NOLIKUMS. Atkldts konkurss. MEbefu piegede un uzstadisana Jergavas novada pasvaldibas iested m ID NR. JNP ' /A. Udalova I

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "NOLIKUMS. Atkldts konkurss. MEbefu piegede un uzstadisana Jergavas novada pasvaldibas iested m ID NR. JNP ' /A. Udalova I"

Transkripts

1 APSTIPRINATS: iepirkuma komisijas sedd gada3}. maijd Protokols nr.1 Komisijas priekssddctaja: /A. Udalova I JELGAVAS NOVADA PASVALDIBA NOLIKUMS Atkldts konkurss MEbefu piegede un uzstadisana Jergavas novada pasvaldibas iested m ID NR. JNP ' Jelgava 2017

2 t.vispar-rga informecija 1.1. Iepirkuma identifikacijas numurs JNP Pasiitrtejs Banka: Konta numurs: Kods: Jelgavas novada pa5valdlba Pasta iela 37. Jelgava, LV AS SWEDBANK LV07HABA Kods: FIABALV22 novada {elsay1s Aija Udaiova, tel.630 l2z5 I aij a.udalov ads. lv Katru darba dienu no ptt<st. S.OO -tzoo unttoo f Z.OO ektdienas no un i Iepirkuma "M belu piegade un uzstiidi1ana lelgavas novada pa1valdibas iestadem,, nolikuma un citu ar to saistlto dokumentu sa4emxanas kart-lba, informacijas "p."td. lj.1j"pir!"ryl,,mobe!u piegdde un uzstadrsana Jelgavas novada paivaldrbas 'iestadcm,, turpmak fksta - Iepirkums, nolikumu, turpmdk tekste - liolikums, un ar to saistttiem dokumentiem ieinteresetais piegadatajs, turpmik teksta - pretendents var iepaztties mdjas lapd wwwjelgavasnovads'lv (sadald-iepr*umi). Pretendenti var iepaztties ar Nolikumu pasta ield 37, Jelgava, 204. kabineta lldz nolikuma l.5.l.punkt5 minetajam piedava3umu iesniegsanas br-rdim, iepriek5 piesakoties pa tekuni '3'2' Papildu informdciju ieinteresetais piegadaejs var piepraslt laikus, pasttnajs to sniedz piecu dienu laikd, bet ne v6ldk, kd sesas dienas pirms piedavajumu iesniegsanas termi4a beigdm. 1'3'3'Papildu informdciju Pasrt-rtdjs nosiita ieinteresctajamliegadatajair, r.u! *a*i, jaurdjumu, un vienlaikus ievieto mdjaslape interneta, kura ir pieejams Nolikums. 1'3 '4'Pretendentu piendkums ir pastavt-gi sekot l-rdz akualajai informdcijai pasfit-ltaja intemeta mdjas lapa un ieverot to. sagatavojot savu piedivajumu Llguma izpildes taiks un vieta l.4.l.izpildes laiks -2 (divi) monexi no llguma nosl g5anas dienas. l '4'2'uguma izpildes vietas (predu piegddes vietast noraditas Nolikuma pielikumd Nr.5..pasiitr-tdja kontaklpersonas, nore(inu konti, pieg6des adreses,,. 1.5.Pie{Avajuma iesnieg5anas vietan datums, laiks un karuba, atvor5ana Piedavajumi ir jeiesniedz r\dz gada 4.julija, pkst. 10,00, pasta ield 37, Jergavd,204. \alinet1, vai nos[tams pa pastu pasta sut-rjuma uz pasit-rtaja'adresi. 1'5.2. Ja pretendents nosfita pieddvdjumu pa pastu, ias nodrosina pieddvdjuma sa4emsanu l-rdz nolikuma 1.5.r. punkta noteikrajam termi$arn pci noiadita termi4a pa pasiu.i["rt*lr"oaua;r.u, Iepirkuma komisija nepiegems Pieddvdlumi tiks atvdrri gada 4.jnrija, pkst , pasta ield 37, Jelgav-a,204.kabinetd PiedavEjuma noformo5ana

3 l:"$d:rts iesniedz piedavdjumu par iepirkuma priek5meru. 1.6'2. Piedavajums jdsagatavo ratviesu vatoda, datonaksta, tam jdblt skaidri salasam am, bez labojumiem un dzosumiem vien6 eksemnldrd. 1'6'3' Visiem pretendenra, i"joi.fli:t dokumentiem jabiit noformdtiem saska4e juridiskd ar Dokumentu sp6ka likumu un 2010.gada 2S.septembra Minisiru kabineta noteikumiem Nr.9l6 Dokumentu izstrddd5anas un noformdsanas kdrtlba Uz pieddvdjuma titullapas jdbiit nordddm: l.pieddvajums iepirkumam,,mcbe!u piegdde un uzstddlsana Jelgavas novada pasvaldlbas iest5dom" iepirkuma identifi k6cijas numurs JNp/i0 1 Z/46; 1.6.4'2.pretendents, iuridiskd adrese, talruqa numurs, e-pasta adrese un faksa numurs, datums Piedavnjums 1 (viens) ori$indls sastav no: atlases dokumenti, tehniskE specifikdcija, tehniskais pieddvdjums, fi nansu pieddvdjums. l pieddvajums.jdiesniedz caurauklots, ax sanumur6tam ]ap:am, uz uzl-mes jabiit noraditam skaitam, lapu uzl-rmei jdbdt apz-rmogotai un to paraksta pretendenta pa$tavis p."t""a""t" ""i parstavja pilnvarota persona. pilnvara. ir jaiesniedz kopa ar pieddvajumu 'rn -"i"na pieteikumu'.;ai"ri",, sil'uma topa ur Uz origindla jdbilt nor5dei,,oriqinals;'. pretendents piedtvdjumu iesnied"z aiztmogota aizl-rmcta un aploksne, u, ku.u:l.o_ ,,piedavajums iepirkumam,,rracuelu 6;il;;; uzstddtsana Jelgavas novada pasvaldibas iestddem" iepirkuma identifikaci.las numurs wplznilrte;. "' l'6'6' Sveivaloda sagatavotiem piedavejuma dokumentiem jdpievieno pretendenta apliecindts tulkojums latviedu valodd, noradot -,,Turkojums atbilst originalam',, apliecindtdj a amatu,v6rdu, uzvardu un datumu' Ja viss pieddv6jums ir caurdiits, protendents rlr topi;as l" turmii111ur "piiecinat ar vienu apliecin5jumu, iekfaujot dddu atrunu atsevii(a dokumenta veidd uui i"t1uu;ot to pi"i"if".a. 1'6'9 Tehnisko inform5ciju, bukletus, biosrras u.c. vizudlos materiilus p.j"no"nt. u* i"rni"gt neiesietd veidd. 1'6'10' Pretendents Jebkurd laikd frdz pieddvdjumu iesniegsanas termiga beigdm var atsaukt vai gtoz-rt savu pieddvajumu' Pazigojums par izmai4dm _sagatavojails, aizztmogojamj,,*tq"-. "" nosdtams tepat ka pieddvdjuma orilinals un ar noredi, t<a tas ir sakotneja lieiavaluma #;14";. pieddvejuma atsaukianai ir bezierunu raksturs un td izsledz telaku lidzdalibu atkletd koniurs Cita informacija l.7.l.iepirkuma priekimets ir sadalns 6 (seias) dafas: l.dala,, MEbelu piegdde un uzstddlsana Kultiiras parvaldei,, 2.dala,, Mebelu piegdde Jelgavas novada Socidlaiam dienestam,, 3.dala,, Mebelu piegdde un uzstecltsana Labklajftas pdrvaldei,. 4.da!a,, M6belu piegdde un uzstddr-dana Izgl-rtrbas p6rvaldei,, 5.dala,, Mdbelu piegdde un uzstiidlsana Spofia centram,, 6.dala " Mcbelu piegade Jelgavas novada pasvaldlbai'. 1'7'2' Pretendents pied6vdiumu var iesniigt uz vienu iepirkuma da!u, vairdkam, vai par visu iepirkuma priekimetu. 1'7'3'Pretendents sedz visus ;z{evyqu.s, kas saist-rti ar vi4a pieddvajumu sagatavoianu un iesniegsanu. l.7.4.piedavajumi, kuri neatbilst tehniskajai specifikacijai, tits noraidlti. l.7.5.pretendents nav ties-rgs iesniegt pied6vdjuma variantus. l '7'6'Pamatojoties uz iepirkuma piedavdjumu, izveletais pretendents iegtist tieslbas noslcgt ar Pasut-1taju Llgumu (nolikuma pielikums n.. 5;,,pu. mcbelu piegadi,n u"riaoisu*- j"rguuu, nouudu padvaldtbas iestddom,'. 2.Nosacljumi pretendentu dallbai Iepirkumii 2'1' Pasut-rt5js izslddz pretendentu no turpmdkds dallbas iepirkuma procediird, kd arl neizskata pretendenta piedevdjumu jebkurd no iddiern gad-rjumiem: 2'1'1' pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, parsuivottiesrsa

4 persona vai prokiirists, vai p9r-soxa' kura ir pilnvarota parstavct pretendentu darbibds, kas saist-rtas ar filidli, ar tddu prokurora prieksraksru par sodu;"i-ti;;, spriedumu, kas st6jies spdkd un kluvis ry.an9!11'darns un neparsudzams, t. a, 1t7 par vainlgu vai tai ir piemerors pijrii"ji-i"t"t es*u, ttdzeklis par jebkuru no iddiem noziedzigiem nodar-rjriniem: a) noziedzlgas oryanizdcijas izveido3ana, vadt-ia;a, iesaist-riands tajd vai tas sastava ietilpstoid organizdtd grupd vai cita noziedzba formejumd vai piedalldands iaaur o.g*ira";as izdar-rtajos noziedztgaj os nodar-rjumos, b) kukul4emiana, kukuldo5an4 kukula piesavindiands, starpnieciba kuku1osand, neatlauta labumu pie.{remsana, komercisla uzpirkdana, prefiijsiska labuma pieprastiana, pie4emiana un dosunu, tirgosan6s ar ietekmi, c) krdpdana, piesavind5ands v ai noziedzlgi iegtrtu h-dzeklu legalizdiana, d) terorisms, terorisma finanse5ana, aicindjums uz terorismu, terorisma draudi vai personas ve16sana un apmaclsana terora aktu veiksanai; e) cilv6ku tirdznieclba: f) izvair-rianes no nodoklu un tiem piel-rdzindto maksdjumu nomaksas ir konstatets, ka pretendejtam piedavajumu_iesniegsanas termi4a pcddja diend vai diend, kad pie4emts lemums par iesp jamu iepirkuma l-rguma slcgsana"s tieribu pieikirlanu]tr*,.ia.,/, valsu, kurd tas re$istrdts vai kurd atrodas td pastdvtgd dz-lvesvijta, ir nodoklu paradi, tai skaitd valsts socidlds apdrobindsanas obligdto iemaksu paradi, kas kopsumma kaoa no valstrm p6rsniedz 150 euro.attieclb. y.rryij,a-sgistrdtiem un pastavlgi dz-wolosiem pretendentiem pas[tnajs 4em vora informaciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajd informdcijas iirtc.a vulrt, ie4cmumu iri""".i" prliirr.as nodoklu parddnieku datubdzes un Nekustamd -rpasuma nodok[a administrebanas rirtll'ur-'pcoo;a. outu aktualizdcijas datumd; 2'1'3' iepirkuma proceddras dokumentu sagatavotdjs (pasiitttaja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saist-rts aipretena"nti, puutirto i"pi'.r."*" i."*" j.'p"untu pi..a,,n otras dalas izpratnd vai ir ieinteresets kdda pretendenta izv6l6, un pasuutajam nav i"rpolam, novcrst so situdciju ar pretendentu maz6k ierobezojosiem pasdkumiem; 2'1 4' pretendentam ir konkurenci ierobezojobas priekdrocibas iepirkuma proced[rd, ja tas vai ar to saistr-ta juridiskd persona iesaist-rjds iepirkuma proceduras sagatavosand saska4d ar publisko iepirkumu likuma 18' panta ceturto dalu un SIs pii"k5ro"ibu. nevar novcrst ar mazdk ierotezojoiiem pas6kumiem, un pretendents nevar pierddtt, ka td vai ar to saist-rtas juridiskds personas dallba iepirkuma proced[ras sagatavosana neierobezo konkurenci. 2'1'5' pretendents ar tddu kompetentas institiicijas lemumu vai tiesas spriedumu, kas stdjies spdkd un kluvis neapstr-rdams un nepbrsiidzams, ir atztts par vain-rgu konkurences,i;;il6kail;]kas izpauzas ke horizontdla karrela vienosands, 1z+.emot gud1iurnu, k"ad auieciga i"rtttu.tj;,i;;;gji konkur"n"", tieslbu perkdpumu, par sadarbibu_ iecietrbas programmas ietvaroj ir pretenientu atbrlvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazineiusi: 2'1'6' pretendents ar tadu kompetentas instit0cijas lemumu vai tiesas spriedumu, kas stajies sp6kr un kluvis neapstrldams un nepdrsddzams, ir atzlts par vainlgu konkurences tiesibu perkdpumd, kas izpauzas k horizontald karrela vienoiands, izgemot gud-t3u*r, liad attiec-rga instirucija, k;;;;;;joi konk."n.", tieslbu plrkdpumu, par sadarblbu. iecieubas-programmas ietvaros'ir pretende;tu "iorr,rir:"ri no naudas soda vai naudas sodu samazindiusi: 2'l'7 ' pretendents ar kompeteritas institticijas ldmumu vai tiesas_ spriedumu, kas stdjies spdkd un kluvis neapstrldams un nepersiidzams, ir atz.rts par vainlgu pdrkdpumd, kas izpauzas ka: a) vienas v.ai vairdku personu_ nodarbinaiana, ja tdm nav nepiecieiamds darba atlaujas vai ja tas nav tieslgas uztur6ties Eiropas Savienibas dallbvalsu, o) personas nodarbindsana bez rakstveid6 noslegta darba ltguma, nodoklu nofinauvajos aktos noteiktajd termiqd neiesniedzot par so personu iiformattvo deklardciju par darbinietiem, kas iesniedzama par persondm, kuras uzsak darbu: 2'1'8' pretendents ir sniedzis nepatiesu iniormaciju, lai apliecindtu atbilstibu publisko iepirkumu

5 likuma 42' panta l.dalas noteikumiem vai saska46 ar Publisko iepirkumu likumu noteihajam _ pretendentu kvalifikdcijas prasfo.ug u1i nav sniedzis prastto informdciju; 2'2'.Ja pretendents ir personzils-abi edrlba, uz persondisabiedrlbas biedru ir attiecindmi atklata konkursa nolikuma , ,2.1.3.,2.1.4.,2.1.5.,i.t.6.vai apak.punkta.i*,i.,.*ffii; 2.3.u2 pretendenta noradr-to apaksuz46m6ju, kura veicamo buvdarbu vai sniedzario pakalpojumu veruba ir vismaz l0 procenti no kop jds btivdarbu hguma v6rtibas, ir attiecindmi atklata konkursa , , , , , vai punkta minotie iosacijumi; 2.4.u2 pretendenta norad-rto personu, uz kuras iespejam pretendents balstas, lai apliecindtu, ka td kvalifikacija atbilst pazi4oiumd pll.li8umy vai iepirkurna proced[ras dokumentos n;telil;jam pmstbam, ir attiecindmi atklata konkursa norikuma 2. r. r., i.t.2.,2.i.s.,2.1.4.,2.1.5.,2.r.6. vaiiz. i.i.apat<dpunka minetie nosacijumi; 2-5.Pas[t-rtdjs neizsl dz pretendentu no dallbas iepirkuma procediird, ja: a) no dienas, kad kluvis neapstr-tdams un neparsudzams tiesal spriedums, prokurora prieksraksts par sodu vai citas kompetentas institiicijas piegemtais l mums saistrbd ar atklaakonkursa nolikuma 2'1'1' punkt. un punkra. a) apakdpunitd. min.rajiem pdrkdpumiem, lrdz ;l;teikuma vai pieddvdjuma iesnieg5anas dienai ir pagdju5i trls gadi; b) no dienas, kad kluvis n"apst -rdums un-neparsudzams tiesas spriedums vai citas kompetentas instit[cijas pie4emtais rdmums saistrbd ar atklata konkursa nolikuma punktd 2. l.t.punkta b) apakdpunktd minorajiem pdrkapumiem, r-rdz piedavdjuma iesniegsana. ai"nui i. pigt-u; E mcnesi. 2.6.Nosac-rjumu parbaudi Iepirkumu komisija veiks atbilstodi publisko i"pi.i;; lit; a 42. panta noteikumiem. 3. Nosacrjumi pretendenta profesion6lts darbtbas veik5anai 3'2'.LPretendentam jabut registrctam (Komercreg'istrd vai lldzvcmga registrd Ervalst-rs), licencetam vai setificctam atbilstodi attiec-rgds valsts normatr=vo aftu praslb6m. pretendentam, rai piedalnos,rept*,gi.1:'hiffffi:h,ffjx* dddi dokumenti, kuri apriecina Pretendenta atbilsubu pasltitaja izvirl'rtaj-am prastbdm un sniedz pitnigas,is; par'pretendenta piedevdjumu: 4.1. Pretendentam jdiesniedz jddi dokumenti: 4'il Pieteikums dalibai Iepirkuml rlg Tebelu piegddi un. uzstddl5anu Jelgavas novada pasvaldlbas iestidem", identifikdciias nr. JNP PieteiiuJu paxaksta rretendenta'vajita3s vll ta pimvarota persona, pieteikums iesniedzams atbilsto5i nolikuma veidnei (1. pielikums). 4. r.2.pretendenta apliecinljums, ka. pcddjo.3 (trts) gadu ( 2x14,2015.,2016.) laika ir veicis vismaz 3 (tris) ltdzlga satura un finansield.apjoma iidzigus (uia, Frarigs izsakdms, ta i-rg"111r",nmrj vai riel6kus pakalpojumus' Poziuvu pieredzi pretendents pie;ada ar tr-rs pasiititaju luriaiiki pareizi noformdtdm pozit-wam aftauksmcm (kurds norddr-ts pakaliojuma apjomsr- laika periods, purditu;. -un iestddevuzrremuma vadttiijs, kuri ir pilnvarots apitiprinai atsauksme ietverlo i#;;;"ij;t ' pasut-rt5ja 4'l'3'Finaniu piedzivdiums, kas noformdts atbilstoii Nolikuma pielikumam Nr.2 un ietver pielikumd piepraslto informdciju. 4' l '4'Tehniskais pieddvdjums, kas sagatavots atbilstodi rehniskai specifikdcijai ( Notikuma pielikums Nr.4) un, kas noform ts atbilstosi Nolikuma pielikumam Nr.3. 4' 1.5 'Pretendents iesniedz apliecindjumu par garantijas termi4ru, kurs nevar bot mazdks pat 24 (divdesmit detri) m ne3iem. 5. Pied8vajumu vcrtcsana 5. l.pieddvdjumu v6rt65anas posmr: 5' 1', Iepirkumu komisija pdrbaudr-s, vai pieddvdjums noform.ts atbilstodi Nolikuma prasr-bdm Iepirkumu komisija nov6rt6s piedavajuma aibilstlbu nolikuma praslbam. 5'3'.Iepirkumu komisija parbaudrs, vai finansu_ pieddvdjuma nav aritmetisko kliidu. Ja iepirkumu komisija konstatos dadas klfidas, t6 BTs klldas iztauos. lar'kiuau labojumu * r"u"t" fi.aarajuma cenu

6 Tepirkumu komisija pazipos pretendentam, kura pielaulas kl[das.labotas. vcrtcjot finansu piedevajumu, Iepirkumu komisija gems v.rd kl'du rabojumu un ratoro piedavajumu,",nrr.l" ira"lo. u,lrri. 5'4'Pas[titdjs tieslbas noslogt ligumu, saska4a ar Nolikumam. pievienoto iepirkuma llguma projektu (6.pielikums), pie5f;irs pretendentam, kurs atbilst nolikuma prastbdm un ir ar viszemiko cenu. 6. Iepirkuma komisijas pienlkumi un tieslbas 6. l.iepirkuma komisijas tiesibas: Piepraslt, lai pretendents precizetu informdciju par savu pieddvdjumu, ja tas nepieciedams pieddvdjumu noformejuma parbaudei, pretendentu atlasei, ka arr piedavdjumu novdrteianai. 6.1 '2.Normatr=vajos aktos noteiktajd kartiba labot finansu pieiavalum* *i,nc,ija, 'ttua"r. 6' 1'3 'Pieaicinat ekspertu piedavajumu noform juma paruuuo"i pretendentu atlasei un piedavajumu atbilsubas pdrbaudei, ki art pied6vajumu vortdsanai. 6' l'4'izvdleties ndkamo pieddvdjumu ar viszemako cenu, ja izraudtttais pretendents iepirkuma atsakas ltgumu sl6gt ar pasiitl-taiu Jebkurd br-rdl pdnraukt iepirkuma proceddru, j a tam ir objekt-rvs pamatoj ums. 6.2.Iepirkuma komisijas pienekumi: 6.2. l.nodro5indt konkursa procediiras norisi un dokumentesanu. 6'2'3 'Nodrosindt pretendentu brrvu konkurenci, kd ari vienlijzrgu un taisn- u attieksmi pret tiem. fj#rt:1"""*soto personu pieprastjuma normativajos aktos noteiktaja faftiba,ni"i inro.,na",.;, p* 6'2.5.Ydrtdt pretendentus un.to iesnie tos piedrvdjumus saskag6 ar publisko iepirkumu rikumu, normatrvajiem aktiem un nolikumu, _izveleiies piedavalumu uui pi"4".r lc,n;d;';* konkursa izbeig5anu, neizveloties nevienu pieddvdiumu. 7. Pretendentu pienekumi un tieslbas 7. l.pretendenta tieslbas: 7_.L2.lesnredzot pieddvdj umu, piepraslt a{rliecindjumu, ka pieddv6jums ir sa4emts.!'!'2.'lt!lulejavdjumaiesniegsana.stermi4abeigam grotrtvaiut*rlti"*f,gtrfi"daualrru. 7. l.4.piedallties piedavajumu atv6rsanas sanaksm P r etendenta piendkumi : 7_.2.I.Sagatavot pieddvdjumus atbilstosi nolikuma praslbdm nie g! patiesu informdciiu. 7'2'3-'Sniegt atbil<les uz iepirkuma komisijas piepras-rjumiem par papildu informdciju, kas nepieciesama piedavdjumu noformejuma pdrbaudei, pietendentu uttur"i, pi"aava;umu atbilst-ds'farbauoei, ka ari vdrtosanai. 7'2'4'Segt visas izmaksas, kas saisutas ar piedavdjumu sagatavosanu un iesniessanu. Pielikum6: 1)Pieteikums 2)FinanSu pieddvdjums 3) Tehniskais pieddvdjums, tehniskd specifi kdcija 4) Tehniskd specifi kacija 5) Kontaktpersonas 6)L-rguma projekts