SANTE/11917/2016-EN Rev, 1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SANTE/11917/2016-EN Rev, 1"

Transkripts

1 EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 808 final KOMISIJAS DARBA DOKUMENTS Dalībvalstu pieredze darbā ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 6. maija Direktīvu 2009/41/EK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta versija) par laikposmu no līdz gadam {SWD(2016) 445 final} LV LV

2 KOMISIJAS DARBA DOKUMENTS Dalībvalstu pieredze darbā ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 6. maija Direktīvu 2009/41/EK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta versija) par laikposmu no līdz gadam SATURS Dalībvalstu pieredze darbā ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 6. maija Direktīvu 2009/41/EK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta versija) par laikposmu no līdz gadam. Sīkāka informācija pieejama pievienotajā Komisijas dienestu darba dokumentā. 2

3 KOMISIJAS DARBA DOKUMENTS Dalībvalstu pieredze darbā ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 6. maija Direktīvu 2009/41/EK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta versija) par laikposmu no līdz gadam Šajā dokumentā ietverto informāciju Komisija apkopojusi no atsevišķiem ziņojumiem, ko iesniegušas dalībvalstis atbilstoši 17. pantam Direktīvā 2009/41/EK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu. Direktīva 2009/41/EK ir ar Direktīvu 98/81/EK grozītās Direktīvas 90/219/EEK pārstrādātā versija. IEVADS Direktīvā 2009/41/EK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu 1 ir noteikts, ka Komisijai reizi trīs gados jāpublicē kopsavilkuma ziņojums par dalībvalstu pieredzi darbā ar šo direktīvu 2, pamatojoties uz atsevišķiem ziņojumiem, ko Komisijai iesniegušas dalībvalstis 3. Šis ziņojums aptver laikposmu no gada jūnija līdz gada jūnijam un seko iepriekšējam ziņojumam par laikposmu no līdz gadam 4. Šā ziņojums pamatā ir 26 dalībvalstu ziņojumi 5, jo divas dalībvalstis neiesniedza atsevišķus ziņojumus. Horvātijai, kas par Savienības dalībvalsti kļuva gada jūlijā, pirmais ziņojums par pieredzi darbā ar šo direktīvu bija jāiesniedz gadā. Dalībvalstīm tika prasīts sniegt informāciju par šādiem jautājumiem: darbības un iekārtas; paziņošanas un apstiprināšanas sistēmas; negadījumi; pārbaudes un izpildes jautājumi; problēmas noteikumu interpretācijā; klīniski izmēģinājumi, izmantojot direktīvas noteikumus; sabiedriskā apspriešana un sabiedrības informēšana; 1 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 6. maija Direktīva 2009/41/EK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta versija), OV L 125, , 75. lpp. 2 Direktīvas 2009/41/EK 17. panta 3. punkts 3 Direktīvas 2009/41/EK 17. panta 2. punkts. 4 Ziņojums par dalībvalstu pieredzi darbā ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 6. maija Direktīvu 2009/41/EK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta versija) par laikposmu no līdz gadam, COM(2012) 398 final, Iesniegtā informācija par katru dalībvalsti ir pieejama.. (tīmekļa vietne). 3

4 atkritumu likvidēšana. Šajā ziņojumā ietvertās informācijas pamatā ir dalībvalstu atsevišķie ziņojumi, tādēļ ziņojums neatspoguļo Eiropas Komisijas nostāju 6. Ne Eiropas Komisija, ne arī personas, kas rīkojas tās vārdā, nav atbildīgas par šā ziņojuma saturu un par to, kā tiek izmantota šajā ziņojumā ietvertā informācija. Turpmāk izklāstītajā tekstā ir apkopota informācija, ko dalībvalstis sniegušas atbilstoši norādītajiem virsrakstiem, un uzsvērtas līdzības un atšķirības dalībvalstu gūtajā pieredzē. Sīkāka informācija no atsevišķu dalībvalstu trīsgadu ziņojumiem sniegta šim ziņojumam pievienotajā Komisijas dienestu darba dokumentā. 6 It sevišķi šis ziņojums neskar nekādu iespējamu rīcību saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu. 4

5 1. Darbību un iekārtu pārskats (pārskata periods: ) Saskaņā ar Direktīvas 2009/41/EK 2. panta c) punktu ierobežota izmantošana nozīmē jebkāda veida darbību, kurā notiek mikroorganismu ģenētiskā modificēšana vai šādi ĢMM tiek audzēti, glabāti, transportēti, iznīcināti, izņemti vai izmantoti jebkādā citā veidā un kurā tiek piemēroti īpaši ierobežošanas pasākumi, lai ierobežotu to kontaktu ar cilvēkiem un vidi. Ierobežotas izmantošanas darbības klasificē četrās ierobežošanas kategorijās 1. kategorijā iekļauj darbības, kas vai nu pavisam nerada riskus, vai risks, kurš to dēļ rodas, ir niecīgs; 2., 3. un 4. kategorija ietver attiecīgi zema, mērena un augsta riska darbības 7. Saskaņā ar Direktīvu 2009/41/EK, kad pirmo reizi izmanto ierobežotas izmantošanas darbībām paredzētas telpas, par tām ir jāpaziņo valsts kompetentajām iestādēm. Pēc šāda paziņojuma turpmāka 1. kategorijas ierobežota izmantošana var turpināties bez papildu paziņojumiem, savukārt par augstākiem ierobežošanas kategoriju līmeņiem ir jāsniedz konkrēts papildu paziņojums. Čehija pašlaik ievieš grozījumus savos tiesību aktos, kuri paredz jaunu paziņojumu pat par katru 1. kategorijas ierobežotas izmantošanas darbību gadījumu. Saskaņā ar sniegto informāciju lielākā daļa ierobežotas izmantošanas darbību dalībvalstīs bija klasificējamas 1. vai 2. kategorijā. Tika veikts mazāk darbību, kas klasificējamas 3. un 4. kategorijā. Saskaņā ar Rumānijas valsts ziņojumu pārskata periodā valstī nenotika nekādas ierobežotas izmantošanas darbības ar ĢMM. Lielākā daļa darbību bija saistītas ar pētniecību. Vairākām bija komerciāli mērķi, piemēram, diagnostikas izstrādājumu un veterināro produktu/zāļu ražošana vai saistība ar klīniskiem izmēģinājumiem. Darbības tika veiktas arī slimnīcās, valsts iestādēs, izglītības iestādēs (universitātēs) vai detektēšanas laboratorijās. 2. Paziņošanas un apstiprināšanas sistēma (un attiecīgās pārmaiņas) Valstu sistēmas nedaudz atšķiras iesaistīto iestāžu ziņā. Daudzās dalībvalstīs (Bulgārijā, Čehijā, Dānijā 8, Īrijā, Lietuvā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā un Slovēnijā) par paziņošanu un apstiprināšanu kompetentās iestādes ir vides ministrija vai aģentūras, kuru darbība ir saistīta ar vides jautājumiem. Citās dalībvalstīs (Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Francijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā un Ungārijā) kompetentās iestādes uzdevumus veic citas ministrijas vienas pašas vai sadarbībā ar citām iestādēm, piemēram, veselības ministriju (Apvienotajā Karalistē, Austrijā 9, Horvātijā 10, Itālijā), nodarbinātības ministriju (Igaunijā, Kiprā), lauksaimniecības un lauku attīstības ministriju (Latvijā, Ungārijā), valsts/augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības ministriju (Francijā), kā arī īpašām iestādēm biotehnoloģijas/bioloģiskās drošības jomā (Beļģijā, Somijā, Spānijā), darba vides jomā (Zviedrijā) vai pārtikas un patērētāju aizsardzības jomā (Vācijā). 7 Direktīvas 2009/41/EK 4. panta 3. punkts 8 Kopā ar Dānijas Darba vides iestādi. 9 Kopā ar Zinātnes, pētniecības un ekonomikas ministriju. 10 Kopā ar Zinātnes, izglītības un sporta ministriju. 5

6 Dažas dalībvalstis arī ir nolīgušas zinātniskas padomdevējas struktūras riska novērtēšanas/atļauju piešķiršanas procesa īstenošanai. Beļģijā un Vācijā kompetentās iestādes ir noteiktas reģionālā līmenī, un Apvienotajā Karalistē un Spānijā konkrēti uzdevumi ir deleģēti reģionālajām iestādēm. Dānija ir sākusi pārskatīt savas valsts procedūras, lai atvieglotu šo procesu gan uzņēmumiem, gan iestādēm. Izņemot Kipru un Rumāniju, dalībvalstis ir paplašinājušas transponētos Direktīvas 2009/41/EK noteikumus par ĢMM, ietverot ĢM augu un ĢM dzīvnieku ierobežotu izmantošanu. Polija par šo jautājumu nesniedza nekādu informāciju. Kopumā (ar dažiem izņēmumiem) dalībvalstis ir norādījušas, ka paziņojumi tiek izskatīti likumā noteiktajā termiņā. Kavējumus galvenokārt izraisīja papildu informācijas pieprasījumi, skaidrības trūkums pieteikumu iesniedzējiem par paziņojumu iesniegšanas prasībām, vairāk nekā vienas valsts struktūras iesaistīšanās apstiprināšanas procesā un par paziņojumu novērtēšanu atbildīgās zinātniskas padomdevējas struktūras atzinuma kavēšanās. 3. Negadījumi Dažas dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Nīderlande, Slovākija, Somija un Zviedrija) paziņoja par negadījumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/41/EK 2. panta d) punktā noteikto definīciju un šīs direktīvas 14. un 15. pantā noteiktajām procedūrām. Somija saņēma dažus paziņojumus par nebūtiskiem negadījumiem (t. i., saduršanās ar adatu) saistībā ar 2. kategorijas darbībām, bet šiem negadījumiem nebija seku. Nīderlande paziņoja 13 negadījumus, kas neatstāja nekādas veselības vai vides sekas, proti, neliels ugunsgrēks kādas laboratorijas bioloģiskās drošības skapī, neliela sadursme koridorā atkritumu transportēšanas laikā (atkritumos bija 2. kategorijas mikroorganisms), centrifūgas atteice (ĢM Neisseria), ledus mašīnas atteice, negadījums saistībā ar adatu ar ĢM gripas vīrusa zemu titru, 2 negadījumi ar izolatoru, kurā atrodas dzīvnieki ar ĢM gripas vīrusu, kādas laboratorijas stikla sienas bojājumi, tehniska kļūme, ventilācijas sistēmas tehniskās konstrukcijas kļūda un ar ĢM SARS vīrusu inficētai šūnu līnijai pievienoja vecu fiksatīvu, kas izrādījās efektīvs, lai gan bija beidzies tā derīguma termiņš. Slovākija paziņoja 3 negadījumus, ko izraisījis ugunsgrēks dažādās Virusoloģijas institūta (1. un 2. kategorijas ĢMO), Neiroimunoloģijas institūta (1. un 2. kategorijas ĢMO) un Slovākijas Tehnoloģiju universitātes (1. kategorijas ĢMO) telpās. Zviedrija informēja par vienu negadījumu, kas bija saistīts ar saduršanos ar adatu (kāda studente sevi nejauši sadūra ar šļirci, kurā bija ĢM vīrusa vakcīna). Apvienotā Karaliste paziņoja 8 negadījumus saistībā ar ĢMM vai ĢMO ierobežotu izmantošanu. No paziņotajiem astoņiem negadījumiem seši bija saistīti ar 2. kategorijas ĢMM un divi ar 3. kategorijas ĢMM. Paziņotie negadījumi ietvēra divus savainošanās gadījumus ar adatu (Toxoplasma gondii un Mycobacterium marinum), instrumenta mērījuma atteici, nejaušu izšļakstīšanos (Pseudomonas aeruginosa kultūras iešļakstīšanās acī), plākšņu kastes nokrišanu ar 36 Yersinia pestis plāksnēm, centrifūgas atteici, kuras rezultātā iedarbībai varēja tikt pakļauts ĢM Legionella pneumophila aerosols, drenāžas sistēmas atteici (Fusarium graminearum) un divas filtrācijas atteices ar ĢM vīrusiem (lentivīrusa vektors ar ievietotu secības kodējumu shrna pret KIAA0020 un C hepatīta vīrusu). 6

7 Beļģija paziņoja vienu negadījumu (ugunsgrēku) bioloģisko atkritumu glabāšanas telpā, par kuru netika informēta kompetentā iestāde. Saskaņā ar dalībvalstu sniegto informāciju saistībā ar negadījumiem tika veikti korektīvi pasākumi gan attiecībā uz procedūras, gan strukturālās drošības aspektiem, gan arī cilvēku un vides drošību. Iesaistītās iestādes ieviesa vajadzīgos pielāgojumus, lai turpmāk izvairītos no šādiem notikumiem, piemēram, pielāgoja vai izmainīja standarta darba procedūras, grozīja riska pārvaldības procedūras, uzlaboja ierobežošanas praksi un nodrošināja apmācību darbiniekiem. Skartie darbinieki saņēma profilaktisku ārstēšanu un/vai vakcīnas, kā arī tika novēroti, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atveseļošanos (nejaušas saduršanās ar adatu gadījumos). 4. Pārbaudes un izpildes jautājumi Valstu ziņojumi ļāva atklāt gan līdzības, gan atšķirības dalībvalstu īstenošanas un izpildes procesos, kas paredzēti Direktīvas 2009/41/EK 10. un 16. pantā. Dažās dalībvalstīs pārbaudes veica kompetentās iestādes specializēti inspektori, savukārt citās pārbaudes pēc kompetentās iestādes pieprasījuma veica citu ministriju vai dienestu specializēti inspektori. Dalībvalstīs arī atšķīrās ĢMM kontrolē iesaistīto inspektoru skaits. Kontroles procedūras ietvēra regulāras gada pārbaudes saskaņā ar noteiktiem kritērijiem (periodiskums, riska kategorija utt.), ad hoc nepieteiktas pārbaudes, pirmo reizi apstiprinātu telpu revīzijas, materiālu paraugu ņemšanu un dokumentācijas un procesu revīzijas. Austrijā pārbaudes organizēja un veica, pamatojoties uz darbības raksturlielumiem (piemēram, riska kategoriju, lielizmēra aprīkojumu, dzīvnieku potēšanu). Beļģijas trīs reģionos pārbaudes regulāri organizēja dažādas inspekcijas, un tajās izskatīja ĢMM, tostarp patogēnu, ierobežotu izmantošanu. Čehijā un Bulgārijā pārbaudes veica saskaņā ar gada grafiku. Dānijā visas darbības pārbaudīja brīdī, kad tika paziņotas jaunas telpas vai nomainītas esošās telpas. Dānijas iestādes informēja Komisiju, ka šī procedūra drīz tiks mainīta, lai darbu ar 1. kategorijas ĢMM varētu sākt, pamatojoties tikai uz paziņojumu un pārbaudes veicot pēc darbību sākšanas. Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Lietuvā un Somijā pārbaužu intensitātes pamatā galvenokārt bija ierobežotas izmantošanas darbības kategorija. Vācijā, lai gan federālajās zemēs atšķiras pārbaužu veikšanas periodiskums, tiek ievērotas kopīgas pieejas, pamatojoties uz riska kategorijām un telpu izmantošanas veidiem. Trīs dalībvalstis (Igaunija, Lietuva un Malta) pauda viedokli, ka īpašas apmācības programmas inspektoriem un kopīgas pārbaudes ar citām dalībvalstīm uzlabotu pārbaužu procesu. Pārbaužu laikā atklāja vairākus problēmjautājumus saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu; neprecīzu vai novecojušu dokumentāciju; zināšanu trūkumu par jaunākajām ĢM tehnoloģijām; nepietiekamiem ierakstiem par darbinieku apmācību; ĢMO/ĢMM ierobežotu 7

8 izmantošanu, nesaņemot pienācīgu atļauju; ģenētiskās inženierijas telpu vai laboratoriju nepiemērotu vai neesošu identifikāciju un signalizāciju; standarta kontroles pasākumu pietiekamību; un dažos gadījumos nepietiekamiem bioloģiskās drošības pasākumiem (dekontaminēšanu, aizsargdrēbēm, ierobežotu piekļuvi utt.). Attiecībā uz izpildi visās dalībvalstīs (kuras ir iesniegušas atsevišķus ziņojumus) gadījumos, kad pārbaudēs atklāja situācijas, kurās bija vajadzīgas korektīvas darbības, kompetentās iestādes ir norādījušas, ka tās izmantoja vairākus instrumentus (brīdinājumus, pārkāpumu paziņojumus utt.), lai konkrētā termiņā nodrošinātu korektīvas darbības un operatoru atbilstību. Visos paziņotajos gadījumos operatori ātri nodrošināja atbilstību un īstenoja iestāžu pieprasītās korektīvās darbības. 5. Problēmas noteikumu interpretācijā Austrijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā un Vācijā netika paziņotas nekādas īpašas problēmas saistībā ar noteikumu interpretāciju. Beļģijā bija sarežģījumi ar Direktīvas 2009/41/EK noteikumu interpretāciju saistībā ar komercdarbībām, kas skar baktēriju transformāciju. Vienā gadījumā Direktīvas 2009/41/EK darbības jomā esošu ĢMM izstrādāja, izmantojot Direktīvas 2009/41/EK darbības jomā neietilpstošas metodes (pašklonēšanos). Citā gadījumā 1. kategorijas ĢMM izstrādei izmantoja tirdzniecībā (internetā) pieejamu baktēriju transformācijas komplektu. Lai gan šo transformācijas komplektu nepārdod Beļģijā, tā pieejamības internetā dēļ Direktīvas 2009/41/EK noteikumu piemērošana varētu būt apgrūtināta. Beļģija un Polija apšaubīja, vai darbības saistībā ar ĢM augu un dzīvnieku šūnām būtu jāuzskata par ĢMM darbībām. Tomēr saskaņā ar Direktīvā 2009/41/EK norādīto mikroorganisma definīciju direktīvas darbības jomā ir nepārprotami ietvertas kultūrā esošas dzīvnieku un augu šūnas 11. Apvienotā Karaliste, Beļģija, Čehija, Nīderlande, Somija, Spānija un Ungārija saskārās ar problēmām, novērtējot, vai konkrētu jaunu metožu izmantošana, kā rezultātā izstrādā ĢMM, ir Direktīvas 2009/41/EK darbības jomā. Šīs valstis uzskatīja, ka ir jāpārskata Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz jaunām metodēm, lai precizētu, vai ar šīm jaunajām metodēm iegūtie organismi ietilpst direktīvas darbības jomā. Apvienotā Karaliste, Beļģija, Slovēnija, Somija un Zviedrija norādīja, ka lielais skaits paziņojumu, augstās informācijas prasības katram paziņojumam, detalizētā ziņošanas sistēma un dažādo procedūru sarežģītība var radīt smagu administratīvo slogu gan iestādēm, gan paziņotājiem. Francija un Spānija arī norādīja uz slogu, ko rada lielais pārbaužu skaits, kas vajadzīgs, lai izpildītu Direktīvas 2009/41/EK noteikumus. Beļģija pauda viedokli, ka ir vairāk jāvienādo procedūras, kas saistītas ar ĢMM un patogēnu ierobežotas izmantošanas paziņošanu. Ungārijā pirms un/vai pēc paziņojuma iesniegšanas starp paziņotājiem un kompetento iestādi ir vajadzīga plaša apspriešanās par dokumentāciju un informācijas prasībām. Slovēnijā kavējumus izraisīja ārēju ekspertu (Zinātniskās komitejas) vai citas valsts struktūras iesaistīšanās paziņojuma izskatīšanā. Nīderlande informēja par vairākiem konkrētiem tehniskiem problēmjautājumiem, tostarp atšķirībām (stingrajos) ĢMO noteikumos un mazāk stingrajā regulējumā, kas attiecas uz 11 Direktīvas 2009/41/EK 2. panta a) punkts. 8

9 savvaļas tipa patogēniem (Nīderlande). Nīderlande arī pauda viedokli, ka ir jāvienkāršo un jāsaskaņo dezinfekcijas līdzekļi, ko laboratorijās izmanto kā biocīdus. Beļģijā daži sarežģījumi radās, interpretējot terminu turpmāka ierobežotas izmantošanas darbība, pēc telpu pirmreizējās paziņošanas konkrētai ierobežošanas kategorijas darbībai. Paziņotājs ne vienmēr zina, kad darbību uzskata par tās pašas ierobežošanas kategorijas turpmāku ierobežotu izmantošanu, it sevišķi gadījumos, kad atļauto darbību izmaina. Turklāt ne vienmēr ir iespējams nošķirt grozījumus iepriekšējos paziņojumos no cita veida turpmākas ierobežotas izmantošanas darbībām (darbības turpināšana vai jauna darbība). Briseles galvaspilsētas reģionā daži sarežģījumi radās saistībā ar paziņošanas procesu, jo Briseles tiesību aktos ir noteiktas vairākas atšķirīgas procedūras attiecībā uz riska kategoriju (kopā 8). Somijā sarežģījumus ir radījusi arī vīrusu, šūnu kultūru un it sevišķi novājinātu patogēnu klasificēšana. Šajā pašā saistībā Apvienotā Karaliste, Nīderlande un Somija vēlas, lai tiktu pārskatītas direktīvas definīcijas nolūkā ņemt vērā jaunas metodes vai tehnoloģiju attīstību. Somija arī piebilda, ka, tā kā pētniecības grupas var pārcelties no vienas iestādes uz citu, jaunu paziņojumu sniegšana par jaunajām telpām katru reizi prasa papildu administratīvo darbu. Īrija un Dānija pauda viedokli, ka ir jāsamazina regulējums attiecībā uz 1. kategorijas ĢMM, jo direktīvas II pielikuma B daļu uzskata par samērā stingrām prasībām, ņemot vērā to, ka 1. kategorijas ĢMM ir atzīti par nekaitīgiem. Tāpat Apvienotā Karaliste, Spānija un Zviedrija vēlas vienkāršot 1. un 2. kategorijas darbības. Slovēnija norādīja, ka drošu organismu ietveršana Direktīvas 2009/41/EK II pielikuma C daļā tai palīdzētu samazināt paziņojumu skaitu un apjomu. Beļģija, Čehija, Lietuva, Nīderlande un Ungārija labprāt saņemtu labāku skaidrojumu, agrīnus norādījumus un ES mērogā saskaņotus viedokļus par gēnu terapiju, sintētisko bioloģiju un citām jaunām metodēm vai tehnoloģiju attīstību. Igaunija, Lietuva un Malta vēlētos redzēt plašāku informācijas apmaiņu un apmācību starp dalībvalstīm. 6. Klīniski izmēģinājumi, izmantojot direktīvas noteikumus Valstu ziņojumi liecināja, ka dalībvalstu uzskati par klīniskajiem izmēģinājumiem būtiski atšķiras. Dažas dalībvalstis uzskatīja, ka uz klīniskajiem izmēģinājumiem attiecas tikai Direktīva 2001/18/EK (Nīderlande un Zviedrija), savukārt citas dalībvalstis (Dānija un Somija) uzskatīja, ka uz tiem attiecas tikai Direktīvas 2009/41/EK darbības joma. Vēl kāds ziņojumos norādītais problēmjautājums bija iespējamas situācijas, kurās varētu būt gan ierobežota izmantošana, gan apzināta izplatīšana klīniskos izmēģinājumos ar ĢM vīrusiem, un kurās nevar izslēgt, ka pacienta vai izmēģinājumu dzīvnieku ekskrēcijas var saturēt testētos vīrusus. Citas dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Spānija) katrā gadījumā atsevišķi izlemj to, vai klīnisks izmēģinājums ir uzskatāms par ierobežotu izmantošanu vai par apzinātu izplatīšanu. Austrijā ir paredzēti īpaši juridiskie noteikumi attiecībā uz pieteikumiem par gēnu terapiju klīniskos izmēģinājumos. 9

10 Bulgārija, Čehija un Ungārija pauda viedokli, ka ir jāapspriež jautājums par to, vai klīniskie izmēģinājumi ir Direktīvas 2009/41/EK vai Direktīvas 2001/18/EK darbības jomā. Bulgārija, Čehija, Somija, Spānija un Ungārija atbalstīja konsultāciju un procedūru saskaņošanu klīnisku izmēģinājumu ar ĢMM novērtēšanai un paziņošanai Savienības līmenī. Dažas dalībvalstis (Beļģija, Dānija, Francija, Itālija, Polija, Slovēnija, Somija un Spānija) ziņoja, ka ir palielinājies gēnu terapijas klīnisko izmēģinājumu paziņojumu skaits, savukārt Vācijā šis skaits ir samazinājies. Austrijā, Čehijā, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Portugālē un Ungārijā nav notikuši klīniskie izmēģinājumi, izmantojot ĢMM. Bulgārija, Čehija un Spānija vēlas, lai tiktu precizēts tiesiskais regulējums attiecībā uz klīniskiem izmēģinājumiem ar ĢMM. 7. Sabiedriskā apspriešana un sabiedrības informēšana Dalībvalstis sabiedriskās apspriešanas parasti veic saistībā ar apstiprināšanas procesu, kā noteikts Direktīvas 2009/41/EK 12. pantā. Dalībvalstīs atšķīrās pieejas, ko piemēroja sabiedriskajām apspriešanām. Dažas dalībvalstis (Austrija, Čehija, Francija, Īrija, Rumānija un Spānija) sabiedriskā apspriešanā galveno uzmanību pievērsa tikai 3. un 4. kategorijai. Citas dalībvalstis (Polija) ļāva kompetentajām iestādēm izlemt, vai sabiedriskā apspriešana ir vajadzīga, pamatojoties uz darbību kategoriju. Lielākā daļa dalībvalstu izveidoja tīmeklī bāzētu sistēmu regulārai sabiedriskai apspriešanai. Dažām dalībvalstīm bija elektroniski reģistri (datubāzes) pieteikumiem, kas iesniegti atbilstoši Direktīvai 2009/41/EK. Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Čehijā, Latvijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Spānijā sabiedrībai bija piekļuve minētajās datubāzēs pieejamo pieteikumu informācijai vai kopsavilkumam. Ungārijā internetā publicētie paziņojumi ietvēra riska novērtējuma kopsavilkumu, kas bija pieejams Gēnu tehnoloģiju konsultatīvās padomes sekretariātā. Nīderlandē tika publicēts tikai paziņotāja vārds, uzvārds/nosaukums, projekta nosaukums un licences izdošanas datums, bet sabiedrības pārstāvji varēja pieprasīt piekļuvi izdotai licencei. Citas pieejas, kas izmantotas, lai sabiedrībai paziņotu ar Direktīvu 2009/41/EK saistītu būtisku informāciju, bija padomdevēju struktūru publiskas sanāksmes un semināri (Čehijā), gada pārskatu publicēšana (Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Horvātijā, Spānijā un Vācijā), vietējie vai valsts laikraksti (Dānijā, Nīderlandē), brošūras (Igaunijā), kompetentās ministrijas publikācijas (Slovākijā) un sanāksmju protokolu publicēšana (Apvienotajā Karalistē). Maltā notika divas radio intervijas. Dažās dalībvalstīs (Austrijā, Bulgārijā, Kiprā, Portugālē, Somijā un Zviedrijā) nenotika nekāda sabiedriskā apspriešana, jo pārskata periodā par Direktīvas 2009/41/EK kategorijām 10

11 netika saņemts neviens pieteikums, kura saistībā būtu jārīko sabiedriskā apspriešana saskaņā ar valsts noteikumiem. Izņemot Apvienoto Karalisti un Slovēniju, dalībvalstis pārskata periodā uz sabiedriskajām apspriešanām nesaņēma nekādas atbildes un informāciju, kas tiktu publiskota saskaņā ar Direktīvu 2009/41/EK. Divās minētajās dalībvalstīs, kas saņēma atbildes, komentāru kopsavilkumi bija pieejami kompetento iestāžu tīmekļa vietnē. Īrijā kompetentā iestādes saņēma kāda sabiedrības pārstāvja vēstuli, kurā lūgta papildu informācija par ietekmi/risku, kas saistīts ar 3. kategorijas ĢMM ierobežotas izmantošanas darbību (hepatīta ĢM celmi). 8. Atkritumu likvidēšana Kopumā dalībvalstis ir norādījušas, ka jautājumu par atkritumu apsaimniekošanu tās risina saskaņā ar atkritumu kategoriju atbilstīgi Direktīvas 2009/41/EK 5. panta un IV pielikuma prasībām. Dalībvalstis, kas nesniedza nekādu informāciju par šiem aspektiem, paskaidroja, ka darbība šajā jomā nav notikusi. Dažas dalībvalstis (Beļģija, Lietuva, Polija un Portugāle) ieteica pirms likvidēšanas visu veidu atkritumus inaktivēt. Spānijā atkritumu inaktivēšana nav obligāta attiecībā uz 1. Kategoriju, bet ir obligāta attiecībā uz 2., 3. un 4. kategoriju, taču kompetentā iestāde iesaka operatoriem ĢMO inaktivēt visos gadījumos. Lielākā daļa dalībvalstu izmanto autoklāvu vai ķīmisku apstrādi, lai likvidētu ĢMM atkritumus un/vai sadedzinātu ĢM augus un dzīvniekus. Vācijā ir divas ģenētiskās inženierijas telpas, kurās var likvidēt lielus dzīvniekus, izmantojot kameru (bāziskā hidrolīze). Dažām dalībvalstīm (Apvienotajai Karalistei, Francijai, Īrijai, Lietuvai un Vācijai) ir atkritumu apstrādes iekārtas, kas paredzētas ĢM atkritumu inaktivēšanai. Austrijā, Nīderlandē un Somijā ir viena atkritumu apstrādes iekārta, kas paredzēta ĢM atkritumu inaktivēšanai; citos gadījumos operatori atkritumus inaktivē paši. Valstīs, kurās nav apstiprinātu ĢM atkritumu apstrādes iekārtu, lietotāji savu ĢMO atkritumu inaktivēšanu veic paši (Dānijā, Igaunijā) vai izmanto vispārpieejamās atkritumu apstrādes iekārtas (Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Spānijā, Ungārijā un Zviedrijā). 9. Kopsavilkums un secinājumi Laikposmā no līdz gadam lielākā daļa dalībvalstu paziņoto ierobežotas izmantošanas darbību bija klasificējamas 1. vai 2. kategorijā. Lai gan tiek veikts ievērojami mazāk darbību, kas klasificējamas 3. un 4. kategorijā, to skaits palielinās. Lielākā daļa darbību bija saistītas ar pētniecību, bet vairākām darbībām bija komerciāli mērķi, piemēram, diagnostikas izstrādājumu vai veterināro produktu vai zāļu ražošana. Attiecībā uz administrēšanu, paziņojumu izskatīšanu, pārbaudēm, atkritumu likvidēšanu, sabiedrisko apspriešanu un sabiedrības informēšanu dalībvalstis direktīvu piemēroja līdzīgi. Atšķirības radās tajās direktīvas jomās, kurās dalībvalstis ir vai nu pieņēmušas papildu valsts tiesību aktus, piemēram, paplašinot Direktīvas 2009/41/EK noteikumus, lai ietvertu ĢM augus un dzīvniekus, un saglabājot paziņošanas prasības attiecībā uz katru 1. kategorijas darbību, vai kurās dalībvalstis piemēro Direktīvas 2009/41/EK noteikumus, attiecībā uz visām 11

12 kategorijām paredzot atkritumu inaktivēšanu pirms likvidēšanas vai izmantojot neatkarīgas padomdevējas struktūras paziņojumu novērtēšanai. Valstu ziņojumi parāda, ka dalībvalstīs paziņošanas un apstiprināšanas procesā, kā arī pārbaudēs un izpildē ir iesaistītas vairākas un reizēm pat atšķirīgas iestādes, ministrijas un/vai aģentūras. Paziņošanas un apstiprināšanas process ir līdzīgs, un termiņi tiek pienācīgi ievēroti. Pārbaudes tiek veiktas sistemātiski un ad hoc visās telpās vai attiecībā uz konkrētas kategorijas (3. un 4. kategorijas) darbībām, izmantojot specializētus darbiniekus. Valstu ziņojumos bija norādīts, ka, ja pārbaudēs atklāj jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi, kompetentās iestādes pārliecinās, ka paziņotāji rīkojas, lai noteiktajos termiņos izlabotu situāciju. Negadījumu skaits dalībvalstīs, kas ir iesniegušas ziņojumus, bija neliels, un to nopietnība ietekmes uz cilvēku veselību un vidi ziņā ir bijusi nebūtiska. Dalībvalstis norādīja, ka visos paziņotajos gadījumos tika veikti atbilstīgi korektīvie pasākumi saistībā ar negadījumiem, kas skāra cilvēkus/darbiniekus, procesus un darbības procedūras, kā arī ierobežotas izmantošanas telpas un/vai iekārtas. Valstu ziņojumi parāda, ka dažās ziņotājās dalībvalstīs radās sarežģījumi saistībā ar direktīvas noteikumu interpretēšanu, it sevišķi gadījumos, kas attiecas uz direktīvā paredzēto ģenētiskās modifikācijas definīciju, tādu paziņojumu gadījumā, kuri saistīti ar modifikācijām, izmantojot jaunas metodes, ĢMM dažādu kategoriju novērtēšanas gadījumos, turpmākas ierobežotas izmantošanas darbības gadījumā un saistībā ar klīniskajiem izmēģinājumiem direktīvas kontekstā. Savos ziņojumos vairākas dalībvalstis uzsvēra, ka iepriekš minētās problēmas un procesa faktiskā administrēšana (paziņojumu skaits, paziņojumu izskatīšana un apstiprināšana, pārbaudes utt.) rada būtisku administratīvo slogu, ko vajadzētu izskatīt, lai panāktu pēc iespējas lielāku saskaņotību un vienkāršošanu. Sabiedriskās apspriešanas un sabiedrības informēšanas jautājumā gandrīz visas ziņotājas dalībvalstis ir ieviesušas noteikumus sabiedrisko apspriešanu īstenošanai un sabiedrības informēšanai par savu darbību rezultātu saskaņā ar direktīvu. Lai gan galvenokārt tika izmantots internets, lietoja arī citus komunikācijas līdzekļus (seminārus, sanāksmes, brošūras utt.). Kopumā uz sabiedriskajām apspriešanām netika saņemtas nekādas atbildes. Visbeidzot, saistībā ar atkritumu likvidēšanu visas ziņotājas dalībvalstis ir norādījušas, ka ir pieņēmušas atkritumu apsaimniekošanas noteikumus atbilstīgi ĢM kategorijai. Dažos gadījumos dalībvalstis ir noteikušas visstingrāko atkritumu apstrādes apsaimniekošanu attiecībā uz visām ĢMM kategorijām. Tika izmantotas gan specializētas, gan nespecializētas atkritumu apstrādes iekārtas. 12

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 12.2.2013 COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro EIROPAS KOMISIJA Briselē, 28.6.2013 C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2011. gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc Komunikācijas ģenerāldirektorāts (C) Direktorāts attiecībām ar pilsoņiem SABIEDRISKĀS DOMAS NOVĒROŠANAS NODAĻA 2009. gada 24. martā EIROPIEŠI UN EKONOMISKĀ KRĪZE Standard Eurobarometer (EB 71) Iedzīvotāji:

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

COM(2017)167/F1 - LV

COM(2017)167/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 1.4.217. COM(217) 167 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAI BANKAI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 217.

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro C 282/4 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.8.2017. V (Atzinumi) ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS EIROPAS KOMISIJA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS EACEA/33/2017 2014. 2020. gada programma Eiropa

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

EU Justice Scoreboard 2017

EU Justice Scoreboard 2017 Eiropas Savienības Padome Briselē, 217. gada 12. aprīlī (OR. en) 8217/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: JAI 34 FREMP 44 POLGEN 47 JUSTCIV 78 EJUSTICE 35 CONSOM 14 DROIPEN 44 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un  ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

2016. gada pārskats

2016. gada pārskats Gada pārskats 2016 Saturs Priekšvārds 2 3 Izdevēja ziņas 6 Saturs 1 Priekšvārds Mario Dragi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājs Šis ir Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) sestais gada

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

HIV infekcijas izplatība

HIV infekcijas izplatība Aktualitātes HIV profilaksē un ārstēšanā. Sociālo darbinieku iespējas. Seminārs sociālo dienestu darbiniekiem 2019. gada 25. aprīlis Inga Bulmistre «Baltijas HIV asociācija» Sagatavots sadarbībā ar GlaxoSmithKline

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (II) 2615. sanāksme Datums: 2017. gada 9. februāris

Sīkāk

Evaluation of national drug strategies in Europe EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the Euro

Evaluation of national drug strategies in Europe EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the Euro Evaluation of national drug strategies in Europe EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway 1. īpašā tēma Eiropas valstu

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

EGESIF_15_ final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajā

EGESIF_15_ final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajā EGESIF_15_0017-02 final 25/01/2016 EIROPAS KOMISIJA Eiropas strukturālie un investīciju fondi Norādījumi dalībvalstīm par atsauktajām summām, atgūtajām summām, atgūstamajām summām un neatgūstamajām summām

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

State of Health in the EU Latvija Valsts veselības pārskats 2017 European on Health Systems and Policies a partnership hosted by WHO

State of Health in the EU Latvija Valsts veselības pārskats 2017 European on Health Systems and Policies a partnership hosted by WHO State of Health in the EU Valsts veselības pārskats 2017 European on Health Systems and Policies a partnership hosted by WHO Valstu profilu sērija Valstu profili ir kodolīgs, politikas veidošanai svarīgs

Sīkāk

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums 2016. gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU (IĪT) PĀRKĀPUMU EKONOMISKĀS IZMAKSAS RIEPU UN AKUMULATORU NOZARĒS Pārkāpumu kvantitatīvais novērtējum

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU (IĪT) PĀRKĀPUMU EKONOMISKĀS IZMAKSAS RIEPU UN AKUMULATORU NOZARĒS Pārkāpumu kvantitatīvais novērtējum www.euipo.europa.eu INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU (IĪT) PĀRKĀPUMU EKONOMISKĀS IZMAKSAS RIEPU UN AKUMULATORU Pārkāpumu kvantitatīvais novērtējums gumijas riepu un kameru ražošanā; gumijas riepu protektoru

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

CL2014R0809LV _cp 1..1

CL2014R0809LV _cp 1..1 2014R0809 LV 01.01.2016 001.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 809/2014 (2014.

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

COM(2016)551/F1 - LV

COM(2016)551/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 24.8.2016. COM(2016) 551 final 2016/0264 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: gada 20. jūnijs Saņēmējs: K Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 20. jūnijā (OR. en) 10545/19 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Saņemšanas datums: 2019. gada 20. jūnijs Saņēmējs: K-jas dok. Nr.: Temats: ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 28.6.2018 A8-0300/57 Grozījums Nr. 57 Czesław Adam Siekierski Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk