu atlase Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 1.DP izstrādāšana (nozares kompetences ietvaros). 2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju, attiecināmo izmaksu, atbilstošo aktivitāšu, utml.) izstrādāšana. 3.Finanšu plānošana. 4.Uzraudzība aktivitātes līmenī. 5.Projektu atlase un apstiprināšana. Valsts reģionālās attīstības aģentūra 1. Projektu ieviešanas vadība, līgumu slēgšanas, izpildes uzraudzība. 2. Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās. 3.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju Ne ātrāk kā 2008.gada janvāris 11

12 sagatavošana. 4.Informācijas un publicitātes pasākumi aktivitāšu līmenī Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība) Atklāta projektu atlase Satiksmes ministrija 1.DP izstrādāšana nozares kompetence ietvaros; 2.Ieviešanas izstrādāšana; nosacījumu 3.Finanšu plānošana; uzraudzība aktivitātes līmenī; 4.Projektu atlase un apstiprināšana; 5.Informācijas uz publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī CFLA 1.Projektu ieviešanas uzraudzība, līgumu slēgšana; 2.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 3.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana Informācijas datu pārraides Ierobežota projektu atlase Ierobežota projektu Satiksmes ministrija 1.DP izstrādāšana nozares kompetence ietvaros; 2.Ieviešanas izstrādāšana; nosacījumu 3.Finanšu plānošana; uzraudzība aktivitātes līmenī; 4.Projektu atlase un apstiprināšana; 5.Informācijas uz publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī Satiksmes ministrija 1.DP izstrādāšana nozares kompetence ietvaros; Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 1.Projektu ieviešanas uzraudzība, līgumu slēgšana; 2.Kontrole un pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 3.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 1.Projektu ieviešanas uzraudzība, līgumu slēgšana; 2.Kontrole

13 drošības nodrošināšana atlase 2.Ieviešanas nosacījumu izstrādāšana; 3.Finanšu plānošana; uzraudzība aktivitātes līmenī; 4.Projektu atlase un apstiprināšana; 5.Informācijas uz publicitātes pasākumi aktivitātes līmenī un pārbaudes projektu īstenošanas vietās; 3.Maksājumu pieprasījumu pārbaude un apstiprināšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana 13

14 FINANŠU PLĀNS 3.OP "Infrastruktūra un pakalpojumi"pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" finanšu plāns (EUR) Uz Gads Kopā Publiskais finansējums PASĀKUMS ERAF finansējums Nacionālais publiskais finansējums Privātais finansējums 1=2+5 2= IKT INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI KOPĀ aktivitāte Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstība

15 KOPĀ aktivitāte Publisko interneta pieejas punktu attīstība KOPĀ aktivitāte Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība) KOPĀ

16 4.1.aktivitāte Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana KOPĀ aktivitāte Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana KOPĀ

17 FINANSĒJUMA KATEGORIZĀCIJA Finansējuma sadalījums pa kategorizācijas kategorijām Aktivitātes nr. Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums % no pasākuma finansējuma INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS (PIEEJAMĪBA, DROŠĪBA, SAVIETOJAMĪBA, RISKU NOVĒRŠANA, PĒTNIECĪBA, INOVĀCIJAS, E-SATURS (E-CONTENT) U.T.T. 80, PUBLISKIE PAKALPOJUMI UN TO PIEEJAMĪBA 1, TELEKOMUNIKĀCIJU INFRASTRUKTŪRA (IESKAITOT PLATJOSLAS) 11, ,5 (no tiem) TELEKOMUNIKĀCIJU INFRASTRUKTŪRA (IESKAITOT PLATJOSLAS) 11 INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS (PIEEJAMĪBA, DROŠĪBA, SAVIETOJAMĪBA, RISKU NOVĒRŠANA, PĒTNIECĪBA, INOVĀCIJAS, E-SATURS (E-CONTENT) U.T.T. 5,36 0,14 17

18 UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI Iznākuma rādītāji Izveidotas un attīstītas publiskās pārvaldes informācijas sistēmas Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi) Jaunizveidoto publisko interneta pieejas punktu skaits Apmācīto interneta lietotāju skaita pieaugums Publiskajā interneta pieejas punktā pieejamās apmācību programmas Kvantifikācija 2004.gadā Kvantifikācija 2009.gadā Kvantifikācija 2013.gadā Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums Aprēķina skaidrojums aktivitāte Publiskās informācijas sistēmas, kas tiek izveidotas un attīstītas par struktūrfondu līdzekļiem tiek summētas aktivitāte Pakalpojumu skaits nav tieši saistīts ar SF investīciju apjomu. ĪUMEPLS investīcijas izmantos centrālās pakalpojumu infrastruktūras (tehnoloģiskās, normatīvās, organizatoriskās bāze) izveidē, lai tiktu vienkāršota pakalpojumu attīstība iestādēs un stimulēta to rašanās uz vietas gadā tiks izveidoti (attīstīti) ~490 publiskie interneta pieejas punkti ( g. atbalsta ietvaros) Izveidoti 400 publiskie interneta pieejas punkti aktivitāte No kopējā aktivitātes finansējuma LVL. Kopā plānots izveidot aptuveni 400 punktus. Viena punkta izmaksas ietver publiskā interneta pieejas punkta izveidi, nepieciešamo IT risinājumu nodrošināšanu, pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem un uzturēšanas izmaksas. Aktivitātes ietvaros atbalsts tiek sniegts jaunu interneta pieejas punktu izveidi novadu un vietējās nozīmes attīstības centros, kas nodrošinās stabilu un pieejamu informatizācijas izplatību valstī % aktivitāte Interneta lietotāju skaits ir atkarīgs no teritorijas, kurā tiks izveidots punkts. Apmācīto interneta lietotāju skaita pieaugums tiks mērīts attiecībā pret bāzes lietotāju skaitu katrā publiskajā interneta pieejas punktā aktivitāte Apmācību programmas nodrošina apmācību un prasmju paaugstināšanu publiskā interneta pieejas punkta lietotājiem darbam ar datoru (internetu). 18

19 Interneta lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem Izveidots Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīkls (112) Izveidota valsts pārvaldes datoru incidentu novēršanas vienība Rezultāta rādītāji Elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem Mājsaimniecības ar platjoslas pieslēgumu internetam Uzņēmumi ar platjoslas pieslēgumu internetam aktivitāte Nav Nav 1 (izveidota 112 tehnoloģiskā platforma) Nav Uzsākta valsts pārvaldes datoru incidentu novēršanas vienības darbība Kvantifikācija Izveidota valsts pārvaldes datoru incidentu novēršanas vienība Kvantifikācija aktivitāte aktivitāte.. Kvantifikācija Saiknes ar investīciju Aprēķina skaidrojums 2004.gadā 2009.gadā 2013.gadā virzienu pamatojums aktivitāte Lietotāju skaitu ietekmē interneta lietotāju skaita pieaugums un pakalpojumu pieejamība gadā orientējošs skaitlis, jo pēc 2005.gada pētījuma datiem bija 25.3% interneta lietotāju no kuriem 1/3 izmantojusi vismaz 1 pakalpojumu 20,5% 45% 75% aktivitāte 32% 75% 98% aktivitāte 19

20 UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJU TERITORIĀLAIS SADALĪJUMS Iznākuma rādītāji Plānošanas reģions Kvantifikācija gadā Izveidotas un attīstītas publiskās pārvaldes Rīga informācijas sistēmas 3 Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. Rīga publiski pieejamie elektroniskie Vidzeme pakalpojumi un publiskās pārvaldes Kurzeme elektroniskie pakalpojumi) 3 Zemgale Latgale Kvantifikācija 2009.gadā Kvantifikācija 2013.gadā indikatīvi Jaunizveidoto publisko interneta pieejas punktu skaits Apmācīto interneta lietotāju skaits Publiskajā interneta pieejas punktā pieejamās apmācību programmas Rīga x Vidzeme 53 - x Kurzeme 74 - x Zemgale 5 - x Latgale x Rīga % Vidzeme % Kurzeme % Zemgale % Latgale % Rīga - 1 katrā publiskajā interneta - pieejas punktā Vidzeme - 1 katrā publiskajā interneta pieejas punktā - Kurzeme - 1 katrā publiskajā interneta - 3 Sistēmas un elektroniskie pakalpojumi ir pieejami visā valsts teritorijā un ir vērsti uz vienlīdzīgu publisko pakalpojumu pieejamību visos reģionos 20

21 Interneta lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem Izveidots Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīkls (112) Izveidota valsts pārvaldes datoru incidentu novēršanas vienība Rezultātu rādītāji Plānošanas reģions Kvantifikācija 2004.gadā Elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem Mājsaimniecības ar platjoslas pieslēgumu internetam pieejas punktā Zemgale - 1 katrā publiskajā interneta - pieejas punktā Latgale - 1 katrā publiskajā interneta pieejas punktā - Rīga Nav datu Nav datu Nav datu Vidzeme Nav datu Nav datu Nav datu Kurzeme Nav datu Nav datu Nav datu Zemgale Nav datu Nav datu Nav datu Latgale Nav datu Nav datu Nav datu Rīga Nav datu Nav datu Nav datu Vidzeme Nav datu Nav datu Nav datu Kurzeme Nav datu Nav datu Nav datu Zemgale Nav datu Nav datu Nav datu Latgale Nav datu Nav datu Nav datu Rīga Nav datu Nav datu Nav datu Vidzeme Nav datu Nav datu Nav datu Kurzeme Nav datu Nav datu Nav datu Zemgale Nav datu Nav datu Nav datu Latgale Nav datu Nav datu Nav datu Kvantifikācija 2009.gadā Kvantifikācija 2013.gadā Rīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Rīga Nav datu Nav datu Nav datu Vidzeme Nav datu Nav datu Nav datu Kurzeme Nav datu Nav datu Nav datu Zemgale Nav datu Nav datu Nav datu Latgale Nav datu Nav datu Nav datu Uzņēmumi ar platjoslas pieslēgumu Rīga Nav datu Nav datu Nav datu internetam Vidzeme Nav datu Nav datu Nav datu 21

22 Kurzeme Nav datu Nav datu Nav datu Zemgale Nav datu Nav datu Nav datu Latgale Nav datu Nav datu Nav datu x tiks noteikts pēc teritorijas attīstības līmeņa sabiedriskās apspriešanas laikā 22

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Izziòa

Izziòa IZZIĥA par vadošās iestādes komentāriem par Labklājības ministrijas sagatavoto 1.operacionālās programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritāti Nodarbinātība un sociālā iekĝaušana Pasākums Nodarbinātība

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009 UNODC grantu shēma un atbalstītie projekti Evija Dompalma, UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā Prezentācijas saturs UNODC grantu shēmas mērķis un attīstības posmi HIV profilakses punktu iesniegto projektu

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

„Balvu rajona attistibas strategijas – gadam”

„Balvu rajona attistibas strategijas – gadam” LEADER projektu konkursa 9.kārta 2014.gada 24.oktobris Biedrība Balvu rajona partnerība LEADER pieeja MK noteikumi Nr. 764: -atbalstāmās aktivitātes; -atbalsta pretendents; -publiskā finansējuma saņemšanas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulce Grobiņa, 26.08.2016. Inga Brieze Rīgas plānošanas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros gadam PROGRAMMAS ROKASGRĀMATA 4. projektu

Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros gadam PROGRAMMAS ROKASGRĀMATA 4. projektu Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007. 2013. gadam PROGRAMMAS ROKASGRĀMATA 4. projektu konkurss 2011. gada 1. februāris Oficiālā Programmas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

cert v2

cert v2 Situācija IT drošības jomā Latvijā 23.04.2012, Rīga Baiba Kaškina, Varis Teivāns, Māris Andžāns Par CERT.LV CERT.LV Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija Misija: Veicināt IT

Sīkāk

ZIŅOJUMS EIROPAS KOMISIJAI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS IZAUGSME UN NODARBINĀTĪBA ĪSTENOŠANU gada plānošanas periodā un gads Prog

ZIŅOJUMS EIROPAS KOMISIJAI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS IZAUGSME UN NODARBINĀTĪBA ĪSTENOŠANU gada plānošanas periodā un gads Prog ZIŅOJUMS EIROPAS KOMISIJAI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS IZAUGSME UN NODARBINĀTĪBA ĪSTENOŠANU 2014. - 2020. gada plānošanas periodā 2014. un 2015. gads Programmas numurs: CCI2014LV16MAOP001 Sagatavots saskaņā

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

SVVA stratēģijas nosaukums

SVVA stratēģijas nosaukums BAUSKAS RAJONA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.-2020.GADAM ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANAI 2014. 2020. GADAM Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība Jolanta Kalinka, valdes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Baltic HIV Association

Baltic HIV Association - 2014.gada pārskats 12/03/2015 Inga Upmace, Valdes priekšsēdētāja Dibināta 2010.gadā Reģ. Nr.40008153882 Fakti par biedrību Jurid. adrese Druvienas iela 36-144, LV-1079 Valdes sastāvs E.Dompalma-Linuža,

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u

MK noteikumi Nr.407 Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u 05.05.2010. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" ("LV",

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Informācija par ESF projekta: Uzlādes pakalpojuma sadarbības tīkla, Uzlādes punktu interneta kartes izveidi Signe Vīlipa Biedrība Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra 18.03.2014. Kafejnīca Zemnieka

Sīkāk

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PRETPLŪDU PASĀKUMI ŪDENSMALU LABIEKĀRTOŠANĀ Pārskats veikts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme projektā Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327 WBL-PRO projekts Kvalifikācija, atvērtie resursi, labās prakses un rīku piemēri darba vidē balstītu mācību profesionālim 2016-1-DE02-KA202-003339 IO2: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra DVB mācību profesionālim

Sīkāk

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) , ziņojums par Latviju DESI ziņojumā ir atspoguļots dalībvalstīs panāktais progress digitaliz

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) , ziņojums par Latviju DESI ziņojumā ir atspoguļots dalībvalstīs panāktais progress digitaliz Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) 1 2018, ziņojums par Latviju DESI ziņojumā ir atspoguļots dalībvalstīs panāktais progress digitalizācijas jomā. Ziņojums ir iedalīts piecās sadaļās. 1

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība G A D A P Ā R S K A T S par 2009.gadu 1

Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība G A D A P Ā R S K A T S par 2009.gadu 1 Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība G A D A P Ā R S K A T S par 2009.gadu 1 SATURS Lpp. Bilance 3 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 5 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 6 Ziņojums 7 Ziedotāji un dāvinātāji

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli: ES zinātnisko projektu pieredze Tālis Tisenkopfs Baltic Studies Centre un LU Referāts Starpresoru forumā Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma, IZM, Rīga,

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk