PIELIKUMS Nr

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PIELIKUMS Nr"

Transkripts

1 Jelgavas pilsētas Dome Jelgavas Amatu vidusskola Reģ. Nr Akadēmijas ielā 25, Jelgavā, LV 3001 Tālr , Fakss , e pasts: Direktore Edīte Bišere PAPILDINĀJUMS Nr. 3 JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS gada 4. septembra profesionālās un vidējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas procesa, darba organizācijas un resursu pašnovērtējuma ziņojumam par akreditējamo izglītības programmu Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis Jelgava, 2014

2 2014. gada 9. septembris Jelgavas Amatu vidusskolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos par akreditējamo izglītības programmu Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis JOMA 1. MĀCĪBU SATURS 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām Izglītības programmu īstenošanas plānošana Jelgavas Amatu vidusskola (turpmāk tekstā - JAV) mācību procesu izglītības programmā Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis un īstenošanas ilgumu 1 gads, īsteno atbilstoši gada 27. aprīlī licencētajai (licence Nr. P-6186) un gada 3. decembrī akreditētajai (akreditācijas lapa Nr. AP 1822) arodizglītības programmai. Izglītības programma tika uzsākta īstenot 2012./2013. mācību gada 1. septembrī Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai ietvaros. Arodizglītības programma ir izstrādāta ievērojot izglītības standartu, profesijas standartā noteiktās prasības, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējos noteikumus Nr. 22 Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība, sadarbojoties metodiķiem, profesionālo priekšmetu skolotājiem un darba devējiem. Mācību process izglītības programmā noris pēc izveidota un apstiprināta mācību priekšmetu stundu saraksta, atbilstoši licencētajai arodizglītības programmai. Katru dienu izglītojamiem notiek 6 8 mācību stundas. Stundu saraksts ir izvietots un pieejams JAV rekreācijas telpās, skolas mājas lapā un informatīvajā ekrānā. Pedagogi un izglītojamie par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā tiek informēti, saņemot informāciju elektroniskajā žurnālā (e-klasē). Izmaiņas stundu sarakstā tiek ievietotas skolas mājas lapā un informatīvajā ekrānā iepriekšējā dienā. No gada 1. septembra izglītības programmas Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis īstenošanas ilgums ir 1,5 gadi gada 7. augusta licence Nr. P Profesijas standarts - saskaņots gada 15. maijā. Izglītības programma tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros ietvaros. Izglītības programma ir izstrādāta sadarbībā ar Santos- Dumont viesmīļnozares un ekonomikas vadības vidusskolas restorānnozares direktoru Jean Michel Triaud (Francija). Sadraudzības līgums noslēgts (Papildus vienošanās pie līguma ) Jauns sadraudzības līgums noslēgts gada 10. aprīlī.

3 Izglītības programma Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis ir izstrādāta, lai pilnveidotu viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu nozari Jelgavas Amatu vidusskolā. Tā tiek īstenota ievērojot un nodrošinot starppriekšmetu integrāciju, kā arī notiek ciešā sadarbībā starp viesmīļu un pavāru specialitātes audzēkņiem. Viesmīļi apgūst viesu apkalpošanas prasmes, pasniedzot pavāru gatavotos ēdienus. Pedagogi ir izstrādājuši mācību priekšmetu programmas, norādot mācību satura tēmas pa semestriem, norādot nepieciešamo teorijas, praktisko nodarbību, patstāvīgo darbu stundu skaitu katrai tēmai un pārbaudes veidu. Izglītības programmas pedagogi regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci gan semināros un kursos, gan mācoties no Francijas vieslektora Jean Michel Triaud Santos - Dumont viesmīļnozares un ekonomikas vadības vidusskolas restorānnozares direktora. Izglītības programma Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis ir nodrošināta ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un mācību literatūru: Bērziņš G. Bāra ABC. Bārmeņa rokasgrāmata. Rīga: Biznesa augstskola Turība, V.Vanaga Galda klāšanas pamatprincipi, Turība, Travaux Praktiques de Restaurant Mise en place. Decoration. Service. Tome2, Bāreisa U. Galda rotājumi jūsu svētkiem. Rīga: SIA Gulbis, Bidzāne S., Atavs V. Bāra darba organizācija. Rīga: Jumava, Bormans P. Dzērieni. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, Kuliša I. Bārs: dzērieni, kokteiļi, apkalpošana. Rīga: ISMA, 2003., 160 lpp. Kuliša I.Restorānu bizness: no idejas līdz realitātei. Rīga: ISMA, 2005.,174 lpp. Masiļūne Ņ. Latviešu nacionālie ēdieni. Rīga: Jumava, 2002., 132 lpp. Vanaga V.Viesu apkalpošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, Travaux Praktiques de Restaurant Preparations. Decoupages. Flambages. Tome1, Tehnologie Restaurant 1annee Vanaga V.Viesu apkalpošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, Vanaga V. Galda klāšanas pamatprincipi, Turība2007. Žvals R. Viesmīlības pamati, Turība Metodiskie materiāli un interneta materiāli. Mācību priekšmetu programmas apstiprina JAV skolas direktore. 3

4 Izglītības programmu satura pilnveide JOMA 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 2.1. Mācīšanas kvalitāte Mācību stundas kvalitātes vērtēšana Mācību stundas organizācija 2012./2013. mācību gadā, uzsākot īstenot arodizglītības programmu Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis pedagogi analizēja tās mācību saturu, lai to pilnveidotu atbilstoši jaunākajām tendencēm viesmīlības nozarē. JAV ir izveidotas 7 metodiskās komisijas (metodisko darbu skat. pašnovērtējuma lpp.). Pavāru, viesmīļu un pavāru palīgu specialitāšu metodiskās komisijas pedagogi 2012./2013. m.g. izvērtēja un analizēja arodizglītības programmas Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis saturu un mācību priekšmetu programmu saturu, priekšlikumus iesniedza JAV administrācijai, kuri tika apspriesti metodiskās padomes sēdē, un gūtās atziņas tika iestrādātas jaunās izglītības programmas Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis un īstenošanas ilgumu 1,5 gadi (2120 stundas) saturā, pamatojoties uz jauno profesijas standartu, kurš ir saskaņots gada 15. maijā. Visi pedagogi plāno macību satura apguves secību, mācību tēmu apguvei paredzēto laiku, macību līdzekļus un metodes un vērtēšanas formas. JAV administrācija un pedagogi veiksmīgi sadarbojas macību priekšmetu programmu pilnveidē. 4 JAV atbilstoši mācību organizācijas plānam patstāvīgi notiek pedagogu stundu hospitācijas (skat. pašnovērtējuma lpp.) Mācību stundu hospitācija un pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana notiek atbilstoši ESF projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos izstrādātajiem kritērijiem. Pēc mācību stundas hospitācijas ar pedagogiem tiek veikta mācību stundas norises un vērtējuma analīze. Vēroto stundu analīze tiek veikta metodiskajā komisijā, izvērtējot, pozitīvo un negatīvo, inovācijas mācību darbā, sniedzot pedagogiem iespēju pārņemt no kolēģiem labās prakses piemērus. Ieraksti elektroniskajā žurnālā e-klase ir korekti un atbilstoši mācību priekšmetu programmām. Elektroniskā žurnāla aizpildīšanu kontrolē direktores vietnieks mācību darbā. Mācību priekšmetu pedagogi, uzsākot konkrēto mācību priekšmetu, informē izglītojamos gan par teorētisko, gan praktisko mācību uzdevumiem. Mācību stundas mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un izglītojamiem saprotami. Macību stundas plānojums ir plānveidīgs, veicina macību stundas mērķu un izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Pedagogi izmanto stundas mērķiem un uzdevumiem

5 atbilstošus mācību līdzekļus, informācijas un komunikācijas tehnologijas. Katras mācību stundas norisei tiek izvēlēta atbilstoša telpa. Mācību stundu organizācijai ir atbilstoši mācību līdzekļi, aprīkojums, tehnoloģijas, iekārtas un materiāli Mācību metožu izvēle Lai pedagogi sekmīgi nodrošinātu mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi, atbilstoši profesionālo mācību priekšmetu specifikai un mācību saturam, pedagogi izmanto inovatīvas un daudzveidīgas mācību metodes, skolēnu darbu grupās un pa pāriem, problēmuzdevumus, pētnieciskos darbus, praktiskos un patstāvīgos darbus mācību kabinetos (skat. pašnovērtējuma 37. lpp.). Atbilstošas mācību metodes tiek izvēlētas, analizējot pārbaudes darbu rezultātus. Izglītojamiem tiek dota iespēja iesaistīties sava darba vērtēšanā. Pedagogu izmantotās macību metodes ir daudzveidīgas un atbilst audzēkņu spejām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai un mācību saturam. Pedagogi izmanto daudzveidīgas majas darbu formas. JAV veiksmīgi sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem un organizacijam (skat. pašnovērtējuma 42. lpp., 93.lpp.). Pedagogi skaidro jauno mācību vielu atbilstoši audzēkņu vecumam un grupas īpatnībām. Izmantojot izglītojamo anketēšanu, tiek noskaidrots un ņemts vērā izglītojamo viedoklis par profesionālo skolotāju mācību priekšmetu pasniegšanas kvalitāti un metožu izvēli Pedagogu un izglītojamo dialogs 2.2. Mācīšanās kvalitāte Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana Pedagogi mācību procesā iesaista visus audzēkņus. Veiksmīgi veido diskusijas ar audzēkņiem un rosina izteikt savu viedokli. Mācību nodarbībās analizē, secina un diskutē, uzklausa audzēkņu viedokli. Izglītojamiem ir skaidri izglītības programmas un mācību priekšmetu programmu mērķi un uzdevumi. Mācību stundās pedagogi rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvē, mācīties vērtēt savu un citu skolēnu darbu (skat. pašnovērtējuma lpp.). Kvalifikācijas prakse izglītības programmā Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis norisinās atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības programmas mācību plānam un grafikam. Skolai ir izstrādāti dokumentu paraugi kvalifikācijas prakses īstenošanai trīspusējais un divpusējais līgums, prakses atskaite, kvalifikācijas prakses programma. Pirms kvalifikācijas prakses uzsākšanas, tiek norīkots kvalifikācijas prakses vadītājs gan no skolas puses, gan no uzņēmuma puses. Kvalifikācijas prakses vadītājs no skolas puses regulāri veic prakses norises un uzdevumu izpildes uzraudzību, analīzi un prakses organizācijas pilnveidi. Jelgavas Amatu vidusskolas galvenie sadarbības partneri praktisko mācību īstenošanā viesmīļu specialitātē ir: SIA Neirum Ģimenes restorāns,,hercogs, SIA,,Viktorija B restorāns- bistro,,silva, SIA,,ZemgaleV kafejnīca, SIA Eksremma, Bruno Chaperon Consulting restorāns Tour de 5

6 Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana Marie. Mācību procesa laikā sadarbība ar uzņēmumiem un organizācijām tiek pilnveidota. JAV notiek sadarbība starp viesmīļu, pavāru, maizes un miltu izstrādājumu izgatavotāju un konditoru specialitātēm. Grupas audzinātājs un izglītības iestādes administrācija regulāri uzskaita un analizē mācību stundu kavējumus. Mācību darba norise un kavējumi tiek izskatīti izglītības iestādes administrācijas sēdēs. Katra mēneša noslēgumā tiek apkopoti un izvērtēti izglītojamo kavējumi, sadarbojoties grupas audzinātājam, izglītojamajam un administrācijas pārstāvim. Izglītojamie sasvstarpēji sadarbojas un labprāt strādā komandās, piedalās semināros un konkursos. Izglītojamie kvalitatīvu zināšanu apguvei izmanto skolas bibliotēku, kurā ir pieejami datori un internets, un datorklasi (skat. pašnovērtējuma lpp.) Izglītojamie regulāri apmeklē pasākumus. Izglītojamie prot pamatot savu viedokli, racionāli izmantot mācību laiku skolā un ārpus tās. Daudzi cenšas uzlabot savus sasniegumus, nekavēt mācību stundas. To veicina, izglītojamo iespēja saņemt stipendiju. Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte atbilst valstī noteiktajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai (skat. pašnovērtējuma lpp.). Mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši šādai shēmai: praktiskie darbi; testi; kontroldarbi; prezentācijas; ieskaites; eksāmeni; mācību ekskursijas; profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Katrs pedagogs ir izstrādājis savu pārbaudes darbu struktūru, pamatojoties uz JAV mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas formas atbilst mācību priekšmetu specifikai teorētiskie un praktiskie pārbaudes darbi tiek vērtēti pēc vienotiem vērtēšanas kritērijiem. Pārbaudes darbi tiek veidoti, iekļaujot katrā darbā vērtēšanas kritērijus. JAV ir izstrādāta sistēma izglītojamo mācību sasniegumu analīzei. I semestra noslēgumā izglītības programmā Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis tiek veikta izglītojamo mācību sekmju dinamika un analīze, salīdzinot vērtējumus, mācības uzsākot un noslēdzot I semestri. Dinamika tiek veikta arī II semestra noslēgumā, salīdzinot I un II semestra mācību rezultātus. 6

7 JOMA - 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 4.2. Atbalsts personības veidošanā Kvalifikācijas prakses vadītāji darba devēji tiek iesaistīti izglītojamo kvalifikācijas prakses novērtēšanā, veicot ierakstus prakses dienasgrāmatās un sniedzot atsauksmi par praktikantu. Kvalifikācijas prakses laikā tiek veikta prakses uzdevumu izpildes un sasniegumu analīze, tiekoties kvalifikācijas prakses vadītājam no skolas puses un uzņēmuma puses. Izteiktie ieteikumi tiek apkopoti un izpildīti turpmākajā izglītības programmas mācību procesā un kvalifikācijas prakses īstenošanā. Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti saskaņā ar gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās. Profesionālās kvalifikācijas eksāmens izglītības programmā Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis noris atbilstoši izglītības programmas grafikam. Pavāru, viesmīļu un pavāru palīgu metodiskā komisija ir izveidojusi profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura datu bāzi. Mācību procesa laikā un kvalifikācijas prakses norises laikā tā tiek pilnveidota sadarbībā ar darba devējiem, izglītības iestādes pedagogiem un profesionāļiem. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāva nodrošinājums atbilst normatīvajām prasībām. Ir izveidota atbilstošo speciālistu datu bāze. Skola katru mācību gadu II semestrī nodrošina eksāmenu komisiju sastāva apmācību par eksāmenu saturu un norisi izglītības programmā Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis. 7 Katra mācību gada sākumā jaunie viesmīļu specialitātes audzēkņi tiek iepazīstināti ar JAV iekšējās kārtības noteikumiem, drošību izglītības iestādes rīkotajos pasākumos, nestandarta situācijās, rīcību ekstremālās situācijās, evakuācijas plānu, darba kārtības un drošības noteikumiem, drošību sporta sacensībās un nodarbībās, ceļu satiksmes drošību, personas higiēnu un darba higiēnu, drošības noteikumiem par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, drošību uz ūdens un ledus, drošības noteikumiem par elektrodrošību, ugunsdrošību, pirmās palīdzības sniegšanu, drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās un veikti paraksti par iepazīšanos ar instrukcijām. (skat. pašnovērtējumā lpp.). Atkārtotu instruktāžu veic katra semestra sākumā. JAV audzināšanas darba mērķis ir veicināt jauniešu patriotismu un piederību Latvijai, savai pilsētai un skolai. Izglītības programmai Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis ir izstrādātas ieteicamās audzinātāja stundu tēmas audzēkņiem ar vispārējo vidējo izglītību, audzinātājs izstrādā audzināšanas stundu plānu (skat. pašnovērtējuma lpp.). Audzinātājiem tiek piedāvāti

8 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā izdales materiāli un testi audzinātāja stundu organizēšanai. Darba rezultātu analīze notiek semestru noslēgumā. Ikvienam izglītojamiem ir iespējas pārrunāt sev interesējošus jautājumus ar skolas administrāciju, skolotājiem un citiem skolas darbiniekiem. JAV sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, piedāvājot interešu izglītības nodarbības visiem JAV izglītojamiem, tai skaitā arī viesmīļiem: (skat. pašnovērtējuma 65. lpp.) - franču valodas pulciņš; - itāļu valodas pulciņš; - vokālais ansamblis; - sporta spēļu aktivitātes pulciņš; - mūsdienu deju pulciņš; - stila veidošanas pulciņš. Izglītības programmas Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis audzēkņiem ir iespēja piedalīties skolas un ārpusskolas organizētajos sporta un kultūras pasākumos (skat. pašnovērtējuma 63. lpp.), kā arī piedalīties viesmīļu nozares konkursos /2013. un 2013./2014. m.g. viesmīļiem notika praktiskās mācības ar Rundāles pils restorāna vadītāju Sanitu Milleri gada 25. martā Jelgavas Amatu vidusskolas viesmīļu specialitātes audzēkņi piedalījās Casargo skolas rīkotajā starptautiskajā konkursā Welness Food & Bevarage Contest Casargo gada 16. janvārī Jelgavas Amatu vidusskolas viesmīļu audzēkņi piedalījās profesionālās meistarības konkursā ēdienu gatavošanā un viesu apkalpošanā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā, kurā ieguva atzinības rakstu Jelgavas Amatu vidusskolas pieci viesmīlības un pavāru specialitāšu audzēkņi devās uz Itālijas provinces Brešas pilsētu Montikjāri, lai piedalītos starptautiskā viesmīlības jomas skolu audzēkņu meistarības konkursā Grand trofeo d`oro (Lielā zelta trofeja), kurā guva atzinību. No viesmīļu specialitātes audzēkņi ieguva atzinību starptautiskā konkursā Itālijā «GRAN TROFEO D ORO DELLA RISTORAZIONE ITALIANA». Audzinātāja stundā liela uzmanība tiek pievērsta karjeras izglītībai, iepazīstinot audzēkņus ar tālākām izglītības iespējām profesijā un jaunākajām tendencēm darba tirgū. JAV regulāri seko audzēkņu tālākām gaitām pēc skolas absolvēšanas arī viesmīļu specialitātē. Karjeras izglītību koordinē un vada direktores vietniece audzināšanas jomā. (skat. arī pašnovērtējumā lpp.) JAV skolas mājas lapā regulāri ir ievietota informācija 8

9 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni JOMA 5. IESTĀDES VIDE par aktualitātēm izglītības programmā un specialitātē. Skola veicina izglītojamo karjeras attīstību, piedāvājot tikšanās ar darba devējiem un mācību ekskursijas nozares uzņēmumos. JAV ir pieredzējuši pedagogi un nepieciešamie resursi talantīgo audzēkņu izaugsmei. Pedagogi strādā papildus ar audzēkņiem konsultācijās pēc konsultāciju grafika. JAV veicina un atbalsta izglītības programmas Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis audzēkņu līdzdalību profesionālos konkursos un semināros, radošo spēju attīstībai. Audzēņiem ir iespēja papildus apgūt mācību vielu, vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju. Skolotāji atbalsta darbu ar talantīgajiem audzēkņiem, izmantojot dažādas mācību metodes kritiskā domāšana, interaktīvās metodes, radošais darbs u.c. Diferencēta pieeja izglītojamajiem tiek panākta, ņemot vērā uztveres un mācīšanās īpatnības. Par talantīgo audzēkņu panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti pārējie audzēkņi un skolas darbinieki. Labākie audzēkņi tiek godināti tradicionālajos svētkos, kas skolā notiek katra mācību gadu noslēgumā. (turpin. skat. pašnovērtējumā lpp.). Šobrīd skolā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām, bet nepieciešamības gadījumā, skola var nodrošināt apmācību arī izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. (skat. pašnovērtējuma 68. lpp.). JAV izmanto daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina skolas, audzēkņu un vecāku sadarbību. (skat. pašnovērtējuma 69. lpp.) Izglītības programma Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis paredzēta audzēkņiem pēc vidējās izglītības ieguves, līdz ar to skola neuztur sakarus ar viņu vecākiem, bet audzinātāja stundās tiek veiktas pārrunas par ģimenes vērtībām MIKROKLIMATS (skat. pašnovērtējuma lpp.) Kopības apziņas veidošana, vienlīdzība un taisnīgums iestādē Izglītības programma Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis īstenošana dod iespēju pasākumos piedalīties viesmīļu specialitātes audzēkņiem, parādot savas zināšanas un prasmes, praktiskās iemaņas un radošās spējas viesmīlībā, veidojot viesmīlīgu JAV skolas tēlu. Profesionālās izglītības pedagogi, saimnieciskie darbinieki un izglītojamie jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no etniskās, reliģiskās, dzimuma u.c. piederības. Konfliktsituācijas tiek risinātas taisnīgi. 9

10 Sadarbības vide izglītības iestādē Izglītojamo uzvedība un disciplīna JAV administrācijas, pedagogu un izglītojamo attiecībās valda saticība un savstarpēja cieņa. Pedagogi atbalsta izglītojamo aktivitātes izglītības programmā Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis. Izglītojamo uzvedība un disciplīna viesmīļu specialitātē ir priekšzīmīga. Attieksme laipna un korekta. 5.2.FIZISKĀ VIDE (skat. pašnovērtējuma lpp.) Izglītības iestādes iekšējās vides sakoptība Izglītības iestādes ārējās vides sakoptība JOMA 6. IESTĀDES RESURSI JAV izglītības programmas Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis īstenošanas mācību telpās ir sakopta esošā fiziskā vide. Telpu uzturēšanu kārtībā nodrošina pedagogi, izglītojamie un saimnieciskais personāls. Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, uzkopšana) ir atbilstoši mācību procesa prasībām. JAV apkārtne ir tīra, kārtīga un iespēju robežās apzaļumota. Izglītības iestādes pedagogi un izglītojamie ik gadu pavasarī piedalās lielajā talkā un sakopj skolas apkārtni. Katru gadu lielajā talkā piedalās arī viesmīļu specialitātes audzēkņi, palīdzot uzkopt Jelgavas pašvaldības teritoriju IEKĀRTAS UN MATERIĀLTEHNISKIE RESURSI (skat. arī pašnovērtējuma lpp.) Nodrošinājums ar telpām atbilstoši programmas īstenošanai Iekārtu un materiāltehnisko resursu izmantojums mācību procesā 10 Izglītības programmas Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis praktisko un teorijas nodarbību degustācijas zāle ir aprīkota ar ekrānu, zālē ir atbilstošas mēbeles mācību norisei un materiālu uzglabāšanai. Praktiskajām nodarbībām zāle aprīkota ar atbilstošiem galdiem, krēsliem (skat. pašnovērtējuma 75., lpp.). Atbilstošs telpu iekārtojums ir veikts ERAF projekta Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Amatu vidusskolā ietvaros. Audzēkņi ir nodrošināti ar darba materiāliem. Viesmīļu specialitātes audzēkņu darba filmēšanai un analīzei ir paredzēts iegādāties video kameru. Praktiskajām nodarbībām ir iegādāts atbilstošs aprīkojums. Darba higiēnas nodrošināšanai ir iegādāti klientu apkalpošanai cimdi un priekšauti. Inventāra un darba virsmas higiēnas nodrošināšanai - dezinfekcijas līdzeklis PERSONĀLRESURSI (skat. arī pašnovērtējuma lpp.) Izglītības iestādes personāla nodrošinājums un pedagoģiskā personāla Jelgavas Amatu vidusskolā viesmīļu specialitātes pedagogiem ir atbilstoša izglītība, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu

11 atbilstība normatīvajām prasībām saistītās aktivitātēs skolā un ārpus skolas. Izglītības programmā Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis mācību procesu īsteno 7 pedagogi. 6 viesmīļu specialitātes pedagogiem ir augstākā izglītība un 1 ir amata meistars. 3 pedagogi ESF projekta Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos ietvaros ir ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi un 1-4. kvalitātes pakāpi. Skolotāja Madara Preimane gadā ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu restorānu un viesnīcu uzņēmējdarbībā, restorānu vadītājas kvalifikāciju Latvijas Lauksaimniecības universitātē gadā profesionālo maģistra grādu projektu vadībā un projekta vadītāja kvalifikāciju Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Skolotāja Aina Tāluma gadā ir ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu gadā sabiedriskās ēdināšanas un organizācijas specialitāti gadā pilnveidoja savu profesionālo meistarību ESF projektā Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana. Skolotāja Ligita Ziemele gadā ir ieguvusi sabiedriskās ēdināšanas un organizācijas specialitāti gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā SEU inženieristehnologs-pielīdzināts profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai gadā Latvijas Amatniecības Kamera, pavāra amata meistara kvalifikāciju gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Apliecība par arodpedagoģisko izglītību gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē maģistra grādu pedagoģijā. Skolotāja Zigrīda Feldmane gada 20. jūnijā Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā ieguvusi kultūrizglītības darba organizatora kvalifikāciju, gada 20. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē mājturības, mājsaimniecības un sporta skolotāja kvalifikāciju gada 23. janvārī ieguvusi apliecību par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi Mobings izglītības iestādē, tā atpazīšana, tā novērtēšanas pasākumi. Skolotājs Jānis Ziemelis gadā Rīgas Kooperatīvā tehnikumā ieguvis kvalifikāciju SEU tehniķistehnologs gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā kvalifikāciju SEU inženieris-tehnologs, kas ir pielīdzināts profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis arodpedagoģisko izglītību. Skolotāja Dace Antuža gadā ir ieguvusi starptautisku sertifikātu par itāļu valodas pasniegšanu un 11

12 Pedagogu profesionālā pilnveidošanās gadā jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē. Skolotāja Gunita Mazūre gadā ir ieguvusi Latvijas Universitātē vidējās izglītības angļu valodas skolotāja kvalifikāciju gadā Latvijas universitātē angļu valodas filologa kvalifikāciju un maģistra grādu gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē ekonomista maģistra grādu gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē doktora grādu agrārajā ekonomikā. Jelgavas Amatu vidusskolas viesmīļu specialitātes pedagogi ir piedalījušies, un piedalās profesionālās pilnveides semināros un paaugstina savu profesionālo kompetenci ESF projektos un profesionālajos konkursos. Apmeklē pieredzes apmaiņas seminārus, tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus, savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai, stažējas Santos - Dumont viesmīļnozares un ekonomikas vadības vidusskolā Francijā. JOMA 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana (skat. arī pašnovērtējuma lpp.) Izglītības iestādes pašvērtēšanas organizēšana Izglītības iestādes attīstības plānošana Pašnovērtējums ir plānots, strukturēts, to nosaka skolas iekšējie normatīvie dokumenti, kas paredz vienotus kritērijus darba vērtēšanā visiem skolas darbiniekiem. Pašnovērtējums viesmīļu specialitātē tiek balstīts uz konkrētiem faktiem, pierādījumiem: mācību priekšmetu skolotāju portfolio, grupas audzinātāja atskaitēm, metodisko komisiju vadītāju atskaitēm, u.c. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolas administrācija izmanto, lai apzinātu skolas un pedagogu darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Konstatētās problēmas tiek daudzpusīgi analizētas gan metodisko komisiju sanāksmēs, gan vadības sanāksmēs, gan pedagoģiskās padomes sēdēs, lai maksimāli efektīvi uzlabotu skolas darbu. Vērtēšanā iegūtā informācija tālāk tiek izmantota turpmākā skolas darba plānošanā. JAV ir struktūrai un satura prasībām atbilstošs attīstības plāns, kas veidots, balstoties uz skolas pamatmērķiem un iepriekšējā perioda darba izvērtējumu, ievērojot valsts un Jelgavas pilsētas pašvaldības prioritātes, daļēji ievērojot skolas vispārīgo rādītāju prognozi nākamajiem gadiem. Pašnovērtējumā tiek izmantotas dažādas metodes, tai skaitā tā ir anketēšana. Skolas pedagoģiskie darbinieki (tai skaitā arī izglītības programmā Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju Viesmīlis ) balsta pašvērtējumu uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 12

13 (skat. arī pašnovērtējuma lpp.) Vadības darba organizēšana un plānošana Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām (skat. arī pašnovērtējuma lpp.) JAV ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, personāla amatu apraksti (t.sk. viesmīļu specialitātes pedagogiem). Skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti precīzi, demokrātiski, ievērojot visas tiem izvirzītās prasības Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. JAV darba organizāciju nosaka Nolikums. Vadības darba koordinācija notiek atbilstoši izstrādātajai vadības darba Ciklogrammai. Metodiskais darbs visās metodiskajās komisijās tiek organizēts atbilstoši izglītības iestādes darba plānam. Ir izstrādāts izglītības iestādes metodiskā darba plāns. (turpin. skat. pašnovērtējuma lpp.) Sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām Starptautiskā sadarbība Jelgavas Amatu vidusskolai ir regulāra sadarbība ar Jelgavas pilsētas Domi esošo un jauno izglītības programmu realizācija, attīstības plāns, u.c. Jelgavas Amatu vidusskolai izveidojusies sadarbība ar Latvijas Restorānu nozares asociāciju. Izglītības iestāde mērķtiecīgi organizē sadarbību ar darba devējiem, par izglītības satura jautājumiem, praktisko mācību un prakses īstenošanu tika noslēgts sadarbības līgums starp Jelgavas Amatu vidusskolu un SIA Pils A un S un tika noslēgts atkārtoti, par Latvijas vēsturiskās virtuves ēdienu receptēm, sagatavošanu un prezentāciju, kā arī viesu apkalpošanu Rundāles pils restorānā, uz ko pamatojoties Jelgavas Amatu visusskolas viesmīļu specialitātes audzēkņi, katru mācību gadu, veic viesu apkalpošanu Rundāles pils restorānā. Izglītības programmas īstenošanā un profesionālo mācību priekšmetu apgūšanā, plānots pieaicināt nozaru speciālistus (skat. pašnovērtējuma lpp.) Jelgavas Amatu vidusskola gada 25. novembrī noslēdza sadraudzības līgumu ar Santos Dumont viesmīļu nozares un ekonomikas vadības vidusskolas skolu Francijā par Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un skolotāju praktisko un teorētisko apmācību virtuves un degustācijas zāles procesu organizācijā, ēdienu gatavošanā un viesmīļnozares speciālistu apmācībā gada 12. janvārī tika noslēgta papildus vienošanās pie gada

14 novembra līguma par Santos-Dumont Viesmīļnozares un ekonomikas vidusskolas viesmīlības nozares vadītāja uzņemšanu Jelgavas Amatu vidusskolā, lai sniegtu praktisku palīdzību un pieredzes nodošanu viesmīlības specialitātes apmācību procesa organizēšanā. No gada 23. februāra līdz 1. martam Jelgavas Amatu vidusskolā Pedagoģisko, profesionālo un kulturālo apmaiņu projekta ar Santos Dumont Viesmīļnozares un ekonomikas vadības vidusskolu (Francijā Saint - Cloud) ietvaros strādāja vieslektors Santos Dumont restorānnozaru nodaļas (Francija) direktors Jean Michel Triaud un viesmīlības pedagogs Romuald Schaaeffer. Tika sniegtas jaunas zināšanas par galda klāšanas kultūru, darbu bārā un uzkodu sagatavošanu. Šajā pat laikā praksē Jelgavas Amatu vidusskolā bija ieradušies seši audzēkņi no Santos Dumont viesmīļu nozares un ekonomikas vadības vidusskolas Francijā. Mācību prakses laikā franču viesmīļu grupas audzēkņi kopā ar JAV skolas viesmīļiem praktizējās Jelgavas Amatu vidusskolā galda klāšanā un viesu apkalpošanā, kā arī devās mācību ekskursijās un iepazinās ar viesmīļa darbu Jelgavas un Rīgas labākajos restorānos. (skat. pašnovērtējuma lpp.) gada 10. aprīlī ir noslēgts jauns līgums par Jelgavas Amatu vidusskolas un Santos Dumont vidusskolas audzēkņu apmaiņu ar mērķi paaugstināt profesionālo meistarību un kvalifikāciju pavāru, konditoru, maizes un miltu izstrādājumu ražošanas zinībās, ēdināšanas servisa un viesmīlības organizācijā, Santos Dumont vidusskolas speciālistu iesaistīšanu Jelgavas Amatu vidusskolas profesionālās izglītības programmas Restorānu pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju viesmīlis audzēkņu apmācīšanā, skolotāju profesionālās kompetences un meistarības pilnveidošanā. Jelgavas Amatu vidusskolas Edīte Bišere direktore (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v datums 14

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D

DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, D DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Dibinātājs: Dobeles novada pašvaldība Adrese: Brīvības iela 28 b, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Tālrunis: 63781303 E-pasts:

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv Jūrmalā

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

L A T V I J A S U G U N S D Z Ē S Ī B A S A S O C I Ā C I J A Mācību centrs "PREVENTA" Jāņa Asara iela 13, Rīga, LV-1009, tālr ; mob

L A T V I J A S U G U N S D Z Ē S Ī B A S A S O C I Ā C I J A Mācību centrs PREVENTA Jāņa Asara iela 13, Rīga, LV-1009, tālr ; mob L A T V I J A S U G U N S D Z Ē S Ī B A S A S O C I Ā C I J A Mācību centrs "PREVENTA" Jāņa Asara iela 13, Rīga, LV-1009, tālr. 67260877; mob. 27706300 E-mail: info@preventa.lv; www.preventa.lv IZM reģistrācijas

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “DIJA” MĀCĪBU CENTRS

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “DIJA” MĀCĪBU CENTRS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU DIJA MĀCĪBU CENTRS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Profesionālās pilnveides izglītības programmas,,apsardzes darbs 20P 861 00 AKREDITĀCIJAI 2015 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Latvijas Republika Izglītības un zinātnes ministrija Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Stila un modes tehnikums Pašnovērtējuma ziņojum

Latvijas Republika Izglītības un zinātnes ministrija Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Stila un modes tehnikums Pašnovērtējuma ziņojum Latvijas Republika Izglītības un zinātnes ministrija Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Stila un modes tehnikums Pašnovērtējuma ziņojums Akreditējamās izglītības programmas: 1. Dekoratīvā

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk