LU_LV_mrts.fh10

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LU_LV_mrts.fh10"

Transkripts

1 LATVIJA 2006.gada marts Izdevums: 40 Sorainen Law Offices Pärnu mnt Tallina, Igaunija Tel: Fakss: E-pasts: Kr. Valdemara iela 21 LV-1010 R ga, Latvija Tel: Fakss: E-pasts: sorainen@sorainen.lv Jogailos g. 4 LT Viļņa, Lietuva Tel: Fakss: Em-pasts: sorainen@sorainen.lt Fredrikinkatu 55 A Helsinki, Somija Tel: Fakss: E-pasts: sorainen@sorainen.com EIROPAS SAVIENĪBA Eiropas Parlaments balsojumç apstiprina Pakalpojumu direkt vu Kop ES tika ieviesta pakalpojumu snieg anas br v ba, tç nav guvusi gaid to spïku. Komisijas gadç veiktajç pït jumç "Iek ïjç tirgus stçvoklis" identificïts 91 ïrslis, ar ko pakalpojumu sniedzïjiem bijis jçsaskaras, sniedzot pçrrobeïu pakalpojumus, piemïram, apgrappletino a at auju sa em anas kçrt ba, pçrmïr ga birokrçtija un juridiskç nenoteikt ba. os ïr us labi ilustrï pla i paz stamç lieta, kurç bija iesaist ta Latvijas SIA "Laval un partneri", kurai tika liegta piek uve Zviedrijas bapplevniec bas tirgum. Tika gaid ts, ka pakalpojumu direkt vas projekts veicinçs pakalpojumu br vas aprites att st bu, palielinot konkurenci pakalpojumu tirgos, samazinot cenas un uzlabojot kvalitçti un patïrïtçju iespïjas izvïlïties (patïrïtçju ties bas gapplet labumu no tirgus, kurç valda konkurence). Direkt vas projekts, kuru Eiropas Parlaments pie ïma gada 16. februçr, ir daudz konservat vçks, nekç sçkotnïji bija cerïts. Saska Ç ar direkt vas noteikumiem dal bvalst m ir jçizvïrtï vairçku ierobeïojumu, kas var kavït pakalpojumu nozares att st bu (piemïram, teritoriçlçs vai kvantitat vçs pras bas, piepras tais minimçlais pamatkapitçls un obligçtç juridiskç darb bas forma), pamatojums un proporcionalitçte, jçvienkçr o uz pakalpojumu snieg anu attiecinçmçs administrat vçs formalitçtes un procedappleras (piemïram, viens kontaktpunkts, elektroniskçs procedappleras, at auju izsnieg anas kçrt bas vienkçr o ana), jçizbeidz vairçkas direkt vç norçd tçs procedappleras, kas kavï piek uvi pakalpojumiem vai to snieg anu (piemïram, valstiskç pieder ba, rezidence, reæistrçcija) un jçgarantï br va pakalpojumu aprite. PÇrrobeÏu pakalpojumu snieg anas ïr u novïr ana attiecas tikai uz tçm jomçm, kuras jau ir atvïrtas konkurencei. L dz ar to direkt va reglamentï pakalpojumus ar vispçrïju ekonomisku noz mi (pasta, appledensapgçdes, elektr bas, atkritumu apstrçdes pakalpojumus), komercdarb bas pakalpojumus, piemïram, vad bas konsultçciju, sertifikçcijas un pçrbauïu, pçrvald bas, reklçmas, personçlatlases un komercaæentu pakalpojumus, tçdus pakalpojumus, ko sniedz gan komersantiem, gan patïrïtçjiem (tostarp ar nekustamo pa umu saist tus pakalpojumus, bapplevniec bas, tirdzniec bas, automobi u nomas un ce ojumu aæentappleru pakalpojumus), kç ar patïrïtçjiem sniegtos pakalpojumus (piemïram, tapplerisma, izklaides, sporta centru un atrakciju parku pakalpojumus). Uz pakalpojumiem, kas skar "vispçrïjas intereses", direkt va neattiecas. DaÏi piemïri: valsts un privçtçs vesel bas aprapplepes pakalpojumi, pagaidu darba aæentappleru pakalpojumi, sociçlçs pal dz bas pakalpojumi un pakalpojumi, uz ko jau attiecas speciçli ES ties bu akti piemïram, finan u, telekomunikçciju un transporta pakalpojumi, un juridiskie pakalpojumi, audiovizuçlie pakalpojumi, azartspïles un loterijas, profesijas un darb bas veidi, kas saist ti ar valsts varas steno anu (piemïram, notçri) un nodok u pakalpojumi. Eiropas Parlamenta piedçvçtais direkt vas projekts jçapstiprina 25 ES valstu vald bu vad tçjiem Ministru padomï. Direkt vas gal gçs versijas apstiprinç ana gaidçma ne agrçk kç gada otrajç pusï. Gints Vilgerts e-pasts: gints.vilgerts@sorainen.lv PaaugstinÇtas l gumcenu robeïas valsts un pa vald bu iepirkumiem Ieviestas diferencïtas likumisko procentu likmes PalielinÇta kreditoru aizsardz ba pirkuma dar jumiem BaltijÇ uzlabojas uz ïmumu pirk anas un pçrdo anas apstçk i 1

2 LATVIJA KONKURENCES TIESĪBAS UN PUBLISKIE IEPIRKUMI PaaugstinÇtas l gumcenu robeïas 2006.gada 3.martÇ Saeima gal gajç las jumç pie ïma Publisko iepirkumu likumu. Lai gan vïlçk, pamatojoties uz nepiecie am bu ietvert likumç visus tç piemïro anas iz ïmumus, tas tika nosapplet ts otrreizïjai caurlappleko anai, visticamçk, ka attiec bç uz vairumu likuma noteikumiem tas paliks tçds pats, kç sçkotnïji pie emts. Likums ievie direkt vas Nr. 2004/18/EK noteikumus un aizstçj iepriek ïjo likumu Par iepirkumu valsts un pa vald bu vajadz bçm. Jaunais likums paaugstina valsts un pa vald bu iestçïu minimçlçs l gumcenu robeïas no eso ajiem LVL 1000 uz LVL Tiek plçnots pa s regulïjums tiem iepirkumiem, kuros l gumcena ir no LVL 1000 l dz LVL TÇpat tiek noteikts jauns piedçvçjuma izvïles kritïrijs vïrtïjot saimnieciski visizdev gçko piedçvçjumu, proti, vidïjo sociçlo iemaksu apmïrs uz vienu nodarbinçto. Papildus tam, likums ievie jaunus procedappleras ar mïr i atvieglot un paçtrinçt iepirkuma procesu. TurpmÇk pasapplet tçjam bapples iespïja veidot dinamiskç iepirkuma sistïmas, kurç tas varïs iek aus visus pretendentus, kas atbilst pasapplet tçja izvirz tajçm kvalifikçcijas pras bçm un kas ir iesniegu i iepirkumu procedappleras dokumentiem atbilsto u informat vu piedçvçjumu. TÇpat pasapplet tçjam bapples iespïja, izvïloties atbilsto Çko piedçvçjumu ar elektronisko izsoli, kas bapplet bç noz mï elektronisku sol anu. Rappledolfs E Æelis e-pasts: rudolfs.engelis@sorainen.lv DARBA TIESĪBAS Darba likuma noteikumi nav piemïrojami valdes locek u atsauk anai no amata AugstÇkÇs tiesas SenÇts izskat ja lietu (Nr. SKC-653) sakarç ar sabiedr bas valdes locek a pras bu par atjauno anu darbç. Tiesa, sekojot iedibinçtajai praksei vïl pirms Komerclikuma stç ançs spïkç, vïlreiz apstiprinçja, ka valdes locek u iecel anai un atsauk anai no amata nav piemïrojami Darba likuma noteikumi, jo minïtie jautçjumi regulïti speciçlç likumç. Pras tçjs tika ievïlïts par valdes locekli SIA (turpmçk Sabiedr ba), kuras vien gais da u pa nieks ir pagasta padome. Lai gan pras tçjs, atrodoties valdes locek a amatç, vairçkkçrt izteicis lapplegumu ar vi u noslïgt darba l gumu, ne darba l gums, ne ar kçds cits civiltiesisks l gums par Sabiedr bas valdes locek a piençkumu pild anu ar pras tçju netika noslïgts. Ar Sabiedr bas dal bnieku sapulces lïmumu tika izlemts valdes locek us, tostarp ar pras tçju, atsaukt sakarç ar nespïju vad t Sabiedr bas darbu. SavukÇrt pras tçjs cïla tiesç pras bu par atjauno anu darbç, dal bnieku sapulces lïmuma atcel anu da Ç un darba samaksas piedzi u par darba piespiedu kavïjuma laiku. IesniegtÇ pras ba tika noraid ta, paskaidrojot, ka tiesiskajai attiec bai valdes locek a atsauk anai no amata jçpiemïro speciçlajç likumç (uz pras bas cel anas br di tas bija likums Par valsts un pa vald bu kapitçla da Çm un kapitçlsabiedr bçm ) iek autçs normas, kas nosaka, ka valdes locek us var atsaukt no amata ar dal bnieku sapulces lïmumu. Darba likuma noteikumi gad jumos, kas attiecas uz valdes locek u atsauk anu, nav piemïrojami. Tiesa atzina: tç kç darb bai valdes locek a amatç ir izteikts uztic bas raksturs, valdes loceklim, vi a atsauk anas no amata gad jumç, nav ties bu pras t atjauno anu amatç tiesas ce Ç. TÇpat tiesa kritiski vïrtïja pras tçja argumentu, ka ajç gad jumç darba l guma noslïg ana bija obligçta, norçdot ja faktiski nepastçv darba attiec bas, pietiek ar pilnvarojuma l gumu, ar kuru viena puse uz emas izpild t otrai zinçmu uzdevumu, bet pilnvaras devïjs ap emas pilnvarnieka r c bu atz t sev par saisto u. Pilnvarojuma l gumu veido dal bnieku sapulces lïmums par valdes locek a iecel anu un valdes locek a piekri ana ie emt o amatu. DomÇjams, ka ie tiesas secinçjumi (jçpiemïro speciçlais likums, darba l guma noslïg ana ar valdes locekli nav obligçta) bappletu attiecinçmi ar uz kapitçlsabiedr bçm ar privçto kapitçlu. TurklÇt speciçlais likums, kas regulï valdes locek u iecel anu un atcel anu, visticamçk, bappletu piemïrojams, pat ja starp valdes locekli un sabiedr bu tomïr bappletu noslïgts darba l gums. TÇtad, iece ot un atsaucot sabiedr bas valdes locek us, jebkurç gad jumç jçvadçs no speciçlç likuma attiec bç pret vairumu komersantu Komerclikuma noteikumiem. Andis Burkevics e-pasts: andis.burkevics@sorainen.lv FINANSES UN VĒRTSPAPĪRI Ieviestas diferencïtas likumisko procentu likmes CivillikumÇ pie emti groz jumi, kas stçjçs spïkç 2006.gada 1.martÇ. ie groz jumi nosaka diferencïtu likumisko procentu likmi un tçs aprï inç anas kçrt bu. Likumisko procentu likme ir piemïrojama gad jumos, kad dar juma dal bnieki nav vienoju ies par piemïrojamo procentu likmi, jo piençkums maksçt procentus izriet no likuma. Uz patïrïtçju l gumiem tiks attiecinçta pastçvo Ç 6 procentu gada likme, kamïr l gumiem par preãu piegçdi, pirkumu vai pakalpojumu snieg anu piemïros 7 procentu likmi virs main gas 4 procentu pamatlikmes. Main gç 4 procentu pamatlikme tiks pçrskat ta reizi pusgadç un tiks paaugstinçta vai samazinçta atkar bç no Latvijas Bankas noteiktajçm refinansï anas likmes izmai Çm. irts Rappleda, e-pasts: girts.ruda@sorainen.lv TIESVEDĪBA Beidzot ieviestas ties bas pras t morçlç kaitïjuma atl dz bu 2006.gada 1.martÇ stçjçs spïkç groz jumi CivillikumÇ. Likuma groz jumi novïr l dz im pastçvo o tiesiskç regulïjuma trapplekumu attiec bç uz morçlo kaitïjumu, ievie ot morçlç kaitïjuma defin ciju un nosakot ties bas pras t morçlç kaitïjuma atl dz bu ties bu aizskçruma gad jumç. Agris Rep s, e-pasts: agris.repss@sorainen.lv ĪPAŠUMS UN BŪVNIECĪBA L dz ierakst anai zemesgrçmatç nekustamç pa uma pircïjs pret tre ajçm personçm neiegapplest nekçdas ties bas AugstÇkÇs tiesas SenÇts izskat jis lietu Nr. SKC-657, kurçs risinçti nekustamç pa uma pircïjiem bappletiski jautçjumi. ajç lietç pras tçjs, viens no atbildïtçjiem un projektï anas un bapplevniec bas sabiedr ba bija noslïgu i sadarb bas l gumu par mçjas celtniec bu. Atbilsto i l gumam pras tçjs apmaksçja celtniec bu un ieguva pa uma ties bas uz 2/5 domçjamçs da as no uzceltçs mçjas. Tomïr, pretïji sadarb bas l guma noteikumiem par vien go mçjas pa nieku zemesgrçmatç 2

3 tika ierakst ts viens no atbildïtçjiem. is atbildïtçjs da u no mçjas atsavinçja citam atbildïtçjam, kas to da ïji atsavinçja tçlçk. Pras tçjs vïrsçs tiesç ar pras bu atz t atbildïtçju noslïgtos pirkuma l gumus par spïkç neeso iem, kas pirmajç instancï tika apmierinçta da ïji. TÇpat tiesa konstatïja, ka atbildïtçjs, kas sçkotnïji atsavinçja mçju ir atz ts par maksçtnespïj gu un sekojo i ir likvidïts. ApelÇcijas laikç, tiesa atzina pras tçja pa uma ties bas uz da u no mçjas, pamatojoties uz sadarb bas l gumu un atcïla sçkotnïjo starp atbildïtçjiem noslïgto pirkuma l gumu, jo pircïjs ir zinçjis par sadarb bas l guma noteikumiem un tçpïc ir r kojies nelabtic gi. Atce ot apelçcijas instances tiesas spriedumu kasçcijas instance atzina, ka pa uma ties bas uz nekustamo pa umu rodas ar br di, kad tçs tiek ierakst tas zemesgrçmatç, tçpïc pras tçjam nekad nav biju as pa uma ties bas uz mçju. Tiesa papildus noteica, ka l dz pa uma ties bu ierakst anai zemesgrçmatç pras tçjam bija saisto a zemesgrçmatç ierakst tç pa nieka r c ba un ai sakarç pras tçjam nav ties bas vïrsties pret tre ajçm personçm. øemot vïrç, ka sçkotnïjais reæistrïtais mçjas pa nieks (sabiedr ba) ir likvidïts un tam nav ties bu un saist bu pçr ïmïja, pras tçjs ir zaudïjis iespïju vïrsties pret o sçkotnïjo mçjas pa nieku, kç ar iespïju pançkt pa uma ties bu vai ties bu pret tre ajçm personçm atz anu. Çds tiesas secinçjums norçda, ka nekustamç pa uma pircïja intereses vispiln gçk aizsargç pa uma ties bu reæistrçcija zemesgrçmatç, tçpïc visdro Çk ir pirkuma maksu maksçt pïc reæistrçcijas zemesgrçmatç. Lelde Lavi a e-pasts: lelde.lavina@sorainen.lv TIRDZNIECĪBA, IZPLATĪŠANA UN PĀRVADĀJUMI PalielinÇta kreditoru aizsardz ba SÇkot no 2006.gada 1.marta, Civillikums nosaka papildus gad jumus, kad parçdnieka nokavïjums iestçjas pats no sevis. L dz im attiec bç uz l gumiem par preãu piegçdi, pirkumu vai pakalpojumu snieg anu, pusïm nevienojoties par atl dz bas samaksas termi u, lai atz tu parçdnieka nokavïjumu, kreditoram bija jçnogçdç parçdniekam atgçdinçjums par parçda esam bu. Saska Ç ar groz jumiem parçdnieka nokavïjums iestçjas pats no sevis, ja parçdnieks nav veicis samaksu 30 dienu laikç no noteiktas dienas, kas atkar bç no apstçk iem var bapplet diena, kad sa emts rï ins, preces vai pakalpojums vai kad veikta vai paredzïta pie em anas pçrbaude. Gints Vilgerts e-pasts: gints.vilgerts@sorainen.lv Sagatavoja: Lea Liigus, Katri-Helen Agur (Igaunija), Gita Rivdi e (Latvija), Gytis Malinauskas (Lietuva). Redaktors: irts Rappleda (Latvija). SORAINEN LAW OFFICES JAUNUMI Nesenie dar jumi Nodro inçjums lidma nu iegçdes finansïjumam R gas birojs pçrstçvïja Landsbanki Luxembourg S.A., nodibinot komerc lu par divçm Thor Aircraft Leasing ehf piedero Çm lidma nçm, lai nodro inçtu o lidma nu iegçdes finansïjumu. Abas lidma nas izmanto Latvijas aviokompçnija Air Baltic Corporation. Juridiskos pakalpojumus ajç lietç sniedza biroja partneris irts Rappleda un jurists Rappledolfs E Æelis. Divi aizdevumi R gas br vostas pçrvaldei Sorainen Law Offices R gas birojs pçrstçvïja Zieme u Invest ciju banku, kas izsniedza divus ilgtermi a aizdevumus ar kopïjo apjomu virs 20 miljoniem eiro R gas br vostas pçrvaldei tçs flotes papla inç anai. Sniegtie pakalpojumi aptvïra ar sarunas par dar jumu dokumentçciju un konsultï anu par Ç aizdevuma ïmïja kç publiskçs iestçdes pa o statusu. o lietu vad ja partneris irts Rappleda, un darbu veica juristi JÇnis L kops un Rappledolfs E Æelis. Mihkli viesn cas pçrdo ana Tallinas birojs konsultïja klientu par AS Mihkli 100% akciju pçrdo anu. ai sabiedr bai pieder un tç pçrvalda tr szvaigï u viesn cu ar 77 istabçm. Mapplesu biroja juristi, kuru darbu vad ja partneris Toomas Prangli, r kojçs saska Ç ar nekustamo pa umu uz ïmuma Ober-Haus norçd jumiem. Ieguld jumu instrumenta izveide invest cijçm nekustamajos pa umos Tallinas birojs konsultïja Broadgate Capital par uz ïmuma pirmç invest ciju fonda Baltic Investment Holdings OÜ izveidi. 3

4 Tika sagatavots pilns dokumentu komplekts nekustamo pa umu invest ciju sabiedr bas akciju emitï anai vairçkiem paz stamiem Çrvalstu investoriem. Ar o lietu strçdçja juriste Elen Rohtla un vecçkais jurists Risto Agur. JuridiskÇs konsultçcijas Manuli Rubber Industries, uzsçkot uz ïmïjdarb bu Baltijas valst s Sorainen Law Offices konsultïja Manuli Rubber Industries, uz ïmumu, kas specializïjas ar dzelzs armatappleru stiprinçtu elast go cauru u un to piederumu raïo anç un ajç jomç ir vado ais uz ïmums pasaulï, par darb bas uzsçk anu IgaunijÇ, LatvijÇ un LietuvÇ, tostarp par uz ïmuma dibinç anu un ar to saist tajiem juridiskajiem jautçjumiem. o Baltijas mïroga lietu vad ja Tallinas biroja advokçti Lea Liigus un Risto Agur. Darbinieki M applesu Vi as birojam ir pievienojies vecçkais jurists Mindaugas Zilionis. Mindaugas ir absolvïjis Vi as UniversitÇtes Juridisko fakultçti. Vi galvenokçrt specializïjas tiesu darbos, apvieno ançs un iegçdes (M&A) jautçjumos un pa umties bçs. Vi am ir septi us gadus ilga jurista prakses pieredze Foresta Business Law Group, un vi ir ar divus gadus strçdçjis par vecçko juridisko padomnieku akciju sabiedr bu grupç SENUKAI, kas ir Baltijas valst s lielçkais DIY preãu mazumtirdzniec bas uz ïmums. Mindaugas pçrvalda ang u, lietuvie u un krievu valodas. telekomunikçciju sabiedr bç SIA Lattelekom darba likumdo anas jomç. L. Medvida ir absolvïjusi Latvijas UniversitÇti (LL.B) un R gas Juridisko augstskolu (LL.M). Laura specializïjas eneræïtikas un vides, kç ar pa uma un bapplevniec bas nozarïs. Vi a pçrvalda latvie u, ang u un krievu valodas. Vi as birojam ir pievienojusies jurista pal dze Vyte Danileviciute. Vi a pa laik studï Vi as UniversitÇtes JuridiskajÇ fakultçtï un labi pçrvalda ang u un lietuvie u valodu. Citas zi as European Legal Experts nominï Sorainen Law Offices juristus starp Baltijas valstu labçkajiem juristiem Jaunais European Legal Experts 2006 izdevums noteicis Eiropas vado os juristus, kas praktizï daïçdçs juridiskçs jomçs. Igaunijas partneri Aku Sorainen, Kaido Loor un Pekka Puolakka, Latvijas partneri Gints Vilgerts un irts Rappleda un jurists Edgars Ko kins, kç ar Lietuvas partneris Kestutis Adamonis ir pa i rekomendïti kç komercdarb bas un finan u jomu speciçlisti. R gas birojam ir pievienojusies juriste Laura Medvida. Iepriek L.Medvida ir strçdçjusi Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulï anas komisijç eneræïtikas likumdo anas jomç un 4

5 M&A DAR±JUMU BUMS Toomas Prangli Partneris, Baltijas M&A juridiskçs darba grupas vad tçjs E-pasts: Sorainen Law Offices ir specializïjies dar jumos, kas saist ti ar sabiedr bu apvieno anos un iegçdi (M&A). JÇatz mï, ka M&A tirgus EiropÇ un jo sevi i Baltijas valst s pa laik piedz vo visai akt vus un interesantus laikus. ZemÇk sniegsim su pçrskatu par pagçju o gadu un par pa reizïjçm M&A tendencïm ajç reæionç. Eiropas M&A piedz vo labçkos laikus kop gada Kop gada Eiropas M&A tirgus bija visai kluss l dz pat gadam, kad M&A aktivitçte palielinçjçs, ko veicinçja lielçkoties privçtç kapitçla uz ïmumi, kam izdevçs atrast l dzek us un pareizos dar jumu objektus. Eiropas M&A tirgus pozit vçs pçrmai as turpinçjçs ar gadç, kad aprï inçtç dar jumu kopïjç vïrt ba sasniedza 800 miljardus eiro augstçko rçd tçju kop gada gada lielçkais M&A dar jums notika eneræïtikas sektorç, kur eneræïtikas gigants Endesa iegçdçjçs SpÇnijas Gas Natural par 42,5 miljardiem eiro. Ar telekmunikçciju sektorç notika vairçki dar jumi par ievïrojamçm summçm, tostarp Telefonica pçr ïma LielbritÇnijas mobilo sakaru sabiedr bu O2 par 26 miljardiem eiro. Citu lielu dar jumu starpç jçpiemin ar dar jums, kurç ItÇlijas uz ïmums UniCredito par 15,3 miljardiem eiro iegçdçjçs HypoVereinsbank. Vairums indikatoru vie cer bas uz paredzamo izaugsmi Eiropas M&A tirgapple ar gadç. Tomïr vïl ir par agru izdar t secinçjumus, pamatojoties tikai uz pirmajiem diviem mïne iem, kuri parasti tirgapple ir lïnçkie. Dar jumu apjomam CentrÇleiropÇ un AustrumeiropÇ bappletu vïl jçpieaug, palielinot o valstu noz mi Eiropas M&A. Baltijas valstis pilda savu "t Æera" lomu gadç Forbes publicïja savu valstu reitingu atkar bç no to spïjas piesaist t invest cijas. Igaunijas vïrtïjums bija izcils (7. vieta), un ar Latvija un Lietuva atradçs reitinga tabulas aug da Ç (attiec gi 22. un 29. vieta). Lai gan pasaules M&A tirgus apjoma samazinçjums Ç gadu tappleksto a sçkumç Baltijas valstis vïl sti nav ietekmïjis, pïdïjos gados is tirgus k applest arvien pamançmçks. Tomïr privatizït var vairs tikai nedaudzus uz ïmumus. Baltijas valst s M&A pieaugumu lielç mïrç balsta stratïæiskie investori, kas meklï iespïjas papla inçt savus tirgus jaunajçs ES dal bvalst s vai konsolidït savu ietekmi tirgapple. GalvenÇs tie Çs invest cijas Baltijas valst s nçk no Zieme valst m, VÇcijas un Krievijas. Baltijas valst s akt vçkas ir biju as Igaunijas sabiedr bas, investïjot LatvijÇ un LietuvÇ. GalvenÇ M&A tirgus problïma Baltijas valst s vienmïr bijusi saist ta ar caurskatçm bu. Vairums dar jumu ir pçrçk nelieli, lai tos iek autu starptautiskajçs M&A datubçzïs, un ne visi lielie dar jumi tiek dar ti zinçmi sabiedr bai gada lielçkie M&A dar jumi Baltijas valst s notika IgaunijÇ. VietïjÇs IT inïenierzinçt u nozares lepnums pieauga, ebay iegçdçjoties Skype par 2,1 miljardiem eiro. Zviedrijas Foerenings- Sparbanken (Swedbank) veiksm gi iegçdçjçs atliku o Hansabank akciju da u par 1,7 miljardiem eiro gada japplelijç Hansabank akcijas tika izslïgtas no Tallinas birïas sarakstiem. Bappletisku lomu Baltijas valst s ir spïlïju i ar M&A dar jumi strauji pieaugo ajç nekustamo pa umu nozarï. eit jçmin dar jums, kurç Citycon iegçdçjçs Rocca al Mare iepirk ançs centru TallinÇ gada beigçs Merks (Estonian Merko Ehitus meitasuz ïmums) iegçdçjçs 50% Latvijas uz ïmuma Za usala Estates, kas pa laik strçdç pie pla iem Za usalas att st bas plçniem R gas centrçlajç da Ç gadç M&A tirgus izaugsme Baltijas valst s noteikti turpinçsies. Visos M&A sektoros joprojçm dominïs Çrvalstu stratïæiskie investori. Esam pieredzïju i ar ievïrojamu Baltijas mïroga iegçdes dar jumu pieaugumu, kuros ir iesaist ti invest ciju objekti vai invest ciju puses visçs vai da Ç Baltijas valstu. Baltijas investori k applest akt vçki ar Eiropas Savien bç, KrievijÇ un UkrainÇ. SÇkotnïjo publisko piedçvçjumu tirgus gadç atdz vojçs, un pa laik vairçki Baltijas valstu uz ïmumi akt vi gatavojas gadç uzsçkt akciju tirdzniec bu birïç. Tiesiskais reï ms Sal dzinot ar nenoregulïto situçciju gadu sçkumç, l dz gadsimtu mijai M&A dar jumu juridiskie principi jau pamatç tika notiekti. Lai gan gadç Baltijas valst s M&A nozarï lielas likumdo anas pçrmai as nenotika, mïs varam atz mït Çdus nesenus notikumus: Igaunijas AugstÇkÇ tiesa ir sniegusi skaidrojumu par mazçkumakcionçru akciju izpirk anas noteikumiem, sniedzot vadl nijas, kç noteikt pçr emto akciju vïrt bu un summu (pla Çku informçciju skatiet mapplesu Baltic Legal Update izdevuma gada novembra decembra numurç); Latvijas parlaments pie ïma "jumta" likumu valsts un pa vald bu pa umu privatizçcijas pabeig anai LatvijÇ (skatiet Baltic Legal Update gada septembra numuru); Igaunijas parlaments pie ïma pla us groz jumus Igaunijas KomerckodeksÇ, paredzot jaunus pirmpirkuma ties bu noteikumus attiec bç uz akciju nodo anu un finan u pal dz bas ierobeïojumus no gada janvçra (skatiet Baltic Legal Update gada novembra numuru). Baltijas valstu M&A likumus tagad nenovïr ami ietekmï ES ties bu akti. TÇdï jçpiemin ar divi noz m gi neseni notikumi ES. PirmkÇrt, PÇr em anas direkt vas pçrejas periods beidzas gada maijç, un tçs ievie ana jau tagad ir izrais jusi karstas debates Zieme valst s un citçs Eiropas valst s. Baltijas valst s PÇr em anas direkt va vïl nav ieviesta. OtrkÇrt, gada septembr tika apstiprinçta PÇrrobeÏu apvieno ançs direkt va, un bapples interesanti redzït, kç tç atbalst s (ja vispçr atbalst s) pçrrobeïu M&A dar jumus EiropÇ. Lielisks gads Sorainen Law Offices M&A komandai Sorainen Law Offices M&A komandas juristu skaits sasniedzis 22, un tç ir noslogota gadç ie ïmumi no M&A darbiem sal dzinçjumç ar iepriek ïjo gadu pieauga par 63% un sasniedza aptuveni no mapplesu biroja kopïjiem ie ïmumiem. Mïs iesaist jçmies vairçkos lielos Baltijas M&A dar jumos, piemïram, ebay iegçdçjoties Skype, Citycon iegçdçjoties Za usala Estates LatvijÇ un Rautakirja iegçdçjoties Lietuvos Spauda LietuvÇ. Esam gandar ti, redzot, ka mapplesu M&A komanda ir pietiekami augusi, lai tçs r c bç bappletu nozares l me a zinç anas par vairumu lielçko uz ïmïjdarb bas sektoru papildus pieredzei vairçk nekç 350 M&A dar jumos. Starptautiskais juridisko firmu katalogs The European Legal 500 norçd jis: "Sorainen Law Offices vispla Çk paz st sakarç ar zinç ançm M&A un korporat vajç darbç". Cits respektabls katalogs Chambers Global The World s Leading Lawyers atz mï, ka mapplesu klienti atzin gi novïrtï "iespaid go, viedo un entuziasma pilno komandu" un "pakalpojuma vïrt bas oti labo attiec bu pret cenu". Saska Ç ar vado Çs M&A dar jumu datubçzes Mergermarket datiem starp Baltijas valstu M&A juridiskajiem birojiem gadç Sorainen Law Offices pïc dar jumu kopapjoma ie ïma pirmo vietu. Lappledzu, emiet vïrç, ka Baltic Legal Update sastçd ts tikai informat vç nolapplekç, bez piençkuma un bez juridiskas atbild bas un saist bas. 5 Tas neaptver visus likumus un neatspogu o visas likumdo anas izmai as, un sniegtie skaidrojumi nav piln gi. TÇdï mïs iesakçm jums sazinçties ar Sorainen Law Offices vai savu juridisko konsultantu, lai iegappletu papildu informçciju. Baltic Legal Update tiek publicïts katru otro mïnesi. Baltic Legal Update tiek publicïts ar tr s Baltijas valstu valodçs, kur sastçv no attiec go valstu juridiskajiem jaunumiem. To elektroniskçs versijas ir pieejamas mapplesu mçjas lapç, kur japples varat ar parakst ties uz to.

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode] Eiropas Sociālā fonda projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai. Vieno an s Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Latvijas Rektoru padome

Sīkāk

AAL_Rokasgramata_2016_www

AAL_Rokasgramata_2016_www Signum Fungic ds slim bu ierobeïo anai burkçnu, s polu, zir u un pupu sïjumos, galvi kçpostu, Briseles kçpostu, zeme u, dzïrve u, krapplemmelle u, plapplemju, ir u un kartupe u stçd jumos ReÆistrÇcijas

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un 151/15 bas Ofici lais V stnesis L EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/881 (2019. gada 17. apr lis) par ENISA (Eiropas Savien bas Kiberdroš bas a ent ra) un par inform cijas un komunik cijas

Sīkāk

SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin

Sīkāk

02_2004_1151_copertina_LV :06 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K QE LV-C Eiropas Ekonomikas un socia lo lietu komiteja Laipni lūdzam

02_2004_1151_copertina_LV :06 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K QE LV-C Eiropas Ekonomikas un socia lo lietu komiteja Laipni lūdzam 02_2004_1151_copertina_LV 25-08-2004 11:06 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K QE-58-04-667-LV-C Eiropas Ekonomikas un socia lo lietu komiteja Laipni lūdzam! ISBN 92-830-0413-2 9 789283004134 LV Eiropas Ekonomikas

Sīkāk

OM, 322 R, 323 R, 325 R X-series, 325 R XT-series, 325 RD X-series,

OM, 322 R, 323 R, 325 R X-series, 325 R XT-series, 325 RD X-series, Lieto anas pamçc ba 322R 323R 325R X-SERIES 325R XT-SERIES 325RD X-SERIES Lappledzu izlasiet o lieto anas pamçc bu uzman gi un pçrliecinieties, ka pirms ma nas lieto anas visu saprotat. Latvie u valoda

Sīkāk

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar AAS BALTA 2017. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar gu revidentu ziņojums. Saturs LAPA Inform cija par

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

GÇzes apkures iekçrta EUROLINE TT 1268 LV ZS 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE LV (.0 )

GÇzes apkures iekçrta EUROLINE TT 1268 LV ZS 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE LV (.0 ) GÇzes apkures iekçrta EUROLINE TT 1268 LV ZS 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 31 6 720 607 175 LV (.0 ) Saturs Saturs Dro bas norçd jumi 3 Simbolu skaidrojums 3 1. InformÇcija par iekçrtu

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Dziesma asins - Nuns

Dziesma asins - Nuns kods durvju kods naktsklubs / ledusauksts zombijs, sejç oka izteiksme, tçda kç naktsdz vniekiem, kad tos pçrsteidz dienasgaisma / ievïrtï o sajappletu / izslïgtç neona gaismç ir kas tçds, kas man vienmïr

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation // Scientific proceedings of Riga Technical university.- 2003.- Vol. 4.- Power and Electrical Engineering No.8.- Riga Technical

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija 2017.-2020.gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A DARB BAS STRAT IJA 2017.-2020. 1 Saīsin jumu saraksts

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx IO2 ECVET Vadlnijas un instrumenti Tojas, Portugale Dokumenta v sture Versija (v) Datums Atbalstītāji Ieguldījums Statuss 0 15.03.2016 Tojas Portugal Projekts Apstiprin ts 1 31.08.2016 Tojas Portugal NFIL

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Microsoft Word - L.A.T., 2015.

Microsoft Word - L.A.T., 2015. N. p.k. Programmas nosaukums 1. Pirmais Baltijas kanāls 2. NTV Mir Baltic 3. REN TV Baltic RETRANSLĀCIJAS ATĻAUJAS Nr. RR - 39 pielikums Retranslējamo programmu saraksts Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 konference mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītājiem. Pasākumā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautā

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 konference mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītājiem. Pasākumā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautā Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 konference mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītājiem. Pasākumā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautājumiem, tiks apskatīta pastāvīgā tehnoloģiju attīstība

Sīkāk

11

11 LR 12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš PĀRDOMAS UN KOMENTĀRI PAR BUDŽETU - 2016 22.08.2015. IEVADS. Budžeta veidošanas laikā, diskusijas bieži aiziet tikai par atsevišķām nozarēm. Pirms budžetu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ PILSONISKĀS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS PAMATIZGLĪTĪBĀ Rīga, 29.10.2013. Letonikas V kongress Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais Ireta Čekse Andrejs Geske Andris Grīnfelds Pedagoģijas

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5 BĒDU PĀRDZĪVOJUMU STADIJAS GDPR 2017. gada 5. oktobrī, Rīgā Anna Vladimirova-Krjukova, juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste BIROJS PAR COBALT Vadoši advokātu biroji Igaunijā, Latvijā, Lietuvā,

Sīkāk

17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apv

17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apv 17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms 2016. gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apvilkt tikai vienu atbildi! Par katru pareizu atbildi

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

Template

Template ES VALSTU MĀJOKĻU POLITIKA Aino Salmiņš, LPS padomnieks Mājokļu politika Mājokļu politikas instrumenti Dzīvojamo māju būvniecība Dzīvojamo māju uzturēšana Sociālo dzīvojamo māju nodrošināšana Dzīvojamo

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE Iepirkuma speciālista amata vakance (pagaidu darbinieks, AD 6) Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) ATSAUCE: EASO/2016/TA/021 Publikācija Amata nosaukums Ārējā Iepirkuma speciālists 1. MĒS ESAM Eiropas

Sīkāk

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms NVO Jurista padoms Padoma autore: Marija Heislere Celma Redaktore: Rasma Pīpiķe Noformējums: Edgars Grigorjevs Latvijas Pilsoniskā alianse, 2010 NVO jurista padoms tapis ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas

Sīkāk

HP Deskjet 3840 series

HP Deskjet 3840 series 1. izdevums, 09/2004 Autorties bas 2004 Hewlett-Packard Company Pazi ojums 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pavairošana, piem rošana vai tulkošana bez iepriekš jas rakstiskas at

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts, 2015., j\373lijs)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas at\357aujas porgrammu saraksts, 2015., j\373lijs) Retranslācijas atļaujas Nr.RR-40 pielikums Nr.1 Retranslējamo programmu saraksts N.p.k. Programmas nosaukums Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

APSTIPRINĀTS: Biedrības Latvijas Aviācijas Asociācija Dalībnieku sapulcē BIEDRĪBAS LATVIJAS AVIĀCIJAS ASOCIĀCIJA STRATĒĢIJA GADA

APSTIPRINĀTS: Biedrības Latvijas Aviācijas Asociācija Dalībnieku sapulcē BIEDRĪBAS LATVIJAS AVIĀCIJAS ASOCIĀCIJA STRATĒĢIJA GADA APSTIPRINĀTS: Biedrības Latvijas Aviācijas Asociācija Dalībnieku sapulcē 20.01.2016 BIEDRĪBAS LATVIJAS AVIĀCIJAS ASOCIĀCIJA STRATĒĢIJA 2016.-2020.GADAM Rīga, 2016.gads SATURS Termini un saīsinājumi...

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 31442, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM Nordea 1, SICAV ( Sabiedrības ) akcionāri ( akcionāri ) ar šo tiek informēti,

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TŪRISMA UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS VASARA/RUDENS 2016 Kurzemes uzņēmēju dienas LOC 27. 28.maijs Brīvdabas muzeja gadatirgus 3.-5.jūnijs, 7.augusts Palangas un Klaipēdas info dienas 7.jūlijs, 29. 31.jūlijs, 3.augusts

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija HSA47520 UZMAN BU! Lai garant tu j su sasald šanas iek rtas (kura izmanto viedei nekait gu dzes šanas vielu R 600a uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apst iem), ir nepieciešams iev rot sekojošo: Netrauciet

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk