(Trybuna? Konstytucyjny (Konstitucion?l? tiesa, Polija) l?gums sniegt prejudici?lu nol?mumu)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "(Trybuna? Konstytucyjny (Konstitucion?l? tiesa, Polija) l?gums sniegt prejudici?lu nol?mumu)"

Transkripts

1 Downloaded via the EU tax law app / web Pagaidu versija?ener?ladvok?tes JULIANAS KOKOTES [JULIANE KOKOTT] SECIN?JUMI, sniegti gada 8. septembr? (1) Lieta C?390/15 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) (Trybuna? Konstytucyjny (Konstitucion?l? tiesa, Polija) l?gums sniegt prejudici?lu nol?mumu) Nodok?u ties?bu akti PVN Samazin?ta nodok?a likme gr?matu, laikrakstu un periodisku izdevumu pieg?dei Direkt?vas 2006/112/EK III pielikuma 6. punkta Direkt?vas 2009/47/EK redakcij? sp?k? esam?ba LESD 113. pants Eiropas Parlamenta l?dzdal?ba Vienl?dz?gas attieksmes princips Atš?ir?ga attieksme pret pap?ra un cit? fizisk? form?t? izdot?m publik?cij?m sal?dzin?jum? ar elektroniski nos?t?t?m publik?cij?m I Ievads 1. Atbilstoši sp?k? esošajiem Savien?bas ties?bu aktiem PVN jom? dal?bvalst?m ir ties?bas paredz?t nodok?u priekšroc?bas gr?matu, k? ar? laikrakstu un periodisku izdevumu tirdzniec?bai. Ta?u neierobežoti tas attiecas tikai uz druk?tiem izdevumiem. To tirdzniec?bai dal?bvalstis var paredz?t samazin?tu likmi, kas joproj?m gandr?z nekad nav attiecin?ma uz digit?liem izdevumiem. 2. Polijas Konstitucion?l? tiesa ar šo l?gumu sniegt prejudici?lu nol?mumu apšauba samazin?t?s PVN likmes sp?k? esam?bu attiec?b? uz gr?mat?m un cit?m publik?cij?m, k? t? ir reglament?ta Savien?bas ties?b?s. Šaj? zi?? Tiesas veiktaj? p?rbaud? galven? uzman?ba tiks piev?rsta jaut?jumiem par to, k?das saist?bas vienl?dz?gas attieksmes princips uzliek Savien?bas likumdev?jam, pie?emot ties?bu aktus PVN jom?, un cikt?l tas š?s pras?bas ar? ir iev?rojis, nosakot samazin?tas likmes gr?mat?m, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem. II Atbilstoš?s ties?bu normas 3. EKL (2) 93. pant? (tagad LESD 113. pants) bija reglament?ta š?da Kopienas likumdošanas kompetence: Padome p?c Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un soci?lo lietu komiteju, ar vienpr?t?gu l?mumu pie?em noteikumus par likumu saska?ošanu attiec?b? uz apgroz?juma nodok?iem, akc?zes nodok?iem un citiem netiešajiem nodok?iem, cikt?l t?da saska?ošana ir vajadz?ga, lai 14. pant? noteiktaj? termi?? nodrošin?tu iekš?j? tirgus izveidi un darb?bu.

2 4. Pamatojoties uz min?to, tika pie?emta Padomes gada 28. novembra Direkt?va 2006/112/EK par kop?jo pievienot?s v?rt?bas nodok?a sist?mu (3) (turpm?k tekst? PVN direkt?va ). 5. Atbilstoši PVN direkt?vas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktam nodokli uzliek pre?u pieg?dei, ko par atl?dz?bu k?d? dal?bvalsts teritorij? veic nodok?a maks?t?js, kas r?kojas k? t?ds. Tas pats saska?? ar ties?bu normas c) apakšpunktu ir piem?rojams pakalpojumu sniegšanai. 6. Saist?b? ar nodok?a likmi PVN direkt?vas 96. pant? ir paredz?ts, ka dal?bvalst?m ir j?reglament? pamatlikme, kas nedr?kst b?t zem?ka par konkr?tu minim?lu lielumu, kas ir reglament?ts 97. pant?. Papildus PVN direkt?vas 98. pant? redakcij?, kas ir ietverta Direkt?v? 2008/8/EK (4), ir paredz?ts: 1. Dal?bvalstis var piem?rot vienu vai divas samazin?tas likmes. 2. Samazin?tas likmes piem?ro tikai t?du kategoriju pre?u pieg?dei vai t?du kategoriju pakalpojumu sniegšanai, kas min?ti III pielikum?. Samazin?tas likmes nepiem?ro elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem. 3. [..] 7. PVN direkt?vas III pielikum?, uz kuru ir nor?d?ts 98. panta 2. punkta pirmaj? da??, ir ietverts to pre?u pieg?žu un to pakalpojumu sniegšanas saraksts, kam var piem?rot 98. pant? min?t?s samazin?t?s likmes. T? 6. punkts redakcij?, kas ir ietverta Direkt?v? 2009/47/EK (5) un kas ir pamatlietas priekšmets, ir formul?ts š?di: 6) visa veida fizisk? form?t? (ietverot broš?ras, bukletus un taml?dz?gus iespieddarbus, bilžu, z?m?jam?s un kr?sojam?s gr?matas b?rniem, iespiestas notis vai nošu rokrakstus, kartes un hidrogr?fiskas vai taml?dz?gas sh?mas) izdotu gr?matu pieg?de, tostarp bibliot?ku izsniegtas gr?matas, laikrakstus un periodiskus izdevumus, iz?emot materi?lus, kas piln?gi vai galvenok?rt velt?ti rekl?mai; [..]. 8. Pirms groz?jumu izdar?šanas ar Direkt?vu 2009/47 š? ties?bu norma bija formul?ta š?di: 6) gr?matu pieg?de, tostarp bibliot?ku izsniegtas gr?matas (ieskaitot broš?ras, lapi?as un taml?dz?gus iespieddarbus, bilžu, z?m?jam?s un kr?sojam?s gr?matas b?rniem, iespiestas notis vai nošu rokrakstus, kartes un hidrogr?fiskas vai taml?dz?gas sh?mas), laikrakstus un periodiskus izdevumus, iz?emot materi?lus, kas piln?gi vai galvenok?rt velt?ti rekl?mai; [..]. 9. Komisijas priekšlikum?, kurš ir Direkt?vas 2009/47, ar kuru tika izdar?ti groz?jumi, pamat?, paredz?t? ties?bu normas redakcija v?l bija š?da (6): 6) gr?matu pieg?de, tostarp bibliot?ku izsniegtas gr?matas (ieskaitot broš?ras, inform?cijas lapi?as un taml?dz?gus iespieddarbus, bilžu, z?m?jam?s vai kr?sojam?s gr?matas b?rniem, iespiestas notis vai nošu manuskriptus, kartes un hidrogr?fiskas vai taml?dz?gas sh?mas, k? ar? klaus?mgr?matas un gr?matas, kas ierakst?tas CD, CD?ROM vai jebk?d? cit? fizisk? ska?as nes?j? un kur?s reproduc?ts t?ds pats inform?cijas saturs k? druk?taj?s gr?mat?s), laikraksti un periodiski izdevumi, iz?emot materi?lus, kas piln?gi vai galvenok?rt velt?ti rekl?mai; [..]. 10. Polijas Republika PVN direkt?vas 98. pant?, lasot to kop? ar III pielikuma 6. punktu, ietverto pilnvarojumu ir?stenojusi, pie?emot Ustawa o podatku od towarów i us?ug (2004. gada 11. marta

3 Likums par pre?u un pakalpojumu nodokli) 41. panta 2. un 2.a punktu, lasot tos kop? ar 3. pielikuma poz?ciju un 10. pielikuma poz?ciju. Atbilstoši min?tajam šobr?d samazin?tas likmes 8 % vai 5 % apm?r? tiek piem?rotas druk?t? vai citu datu nes?ju (it?paši CD vai kasešu) form?t? izdot?m gr?mat?m, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem. Gr?mat?m, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem, kas tiek public?ti elektroniski, piem?ro pamatlikmi 23 % apm?r?. III Pamatlieta un tiesved?ba Ties? 11. Rzecznik Praw Obywatelskich (Polijas ombuds) ieskat?, Polijas ties?b?s konstat?jam? atš?ir?gie nodok?i vien?d?m publik?cij?m ir pretrun? vienl?dz?gas attieksmes nodok?u jom? principam, k?ds tas izriet no Polijas Konstit?cijas. T?d?? tas Trybuna? Konstytucyjny (Konstitucion?l? tiesa, Polija) ir l?dzis p?rbaud?t Polijas ties?bu normu par samazin?tu nodok?a likmi publik?cij?m atbilst?bu Konstit?cijai. 12. Polijas Konstitucion?l?s tiesas ieskat?, Polijas Republikai, pamatojoties uz PVN direkt?vas pras?b?m, ir pien?kums elektroniski nos?t?t?m gr?mat?m un p?r?j?m elektroniskaj?m publik?cij?m piem?rot pamatlikmi. Ta?u tai ir šaubas par to, ka attiec?g?s PVN direkt?vas ties?bu normas ir sp?k?. Pirmk?rt, Direkt?vas 2009/47, kura ir pamat? šobr?d sp?k? esošajai PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta redakcijai, teksts likumdošanas proced?r? p?c apspriešan?s ar Eiropas Parlamentu esot ticis b?tiski groz?ts. Otrk?rt, t? samazin?tas likmes piem?rošanas izsl?gšanu attiec?b? uz elektronisk?m publik?cij?m, kas tiek lejupiel?d?t?s, izmantojot internetu, vai tiek pieg?d?tas t? sauktaj? straum?šanas form?, uzskata par nesader?gu ar nodok?u neitralit?tes principu, kas esot vienl?dz?gas attieksmes principa izpausme PVN jom?. 13. T?d?? Polijas Konstitucion?l? tiesa gada 20. j?lij? atbilstoši LESD 267. pantam iesniedza š?dus jaut?jumus: 1) Vai PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkts ir sp?k? neesošs, jo likumdošanas proces? nav iev?rota b?tiska procesu?l? pras?ba par konsult?šanos ar Eiropas Parlamentu? 2) Vai 1. jaut?jum? min?t?s PVN direkt?vas 98. panta 2. punkts saist?b? ar š?s direkt?vas III pielikuma 6. punktu ir sp?k? neesošs, jo tas ir pret?js nodok?u neitralit?tes principam, cikt?l ar to ir izsl?gta samazin?tu nodok?a likmju piem?rošana gr?mat?m, kas izdotas digit?la form?, un cit?m elektronisk?m publik?cij?m? 14. Tiesved?b? Ties? par šiem jaut?jumiem savus rakstveida apsv?rumus iesniedza Polijas ombuds, Prokurator Generalny (Polijas?ener?lprokurors), Grie?ijas Republika, Polijas Republika, Eiropas Savien?bas Padome un Eiropas Komisija gada 14. j?nija tiesas s?d? piedal?j?s Polijas ombuds, Polijas Republika, Padome un Komisija. IV Juridiskais v?rt?jums 15. Ar saviem prejudici?lajiem jaut?jumiem Polijas Konstitucion?l? tiesa b?t?b? v?las zin?t, vai sp?k? esoš? PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta redakcija, k?da t? izriet no Direkt?vas 2009/47 1. panta 13. punkta, lasot to kop? ar pielikuma 1. punktu, ir sp?k? div?j?d? zi??, proti, no form?l? un no saturisk? viedok?a. A Par pirmo prejudici?lo jaut?jumu: sp?k? esam?ba no form?l? viedok?a 16. Ar pirmo prejudici?lo jaut?jumu ir j?noskaidro, vai Direkt?vas 2009/47, ar kuru PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkts tika izteikts t? sp?k? esošaj? redakcij?, likumdošanas proced?ra ir notikusi pien?c?g? k?rt?. Tas t?d??, ka saist?b? ar šo groz?jumu Parlamentam var?tu b?t bijusi

4 nepietiekama iesp?ja l?dzdarboties. 17. Direkt?va 2009/47 ir tikusi pie?emta, balstoties uz EKL 93. pantu. Saska?? ar to Padome pie?em noteikumus par ties?bu aktu saska?ošanu, tostarp attiec?b? uz apgroz?juma nodok?iem, tikai p?c apspriešan?s ar Eiropas Parlamentu. 18. Apspriešan?s ar Parlamentu pien?c?g? k?rt? likumdošanas proced?r? saska?? past?v?go judikat?ru ir b?tisks proced?ras noteikums, kura neiev?rošanas gad?jum? attiec?gais ties?bu akts nav sp?k? (7). 19. Šaj? gad?jum? apspriešan?s ar Parlamentu notika par s?kotn?jo Komisijas priekšlikumu direkt?vai, un par to tas sniedza viedokli rakstveid? (8). S?kotn?j? priekšlikum? bija paredz?ts papildin?t PVN direkt?vas III pielikuma 6. punktu t?d?j?di, ka t?du gr?matu veidu uzskait?jums, kur?m it?paši var tikt piem?rota samazin?ta likme, tika papildin?ts ar citiem piem?riem, proti, klaus?mgr?matas un gr?matas, kuras ierakst?tas CD, CD?ROM vai jebk?d? cit? fizisk? ska?as nes?j? un kur?s reproduc?ts t?ds pats inform?cijas saturs k? druk?taj?s gr?mat?s (9). 20. Ta?u Padome turpm?kaj? likumdošanas proced?r? šo priekšlikumu neatbalst?ja. Galu gal? ar pie?emto Direkt?vu 2009/47 tobr?d sp?k? esošais PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkts tika groz?ts tikai t?d?j?di, ka teikuma da?a gr?matu pieg?de tika papildin?ta ar v?rdiem visa veida fizisk? form?t? [..] izdotu (10). Turpretim s?kotn?j? priekšlikum? direkt?vai nor?d?tie piem?ri vairs netika min?ti. 21. Par šo Padomes pie?emto PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta redakciju apspriešan?s ar Parlamentu vairs nenotika. Ta?u saska?? ar past?v?go judikat?ru ar Parlamentu ir j?apspriežas no jauna, ja pie?emt? teksta gal?g? redakcija kopum? b?tiski atš?iras no redakcijas, par kuru ar Parlamentu jau ir notikusi apspriešan?s, cikt?l šie groz?jumi b?t?b? neatbilst paša Parlamenta izteiktaj?m v?lm?m (11). 22. T?p?c, t? k? šaj? gad?jum? nav konstat?jama attiec?ga Parlamenta v?lme, rodas tikai jaut?jums par to, vai Padome p?c apspriešan?s ar Parlamentu pie?emt?s Direkt?vas 2009/47 tekstu kopum? b?tiski ir groz?jusi sal?dzin?jum? ar Komisijas priekšlikumu. 23. Vispirms ir j?piekr?t Polijas Konstitucion?lajai tiesai, kas ir v?rsusies Ties?, ka t? Padomes veiktaj? PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta jaun?s redakcijas p?rformul?šan? saskata izmai?as satura zi??. 24. Nevar gan viennoz?m?gi konstat?t, ka jaun?s redakcijas formul?jums pret?ji Komisijas priekšlikumam vairs neattiecas uz klaus?mgr?mat?m, par ko Polijas Konstitucion?l? tiesa ir p?rliecin?ta. Tas t?d??, ka ar? klaus?mgr?matas var?tu v?l tikt uzskat?tas par fizisk? form?t? izdotu gr?matu (12). 25. Ta?u viennoz?m?gi teksta izmai?as satura zi?? ir saist?tas ar apst?kli, ka galu gal? pie?emtaj? PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta redakcij? vairs nav ietverts priekšlikum? direkt?vai ietvertais papildu nosac?jums, atbilstoši kuram datu nes?j? reproduc?ts t?ds pats inform?cijas saturs k? druk?taj?s gr?mat?s. Turkl?t saska?? gan ar ang?u, gan ar fran?u valodas priekšlikuma direkt?vai redakcij?m vispirms bija j?b?t iesp?jamam samazin?to likmi piem?rot tikai t?diem l?dz?giem fiziskiem datu nes?jiem k? klaus?mgr?matas, CD un CD?ROM (13), savuk?rt PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkt? tagad runa ir par visa veida fiziskiem form?tiem. Ar šiem abiem groz?jumiem samazin?t?s likmes piem?rošanas joma, sal?dzinot ar Komisijas priekšlikumu, zin?m? m?r? tika paplašin?ta (14). 26. Ta?u š?di nav tikušas veiktas tik plašas izmai?as priekšlikum? direkt?vai, ka b?tu bijusi

5 nepieciešama atk?rtota apspriešan?s ar Parlamentu. Proti, saska?? ar judikat?ru izmai?as ir uzskat?mas par b?tisk?m tikai tad, ja t?s skar attiec?g? tiesisk? regul?juma b?t?bu (15). 27. Priekšlikuma direkt?vai galvenais m?r?is bija sniegt dal?bvalst?m visp?r?ju iesp?ju piem?rot samazin?tu likmi konkr?tiem viet?ji sniegtiem pakalpojumiem (16). Turpretim samazin?t?s likmes piem?rošanas jomas paplašin?šanai attiec?b? uz gr?mat?m priekšlikum? ir tikai pak?rtota noz?me, un t? tiek apz?m?ta tikai k? tehniskie dokumentu izstr?des piel?gojumi (17). 28. Pat ja pie?emtu, ka b?tiskuma krit?rijs ir j??em v?r? saist?b? ar katru konkr?tu priekšlikuma le?islat?vam aktam tiesisko regul?jumu, datu nes?ja inform?cijas satura ierobežojuma sv?trošana un p?reja no l?dz?giem uz visa veida datu nes?jiem neskar tiesisk? regul?juma par samazin?t?s likmes groz?šanu attiec?b? uz gr?mat?m b?t?bu. Tas t?d??, ka š? tiesisk? regul?juma pamat? galvenok?rt ir samazin?t?s likmes piem?rošanas jomas paplašin?šana attiec?b? uz gr?mat?m, kas ierakst?tas citos datu nes?jos, nevis kas izdotas pap?ra form?t?. Saist?b? ar b?tisko paplašin?šanu min?t? piem?rošanas jomas paplašin?šana ir tikai pak?rtots aspekts. 29. Turkl?t Parlamentam saist?b? ar notikušo apspriešanos ar to katr? zi?? bija iesp?ja izteikt viedokli par šiem aspektiem, jo v?l?k nepie?emtie piem?rošanas jomas ierobežojumi jau bija s?kotn?j? Komisijas priekšlikuma da?a (18). 30. T?p?c, t? k? ar Parlamentu likumdošanas proced?r?, kura nosl?dz?s ar Direkt?vas 2009/47 pie?emšanu, apspriešan?s notika pien?c?g? k?rt?, šaj? zi?? sp?k? esoš?s PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta redakcijas sp?k? esam?ba nav ietekm?ta. B Par otro prejudici?lo jaut?jumu: sp?k? esam?ba no saturisk? viedok?a 31. Ar savu otro prejudici?lo jaut?jumu Polijas Konstitucion?l? tiesa v?las zin?t, vai PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkts, lasot to kop? ar 98. panta 2. punktu, nav sp?k?, cikt?l atbilstoši tam ir izsl?gta samazin?tas likmes piem?rošana gr?mat?m, kas tiek nos?t?tas digit?l? form?t?, un cit?m elektroniskaj?m publik?cij?m. 32. Lai gan iesniedz?jtiesa prejudici?l? jaut?juma formul?jum? balst?s uz nodok?u neitralit?tes principa p?rk?pumu, no l?guma sniegt prejudici?lu nol?mumu pamatojuma izriet, ka t? v?las veikt p?rbaudi,?emot v?r? vienl?dz?gas attieksmes principu (19). 33. Tikai š?da p?rbaude ir ar? iesp?jama. Tas t?d??, ka PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta sp?k? neesam?ba var izriet?t tikai no prim?ro ties?bu p?rk?puma. Ta?u nodok?u neitralit?tes princips pats par sevi ir tikai pal?gl?dzeklis PVN direkt?vas interpret?šanai, kuram nav prim?ro ties?bu juridisk? sp?ka (20). Min?tais ir attiecin?ms ar?, cikt?l nodok?u neitralit?tes princips konkurences neitralit?tes noz?m? (21) ir vienl?dz?gas attieksmes principa izpausme (22). Tas t?d??, ka, neraugoties uz min?to, PVN direkt?vas ties?bu normas sp?k? esam?bas p?rbaude var notikt, tikai?emot v?r? pašu vienl?dz?gas attieksmes principu, kuram vien?gajam ir prim?ro ties?bu juridiskais sp?ks un kurš saska?? ar judikat?ru izvirza ar? citas s?k?kas pras?bas nek? nodok?u neitralit?tes princips. 34. No prejudici?l? jaut?juma,?emot v?r? t? pamatojumu l?gum? sniegt prejudici?lu nol?mumu, var secin?t, ka runa ir par vair?kiem nevienl?dz?gas attieksmes gad?jumiem, kuri ir j?p?rbauda saist?b? ar to atbilst?bu vienl?dz?gas attieksmes principam. Galvenok?rt iesniedz?jtiesa iebilst, ka digit?laj?m gr?mat?m tiek piem?rota atš?ir?ga attieksme atkar?b? no t?, vai t?s pirc?jam tiek nodotas ar fiziska datu nes?ja starpniec?bu piem?ram, izmantojot CD?ROM vai elektronisk? veid? piem?ram, izmantojot lejupiel?d?šanu internet? (23) (par to t?l?t 1)

6 punkt?). Turkl?t ar prejudici?lo jaut?jumu tiek uzdots jaut?jums ar? par atš?ir?gu attieksmi pret cit?m publik?cij?m, kas ietilpst samazin?tas likmes tiesiskaj? sast?v? un kas nav gr?matas t?tad laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem. Tas, ka gr?matas digit?l? form?t? ir izsl?gtas no samazin?tas likmes piem?rošanas pat tad, ja tiek pieg?d?tas uz fiziska datu nes?ja, tiek analiz?ts vispirms (par to 2) punkt?), pirms nobeigum? v?l ir j?apl?ko atš?ir?ga attieksme pret vis?m elektroniski pieg?d?t?m publik?cij?m sal?dzin?jum? ar druk?t?m publik?cij?m (par to 3) punkt?). 35. Par visu min?to Tiesa l?dz šim v?l nav spriedusi. Ar? nesen izlemtaj? liet? par pras?bu sakar? ar valsts pien?kumu neizpildi, kur? runa bija par PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta piem?rošanu elektroniski nodot?m digit?l?m gr?mat?m, Tiesa expressis verbis neanaliz?ja jaut?jumu, vai š? ties?bu norma atbilst vienl?dz?gas attieksmes principam (24). 1) Atš?ir?ga attieksme pret digit?laj?m gr?mat?m atkar?b? no nos?t?šanas veida 36. Vispirms ir j?noskaidro, vai PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkts, lasot to kop? ar 98. panta 2. punktu, ir pretrun? vienl?dz?gas attieksmes principam, cikt?l atbilstoši tam dal?bvalst?m ir ties?bas izmantot samazin?tas likmes tiesisko regul?jumu attiec?b? uz digit?l?m (klaus?m?)gr?mat?m tikai tad, ja t?s tiek pieg?d?tas fizisk? form?t?, ta?u ne tad, ja t?s tiek pieg?d?tas elektronisk? form?t? (25). 37. Saska?? ar Tiesas past?v?go judikat?ru vienl?dz?gas attieksmes princips paredz, ka l?dz?g?s situ?cij?s nedr?kst b?t atš?ir?ga attieksme, ja vien š?da attieksme nav objekt?vi attaisnota (26). Šis visp?r?jais vienl?dz?gas attieksmes princips šobr?d ir nostiprin?ts Hartas (27) 20. pant?. a) L?dz?gas situ?cijas 38. Pirmk?rt, rodas jaut?jums, vai fizisk? form?t? izdotu digit?lo gr?matu pieg?de, no vienas puses, un to elektroniska pieg?de, no otras puses, ir uzskat?mas par l?dz?g?m situ?cij?m. 39. Saska?? ar past?v?go judikat?ru divu situ?ciju sal?dzin?mais raksturs ir nov?rt?jams,?emot v?r? p?rbaud?m? tiesisk? regul?juma m?r?i, k? ar? tiesisk? regul?juma jomas principus un m?r?us kopum? (28). T?d??, lai noraid?tu divu situ?ciju sal?dzin?m?bu, nepietiek tikai konstat?t objekt?vas atš?ir?bas, neizkl?stot to noz?mi saist?b? ar tiesisk? regul?juma m?r?i (29) vai akli sekojot Savien?bas likumdev?ja v?rt?jumam (30). i) Tiesisk? regul?juma jomas m?r?i 40. Kop?j?s pievienot?s v?rt?bas nodok?a sist?mas, kur? ietilpst šis tiesiskais regul?jums par samazin?tu likmi, m?r?is atbilstoši PVN direkt?vas preambulas ceturtajam apsv?rumam ir iekš?j? tirgus?stenošana. Lai sasniegtu šo m?r?i, ar saska?ošanu Savien?bas l?men? ir j?nov?rš konkurences izkrop?ojumi, kas rodas, dal?bvalst?m piem?rojot apgroz?juma nodok?us, gan p?rrobežu gad?jumos, gan dal?bvalstu iekšien?. 41. Turkl?t apgroz?juma nodok?u saska?ošanas m?r?is atbilstoši PVN direkt?vas preambulas astotajam apsv?rumam ir ar? izveidot vis? Savien?b? vienotu apr??ina b?zi saist?b? ar Savien?bas pašas resursiem. Ta?u šim tiesisk? regul?juma jomas m?r?im šaj? gad?jum? nav noz?mes, jo apstr?d?to PVN direkt?vas ties?bu normu priekšmets ir nodok?a likme, nevis apr??ina b?zes izveidošana. 42. Attiec?b? uz konkurences izkrop?ojumu nov?ršanas m?r?i ir j?nor?da, ka Tiesa gan jau ir konstat?jusi, ka par vienl?dz?gas attieksmes principa p?rk?pumu PVN jom? var b?t runa ne tikai konkur?jošu uz??mumu starp? (31). Ta?u katr? zi?? tad, ja ir konstat?jama konkurences situ?cija,

7 ko var izkrop?ot atš?ir?g?s ties?bu normas PVN jom?,?emot v?r? kop?j?s pievienot?s v?rt?bas nodok?a sist?mas pamatm?r?i, var pie?emt, ka situ?cijas ir l?dz?gas (32). Turkl?t balst?šan?s uz divu produktu konkurences situ?ciju atbilst pieejai, kuru Tiesa ir izmantojusi t?s judikat?r? jau laik?, kad tika izstr?d?ts vienl?dz?gas attieksmes princips (33). 43. Šaj? gad?jum? digit?l?s gr?matas, kas tiek tirgotas fizisk? form?t?, un digit?l?s gr?matas, kas tiek tirgotas elektroniski, savstarp?ji atrodas konkurences apst?k?os. Tas t?d??, ka attiec?b? uz pat?r?t?ju, kura vajadz?bas vispirms nosaka konkurences situ?ciju, runa ir attiec?gi par vienu un to pašu produktu, proti, digit?las gr?matas datu kopumu, kas abos gad?jumos nav izmantojams bez las?šanai paredz?tas papildier?ces. Atš?ir?gs ir tikai nodošanas pat?r?t?jam veids. T?d?? atkar?b? no pied?v?juma nosac?jumiem pat?r?t?js izv?l?sies vienu vai otru nodošanas veidu, lai sa?emtu vienu un to pašu produktu. 44. Min?tais parasti ir sp?k? pat tad, ja pat?r?t?js k? Komisija apgalvoja tiesas s?d? elektroniski sa?emtas digit?l?s gr?matas gad?jum? pret?ji fizisk? form?t? sa?emtas gr?matas gad?jumam neieg?d?tos ties?bas uz datu kopuma nodošanu citai personai (34). Tas t?d??, ka parasti pat?r?t?js digit?l?s gr?matas ieg?d?sies pašpat?ri?am, un l?dz ar to datu kopuma nodošanai ja t? patieš?m b?tu atkar?ga no nodošanas veida nav izš?iroša noz?me konkurences situ?cij?. Turkl?t Tiesa,?emot v?r? autorties?bu aizsardz?bu, jau ir konstat?jusi, ka inform?cijas p?rdošana CD?ROM form?t? un inform?cijas p?rdošana, lejupiel?d?jot to no interneta, no ekonomikas skatpunkta ir l?dz?gas (35). 45. L?dz ar to abas digit?l?s gr?matas pasniegšanas formas,?emot v?r? kop?j?s pievienot?s v?rt?bas nodok?a sist?mas pamatm?r?i nov?rst konkurences izkrop?ojumus, ir l?dz?gas. ii) Tiesisk? regul?juma jomas principi 46. To l?dz?bai nav pretrun? tas, ka saska?? ar kop?j?s pievienot? v?rt?bas nodok?a sist?mas noteikumiem, pieg?d?jot fizisk? form?t? izdotu digit?lo gr?matu, runa ir par preces pieg?di (14. panta 1. punkts), turpretim, nododot to elektroniski, par pakalpojuma sniegšanu (PVN direkt?vas 24. panta 1. punkts) (36). 47. Saska?? ar PVN direkt?vas preambulas piekto apsv?rumu nodoklis ir j?uzliek, cik iesp?jams visp?r?gi, t?tad visiem produktiem. Min?to apstiprina PVN direkt?vas 1. panta 2. punkta pirm? da?a, atbilstoši kurai ar kop?jo pievienot?s v?rt?bas nodok?a sist?mu ir j?piem?ro visp?r?js nodoklis par pat?ri?u. T?d?? ar? abas darb?bas, par kur?m j?maks? nodoklis, saist?b? ar pre?u pieg?di (PVN direkt?vas 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts) un pakalpojumu sniegšanu (2. panta 1. punkta c) apakšpunkts) ir saist?tas ar vien?du nosac?jumu izpildi. T?p?c b?t?b? ir v?lme PVN vien?di attiecin?t uz pre?u un pakalpojumu pat?ri?u. 48. Cikt?l kop?j? pievienot?s v?rt?bas nodok?a sist?m? iz??muma k?rt? tiek noš?irta pre?u pieg?de un pakalpojumu sniegšana, tam attiec?gi ir?pašs iemesls. Piem?ram, saist?b? ar to dar?jumu vietas noteikšanu, par kuriem uzliek nodokli (PVN direkt?vas 31. un n?kamie panti), tikai preces pieg?des gad?jum? var notikt atsaukšan?s uz fizisku transportu. 49. Ta?u šaj? nodok?a likmes lieluma noteikšanas gad?jum? šai atš?ir?bai saist?b? ar produktu fizisko izskatu nav noz?mes. PVN direkt?v?, nosakot nodok?a likmes, b?t?b? netiek noš?irta pre?u pieg?de un pakalpojumu sniegšana. Tieši pret?ji, PVN direkt?vas 96. pant? ir expressis verbis paredz?ts, ka pre?u pieg?dei un pakalpojumu sniegšanai pamatlikme ir vien?da. Turkl?t ar? samazin?t?s likmes atbilstoši PVN direkt?vas 98. panta 2. punkta pirmajai da?ai ir paredz?tas gan attiec?b? uz pre?u pieg?di, gan pakalpojumu sniegšanu.

8 iii) P?rbaud?m? tiesisk? regul?juma m?r?is 50. Visbeidzot ir j?p?rbauda digit?lo gr?matu fizisku un elektronisku pieg?žu l?dz?ba,?emot v?r? paša p?rbaud?m? tiesisk? regul?juma m?r?i. 51. PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkt? dal?bvalst?m tiek sniegta iesp?ja piem?rot samazin?tu likmi gr?mat?m, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem. Ta?u nedz no Direkt?vas 95/77/EEK teksta, ar kuru tiesiskais regul?jums tika ieviests s?kotn?ji (37), nedz no t?s pie?emšanas v?stures nevar secin?t, k?dam ir j?b?t š?s nodok?a priekšroc?bas m?r?im. 52. Ar? šaj? tiesved?b? nedz Padome, nedz Komisija nav sp?jušas sniegt apmierinošu atbildi uz šo jaut?jumu. No Komisijas gada pazi?ojuma par samazin?t?m PVN likm?m izriet, ka attiec?g?s PVN direkt?vas ties?bu normas nebalst?s uz struktur?tu vai lo?isku pieeju, bet [..] atspogu?o situ?ciju dal?bvalst?s 90. gadu s?kum? (38). T?d?? PVN likmju strukt?r? neesot skaidras lo?ikas (39). 53. Attiec?gi Komisija uz l?gumu sniegt paskaidrojumus tiesas s?d? tostarp atbilstoši j?gai nor?d?ja, ka samazin?t? likme gr?mat?m, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem Savien?bas ties?b?s esot tikusi reglament?ta tikai t?d??, ka vismaz dažas dal?bvalstis š?du samazin?tu nodok?a likmi toreiz piem?roja un t?m ar Savien?bas ties?b?m šo iesp?ju nevajadz?ja liegt. 54. Ir piln?gi iesp?jams, ka Savien?bas ties?bu normai nav neviena cita past?v?ga m?r?a k? tikai konkr?tu ties?bu normu atst?šana dal?bvalstu kompetenc?. Tom?r šaj? gad?jum? tas t? nav. Tas t?d??, ka atbilstoši PVN direkt?vai samazin?tu likmju reglament?cija nav vienk?rši atst?ta dal?bvalstu zi??, bet gan t? at?auj atbilstoši PVN direkt?vas 98. pantam, lasot to kop? ar III pielikumu, piem?rot tikai t?das likmes, kas ir sp?k? attiec?b? uz prec?zi noteiktiem, izsme?oši uzskait?tiem pakalpojumiem. Šaj? zi?? paš?s Savien?bas ties?b?s ir paredz?ti dal?bvalstu?stenoto samazin?to likmju piem?rošanas priekšnoteikumi. L?dz ar to ar? Savien?bas ties?b?s dal?bvalst?m pieš?irto ties?bu piem?rot samazin?tas likmes tieši gr?mat?m, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem m?r?is Savien?bas ties?b?s ir j?nosaka autonomi. 55. Lai gan Padome, k? ar? Komisija šaj? tiesved?b? ir nor?d?jušas, ka PVN direkt?vai nav veicin?šanas m?r?u, ir ac?mredzami, ka ar iesp?ju piem?rot samazin?tu likmi tieši tiek sniegta iesp?ja dal?bvalst?m veicin?t konkr?tu produktu noieta tirgu un ka t?d?j?di tiek izvirz?ti konkr?ti politiski m?r?i (40). Tas t?d??, ka samazin?ta likme sniedz nodok?u maks?t?jiem iesp?ju izteikt izdev?gus pied?v?jumus. Turkl?t š? noieta tirgus veicin?šana ir izdev?ga pat?r?t?jiem, jo tikai tiem galu gal? ir j?izj?t PVN slogs (41). 56. Ar? š?s veicin?šanas no nodok?a viedok?a j?ga un m?r?is man š?iet ac?mredzams. Samazin?t?s likmes gr?mat?m, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem m?r?is ir saist?ts ar kult?ru. T?s m?r?is visaptveroš? izpratn? ir Savien?bas pilso?u izgl?t?bas veicin?šana, lasot beletristiku vai popul?rzin?tniskas gr?matas, vai ar? politiskus, profesion?lus vai izklaid?jošus laikrakstus un periodiskus izdevumus. Par šo m?r?i liecina priekšroc?bas neattiecin?šana uz publik?cij?m, kas piln?gi vai galvenok?rt velt?tas rekl?mai, PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta sast?v?. Proti, š?du publik?ciju m?r?is nav saist?ts ar izgl?t?bu. Turkl?t šis m?r?is ir saskat?ms ar? cit? kop?j?s pievienot?s v?rt?bas nodok?a sist?mas aspekt?, proti, plaš?s nodok?u priekšroc?bas form? saist?b? ar izgl?t?bas pakalpojumiem PVN direkt?vas 132. panta 1. punkta i) un j) apakšpunkt?. 57. Š? izgl?t?bas m?r?a sasniegšana ir atkar?ga tikai no digit?l?s gr?matas satura, nevis no nodošanas veida. T?d?? starp digit?laj?m gr?mat?m, kas tiek tirgotas fizisk? form?t?, un digit?laj?m gr?mat?m, kas tiek nodotas elektroniski, b?t?b? nepast?v atš?ir?ba,?emot v?r?

9 veicin?šanas m?r?i, kas ir izvirz?ts PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkt?. T?p?c abas pakalpojuma formas,?emot v?r? ar? p?rbaud?m? tiesisk? regul?juma m?r?i, ir l?dz?gas. iv) Starpsecin?jumi 58.?emot v?r? min?to, fizisk? form?t? izdotu digit?lo gr?matu pieg?de, no vienas puses, un to pieg?de elektroniski, no otras puses,?emot v?r? gan p?rbaud?t? tiesisk? regul?juma m?r?i, gan tiesisk? regul?juma jomas m?r?us un principus, ir l?dz?gas. b) Pamatojums 59. Ta?u atš?ir?ga attieksme l?dz?g?s situ?cij?s var b?t pamatota, proti, ja t? atbilst tiesiski pie?aujamam m?r?im un ir sam?r?ga ar šo m?r?i (42). 60. Š?s pras?bas ir j?iev?ro neatkar?gi no t?, kur? ties?bu jom? ir konstat?jama atš?ir?ga attieksme. T?s ir piem?rojamas pat gad?jumos, kad Tiesa Savien?bas likumdev?jam expressis verbis ir atzinusi plašu r?c?bas br?v?bu (43), k? it?paši kop?j?s lauksaimniec?bas politikas jom? (44). 61. Ta?u atš?ir?gas attieksmes p?rbaudes intensit?te ir atkar?ga no t?s r?c?bas br?v?bas apjoma, kas Savien?bas likumdev?jam ir attiec?gaj? gad?jum?. Ja Savien?bas likumdev?js?steno atš?ir?gu attieksmi, pamatojoties uz atbilstoši Hartas 21. pantam aizliegtu atš?ir?gas attieksmes krit?riju, piem?ram, dzimumu vai rasi (45), Tiesas kompetenc? ir stingri p?rbaud?t atš?ir?g?s attieksmes pamatojumu (46). Turpretim, ja atš?ir?ga attieksme balst?s uz citu krit?riju, Tiesas p?rbaude b?s maz?k stingra, lai nov?rstu, ka Savien?bas tiesa aizst?j Savien?bas likumdev?ja nov?rt?jumu ar savu nov?rt?jumu (47). Min?tais saska?? ar judikat?ru ir piem?rojams it?paši t?du ties?bu normu gad?jum?, kur?s ir runa par sarež??tiem politiskas, ekonomiskas, soci?las vai medic?niskas dabas jaut?jumiem (48). Ta?u ar? šaj? gad?jum? atbilstoši sam?r?guma principam Tiesas veiktajai p?rbaudei ir j?b?t jo stingr?kai, jo smag?k atš?ir?g?s attieksmes sekas izj?t atseviš?ie Savien?bas pilso?i (49). i) Atš?ir?g?s attieksmes m?r?is 62.?emot v?r? šo ierobežoto p?rbaudes krit?riju, vispirms ir j?nosaka m?r?is, kuru Savien?bas likumdev?js ir izvirz?jis,?stenojot atš?ir?gu attieksmi pret fizisk? form?t? izdoto digit?lo gr?matu pieg?di un to elektronisko pieg?di. 63. Atš?ir?g? attieksme tika ieviesta ar Direkt?vu 2009/47. Ar to saist?t?s PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkt? paredz?t? nodok?u priekšroc?bas tiesisk? sast?va attiecin?šanas ar? uz digit?laj?m gr?mat?m, kas tiek pieg?d?tas fizisk? form?t?, m?r?is atbilstoši Direkt?vas 2009/47 preambulas ceturtajam apsv?rumam ir izskaidrot un piel?got tehnikas progresam t?s III pielikum? doto atsauci uz gr?mat?m. Ta?u ar Direkt?vu 2009/47 netika groz?ts it?paši PVN direkt?vas 98. panta 2. punkta otr?s da?as tiesiskais regul?jums, atbilstoši kuram samazin?tas likmes nek?d? zi?? nepiem?ro elektroniski sniegtiem pakalpojumiem. T?d?? digit?li pieg?d?t?m gr?mat?m paš?m par sevi nevar piem?rot samazin?tu nodok?a likmi (50).

10 64. T?p?c piel?gošana tehniskam progresam nenotika piln?b?. Tieši parastajam digit?lo gr?matu nodošanas veidam, proti, elektroniskajai pieg?dei, nevajadz?tu baud?t samazin?tas likmes priekšroc?bas. Min?t? iemesls galu gal? ir PVN direkt?vas 98. panta 2. punkta otr?s da?as tiesiskais regul?jums, atbilstoši kuram samazin?tas likmes piem?rošana ir izsl?gta saist?b? ar visiem elektroniskajiem pakalpojumiem (51), t?tad ne tikai saist?b? ar elektroniski pieg?d?t?m digit?laj?m gr?mat?m. T?d?? šim visp?r?jam elektronisko pakalpojumu tirgum piem?rojamam tiesiskajam regul?jumam ir izš?iroša noz?me, pamatojot atš?ir?go attieksmi šaj? liet?. 65. PVN direkt?vas 98. panta 2. punkta otr?s da?as pamat? ir Sest?s direkt?vas (52) 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta ceturt?s da?as, lasot to kop? ar t?s 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta p?d?jo ievilkumu, tiesiskais regul?jums, kas tika ieviests ar Direkt?vu 2002/38/EK (53). Par nodomu, k?ds bija š?s ties?bu normas pamat?, Direkt?vas 2002/38 preambulas apsv?rumos nav ietvertas nek?das nor?des. 66. Ta?u attiec?gaj? Komisijas priekšlikum? ir nor?d?ts uz nedroš?bu, ko var?tu izjust elektronisko pakalpojumu sniedz?ji,?emot v?r? piem?rojamo nodok?a likmi (54). Tas t?d??, ka ar Direkt?vu 2002/38?rpus Savien?bas re?istr?tiem elektronisko pakalpojumu sniedz?jiem tika noteikts pien?kums to pat?r?t?jiem Savien?bas rezidentiem sniegtajiem pakalpojumiem uzlikt nodokli attiec?gi pat?r?t?ja re?istr?cijas valst? (55). T?d?j?di ir j?nov?rš konkurences izkrop?ojumi (56), kurus var?tu rad?t trešo valstu nodok?u politika. Tiesisk? regul?juma sekas ir t?das, ka elektroniskajiem pakalpojumiem tiek piem?rota attiec?gi t?s dal?bvalsts nodok?a likme, kur atrodas pat?r?t?js. 67. Tas t?d??, ka vienlaic?gi nodok?u maks?t?jiem, kas nav re?istr?ti Savien?b?, bija j?atvieglo to jauno pien?kumu nodok?u jom? Savien?b? izpilde laikam gan ar?, lai padar?tu iesp?jam?ku to izpildi (57). Vienlaikus vienk?ršošanai bija j?pal?dz dal?bvalstu nodok?u administr?cij?m un bija j?uzlabo to kontroles iesp?jas (58). Galvenok?rt tas bija j?pan?k t?d?j?di, ka nodok?u maks?t?ji savus pien?kumus var izpild?t, iesniedzot elektroniskas nodok?u deklar?cijas tikai vien? dal?bvalst? attiec?b? uz visu Savien?bu (59). Turkl?t ar PVN direkt?vas 98. panta 2. punkta otr?s da?as priekšteci tika nodrošin?ts, ka elektroniskajiem pakalpojumiem attiec?g?s dal?bvalsts pat?r?t?jiem vienm?r tiek piem?rota š?s dal?bvalsts attiec?g? likme. 68. Turpretim Savien?b? re?istr?tie elektronisko pakalpojumu sniedz?ji atrad?s cit? situ?cij?. Tas t?d??, ka Direkt?vai 2002/38 nevajadz?ja tos ietekm?t. Tiem joproj?m to elektroniskajiem pakalpojumiem nodoklis bija j?uzliek to re?istr?cijas dal?bvalst? neatkar?gi no attiec?g? pat?r?t?ja re?istr?cijas valsts (60), un t?d?? to pakalpojumiem bija piem?rojamas tikai liel?kais tr?s š?s dal?bvalsts nodok?a likmes. 69. Tom?r Komisija šaj? tiesved?b? atbilstoši j?gai ir nor?d?jusi, ka samazin?tu likmju aizliegums elektroniskiem pakalpojumiem attiecoties ar? uz nodok?u maks?t?jiem, kas uz??m?jdarb?bu veic Savien?b?, jo ar to esot tikusi nov?rsta nelabv?l?ga nodok?u konkurence starp dal?bvalst?m. Tas t?p?c, ka tieši t?d??, ka attiec?b? uz šiem nodok?u maks?t?jiem noz?me saist?b? ar nodok?u slogu par elektroniskiem pakalpojumiem joproj?m bija tikai to re?istr?cijas vietai, dal?bvalsts, ieviešot attiec?gu samazin?tu likmi, b?tu var?jusi m??in?t mudin?t šos pakalpojumu sniedz?jus re?istr?ties t?s teritorij?. Proti, elektroniska izplat?šanas t?kla galven? m?tne var tikt p?rcelta sal?dzinoši vienk?rši. 70. Tom?r šaj? gad?jum? ties?bu normas kopš gada 1. janv?ra ir b?tiski main?juš?s. Atbilstoši sp?k? esošajam PVN direkt?vas 58. panta 1. punkta c) apakšpunktam (61) tagad Savien?b? re?istr?tajiem nodok?u maks?t?jiem ir piem?rojams t?ds pats tiesiskais regul?jums k??rpus Savien?bas re?istr?tajiem nodok?u maks?t?jiem: elektroniskajiem pakalpojumiem nodoklis vienm?r ir j?uzliek attiec?g? pat?r?t?ja dal?bvalst?. Tagad visi pakalpojumu sniedz?ji ar? savus

11 pien?kumus nodok?u jom? attiec?b? pret vis?m dal?bvalst?m var izpild?t ar vienu nodok?u deklar?ciju tikai vien? dal?bvalst? (62). 71. T?p?c ir konstat?jami divi atš?ir?gi PVN direkt?vas 98. panta 2. punkta otr?s da?as un t?s priekšte?u m?r?i, kuri turkl?t ir j?noš?ir laika zi??: samazin?tu likmju elektroniskiem pakalpojumiem aizlieguma m?r?is l?dz gada 31. decembrim bija, pirmk?rt, atvieglot pien?kumu nodok?u jom? izpildi?rpus Savien?bas re?istr?tajiem nodok?u maks?t?jiem un, otrk?rt, nelabv?l?gas nodok?u konkurences nov?ršana starp dal?bvalst?m; kopš gada 1. janv?ra aizlieguma m?r?is ir vairs tikai atvieglot pien?kumu nodok?u jom? izpildi, ta?u attiec?b? uz visu elektronisko pakalpojumu tirgu. ii) Sam?r?ga m?r?a sasniegšana 72. Savien?bas likumdev?jam šie m?r?i bija ar? j?sasniedz sam?r?g? veid?. Šaj? zi?? ir j?sal?dzina atš?ir?g?s attieksmes sekas un priekšroc?bas, kuras rodas, sasniedzot šo m?r?i. Turkl?t ir j??em v?r?, ka Savien?bas likumdev?jam nodok?u ties?bu jom? ir j?veic sarež??ti ekonomiskas un finansi?las dabas apsv?rumi, un tam šaj? zi?? ir nov?rt?juma br?v?ba un ties?bas pie?emt tiesisko regul?jumu (63). 73. Attiec?b? uz m?r?i atvieglot pien?kumu izpildi nodok?u jom?, pamatojoties uz maz?ku v?r??emamo PVN likmju daudzumu, ir j?veic noš?iršana. Tas t?d??, ka samazin?tu likmju elektroniskiem pakalpojumiem aizliegums ir v?rsts gan uz nodok?u maks?t?jiem, gan uz dal?bvalstu nodok?u administr?cij?m (64). 74. Šaj? zi?? nodok?u maks?t?ju lab? past?voš? vienk?ršošana nav sam?r?ga ar negat?v?m sek?m, kas tiem rodas, liedzot piem?rot samazin?tu likmi digit?l?m gr?mat?m, kas tiek nodotas elektronisk? ce??. Tas t?d??, ka par nodok?u maks?t?ju aizsardz?bu pret papildu nodok?a likmju daudzveid?bu ir samaks?ta p?r?k augsta cena t?d?j?di, ka to pakalpojumiem tiek piem?rota paaugstin?ta likme un l?dz ar to tie izj?t negat?vas sekas konkurences jom?. Ir pašsaprotami, ka katras nodok?u priekšroc?bas izmantošana t?s izmantot?jam noz?m? sarež??t?ku nodok?u ties?bu aktu piem?rošanu. Ta?u šie izdevumi nevar noz?m?t, ka nodok?u ties?bu aktu izdev?jam ir ties?bas?stenot atš?ir?gu attieksmi l?dz?g?s situ?cij?s. 75. Saist?b? ar dal?bvalstu nodok?u administr?ciju darba atvieglošanu m?r?a sasniegšanas sam?r?gums var?tu tikt atsp?kots ar senu Tiesas atzi?u, ka praktiskas gr?t?bas nevar attaisnot ac?mredzami netaisn?gu slogu šaj? gad?jum? elektroniski nodotu digit?lo gr?matu izplat?šanu (65). Ta?u saist?b? ar pamatbr?v?bu diskrimin?cijas aizliegumu Tiesa nesen ir skaidri atzinusi, ka nodok?u administr?cij?m ir likum?gas intereses uz ties?bu norm?m, kuru izpilde var tikt viegli uzraudz?ta un kontrol?ta (66). 76. T?d?? b?t?b? Savien?bas likumdev?ja r?c?bas br?v?b? ietilpst noteikt?pašu sist?mu saist?b? ar nodok?u uzlikšanu visiem elektroniskiem pakalpojumiem,?emot v?r? to sa?emšanas vietu. Tas, ka var b?t nepieciešama š?da?paša nodok?u uzlikšanas sist?ma, izriet no?pašajiem noteikumiem attiec?b? uz elektroniskiem pakalpojumiem, kuru sniegšanai sal?dzin?jum? ar klasisko pre?u tirdzniec?bu gandr?z vienm?r ir p?rrobežu raksturs un turkl?t saist?b? ar kuriem ir nepieciešama tikai minim?la fiziska kl?tb?tne, kas noz?m?, ka valsts nodok?u iest?žu darbs tiek apgr?tin?ts.

12 77. Turkl?t Tiesa jau ir atzinusi, ka Savien?bas likumdev?js sarež??tu sist?mu gad?jum? var r?koties vair?k?s stadij?s (67). Šaj? zi?? var saprast, ka Savien?bas likumdev?js jaunu nodok?u uzlikšanas proced?ru s?kotn?ji nosaka p?c iesp?jas vienk?rš?k. Tas t? ir it?paši laik?, kad elektronisko pakalpojumu sniedz?ji pied?v? lielu skaitu jaunu produktu, par kuru iek?aušanu esošaj?s samazin?to likmju kategorij?s var past?v?t šaubas. 78. Ta?u š?das r?c?bas vair?k?s stadij?s sam?r?guma priekšnoteikums ir regul?ra tiesisk? regul?juma sist?mas p?rbaude (68). Savien?bas l?men? kompetento iest?žu r?c?ba l?dz šim atbilst min?tajam. Padome, jau ieviešot attiec?gas ties?bu normas, paredz?ja p?c zin?ma laika p?rbaud?t?pašo nodok?a uzlikšanas sist?mu elektroniskiem pakalpojumiem,?emot v?r? ar to ieg?to pieredzi (69). Turkl?t Komisija nesen ir pazi?ojusi, ka, lai?stenotu vienl?dz?gu attieksmi pret elektroniski nos?t?t?m digit?l?m gr?mat?m, tiks p?rbaud?ta iesp?ja izstr?d?t priekšlikumu direkt?vai, ar kuru groza PVN direkt?vu (70). 79. Cikt?l nodok?u uzlikšanas sist?mas vienk?ršošanas m?r?is l?dz gada 31. decembrim attiec?s tikai uz?rpus Savien?bas re?istr?tiem nodok?u maks?t?jiem, iepriekš izkl?st?tajiem apsv?rumiem gan ir sal?dzinoši maza noz?me. Ta?u attiec?b? uz šo laikposmu min?to katr? zi?? kompens? le?it?mais m?r?is nov?rst nelabv?l?gu nodok?u konkurenci starp dal?bvalst?m (71). 80. Turpretim otrs svaru kauss nav tik smags. 81. T?, piem?ram, konkurences izkrop?ojumiem starp pakalpojumu sniedz?jiem, kas digit?l?s gr?matas pieg?d? fizisk? form?t?, un tiem, kuri t?s pieg?d? elektroniski, nevajadz?tu p?rsniegt noteikt?s robežas. Tas t?d??, ka Polijas Republika tiesas s?d? pareizi nor?d?ja, ka elektronisk?s tirdzniec?bas izmaksas esot daudz maz?kas nek? tradicion?l?s pre?u tirdzniec?bas izmaksas. L?dz ar to elektroniski nodotas digit?l?s gr?matas parasti pat tad var tikt pied?v?tas par zem?ku cenu nek? gr?matas fizisk? form?t?, ja t?m tiek piem?rota augst?ka PVN likme. 82.?emot v?r? min?to, nevar konstat?t b?tiskus ierobežojumus saist?b? ar p?rrobežu pieeju gr?mat?m, kuru aizsarg? pamatbr?v?bas, vai saist?b? ar kam pareizi piev?rsa uzman?bu Polijas ombuds inval?du pieeju gr?mat?m (72). 83. T?p?c Savien?bas likumdev?ja PVN direkt?vas 98. panta 2. punkta otraj? da?? izvirz?tie m?r?i tiek ar? sasniegti sam?r?g? veid?. c) Starpsecin?jumi 84. T?p?c atš?ir?ga attieksme pret digit?l?m gr?mat?m atkar?b? no to nos?t?šanas formas, kas izriet no PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta, lasot to kop? ar 98. panta 2. punktu,?emot v?r? samazin?to likmi, ir attaisnota un l?dz ar to nav pretrun? vienl?dz?gas attieksmes principam. 2) Fizisk? form?t? izdotu digit?lu laikrakstu un periodisku izdevumu izsl?gšana 85. Otrk?rt, ir j?p?rbauda, vai tas, ka atbilstoši PVN direkt?vas III pielikuma 6. punktam, lasot to kop? ar 98. panta 2. punktu, samazin?ta likme nevar tikt piem?rota fizisk? form?t? izdotiem digit?liem laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem, ir sader?gs ar vienl?dz?gas attieksmes principu. Šaj? zi?? ir j??em v?r? divu veidu atš?ir?gas attieksmes. a) Sal?dzin?jums ar digit?l?m gr?mat?m

13 86. Pirmk?rt, pret digit?liem laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem tiek?stenota atš?ir?ga attieksme sal?dzin?jum? ar digit?l?m gr?mat?m t?d?j?di, ka min?taj?m gr?mat?m var tikt piem?rota samazin?ta likme, ja t?s tiek pieg?d?tas fizisk? form?t?. 87. Lai konstat?tu t?d?j?di rad?tu vienl?dz?gas attieksmes principa p?rk?pumu, laikrakstu un periodisku izdevumu, no vienas puses, un gr?matu, no otras puses, gad?jum? runai bija j?b?t par l?dz?g?m situ?cij?m (73). 88. Ta?u šaj? gad?jum? tas t? nav. Situ?cijas nav l?dz?gas, nedz?emot v?r? tiesisk? regul?juma jomas m?r?i, nedz?emot v?r? p?rbaud?m? tiesisk? regul?juma m?r?i (74). 89. Pirmk?rt, laikraksti un periodiski izdevumi parasti neatrodas konkurences apst?k?os ar gr?mat?m. Daž?d?s publik?ciju formas apmierina daž?das pat?r?t?ja vajadz?bas, jo parasti t?s ir atš?ir?gas atkar?b? no teksta garuma, inform?cijas veida, m?ksliniecisk? l?me?a un noz?mes ilgtermi??. T?d??,?emot v?r? kop?j?s pievienot?s v?rt?bas nodok?a sist?mas m?r?i nov?rst konkurences izkrop?ojumus (75), min?t?s publik?ciju formas nav sal?dzin?mas. 90. Otrk?rt, ar??emot v?r? p?rbaud?t? tiesisk? regul?juma m?r?i, nevar sal?dzin?t laikrakstus un periodiskos izdevumus, no vienas puses, un gr?matas, no otras puses. Šo atš?ir?go publik?cijas formu gad?jum? parasti šis izgl?t?bas m?r?is, kurš ir izvirz?ts PVN direkt?vas III pielikuma 6. punktam (76), b?tiski atš?iras. Kam?r laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem dr?z?k ir aktu?li praktiska noz?me, gr?matu gad?jum? bieži runa ir par ilgtermi?? noz?m?g?ku zin?šanu nodošanu vai kult?ras izpausmi. T?p?c gr?mat?m, no vienas puses, un laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem, no otras puses, piem?rojamas nodok?u priekšroc?bas m?r?is izgl?t?bas jom? ir visum? atš?ir?gs. 91. T?p?c atš?ir?ga attieksme pret fizisk? form?t? izdotiem digit?liem laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem sal?dzin?jum? ar fizisk? form?t? izdot?m digit?l?m gr?mat?m nav pretrun? vienl?dz?gas attieksmes principam. b) Sal?dzin?jums ar laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem pap?ra form?t? 92. Ta?u, otrk?rt, pret fizisk? form?t? izdotiem digit?liem laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem tiek?stenota atš?ir?ga attieksme ar? sal?dzin?jum? ar pap?ra form?t? public?tiem laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem. 93. Lai gan rezult?ts šaj? gad?jum? nav saskat?ms tik skaidri k? iepriekš, es uzskatu, ka laikraksti un periodiski izdevumi pap?ra form?t? un fizisk? form?t? public?ti digit?li laikraksti un periodiski izdevumi ar? nav objekt?vi l?dz?gi. 94.?emot v?r? PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta nodok?u priekšroc?bas m?r?i, b?t?b? gan ir j?pie?em digit?lo un druk?to laikrakstu un periodisko izdevumu l?dz?ba, jo šaj? zi?? noz?m?gam vajadz?tu b?t tikai saturam (77). 95. Ta?u tas pats nav attiecin?ms uz tiesisk? regul?juma jomas m?r?i nov?rst konkurences izkrop?ojumus (78). Tas t?d??, ka Tiesa jau spriedum? K saist?b? ar gr?mat?m konstat?ja, ka starp to fizisk? form?t? izdoto digit?lo versiju un to pap?ra versiju noteikti nav j?past?v konkurencei. Dr?z?k š?das konkurences past?v?šana ir atkar?ga no daudziem apst?k?iem, kas neatš?iras tikai valstu starp?, bet kas var main?ties ar? laik? (79). Ta?u tik neskaidr? situ?cij? tikai Savien?bas, nevis Tiesas kompetenc? ir veikt sarež??to konkurences situ?cijas nov?rt?jumu vis? Savien?b?, izmantojot tam k? likumdev?jam pien?košos r?c?bas br?v?bu (80). 96. T?p?c vienl?dz?gas attieksmes princips nav p?rk?pts ar? t?d?j?di, ka atbilstoši PVN

14 direkt?vas III pielikuma 6. punktam, lasot to kop? ar 98. panta 2. punktu, fizisk? form?t? izdotiem digit?liem laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem pret?ji to pap?ra form?tam nevar tikt piem?rota samazin?ta likme. 3) Atš?ir?g? attieksme pret elektroniski nos?t?t?m publik?cij?m un druk?t?m publik?cij?m 97. Visbeidzot ir v?l j?noskaidro, vai t?da atš?ir?g? attieksme pret vis?m digit?laj?m publik?cij?m, kas tiek nos?t?tas elektroniski, iepretim druk?t?m publik?cij?m, kura izriet no PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta, lasot to kop? ar t?s 98. panta 2. punktu, var?tu b?t pretrun? vienl?dz?gas attieksmes principam. 98. Ta?u,?emot v?r? iepriekš g?t?s atzi?as, tas t? nav. 99. Šaj? zi?? galu gal? var neatbild?t uz jaut?jumu par to, vai digit?las un druk?tas publik?cijas judikat?ras izpratn? b?t?b? nav pietiekami l?dz?gas. Par to,?emot v?r? šaj? gad?jum? p?rbaud?t? tiesisk? regul?juma m?r?i, liecina tas, ka starp digit?laj?m publik?cij?m, kas tiek nodotas elektronisk? veid?, un druk?t?m publik?cij?m,?emot v?r? nepieciešam?bu veicin?t to noietu, past?v b?tiska atš?ir?ba, kas izriet no atš?ir?gaj?m tirdzniec?bas izmaks?m (81). Papildus b?tu j??em v?r? Savien?bas likumdev?ja r?c?bas br?v?ba, v?rt?jot konkurences situ?ciju (82) Ta?u, pat ja pie?emtu to l?dz?bu, atš?ir?ga attieksme pret elektroniski nos?t?t?m digit?l?m publik?cij?m un druk?t?m publik?cij?m šaj? gad?jum? b?tu attaisnota. Tas, k? nor?d?ts, it?paši izriet no likumdev?ja le?it?m? m?r?a paredz?t?pašu nodok?a uzlikšanas sist?mu elektroniskiem pakalpojumiem (83).?emot v?r? min?to, atš?ir?g? attieksme pret elektroniski nos?t?t?m publik?cij?m iepretim druk?t?m publik?cij?m ir v?l sam?r?g?ka, jo konkurences situ?cijai šaj? zi?? vajadz?tu b?t v?l maz?k izteiktai nek? vien?du digit?lo publik?ciju gad?jum? (84) T?p?c vienl?dz?gas attieksmes princips nav p?rk?pts ar?, cikt?l atbilstoši PVN direkt?vas III pielikuma 6. punktam, lasot to kop? ar 98. panta 2. punktu, elektroniski nos?t?tas publik?cijas pret?ji druk?t?m publik?cij?m ir izsl?gtas no samazin?t?s likmes piem?rošanas jomas. V Secin?jumi 102.?emot v?r? visus iepriekš min?tos apsv?rumus, ierosinu Tiesai lemt š?di: No prejudici?lo jaut?jumu p?rbaudes neizriet nekas t?ds, kas var?tu ietekm?t Padomes gada 28. novembra Direkt?vas 2006/112/EK par kop?jo pievienot?s v?rt?bas nodok?a sist?mu III pielikuma 6. punkta Direkt?vas 2009/47/EK redakcij? sp?k? esam?bu. 1 Ori?in?lvaloda v?cu. 2 Eiropas Kopienas dibin?šanas l?gums Amsterdamas l?guma redakcij? (OV 1997, C 340, 173. lpp.). 3 OV 2006, L 347, 1. lpp. 4 Skat. Padomes gada 12. febru?ra Direkt?vas 2008/8/EK, ar ko groza Direkt?vu 2006/112/EEK attiec?b? uz pakalpojumu sniegšanas vietu (OV 2008, L 44, 11. lpp.), 2. panta 2. punktu. 5 Skat. Padomes gada 5. maija Direkt?vas 2009/47/EK, ar ko Direkt?vu 2006/112/EK groza attiec?b? uz samazin?t?m pievienot?s v?rt?bas nodok?a likm?m (OV 2009, L 116, 18. lpp.), 1. panta 13. punktu, lasot to kop? ar pielikuma 1. punktu.

15 6 Skat. Komisijas gada 7. j?lija Priekšlikuma Padomes Direkt?vai, ar ko groza Direkt?vu 2006/112/EK saist?b? ar samazin?t?m pievienot?s v?rt?bas nodok?a likm?m (COM(2008) 428, gal?g? redakcija), 13. lpp., 3. punkts. 7 Skat. tostarp spriedumus, gada 4. febru?ris, Buyl u.c./komisija (817/79, EU:C:1982:36, 16. punkts), gada 11. novembris, Eurotunnel u.c. (C?408/95, EU:C:1997:532, 45. punkts) un gada 10. septembris, Parlaments/Padome (C?363/14, EU:C:2015:579, 82. punkts). 8 Skat. Eiropas Parlamenta gada 19. febru?ra Normat?vo rezol?ciju par priekšlikumu Padomes Direkt?vai, ar ko groza Direkt?vu 2006/112/EK saist?b? ar samazin?t?m pievienot?s v?rt?bas nodok?a likm?m (COM(2008)0428 C6?0299/ /0143(CNS)) (OV 2010, C 76 E, 110. lpp.). 9 Skat. iepriekš 9. punktu. 10 Turkl?t PVN direkt?vas III pielikuma 6. punkta v?cu valodas redakcij? piem?rs Notenhefte oder?manuskripte tika aizst?ts ar piem?ru Notenhefte oder Manuskripte. Ta?u t?d?j?di, ac?mredzot, v?cu valodas redakcija bija j?maina tikai redakcion?li, nevis saturiski, k? par to liecina šaj? zi?? negroz?t?s ang?u un fran?u valodas redakcijas (t?pat k? pirms, t? ar? p?c ar Direkt?vu 2009/47 izdar?tajiem groz?jumiem taj?s ir paredz?ts: music printed or in manuscript form vai les partitions imprimées ou en manuscrit ). 11 Skat. tostarp spriedumus, gada 16. j?lijs, Parlaments/Padome (C?65/90, EU:C:1992:325, 16. punkts), gada 5. j?lijs, Parlaments/Padome (C?21/94, EU:C:1995:220, 18. punkts), gada 11. novembris, Eurotunnel u.c. (C?408/95, EU:C:1997:532, 46. punkts) un gada 25. septembris, Océ Van der Grinten (C?58/01, EU:C:2003:495, 100. punkts); skat. ar? spriedumu, gada 15. j?lijs, ACF Chemiefarma/Komisija (41/69, EU:C:1970:71, 69., 178. un 179. punkts). 12 Min?to nemaina ar? apst?klis, ka priekšlikuma preambulas sestais apsv?rums, kur? tostarp ir ietverta tieša atsauce uz gr?mat?m, kuras ierakst?tas bals?, nav atrodams Direkt?v? 2009/ Skat. Komisijas priekšlikuma (min?ts 6. zemsv?tras piez?m?) 13. lpp., (3) punkts ( audio books, CD, CD-ROMs or any similar physical support ), vai 15. lpp., (3) punkts ( de livres audio, de disques compacts, de cédéroms ou d autres supports physiques similaires ). 14 Tiesa gada 5. marta spriedum? Komisija/Luksemburga (C?502/13, EU:C:2015:143, 53. punkts) gan paskaidroja, ka Padomes pie?emtais teksts nav nekas cits k? tikai Komisijas priekšlikuma redakcion?la vienk?ršošana. Ta?u, t? k? tr?kst pamatojuma, k? ar??emot v?r? atš?ir?gos š? secin?juma iemeslus, tas šaj? liet? nevar tikt analiz?ts un nav j?analiz? s?k?k. 15 Spriedumi, gada 16. j?lijs, Parlaments/Padome (C?65/90, EU:C:1992:325, 19. punkts), gada 5. j?lijs, Parlaments/Padome (C?21/94, EU:C:1995:220, 22. punkts) un gada 10. j?nijs, Parlaments/Padome (C?392/95, EU:C:1997:289, 20. punkts). 16 Skat. Komisijas priekšlikuma (min?ts 6. zemsv?tras piez?m?) pamatojumu 3.1. punkt?. 17 Komisijas priekšlikuma (min?ts 6. zemsv?tras piez?m?) pamatojums 5.3. punkt? saist?b? ar 1. pantu un direkt?vas teksta preambulas sestais apsv?rums; skat. ar? Ietekmes nov?rt?juma zi?ojuma kopsavilkumu Komisijas dienestu darba dokument? (SEK(2008) 2191), kur? visp?r nav analiz?ts groz?jums saist?b? ar gr?mat?m. 18 Par š?das atzinuma sniegšanas iesp?jas noz?mi skat. spriedumu, gada 11. novembris, Eurotunnel

16 u.c. (C?408/95, EU:C:1997:532, 58. punkts). 19 Skat. l?guma sniegt prejudici?lu nol?mumu punktu. 20 Skat. spriedumus, gada 29. oktobris, NCC Construction Danmark (C?174/08, EU:C:2009:669, 42. punkts), gada 19. j?lijs, Deutsche Bank (C?44/11, EU:C:2012:484, 45. punkts), gada 15. novembris, Zimmermann (C?174/11, EU:C:2012:716, 50. punkts), gada 13. marts, Klinikum Dortmund (C?366/12, EU:C:2014:143, 40. punkts) un gada 2. j?lijs, De Fruytier (C?334/14, EU:C:2015:437, 37. punkts). 21 Par vair?k?m š? principa noz?m?m skat. spriedumu, gada 15. novembris, Zimmermann (C?174/11, EU:C:2012:716, punkts), k? ar? papildus spriedumu, gada 17. maijs, Fischer un Brandenstein (C?322/99 un C?323/99, EU:C:2001:280, 76. punkts) un spriedumu, gada 2. j?lijs, NLB Leasing (C?209/14, EU:C:2015:440, 40. punkts). 22 Šaj? zi?? skat. spriedumus, gada 8. j?nijs, L.u.p. (C?106/05, EU:C:2006:380, 48. punkts), gada 10. apr?lis, Marks & Spencer (C?309/06, EU:C:2008:211, 49. punkts), gada 29. oktobris, NCC Construction Danmark (C?174/08, EU:C:2009:669, 41. punkts), gada 10. j?nijs, CopyGene (C?262/08, EU:C:2010:328, 64. punkts), gada 19. j?lijs, Lietuvos geležinkeliai (C?250/11, EU:C:2012:496, 45. punkts) un gada 28. novembris, MDDP (C?319/12, EU:C:2013:778, 38. punkts). 23 Skat. l?guma sniegt prejudici?lu nol?mumu un punktu. 24 Spriedums, gada 5. marts, Komisija/Luksemburga (C?502/13, EU:C:2015:143, 55. un 56. punkts). 25 Par šo tiesisk? regul?juma saturu skat. spriedumus, gada 5. marts Komisija/Francija (C?479/13, EU:C:2015:141, 17., 40. un 41. punkts), k? ar? Komisija/Luksemburga (C?502/13, EU:C:2015:143, 26., 47. un 49. punkts); skat. ar? Komitejas pievienot?s v?rt?bas nodok?a jaut?jumos gada 7. un 8. decembra 93. s?d? pie?emto pamatnost?dni, Dokument A taxud.c.1(2012) lpp., k? ar? par pamatnost?d?u noz?mi skat. manus secin?jumus liet? RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland (C?155/12, EU:C:2013:57, punkts). 26 Skat. tostarp spriedumus, gada 19. oktobris Ruckdeschel u.c. (117/76 un 16/77, EU:C:1977:160, 7. punkts), gada 12. marts, Raiffeisen Hauptgenossenschaft (215/85, EU:C:1987:127, 23. punkts), gada 17. septembris, Pontillo (C?372/96, EU:C:1998:412, 41. punkts), gada 16. decembris, Arcelor Atlantique et Lorraine u.c. (C?127/07, EU:C:2008:728, 23. punkts) un gada 4. maijs, Pillbox 38 (C?477/14, EU:C:2016:324, 35. punkts); par citu pieeju, pamatojoties uz Pamatties?bu hartas 52. panta 1. punktu, skat. spriedumu, gada 29. apr?lis, Léger (C?528/13, EU:C:2015:288, punkts) gada 7. decembra Eiropas Savien?bas Pamatties?bu harta, kura piel?gota Strasb?r? gada 12. decembr? (OV 2016, C 202, 389. lpp.).

Microsoft Word - Kopdarbs.doc

Microsoft Word - Kopdarbs.doc LATVIJAS UNIVERSITTES JURIDISKS FAKULTTES Valststiesbu zintu katedras Ptjums Tautas vlta prezidenta institts ES valsts Saemts katedr 2009. g. Sekretra (es) paraksts Zintnisk darba vadtja Prof. Ringolds

Sīkāk

Microsoft Word - Jurmala 2006 management report.doc

Microsoft Word - Jurmala 2006 management report.doc VALSTS FONDTO PENSIJU SHMAS LDZEKU IEGULDJUMU PLNS AS Ieguldjumu prvaldes sabiedrba Suprema Fondi ieguldjumu plns Jrmala GADA PRSKATS PAR 2006. GADU AS Ieguldjumu prvaldes sabiedrba Suprema Fondi ieguldjumu

Sīkāk

Microsoft Word - Filmu_ekonomiskais_potenc_Kompl_2001.doc

Microsoft Word - Filmu_ekonomiskais_potenc_Kompl_2001.doc LATVIJAS ZINTU AKADMIJAS EKONOMIKAS INSTITTS Bezpeas organizcija sabiedrba ar ierobežotu atbildbu, re.nr. 40003324342 Akadmijas laukums 1, LV-1050, Rga, Latvija; tel.7222830, fax/tel 7820608, e-pasts:

Sīkāk

WF47TUP6WP a.pdf

WF47TUP6WP a.pdf PPSS Uzvedbas stila profils Personalizts apraksts un veiksmes stratijas Visprjs raksturojums Veiksmgu attiecbu veidošanas stratijas Attiecbas ar cilvkiem un vidi Vadbas stratijas K vadt citus Stratijas,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 1_1_lekc_statist.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 1_1_lekc_statist.ppt [Compatibility Mode] Eiropas vienot ā izglītības telpa politika un tendences Prof. Andrejs Rauhvargers, Latvijas Rektoru Padomes ģenerālsekretārs Tel. 67034338, e-pasts rp@lanet.lv; andrejs.rauhvargers@l u.lv http://www.aic.lv/ar/mag

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Prezentacija_VeA_Rekt_pad_Valmieraa_2008.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prezentacija_VeA_Rekt_pad_Valmieraa_2008.ppt [Compatibility Mode] Prvaldbas un kvalittes vadbas jautjumu risinana Ventspils Augstskol Profesors Jānis Vucāns rektors Rektoru padome, 23.05.2008. Ventspils Augstskola ( VeA ) dibinta 1997.gad k valsts augstskol a dibinanas

Sīkāk

baldones_2_gatisK.xls

baldones_2_gatisK.xls ENERGOEFEKTIVITTES PASKUMU NOVRTJUMS DZVOJAM KA BALDONES IEL 2, IECAV Rga, 2007 novembris/decembris SATURS MJOK'A ENERGOAUDITA ATSKAITE...3 1.daa - pamatinform$cija...3 2.daa - apsekot$ja zi,ojums...4

Sīkāk

Touch metodika LV

Touch metodika LV Latvijas Lietuvas p!rrobe"u sadarb#bas programma 2007 2013 Projekts Jauna sporta veida ievie$ana Zemgales un %au&u re'ionos jaunie$u akt#va un vesel#ga dz#ves veida atbalstam APM(C)BU PROGRAMMA (Touch

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Microsoft Word - ekodok0506pasn.doc

Microsoft Word - ekodok0506pasn.doc 1 DAUGAVPILS UNIVERSITTE SOCILO ZINTU FAKULTTE EKONOMIKAS KATEDRA Doktora studiju programma EKONOMIKA Programmas kods - 5131003 Programmas direktors Dr.habil.oec., prof. Nikolajs Baranovskis APSTIPRINTA

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

60PFL8708

60PFL8708 -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?8@A:7B87 Saturs 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Apskats 3 Smart TV 3 App Gallery 3 Nomas videofilmas

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Casco_HydroStop_SDS_2.0_lvLV

Casco_HydroStop_SDS_2.0_lvLV 1. IEDA A: Vielas/mais juma un uz m jsabiedr bas/uz muma identific šana 1.1 Produkta identifikators Tirdzniec bas nosaukums : 1.2 Vielas vai maisjuma attiecgi apzintie lietošanas veidi un tdi, ko neiesaka

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) 2015. gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma Direktīva 2006/112/EK 2. panta 1. punkta

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi NORAKSTS Lieta Nr.A420360912 (A00958-13/23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Rudīte

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā 2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2005. gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienākumu neizpildi atbilstoši EKL 226. pantam, ko 2002.

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420592211 A-00570-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 8.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

VOLKER UND MARKUS SCHECKE UN EIFERT TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prej

VOLKER UND MARKUS SCHECKE UN EIFERT TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prej TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) 2010. gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vācija)

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Presentation6

Presentation6 ATLAIŠANAS GADĪJUMI NO INVALĪDA TIESĪBU AIZSARDZĪBAS SKATUPUNKTA Zvērināta advokāte Iveta Zelča 2016.gada 27.septembris Saīsinājumi AT- Augstākā @esa DD Darba devējs DL Darba likums ES Eiropas Savienība

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

GAS TEHNISK UNIVERSIT TE Transporta un maš nzin bu fakult te Transportmaš nu tehnolo iju instit ts Andrejs KAŠURINS Doktora studiju programmas Transpo

GAS TEHNISK UNIVERSIT TE Transporta un maš nzin bu fakult te Transportmaš nu tehnolo iju instit ts Andrejs KAŠURINS Doktora studiju programmas Transpo GAS TEHNISK UNIVERSITTE Transporta un mašnzinbu faultte Transportmašnu tehnoloiu institts Andres KAŠURINS Dotora studiu programmas Transports dotorants OPTIM APKALPOŠANAS OBJEKTU IZVIETOŠANA ESOŠAS TRANSPORTA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 Nr. 343 Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 4. nodaļa 167. pants 1. punkts Attiecīgais deputāts divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par Parlamenta priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420457612 (A01628-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk