A8-0344/391

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "A8-0344/391"

Transkripts

1 A8-0344/391 Nr. 391 Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 49. pants 2. punkts 2. Kad ir pieņemts lēmums par to, kuru procedūru piemērot, un, ja nepiemēro 50. pantu, komiteja no pastāvīgo locekļu vai pastāvīgo aizstājēju vidus ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par tiesību akta priekšlikumu, ja vien referents jau nav iecelts, pamatojoties uz darba Komisijas programmu saskaņā ar 37. pantu. 2. Kad ir pieņemts lēmums par to, kuru procedūru piemērot, un ja nepiemēro vienkāršoto procedūru saskaņā ar 50. pantu, komiteja no pastāvīgo locekļu vai pastāvīgo aizstājēju vidus ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par tiesību akta priekšlikumu, ja vien referents jau nav iecelts, pamatojoties uz 47. panta 1.b punktu. Divu tādu referentu iecelšanu, kuri jau pārstāv politisko vairākumu attiecīgajā komitejā, apstiprina Priekšsēdētāju konference, balstoties uz četru piektdaļu vairākumu.

2 A8-0344/392 Nr. 392 Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 52. pants 1. punkts 1. daļa 1. Ja komiteja, ar kuru neapspriedās un kurai nelūdza sniegt Parlamentam atzinumu saskaņā ar 201. panta 1. punktu, ir paredzējusi sagatavot ziņojumu par jautājumu, kas ietilpst tās kompetencē, un iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par šo jautājumu, tai pirms šāda ziņojuma sagatavošanas jāprasa Priekšsēdētāju konferences atļauja. Ja Priekšsēdētāju konference šādu atļauju nedod, atteikumam vienmēr jābūt pamatotam. Ja ziņojums ir par priekšlikumu, ko iesniedzis Parlamenta deputāts saskaņā ar 46. panta 2. punktu, tam var nedot atļauju tika tad, ja tas neatbilst Deputātu nolikuma 5. pantā vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantā paredzētajiem nosacījumiem. 1. Ja komiteja ir paredzējusi sagatavot nenormatīvu ziņojumu vai ziņojumu saskaņā ar 45. vai 46. pantu par jautājumu, kas ietilpst tās kompetencē un kas nav nodots izskatīšanai komitejā, tai pirms šāda ziņojuma sagatavošanas jāprasa Priekšsēdētāju konferences atļauja. Priekšsēdētāju konference pieņem lēmumu attiecībā uz pieprasījumiem atļaut sagatavot šādus ziņojumus, pamatojoties uz pašas noteiktiem īstenošanas noteikumiem. Ja, balstoties uz atbildīgās komitejas priekšlikumu, pieprasītais ziņojums ir jāsagatavo diviem referentiem, kas jau pārstāv politisko vairākumu attiecīgajā komitejā, šādu lēmumu pieņem, balstoties

3 uz četru piektdaļu vairākumu.

4 A8-0344/393 Nr pants 1. punkts 1. Ja Komisijas priekšlikums nav saņēmis nodoto balsu vairākumu vai ir pieņemts priekšlikums to noraidīt, kuru var būt iesniegusi atbildīgā komiteja vai vismaz 40 deputāti, Parlamenta priekšsēdētājs pirms Parlamenta balsojuma par normatīvās rezolūcijas projektu lūdz Komisiju savu priekšlikumu atsaukt. 1. Ja Komisijas priekšlikums nav saņēmis nodoto balsu vairākumu vai ir pieņemts priekšlikums to noraidīt, kuru var būt iesniegusi atbildīgā komiteja vai vismaz 25 deputāti, Parlamenta priekšsēdētājs pirms Parlamenta balsojuma par normatīvās rezolūcijas projektu lūdz Komisiju savu priekšlikumu atsaukt.

5 A8-0344/394 Nr pants 3. punkts 1. daļa 3. Ja Komisija priekšlikumu neatsauc, Parlaments to nodod atpakaļ atbildīgajai komitejai bez balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu, izņemot gadījumus, kad Parlaments pēc atbildīgās komitejas priekšsēdētāja, referenta, politiskās grupas vai vismaz 40 deputātu priekšlikuma balso par normatīvās rezolūcijas projektu. 3. Ja Komisija priekšlikumu neatsauc, Parlaments to nodod atpakaļ atbildīgajai komitejai bez balsošanas par normatīvās rezolūcijas projektu, izņemot gadījumus, kad Parlaments pēc atbildīgās komitejas priekšsēdētāja, referenta, politiskās grupas vai vismaz 25 deputātu priekšlikuma balso par normatīvās rezolūcijas projektu.

6 A8-0344/395 Nr pants 4. punkts 4. Parlamenta priekšsēdētājs prasa arī, lai tiesību akta priekšlikumu vēlreiz iesniedz Parlamentam šajā punktā paredzētajos gadījumos, ja Parlaments tā ir nolēmis pēc politiskās grupas vai vismaz 40 deputātu pieprasījuma. 4. Parlamenta priekšsēdētājs prasa arī, lai tiesību akta priekšlikumu vēlreiz iesniedz Parlamentam šajā punktā paredzētajos gadījumos, ja Parlaments tā ir nolēmis pēc politiskās grupas vai vismaz 25 deputātu pieprasījuma.

7 A8-0344/396 Nr pants 1. punkts 1. Atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti Parlamenta priekšsēdētāja noteiktajā termiņā var iesniegt rakstisku priekšlikumu noraidīt Padomes nostāju. Lai pieņemtu šo priekšlikumu, tam jāsaņem Parlamenta deputātu balsu vairākums. Par priekšlikumu noraidīt Padomes nostāju balso pirms balsošanas par citiem grozījumiem nostājā. 1. Atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai vismaz 25 deputāti Parlamenta priekšsēdētāja noteiktajā termiņā var iesniegt rakstisku priekšlikumu noraidīt Padomes nostāju. Lai pieņemtu šo priekšlikumu, tam jāsaņem Parlamenta deputātu balsu vairākums. Par priekšlikumu noraidīt Padomes nostāju balso pirms balsošanas par citiem grozījumiem nostājā.

8 A8-0344/397 Nr. 397 Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 69. pants 1. punkts 1. Atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti var iesniegt grozījumus Padomes nostājā, lai tos izskatītu plenārsēdē. 1. Atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai vismaz 25 deputāti var iesniegt grozījumus Padomes nostājā, lai tos izskatītu plenārsēdē.

9 A8-0344/398 Nr. 398 Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 79. pants 3. punkts 1. daļa 3. Ja Eiropadome nolemj sasaukt Konventu, Parlaments savus pārstāvjus ieceļ pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma. 3. Ja Eiropadome nolemj sasaukt Konventu, Parlaments savus pārstāvjus ieceļ pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma. Ja tas ir iespējams, Parlamenta delegācijā dalībai Konventā katru politisko grupu pārstāv vismaz viens tās loceklis.

10 A8-0344/399 Nr pants 2. punkts 2. Parlaments pēc atbildīgās komitejas, politiskās grupas vai vismaz 40 deputātu priekšlikuma var nolemt uzaicināt Komisiju vai Padomi piedalīties debatēs pirms sarunu uzsākšanas ar valsti, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu. 2. Parlaments pēc atbildīgās komitejas, politiskās grupas vai vismaz 25 deputātu priekšlikuma var nolemt uzaicināt Komisiju vai Padomi piedalīties debatēs pirms sarunu uzsākšanas ar valsti, kas iesniegusi uzņemšanas iesniegumu.

11 A8-0344/400 Nr pants 2. punkts 1. daļa 2. Grozījumu projekti ir pieņemami, ja tie ir iesniegti rakstiski, ja tos ir parakstījuši vismaz 40 deputāti vai ja tie ir iesniegti politiskās grupas vai komitejas vārdā, norādot, uz kuru budžeta pozīciju tie attiecas, un ja ir ievērots ieņēmumu un izdevumu līdzsvara princips. Grozījumu projektos ir visi vajadzīgie norādījumi attiecībā uz paskaidrojumiem, kuri jāpievieno attiecīgajai budžeta pozīcijai. 2. Grozījumu projekti ir pieņemami, ja tie ir iesniegti rakstiski, ja tos ir parakstījuši vismaz 25 deputāti vai ja tie ir iesniegti politiskās grupas vai komitejas vārdā, norādot, uz kuru budžeta pozīciju tie attiecas, un ja ir ievērots ieņēmumu un izdevumu līdzsvara princips. Grozījumu projektos ir visi vajadzīgie norādījumi attiecībā uz paskaidrojumiem, kuri jāpievieno attiecīgajai budžeta pozīcijai.