P/N : MMBB (1.0) H

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "P/N : MMBB (1.0) H"

Transkripts

1 P/N : MMBB (1.0) H

2 I KG245 I LietotÇja rokasgrçmata I Latviski I ±S ROKASGRÅMATAS SATURS VAR NEATBILST JÌSU TÅLRUNIM ATKAR±BÅ NO TÅLRUøA PROGRAMMATÌRAS UN JÌSU PAKALPOJUMU SNIEDZîJA. Atbr vo ançs no Japplesu iepriek ïjçs ier ces 1. Ja izstrçdçjumam ir pievienots Çds simbols ar nosv trotu atkritumu tvertni uz rite iem, tas noz mï, ka is izstrçdçjums atbilst Eiropas Direkt vai 2002/96/EK. 2. No visiem elektriskajiem un elektroniskajiem izstrçdçjumiem ir jçatbr vojas atsevi i no sadz ves atkritumiem, izmantojot noteiktas savçk anas vietas, kuras ir noteikusi vald ba vai vietïjçs varas iestçdes. 3. Pareiza atbr vo ançs no Japplesu iepriek ïjçs ier ces pal dzïs novïrst iespïjamo negat vo iespaidu uz apkçrtïjo vidi un cilvïku vesel bu. 4. Lai iegappletu s kçku informçciju par atbr vo anos no Japplesu iepriek ïjçs ier ces, lappledzu, sazinieties ar pilsïtas atbild go iestçdi, atkritumu savçk anas dienestu vai veikalu, kurç Japples iegçdçjçties izstrçdçjumu.

3 Satura rçd tçjs Satura rçd tçjs Ievads 6 Japplesu dro bai 7 NorÇd jumi dro ai un efekt vai ekspluatçcijai 8 KG245 funkcijas 12 Telefona da as Displeja informçcija 16 Lieto anas sçkums 18 SIM kartes un akumulatora ievieto ana Akumulatora uzlçde 19 Adaptera atvieno ana 20 Piek uves kodi 22 VispÇrïjÇs funkcijas 24 Zvan ana un atbildï ana uz zvaniem Ska uma noregulï ana Atbildï ana uz zvanu 25 Teksta ievad ana Kontakti 28 Iespïjas savienojuma laikç Konferences zvans 30 Izvïlnes struktapplera 32 Funkciju un iespïju izvïle 34 Kontakti 35 Meklït Pievienot jaunu Zvan tçju grupas 36 ÅtrÇ numuru sastçd ana Savs numurs 37 Mana viz tkarte Iestat jumi Zvanu arh vs 39 Neatbildïtie zvani Sa emtie zvani Veiktie zvani Visi zvani Dzïst pïdïjos zvanus 40 Zvanu tarifs Zvana ilgums Zvanu izmaksas Iestat jumi GPRS informçcija 41 Zvana ilgums Datu apjoms 2

4 R ki 42 Izlase ModinÇtÇjs Bluetooth Sader gas ier ces Br vroku ier ces 43 Iestat jumi Spïles un programmas Spïles un vairçk 44 Kalkulators 45 Konvertors Pasaules laiks Diktofons Ieraksts Skat t sarakstu 46 SIM pakalpojumi OrganizïtÇjs 47 KalendÇrs Pievienot jaunu Skat t Skat t visu 48 Dzïst iepriek ïjos Dzïst visu AtgÇdne Zi as 49 Jauna zi a Rakst t szi u Rakst t multizi u 50 Rakst t e-pasta zi u 51 Iesappletne 52 Pastkast te 53 Melnraksti Izsappletne 54 Noklaus ties balss pastu Info zi a 54 Las t Tïmas 55 abloni Teksta abloni Multivides abloni Iestat jumi ±szi a Multizi a 56 E-pasts Balss pasta centrs 57 Info zi a 58 Push zi a Kamera 59 Satura rçd tçjs 3

5 Satura rçd tçjs Satura rçd tçjs Iestat jumi 61 Profili Aktivizït Personalizït PÇrdïvït 62 Datums un laiks Datums Laiks Displejs Displeja iestat jumi 63 Valoda Zvan ana AutomÇtiskais atbildïtçjs 64 Atbildes reï ms 66 Sava numura nosapplet ana Zvana gaid ana Minappletes atgçdinçjums AutomÇtiska zvana atkçrto ana Dro ba 66 PIN koda piepras jums Telefona blo ï ana 67 Zvanu liegumi Fiksïta numura sastçd ana 68 Main t kodus T kls T kla izvïle Diapazona izvïle 69 Pievienot GPRS Ieslïdzot Kad vajadz gs Atmi as statuss 70 Atjaunot iestat jumus PÇrlappleks 71 SÇkums GrÇmatz mes 72 Iet uz URL Iestat jumi Profili Ke atmi a 74 S kdatnes Izt r t ke atmi u Dzïst s kdatnes Dro ba 4

6 Manas mapes 75 FotogrÇfijas Visi attïli Parastie attïli Kataloga attïli Bildes 76 Ska as Ieraksts MP3 melodijas LejupielÇdes 77 Spïles un programmas Citi Piederumi 78 Tehniskie dati 79 Satura rçd tçjs 5

7 Ievads Ievads Apsveicam Japples ar modernç un kompaktç mobilç telefona KG245 iegçdi. Tas paredzïts darbam ar vismodernçkajçm digitçlajçm mobilo komunikçciju tehnoloæijçm. ajç lieto anas instrukcijç sniegta svar ga informçcija par Ç telefona lieto anu un darb bu. Lappledzam uzman gi izlas t o informçciju, lai nodro inçtu optimçlu telefona izmanto anu un novïrstu tç sabojç anu vai nepareizu lieto anu. JebkÇdas izmai as vai modifikçcijas, kas nav nepçrprotami apstiprinçtas ajç lieto anas pamçc bç, var anulït izgatavotçja garantijas. NïsÇjot atlokçmos mobilos telefonus ar magnïtu aiztaisçmç somi Ç, var rasties vairçkas problïmas, piem., tie pa i izslïdzas vai nevar uztvert t kla pçrklçjumu. 6

8 Japplesu dro bai Izlasiet os vienkçr os norçd jumus. Noteikumu neievïro ana var bapplet b stama vai pretlikum ga. S kçka informçcija ir sniegta s rokasgrçmatas turpmçkajçs lappusïs. BR±DINÅJUMS! Lidma nç vienmïr izslïdziet mobilo telefonu. Nelietojiet telefonu, turot to rokç, kad vadçt automa nu. Nelietojiet telefonu degvielas uzpildes staciju, degvielas bçïu, misko rapplepn cu vai spridzinç anas darbu veik anas tuvumç. Japplesu dro bai izmantojiet TIKAI speciçlos ORI INÅLOS akumulatorus un lçdïtçjus. Nelietojiet telefonu ar mitrçm rokçm, kad tas tiek uzlçdïts. Tas var izrais t elektriskçs strçvas triecienu vai nopietni sabojçt telefonu. GlabÇjiet telefonu dro Ç, bïrniem nepieejamç vietç. TajÇ ir s kas da as, kas pïc atvieno anas var rad t nosmak anas draudus. UZMAN±BU! Vienmïr izslïdziet telefonu, ja to pieprasa pa i noteikumi. Piemïram, neizmantojiet telefonu slimn cçs, jo tas var ietekmït jut gu medic nisko apr kojumu. ÅrkÇrtas izsaukumi var nebapplet pieejami visos mobilo telefonu t klos. TÇdï ÇrkÇrtas situçcijçs nekad nepa aujieties tikai uz mobilo telefonu. Izmantojiet tikai ORI INÅLOS piederumus, lai nesabojçtu telefonu. Visi radio raid tçji var rad t traucïjumus elektroniskajçs iekçrtçs, atrodoties to tie Ç tuvumç. Var rad t nenoz m gus traucïjumus televizoru, radio, datoru un citu iekçrtu darb bç. No akumulatoriem jçatbr vojas saska Ç ar atbilsto ajiem likumiem. Neizjauciet telefonu vai akumulatoru. Japplesu dro bai 7

9 NorÇd jumi dro ai un efekt vai ekspluatçcijai NorÇd jumi dro ai un efekt vai ekspluatçcijai InformÇcija par radiovi u iedarb bu un elektromagnïtiskç lauka izstarojuma l meni (SAR) is mobilç telefona modelis KG245 atbilst piemïrojamçm dro bas pras bçm radiovi u iedarb bai. s pras bas ir balst tas uz zinçtniskiem norçd jumiem, kuros emtas vïrç dro bas robeïas, lai garantïtu dro bu visçm personçm neatkar gi no vecuma un vesel bas stçvok a. Lai noteiktu radiovi u iedarb bas normas, izmanto mïrvien bu, kas paz stama kç elektromagnïtiskç lauka izstarojuma l menis (SAR Specific Absorption Rate). PÇrbaudes SAR noteik anai veic pïc standarta metodes, lietojot telefonu augstçkajç sertificïtajç jaudas l men visçs izmantotajçs frekvences joslçs. Lai ar daïçdiem firmas LG telefonu mode iem SAR l me i at iras, visi mode i atbilst attiec gajiem norçd jumiem par radiovi u iedarb bu. StarptautiskÇs nejonizïjo Çs radiçcijas aizsardz bas komisijas (ICNIRP) rekomendïtç SAR robeïa ir 2 v/kg vidïjais rçd tçjs uz desmit (10) gramiem audu. AugstÇkais SAR rçd tçjs im modelim, kas pçrbaud ts ar DASY3 testu, izmantojot pie auss, ir 0,122 v/kg (10 g). IzstrÇdÇjuma apkope un ekspluatçcija BR±DINÅJUMS! Izmantojiet tikai im telefona modelim paredzïto akumulatoru, uzlçdes ier ci un piederumus. Citu veidu ier ãu izmanto ana var anulït Ç telefona garantiju un bapplet b stama. Neizjauciet o ier ci. Ja nepiecie ams remonts, nogçdçjiet to pie kvalificïta apkopes speciçlista. Neturiet to elektrisku iekçrtu, piemïram, televizora, radio vai personçlç datora tuvumç. Neturiet ier ci karstuma avotu, piemïram, radiatoru vai pl ts tuvumç. Nemetiet to zemï. Nepak aujiet ier ci mehçniskai vibrçcijai vai triecieniem. Netiniet telefonu ietinamajç vai vinila pap rç, jo tç var sabojçt telefona korpusa pçrklçjumu. Nelietojiet stipras miskas vielas (piemïram, alkoholu, benzolu, at aid tçjus u.c.) vai mazgç anas l dzek us, lai not r tu telefonu. TÇ var izrais t aizdeg anos. Nepak aujiet ier ci pçrmïr giem dapplemiem vai putek iem. 8

10 Neturiet telefonu kred tkar u vai transporta bi e u tuvumç; tas var ietekmït magnïtisko joslu informçciju. Nepieskarieties ekrçnam ar asiem priek metiem, jo tas var bojçt telefonu. Nepak aujiet telefonu idruma vai mitruma iedarb bai. Piederumus, piemïram, austi u, izmantojiet uzman gi. Liekot telefonu kabatç vai somç, nepçrklçjot telefona kontaktligzdu, metçla priek meti (piemïram, monïta, pap ra saspraude vai pildspalva) var izrais t telefona ssavienojumu. Vienmïr pçrklçjiet ligzdu, kad tç netiek izmantota. Nekad nelieciet telefonu mikrovi u krçsn, jo tad akumulators eksplodïs. Telefona un piederumu apkopi uzticiet tikai pilnvarotam personçlam. Nepareiza instalçcija vai apkope var izrais t nelaimes gad jumu un tç anulït garantiju. Nelietojiet telefonu, ja ir bojçta antena. Ja bojçta antena pieskaras Çdai, tç var rad t nelielus apdegumus. Lappledzu, sazinieties ar LG pilnvaroto servisa centru, lai nomain tu bojçto antenu. Uzl mï uz telefona ir svar ga informçcija klientu atbalstam. Neno emiet to. Efekt va telefona izmanto ana Lai gappletu optimçlu sniegumu ar minimçlu jaudas patïri u, lappledzu: Turiet telefonu tç, kç runçjot pa jebkuru citu telefonu. RunÇjiet tie i mikrofonç, novirziet antenu virzienç uz aug u un pçri plecam. Ja antena ir izvelkama/ievelkama, zvana laikç tç ir jçizvelk. Telefona izmanto anas laikç neturiet antenu. Ja Japples to turïsiet, tas var ietekmït zvana kvalitçti un likt telefonam darboties ar lielçku jaudu, nekç tas ir nepiecie ams, un tç sa sinçt tç darb bas laiku sarunu un gaid anas reï mç. Ja Japplesu telefonam ir infrasarkano staru atbalsts, nekad nevirziet infrasarkano staru acu virzienç. NorÇd jumi dro ai un efekt vai ekspluatçcijai 9

11 NorÇd jumi dro ai un efekt vai ekspluatçcijai NorÇd jumi dro ai un efekt vai ekspluatçcijai ElektroniskÇs iekçrtas Visi mobilie telefoni ir pak auti traucïjumiem, kas var ietekmït to darb bu. Neizmantojiet savu mobilo telefonu medic niska apr kojuma tuvumç bez at aujas. Nenovietojiet telefonu virs elektrokardiostimulatora (piemïram, krapple u kabatç). Mobilais telefons var traucït daïu dzirdes aparçtu darb bu. Var rad t nenoz m gus traucïjumus televizoru, radio, datoru un citu iekçrtu darb bç. Nelociet, neskrçpïjiet un nepak aujiet statiskajai elektr bai. Satiksmes dro ba Sekojiet vietïjiem likumiem un noteikumiem mobilç telefona lieto anai, vadot automa nu. Nelietojiet telefonu, turot to rokç, kad vadçt automa nu. Visu uzman bu veltiet automa nas vad anai. Ja iespïjams, izmantojiet br vroku ier ci. Ja brauk anas apstçk i pieprasa, pirms zvan anas vai atbildï anas nobrauciet no ce a braucamçs da as. Radio frekvences eneræija var ietekmït daïas elektroniskçs sistïmas, piemïram, stereo atska otçju vai dro bas iekçrtu japplesu automa nç. Ja japplesu transporta l dzeklis ir apr kots ar gaisa spilvenu, nenovietojiet tç tuvumç br vroku ier ci. Ja bezvadu ier ce ir nepareizi ier kota un gaisa spilvens tiek aktivizïts, japples varat gapplet smagus savainojumus. SpridzinÇ anas darbi Nelietojiet mobilo telefonu vietçs, kur notiek spridzinç anas darbi. Ievïrojiet ierobeïojumus un sekojiet visiem noteikumiem un instrukcijçm. PotenciÇli sprçdzienb stama vide Nelietojiet telefonu degvielas uzpildes stacijçs. Nelietojiet degvielas vai imikçliju tuvumç. NepÇrvadÇjiet un neuzglabçjiet ugunsnedro u gçzi, idrumu vai sprçgstvielas automa nas nodal jumç, kurç atrodas telefons un tç piederumi. 10

12 Lidma nç Bezvadu ier ces var izrais t lidaparçta darb bas traucïjumus. Izslïdziet mobilo telefonu pirms iekçp anas lidaparçtç. Nelietojiet to lidma nç bez apkalpes at aujas. InformÇcija par akumulatoru un tç ekspluatçciju Akumulators pirms tç uzlçdes nav piln bç jçizlçdï. At ir bç no citçm akumulatora sistïmçm, im akumulatoram nepiem t atmi as efekts, kas varïtu ietekmït akumulatora darb bu. Izmantojiet tikai firmas LG akumulatorus un uzlçdes ier ces. Firmas LG uzlçdes ier ces ir veidotas, lai pagarinçtu akumulatora ekspluatçcijas laiku. Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet ssavienojumus tç kontaktos. Akumulatora bloka metçla kontaktiem vienmïr jçbapplet t riem. Nomainiet akumulatoru, ja tas vairs nedarbojas pietiekami labi. Akumulatoru var atkçrtoti uzlçdït simtiem reiïu, pirms to nepiecie ams nomain t. Lai pagarinçtu ekspluatçcijas laiku, atkçrtoti uzlçdïjiet akumulatoru, ja tas nav izmantots ilgçku laiku. Nepak aujiet akumulatoru tie iem saules stariem un neizmantojiet palielinçtç mitrumç, piemïram, vannas istabç. NeatstÇjiet akumulatoru karstçs vai aukstçs vietçs, jo tas var pasliktinçt akumulatora darb bu. T kla pakalpojums DaÏi lietotçja rokasgrçmatç aprakst tie pakalpojumi un funkcijas ir atkar gi no t kla vai t kla operatora. TÇpïc Japplesu telefonç, iespïjams, ne visas izvïlnes bapples pieejamas. Lai iegappletu s kçku informçciju, lappledzu, sazinieties ar t kla operatoru. NorÇd jumi dro ai un efekt vai ekspluatçcijai 11

13 KG245 funkcijas KG245 funkcijas Telefona da as 1. Ska runis 2. Galvenais idro kristçlu displejs Aug Ç: signçla stiprums, akumulatora l menis un daïçdas funkcijas Apak Ç: izvïles tausti u rçd jumi 3. Burtu-ciparu tausti i Gaid anas reï mç: ievadiet numuru, lai piezvan tu Pieturot - zvani uz Çrvalst m - aktivizït balss pasta centra izvïlni l dz - Çtrie zvani - aktivït taimeri bildes uz em anas reï mç - aktivizït zibspuldzi bildes uz em anas reï mç Labo anas reï mç: ievadiet ciparus un simbolus 4. Mikrofons 12

14 5. SÇnu tausti i Gaid anas reï mç (atvïrts): tausti u to u ska ums Gaid anas reï mç (aizvïrts): fona apgaismojums ieslïgts Izvïlnï: ritinçt uz aug u un uz leju Savienojuma laikç: ska ru a ska ums 6. Kameras sçna tausti 7. Kameras objekt vs 8. Zibspuldze 9. Årïjais idro kristçlu displejs KG245 funkcijas 13

15 KG245 funkcijas KG245 funkcijas 2 Izvïles tausti i ie tausti i veic displeja apak Ç norçd tçs funkcijas. 3 ApstiprinÇ anas tausti 4 Kameras Çtrais tausti 1 NavigÇcijas tausti i Gaid anas reï mç: ±si: Izlases saraksts ±si: Kontaktu saraksts ±si: Zi u saraksts ±si: Profilu saraksts Pieturot: aktivït/deaktivït vibrosignçla reï mu Izvïlnï: ritinçt uz aug u/uz leju 5 PlÇnotÇja Çtrais tausti Tie i aktivizï PlÇnotÇja izvïlni. 6 Zvana beig anas tausti Ieslïgt/Izslïgt (pieturot) Beigt vai atteikt zvanu 7 Zvan anas tausti Iespïjams piezvan t numuram un atbildït uz zvanu. Gaid anas reï mç: rçda pïdïjos veiktos, sa emtos un neatbildïtos zvanus. 8 Not r anas tausti 14

16 Atveres pçrnïsç anas siksnas pievieno anai Akumulatora bloks Akumulatora vçks KG245 funkcijas SIM kartes ligzda SIM kartes kontakti Akumulatora fiksïtçjs Akumulatora kontakti UzlÇdes ier ces/kabe a pieslïgvieta 15

17 KG245 funkcijas KG245 funkcijas Displeja informçcija Ikonu laukums EkrÇnÇ ir redzamas vairçkas ikonas. TÇs ir aprakst tas tçlçk. EkrÇna ikonas Ikona Apraksts Teksta un grafikas laukums RÇda t kla signçla stiprumu.* Savienojums ir izveidots. Japples varat izmantot GPRS pakalpojumu. Izvïles tausti u rçd jumi RÇda, ka izmantojat viesabonï anas pakalpojumu. Lauks PirmÇ l nija Vidus l nijas PïdïjÇ l nija Apraksts RÇda daïçdas ikonas. RÇda zi as, instrukcijas un jebkuru ievad to informçciju, piemïram, zvan anai sastçd to numuru. RÇda pa laik pie irtçs funkcijas abiem izvïles tausti iem. Piez me Sarunas kvalitçte var main ties atkar bç no t kla pçrklçjuma. Ja signçla stiprums ir mazçks par 2 joslçm, ir iespïjama mikrofona izslïg ançs, savienojuma pçrtraukumi un slikta dzirdam ba. Lappledzu, izmantojiet t kla joslas kç indikatoru saviem zvaniem. Ja nav redzama neviena josla, tas noz mï, ka nav t kla pçrklçjuma: ajç gad jumç Jums nebapples piek uves t kla pakalpojumiem (zvani, zi as u.c.). 16

18 Ikona Apraksts ModinÇtÇjs ir iestat ts un ieslïgts. RÇda akumulatora stçvokli. Sa emta szi a. KG245 funkcijas Sa emts balss pasts. Varat apskat t savus plçnus. Tikai vibrozvans. Ir aktivizïts Parastais profils. Ir aktivizïts Ska ais profils. Ir aktivizïts Klusais profils. Ir aktivizïts Austi as profils. Iespïjams pçradresït zvanu. NorÇda, ka telefons izmanto WAP pakalpojumu. NorÇda, ka izmantojat GPRS pakalpojumu. 17

19 Lieto anas sçkums Lieto anas sçkums SIM kartes un telefona akumulatora ievieto ana Telefonam jçbapplet izslïgtam pirms akumulatora iz em anas. 1. No emiet akumulatora vçku. Nospiediet tausti u, lai atbr votu akumulatora vçku, un b diet to uz leju l dz galam. 2. Iz emiet akumulatoru. Turot akumulatora aug ïjo malu, iz emiet to no akumulatora nodal juma. 3. Ievietojiet SIM karti. Ievietojiet SIM karti tçs turïtçjç un ieb diet l dz galam. PÇrliecinieties, ka SIM karte ir pareizi ievietota un tçs zelt tais kontakta laukums atrodas kartes apak Ç. Lai iz emtu SIM karti, viegli to piespiediet un pavelciet pretïjç virzienç. Piez me Akumulatora iz em ana no tçlru a, kad tas ir ieslïgts, var izrais t tçlru a nepareizu darb bu. SIM kartes ievieto ana SIM kartes iz em ana 18

20 Uzman bu SIM kartes metçla kontakta laukumu var viegli saskrçpït. R kojieties ar SIM karti oti uzman gi. Sekojiet instrukcijçm, kas atrodas SIM kartes komplektç. 4. Ievietojiet akumulatoru. Vispirms akumulatora nodal jumç ievietojiet akumulatora apak ïjo da u. Tad paspiediet uz leju akumulatora aug galu, l dz tas iegu as nodal jumç. 5. Atlieciet vietç akumulatora vçku. Uzlieciet atpaka vietç telefona akumulatora vçku un b diet to uz priek u, l dz noklik stiprinçjumi. Lieto anas sçkums Akumulatora uzlçde Lai pievienotu ce ojuma adapteru telefonam, jçbapplet ievietotam akumulatoram. 19

21 Lieto anas sçkums Lieto anas sçkums 1. Pavïr ot bultu tç, kç redzams attïlç iepriek ïjç lappusï, ievietojiet akumulatora adaptera spraudkontaktu ligzdç telefona apak Ç, l dz tas noklik. 2. Ievietojiet strçvas adaptera otru galu elektr bas kontaktligzdç. Lietot tikai komplektç eso o lçdïtçju. 3. Kust gie baterijas indikatora stabi i apstçsies, kad uzlçde bapples pabeigta. Br dinçjums Pïrkona negaisa laikç strçvas vadu un uzlçdes ier ci atvienojiet no elektr bas, lai izvair tos no elektriskçs strçvas trieciena vai ugunsgrïka. Uzmanieties, lai akumulators nesaskaras ar asiem priek metiem, piemïram, dz vnieku zobiem vai nagiem. TÇdïjÇdi iespïjams izrais t aizdeg anos. UzlÇdes laikç nezvaniet un neatbildiet uz zvaniem, jo tçdç veidç tçlrun var rasties ssavienojums, kas var izrais t elektriskçs strçvas triecienu vai aizdeg anos. Uzman bu Neievietojiet spraudni ar spïku, jo tç varat sabojçt tçlruni un/vai uzlçdes ier ci. Ja lietojat savas valsts akumulatora bloka uzlçdes ier ci, izmantojiet piemïrotu pçrveidotçju, lai pareizi pievienotu uzlçdes ier ci. UzlÇdes laikç ne emiet ÇrÇ akumulatoru vai SIM karti. Adaptera atvieno ana 1. Kad uzlçde ir pabeigta, kust gie baterijas indikatora stabi i apstçjas, un uz ekrçna parçdçs atbilsto s uzraksts. 2. Iz emiet adaptera kontaktdak u no elektr bas ligzdas. Atvienojiet adapteru no telefona, saspieïot pelïkçs satver anas pogas abçs savienotçja pusïs un izvelkot savienotçju no telefona. 20

22 Lieto anas sçkums Piez me Lietojot tçlruni pirmo reizi, pçrliecinieties, ka akumulators ir piln bç uzlçdïjies. Ja akumulators nav kçrt gi uzlçdïjies, lappledzu, izslïdziet un ieslïdziet tçlruni, izmantojot ieslïg anas/izslïg anas tausti u. Tad iz emiet un ielieciet akumulatoru un atkçrtoti uzlçdïjiet to. 21

23 Lieto anas sçkums Lieto anas sçkums Piek uves kodi Japples varat izmantot piek uves kodus, kas aprakst ti ajç noda Ç, lai nepie autu japplesu tçlru a neat autu izmanto anu. Piek uves kodus (iz emot PUK un PUK2 kodus) var main t, izmantojot funkciju Main t kodus (Izvïlne 7.5.5, skat t 66. lpp.). PIN kods (4 l dz 8 cipari) PIN (person gais identifikçcijas numurs) kods aizsargç japplesu SIM karti no neat autas izmanto anas. PIN kods parasti ietilpst SIM kartes komplektç. Ja ir ieslïgta funkcija PIN koda piepras ana, PIN kods jçievada katru reizi, ieslïdzot tçlruni. Ja funkcija PIN koda piepras ana ir izslïgta, japplesu tçlrunis pievienojas t klam bez PIN koda ievad anas. PIN2 kods (4 l dz 8 cipari) PIN2 kods, kas ietilpst daïu SIM kar u komplektç, ir nepiecie ams, lai piek appletu tçdçm funkcijçm kç Ieteicamais zvanu tarifs un Fiksïta numura sastçd ana. s funkcijas ir pieejamas tikai tad, ja tçs atbalsta japplesu SIM karte. S kçku informçciju noskaidrojiet pie sava t kla operatora. PUK kods (4 l dz 8 cipari) PUK kods (PIN atblo ï anas kods) ir nepiecie ams, lai atblo ïtu ar PIN kodu blo ïtu tçlruni. PUK kods var ietilpt SIM kartes komplektç. Ja tç nav, sazinieties ar t kla operatoru, lai to uzzinçtu. Ja pazaudïjat kodu, sazinieties ar t kla operatoru. PUK2 kods (4 l dz 8 cipari) PUK2 kods ietilpst daïu SIM kar u komplektç un ir nepiecie ams, lai atblo ïtu noblo ïtu PIN2 kodu. Ja pazaudïjat kodu, lappledzu, sazinieties ar t kla operatoru. Dro bas kods (4 l dz 8 cipari) Dro bas kods aizsargç japplesu tçlruni no neat autas izmanto anas. SÇkotnïjais dro bas kods ir 0000, un tas ir nepiecie ams visas tçlrun ievad tçs informçcijas dzï anai, kç ar lai aktivizïtu izvïlni Atjaunot iestat jumus. Dro bas kods ir nepiecie ams tçlru a blo ï anas funkcijas ieslïg anai vai izslïg anai, lai nepie autu tçlru a neat autu izmanto anu. Dro bas koda sçkotnïjo iestat jumu var main t izvïlnï Dro ba. 22

24 T kla parole T kla parole nepiecie ama, kad izmantojat Zvanu liegumu funkciju (Izvïlne 7.5.3). Paroli japples varat iegapplet no t kla operatora, kad piesakçt o funkciju. S kçk skat t 67. lpp. Lieto anas sçkums 23

25 VispÇrïjÇs funkcijas VispÇrïjÇs funkcijas Zvan ana un atbildï ana uz zvaniem Zvan ana 1. PÇrliecinieties, ka japplesu telefons ir ieslïgts. 2. Ievadiet telefona numuru un apgabala kodu. Nospiediet un pieturiet atcel anas tausti u, lai izdzïstu visu numuru. 3. Nospiediet zvan anas tausti u, lai izsauktu numuru. 4. Lai zvanu beigtu, nospiediet beig anas tausti u vai labo izvïles tausti u. Starptautiska zvana veik ana 1. Nospiediet un pieturiet tausti u, lai ievad tu starptautiskç numura simbolu. Simbols + automçtiski nosaka starptautisko zvanu piek uves kodu. 2. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un telefona numuru. 3. Nospiediet, lai veiktu zvanu. Zvana beig ana Pïc sarunas pabeig anas nospiediet tausti u. Zvan ana, izmantojot veikto zvanu sarakstu 1. Gaid anas reï mç nospiediet zvan anas tausti u, lai apskat tu pïdïjos sa emtos, zvan tos un neatbildïtos telefona numurus. 2. Izvïlieties vajadz go numuru, izmantojot navigçcijas tausti u uz aug u/uz leju. 3. Nospiediet, lai piezvan tu. Zvan ana, izmantojot Kontaktus BieÏi izmantojamos vçrdus un telefona numurus iespïjams saglabçt izvïlnï Kontakti. Japples varat tos saglabçt SIM kartes un/vai telefona atmi Ç. Numuru iespïjams sastçd t, vienkçr i sameklïjot vajadz go vçrdu tçlru u grçmatç. Ska uma noregulï ana Ja japples vïlaties noregulït ska ru a ska umu savienojuma laikç, izmantojiet sçna tausti us ( ) un ( ). Nospiediet sçna tausti u uz aug u, lai palielinçtu, un uz leju, lai samazinçtu ska umu. 24

26 Piez me NospieÏot sçna tausti us gaid anas reï mç ar atvïrtu/aizvïrtu telefonu, iespïjams noregulït tausti u to u ska umu. Atbildï ana uz zvanu Sa emot zvanu, atskan signçls un ekrçnç parçdçs mirgojo a telefona ikona. Ja zvan tçju iespïjams identificït, ekrçnç parçdçs zvan tçja telefona numurs (vai vçrds, ja tas saglabçts tçlru u grçmatç). 1. Lai atbildïtu uz iençko o zvanu, atveriet telefonu. (Ja kç atbildï anas reï ms ir iestat ts Atverot tçlruni (Izvïlne 7.4.3, skat t 66. lpp.). 2. Lai beigtu zvanu, aizveriet telefonu vai nospiediet tausti u. Vibrozvana reï ms (Çtrais) Iespïjams aktivizït vibrozvana reï mu, nospieïot un pieturot tausti u pïc telefona atvïr anas. SignÇla stiprums Japples varat noteikt signçla stiprumu pïc signçla indikatora, kas parçdçs japplesu telefona idro kristçlu displejç. SignÇla stiprums var main ties, sevi i atrodoties ïkçs. PÇrvietojieties tuvçk logam, iespïjams uzlabot uztver anu. VispÇrïjÇs funkcijas Piez me Ja iestat tais atbildï anas reï ms ir Jebkur tausti, uz zvanu iespïjams atbildït, nospieïot jebkuru tausti u, iz emot vai labo izvïles tausti u. Lai atteiktu iençko o zvanu, nospiediet un pieturiet vienu no sçna tausti iem tçlru a kreisajç pusï, neatverot tçlruni. Uz zvanu iespïjams ar atbildït, kamïr lietojat katalogu vai citas izvïlnes funkcijas. Teksta ievad ana Iespïjams ievad t burtu un ciparu simbolus, izmantojot telefona tausti us. Piemïram, saglabçjot vçrdus tçlru u grçmatç, rakstot szi u vai veidojot person gu sveicienu. TelefonÇ pieejami tçlçk aprakst tie teksta ievad anas reï mi. 25

27 VispÇrïjÇs funkcijas VispÇrïjÇs funkcijas Jut gç teksta ievade (T9 reï ms) ajç reï mç iespïjams ievad t vçrdus, katram burtam piespieïot tausti u tikai vienu reizi. Katram tastatappleras tausti am ir vairçk nekç viens burts. Jut gç teksta ievade automçtiski sal dzina japplesu tausti u spiedienus ar iek ïjo vçrdn cu, lai noteiktu pareizo vçrdu, tçdïjçdi aujot izdar t daudz mazçk tausti u spiedienu nekç tradicionçlajç ABC reï mç. DaÏkÇrt to sauc par paredzamo teksta ievadi. TradicionÇlÇ teksta ievade (ABC reï ms) ajç reï mç iespïjams ievad t burtus, spieïot tausti u ar jums vajadz go burtu vienu, divas, tr s vai ãetras reizes, l dz ekrçnç parçdçs vajadz gais burts. Ciparu ievade (123 reï ms) Iespïjams ievad t ciparus ar vienu spiedienu katram ciparam. Lai teksta ievades laukç aktivizïtu ciparu reï mu, spiediet tausti u, l dz displejç parçdçs 123. Teksta ievades reï ma nomai a 1. Ja esat laukç, kurç at auts ievad t rakstz mes, idro kristçlu displeja aug ïjç labajç stappler bapples redzams teksta ievades reï ma indikators. 2. Nomainiet teksta ievades reï mu, nospieïot. Pa reizïjo teksta ievades reï mu var pçrbaud t idro kristçlu displeja aug ïjç labajç stappler. Teksta ievades reï ms Jut gçs teksta ievades (T9 reï ma) izmanto ana ParedzamÇ teksta ievade auj viegli ievad t vçrdus ar minimçlu tausti u spiedienu skaitu. Kad Japples spieïat tausti us, telefons saska Ç ar iek ïjo vçrdn cu sçk rçd t iespïjamçs rakstz mes. Ar katru jaunu pievienoto rakstz mi, vçrds mainçs, rçdot iespïjamçko variantu vçrdn cç. VÇrdn cç iespïjams ievietot ar jaunus vçrdus. 26

28 1. Atrodoties jut gçs teksta ievades reï mç, sçciet rakst t vçrdu, spieïot tausti us no l dz. Katra burta tausti u spiediet vienu reizi. Rakstot burtus, vçrds mainçs. Nepievïrsiet tam uzman bu, kamïr vçrds nav piln bç uzrakst ts. Ja vçrds pïc tç uzrakst anas joprojçm ir nepareizs, nospiediet navigçcijas tausti u uz leju, lai piek appletu citçm vçrda izvïlïm. Piemïrs. Nospiediet, lai uzrakst tu vçrdu Good. Nospiediet [navigçcijas tausti uz leju], lai uzrakst tu vçrdu Home. Ja vajadz gais vçrds nav redzams vçrdu izvïles sarakstç, pievienojiet to, izmantojot ABC reï mu. Jut gçs teksta ievades reï mç iespïjams izvïlïties valodu. Nospiediet kreiso izvïles tausti u [Iespïja], pïc tam izvïlieties T9 valodu. Nosakiet vïlamo valodu jut gajai teksta ievadei. Jut go teksta ievadi iespïjams izslïgt, izvïloties Izslïgt T9. Noklusïjuma iestat jums telefonç ir T9 ieslïgts. 2. Pirms vçrdu izdzïst vai main t, ievadiet to piln bç. 3. Katru vçrdu pabeidziet ar atstarpi, nospieïot tausti u. Lai izdzïstu burtus, nospiediet. Nospiediet un pieturiet, lai izdzïstu visu vçrdu. Piez me Lai izietu no teksta ievades reï ma, nesaglabçjot ievad to, nospiediet. Telefons atgriez sies gaid anas reï mç. ABC reï ma izmanto ana Lietojiet tausti us no l dz, lai ievad tu tekstu. 1. Nospiediet tausti u, uz kura attïlots vajadz gais burts: vienreiz, lai ievad tu pirmo burtu, divreiz, lai ievad tu otro burtu, un atbilsto i pçrïjos. 2. Lai ievad tu atstarpi, vienreiz nospiediet tausti u. Lai izdzïstu burtus, nospiediet tausti u. Nospiediet un pieturiet tausti u, lai dzïstu visu ievad to tekstu. VispÇrïjÇs funkcijas 27

29 VispÇrïjÇs funkcijas VispÇrïjÇs funkcijas Piez me Visu burtu un ciparu tausti u rakstz mes parçd tas tabulç. Tausti Rakstz mes to parçd ançs kçrt bç Aug ïjais reæistrs Apak ïjais reæistrs., /?! - : ' " /?! - : ' " AB C 2 a b c 2 D E F 3 d e f 3 G H I 4 g h i 4 J K L 5 j k l 5 M N O 6 m n o 6 P Q R S 7 p q r s 7 TU V 8 t u v 8 W X Y Z 9 w x y z 9 Atstarpe 0 Atstarpe (ciparu) reï ma izmanto ana ReÏ ms 123 auj ievad t zi as tekstç ciparus (piemïram, telefona numuru). Spiediet vajadz gajiem cipariem atbilsto os tausti us, pirms pçrslïgties atpaka uz attiec go teksta ievades reï mu. Kontakti Telefona numurus un tiem atbilsto us vçrdus iespïjams uzglabçt japplesu SIM kartes atmi Ç. TurklÇt telefona atmi Ç iespïjams uzglabçt l dz 1000 numuru un vçrdu. SIM kartes un telefona atmi u izvïlnï Kontakti izmanto viençdi. Iespïjas savienojuma laikç Japplesu telefons nodro ina vairçkas kontroles funkcijas, kuras var izmantot savienojuma laikç. Lai piek appletu m funkcijçm savienojuma laikç, nospiediet kreiso izvïles tausti u [Iespïjas]. 28

30 Savienojuma laikç TÇlru a ekrçnç parçd tç izvïlne savienojuma laikç at iras no noklusïjuma izvïlnes, kas ekrçnç redzama gaid anas reï mç, un tçs iespïjas ir aprakst tas tçlçk. Otra zvana veik ana Notieko Ç zvana laikç iespïjams veikt otru zvanu. Ievadiet otro numuru un nospiediet zvan anas tausti u. Kad tiek izveidots otrç zvana savienojums, pirmais zvans automçtiski tiek aizturïts. Otro numuru, kam vïlaties piezvan t, iespïjams iegapplet no tçlru u grçmatas. Nospiediet labo izvïles tausti u, pïc tam izvïlieties Meklït. Lai savienojuma laikç saglabçtu sastçd to numuru tçlru u grçmatç, nospiediet labo izvïles tausti u, pïc tam uzvïlieties Pievienot jaunu. PÇrslïg ançs starp divçm sarunçm Lai pçrslïgtos starp divçm sarunçm, nospiediet kreiso izvïles tausti u un izvïlieties Samain t. Atbildï ana uz iençko u zvanu Lai atbildïtu uz iençko u zvanu, kad zvana tçlrunis, vienkçr i nospiediet tausti u. Telefons spïj br dinçt par citu iençko u zvanu ar eso a savienojuma laikç. Ska run atskan to a signçls, un ekrçnç parçdçs informçcija par otro zvanu. iespïja, kas paz stama kç Zvana gaid ana, ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta t kls. Pla Çk par Ç reï ma ieslïg anu un izslïg anu lasiet noda Ç Zvana gaid ana (Izvïlne 7.4.5, 66. lpp.). Ja zvana gaid ana ir ieslïgta, japples varat aizturït pirmo zvanu un atbildït uz otro, nospieïot, vai ar, nospieïot kreiso izvïles tausti u un tad Aizturït un atbildït. Japples varat beigt pa reizïjo sarunu un atbildït uz gaido o zvanu, nospieïot kreiso izvïles tausti u un tad Beigt un atbildït. IenÇko a zvana atteik ana IenÇko u zvanu iespïjams atteikt bez atbildï anas uz to, vienkçr i nospieïot tausti u. Sarunas laikç iespïjams noraid t iençko o zvanu, nospieïot labo izvïles tausti u [Beigt] vai. Mikrofona izslïg ana Sarunas laikç iespïjams izslïgt mikrofonu, nospieïot [Izvïlne] un tad izvïloties Klusums. Mikrofonu var ieslïgt, izvïloties Ieslïgt mikrofonu. Kad telefonam ir izslïgts mikrofons, zvan tçjs nevar dzirdït Japples, bet Japples dzirdat zvan tçju. VispÇrïjÇs funkcijas 29

31 VispÇrïjÇs funkcijas VispÇrïjÇs funkcijas DTMF to u ieslïg ana savienojuma laikç Lai savienojuma laikç ieslïgtu DMTF to us, nospiediet kreiso izvïles tausti u, pïc tam izvïlieties Iesl. DTMF. DTMF to us var izslïgt tçdç pa Ç veidç. DTMF to i auj telefonam izmantot automçtisko telefoncentrçli. Konferences zvans Konferences zvana pakalpojums auj vienlaikus sarunçties ar vairçk nekç vienu zvan tçju, ja japplesu t kla operators nodro ina Çdu iespïju. Konferenci var noorganizït tikai tad, ja Jums jau ir viens akt vs zvans un viens aizturïts zvans, un abi zvani ir atbildïti. Kad konferences zvans ir izveidots, persona, kas ir organizïjusi konferences zvanu, zvan tçjus var pievienot, atvienot vai nodal t (t.i., zvani tiek atvienoti no konferences, taãu tiem saglabçjas savienojums ar Jums). s iespïjas ir pieejamas Zvanu izvïlnï. MaksimÇlais konferences zvana dal bnieku skaits ir pieci zvan tçji. Pïc konferences organizï anas japples kontrolïjat konferences zvanu, un tikai japples varat pievienot konferencei zvan tçjus. Otra zvana veik ana Notieko Ç zvana laikç iespïjams veikt otru zvanu. Ievadiet otro numuru un nospiediet tausti u. Kad tiek izveidots otrç zvana savienojums, pirmais zvans automçtiski tiek aizturïts. No viena zvana uz otru var pçrslïgties, nospieïot kreiso izvïles tausti u un tad izvïloties Samain t. Konferences zvana izveido ana Lai izveidotu konferences zvanu, aizturiet pa reizïjo zvanu, piespiediet kreiso izvïles tausti u un pïc tam izvïlieties Konference/Savienot visus. Konferences zvana aizturï ana Nospiediet kreiso izvïles tausti u un izvïlieties Konference/Aizturït visus. Aizturïta konferences zvana aktivizï ana Nospiediet kreiso izvïles tausti u un izvïlieties Konference/Savienot visus. Zvan tçju pievieno ana konferences zvanam Lai eso ajam konferences zvanam pievienotu jaunu dal bnieku, nospiediet kreiso izvïles tausti u un izvïlieties Konference/Savienot visus. 30

32 Konferences zvana dal bnieku parçd ana Lai tçlru a ekrçnç apskat tu zvan tçju numurus, kas piedalçs konferences zvanç, izmantojiet navigçcijas tausti us uz aug u/uz leju. PrivÇts zvans konferences laikç Lai varïtu privçti sarunçties ar kçdu no konferences zvana dal bniekiem, izceliet uz ekrçna tç zvan tçja numuru, ar kuru vïlaties runçt, tad nospiediet kreiso izvïles tausti u. Izvïloties Konference/PrivÇti, japples aizturat visus pçrïjos zvan tçjus. VispÇrïjÇs funkcijas Konferences zvana beig ana Uz ekrçna parçd to dal bnieku var atvienot no konferences, nospieïot tausti u. Lai izbeigtu konferences zvanu, nospiediet kreiso izvïles tausti u, pïc tam izvïlieties Konference/Beigt konferenci. NospieÏot kreiso izvïles tausti u un izvïloties Konference/Beigt konferenci, tiks pabeigti visi akt vie un aizturïtie zvani. 31

33 Izvïlnes struktapplera Izvïlnes struktapplera 1. Kontakti 1.1 Meklït 1.2 Pievienot jaunu 1.3 Zvan tçju grupas 1.4 ÅtrÇ numura sastçd ana 3. R ki 3.1 Izlase 3.2 ModinÇtÇjs 3.3 Bluetooth 3.4 Spïles un programmas 4. OrganizïtÇjs 4.1 KalendÇrs 4.2 AtgÇdne 5. Zi as 5.1 Jauna zi a 1.5 Savs numurs 1.6 Mana viz tkarte 3.5 Kalkulators 3.6 Konvertors 5.2 Iesappletne 5.3 Pastkast te 1.7 Iestat jumi 3.7 Pasaules laiks 5.4 Melnraksti 2. Zvanu arh vs 3.8 Diktofons 5.5 Izsappletne 2.1 Neatbildïtie zvani 3.9 SIM izvïlne 5.6 Noklaus ties balss pastu 2.2 Sa emtie zvani 5.7 Info zi a 2.3 Veiktie zvani 5.8 abloni 2.4 Visi zvani 5.9 Iestat jumi 2.5 Dzïst pïdïjos zvanus 2.6 Zvanu tarifs 2.7 GPRS informçcija 32

34 6. Kamera 7. Iestat jumi 7.1 Profili 7.2 Datums un laiks 7.3 Telefons 7.4 Zvan ana 7.5 Dro ba 7.6 T kls 7.7 Pievienot GPRS 7.8 Atmi as stçvoklis 7.9 Atjaunot iestat jumus 8. PÇrlappleks 8.1 SÇkums 8.2 GrÇmatz mes 8.3 Iet uz URL 8.4 Iestat jumi 9. Manas mapes 9.1 FotogrÇfijas 9.2 Bildes 9.3 Ska as 9.4 Spïles un programmas 9.5 Citi Izvïlnes struktapplera 33

35 Funkciju un iespïju izvïle Funkciju un iespïju izvïle Telefons piedçvç vairçkas funkcijas, kas auj to pielçgot Japplesu vajadz bçm. s funkcijas ir sakçrtotas izvïlnïs un apak izvïlnïs, kurçm var piek applet, izmantojot divus izvïles tausti us, kas apz mïti ar un. Katra izvïlne un apak izvïlne auj Jums aplapplekot un izmain t konkrïtçs funkcijas iestat jumus. Izvïles tausti u funkcijas var main ties atkar bç no pa reizïjç konteksta, jo displeja apak ïjç rindç virs katra tausti a tiek parçd ta tç pa reizïjç funkcija. Nospiediet kreiso izvïles tausti u, lai piek appletu pa reizïjai izvïlnei. Nospiediet labo izvïles tausti u, lai piek appletu Kontaktiem. 34

36 Kontakti Meklït Izvïlne Izvïlieties Meklït, nospieïot kreiso izvïles tausti u [Izvïlïties] vai OK. 2. Ja vïlaties rediæït, dzïst, kopït ierakstu vai kçdam ierakstam pievienot balsi, nospiediet kreiso izvïles tausti u [Iespïjas]. Bapples redzama Çda izvïlne. Piez me ÅtrÇ meklï ana iespïjama, ievadot pirmo meklïjamç vçrda burtu vai ciparu. Skat t deta as: Japples varat apskat t vçrda un numura simbolu. Dzïst: iespïjams dzïst ierakstu. Rakst t zi as: pïc tam kad esat atradu i vajadz go, uz izvïlïto numuru vai adresi varat nosapplet t szi u/multizi u vai e-pastu. Nosapplet t pa Bluetooth: izmantojot Bluetooth, iespïjams nosapplet t telefongrçmatas datus uz ier cïm, kas ir savietojamas ar Bluetooth. Labot: izmantojot navigçcijas tausti u, iespïjams labot vçrdu, numuru, grupu, rakstz mi un attïlu. Kopït telefonç: iespïjams kopït ierakstu no SIM kartes uz telefonu un no telefona uz SIM karti. Pie irt Çtro numuru: iespïjams ierakstam pie irt Çtro numuru. Galvenais numurs: iespïjams izvïlïties vienu no numuriem mobilo, mçjas, biroja, kuru izmantojat visbieïçk. Pïc tam noteikt, lai meklïjot tas tiktu parçd ts pirmais. Skat t zvan tçju grupas: lai iegappletu s kçku informçciju, skatiet (Izvïlne 1.3). Pievienot jaunu Izvïlne 1.2 Izmantojot o funkciju, Japples varat katalogç pievienot jaunu ierakstu. Telefona atmi Ç ietilpst 1000 numuru. SIM kartes atmi as ietilp ba ir atkar ga no mobilo sakaru operatora. Telefona atmi Ç Japples ar varat saglabçt vçrdu, kurç ir 40 rakstz mes, SIM kartï vçrdu, kurç ir 14 rakstz mes. Ierakstu skaits ir atkar gs no SIM parametriem. 1. Izvïlieties Pievienot jaunu, nospieïot kreiso izvïles tausti u [Labi]. 1. Izvïlieties atmi u, kurç vïlaties saglabçt: SIM vai Telefons. Kontakti 35

37 Kontakti Kontakti a. Ievadiet vçrdu, pïc tam Japples varat ievad t numuru, e-pasta adresi utt., izmantojot navigçcijas tausti u. b. Nospiediet [SaglabÇt]. c. Ierakstam var iestat t grupu, nospieïot,. d. Ierakstam var iestat t attïlu, nospieïot,. Zvan tçju grupas Izvïlne 1.3 Katrai grupai iespïjams pievienot 20 dal bniekus. Var izveidot pavisam 7 grupu sarakstus. Dal bnieku saraksts: parçda izvïlïtçs grupas dal bniekus. Grupas zvana signçls: auj pie irt grupai zvana signçlu, kas atskanïs, kad zvan s kçds no grupas dal bniekiem. Grupas ikona: auj izvïlïties ikonu, kas simbolizïs grupu. Pievienot dal bnieku: iespïjams pievienot jaunus grupas dal bniekus. KatrÇ grupç dal bnieku skaits nevar bapplet lielçks par 20. Izslïgt dal bnieku: iespïjams dzïst dal bnieku no grupas saraksta. Tomïr dal bnieka vçrds un numurs paliek telefona katalogç. PÇrdïvït: iespïjams main t grupas nosaukumu. No emt visus: auj dzïst visus grupas dal bniekus. ÅtrÇ numura sastçd ana Izvïlne 1.4 Japples varat pie irt jebkuru no tausti iem l dz kçdam tçlru u grçmatas ierakstam. Japples varat piezvan t attiec gajam numuram tie i, nospieïot o tausti u. 1. Vispirms gaid anas reï mç, nospieïot labo izvïles tausti u [VÇrdi], atveriet tçlru u grçmatu. 2. Ritiniet izvïlni l dz sada ai ÅtrÇ numura sastçd ana, tad nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. 3. Ja vïlaties pievienot Çtro numuru, izvïlieties (tuk s). Tad sameklïjiet tçlru u grçmatas ierakstu. 4. Kad numuram ir pie irta ÇtrÇ zvan ana, iespïjams ierakstu main t vai dzïst. Japples uz o numuru varat zvan t vai nosapplet t tam zi u. 36

38 Savs numurs Izvïlne 1.5 (Atkar bç no SIM kartes) Iespïjams SIM kartï saglabçt un pçrbaud t savu numuru. Mana viz tkarte Izvïlne 1.6 iespïja auj Jums izveidot savu viz tkarti ar vçrdu un mobilç telefona numuru. Lai izveidotu jaunu viz tkarti, nospiediet kreiso izvïles tausti u [Iespïjas] un ievadiet laukos informçciju. Iestat jumi Izvïlne Nospiediet labo izvïles tausti u [Kontakti] gaid anas reï mç. 2. Ritiniet izvïlni l dz sada ai Iestat jumi, tad nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. Noklusïjuma atmi a Ritiniet izvïlni l dz sada ai Noklusïjuma atmi a, tad nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. - Ja izvïlaties Vienmïr piepras t, pievienojot jaunu ierakstu, telefons jautçs, kur to saglabçt. - Ja izvïlaties SIM vai Telefons, telefons ierakstu saglabçs SIM kartï vai telefonç. Skat t iespïjas Ritiniet izvïlni l dz sada ai Skat t iespïjas, tad nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. - Tikai vçrds: iestatiet tçlru u grçmatas sarakstu, lai bappletu redzams tikai vçrds. - VÇrds un numurs: iestatiet tçlru u grçmatas sarakstu, lai bappletu redzams vçrds un numurs. - Ar attïlu: iestatiet tçlru u grçmatas sarakstu ar simbola informçciju un attïlu. Kopït/PÇrvietot visu Japples varat kopït/pçrvietot ierakstus no SIM kartes uz telefona atmi u un otrçdi. 1. Vispirms gaid anas reï mç, nospieïot labo izvïles tausti u [VÇrdi], atveriet tçlru u grçmatu. 2. Ritiniet izvïlni l dz Kopït/PÇrvietot visu, un tad nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi], lai ieietu ajç izvïlnï. No SIM uz tçlruni: iespïjams pçrkopït ierakstu no SIM kartes telefona atmi Ç. No tçlru a uz SIM: iespïjams pçrkopït ierakstu no telefona atmi as SIM kartï. Akt vç atmi a funkcija auj Jums redzït, cik daudz br vas un izmantotas vietas ir tçlru u grçmatç. Dzïst kontaktus Iespïjams dzïst visus ierakstus SIM kartï un telefonç. s funkcijas veik anai ir nepiecie ams dro bas kods. Kontakti 37

39 Kontakti Kontakti 1. Aizritiniet l dz izvïlei Dzïst kontaktus un tad nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. 1. Tad izvïlieties atmi u, kuru vïlaties dzïst, un nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. 1. Ievadiet dro bas kodu un nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi] vai labo izvïles tausti u [Atpaka ]. Pakalpojumu zvanu numuri Izmantojiet o funkciju, lai piek appletu t kla operatora nodro inçto pakalpojumu sarakstam (ja tos atbalsta SIM karte). 38

40 Zvanu arh vs Japples varat apskat t neatbildïtos, sa emtos un veiktos zvanus tikai tad, ja t kls pakalpojuma zonç nodro ina zvana l nijas identifikçciju. Numuru un vçrdu (ja ir) parçda kopç ar datumu un laiku, kad noticis zvans. Iespïjams apskat t ar zvan anas laikus. Neatbildïtie zvani Izvïlne 2.1 iespïja auj apskat t pïdïjos 10 neatbildïtos zvanus. Iespïjams ar : apskat t numuru, ja ir, piezvan t tam vai saglabçt KatalogÇ, pie irt numuram jaunu vçrdu un saglabçt KatalogÇ, nosapplet t im numuram szi u, izdzïst numuru no saraksta. Veiktie zvani Izvïlne 2.3 iespïja auj apskat t pïdïjos 20 izejo os zvanus (savienojums un mïæinçjums). Iespïjams ar : apskat t numuru, ja ir, piezvan t tam vai saglabçt KatalogÇ, pie irt numuram jaunu vçrdu un saglabçt KatalogÇ, nosapplet t im numuram szi u, izdzïst numuru no saraksta. Visi zvani Izvïlne 2.4 Iespïjams apskat t visu veikto un sa emto zvanu sarakstus. Zvanu arh vs Sa emtie zvani Izvïlne 2.2 iespïja auj apskat t pïdïjos 10 iençku os zvanus. Iespïjams ar : apskat t numuru, ja ir, piezvan t tam vai saglabçt KatalogÇ, pie irt numuram jaunu vçrdu un saglabçt KatalogÇ, nosapplet t im numuram szi u, izdzïst numuru no saraksta. 39

41 Zvanu arh vs Zvanu arh vs Dzïst pïdïjos zvanus Izvïlne 2.5 πauj dzïst Neatbildïto zvanu un Sa emto zvanu sarakstus. Japples varat vienlaikus dzïst Veikto zvanu un Visu zvanu sarakstus Zvanu tarifs Izvïlne 2.6 Zvana ilgums (Izvïlne 2.6.1) πauj apskat t sa emto un veikto zvanu ilgumu. Iespïjams ar dzïst o uzskaiti. PastÇv Çdas iespïjas: Pïdïjais zvans: pïdïjçs sarunas ilgums. Visi zvani: kopïjais veikto un sa emto zvanu ilgums kop taimera pïdïjçs dzï anas. Sa emtie zvani: iençku o zvanu ilgums. Veiktie zvani: izejo o zvanu ilgums. Dzïst visu: auj dzïst visu zvanu ilgumu, nospieïot kreiso izvïles tausti u [JÇ]. Iestat jumi (Izvïlne 2.6.3) (Atkar bç no SIM kartes) Iestat t tarifu: Japples varat iestat t valappletu un vien bas cenu. Sazinieties ar pakalpojumu nodro inçtçju, lai uzzinçtu izcenojumus. Lai ajç izvïlnï izvïlïtos valappletu vai vien bu, jçievada PIN2 kods. Iestat t kred tu: is t kla pakalpojums auj Jums ierobeïot zvanu izmaksas, nosakot limitus. Ja izvïlïsieties Las t, parçd sies atliku ais vien bu skaits. Ja izvïlïsieties Main t, Japples varïsiet main t kred ta lielumu. AutomÇtiska parçd ana: is t kla pakalpojums automçtiski parçda pïdïjçs sarunas izmaksas. Ja ir Ieslïgts, Japples redzïsiet pïdïjçs sarunas izmaksas uzreiz pïc tçs beig anas. Zvanu izmaksas (Izvïlne 2.6.2) Iespïjams kontrolït pïdïjçs un visu sarunu izmaksas, atlikumu, dzïst izmaksas. Lai dzïstu izmaksas, jçievada PIN2 kods. 40

42 GPRS informçcija Izvïlne 2.7 Iespïjams pçrbaud t t klç pçrraid to datu apjomu, izmantojot GPRS informçcijas iespïju. Papildus iespïjams redzït, cik ilgu laiku esat pavad jis tie saistes reï mç. Zvanu arh vs Zvana ilgums (Izvïlne 2.7.1) Iespïjams pçrbaud t PïdïjÇ zvana un Visu zvanu ilgumu. Iespïjams ar dzïst zvanu taimerus. Datu apjoms (Izvïlne 2.7.2) Japples varat pçrbaud t nosapplet to, sa emto un kopïjo datu apjomu, kç ar dzïst visu. 41

43 R ki R ki Izlase Izvïlne 3.1 iespïja auj pievienot savu izlasi jau eso ajam sarakstam. Kad esat izveidoju i savu izvïlni, Japples Çtri varat piek applet vïlamajai funkcijai gaid anas reï mç, nospieïot navigçcijas tausti u uz aug u. Piez me Atbildes izvïlne un jaunas zi as (skat t Izvïlne 5.1) jau ir iestat tas Japplesu Izlasï. ModinÇtÇjs Izvïlne 3.2 Iespïjams uzstçd t 5 modinçtçja laikus, kad tas zvan s. 1. Izvïlieties Ieslïgts un ievadiet vajadz go modinçtçja laiku. 2. Izvïlieties atkçrto anas periodu: Vienreiz, Pirmd. ~ Piektd., Pirmd. ~ Sestd., Katru dienu. 3. Izvïlieties signçla toni un nospiediet [Labi]. savienojums, kas auj to savienot ar savietojamçm Bluetooth austi Çm, datorprogrammçm u.c. Piez me Ja Japples izmantojat datora sinhronizçciju pa Bluetooth, iespïjama datu apmai a tikai ar tçlru u grçmatu. Sa emot datus no citas Bluetooth ier ces, telefons pieprasa apstiprinçjumu. Pïc pçrsapplet anas apstiprinç anas fails tiks kopïts Japplesu telefonç. Atbalsta DUN Bluetooth programmatappleru (Bluetooth rindas): WIDCOMM Bluetooth, kas paredzïta Windows 1.4 un 3.0. Sader gas ier ces (Izvïlne 3.3.1) Japples varat apskat t visas ier ces, kas ir savietojamas ar Bluetooth telefonu. Bluetooth Izvïlne 3.3 Bluetooth auj nodibinçt tie o bezvadu savienojumu starp savietojamçm portat vçm ier cïm, perifïrijas iekçrtçm un datoriem, kas atrodas pietiekami tuvç attçlumç. ajç telefonç ir iebapplevïts Bluetooth Piez me Savienojam bas problïmas dï daïas ier ces, iespïjams, neatbalst s o funkciju. 42

44 Br vroku ier ces (Izvïlne 3.3.2) Japples varat redzït br vroku ier ãu sarakstu, kuras ir savienojamas ar japplesu telefonu. Ieejot izvïlnï Sader gas ier ces vai Br vroku ier ces, Japples varat piek applet ÇdÇm iespïjçm Savienot/Atslïgt: auj savienoties ar sader gçm Bluetooth ier cïm. Pievienot jaunu: auj meklït jaunu Bluetooth ier ci un pievienot to Japplesu telefona sader go ier ãu sarakstam. Pie irt vçrdu: auj main t nosaukumu sader gai Bluetooth ier cei un telefona ekrçnç redzamo veidu. Iestat t kç at autu/iestat t kç neat autu: auj Jums iestat t at autu savienojumu ar citu Bluetooth ier ci. Ja Japples bieïi lietojat Bluetooth austi as ar savu telefonu, tad at auta savienojuma izveido ana noz mï, ka austi as automçtiski savienosies ar telefonu katru reizi, kad austi as tiks pieslïgtas. Visi pakalpojumi: auj skat t visus pakalpojumus, kurus atbalsta Bluetooth ier ce. Dzïst: dzï sader gu Bluetooth ier ci. Dzïst visu: dzï visas sader gçs Bluetooth ier ces Iestat jumi (Izvïlne 3.3.3) Japples varat pievienot jaunu ier ci, kas savietojama ar Bluetooth. Ja Jums jau ir pievienota ier ce, varat to sameklït pïc paroles ievad anas. Iestat t Bluetooth Japples varat aktivizït vai atcelt Bluetooth funkciju. Mana telefona redzam ba RÇda, vai Japplesu telefons bapples redzams citçs Bluetooth ier cïs. Mana telefona vçrds Bluetooth ier ci iespïjams nosaukt vçrdç. Noklusïjuma vçrds ir [LG] KG245. Spïles un programmas Izvïlne 3.4 ajç izvïlnï japples varat atrast no interneta lejuplçdïtos attïlus un ska as un iestat t tos par ekrçntapeti vai zvana melodiju. eit atrodas ar Java programmas. R ki 43

45 R ki R ki Spïles un vairçk (Izvïlne 3.4.1) Spïles pïc noklusïjuma ajç izvïlnï varat izmantot Japplesu telefonç uzstçd tçs Java lietojumprogrammas. Iespïjams spïlït vai lejupielçdït lietojumprogrammas vai iestat t savienojuma parametrus. LejupielÇdïtÇs lietojumprogrammas tiek sakçrtotas pa mapïm. Nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi], lai atvïrtu izvïlïto mapi vai palaistu vajadz go starpprogrammu. Kad esat izvïlïjies mapi, nospiediet [Iespïjas], un tad ir pieejamas vairçkas iespïjas redzamajçm apak izvïlnïm. Jauna mape: varat izveidot jaunu mapi. Atvïrt: redzamas saglabçtçs spïles. Piez me Japples nevarat pçrsaukt iepriek iestat tu mapi vai spïli. Java ir tehnoloæija, ko izstrçdçjis uz ïmums Sun Microsystems. L dz gi kç lejupielçdïjot Java Applet ar Netscape vai MS Internet Explorer pçrlapplekiem, Java MIDlet var lejuplçdït, izmantojot telefona WAP pieslïgumu. Atkar bç no pakalpojuma sniedzïja visas uz Java bçzïtas programmas, tçdas kç Java spïles, var lejupielçdït un lietot telefonç. Pïc lejupielçdï anas Java programmu var apskat t izvïlnï Spïles un vairçk, kur Japples varat tçs izvïlïties, lietot vai dzïst. Java programmu faila telefonç tiek saglabçtas.jad vai.jar formçtç. Piez me JAR formçts ir saspiestu Java programmu formçts, bet JAD fails ir apraksta fails, kurç ir visa nepiecie amç informçcija. T klç pirms lejupielçdï anas JAD failç iespïjams apskat t detalizïtu aprakstu. Bappledamas bçzïtas uz standarta valodu (J2ME), ne visas Java lietojumprogrammas ir savietojamas ar visiem tirdzniec bç eso ajiem mobilajiem telefoniem, jo daïçdos telefonu mode os var bapplet izmantotas specifiskas bibliotïkas. Çda programmatapplera var bapplet blo ïta vai pati ieslïgties, ja Java lietojumprogrammas, kas nav pa i izstrçdçtas konkrïtajam telefonam, uz kuru attiecas rokasgrçmata, ir lejupielçdïtas; tçpïc var bapplet nepiecie ams restartït telefonu. Mïs vïlamies uzsvïrt, ka Çdas problïmas rada lietojumprogrammu neatbilst ba un tas nav izstrçdçjuma defekts. UZMAN±BU! Telefona vidï var darbinçt tikai programmas, kas izstrçdçtas uz J2ME (Java 2 Micro Edition) bçzes. Uz J2SE (Java 2 Standard Edition) bçzïtas programmas darbosies tikai personçlç datora vidï. Profili Profils ir t kla informçcija, kas tiek izmantota, lai pieslïgtos internetam. Faktiski, lai lejupielçdïtu jaunas lietojumprogrammas, ir nepiecie ams WAP savienojums. 44

46 Kalkulators Izvïlne 3.5 TajÇ ir iek autas tçdas pamatfunkcijas kç +,, x, jeb Saskait ana, At em ana, ReizinÇ ana un Dal ana. TurklÇt Japples varat izmantot daïçdas kalkulatora funkcijas, piem., +/-. 1. Ievadiet skait us, spieïot ciparu tausti us. 2. Izmantojiet navigçcijas tausti u, lai izvïlïtos darb bas z mi. 3. Tad ievadiet ciparus. 4. Nospiediet tausti u OK, lai apskat tu rezultçtu. 5. Lai ievad tu decimçlda skaitli, nospiediet tausti u. NospieÏot tausti u, iespïjams ievad t.. 6. Lai izietu no izvïlnes Kalkulators, nospiediet labo izvïles tausti u [Atpaka ] Konvertors Izvïlne 3.6 funkcija auj konvertït daïçdas mïrvien bas tçdç vien bç, kçdç vïlaties. Var konvertït devi u veidu mïrvien bas, to vidapple: Garums, Laukums, Svars, Tilpums. 1. Japples varat izvïlïties kçdu no mïrvien bu tipiem, nospieïot tausti u [Vien ba]. 2. Izvïlieties vien bu, kuru vïlaties konvertït, nospieïot un. KonvertorÇ nav iespïjams ievad t simbolu Izvïlieties standarta vïrt bu, izmantojot,. Pasaules laiks Izvïlne 3.7 Iespïjams apskat t pulksteni pasaules lielçkajçs pilsïtçs. 1. Izvïlieties pilsïtu, kas atbilst Japplesu laika zonai, nospieïot navigçcijas tausti u uz aug u/uz leju/kreiso/labo. 2. Ja vïlaties gaid anas reï ma laiku main t uz izvïlïto, nospiediet kreiso izvïles tausti u [Iestat t]. Diktofons Izvïlne 3.8 funkcija auj ierakst t l dz 10 balss atgçdinçjumu, katra atgçdinçjuma ilgums ir l dz 15 sekundïm. Ieraksts (Izvïlne 3.8.1) Japples varat ierakst t balss atgçdinçjumu Diktofona izvïlnï. 1. Kad ir sçkta ierakst ana, parçdçs uzraksts Ieraksts un atliku ais laiks. R ki 45

47 R ki R ki 2. Ja vïlaties pabeigt ierakst anu, nospiediet kreiso izvïles tausti u [SaglabÇt]. 3. Ievadiet Balss atgçdinçjuma nosaukumu, nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. Skat t sarakstu (Izvïlne 3.8.2) TelefonÇ redzams balss atgçdinçjumu saraksts. Japples varat atska ot un dzïst ierakst to balss atgçdinçjumu. TurklÇt Japples varat nosapplet t multizi u vai e-pastu. SIM pakalpojumi Izvïlne 3.9 izvïlne ir atkar ga no SIM un t kla pakalpojumiem. 46

48 OrganizïtÇjs KalendÇrs Izvïlne 4.1 Ieejot ajç izvïlnï, parçdçs kalendçrs. EkrÇna aug pusï ir sada as datumam. Kad tiek nomain ts datums, kalendçrs tiks atjaunots saska Ç ar datumu. Konkrïtas dienas norçd anai tiek izmantots kvadrçtveida kursors. Ja kalendçrç ir redzams iez mïts datums, tas noz mï, ka ajç dienç ir ieraksts vai atgçdinçjums. funkcija pal dz atgçdinçt par Japplesu plçniem. Ja Japples piez mei iestat siet signçla toni, telefons to atska os. Lai main tu dienu, mïnesi un gadu. Tausti Katru gadu Katru mïnesi Katru nedï u Katru dienu Apraksts Pievienot jaunu (Izvïlne 4.1.1) πauj pievienot jaunu ierakstu un atgçdinçjumu izvïlïtajai dienai. Japples varat saglabçt 20 piez mes. Ievadiet tïmu un tad nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. Ievadiet atbilsto o informçciju sada Çs: Laiks, AtkÇrtot un SignÇls. Skat t (Izvïlne 4.1.2) Varat apskat t visus plçnus un atgçdinçjumus izvïlïtajai dienai. Izmantojiet,, lai apskat tu piez mju sarakstu. Ja piez mei ir uzstçd ts signçls, parçdçs modinçtçja ikona. Ja vïlaties piez mi apskat t s kçk, nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. Nospiediet kreiso izvïles tausti u [Iespïjas], lai dzïstu vai labotu izvïlïto ierakstu. OrganizïtÇjs Lai piek appletu tçlçkçm iespïjçm, plçnotçja reï mç nospiediet kreiso izvïles austi u [Iespïjas]. 47

49 OrganizïtÇjs OrganizïtÇjs Skat t visu (Izvïlne 4.1.3) ParÇda piez mes uz visu dienu. Ar navigçcijas tausti iem uz aug u/uz leju varat ritinçt piez mju sarakstu. Ja kçdu piez mi vïlaties apskat t s kçk, nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. Piez me Ja vïlaties main t teksta ievades reï mu, sec gi nospiediet tausti u. Dzïst iepriek ïjos (Izvïlne 4.1.4) Iespïjams dzïst iepriek ïjos plçnus, par kuriem jau esat sa ïmis atgçdinçjumu. Dzïst visu (Izvïlne 4.1.5) Iespïjams dzïst visas piez mes. AtgÇdne Izvïlne 4.2 AtgÇdnes funkcija auj br vi rakst t atgçdinçjumus (maksimçli 39 simboli). 1. Izvïlieties AtgÇdne, nospieïot kreiso izvïles tausti u [Labi]. 2. Ja ieraksts ir tuk s, nospiediet kreiso izvïles tausti u [Pievienot]. 3. Ievadiet atgçdinçjumu un tad nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi]. 48

50 Zi as Jauna zi a Izvïlne 5.1 ajç izvïlnï ir funkcijas, kas saist tas ar SMS (Short Message Service) jeb szi u, MMS (Multimedia Message Service) jeb multizi u, balss pastu, kç ar ar t kla pakalpojumu zi Çm. Rakst t szi u (Izvïlne 5.1.1) Japples varat rakst t un labot teksta szi as, pçrbaudot szi as lappu u skaitu. 1. NospieÏot kreiso izvïles tausti u [Labi], izvïlieties sada u Jauna zi a. 2. Ja vïlaties rakst t jaunu szi u, izvïlieties sada u Rakst t szi u. 3. Lai vienkçr otu teksta ievad anu, izmantojiet T9 reï mu. 4. Nospiediet [Ievietot], lai pievienotu papildu elementus. Ievietot Attïli: Japples varat ievietot telefonç eso os grafiskos attïlus vai citus attïlus, kas paredzïti pievieno anai szi Çm. Ska as: szi Çm iespïjams pievienot tçm pieejamçs ska as. Teksta abloni: varat izmantot telefonç eso os szi u teksta ablonus. Kontakti: varat papildinçt adre u grçmatu ar telefona numuriem vai e-pasta adresïm. Simboli: iespïjams pievienot speciçlos simbolus. Mana viz tkarte: szi ai iespïjams pievienot viz tkarti. 5. Ja vïlaties iestat t teksta iespïjas vai beigt teksta ievadi, nospiediet kreiso izvïles tausti u [Iespïjas]. Iespïjas Sapplet t: nosappleta szi as. 1. Ievadiet sa ïmïja numuru. 2. Nospiediet tausti u, lai pievienotu vairçkus adresçtus. 3. KatalogÇ iespïjams ievietot ar jaunus telefona numurus. 4. Nospiediet kreiso izvïles tausti u pïc numuru ievad anas. Visas szi as tiks automçtiski saglabçtas nosapplet to szi u mapï, ar ja nosapplet ana bapples neveiksm ga. SaglabÇt melnrakstos: saglabç zi u mapï Melnraksti. rifts: iespïjams izvïlïties rifta izmïru un stilu. KrÇsa: iespïjams izvïlïties priek plçna (teksta) un fona krçsu. Zi as 49

51 Zi as Zi as L dzinç ana: varat izvïlïties teksta izl dzinçjumu. Pievienot T9 vçrdn cai: iespïjams papildinçt vçrdn cu. izvïlne tiek parçd ta tikai tad, ja ir akt vs teksta ievades reï ms T9ABC/T9Abc /T9abc. T9 vçrdn cas valodas: izvïlieties valodu T9 ievades reï mam. T9 ievades reï mu iespïjams izslïgt, izvïloties Izslïgt T9. Iziet: ja szi as rakst anas laikç tiek nospiests tausti Iziet, Japples varat beigt rakst t szi u un atgriezties atpaka izvïlnï Zi as. Rakst tçs szi as teksts netiek saglabçts. Piez me Ja telefons atbalsta EMS 5. versiju, iespïjams nosapplet t krçsainus attïlus, ska as, teksta stilus u.tml. AdresÇts var ar nesa emt attïlus, ska as vai teksta stilus, ja vi a telefons neatbalsta Çdas iespïjas. 2. Ja vïlaties rakst t jaunu zi u, izvïlieties sada u Rakst t multizi u. 3. Iespïjams izveidot jaunu zi u vai izvïlïties kçdu no multizi u abloniem. 4. Nospiediet Ievietot, lai pievienotu attïlu, ska u, fotogrçfiju, kontaktu, simbolu, jaunu fotogrçfiju, jaunu ska u, teksta ablonu, savu viz tkarti. MaksimÇlais iespïjamais faila izmïrs, kçdu var ievietot multizi Ç, ir 100 Kb. Iespïjas Sapplet t: Japples varat nosapplet t multizi u vairçkiem adresçtiem vienlaikus, pie irt savai szi ai prioritçti vai ar nosapplet t to vïlçk. Piez me Visas szi as tiks automçtiski saglabçtas izsappletnes mapï, ar tad, ja nosapplet ana bapples neveiksm ga. Rakst t multizi u (Izvïlne 5.1.2) Japples varat rakst t un labot multizi u, pçrbaudot tçs lielumu. 1. NospieÏot kreiso izvïles tausti u [Labi], izvïlieties sada u Jauna zi a. Priek skat jums: iespïjams apskat t izveidotçs multizi as. 50

52 SaglabÇt: multizi as var saglabçt Melnrakstos vai KÇ ablonu. Pievienot slaidu: iespïjams pievienot slaidu pirms vai pïc pa reizïjç slaida. PÇriet uz slaidu: Japples varat pçriet uz iepriek ïjo vai nçkamo slaidu. Dzïst slaidu: pa reizïjos slaidus var izdzïst. Noteikt slaida formçtu - Iestat t taimeri: Japples varat iestat t taimeri slaidam, tekstam, attïlam un ska ai. - Main t tekstu un attïlu: Japples varat nomain t attïla un szi as teksta poz ciju. No emt vidi: slaidam iespïjams no emt attïlu vai ska u. iespïja tiek parçd ta tikai tad, ja ir pievienots kçds no pielikumiem. Pievienot T9 vçrdn cai: Japples varat papildinçt vçrdn cu. izvïlne tiek parçd ta tikai tad, ja ir akt vs T9ABC/T9Abc /T9abc teksta ievades reï ms. T9 vçrdn cas valodas: izvïlieties valodu T9 ievades reï mam. T9 ievades reï mu iespïjams izslïgt, izvïloties Izslïgt T9. Iziet: iespïjams atgriezties atpaka Zi u izvïlnï. Piez me Ja, veidojot multizi u, Japples pievienojat attïlu (50 K), ielçdes laiks bapples vismaz 10 sekundes. TurklÇt ielçdes laikç nedarbosies neviens tausti. Pïc 10 sekundïm varïsiet turpinçt rakst t multizi u. Rakst t e-pasta zi u (Izvïlne 5.1.3) Lai nosapplet tu/sa emtu e-pastu, Jums ir jçizveido e-pasta konts. 1. LaukÇ Kam un Kopija iespïjams ievad t ne vairçk kç 20 e-pasta adreses. Padoms. Lai ievad tu nospiediet un izvïlieties 2. Ierakstiet vïstules tematu un nospiediet OK. 3. Pïc e-pasta zi as uzrakst anas nospiediet kreiso izvïles tausti u [Iespïjas]. Atveras piek uve ÇdÇm iespïju izvïlïm. Sapplet t: nosappleta e-pasta zi u. Ievietot: Japples varat pievienot failus (teksta ablonu, telefona numuru, simbolu, viz tkarti). Labot lietotçjus: iespïjams rediæït sa ïmïjus. Zi as 51

53 Zi as Zi as Labot tïmu: iespïjams rediæït tematu. SaglabÇt melnrakstos: izvïlieties, lai saglabçtu zi u mapï Melnraksti. T9 valoda: izvïlieties valodu T9 ievades reï mam. T9 ievades reï mu iespïjams izslïgt, izvïloties Izslïgt T9. Iziet: izvïloties o iespïju zi as rakst anas laikç, iespïjams beigt zi as rakst anu un atgriezties iepriek ïjç izvïlnï. Rakst tçs zi as teksts netiek saglabçts. 4. Iespïjams pievienot failu, nospieïot labo izvïles tausti u [Pievienot]. MaksimÇlais izmïrs vienai nosapplet tai zi ai ar piesaistnïm ir 300 KB, un sa emtçs zi as maksimçlais lielums ir 100 KB. Gad jumç, ja ir sa emta zi a ar vairçk nekç 5 piesaistnïm, Japples sa emsiet tikai 5. DaÏas piesaistnes var bapplet parçd tas k appledaini. Iesappletne (Izvïlne 5.2) Sa emot zi u, ekrçnç parçdçs simbols. Zi as tiek saglabçtas mapï Iesappletne. Mapï Iesappletne katru zi u var atpaz t pïc ikonçm. Ikonu skaidrojumus skat t tabulç. Piez me KatrÇ e-pasta kontç iespïjams saglabçt ne vairçk kç 50 zi as (kopç tr s kontos 150). Mapï Iesappletne nevar saglabçt vairçk kç 30 zi as, Melnrakstu un Izsappletnes mapïs 5 zi as un mapï Nosapplet ts l dz 10 zi Çm. Ja mapïs Melnraksti, Izsappletne un Nosapplet ts vairs nav vietas, mïæinot saglabçt jaunu zi u kçdç no m mapïm, pirmç saglabçtç zi a tiks automçtiski izdzïsta. Ikona Ikonu norçd jumi Multizi a ±szi a SIM zi a Las ta multizi a Las ta szi a Push zi a Multizi a ar pazi ojumu 52

54 Ja telefonç redzams uzraksts Nav vietas SIM zi Çm, ir jçizdzï tikai Iesappletnï eso Çs SIM zi as. Ja telefonç redzams Nav vietas zi ai, Japples varat atbr vot vietu katrç arh vç, dzï ot zi as, pielikumus vai lietojumprogrammas. * SIM zi a SIM zi a tiek saglabçta tikai SIM kartï. o zi u iespïjams pçrvietot uz telefonu. Sa emot multizi u ar pazi ojumu, Jums ir jçgaida, kamïr zi a tiks lejupielçdïta un apstrçdçta. Lai las tu zi u, izvïlieties kçdu no zi Çm, nospieïot kreiso izvïles tausti u. Skat t: iespïjams apskat t sa emtçs zi as. Dzïst: iespïjams dzïst izvïlïto zi u. Atbildït: iespïjams atbildït sapplet tçjam. PÇrsapplet t: iespïjams pçrsapplet t izvïlïto zi u citiem adresçtiem. Atzvan t: iespïjams atzvan t sapplet tçjam. InformÇcija: Japples varat apskat t informçciju par sa emto zi u: sapplet tçja adrese, temats (tikai multizi Çm), zi as datums, laiks, veids un izmïrs. Dzïst visu: iespïjams dzïst visas zi as. Pastkast te Izvïlne 5.3 NonÇkot ajç izvïlnï, iespïjams iek applet attçlajç pastkast tï, lai izgappletu jaunu e-pasta zi u, vai iespïjams apskat t iepriek izgappletas e-pasta vïstules, nepiek applestot e-pasta serverim. Japples varat apskat t Iesappletni, Priek statu, Postvak UIT, Nosappletni. Iesappletnï iespïjams saglabçt 30 e-pasta zi as. Melnraksti Izvïlne 5.4 Izmantojot o izvïlni, iespïjams iepriek noteikt piecas multizi as, kuras Japples izmantojat visbieïçk. ajç izvïlnï redzams iepriek noteikto multizi u saraksts. PastÇv Çdas iespïjas. Skat t: redzamas multizi as. Labot: iespïjams labot izvïlïto zi u. Dzïst: dzï izvïlïto zi u. Skat t informçciju: varat apskat t zi as informçciju. Dzïst visu: dzï visas zi as, kas ir mapï. Zi as 53

55 Zi as Zi as Izsappletne Izvïlne 5.5 izvïlne auj apskat t zi u, kura tiks nosapplet ta, un vai nosapplet ana bijusi neveiksm ga. Kad zi a ir veiksm gi nosapplet ta, tç tiek pçrvietota uz izvïlni Nosapplet ts. Skat t: iespïjams apskat t zi u. PÇrsapplet t: iespïjams pçrsapplet t izvïlïto zi u citiem. Pïc zi as nosapplet anas, tç tiks pçrvietota uz izvïlni Nosapplet ts. Dzïst: dzï zi u. InformÇcija: iespïjams pçrbaud t informçciju par katru zi u. Dzïst visu: dzï visas zi as mapï Izsappletne. Noklaus ties balss pastu Izvïlne 5.6 Kad ir atvïrta izvïlne, vienkçr i nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi], lai noklaus tos balss pastu. Japples varat ar turït nospiestu tausti u gaid anas reï mç, lai noklaus tos balss zi u. Piez me Sa emot balss pastu, Japplesu telefonç ir redzama ikona un dzirdams signçls. S kçku informçciju par o pakalpojumu, kç ar to, kç pareizi noregulït telefonu, lappledzu, noskaidrojiet pie sava t kla pakalpojumu sniedzïja. Info zi a Izvïlne 5.7 (Atkar bç no t kla un abonï anas) Info zi as ir informçcijas pakalpojuma zi ojumi, kurus GSM nosappleta t kls. TÇs sniedz vispçrïju informçciju, piemïram, laika zi as, transporta satiksmes jaunumus, informçciju par taksometriem, aptiekçm, kç ar birïas zi as. Katram zi u veidam ir numurs, tçpïc Japples varat sazinçties ar pakalpojumu sniedzïju, kamïr ir ievad ts noteikts informçcijas numurs. Ja esat sa ïmis informçcijas pakalpojuma zi ojumu, ekrçnç parçdçs pazi ojums, ka sa emta jauna zi a, vai ar informçcijas pakalpojuma zi ojums tie i parçdçs ekrçnç. Lai gaid anas reï mç apskat tu zi u vïlreiz, sekojiet tçlçkajiem norçd jumiem. Las t (Izvïlne 5.7.1) 1. Ja esat sa ïmis info zi u un izvïlïjies Las t, lai apskat tu zi u, tç tiks parçd ta ekrçnç. Japples varat las t citu zi u, ritinot, vai [NÇkamais]. 2. Zi a bapples redzama, l dz tiks sasniegta cita. 54

56 Tïmas (Izvïlne 5.7.2) (Atkar bç no t kla un abonï anas) Pievienot jaunu: iespïjams pievienot info zi as numuru telefona atmi Ç ar tçs nosaukumu. Skat t sarakstu: iespïjams skat t info zi as numurus, kurus esat pievienoju i. Ja nospied siet [Iespïjas], varïsiet labot un dzïst pievienoto info zi as kategoriju. Akt vais saraksts: iespïjams izvïlïties info zi as numurus akt vajç sarakstç. Aktivizïjot informçcijas pakalpojuma numuru, Japples sa emsiet zi as, kas tiek sapplet tas no konkrïtç numura. Multivides abloni (Izvïlne 5.8.2) Pïc jaunu ablonu saglabç anas Japples varat izmantot Çdas iespïjas. Skat t: Japples varat apskat t multivides ablonus. Labot: Japples varat main t multivides ablonus. Pievienot jaunu: iespïjams pievienot jaunus multivides ablonus. Rakst t zi as: Japples varat izveidot un nosapplet t multizi u. Dzïst: Japples varat dzïst multivides ablonus. Dzïst visu: auj dzïst visas multizi as. Zi as abloni Izvïlne 5.8 Iestat jumi Izvïlne 5.9 Teksta abloni (Izvïlne 5.8.1) Japplesu telefonç ir pieejami 6 gatavi teksta abloni: Lappledzu, piezvani man. Es nokavï u. Bapple u tur Kur tu tagad esi? Esmu ce Ç. πoti steidzami. Lappledzu, sazinies ar mani. Es Tevi m lu. ±szi a (Izvïlne 5.9.1) Zi u veidi: Teksts, Balss, Fakss, Lapo ana, X.400, E-pasts, ERMES 55

57 Zi as Zi as Parasti zi as veids ir iestat ts kç Teksts. Japples varat pçrveidot tekstu citos formçtos. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzïju, lai uzzinçtu par s funkcijas pieejam bu. Der guma termi : is t kla pakalpojums auj Jums iestat t, cik ilgi szi as tiks uzglabçtas szi u centrç. PiegÇdes atskaite: ja iestat siet JÇ, bapples iespïjams pçrbaud t, vai Japplesu zi a ir nosapplet ta veiksm gi. Atbildes maksa: nosappletot zi u, tç auj sa ïmïjam atbildït un pievienot samaksu par atbildi Japplesu telefona rï inam. SMS centrs: ja vïlaties nosapplet t szi u, izmantojot o izvïlni, Japples varat sa emt SMS centra adresi. AutomÇtiska atjauno ana: izvïloties Ieslïgts, Japples automçtiski sa emsiet multivides zi as. Izvïloties Izslïgts, Japples iesappletnï sa emsiet tikai pazi ojumu, un tad Japples o pazi ojumu varat pçrbaud t. Izvïloties Tikai mçjas t kls, Japples sa emsiet multivides zi as atkar bç no mçjas t kla. T kla iestat jumi: ja esat izvïlïjies multizi u serveri, Japples varat iestat t URL multizi u serverim. At autie zi u tipi Personisks: personiska zi a. ReklÇmas: komerczi a. InformÇcija: nepiecie amç informçcija. Multizi a (Izvïlne 5.9.2) PrioritÇte: iespïjams izvïlïtajai zi ai iestat t prioritçti. Der guma termi : is t kla pakalpojums auj Jums iestat t, cik ilgi teksta zi as tiks uzglabçtas szi u centrç. PiegÇdes atskaite: ja ajç izvïlnï iestat siet JÇ, bapples iespïjams pçrbaud t, vai Japplesu zi a ir nosapplet ta veiksm gi. E-pasts (Izvïlne 5.9.3) izvïlne auj labot, dzïst vai pievienot e-pasta uzskaiti. 56

58 Profili (Izvïlne ) Profils ir t kla informçcija interneta pieslïgumam. Katram profilam ir Çda izvïlne: Iestat t pïc noklusïjuma Labot - Nosaukums: konta nosaukums. - LietotÇja ID: ievadiet savu e-pasta ID. - E-pasta adrese: ievadiet e-pasta adresi, ko Jums izsniedzis pakalpojuma sniedzïjs. - IenÇko o sapplet jumu serveris: ievadiet POP3 adresi un tç datora porta numuru, kas sa em Japplesu e-pastu. - IenÇko o sapplet jumu servera ID/Parole: ievadiet Japplesu e-pasta ID un paroli. - Izejo o sapplet jumu serveris: ievadiet SMTP adresi un tç datora porta numuru, kas nosappleta Japplesu e-pastu. - Izejo o sapplet jumu servera ID/Parole: ievadiet Japplesu e-pasta ID un paroli. - Piek uves punkts: izvïlieties piek uves punktu no saraksta. - Iespïjas AtstÇt zi ojumu server : izvïlieties JÇ, lai atstçtu zi ojumu server. Ievietot parakstu: izvïlieties JÇ, lai pievienotu japplesu parakstu e-pasta zi Çm. PÇrdïvït: auj main t nosaukumu Dzïst: dzï izvïlïto uzskaites ierakstu no saraksta. Piek uves punkts (Izvïlne ) Iespïjams labot piek uves punktus. DaÏiem operatoriem ir noklusïtie piek uves punkti, kas ir saglabçti telefona atmi Ç. Nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labot], lai atvïrtu izvïlni. Labot vçrdu: varat nomain t piek uves punkta nosaukumu. APN: ievadiet piek uves punkta APN. LietotÇja ID: ievadiet sava piek uves punkta lietotçja ID. Parole: ievadiet sava piek uves punkta paroli. Labot DNS: auj main t DNS. Balss pasta centrs (Izvïlne 5.9.4) Iespïjams sa emt balss pastu, ja Japplesu t kla pakalpojumu sniedzïjs nodro ina Çdu pakalpojumu. Sa emot jaunu balss zi u, ekrçnç paradçs simbols. S kçku informçciju par o pakalpojumu un to, kç pareizi noregulït telefonu, lappledzu, noskaidrojiet pie sava t kla pakalpojumu sniedzïja. Zi as 57

59 Zi as Zi as MÇjÇs: iespïjams noklaus ties balss pastu, izvïloties MÇjÇs. Viesabonï ana: pat esot Çrzemïs, var noklaus ties balss pastu, ja to atbalsta viesabonï anas operators. Push zi a (Izvïlne 5.9.6) Japples varat iestat t, vai sa emsiet Çdas zi as vai ne. Info zi a (Izvïlne 5.9.5) Sa emt JÇ: izvïloties o, Japplesu telefons sa ems info zi u pakalpojuma sapplet jumus. Nï: izvïloties o, Japplesu telefons vairs nesa ems info zi u pakalpojuma sapplet jumus. Br dinçt JÇ: telefons signalizïs par info zi as sa em anu. Nï: telefons nesignalizïs par info zi as sa em anu. Valodas Valodu iespïjams izvïlïties, nospieïot [Ieslïgt/Izslïgt]. Tad info zi a tiks parçd ta Japplesu izvïlïtçjç valodç. 58

60 Kamera Åtra piek uve fotokameras reï mam Japplesu multivides telefons ir apr kots ar vienkçr ai lieto anai paredzïtu iebapplevïto fotokameru, kas auj attïlus tapplel tïji uz emt, apskat t un koplietot ar draugiem un Æimeni. Uz emt attïlu ar atvïrtu telefonu 1. Nospiediet izvïlni Kamera, un ekrçns Çtri pçrveidosies par filmï anas skatu meklïtçju. Ja vïlaties piek applet ai izvïlnei tie i, nospiediet tausti u (fotokameras sçna tausti ). 2. Nospiediet labo izvïles tausti u, un Japples varïsiet apskat t attïlus, kas saglabçti telefonç. Izvïlnï Iespïjas Japples varat izvïlïties daïçdas funkcijas. Ja vïlaties apskat t s kçku informçciju par izvïlni Iespïjas, lappledzu, skatiet (Izvïlne 9.1). Piez me Japples varat kontrolït attïla izmïru, spilgtumu, krçsu un mïrogmai u, ieejot kameras iestat jumos. Tad, izmantojot navigçcijas tausti us un OK, salieciet vajadz gos iestat jumus. ReÏ ms: auj sec gi uz emt fotogrçfiju sïriju. Sïrijveida fotografï ana: 128x160, 320x240 Fotografï ana: 48x48, 128x160, 320x240, 640x480 Kadru uz ïmumi: 128x160 Pieejamie izmïra iestat jumi: Fotografï ana: 48x48, 128x160, 320x240, 640x480 Sïrijveida fotografï ana: 128x160, 320x240 Kadru uz ïmumi: 128x160 KvalitÇte: auj iestat t attïla kvalitçti NormÇla/Laba/πoti laba. AutomÇtiska saglabç ana: izvïloties Ieslïgts, iespïjams automçtiski saglabçt uz emtos attïlus. Albums: auj Jums apskat t telefonç saglabçtos fotoattïlus. Piez me ManÇ albumç Japples varat apskat t tikai tçs fotogrçfijas, kas uz emtas ar telefona kameru. Iziet: atgrieïas ekrçna reï mç, lai uz emtu fotoattïlus. Mïrogmai a: auj Jums ieslïgt mïrogmai as parametrus atkar bç no iz irtspïjas x1, x2, x3 un x4. Efekts: ir pieejami 3 iestat jumi: KrÇsains/Melnbalts/Sïpija. Kamera 59

61 Kamera Kamera Spilgtums: izmantojiet labo/kreiso navigçcijas tausti u, lai noregulïtu apgaismojumu. Iespïjams noregulït 5 apgaismo anas l me us: Taimeris: auj izvïlïties laika aizkavi (izslïgts, 3 sekundes, 5 sekundes). Pïc norçd tç laika telefons uz em fotogrçfiju. Zibspuldze: ja fotografïjat tum Ç apkçrtnï, auj ieslïgt zibspuldzi. Uz emt attïlu ar aizvïrtu telefonu 1. Nospiediet un turiet daïas sekundes tausti u [ ]. 2. Uz ÇrïjÇ displeja parçd sies saraksts. Fotografït: aktivizï fotografï anas reï mu. Gaisma: aktivizï zibspuldzi. Atpaka : atgrieïas iepriek ïjç izvïlnï. ±si nospiediet fotokameras tausti u, lai uz emtu fotogrçfiju. 60

62 Iestat jumi Japples varat izvïlïties Çdas izvïlnes pïc japplesu vajadz bçm: 1. Spiediet [Izvïlne] gaid anas reï mç. 2. Spiediet, lai ieietu Iestat jumos. Profili Izvïlne 7.1 Profilu izvïlnï Japples varat regulït un pielçgot telefona signçlus daïçdiem notikumiem, vidïm vai zvan tçju grupçm. Ir pieci iepriek iestat ti profili: Tikai vibrozvans, Klusi, Parastais, Ska i un Austi a. Katru profilu var personalizït. Nospiediet kreiso izvïles tausti u [Izvïlne] un, izmantojot navigçcijas tausti u uz aug u/uz leju, izvïlieties Profili. Aktivizït (Izvïlne 7.1.1) 1. ParÇdÇs profilu saraksts. 2. Ritinot cauri Profilu izvïlnei, atrodiet profilu, ko vïlaties aktivizït, un nospiediet kreiso izvïles tausti u [Labi] vai tausti u OK. 3. Pïc tam izvïlieties Aktivizït. Personificït (Izvïlne 7.1.2) Aizritiniet profilu sarakstu l dz vïlamajam profilam. Pïc kreisç izvïles tausti a vai OK tausti a nospie anas izvïlieties Personificït. Atveras profila iestat anas izvïlne. Iestatiet nepiecie amos parametrus. Zvana signçla tips: nosaka zvana signçla veidu iençko ajiem zvaniem. Zvana melodija: no saraksta izvïlas vïlamo zvana signçlu. SignÇla ska ums: nosaka zvana signçla ska umu. Zi as signçla tips: nosaka signçla veidu zi Çm. Zi as melodija: nosaka signçlu zi Çm. Tausti u to i: nosaka vïlamo tausti u signçlu. Tausti u ska ums: nosaka tausti u signçla ska umu. Atvïr anas ska a: auj iestat t atvïr anas ska as toni. Efektu ska as ska ums: nosaka efektu ska u ska umu. Ieslïg anas/izslïg anas ska ums: iestata signçla to a ska umu, kad telefonu ieslïdz/izslïdz. Iestat jumi 61

63 Iestat jumi Iestat jumi AutomÇtiskÇ atbilde: funkcija ir aktivïta tikai tad, ja telefonam pievieno br vroku ier ci. Izslïgts: telefons automçtiski neatbildïs uz iençko o zvanu. Pïc 5 sek.: telefons pïc 5 sekundïm atbildïs automçtiski. Pïc 10 sek.: telefons pïc 10 sekundïm atbildïs automçtiski. PÇrdïvït (Izvïlne 7.1.3) Japples varat pçrdïvït profilu, pie irot tam jebkuru nosaukumu. Datums un laiks Izvïlne 7.2 Iespïjams iestat t funkcijas, kas saist tas ar datumu un laiku. Datums (Izvïlne 7.2.1) Iestat t datumu Iespïjams ievad t pa reizïjo datumu. Datuma formçts Iespïjams iestat t datuma formçtu, piemïram, DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG, GGGG/MM/DD (D: Diena / M: Mïnesis / G: Gads). Piez me Nevar pçrdïvït profilus Tikai vibrozvans, Klusi un Austi a. 1. Lai izmain tu profila nosaukumu, aizritiniet sarakstu l dz profilam, nospiediet kreiso izvïles tausti u vai tausti u OK un izvïlieties PÇrdïvït. 2. Ierakstiet vïlamo vçrdu un nospiediet tausti u OK vai kreiso izvïles tausti u [Labi]. Laiks (Izvïlne 7.2.2) Iestat t laiku Iespïjams ievad t pa reizïjo laiku. Laika formçts Iespïjams iestat t laika formçtu kç 24 stundas vai 12 stundas. Displejs Izvïlne 7.3 Te iespïjams iestat t ar telefonu saist tçs funkcijas. 62

64 Displeja iestat jumi (Izvïlne 7.3.1) Iespïjams izvïlïties fona attïlu gaid anas reï mç. - Galvenais idro kristçlu displejs - Årïjais idro kristçlu displejs Noklusïjums Iespïjams izvïlïties ekrçntapetes attïlu vai animçciju, nospieïot,, vai. Mana mape Iespïjams izvïlïties attïlu vai animçciju kç tapeti. Izvïlnes stils: Japples varat izvïlïties 4 veidu krçsu shïmas T rs, Maigs, PilnkrÇsu un Kluss. Sveiciena teksts: izvïloties Ieslïgts, iespïjams labot tekstu, kas parçdçs gaid anas reï mç. Fona apgaismojums: iespïjams iestat t displeja apgaismojuma ilgumu. InformÇcijas logs: pirms atvïr anas iespïjams aplapplekot vajadz gçs izvïlnes pa reizïjo stçvokli. StÇvoklis tiek atspogu ots displeja lejasda Ç. T kla nosaukums: ja funkcija ir aktivizïta, galvenajç idro kristçlu displejç bapples redzams t kla nosaukums. Valoda (Izvïlne 7.3.2) Iespïjams main t valodu, kçdç ir redzams teksts telefonç. s izmai as ietekmïs ar valodas ievades reï mu. Zvan ana Izvïlne 7.4 Lai iençktu, nospiediet OK Iestat jumu izvïlnï. Zvana pçradresçcija (Izvïlne 7.4.1) Zvana pçradresçcijas pakalpojums auj pçradresït iençko os balss zvanus un datu zvanus uz citu numuru. S kçkai informçcijai sazinieties ar pakalpojumu sniedzïju. Visi balss zvani: pçradresï visus balss zvanus. Ja aiz emts: pçradresï balss zvanus, kad telefons ir aiz emts. Ja neatbild: pçradresï balss zvanus, uz kuriem neatbildat. Ja nav sasniedzams: pçradresï balss zvanus, kad telefons ir izslïgts vai atrodas Çrpus uztver anas zonas. Iestat jumi 63

65 Iestat jumi Iestat jumi Visi datu zvani: pçradresï visus zvanus uz numuru, kas savienots ar datoru. Visi faksa zvani: pçradresï visus zvanus uz numuru, kas savienots ar faksu. Atcelt visu: atce visus zvanu pçradresçcijas pakalpojumus. Apak izvïlnes PÇradresÇcijas izvïlnïs ir Çdas apak izvïlnes: Aktivizït: ieslïdz attiec go pakalpojumu. - Uz balss pasta centru: pçrsappleta uz zi u centru. funkcija nav redzama izvïlnïs Visi datu zvani un Visi faksa zvani. - Uz citu numuru: ievadiet numuru pçradresçcijai. - Uz izlases numuru: iespïjams apskat t piecus pïdïjos pçradresçcijas numurus. Atcelt: izslïdz attiec go pakalpojumu. Skat t statusu: redzams attiec gç pakalpojuma stçvoklis. AutomÇtiskais atbildïtçjs (Izvïlne 7.4.2) iet Japples varat iestat t savam telefonam automçtisko atbildes reï mu atbilsto i apkçrtïjai videi. Piez me Lai reæistrïtu savu profilu, Jums nepiecie ams saglabçt to divas reizes. Profilam jçbapplet identiskam ar iepriek ïjo. Izslïgts: varat inaktivït atbildï anas reï mu. Parastais: iespïjams noregulït parasto automçtiskç atbildïtçja reï mu. Tik ançs: iespïjams noregulït automçtiskç atbildïtçja Tik ançs reï mu. Brauk ana: iespïjams noregulït automçtiskç atbildïtçja Brauk anas reï mu. 1., 2. lietotçja definïtais: Japples varat ierakst t savu automçtiskçs atbildes tekstu. 64

66 Apak izvïlnes Aktivizït πauj aktivizït izvïlïto automçtiskç atbildïtçja reï mu. Klaus ties balss ce vedi πauj Jums noklaus ties pa reiz izvïlïto automçtisko atbildi. Ierakst t jaunu balss ce vedi πauj Jums ierakst t jaunu 15 sekunïu ilgu balss sveicienu, izvïloties LietotÇja definïto izvïlni. SaglabÇt Iespïjams saglabçt telefona numuru no ierakst tajiem balss zi ojumiem. Rakst t szi u Japples varat nosapplet t teksta szi u zvan tçjam, kas ir atstçjis balss zi ojumu. Rakst t multizi u Japples varat nosapplet t multizi u zvan tçjam, kas ir atstçjis balss zi ojumu. Iestat jumi Ierakst tç zi a ParÇda ierakst to zi ojumu sarakstu ar ierakst tçja vçrdu un ieraksta laiku ekrçna apak ïjç da Ç. Atska ot Japples varat noklaus ties ierakst tos balss zi ojumus. Dzïst Japples varat dzïst noklaus tos balss zi ojumus. Zvans Iespïjams atzvan t zvan tçjam, kas ir atstçjis balss zi ojumu, lietojot o funkciju. Zvan anas laiks πauj Jums iestat t laiku, kad tiks aktivizïts automçtiskç atbildïtçja reï ms. Pïc 1 zvana Pïc 1 zvana telefons aktivizïs automçtiskç atbildïtçja reï mu. Pïc 3 zvaniem Pïc 3 zvaniem telefons aktivizïs automçtiskç atbildïtçja reï mu. Pïc 5 zvaniem Pïc 5 zvaniem telefons aktivizïs automçtiskç atbildïtçja reï mu. 65

67 Iestat jumi Iestat jumi Atbildes reï ms (Izvïlne 7.4.3) Atverot tçlruni: iestatot o izvïlni, Japples sa emsiet iençko o zvanu, tikai atverot telefonu. Jebkur tausti : iestatot o izvïlni, Japples sa emsiet zvanu, nospieïot jebkuru tausti u, iz emot [Beigt]. Tikai zvan anas tausti : iestatot o izvïlni, Japples sa emsiet zvanu, nospieïot tikai tausti u [Sapplet t]. Atcelt: ja izvïlïsieties Atcelt, Japples nevarïsiet pie emt gaido o (sa emto) zvanu. Skat t statusu: redzams Zvana gaid anas stçvoklis. Minappletes atgçdinçjums (Izvïlne 7.4.6) Izvïloties Ieslïgts, varïsiet kontrolït sarunas ilgumu, jo savienojuma laikç katru minappleti atskanïs signçls. Sava numura nosapplet ana (Izvïlne 7.4.4) (Atkar bç no t kla un abonï anas) Ieslïgts: iespïjams nosapplet t savu telefona numuru citam adresçtam. Japplesu telefona numurs bapples redzams sa ïmïja telefonç. Izslïgts: Japplesu telefona numurs nebapples redzams. T kla noteikts: iestatot o izvïlni, Japples varïsiet nosapplet t savu telefona numuru atkar bç no divu l niju pakalpojuma, piemïram, 1. vai 2. l nija. Zvana gaid ana (Izvïlne 7.4.5) (Atkar bç no t kla) Aktivizït: ja izvïlïsieties Aktivizït, Japples varïsiet pie emt gaido o (sa emto) zvanu. AutomÇtiska zvana atkçrto ana (Izvïlne 7.4.7) Ieslïgts: ja funkcija ir aktivizïta, telefons automçtiski mïæinçs atkçrtot zvanu, ja sçkotnïjais mïæinçjums izveidot savienojumu nav izdevies. Izslïgts: Japplesu telefons nemïæinçs atkçrtot zvanu, ja sçkotnïjais mïæinçjums izveidot savienojumu nav izdevies. Dro ba Izvïlne 7.5 PIN koda piepras jums (Izvïlne 7.5.1) ajç izvïlnï iespïjams iestat t telefonu tç, lai tas piepras tu Japplesu SIM kartes PIN kodu, kad telefons tiek ieslïgts. Ja funkcija ir aktivizïta, Jums piepras s ievad t PIN kodu. 66

68 1. Izvïlieties PIN koda piepras jumu Dro bas iestat jumu izvïlnï un tad nospiediet tausti u [Labi]. 2. Iestatiet Ieslïgt/Izslïgt. 3. Ja vïlaties main t iestat jumu, nepiecie ams ievad t PIN kodu, kad ieslïdzat telefonu. 4. Ja PIN kods ievad ts nepareizi vairçk nekç 3 reizes, tas tiek blo ïts. Ja PIN kods ir blo ïts, Jums jçievada PUK kods. 5. PUK kodu dr kst ievad t 10 reizes. Ievadot nepareizu PUK kodu vairçk nekç 10 reizes, telefonu nav iespïjams atblo ït. Tad Jums bapples jçsazinçs ar pakalpojumu sniedzïju. TÇlru a blo ï ana (Izvïlne 7.5.2) Japples varat izmantot dro bas kodu, lai telefonu neizmantotu nepiedero as personas. Ieslïdzot telefonu, tiks piepras ts dro bas kods, ja telefona blo ï ana bapples iestat ta uz Ieslïdzot. Noklusïtais dro bas kods ir Ja telefona blo ï ana ir iestat ta uz Mainot SIM, Japplesu telefons piepras s dro bas kodu, tikai mainot SIM karti. Zvanu liegumi (Izvïlne 7.5.3) Zvanu liegumu pakalpojums ne auj no Japplesu telefona veikt vai sa emt noteiktas kategorijas zvanus. ai funkcijai ir nepiecie ama parole. Japples varat apskat t Çdas apak izvïlnes: Visi izejo ie zvani: lieguma pakalpojums visiem izejo ajiem zvaniem. Starptautiskie: lieguma pakalpojums visiem izejo ajiem starptautiskajiem zvaniem. Starptautiskie, ja viesabonï ana: lieguma pakalpojums visiem izejo ajiem starptautiskajiem zvaniem, iz emot mçjas t klu. Visi iençko ie: lieguma pakalpojums visiem iençko ajiem zvaniem. IenÇko ie, ja viesabonï ana: lieguma pakalpojums visiem iençko ajiem zvaniem, izmantojot viesabonï anu. Atcelt visu: iespïjams atcelt visus lieguma pakalpojumus. Main t paroli: iespïjams main t Zvanu lieguma pakalpojumu paroli. Iestat jumi 67

69 Iestat jumi Iestat jumi Apak izvïlnes: Aktivizït: auj piepras t t klam ieslïgt zvanu ierobeïojumus. Atcelt: izslïdz izvïlïto zvana ierobeïojumu. Skat t statusu: iespïjams apskat t, vai zvani ir blo ïti. Fiksïta numura sastçd ana (Izvïlne 7.5.4) (Atkar bç no SIM kartes) Iespïjams ierobeïot izejo os zvanus uz izvïlïtiem telefona numuriem. Numuri ir aizsargçti ar Japplesu PIN2 kodu. Ieslïgt: varat ierobeïot izejo os zvanus uz izvïlïtajiem telefona numuriem. Izslïgt: varat atcelt fiksïtçs zvan anas funkciju. Numuru saraksts: varat apskat t numuru sarakstu, kas saglabçts kç Fiksïtie zvan anas numuri. Main t kodus (Izvïlne 7.5.5) PIN noz mï Person gais identifikçcijas numurs, kas nepiedero Çm personçm ne auj izmantot Japplesu telefonu. Iespïjams main t piek uves kodus: Dro bas kods, PIN kods, PIN2 kods. 1. Ja vïlaties main t Dro bas kodu/pin1/pin2 kodu, ievadiet Japplesu eso o kodu, tad piespiediet [Labi]. 2. Ievadiet jauno Dro bas kodu/pin/pin2 kodu un apstipriniet tos. T kls Izvïlne 7.6 Iespïjams izvïlïties t klu, kas tiks reæistrïts automçtiski vai manuçli. Parasti t kla izvïle ir iestat ta uz AutomÇtisko reï mu. T kla izvïle (Izvïlne 7.6.1) Japples varat izvïlïties t klu automçtiski vai manuçli. AutomÇtiski Izmantojiet, lai iestat tu tçlruni automçtiski meklït un izvïlïties kçdu no mobilo sakaru t kliem, kas pieejami japplesu reæionç. Izvïloties AutomÇtiski, telefons tiks iestat ts automçtiski ar tad, ja tas tiks izslïgts un ieslïgts. 68

70 ManuÇli Ja vajadz go t klu no saraksta gribat izvïlïties manuçli, iespïjams aktivizït o funkciju. Ja, manuçli izvïloties t klu, zappled savienojums ar to, tçlrunis atska os k appledas signçlu un lapplegs vïlreiz izvïlïties t klu. Izvïlïtajam t klam jçbapplet viesabonï anas l gumam ar Japplesu mçjas t klu. TÇlrunis auj jums izvïlïties citu t klu, ja nespïj piek applet sçkotnïji izvïlïtajam t klam. Vïlamais Iespïjams noteikt vïlamo t klu sarakstu, un telefons mïæinçs pieslïgties pirmajam t klam sarakstç pirms pieslïg ançs citam t klam. ajç sarakstç ir iek auti iepriek noteikti zinçmi t kli. Diapazona izvïle (Izvïlne 7.6.2) Japples varat izvïlïties t kla veidu. Pievienot GPRS Izvïlne 7.7 Iespïjams iestat t GPRS pakalpojumu atkar bç no daïçdçm situçcijçm. Ieslïdzot (Izvïlne 7.7.1) Ja izvïlaties Ieslïdzot un atrodaties t klç, kas atbalsta GPRS, tçlrunis uzreiz piek applest GPRS t klam un szi as tiks nosapplet tas, izmantojot GPRS. Ar akt va datu pake u pçrraide, piemïram, multivides zi ojuma nosapplet ana un sa em ana, Çdi notiek ÇtrÇk. Kad vajadz gs (Izvïlne 7.7.2) Ja izvïlaties Kad vajadz gs, tçlrunis izmantos GPRS savienojumu tikai tad, ja sçkat programmu vai darb bu, kam nepiecie ams GPRS. GPRS savienojums tiek slïgts tad, kad tas vairs nav nepiecie ams nevienai darb bai. Iestat jumi EGSM/DCS Atkar bç no t kla situçcijas Japples varat izvïlïties EGSM/DCS. Tikai PCS Atkar bç no t kla situçcijas Japples varat izvïlïties PCS. 69

71 Iestat jumi Iestat jumi Atmi as statuss Izvïlne 7.8 Iespïjams pçrbaud t br vo vietu un izmantoto atmi u katrç arh vç, iek ïjç atmi Ç, multivides atmi Ç. Iespïjams iet uz katra arh va izvïlni. Atjaunot iestat jumus Izvïlne 7.9 Iespïjams atjaunot visus raïotçja iestat jumus. Jums bapples vajadz gs Dro bas kods, lai aktivizïtu o funkciju. 70

72 PÇrlappleks Iespïjams piek applet daïçdiem WAP (bezvadu lietojumu protokola) pakalpojumiem, piemïram, bankas operçcijçm, zi Çm, laika prognozei un informçcijai par lidojumiem. ie pakalpojumi ir speciçli izstrçdçti mobilajiem telefoniem, un tos nodro ina WAP pakalpojumu sniedzïji. Sazinieties ar Japplesu t kla operatoru un/vai pakalpojumu sniedzïju, kura pakalpojumus vïlaties izmantot, lai uzzinçtu par WAP pakalpojumu pieejam bu, to cençm un tarifiem. Pakalpojumu sniedzïjs sniegs ar instrukcijas par to, kç izmantot vi a pakalpojumus. Pïc pieslïg ançs pakalpojumam atveras mçjas lapa. MÇjas lapas saturs ir atkar gs no pakalpojumu sniedzïja. Lai izietu no pçrlappleka, nospiediet tausti u. Telefons atgriez sies iepriek ïjç izvïlnï. NavigÇcija ar WAP pçrlappleku Japples varat sïrfot pa internetu, izmantojot telefona tausti us vai WAP pçrlappleka izvïlni. Telefona tausti u izmanto ana Atrodoties internetç, telefona tausti i funkcionï citçdi nekç telefona reï mç. Tausti Apraksts Ritina pa vienai satura zonas rindai. AtgrieÏas iepriek ïjç lappusï. Kalpo iespïju izvïlei un apstiprina darb bas. WAP pçrlappleka izvïlnes lieto ana Atrodoties mobilajç t mekl, pastçv vairçkas izvïlnes iespïjas. Piez me WAP pçrlappleka izvïlnes var bapplet daïçdas atkar bç no Japplesu pçrlappleka versijas. SÇkums Izvïlne 8.1 Atver sçkumlapu. MÇjas lapa ir vietne, kas noteikta akt vajç profilç. Ja nebapplesiet to noteicis akt vajç profilç, to noteiks pakalpojumu sniedzïjs. PÇrlappleks 71

73 PÇrlappleks PÇrlappleks GrÇmatz mes Izvïlne 8.2 izvïlne auj Jums saglabçt bieïçk lietoto interneta viet u adreses (URL), lai vïlçk bappletu vieglçk tçm piek applet. Japplesu telefonç ir daïas iepriek instalïtas grçmatz mes, tçs nav iespïjams izdzïst. Lai izveidotu grçmatz mi 1. Nospiediet kreiso izvïles tausti u [Iespïjas]. 2. Izvïlieties Pievienot jaunu, tad nospiediet tausti u OK. 3. Ievadiet vajadz go URL, tç nosaukumu un nospiediet tausti u OK. Padoms Lietojiet tausti u un, lai ievad tu simbolus. Lai ievad tu., nospiediet. Pïc tam kad esat izvïlïju ies grçmatz mi, ir pieejamas Çdas iespïjas. Pieslïgties: pieslïdzas izvïlïtajai grçmatz mei. Pievienot jaunu: jaunas grçmatz mes pievieno ana. Labot: Japples varat rediæït URL un/vai izvïlïtçs grçmatz mes nosaukumu. Dzïst: dzï izvïlïto grçmatz mi. Dzïst visu: dzï visas grçmatz mes. Iet uz URL Izvïlne 8.3 Japples varat pieslïgties uzreiz vajadz gajai vietnei. Ievadiet atbilsto o URL, tad nospiediet tausti u OK. Iestat jumi Izvïlne 8.4 Iespïjams iestat t profilu, ke atmi u, s kdatni un dro bu, kas saist ta ar interneta pakalpojumu. Profili (Izvïlne 8.4.1) Profils ir t kla informçcija, kas tiek izmantota, lai pieslïgtos internetam. DaÏiem operatoriem ir noklusïtie profili, kas ir saglabçti telefona atmi Ç. Noklusïtos profilus nav iespïjams pçrsaukt. Katram profilam ir Çdas apak izvïlnes: Aktivizït: aktivizï izvïlïto profilu. Iestat jumi: izmanto, lai labotu un main tu izvïlïta profila WAP iestat jumus. - MÇjas lapa: is iestat jums auj Jums ievad t vietnes adresi (URL), kuru vïlaties izmantot par sçkumlapu. Jums nav jçievada adreses norçde pirms katras URL, jo WAP pçrlappleks tçs pievieno automçtiski. - Nesïjs: japples varat iestat t nesïja datu pakalpojumu. 72

74 1 Dati 2 GPRS - Datu iestat jumi: parçdçs tikai tad, kad Datu iestat jumi ir iestat ti kç nesïjs/pakalpojums. Zvana numurs: ievadiet telefona numuru, uz kuru jçzvana, lai piek appletu Japplesu WAP vçrtejai. LietotÇja ID: nosaka lietotçja identitçti Japplesu iezvanpieejas serverim (bet ne WAP vçrtejai). Parole: paroli pieprasa Japplesu iezvanpieejas serveris (bet ne WAP vçrteja), lai Japples identificïtu. Zvana tips: izvïlieties datu zvana tipu analogais vai digitçlais (ISDN). Kavï ançs laiks: jums ir jçievada taimauta periods. Pïc tç ievad anas, ja dati netiek ievad ti vai pçrsapplet ti, WAP navigçcijas serviss nebapples pieejams. - GPRS iestat jumi: Ç pakalpojuma iestat jumi ir pieejami tikai tad, ja par nesïja pakalpojumu ir izvïlïts GPRS. APN: ievadiet GPRS APN. LietotÇja ID: nosaka lietotçja identitçti Japplesu APN server. Parole: parole, ko pieprasa Japplesu APN serveris. - Starpniekservera iestat jumi Starpniekserveris: aktivizï vai atce starpniekserveri. IP adrese: ievadiet Japplesu piek uves starpniekservera IP adresi. Pieslïgvietas numurs: ievadiet starpniekservera portu. - DNS iestat jumi PrimÇrais serveris: ievadiet Japplesu piek uves primçrç DNS servera IP adresi. SekundÇrais serveris: ievadiet Japplesu piek uves sekundçrç DNS servera IP adresi. PÇrdïvït: iespïjams main t profila nosaukumu. Dzïst: dzï izvïlïto profilu no saraksta. Pievienot jaunu: iespïjams pievienot jaunu profilu. PÇrlappleks 73

75 PÇrlappleks PÇrlappleks Ke atmi a (Izvïlne 8.4.2) InformÇcija vai izmantotie pakalpojumi tiek saglabçti telefona ke atmi Ç. S kdatnes (Izvïlne 8.4.3) InformÇcija vai izmantotie pakalpojumi tiek saglabçti telefona ke atmi Ç. Dro ba (Izvïlne 8.4.6) ParÇda eso o sertifikçtu sarakstu. Institapplecija: iespïjams apskat t sertifikçtu sarakstu, kas saglabçts Japplesu telefonç. Personisks: iespïjams apskat t person gos sertifikçtus, kas saglabçti Japplesu telefonç. Izt r t ke atmi u (Izvïlne 8.4.4) Dzï visu ke atmi as saturu. Piez me Ke atmi a ir buferatmi a, kas tiek izmantota datu pagaidu uzglabç anai. Dzïst s kdatnes (Izvïlne 8.4.5) Dzï visu s kdatnïs saglabçto informçciju. 74

76 Manas mapes FotogrÇfijas Izvïlne 9.1 Attïlu var apskat t un nosapplet t. TurklÇt iespïjams logu iestat t kç fonu. Visi attïli (Izvïlne 9.1.1) Iespïjams apskat t visus attïlus pïc kçrtas. Iespïjas VairÇki attïli: ekrçnç iespïjams apskat t l dz 9 s ktïliem. Rakst t e-pasta zi u: iespïjams nosapplet t attïlu pa e-pastu. Rakst t multizi u: attïlu iespïjams nosapplet t kç multizi u. Nosapplet t pa Bluetooth: attïlu iespïjams nosapplet t, izmantojot Bluetooth. Iestat t par tapeti: attïlu iespïjams izmantot kç ekrçntapeti. Dzïst: attïlu var dzïst. Labot nosaukumu: iespïjams main t attïla nosaukumu. Skat t informçciju: iespïjams apskat t informçciju par attïlu nosaukums, izmïrs, datums un laiks, kad attïls uz emts. Aizsardz ba: iespïjams attïlam liegt iespïju nejau i to izdzïst ajç izvïlnï. Parastie attïli (Izvïlne 9.1.2) Japples varat apskat t visus attïlus, iz emot ietvara un telefongrçmatas. TurklÇt Jums ir pieejamas tçdas pa as iespïjas kç izvïlnï Visi attïli (9.1.1). Kataloga attïli (Izvïlne 9.1.3) Iespïjams apskat t visus kataloga attïlus. Iestat t par tapeti: attïlu iespïjams izmantot kç ekrçntapeti. Dzïst: attïlu var dzïst. Labot nosaukumu: iespïjams main t attïla nosaukumu. Skat t informçciju: iespïjams apskat t informçciju par attïlu nosaukums, izmïrs, datums un laiks, kad attïls uz emts. Aizsardz ba: iespïjams attïlam liegt iespïju nejau i to izdzïst ajç izvïlnï. Dzïst visu (Izvïlne 9.1.4) Dzïst visus failus sarakstç. Manas mapes 75

77 Manas mapes Manas mapes Bildes Izvïlne 9.2 Japples varat ievietot multivides albumç telefonç eso os standarta attïlus vai lejupielçdïtos attïlus, kas paredzïti pievieno anai szi Çm. Iespïjas Rakst t zi u: no t kla lejupielçdïtos attïlus var sapplet t ar szi u. os attïlus var izmanot szi Ç, multizi Ç un e-pastç. Nosapplet t pa Bluetooth: no t kla lejupielçdïto attïlu var sapplet t, izmantojot Bluetooth. Ska as Izvïlne 9.3 Japples varat ievietot multivides albumç telefonç eso Çs standarta ska as vai lejupielçdïtçs ska as, kas paredzïtas pievieno anai szi Çm. Ieraksts (Izvïlne 9.3.2) Izvïloties balss ierakstu, iespïjams lietot Çdas iespïjas: Rakst t multizi u/rakst t e-pastu: saglabçtu ska u var sapplet t ar multizi u vai pa e-pastu. Nosapplet t pa Bluetooth: iespïjams ierakst to ska u nosapplet t, izmantojot Bluetooth. Dzïst: iespïjams izdzïst ska u. PÇrdïvït: auj pçrsaukt jebkuru uzvïlïto ska u. MP3 melodijas (Izvïlne 9.3.3) Japples varat izmantot MP3 melodijas kç zvana signçlu. Iespïjas Iestat t par zvana signçlu: pa reiz izvïlïto MP3 ska u var noteikt par zvana toni. Standarta ska as (Izvïlne 9.3.1) Iespïjas Iestat t par zvana signçlu: pa reiz izvïlïto ska u var noteikt par zvana toni. Rakst t szi u: no t kla lejupielçdïto ska u var sapplet t kç szi u, multizi u vai pa e-pastu. Nosapplet t pa Bluetooth: no t kla lejupielçdïto ska u var sapplet t, izmantojot Bluetooth. 76

78 LejupielÇdïtÇ (Izvïlne 9.3.4) Izvïloties ska as, kas lejupielçdïtas no t kla, tçs var izmantot, lai iestat tu par zvana signçlu utt. Spïles un programmas Izvïlne 9.4 ajç izvïlnï varat izmantot Japplesu telefonç uzstçd tçs Java lietojumprogrammas. Iespïjams spïlït vai lejupielçdït lietojumprogrammas, vai iestat t savienojuma parametrus. izvïlne savienos ar [Izvïlni 3.4]. Manas mapes Citi Izvïlne 9.5 ajç izvïlnï redzami faili, kurus nevar atska ot un apskat t. Japples varat izmantot Çdas iespïjas: Dzïst: iespïjams dzïst failu no saraksta. Nosapplet t pa Bluetooth: nosappletiet izvïlïto failu uz citu ier ci, izmantojot Bluetooth. 77

79 Piederumi Piederumi Japplesu telefonam ir pieejami daïçdi piederumi. s iespïjas varat izmantot atbilsto i person gajçm sakaru vajadz bçm. Standarta akumulators Datu kabelis/kompaktdisks Japples varat pievienot savu telefonu datoram, lai pçrsapplet tu datus. Br vroku ier ce πauj izmantot telefona br vroku iespïjas. Ietver austi u un mikrofonu. Ce ojuma adapters uzlçdes ier ce auj uzlçdït akumulatoru, kad esat prom no mçjçm vai biroja. Piez me Vienmïr izmantojiet tikai oriæinçlos LG piederumus. PretïjÇ gad jumç tas var anulït Japplesu telefona garantiju. DaÏÇdos reæionos piederumi var bapplet at ir gi. Lappledzu, sazinieties ar reæionçlo pakalpojumu sniedzïju vai aæentu, lai precizïtu informçciju. 78

80 Tehniskie dati VispÇrïjie IzstrÇdÇjuma nosaukums: KG245 Sistïma: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 EkspluatÇcijas temperatapplera Maks.: +55 C Min.: -10 C Tehniskie dati 79

81

82 KG245 Priklausomai nuo programinës árangos ypatybiø ir mobiliojo ryðio operatoriaus teikiamø paslaugø, ðios naudojimo instrukcijø knygelës turinys gali ðiek tiek skirtis nuo telefono. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Atitarnavusio aparato utilizavimas 1. Ðis þenklelis ant aparato, vaizduojantis perbrauktà ðiukðliø konteinerá, reiðkia, kad gaminiui taikoma Europos Sàjungos direktyva 2002/96/EC. 2. Elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi bûti utilizuojami ne kartu su buitinëmis atliekomis, o vietiniø valdþios organø numatytuose specialiuose antriniø þaliavø surinkimo punktuose. 3. Tinkamai utilizuojant atitarnavusià buities technikà, galima iðvengti þalingo poveikio aplinkai ir þmoniø sveikatai. 4. Norëdami gauti iðsamesnës informacijos apie atitarnavusios technikos utilizavimà, kreipkitës á miesto administracijà, atliekø utilizavimo tarnybà, arba á parduotuvæ, kurioje ásigijote ðá gaminá.

83 Turinys Turinys 2 Áþanga 6 Jûsø saugumui 7 Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklës 8 KG245 modelio ypatybës 12 Telefono dalys Ekrane atvaizduojama informacija 16 Eksploatavimo pradþia 18 SIM kortelës ir telefono baterijos ádëjimas Baterijos ákrovimas 19 Adapterio atjungimas 20 Kreipties kodai 22 Bendrosios telefono funkcijos 24 Paskambinimas ir atsiliepimas á skambuèius Garso stiprumo reguliavimas Atsiliepimas á skambutá 25 Teksto ávedimas Telefonø knygelë 28 Meniu funkcijos pokalbio metu Daugiaðalis pokalbis arba konferencija 30 Meniu struktûra 32 Funkcijø ir nuostatø pasirinkimas 34 Telefonø knygelë (Contacts) 35 Ieðkoti (Search) traukti naujà (Add new) Abonentø grupës (Caller groups) 36 Greitasis rinkimas (Speed dials) Savo numeris (Own number) 37 Mano vizitinë kortelë (My business card) Nustatymai (Settings) Skambuèiø registras (Call register) 39 Praleisti skambuèiai (Missed calls) Priimti skambuèiai (Received calls) Rinkti numeriai (Dialled calls) Visi skambuèiai (All calls) Iðtrinti paskutinius skambuèius (Delete recent calls) Iðlaidos pokalbiams (Call charges) Pokalbiø trukmë (Call duration) Pokalbiø kainà (Call costs) Nustatymai (Settings) GPRS informacija (GPRS information) 41 Pokalbiø trukmë (Call duration) Duomenø kiekis (Data volumes)

84 Priemonës (Tools) 42 Mëgstamiausieji dalykai (Favourites) Þadintuvas (Alarm clock) Bluetooth sàsaja (Bluetooth) Suporuoti átaisai (Paired devices) Laisvø rankø áranga (Handsfree devices) Nustatymai (Settings) Þaidimai ir programos (Games & Apps) Þaidimai ir kitkas (Games & more) 44 Skaièiuoklë (Calculator) 45 Matavimo vienetø konvertavimas (Unit converter) Pasaulio laikas (World time) Diktofonas (Voice recorder) Áraðyti (Record) Perþiûrëti sàraðà (View list) 46 SIM paslaugos (SIM services) Uþraðinë (Organiser) 47 Kalendorius (Calendar) Ieðkoti (Search) Átraukti naujà (Add new) Perþiûrëti (View) Perþiûrëti visus (View all) 48 Iðtrinti praëjusá (Delete past) Iðtrinti visus (Delete all) Priminimai (Memo) Þinutë (Message) 49 Nauja þinutë (New message) Raðyti tekstinæ þinutæ (Write Text message) Raðyti MMS þinutæ (Write multimedia message) 50 Raðyti elektroninio paðto þinutæ (Write ) 51 Gautos þinutës (Inbox) 52 Paðto dëþutë (Mailbox) 53 Juodraðèiai (Drafts) Siunèiamos þinutës (Outbox) 54 Perklausyti balso paðtà (Listen to voice mail) Informacinë þinutë (Info message) 54 Skaityti (Read) Temos (Topics) Ðablonai (Templates) Tekstiniai ðablonai (Text templates) MMS þinuèiø ðablonai (Multimedia templates) Nustatymai (Settings) 56 Tekstinë þinutë (Text message) MMS þinutë (Multimedia message) Elektroninis paðtas ( ) 57 Balso paðto centras (Voice mail center 58 Informacinë þinutës (Info messages) Nuorodos þinutës (Push messages) Fotoaparatas (Camera) 59 3Turinys

85 Turinys Turinys 4 Nustatymai (Settings) 61 Profiliai (Profiles) Aktyvuoti (Activate) Suasmeninti (Personalise) Pervardinti (Rename) 62 Data ir laikas (Date & Time) Data (Date) Laikrodis (Time) Telefono parametrai (Headset) Rodymo parametrai (Display settings) 63 Kalba (Language) Skambuèiø parametrai (Call) Skambuèiø peradresavimas (Call divert) Autoatsakiklis (Answering phone)64 Atsiliepimo bûdas (Answer mode) 66 Numerio siuntimas (Send my number) Skambuèio laukimas (Call waiting) Minutinis priminimas (Minute minder) Automatiðkas prisiskambinimas (Auto redial) Apsaugos parametrai (Security) 66 PIN kodo reikalavimas (PIN code request) Telefono blokavimas (Handset lock) 67 Skambuèiø blokavimas (Call barring) Fiksuoti numeriai (Fixed dial number) 68 Pakeisti kodus (Change codes) Tinklas (Network) Tinklo pasirinkimas (Network selection) Diapazono pasirinkimas (Band selection) 69 GPRS parametrai (GPRS attach) Ájungiant telefonà (Switch on) Prireikus (When needed) Atminties bûsena (Memory status) 70 Atstatyti parametrus (Reset settings) Narðyklë (Browser) 71 Namø tinklalapis (Home) Þymelës (Bookmarks) 72 Eiti URL adresu (Go to URL) Nustatymai (Settings) Profiliai (Profiles) Laikinoji atmintis (Cache) 73 Slapukai (Cookie) 74 Iðvalyti laikinàjà atmintá (Clear cache) Iðtrinti slapukus (Clear cookie) Saugumo sertifikatai (Security)

86 Mano medþiaga (My stuff) 75 Nuotraukos (Photos) Visos nuotraukos (All pictures) Bendrosios nuotraukos (General pictures) Telefonø knygelës nuotraukos (Phonebook pictures) Paveikslëliai (Images) Garsai (Sounds) Balso komentarai (Voice records)76 MP3 skambuèio melodija (MP3 ringtone) Parsisiustieji (Downloaded) Þaidimai ir programos (Games & Apps) Kitkas (Others) Priedai 78 Techniniai duomenys 79 5Turinys

87 Áþanga Áþanga Sveikiname jus, ásigijus modernø ir kompaktiðkà mobiliojo ryðio telefonà KG245, pritaikytà dirbti su paþangiausiomis skaitmeninëmis mobiliojo ryðio technologijomis. Ðioje naudojimo instrukcijø knygelëje pateikta svarbios informacijos apie ðio telefono naudojimà ir valdymà. Ádëmiai perskaitykite visà ðià informacijà, kad galëtumëte optimaliai iðnaudoti visas telefono galimybes, bei iðvengtumëte jo sugadinimo ar netinkamo naudojimo. Bet kokie ðioje knygelëje neaprobuoti telefono pakeitimai gali tapti teisës á ðios árangos garantiná aptarnavimà praradimo prieþastimi. 6

88 Jûsø saugumui Perskaitykite ðias paprastas taisykles. Ðiø taisykliø nepaisymas gali kelti pavojø arba prieðtarauti ástatymams. Daugiau iðsamesnës informacijos yra pateikta ðioje knygelëje. Áspëjimas B Lëktuvuose mobilieji telefonai turi bûti visà laikà iðjungti. B Nelaikykite telefono rankoje vairuodami. B Nesinaudokite telefonu degalinëse, arti degalø rezervuarø, chemijos gamyklose, o taip pat vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. B Kad bûtø uþtikrintas jûsø saugumas, naudokite TIK ORIGINALIAS LG baterijas ir kroviklius. B Nelieskite telefono ðlapiomis rankomis kai jis yra ákraunamas. Prieðingu atveju galima patirti elektros smûgá arba sugadinti telefonà. B Laikykite telefonà saugioje vietoje, kur jo negalëtø pasiekti vaikai. Telefono aparate yra maþø detaliø, kurios, patekusios á vaiko organizmà, gali tapti uþdusimo prieþastimi. Perspëjimas B Iðjunkite telefonà vietose, kur to reikalauja atskiri ástatymai. Pavyzdþiui, nesinaudokite savuoju telefonu ligoninëse, nes jis gali trukdyti jautrios medicinos aparatûros darbui. B Prisiskambinti pagalbos telefonu gali pavykti ne visuose mobiliojo ryðio tinkluose. Todël jûs neturëtumëte nelaimës atveju pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu. B Siekdami iðvengti telefono sugadinimo, naudokite tik ORIGINALIUS priedus. B Visi radijo siøstuvai gali trukdyti netoli esanèios elektroninës aparatûros darbui. Nedideli trukdþiai gali daryti poveiká televizoriø, radijo imtuvø, asmeniniø kompiuteriø ir kitos aparatûros funkcionavimui. B Baterijos turi bûti utilizuojamos remiantis atitinkamais aplinkosaugos ástatymais. B Neardykite telefono arba baterijos. Jûsø saugumui 7

89 Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklës Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklës 8 Informacija apie radijo bangø spinduliuotës poveiká ir santykiná absorbcijos rodiklá (SAR) Ðis mobiliojo telefono modelis KG245 buvo pagamintas taip, kad atitiktø galiojanèius saugumo reikalavimus, keliamus radijo bangø spinduliuotës poveikiui. Ðie reikalavimai yra pagrásti mokslininkø rekomendacijomis, kuriose numatyta pakankama saugumo atsarga, uþtikrinanti visø asmenø saugumà, nepaisant jø amþiaus ir sveikatos bûklës. B Ávertinant radijo bangø spinduliuotës poveiká, yra naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu, arba SAR. Santykinio absorbcijos rodiklio (SAR) matavimai yra atliekami taikant standartinæ metodikà, kai mobilusis telefonas siunèia radijo bangas didþiausiu sertifikuotu galingumu visuose naudojamuose daþniø ruoþuose. B Nors ir gali bûti skirtumø tarp ávairiø LG telefonø modeliø SAR lygio, taèiau visi ðie telefonai yra pagaminti taip, kad atitiktø reikalavimus, keliamus radijo bangø spinduliuotës poveikiui. B SAR rodiklio riba, kurià rekomenduoja Tarptautinë apsaugos nuo nejonizuojanèios spinduliuotës komisija (ICNIRP), yra 2 W/kg vidutiniðkai deðimèiai (10) gramø kûno audiniø. B Didþiausia ðio modelio telefono SAR rodiklio reikðmë, iðmatuota laboratorijoje DASY3 laikant telefonà prie ausies, yra 0,122 W/kg (10 g). Elgesys su telefonu ir jo prieþiûra ÁSPËJIMAS! Naudokite tik tokias baterijas, kroviklá ir priedus, kurie yra numatyti ðiam konkreèiam telefono modeliui. Naudojant bet kokius kitokius priedus, galima prarasti teisæ á telefono garantiná aptarnavimà, o taip pat tai gali kelti pavojø. B Neardykite ðio aparato. Prireikus telefonà taisyti, atiduokite já kvalifikuotam serviso centro specialistui. B Telefonà laikykite toliau nuo elektros prietaisø, tokiø kaip televizorius, radijo imtuvas ar asmeninis kompiuteris. B Telefonas turi bûti laikomas toliau nuo karðèio ðaltiniø, tokiø kaip ðildymo radiatoriai ar viryklës. B Nenumeskite telefono ant þemës. B Pasirûpinkite, kad telefono neveiktø vibracija ar smûgiai. B Apvyniojus telefonà plëvele arba vinilo aplanku, gali bûti paþeista korpuso apdaila. B Aparato valymui nenaudokite kenksmingø chemikalø (kaip antai, alkoholio, benzino, skiediklio ir pan.) arba indø ploviklio. B Saugokite ðá aparatà nuo tirðtø dûmø ar dulkiø.

90 B Nelaikykite telefono kartu su kredito kortelëmis arba transporto bilietais; telefonas gali paveikti magnetinëje juostelëje áraðytà informacijà. B Nebraiþykite ekrano aðtriais daiktais; prieðingu atveju telefonas gali bûti sugadintas. B Pasirûpinkite, kad ant telefono nepatektø vandens ar drëgmës. B Tokiais priedais, kaip ausinë, naudokitës atsargiai. Be reikalo nelieskite telefono antenos. B Jei jûs ádësite ðá telefonà á kiðenæ ar krepðá neuþdengæ maitinimo kabelio kiðtuko lizdo angos, metaliniai daiktai (tokie kaip monetos, sàvarþëlës, pieðtukas) gali trumpai sujungti telefono lizdus. Visuomet uþdenkite lizdo angà, kai prie telefono nesate prijungæ maitinimo kabelio. B Niekuomet nedëkite savo mobiliojo telefono á mikrobangø krosnelæ, nes gali sprogti baterija. B Telefonà ir jo priedus taisyti privalëtø tik turintis tam ágaliojimus personalas. Netinkamai sutaisius telefonà, jis gali kelti pavojø, o taip pat gali bûti prarasta teisë á garantiná aptarnavimà. B Nesinaudokite telefonu jei yra paþeista jo antena. Jei paþeista antena prisilies prie odos, ji gali sukelti nedidelá nudeginimà. Kreipkitës á ágaliotàjá LG serviso centrà, kad jo specialistai pakeistø antenà. B Ant telefono priklijuotame lipduke pateikiama svarbios informacijos vartotojui. Nenuplëðkite ðio lipduko. Efektyvus telefono naudojimas Norëdami telefonu naudotis optimaliai, su maþiausiomis energijos sànaudomis: B Laikykite telefonà taip, kaip ir kalbëdami bet kokiu kitu telefonu. Kalbëdami tiesiai á mikrofonà, laikykite antenà virð savo peties, nukreiptà aukðtyn. Jei antena yra iðtraukiama/átraukiama, pokalbio metu jà reikia iðtraukti. B Naudodamiesi telefonu, nesuimkite antenos. Jei jûs suimsite antenà, tai gali daryti neigiamà átakà ryðio kokybei, o taip pat telefonas gali veikti didesniu galingumu nei reikia, ir dël to sumaþës pokalbio bei darbo budëjimo reþimu trukmë. B Jei jûsø telefone yra infraraudonøjø spinduliø sàsaja, niekuomet nenukreipkite infraraudonøjø spinduliø á kieno nors akis. Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklës 9

91 Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklës Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklës 10 Elektroniniai prietaisai Visi mobilieji telefonai gali skleisti trukdþius, daranèius átakà kitos árangos darbui. B Nepapraðæ leidimo, nesinaudokite savo mobiliuoju telefonu arti medicinos árangos. Nelaikykite telefono greta ðirdies stimuliatoriaus, pavyzdþiui, krûtinës srityje esanèioje kiðenëje. B Mobilieji telefonai gali trukdyti kai kuriø klausos aparatø darbui. B Nedideli trukdþiai gali daryti poveiká televizoriø, radijo imtuvø, asmeniniø kompiuteriø ir kitos aparatûros funkcionavimui. Eismo saugumas Naudodamiesi telefonu vietovëse, kuriose vairuojate automobilá, laikykitës ðiose vietovëse galiojanèiø ástatymø ir taisykliø. B Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami automobilá. B Sutelkite visà dëmesá á vairavimà. B Jei ámanoma, naudokitës laisvø rankø áranga. B Jei to reikalauja eismo sàlygos, prieð skambindami arba atsiliepdami á skambutá pasitraukite ið vaþiuojamosios dalies ir sustabdykite automobilá. B Radijo daþnio spinduliuotë gali trikdyti kai kuriø jûsø motorinës transporto priemonës elektroniniø sistemø, tokiø kaip stereofoninë aparatûra arba saugumo áranga, darbà. B Jei jûsø automobilyje yra árengtos saugos oro pagalvës, nedëkite ant jø stacionarios ar neðiojamosios bevielio ryðio árangos. Sugedus ðiai árangai, tai gali tapti sunkaus suþalojimo prieþastimi. Sprogdinimo darbø zona Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vietose, kur vyksta sprogdinimo darbai. Laikykitës apribojimø, o taip pat paisykite visø nurodymø bei taisykliø. Potencialiai sprogi atmosfera B Nesinaudokite mobiliuoju telefonu degalø pildymo vietose. Taip pat nesinaudokite telefonu greta degalø arba chemikalø talpyklø. B Neperveþkite ir nelaikykite degiø dujø, skysèiø ar sprogiø medþiagø jûsø automobilio skyrelyje, kuriame laikomas mobilusis telefonas ir jo priedai.

92 Lëktuvuose Bevielio ryðio prietaisai gali sutrikdyti lëktuvo sistemø darbà. B Iðjunkite savo mobiløjá telefonà prieð álipdami á bet koká lëktuvà. B Be águlos leidimo nesinaudokite telefonu net ir ant þemës. Informacija apie baterijas ir elgesys su jomis B Prieð ákraunant baterijà, jums nereikia jos iðkrauti iki galo. Skirtingai nuo kitø baterijø, ðiame telefone naudojamai baterijai nëra bûdingas atminties efektas, galintis pabloginti jos charakteristikas. B Naudokite tik LG baterijas ir kroviklius. LG krovikliai yra sukurti taip, kad baterijos tarnautø maksimaliai ilgai. B Neardykite baterijø bloko, o taip pat nesujunkite tarpusavyje baterijos kontaktø. B Pasirûpinkite, kad metaliniai baterijos kontaktai visà laikà bûtø ðvarûs. B Pakeiskite baterijà, jei ji nebetiekia pakankamai energijos. Iki tol, kol baterijø blokà prireikia pakeisti, já galima ákrauti ðimtus kartø. B Jei baterija nebuvo naudojama ilgà laikà, ið naujo ákraukite baterijà, kad atsistatytø jos talpa. B Nelaikykite baterijø kroviklio vietoje, kur krenta tiesioginiai saulës spinduliai, o taip pat nesinaudokite krovikliu labai drëgnoje vietoje, kaip antai, vonios kambaryje. B Nepalikite baterijos labai karðtoje arba ðaltoje vietoje, nes dël to gali pablogëti baterijos charakteristikos. Mobiliojo ryðio tinklo paslaugos B Kai kurios ðioje knygelëje apraðytos paslaugos ir funkcijos priklauso nuo mobiliojo ryðio paslaugø teikëjo, o taip pat nuo ðiø paslaugø uþsisakymo. Todël gali bûti pasiekiami ne visi jûsø mobiliojo telefono meniu. Apie galimybæ uþsisakyti ávairias paslaugas teiraukitës savo mobiliojo ryðio operatoriaus. Saugaus ir efektyvaus naudojimo taisyklës 11

93 KG245 modelio ypatybës KG245 modelio ypatybës Telefono dalys 1. Ausinë 2. Pagrindinis skystøjø kristalø ekranas B Virðuje: Signalo stiprumas, baterijos bûklë ir ávairios funkcijos B Apaèioje: Pasirinkimo klaviðø indikacija 3. Raidiniai-skaitmeniniai klaviðai B Budëjimo reþimu: Ávedami renkami telefono numeriai. Laikant nuspaustus: - Tarptautiniai skambuèiai - Iðkvieèiamas balso paðto centro meniu Nuo iki - Greitojo rinkimo numeriai - Fotografavimo reþimu suaktyvinamas laikmatis - Fotografavimo reþimu ájungiama blykstë B Teksto ávedimo reþimu: Ávedami skaièiai ir raidës 4. Mikrofonas 12

94 5. Ðoniniai klaviðai B Budëjimo reþimu (atlenktas): Klaviðø signalø garsumas B Budëjimo reþimu (uþlenktas): Ájungiamas ekranëlio apðvietimas BIðkvietus meniu: Sklaidymas á virðø/á apaèià B Pokalbio metu: Ausinës garso stiprumas 6. Ðoninis fotoaparato klaviðas 7. Fotoaparato objektyvas 8. Blykstë 9. Iðorinis skystøjø kristalø ekranëlis KG245 modelio ypatybës 13

95 KG245 modelio ypatybës KG245 modelio Pasirinkimo klaviðai B Ðie klaviðai atlieka funkcijas, nurodytas skystøjø kristalø ekrano apaèioje. # Patvirtinimo klaviðas $ Fotoaparato meniu iðkvietimo klaviðas! Sklaidymo klaviðai B Budëjimo reþimu: Trumpai: Mëgstamiausiøjø dalykø sàraðas Trumpai: Telefonø knygelës sàraðas Trumpai: Þinuèiø sàraðas Trumpai: Profiliø sàraðas Laikant nuspaustà: Ájungiamas/ iðjungiamas vibroskambuèio reþimas) B Iðkvietus meniu: Sklaidymas á virðø/á apaèià % Darbotvarkës meniu iðkvietimo klaviðas B Betarpiðkai iðkvieèiamas meniu Darbotvarkë (Scheduler) ^ Uþbaigimo klaviðas B Ájungiamas/iðjungiamas telefonas (laikant nuspaustà). B Uþbaigiamas pokalbis arba atmetamas skambutis. & Paskambinimo klaviðas B Surenkamas telefono numeris ir atsiliepiama á skambutá. B Budëjimo reþimu: atvaizduojami paskutiniai rinkti numeriai, priimti ir praleisti skambuèiai * Iðtrynimo klaviðas 14

96 Baterija SIM kortelës lizdas Neðiojimo dirþelio àselë Baterijos dangtelis KG245 modelio ypatybës SIM kortelës kontaktai Baterijos fiksatorius Baterijos kontaktai Kroviklio jungtis/kabelio jungtis 15

97 KG245 modelio ypatybës KG245 modelio ypatybës Ekrane atvaizduojama informacija Menu Names Þenkleliø sritis Teksto ir grafikos sritis Pasirinkimo klaviðø indikacija Þemiau yra apraðyti ávairûs indikatoriai ir þenkleliai, kurie atsiranda telefono skystøjø kristalø ekrane. Ekrane atvaizduojami þenkleliai Þenklelis Apraðymas Parodo mobiliojo ryðio tinklo signalo stiprumà. Jûs galite naudotis GPRS paslauga. Parodo, kad vyksta pokalbis. Parodo, kad jûs naudojatës mobiliojo ryðio paslauga uþsienyje. Sritis Virðutinë eilutë Vidurinë eilutë Apatinë eilutë Apraðymas Atvaizduojami ávairûs þenkleliai. Atvaizduojami praneðimai, instrukcijos ir bet kokia jûsø ávedama informacija, kaip antai, renkamas telefono numeris. Atvaizduojami pavadinimai funkcijø, esamuoju metu priskirtø pasirinkimo klaviðams. Pastaba B Ryðio kokybë gali kisti priklausomai nuo tinklo aprëpties. Jei signalo stiprumas bus maþiau nei 2 padalos, pokalbis gali trûkinëti ir paðnekovas gali bûti prastai girdimas. Prieð skambindami, pasitikrinkite, kiek padalø rodo tinklo signalo stiprumo indikatorius. Jei nëra në vienos padalos, tai reiðkia, kad ryðio nëra: tokiu atveju jûs negalësite pasinaudoti jokiomis mobiliojo ryðio tinklo paslaugomis (skambinti, raðyti bei gauti þinutes ir t.t.). 16

98 Þenklelis Apraðymas Þadintuvas buvo nustatytas ir ájungtas. Parodo baterijos bûklæ. Parodo, kad jûs gavote tekstinæ þinutæ. Parodo, kad jûs gavote balso praneðimà. Jûs galite perþiûrëti savo darbotvarkæ. Aktyvuotas vibroskambuèio reþimas. Aktyvuotas bendras profilis. Ájungtas triukðmingos aplinkos profilis. Aktyvuotas begarsës aplinkos profilis. Aktyvuotas ausiniø profilis. Jûs galite peradresuoti skambuèius. Parodo, kad telefonas yra uþmezgæs ryðá per WAP. Parodo, kad naudojatës GPRS paslauga. KG245 modelio ypatybës 17

99 Eksploatavimo pradþia Eksploatavimo pradþia SIM kortelës ir telefono baterijos ádëjimas Prieð nuimdami baterijà, pasirûpinkite iðjungti telefonà. 1. Nuimkite baterijos dangtelá. Nuspauskite baterijos atpalaidavimo lieþuvëlá ir stumkite baterijos dangtelá link telefono apaèios. Po to nuimkite baterijos dangtelá. 2. Nuimkite baterijà. Kaip pavaizduota iliustracijoje suimkite baterijos viðutiná kraðtà ir iðimkite baterijà ið baterijos skyrelio. Pastaba B Jei baterija bus nuimama neiðjungus telefono, gali sutrikti telefono veikimas. 3. Ádëkite SIM kortelæ. Ástatykite SIM kortelæ á laikiklá. Ástumkite SIM kortelæ á SIM kortelës laikiklá. Ásitikinkite, kad SIM kortelë yra ádëta tinkamai, ir kad paauksuoti kortelës kontaktai yra nukreipti á apaèià. Norëdami iðimti SIM kortelæ, lengvai jà spustelëkite þemyn ir iðtraukite prieðinga kryptimi. 18 Norëdami ádëti SIM kortelæ Norëdami iðimti SIM kortelæ

100 Perspëjimas B Metaliniai SIM kortelës kontaktai gali bûti lengvai paþeisti dël ábrëþimø. Ádëdami ir iðimdami SIM kortelæ, su ja elkitës labai atsargiai. Vadovaukitës instrukcija, pridedama prie SIM kortelës. 4. Uþdëkite baterijà. Pirmiausia atremkite baterijos apaèià á apatiná baterijos skyrelio kraðtà. Spauskite þemyn baterijos virðø, kol ji spragtelës savo vietoje. 5. Uþdëkite baterijos dangtelá. Stumkite baterijos skyrelio dangtelá link telefono virðaus, iki pasigirs spragtelëjimas. Baterijos ákrovimas Norëdami prijungti kelioniná adapterá prie telefono, ant jo uþdëkite baterijà. Eksploatavimo pradþia 19

101 Eksploatavimo pradþia Eksploatavimo pradþia 1. Rodyklæ nukreipæ kaip pavaizduota iliustracijoje, stumkite baterijos kroviklio adapterá á lizdà telefono apaèioje, kol jis spragtelës savo vietoje. 2. Kitame kelioninio adapterio laido gale esanèià ðakutæ ájunkite á elektros tinklo lizdà. Naudokite tik telefono pakuotëje esantá kroviklá. 3. Pasibaigus ákrovimo procesui, baterijos bûklës þenklelio padalos nustoja judëti. Perspëjimas! B Nespauskite per jëgà jungties, nes gali bûti sugadintas telefonas ir/arba kelioninis adapteris. B Baterijø bloko kroviklá á tinklo lizdà reikia ájungti vertikalioje padëtyje. B Naudodamiesi baterijø bloko krovikliu kitoje ðalyje, naudokite tinkamà kiðtuko adapterá. B Ákrovos metu neiðimkite baterijos ar SIM kortelës. Because of the small dimension of the speaker, Áspëjimas! in Because some cases of the the small audio dimension could be of distorted, the speaker, especially in some cases at maximum the audio volume could and be distorted, B Siekiant Because iðvengti of the small elektros dimension smûgio of ar gaisro the when speaker, there are especially in Because some lots of cases of at bass the maximum the small sounds. audio dimension volume Therefore, could and be of distorted, the when we speaker, there þaibuojant, recommend are especially in Because some lots of cases of reikia at bass the you maximum the small sounds. iðtraukti to audio use dimension volume the Therefore, could elektros stereo and be of laido distorted, headset the when we ðakutæ speaker, ið there in tinklo order recommend are especially Because some lots lizdo to of cases of appreciate ir at bass the atjungti you maximum the small sounds. to audio use kroviklá. the dimension volume the high Therefore, could stereo quality and be of distorted, headset the when we of speaker, your there in B Pasirûpinkite, music. order recommend are especially in Because some lots to of cases of appreciate at bass the you maximum kad the small sounds. to baterija audio use the dimension volume the high Therefore, could nebûtø stereo quality and be of sugadinta distorted, headset the when we of speaker, your there jokiais in music. order recommend are especially in Because some lots to of cases of appreciate at bass the you maximum the small sounds. to audio use the dimension volume the high Therefore, could stereo quality and be of distorted, headset the when we of speaker, aðtriabriauniais daiktais, kaip antai, naminiø your there in music. order recommend are especially in some lots to of cases appreciate at bass you maximum the sounds. to audio use the volume the high Therefore, could stereo quality and be distorted, headset when we gyvûnëliø dantimis ar nagais. Prieðingu of atveju your there in gali music. order recommend are especially lots to of appreciate at bass you maximum sounds. to use the volume the high Therefore, stereo quality and headset when we of your there in kilti music. order recommend are gaisras. lots to of appreciate bass you sounds. to use the the high Therefore, stereo quality headset we of yourin B Telefono music. order recommend to ákrovimo appreciate you to metu use the neskambinkite the high stereo quality headset of iryourin neatsiliepkite music. order to appreciate á skambuèius, the high nes quality telefone of your gali ávykti trumpasis music. jungimas. Adapterio atjungimas 1. Pasibaigus ákrovimo procesui, baterijos bûklës þenklelio padalos nustoja judëti ir ekrane atvaizduojama Full. 2. Kelioninio adapterio ðakutæ iðjunkite ið elektros tinklo lizdo. Atjunkite adapterá nuo telefono, paspausdami jungties ðonuose esanèius pilkos spalvos mygtukus. 20

102 Eksploatavimo pradþia Pastaba B Prieð naudodamiesi telefonu, baterijà ákraukite pilnutinai. B Ákrovos metu neiðimkite baterijos ar SIM kortelës. B Jei baterija neásikrauna, iðjunkite telefonà. Tada nuimkite ir uþdëkita baterijà. Dar kartà pabandykite ákrauti baterijà. 21

103 Eksploatavimo pradþia Eksploatavimo pradþia 22 Kreipties kodai Jûs galite pasinaudoti ðiame skyrelyje apraðytais kreipties kodais, siekdami apsisaugoti nuo nesankcionuoto pasinaudojimo jûsø mobiliuoju telefonu. Kreipties kodus (iðskyrus PUK ir PUK2) galima pakeisti naudojantis Pakeisti kodus (Change codes) [Meniu 7-5-5]. Þr. 66 psl. PIN kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenø) PIN kodas (asmeninis identifikacinis numeris) apsaugo jûsø SIM kortelæ nuo nesankcionuoto pasinaudojimo. PIN kodas daþniausiai suteikiamas su SIM kortele. Kai parametrui PIN kodo reikalavimas (PIN code request) yra suteikta nuostata Ájungta (Enable), jûsø telefonas, kiekvienàkart já ájungus, reikalaus ávesti PIN kodà. Ir atvirkðèiai, kai parametrui PIN code request yra suteikta nuostata Iðjungta (Disable), jûsø telefonas prisijungs prie tinklo tiesiogiai, nereikalaudamas ávesti PIN kodà. PIN2 kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenø) PIN2 kodas, suteikiamas su kai kuriomis SIM kortelëmis, yra reikalingas norint pasinaudoti tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip informacija apie pokalbiø kainà, fiksuoto numerio rinkimas ir pan. Tokiomis funkcijomis galima pasinaudoti tik tada, kai jûsø SIM kortelë jas palaiko. PUK kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenø) PUK kodas (PIN atblokavimo raktas) yra reikalingas pakeisti uþblokuotàjá PIN kodà. PUK kodas gali bûti suteikiamas su SIM kortele. Jei ne, kreipkitës á savo mobiliojo ryðio operatoriø, kad jis suteiktø jums ðá kodà. Praradæ ðá kodà, taip pat kreipkitës á savo mobiliojo ryðio operatoriø. PUK2 kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenø) PUK2 kodas, suteikiamas su kai kuriomis SIM kortelëmis, yra reikalingas pakeisti uþblokuotàjá PIN2 kodà. Praradæ ðá kodà, kreipkitës á savo mobiliojo ryðio operatoriø. Apsaugos kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenø) Apsaugos kodas ágalina apsisaugoti nuo nesankcionuoto pasinaudojimo jûsø telefonu. Pradinis apsaugos kodas yra Ðis kodas yra reikalingas iðtrinti visus áraðus telefono atmintyje ir aktyvuoti meniu Atstatyti parametrus (Reset settings). Taip pat apsaugos kodas yra reikalingas ájungti ir iðjungti telefono blokavimo funkcijà, kuri leidþia apsisaugoti nuo nesankcionuoto naudojimosi telefonu. Pradiná apsaugos kodà galima pakeisti iðkvietus meniu Apsaugos parametrai (Security).

104 Blokavimo slaptaþodis Blokavimo slaptaþodis reikalingas norint pasinaudoti funkcija Skambuèiø blokavimas (Call barring) [Meniu 7-5-3]. Ðá slaptaþodá jums suteiks mobilio ryðio operatorius, pasiraðant paslaugos teikimo sutartá. Iðsamesnë informacija yra pateikta 67 psl. Eksploatavimo pradþia 23

105 Bendrosios telefono funkcijos Bendrosios telefono funkcijos 24 Paskambinimas ir atsiliepimas á skambuèius Paskambinimas 1. Pasirûpinkite ájungti telefonà. 2. Áveskite telefono numerá kartu su miesto kodu. B Norëdami iðtrinti numerá, palaikykite nuspaustà iðtrynimo klaviðà. 3. Paspausdami paskambinimo klaviðà, skambinkite surinktuoju numeriu. 4. Norëdami uþbaigti pokalbá, paspauskite uþbaigimo klaviðà. Paskambinimas, naudojant paskambinimo klaviðà 1. Budëjimo reþimu paspauskite klaviðà, ir telefono ekrane bus atvaizduoti paskiausiai rinkti numeriai, o taip pat atsilieptø ir praleistø skambuèiø numeriai. 2. Naudodamiesi sklaidymo klaviðais, pasirinkite reikiamà numerá. 3. Paspauskite. Tarptautiniai skambuèiai 1. Palaikykite nuspaustà klaviðà, kad bûtø ávestas tarptautinis prieðdëlis. Þenklelis + automatiðkai iðrenka skambuèiø á uþsiená kodà. 2. Áveskite ðalies kodà, miesto kodà, o po to telefono numerá. 3. Paspauskite. Pokalbio uþbaigimas Kai baigsite kalbëti, paspauskite uþbaigimo klaviðà. Paskambinimas, naudojantis telefonø knygele Jûs turite galimybæ iðsaugoti abonentø vardus ir daþnai renkamus numerius SIM kortelëje ir/arba telefono atminties kaupiklyje (taip vadinamoje telefonø knygelëje). Po to jûs galësite lengvai paskambinti reikiamu numeriu, paprasèiausiai suradæ telefonø knygelëje pageidaujamà abonentà. Garso stiprumo reguliavimas Jei pokalbio metu jûs pageidaujate sureguliuoti telefono ausinës garso stiprumà, naudokitës ðoniniais klaviðais ( ) ir ( ). Norëdami padidinti garsumà, paspauskite virðutiná klaviðà. Norëdami sumaþinti garsumà, paspauskite apatiná klaviðà.

106 Pastaba B Budëjimo reþimu ðoniniais klaviðais reguliuojamas klaviatûros signalø garso stiprumas. Atsiliepimas á skambutá Kai jums kas nors paskambina, telefonas ima skambëti ir ekrane atsiranda blykèiojantis telefono þenklelis. Jei skambinantájá abonentà ámanoma atpaþinti, ekrane atvaizduojamas jo numeris (arba vardas, jei numeris iðsaugotas telefonø knygelëje). 1. Norëdami atsiliepti á skambutá, atlenkite telefonà. (Kai nustatytas atsiliepimo bûdas Atlenkiant telefono dangtelá (Flip open) [Meniu 7-4-3], 66 psl.) Pastaba B Jei bus nustatytas atsiliepimo bûdas Bet kuriuo klaviðu (Press any key), á skambutá bus galima atsiliepti paspaudþiant bet kurá klaviðà, iðskyrus klaviðà arba deðinájá pasirinkimo klaviðà. 2. Uþbaikite pokalbá, uþlenkdami telefono dangtelá arba paspausdami klaviðà. Vibroskambuèio reþimas Jûs galite ájungti vibroskambuèio reþimà, palaikydami nuspaustà klaviðà. Signalo stiprumas Jûs galite suþinoti mobiliojo ryðio tinklo signalo stiprumà, paþvelgdami á telefono skystøjø kristalø ekrane rodomà signalo stiprumo þenklelá ( ). Bûnant pastate, geresná signalà galima gauti priëjus prie lango. Teksto ávedimas Naudodamiesi telefono klaviatûra, jûs galite ávesti raides ir skaièius, pavyzdþiui, iðsaugant abonentø vardus telefonø knygelëje, raðant þinutes, sukuriant asmeninius sveikinimus. Ðiame telefone gali bûti naudojami tokie toliau apraðyti teksto ávedimo bûdai. Bendrosios telefono funkcijos B Norint atmesti skambutá, reikia neatlenkiant telefono dangtelio, paspausti ir palaikyti nuspaustà vienà ið ðoniniø klaviðø. B Atsiliepti á skambutá galima naudojantis telefonø knygele ar kitomis meniu funkcijomis. 25

107 Bendrosios telefono funkcijos Bendrosios telefono funkcijos T9 reþimas Ðis reþimas ágalina ávesti raides paspaudþiant klaviðus tik po vienà kartà kiekvienai raidei. Kiekvienam klaviatûros klaviðui yra priskirta daugiau nei viena raidë. T9 reþimu klaviðø paspaudimai automatiðkai palyginami su vidiniu þodynu, kad bûtø surastas reikiamas þodis, todël tekstui ávesti prireikia maþiau klaviðø paspaudimø lyginant su tradiciniu ABC reþimu. Ðis reþimas dar vadinamas prognostiniu teksto ávedimo reþimu. ABC reþimas Ðiuo reþimu raidës ávedamos klaviðus, paþymëtus reikiamomis raidëmis, paspaudþiant vienà, du, tris arba keturis kartus, kol ekrane atsiranda reikiama raidë. 123 reþimas (skaièiø ávedimo reþimas) Skaièiai ávedami klaviðus paspaudþiant po vienà kartà kiekvienam skaitmeniui. Norëdami teksto ávedimo laukelyje iðrinkti 123 reþimà, laikykite nuspaustà klaviðà, kol ekrane atsiras 123 reþimo indikacija. Teksto ávedimo reþimo pakeitimas 1. Kai jûs esate laukelyje, kuriame Teksto ávedimo reþimas galima ávesti raides, apie iðrinktàjá teksto ávedimo reþimà jus informuos teksto ávedimo reþimo þenklelis apatiniame deðiniajame skystøjø kristalø ekrano kampe. 2. Teksto ávedimo reþimas Options Insert pakeièiamas paspaudþiant klaviðà. Teksto ávedimo reþimo þenklelis atvaizduojamas apatiniame deðiniajame skystøjø kristalø ekrano kampe. Naudojimasis T9 reþimu T9 prognostinis teksto ávedimo reþimas ágalina lengvai ávesti þodþius, klaviðus paspaudþiant minimalø skaièiø kartø. Spaudþiant kiekvienà klaviðà, telefonas pradeda atvaizduoti tokias raides, kokias mano jus raðant remdamasis integruotu þodynu. Ávedus naujà raidæ, raðomas þodis keièiasi atspindëdamas tinkamiausià kandidatà ið þodyno. 26

108 1. Bûdami iðrinkæ T9 prognostiná teksto ávedimo reþimà, pradëkite ávesti þodá, spausdami klaviðus nuo iki. Kiekvienai raidei klaviðà paspauskite po vienà kartà. BÁvedant raides, þodis keièiasi. Nekreipkite dëmesio á tai, kas rodoma ekrane, kol neávesite viso þodþio. BJei, net ávedus visà þodá, jis vis tiek yra klaidingas, vienà ar daugiau kartø paspausdami sklaidymo á apaèià klaviðà, pereikite visus kitus siûlomus þodþius. Pavyzdys: Norëdami ávesti Good, spauskite. Norëdami ávesti Home, spauskite ir [sklaidymo á apaèià klaviðà]. BJei siûlomø þodþiø sàraðe reikiamo þodþio nëra, átraukite já, pasirinkæ ABC reþimà. BJûs galite pasirinkti T9 þodyno kalbà. Paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Option], o po to pasirinkite T9 kalbos (T9 languages). Pasirinkite pageidaujamà T9 þodyno kalbà. Jûs taip pat galite iðjungti T9 reþimà, pasirinkdami T9 iðjungta (T9 off). Pagal nutylëjimà T9 teksto ávedimo reþimas bûna ájungtas. 2. Prieð redaguodami arba iðtrindami bet kokias þodþio raides, pirmiausia áveskite visà þodá. 3. Kiekvienà þodá uþbaikite tuðèiu tarpu, paspausdami klaviðà. Norëdami iðtrinti raides, paspauskite. Laikant nuspaustà klaviðà, raidës bus iðtrinamos paeiliui. Pastaba B Norëdami iðeiti ið teksto ávedimo reþimo neiðsaugodami ávestojo teksto, paspauskite klaviðà. Telefonas persijungs á budëjimo reþimà. Naudojimasis ABC reþimu Ávesdami savàjá tekstà, naudokitës klaviðais nuo iki. 1. Paspauskite klaviðà, paþymëtà reikiama raide: BVienà kartà pirmajai raidei BDu kartus antrajai raidei BIr taip toliau 2. Norëdami áterpti tuðèià tarpà, vienà kartà paspauskite klaviðà. Norëdami iðtrinti raides, paspauskite. Norëdami iðtrinti visà þodá, palaikykite nuspaustà. Bendrosios telefono funkcijos 27

109 Bendrosios telefono funkcijos Bendrosios telefono funkcijos Pastaba B Daugiau informacijos apie raides, kurias galima ávesti raidiniais-skaitmeniniais klaviðais, pateikta lentelëje. Klaviðas Raidës jø atvaizdavimo tvarka Didþiosios raidës Maþosios raidës., /?! - : ' '' /?! - : ' '' AB C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç D E F 3 Ë È É Ê a b c 2 ä à á â ã å æ ç d e f 3 ë è é ê G H I 4 Ï Ì Í Î g h i 4 ï ì í î J K L 5 j k l 5 M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ P Q R S 7 ß Í T U V 8 Ü Ù Ú Û m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ œ p q r s 7 ß ß t u v 8 ü ù ú û W X Y Z 9 w x y z 9 Tuðèias tarpas 0 Tuðèias tarpas 0 Naudojimasis 123 reþimu 123 teksto ávedimo reþimas ágalina á þinutës tekstà áterpti skaièius (pavyzdþiui, telefono numerá). Prieð rankiniu bûdu persijungdami atgal á atitinkamà teksto ávedimo reþimà, paspauskite klaviðus, atitinkanèius reikiamus skaitmenis. Telefonø knygelë Jûs galite iðsaugoti telefono numerius ir su jais susijusius abonentø vardus SIM kortelës atminties kaupiklyje. Be to, iki 1000 telefono numeriø galima iðsaugoti telefono atminties kaupiklyje. Meniu Telefonø knygelë (Contacts) lange tokiu pat bûdu yra naudojamas ir SIM kortelës, ir telefono atminties kaupiklis. Meniu funkcijos pokalbio metu Jûsiðkiame telefone yra realizuota visa eilë funkcijø, kuriomis galima pasinaudoti pokalbio metu. Norëdami pokalbio metu pasiekti ðias funkcijas, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Options]. 28

110 Pokalbio metu Pokalbio metu telefono ekrane rodomas meniu skiriasi nuo pagrindinio meniu, iðkvieèiamo budëjimo reþimu. Èia yra apraðytos ðio meniu pasirinktys. Paskambinimas antrajam abonentui Pokalbio metu jûs turite galimybæ paskambinti antrajam paðnekovui. Paspauskite deðinájá pasirinkimo klaviðà, o po to pasirinkite Ieðkoti (Search). Norëdami iðsaugoti pokalbio metu rinktà numerá telefonø knygelëje, paspauskite deðinájá pasirinkimo klaviðà, o po to pasirinkite Pridëti naujà (Add new). Persijungimas nuo vieno pokalbio prie kito Norëdami persijungti nuo vieno pokalbio prie kito, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà, o po to pasirinkite Apkeisti (Swap). Atsiliepimas á skambutá Norëdami atsiliepti á skambutá (kai telefonas skamba), paprasèiausiai paspauskite klaviðà. Telefonas taip pat gali áspëti jus apie skambutá kai jûs jau kalbate. Ausinëje nuskamba signalas, ir ekrane atsiranda indikacija, informuojanti jus, jog gautas antrasis skambutis. Ðia funkcija, vadinama skambuèio laukimu, galima pasinaudoti tik tada kai jûsø mobiliojo ryðio operatorius teikia ðià paslaugà. Daugiau informacijos apie ðios funkcijos ájungimà bei iðjungimà pateikta pastraipoje Skambuèio laukimas (Call waiting) (Meniu 7-4-5), 66 psl. Jei skambuèio laukimas yra ájungtas, jûs galite sustabdyti pirmàjá pokalbá ir atsiliepti á antràjá skambutá, paspausdami klaviðà arba paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà ir po to pasirinkdami Sustabdyti ir atsiliepti (Hold & Answer). Norëdami uþbaigti esamà pokalbá ir atsiliepti á laukiantá skambutá, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà, o po to pasirinkite Uþbaigti ir atsiliepti (End & Answer). Skambuèio atmetimas Ne pokalbio metu jûs turite galimybæ atmesti skambutá neatsiliepæ á já, paprasèiausiai paspausdami klaviðà. Pokalbio metu kità skambutá jûs galite atmesti paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà [Menu] ir pasirinkdami Daugiaðalis/Atmesti (Multiparty/ Reject), arba paspausdami klaviðà. Mikrofono iðjungimas Pokalbio metu jûs galite iðjungti mikrofonà, paspausdami klaviðà [Menu] ir po to pasirinkdami Iðjungti mikrofonà (Mute on). Telefono mikrofonà vël galima ájungti pasirenkant Ájungti mikrofonà (Mute off). Kai telefono mikrofonas iðjungtas, jûsø paðnekovas negalës girdëti kà jûs kalbate, taèiau paðnekovà jûs galësite girdëti. Bendrosios telefono funkcijos 29

111 Bendrosios telefono funkcijos Bendrosios telefono funkcijos 30 DTMF tonø siuntimas pokalbio metu Norëdami pokalbio metu pasiøsti DTMF tonus, kad jûsø telefonas galëtø valdyti, pavyzdþiui, automatinæ telefonø stotelæ, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà ir po to pasirinkite Ájungti DTMF (DTMF on). DTMF tonus galima iðjungti tokiu pat bûdu. Daugiaðalio pokalbio arba konferencijos organizavimas Konferencijos (arba daugiaðalio pokalbio) paslauga suteikia jums galimybæ tuo pat metu kalbëti daugiau nei su vienu paðnekovu, jei jûsø mobiliojo ryðio operatorius teikia ðià paslaugà. Daugiaðalá pokalbá galima organizuoti tik tada, kai jûs turite vienà aktyvø pokalbá ir kità sustabdytà pokalbá (á abu skambuèius atsiliepta). Organizavus daugiaðalá pokalbá, ðio pokalbio iniciatorius gali átraukti daugiau paðnekovø, atjungti juos, o taip pat atskirti (tai yra, paðalinti ið daugiaðalio pokalbio, taèiau likti susijungus). Ðias operacijas galima atlikti naudojantis meniu pokalbio metu. Daugiaðaliame pokalbyje gali dalyvauti daugiausiai penki paðnekovai. Pradëjæ toká pokalbá, jûs atliekate daugiaðalio pokalbio valdymà, ir tik jûs galite á daugiaðalá pokalbá átraukti daugiau paðnekovø (priimti kitus skambuèius). Paskambinimas antrajam paðnekovui Pokalbio metu jûs turite galimybæ paskambinti antrajam paðnekovui. Norëdami tai padaryti, áveskite antràjá telefono numerá ir paspauskite. Kai antrasis paðnekovas atsilieps, pirmasis pokalbis bus automatiðkai sustabdytas. Jûs galite persijungti nuo vieno pokalbio prie kito, paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà ir po to pasirinkdami Apkeisti (Swap). Konferencijos organizavimas Jûs galite sujungti sustabdytà pokalbá su vykstanèiu aktyviu pokalbiu, ir tokiu bûdu organizuoti konferencijà, paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà ir po to pasirinkdami Daugiaðalis/Sujungti visus (Multiparty/ Join all). Konferencijos sustabdymas Paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà, o po to pasirinkite Daugiaðalis/Sustabdyti visus (Multiparty/ Hold all calls). Sustabdytos konferencijos aktyvavimas Paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà, o po to pasirinkite Daugiaðalis/Sujungti visus (Multiparty/ Join all).

112 Konferencijos dalyviø numeriø atvaizdavimas Norëdami telefono ekrane perþiûrëti konferenciniame pokalbyje dalyvaujanèiø paðnekovø telefono numerius, naudokitës sklaidymo á virðø/á apaèià klaviðais. Asmeninis pokalbis konferenciniame pokalbyje Norëdami asmeniðkai paðnekëti su vienu ið konferencinio pokalbio dalyviø, telefono ekrane atvaizduokite numerá abonento, su kuriuo pageidaujate paðnekëti asmeniðkai, o po to, paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà ir pasirinkdami Daugiaðalis/ Asmeninis (Multiparty/Private), sustabdykite pokalbá su kitais abonentais. Konferencinio pokalbio uþbaigimas Konferencinio pokalbio dalyvá, kurio numeris rodomas telefono ekrane, galima atjungti paspaudþiant klaviðà. Norëdami uþbaigti konferenciná pokalbá, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà ir po to pasirinkite Daugiaðalis/Uþbaigti daugiaðalá pokalbá (Multiparty/End multiparty). Paspaudus kairájá pasirinkimo klaviðà ir po to pasirinkus Daugiaðalis/ Uþbaigti visus (Conference/End all calls), bus uþbaigti visi aktyvûs ir sustabdyti pokalbiai. Bendrosios telefono funkcijos 31

113 Meniu struktûra Meniu struktûra 1. Telefonø knygelë (Contacts) 1.1 Ieðkoti (Search) 1.2 Átraukti naujà (Add new) 1.3 Abonentø grupës (Caller groups) 1.4 Greitasis rinkimas (Speed dial) 1.5 Savo numeris (Own number) 1.6 Mano vizitinë kortelë (My bussiness card) 1.7 Nustatymai (Settings) 2. Skambuèiø reg. (Call register) 2.1 Praleisti skambuèiai (Missed calls) 2.2 Priimti skambuèiai (Received calls) 2.3 Rinkti numeriai (Dialled calls) 2.4 Visi skambuèiai (All calls) 2.5 Iðtrinti paskutinius skambuèius (Delete recent calls) 2.6 Iðlaidos pokalbiams (Call charges) 2.7 GPRS informacija (GPRS information) 3. Priemonës (Tools) 3.1 Mëgstamiausieji dalykai (Favorites) 3.2 Þadintuvas (Alarm clock) 3.3 Bluetooth sàsaja (Bluetooth) 3.4 Þaidimai ir programos (Games & Apps) 3.5 Skaièiuoklë (Calculator) 3.6 Matavimo vienetø konvertavimas (Unit converter) 3.7 Pasaulio laikas (World time) 3.8 Diktofonas (Voice recorder) 3.9 SIM paslaugos (SIM services) 4. Uþraðinë (Organiser) 4.1 Kalendorius (Calendar) 4.2 Priminimai (Memo) 5. Þinutë (Message) 5.1 Nauja þinutë (New message) 5.2 Gautos þinutës (Inbox) 5.3 Paðto dëþutë (Mailbox) 5.4 Juodraðèiai (Drafts) 5.5 Siunèiamos þinutës (Outbox) 5.6 Perklausyti balso paðtà (Listen to voice mail) 5.7 Informacinës þinutës (Info message) 5.8 Ðablonai (Templates) 5.9 Nustatymai (Settings) 32

114 6. Fotoaparatas (Camera) 7. Nustatymai (Settings) 7.1 Profiliai (Profiles) 7.2 Datos ir laiko parametrai (Date & Time) 7.3 Telefono parametrai (Handset) 7.4 Skambuèiø parametrai (Calling) 7.5 Apsaugos parametrai (Security) 7.6 Tinklas (Network) 7.7 GPRS parametrai (GPRS Attach) 7.8 Atminties bûsena (Memory status) 7.9 Atstatyti parametrus (Reset settings) 8. Narðyklë (Browser) 8.1 Namø tinklalapis (Home) 8.2 Þymelës (Bookmarks) 8.3 Eiti URL adresu (Go to URL) 8.4 Nustatymai (Settings) 9. Mano medþiaga (My stuff) 9.1 Nuotraukos (Photos) 9.2 Paveikslëliai (Images) 9.3 Garsai (Sounds) 9.4 Þaidimai ir programos (Games & Apps) 9.5 Kitkas (Others) Meniu struktûra 33

115 Funkcijø ir nuostatø pasirinkimas Funkcijø ir nuostatø pasirinkimas Jûsø telefone yra realizuotas visas rinkinys funkcijø, ágalinanèiø pritaikyti telefonà savo poreikiams. Ðios funkcijos yra suskirstytos á meniu ir submeniu, iðkvieèiamus dviem pasirinkimo klaviðais, paþymëtais [ ] ir [ ]. Kiekviename meniu arba submeniu galima perþiûrëti ir pakeisti tam tikros funkcijos nuostatas. Pasirinkimo klaviðø vaidmuo keièiasi priklausomai nuo esamojo konteksto; esamasis klaviðø vaidmuo nurodomas uþraðais apatinëje ekrano eilutëje iðkart virð klaviðø. Menu Names Paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà, iðkvieskite prieinamà meniu. Paspausdami deðinájá pasirinkimo klaviðà, aktyvuokite atitinkamà funkcijà. 34

116 Telefonø knygelë (Contacts) Ieðkoti (Search) Meniu Paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà [Select] arba klaviðà OK, pasirinkite Ieðkoti (Search). 2. Jei jûs pageidaujate redaguoti, iðtrinti, kopijuoti áraðà arba prie jo pridëti balsà, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Options]. Bus atvaizduotas toks meniu. Pastaba B Galima ieðkoti ir greièiau, ávedus pirmàjà abonento, kurio numerá jûs norite surasti, vardo raidæ. B Perþiûrëti (View detail): Jûs galite perþiûrëti personaþo vardà ir numerá. B Iðtrinti (Delete): Jûs galite iðtrinti telefonø knygelës áraðà. B Raðyti þinutes (Write messages): Suradæ reikiamà numerá, jûs galite pasirinktuoju numeriu nusiøsti tekstinæ/mms arba elektroninio paðto þinutæ. B Siøsti per Bluetooth (Send via Bluetooth): Telefonø knygelës áraðas gali bûti siunèiamas per Bluetooth sàsajà á átaisà, suderinamà su Bluetooth. B Redaguoti (Edit): Sklaidymo klaviðais jûs galite redaguoti abonento vardà, numerá, grupæ, personaþà ir paveikslëlá. B Kopijuoti á telefonà (Copy to handset): Jûs galite nukopijuoti áraðà ið SIM kortelës á telefonà arba ið telefono á SIM kortelæ. B Priskirti greitajam rinkimui (Assign speed dial): Jûs galite nustatyti telefonø knygelës áraðà kaip greitojo rinkimo numerá. B Pagrindinis numeris (Main number): Jûs galite pasirinkti vienà daþnai naudojamà mobilaus, namø, ofiso telefono numerá. Nustaèius ðià funkcijà, paieðkos metu pagrindinis numeris bus atvaizduotas pirmiausiai. B Perþiûrëti abonentø grupes (View caller groups): Daugiau informacijos pateikta [Meniu 1.3] apraðyme. Átraukti naujà (Add new) Meniu 1.2 Naudodamiesi ðia funkcija, á telefonø knygelëje jûs galite átraukti naujà áraðà. Telefono atmintyje gali bûti saugoma 1000 áraðø. SIM kortelës atminties talpa priklauso nuo mobiliojo ryðio operatoriaus. Telefono atmintyje iðsaugomø vardø ilgis yra iki 40 þenklø (SIM kortelëje: iki 14 þenklø). SIM kortelëje iðsaugomø abonentø vardø ilgis priklauso nuo SIM kortelës. 1. Paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà [OK], pasirinkite Átraukti naujà (Add new). 2. Pasirinkite vietà, kur jûs norësite iðsaugoti áraðà: SIM kortelë (SIM) arba Telefonas (Handset). Telefonø knygelë (Contacts) 35

117 Telefonø knygelë (Contacts) Telefonø knygelë (Contacts) 36 a. Áveskite vardà ir po to naudodamiesi sklaidymo klaviðais, galësite ávesti telefono numerá, elektroninio paðto adresà ir pan. b. Paspauskite [Save]. c. Paspausdami,, jûs galësite áraðà priskirti grupei. d. Paspausdami,, jûs galësite áraðui priskirti paveikslëlá. Abonentø grupës (Caller groups) Meniu 1.3 Vienoje grupëje gali bûti iki 20-ties nariø. Jûs galite sudaryti daugiausiai 7 grupes. B Nariø sàraðas (Member list): Atvaizduojamas pasirinktosios grupës nariø sàraðas. B Grupës skambuèio signalas (Group ring tone): Ágalina apibrëþti skambuèio signalà, priskiriamà grupës nario skambuèiui. B Grupës þenklelis (Group icon): Ágalina pasirinkti þenklelá, priskiriamà abonentø grupei. B Átraukti nará (Add member): Jûs galite á grupæ átraukti naujus narius. Kiekvienoje grupëje nariø skaièius negali virðyti 20-ties. B Paðalinti nará (Delete member): Jûs galite paðalinti nará ið grupës nariø sàraðo. Taèiau ðio abonento vardas ir telefono numeris vis tiek lieka telefonø knygelëje. B Pervardinti (Rename): Jûs galite pakeisti grupës pavadinimà. B Paðalinti visus (Delete all): Jûs galite paðalinti visus abonentø grupës narius. Greitasis rinkimas (Speed dials) Meniu 1.4 Su telefonø knygelës áraðu jûs galite susieti bet kurá klaviðà nuo iki. Po to jûs galësite tiesiogiai paskambinti, paspausdami ðá klaviðà. 1. Pirmiausia atverskite telefonø knygelæ, budëjimo reþimu paspausdami deðinájá pasirinkimo klaviðà [Names]. 2. Suraskite punktà Greitasis rinkimas (Speed dials), o po to paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. 3. Jei jûs pageidaujate átraukti naujà greitojo rinkimo numerá, pasirinkite tuðèias (empty). Po to galësite surasti abonento vardà telefonø knygelëje. 4. Priskyræ surastàjá vardà greitajam rinkimui, po to galësite Pakeisti (Change) arba Iðtrinti (Delete) vardà. Jûs taip pat galësite ðiuo numeriu paskambinti arba pasiøsti þinutæ.

118 Savo numeris (Own number) Meniu 1.5 (Priklauso nuo SIM kortelës) Jûs galite iðsaugoti ir paþiûrëti SIM kortelëje saugomà savo telefono numerá. Mano vizitinë kortelë (My business card) Meniu 1.6 Ðis meniu suteikia galimybæ sukurti savo vizitinæ kortelæ, kurioje nurodyta jûsø pavardë bei vardas, o taip pat mobiliojo telefono numeris. Norëdami sukurti vizitinæ kortelæ, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Options], o po to laukeliuose áveskite reikiamà informacijà. Nustatymai (Settings) Meniu Budëjimo reþimu paspauskite deðinájá pasirinkimo klaviðà [Names]. 2. Suraskite punktà Nustatymai (Settings), o po to paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. B Atminties skirsnis pagal nutylëjimà (Default memory) Suraskite punktà Atminties skirsnis pagal nutylëjimà (Default memory), o po to paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. - Jei jûs pasirinksite SIM kortelë (SIM) arba Telefonas (Handset), telefonø knygelës áraðai bus iðsaugomi SIM kortelëje arba telefono atmintyje. B Perþiûros pasirinktys (View options) Suraskite punktà Perþiûros pasirinktys (View options), o po to paspauskite klaviðà [OK]. - Tik vardai (Name only): Telefonø knygelës sàraðe bus rodomi tik vardai. - Vardai ir numeriai (Name & number): Telefonø knygelës sàraðe bus rodomi vardai ir telefono numeriai. - Su paveikslëliais (With pictures): Telefonø knygelës sàraðe rodomi vardai su atitinkamais paveikslëliais. B Kopijuoti/perkelti visus (Copy/Move all) Jûs galite nukopijuoti/perkelti telefonø knygelës áraðus ið SIM kortelës á telefonà (ir atvirkðèiai). 1. Pirmiausia atverskite telefonø knygelæ, budëjimo reþimu paspausdami deðinájá pasirinkimo klaviðà [Names]. 2. Suraskite punktà Kopijuoti/perkelti visus (Copy/ Move all), o po to, paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà [OK], iðkvieskite ðá meniu. Telefonø knygelë (Contacts) 37

119 Telefonø knygelë (Contacts) Telefonø knygelë (Contacts) B Uþimta vietos (Memory in use) Ðis meniu punktas suteikia galimybæ suþinoti, kiek áraðø yra telefonø knygelëje ir kiek áraðø dar galima átraukti. B Iðtrinti áraðus (Clear contacts) Jûs turite galimybæ iðtrinti visus áraðus ið SIM kortelës arba telefono atminties. Tam reikia ávesti apsaugos kodà. 1. Suraskite punktà Iðtrinti áraðus (Clear contacts), o po to paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. 2. Suraskite atminties skirsná, kurá norite iðvalyti, o po to paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. 3. Áveskite apsaugos kodà ir paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK] arba deðinájá pasirinkimo klaviðà [Back]. B Paslaugø numeris (Service dial number) Naudojantis ðia funkcija, galima pasiekti tam tikrà sàraðà paslaugø, kurias teikia jûsø mobiliojo ryðio operatorius (jei tai palaiko jûsø SIM kortelë). 38

120 Skambuèiø registras (Call register) Jûs turite galimybæ perþiûrëti áraðus apie praleistus, priimtus skambuèius ir skambuèius, kuriø numerius jûs rinkote, taèiau tik tada, kai mobiliojo ryðio tinklas palaiko skambinanèiojo abonento numerio atpaþinimo (CLI) funkcijà. Telefono numeris ir abonento vardas (jei yra) yra rodomi kartu su data ir laiku, kada buvo skambinta. Jûs taip pat galite suþinoti kiek truko pokalbiai. Praleisti skambuèiai (Missed calls) Meniu 2.1 Ðiame meniu galima perþiûrëti 10 paskutiniø skambuèiø, á kuriuos nebuvo atsiliepta. Jûs taip pat galite: B Suþinoti numerá (jei ámanoma) ir paskambinti juo, arba iðsaugoti já telefonø knygelëje. B Telefono numeriui ávesti abonento vardà ir iðsaugoti juos abu telefonø knygelëje. B Ðiuo numeriu iðsiøsti þinutæ. B Iðtrinti skambutá ið sàraðo. Priimti skambuèiai (Received calls) Meniu 2.2 Ðiame meniu galima perþiûrëti 10 paskutiniø skambuèiø, á kuriuos buvo atsiliepta. Jûs taip pat galite: B Suþinoti numerá (jei ámanoma) ir paskambinti juo, arba iðsaugoti já telefonø knygelëje. B Telefono numeriui ávesti abonento vardà ir iðsaugoti juos abu telefonø knygelëje. B Ðiuo numeriu iðsiøsti þinutæ. B Iðtrinti skambutá ið sàraðo. Rinkti numeriai (Dialled calls) Meniu 2.3 Ðiame meniu galima perþiûrëti 10 paskutiniø rinktø numeriø (kuriais buvo skambinta arba mëginta skambinti). Jûs taip pat galite: B Suþinoti numerá (jei ámanoma) ir paskambinti juo, arba iðsaugoti já telefonø knygelëje. B Telefono numeriui ávesti abonento vardà ir iðsaugoti juos abu telefonø knygelëje. B Ðiuo numeriu iðsiøsti þinutæ. B Iðtrinti skambutá ið sàraðo. Visi skambuèiai (All calls) Meniu 2.4 Jûs galite perþiûrëti visus áeinanèiø ar iðeinanèiø skambuèiø sàraðus. Skambuèiø registras (Call register) 39

121 Skambuèiø registras (Call register) Skambuèiø registras (Call register) 40 Iðtrinti paskutinius skambuèius (Delete recent calls) Meniu 2.5 Jûs galite iðtrinti praleistø skambuèiø (Missed calls) ir priimtø skambuèiø (Received calls) numeriø sàraðus. Jûs galite iðtrinti áraðus apie rinktus numerius (Dialled calls) ir visus skambuèius (All calls). Iðlaidos pokalbiams (Call charges) Meniu 2.6 Pokalbiø trukmë (Call duration) (Meniu 2.6.1) Ðiuose submeniu jûs galite suþinoti savo áeinanèiø ir iðeinanèiø pokalbiø trukmæ. Jûs taip pat galite iðvalyti visus trukmës skaitiklius. Galima perþiûrëti tokias trukmes: B Paskutinio skambuèio (Last call): Paskutinio pokalbio trukmë. B Visø skambuèiø (All calls): Bendra visø iðeinanèiø ir áeinanèiø pokalbiø trukmë nuo paskutinio skaitikliø iðvalymo. B Priimtø skambuèiø (Received calls): Áeinanèiø skambuèiø trukmë. B Iðeinanèiø skambuèiø (Dialled calls): Trukmë skambuèiø, kuriø numerius jûs rinkote. B Iðvalyti visus (Reset all): Paspaudþiant kairájá pasirinkimo klaviðà [Yes], Iðvalomi visi trukmës skaitikliai. Pokalbiø kaina (Call costs) (Meniu 2.6.2) Ðis meniu suteikia jums galimybæ suþinoti paskutinio jûsø skambuèio ir visø skambuèiø kainà, likusá kredità, o taip pat ið naujo nustatyti (atstatyti) iðlaidø limità. Norint nustatyti iðlaidø limità, reikia ávesti PIN2 kodà. Nustatymai (Settings) (Meniu 2.6.3) B Nustatyti tarifà (Set tariff): Jûs galite nustatyti valiutà ir vieneto kainà. Vieneto kainas galite suþinoti pas mobiliojo ryðio operatoriø. Kad galëtumëte ðiame meniu nustatyti valiutà ar vieneto kainà, jums reiks ávesti PIN2 kodà. B Nustatyti kredità (Set credit): Ði tinklo paslauga suteikia jums galimybæ apriboti iðlaidas jûsø pokalbiams pasirinktuoju kredito vienetø skaièiumi. Pasirinkus Skaityti (Read), ekrane parodomas likusiø vienetø skaièius. Pasirinkus Pakeisti (Change), bus galima pakeisti kredito dydá. B Automatiðkas rodymas (Auto display): Ði tinklo paslauga suteikia jums galimybæ automatiðkai suþinoti paskutinio pokalbio kainà. Jei bus pasirinkta nuostata Ájungta (On), uþbaigæ pokalbá jûs galësite matyti paskutinio pokalbio kainà.

122 GPRS informacija (GPRS information) Meniu 2.7 Jûs galite suþinoti, kiek mobiliojo ryðio tinklu per GPRS buvo persiøsta duomenø. Be to, jûs galite suþinoti, kiek ilgai jûs buvote prisijungæ. Pokalbiø trukmë (Call duration) (Meniu 2.7.1) Jûs galite suþinoti Paskutinio pokalbio (Last call) ir Visø pokalbiø (All calls) trukmæ. Jûs taip pat galite iðvalyti pokalbiø trukmës skaitiklius. Duomenø kiekis (Data volumes) (Meniu 2.7.2) Jûs galite suþinoti Siøstø (Sent), Gautø (Received) arba Visø (All) duomenø kieká, o taip pat Iðvalyti visus kiekio skaitiklius (Reset all). Skambuèiø registras (Call register) 41

123 Priemonës (Tools) Priemonës (Tools) 42 Mëgstamiausieji dalykai (Favourites) Meniu 3.1 Ðis meniu suteikia galimybæ átraukti jûsø savus mëgstamiausiuosius dalykus á jau egzistuojanèiø sàraðà. Sukûræ savo meniu, jûs galësite greitai pasiekti reikiamà funkcijà, budëjimo reþimu paspausdami sklaidymo á virðø klaviðà. Pastaba B Meniu Autoatsakiklis (Answering phone) ir Nauja þinutë (New Message) jau yra átraukti á mëgstamiausiø dalykø sàraðà. Skaitykite apraðymà Nauja þinutë (New messages) [Meniu 5.1]. Þadintuvas (Alarm clock) Meniu 3.2 Jûs galite nustatyti iki 5 þadintuvø, kad telefonas imtø skambëti nurodytu laiku. 1. Pasirinkite Ájungti (On) ir áveskite pageidaujamà laikà. 2. Pasirinkite kartojimo periodà: Vienàsyk (Once), Pr.~Pn. (Mon~Fri), Pr.~Ð. (Mon~Sat), Kasdien (Everyday). 3. Pasirinkite pageidaujamà þadintuvo signalà, o po to paspauskite [OK]. Bluetooth sàsaja (Bluetooth) Meniu 3.3 Bluetooth technologija suteikia galimybæ be laidø komunikuoti tarpusavyje netoli vienas kito esantiems suderinamiems mobiliesiems átaisams, periferinei árangai ir kompiuteriams. Ðis telefonas turi integruotà Bluetooth sàsajà, todël gali uþmegzti ryðá su suderinamais Bluetooth átaisais laisvø rankø áranga, kompiuteriø programine áranga ir t.t. Pastaba B Per Bluetooth sàsajà su kompiuteriu jûs galësite apsikeisti duomenimis tik telefonø knygelës ribose. B Priëmus duomenis ið kito Bluetooth átaiso, telefonas pasiteiraus patvirtinimo. Patvirtinus persiuntimà, duomenø failas bus nukopijuotas á jûsø telefonà. B Palaikoma Bluetooth programinë áranga DUN: WidComm Bluetooth for Windows ver. 1.4 ir 3.0. Suporuoti átaisai (Paired devices) (Meniu 3.3.1) Jûs galite perþiûrëti visus átaisus, kurie yra suderinami su Bluetooth telefonu. Pastaba B Dël suderinamumo problemø kai kurie átaisai gali nepalaikyti ðios funkcijos.

124 Laisvø rankø áranga (Handsfree devices) (Meniu 3.3.2) Jûs galite perþiûrëti sàraðà laisvø rankø árangos, suderinamos su Bluetooth telefonu. Iðkvietæ meniu Suporuoti átaisai (Paired devices) arba Laisvø rankø áranga (Handsfree devices), jûs galite pasinaudoti tokiomis pasirinktimis: B Prijungti/atjungti (Connect/Disconnect): Ágalina uþmegzti arba nutraukti ryðá su kitu Bluetooth átaisu. B Átraukti naujà (Add new): Ágalina ieðkoti kitø Bluetooth átaisø. B Priskirti pavadinimà (Assign name): Ágalina pakeisti Bluetooth átaiso pavadinimà. B Nustatyti kaip autorizuotà/nustatyti kaip neautorizuotà (Set as authorized/set as unauthorized): Ágalina uþmegzti autorizuotà ryðá su kiekvienu Bluetooth átaisu. B Visos funkcijos (All services): Ágalina perþiûrëti visas funkcijas, kurias palaiko Bluetooth átaisas. B Paðalinti (Delete): Ágalina paðalinti Bluetooth átaisà. B Paðalinti visus (Delete all): Ágalina paðalinti visus Bluetooth átaisus. Nustatymai (Settings) (Meniu 3.3.3) Jûs galite registruoti naujus átaisus, suderinamus su Bluetooth. Jei jûs jau esate átraukæ átaisà, jûs galite jo ieðkoti, prieð tai ávedæ slaptaþodá. B Nustatyti Bluetooth (Set bluetooth) Jûs galite ájungti arba iðjungti Bluetooth funkcijà. B Mano telefono matomumas (My handset s visibility) Pasirenkama, ar jûsø telefonas bus matomas kitiems Bluetooth átaisams, ar bus paslëptas. B Mano telefono pavadinimas (My handset s name) Jûs galite suteikti pavadinimà Bluetooth átaisui. Pagal nutylëjimà pavadinimas yra [LG]KG245. Þaidimai ir programos (Games & Apps) Meniu 3.4 Ðiame meniu jûs galite rasti per WAP parsisiøstus paveikslëlius ir garsus, kuriuos galima nustatyti kaip ekrano uþsklandà ar skambuèio melodijà. Be to ðiame meniu yra visos Java programas. Priemonës (Tools) 43

125 Priemonës (Tools) Priemonës (Tools) 44 Þaidimai ir kitkas (Games & more) (Meniu 3.4.1) Mano þaidimai ir programos (My games & Apps): Ðiame meniu jûs galite tvarkyti jûsø telefone ádiegtas Java programas. Jûs galite paleisti arba iðtrinti parsisiøstàsias programas, arba nustatyti prisijungimo parametrus. Parsisiøstosios programos yra paskirstomos po aplankus. Norëdami atversti pasirinktàjá aplankà arba paleisti pasirinktàjà MIDlet programëlæ, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. Paspaudus kairájá pasirinkimo klaviðà [Options], bus prieinamos tokios pasirinktys. B Naujas aplankas (New folder): Sukuriamas aplankas. B Atversti (Open): Ájungiama pasirinktoji programa. Pastaba B Jokiu bûdu negalima keisti standartiniø aplankø pavadinimø, nes jie gali nebeveikti kaip pridera. Java tai technologija, sukurta kompanijos Sun Microsystems. Panaðiai taip, kaip jûs parsisiøstumëte Java Applet programas naudodamiesi standartine Netscape arba MS Internet Explorer narðykle, taip pat galima parsisiøsti ir Java MIDlet programas, naudojantis telefone ádiegta WAP narðykle. Priklausomai nuo mobiliojo ryðio operatoriaus teikiamø paslaugø, telefonu galima parsisiøsti ir vykdyti visas Java programavimo kalba paraðytas programas, pavyzdþiui, Java þaidimus. Parsiøstàsias Java programas galima perþiûrëti iðkvietus meniu Mano þaidimai ir programos (My games & Apps), kur jas galima pasirinkti, vykdyti arba iðtrinti. Java programø failai mobiliajame telefone iðsaugomi kaip.jad arba.jar formato failai. Pastaba B JAR failai tai suglaudinti Java programø failai, o JAD failai tai apraðomieji failai, kuriuose talpinama iðsami informacija. Prieð parsisiøsdami, tinkle jûs galite perþiûrëti JAD failuose pateikiamà iðsamø failø apraðymà. B Nors ir bûna paraðytos naudojant standartinæ programavimo kalbà (J2ME), ne visos Java programos yra suderinamos su visais parduodamais mobiliaisiais telefonais, nes kai kuriuose telefonø modeliuose gali bûti naudojamos specialios bibliotekos. Parsisiuntus Java programas, skirtas ne konkreèiai ðioje naudojimo instrukcijø knygelëje apraðomam telefono modeliui, programinë áranga gali bûti blokuojama arba gali pasileisti savaime, dël ko telefonà gali tekti perkrauti. Mes norëtume pabrëþti, kad tokiø problemø prieþastis yra programinës árangos nesuderinamumas, o ne paties telefono gedimas. Perspëjimas B Telefone gali veikti tik J2ME (Java 2 Micro Edition) programavimo kalba paraðytos programos. J2SE (Java 2 Standard Edition) programavimo kalba paraðytos programos veiks tik asmeniniame kompiuteryje. Profiliai (Profiles): Ðis meniu yra identiðkas meniu Internetas (Internet). Naujas programas galima parsisiøsti per WAP.

126 Skaièiuoklë (Calculator) Meniu 3.5 Skaièiuoklëje yra realizuotos standartinës aritmetinës funkcijos, tokios kaip +,, x, : Sudëtis (Addition), Atimtis (Subtraction), Daugyba (Multiplication) ir Dalyba (Division). Be to, jûs galite naudotis ávairiomis skaièiuoklës funkcijomis, kaip antai, +/-. 1. Paspausdami skaitmeninius klaviðus, áveskite skaièiø. 2. Naudodamiesi sklaidymo klaviðais, pasirinkite funkcijos þenklà. 3. Po to áveskite kità skaièiø. 4. Norëdami gauti rezultatà, paspauskite klaviðà. 5. Norëdami áterpti deðimtainá kablelá, paspauskite klaviðà. Paspausdami klaviðà, galësite ávesti.. 6. Norëdami baigti naudotis skaièiuokle, paspauskite deðinájá pasirinkimo klaviðà [Back]. Matavimo vienetø konvertavimas (Unit converter) Meniu 3.6 Ðiame meniu galima konvertuoti bet kokius matavimo vienetus á reikiamus. Egzistuoja 4 rûðys matavimo vienetø, kuriuos galima konvertuoti: Ilgio (Length), Ploto (Area), Svorio (Weight) ir Tûrio (Volume). 1. Paspausdami klaviðà [Unit], jûs galite pasirinkti vienos ið keturiø rûðiø matavimo vienetus. 2. Paspausdami ir, pasirinkite matavimo vienetus, á kuriuos pageidaujate konvertuoti. Konvertavimui neámanoma ávesti simbolio Paspausdami,, pasirinkite standartinæ reikðmæ. Pasaulio laikas (World time) Meniu 3.7 Jûs galite suþinoti koká laikà rodo laikrodþiai didþiuosiuose pasaulio miestuose. 1. Paspausdami klaviðà,, arba, pasirinkite miestà, priklausantá laiko juostai. 2. Paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà [Set], jûs galite nustatyti telefono laikrodá pasirinktojo miesto laikui. Diktofonas (Voice recorder) Meniu 3.8 Jûs turite galimybæ áraðyti iki 10-ties balso komentarø, kuriø kiekvieno trukmë nevirðija 15 sekundþiø. Áraðyti (Record) (Meniu 3.8.1) Iðkvietæ diktofono meniu, jûs galite áraðyti balso komentarà. Priemonës (Tools) 45

127 Priemonës (Tools) Priemonës (Tools) 1. Pradëjus áraðymà, telefono ekrane atsiranda praneðimas Áraðymas ( Recording ), ir yra rodomas likæs áraðymo laikas. 2. Kai jûs uþsimanysite uþbaigti áraðymà, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Save]. 3. Klaviðais áveskite balso komentaro pavadinimà ir paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. Perþiûrëti sàraðà (View list) (Meniu 3.8.2) Telefonas atvaizduoja áraðytø balso komentarø sàraðà. Jûs galite atkurti arba iðtrinti áraðytuosius balso komentarus, o taip pat pasiøsti juos MMS ar elektroninio paðto þinute. SIM paslaugos (SIM services) Meniu 3.9 Ðis meniu priklauso nuo SIM kortelës ir mobiliojo ryðio operatoriaus teikiamø paslaugø. 46

128 Uþraðinë (Organiser) Kalendorius (Calendar) Meniu 4.1 Iðkvietus ðá meniu, telefono ekrane atsiranda kalendorius. Ekrano virðuje yra skyreliai datai. Pakeitus datà, kalendorius pertvarkomas atsiþvelgiant á datà. Surasti konkreèià dienà bus naudojamas staèiakampis þymeklis. Jei kalendoriaus diena yra pabraukta, tai reiðkia, kad tà dienà yra numatytas koks nors darbas arba áraðytas priminimas. Ði funkcija padës jums prisiminti apie suplanuotus darbus ir pastabas. Jei jûs ðiems ávykiams nustatysite priminimà, telefonas numatytu laiku ims skambëti kaip þadintuvas. Norëdami pakeisti dienà, mënesá ir metus: Átraukti naujà (Add new) (Meniu 4.1.1) Suteikia galimybæ átraukti naujà darbotvarkës punktà arba priminimà pasirinktajai dienai. Jûs galite iðsaugoti iki 20 priminimø. Áveskite temà ir paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. Áveskite atitinkamà informacijà ðiuose laukeliuose: Laikas (Time), Kartoti (Repeat) ir Þadintuvas (Alarm). Pastaba B Jei telefonas yra iðjungtas, þadintuvas nesuveiks. Uþraðinë (Organiser) Klaviðas Apraðymas Kasmet Kas mënesá Kas savaitæ Kasdien Darbotvarkës reþimu paspaudus kairájá pasirinkimo klaviðà [Options], galima iðkviesti tokius submeniu. Perþiûrëti (View) (Meniu 4.1.2) Parodomi visi darbotvarkës punktai arba priminimai, nustatyti pasirinktajai dienai. Priminimø sàraðas sklaidomas klaviðais,. Jei priminimui nustatytas þadintuvas, jûs matysite þadintuvo þenklelá. Jei jûs norite perþiûrëti detalesnæ priminimo informacijà, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. Norëdami redaguoti arba iðtrinti pasirinktàjá priminimà, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Options]. 47

129 Uþraðinë (Organiser) Uþraðinë (Organiser) 48 Perþiûrëti visus (View all) (Meniu 4.1.3) Parodomi visi darbotvarkës punktai arba priminimai, nustatyti visoms dienoms. Jei jûs norite perþiûrëti detalesnæ priminimo informacijà, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. Iðtrinti praëjusá (Delete past) (Meniu 4.1.4) Jûs galite iðtrinti praëjusá darbotvarkës punktà, apie kurá jums jau buvo priminta. Iðtrinti visus (Delete all) (Meniu 4.1.5) Jûs galite iðtrinti visus darbotvarkës punktus ir priminimus. Priminimai (Memo) Meniu 4.2 Naudojantis ðia funkcija galima paraðyti priminimà (daugiausiai 39 þenklø). Skirtingai nuo darbotvarkës telefonas neims skambëti kaip þadintuvas. 1. Paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà [OK], pasirinkite Priminimai (Memo). 2. Jei áraðas yra tuðèias, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Add]. 3. Áveskite priminimà, o po to paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. Pastaba B Norëdami pakeisti teksto ávedimo reþimà, spaudykite klaviðà.

130 Þinutë (Message) Nauja þinutë (New Message) Meniu 5.1 Ðis meniu apima funkcijas, susijusias su SMS (trumpøjø þinuèiø paslauga), MMS (daugialypës terpës þinuèiø paslauga), el. paðtu, balso paðtu, o taip pat tinklo paslaugø þinutëmis. Raðyti tekstinæ þinutæ (Write text message) (Meniu 5.1.1) Jûs turite galimybæ raðyti arba redaguoti tekstinæ (SMS) þinutæ, stebëdami þinutës puslapiø skaièiø. 1. Paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà [OK], iðkvieskite meniu Nauja þinutë (New message). 2. Jei jûs pageidaujate raðyti naujà þinutæ, pasirinkite Raðyti tekstinæ þinutæ (Write text message). 3. Kad tekstà bûtø ávesti lengviau, naudokitës T9. 4. Paspaudus [Insert], prie þinutës bus galima pridëti ávairiausius dalykus. Áterpti (Insert) B Simbolá (Symbol): Jûs galite áterpti specialøjá simbolá. B Paveikslëlá (Images): Jûs galite áterpti standartiná (Default) paveikslëlá arba aplanke Mano aplankas (My Folder) esantá paveikslëlá, tinkantá SMS þinutëms. B Garsà (Sound): Jûs galite áterpti garsus, kuriuos ámanoma pridëti prie trumposios tekstinës þinutës. B Tekstinius ðablonus (Text templates): Jûs galite naudoti ið anksto jûsø telefone sukurtus tekstinius ðablonus. B Telefonø knygelës áraðà (Contacts): Jûs galite áterpti telefonø knygelëje áraðytà numerá arba el. paðto adresà. B Vizitinæ kortelæ (Business card): Prie þinutës jûs galite pridëti savo vizitinæ kortelæ. 5. Jei jûs pageidaujate apipavidalinti savo þinutës tekstà arba baigti jà raðyti, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Options]. Pasirinktys (Options) B Siøsti (Send): Siunèiama tekstinë þinutë. 1. Áveskite gavëjo telefono numerá. 2. Norëdami átraukti daugiau gavëjø, paspauskite. 3. Jûs galite áterpti telefonø knygelëje áraðytà numerá. 4. Ávedæ numerius, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà. Visos þinutës bus automatiðkai iðsaugomos siunèiamø þinuèiø aplanke, net ir nepavykus þinutës nusiøsti. B Iðsaugoti (Save): Þinutë iðsaugoma aplanke Juodraðèiai (Drafts). B Ðriftas (Font): Jûs galite pasirinkti teksto Dydá (Size) ir Stiliø (Style). B Spalva (Colour): Jûs galite pasirinkti priekinio plano ir fono Spalvà (Colour). Þinutë (Message) 49

131 Þinutë (Message) Þinutë (Message) 50 B Iðlyginimas (Alignment): Jûs galite pasirinkti teksto Iðlyginimà. B Átraukti T9 þodynà (Add T9 dictionary): Jûs galite átraukti savo þodþius. Ðis meniu gali bûti atvaizduojamas tik pasirinkus ávedimo reþimà T9ABC/T9Abc/T9abc. B T9 þodyno kalbos (T9 languages): Pasirenkama T9 ávedimo reþimo kalba. Jûs taip pat galite iðjungti T9 ávedimo reþimà, pasirinkdami T9 off. B Iðeiti (Exit): Jei jûs paspausite Iðeiti (Exit) raðydami þinutæ, galësite baigti raðyti þinutæ ir gráþti á meniu Þinutë (Message). Jûsø sukurta þinutë nebus iðsaugota. Pastaba B Telefonas, kuris palaiko 5-osios versijos EMS, gali siøsti spalvotus paveikslëlius, garsus, teksto stilius ir pan. Kitas abonentas gali negauti jûsø tinkamai pasiøstø paveikslëliø, garsø arba teksto stiliø, jei jo telefonas nepalaiko tokios funkcijos. Raðyti MMS þinutæ (Write multimedia message) (Meniu 5.1.2) MMS þinutë gali bûti sudaryta ið teksto, paveikslëliø ir/ arba garsø. Ðia funkcija galima naudotis tik tuo atveju, jei jà teikia mobiliojo ryðio tinklo operatorius. Tik MMS þinutëms ir elektoriniam paðtui suderinami árenginiai gali priimti ir siøsti MMS þinutes. 1. Paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà [OK], iðkvieskite meniu Nauja þinutë (New message). 2. Jei jûs pageidaujate raðyti naujà þinutæ, pasirinkite Raðyti MMS þinutæ (Write multimedia message). 3. Jûs galite sukurti naujà þinutæ arba pasirinkti vienà ið jau sukurtø MMS þinuèiø ðablonø. 4. Paspausdami Áterpti (Insert), jûs galite áterpti simbolá, nuotraukà, naujà nuotraukà, paveikslëlá, garsà, balso komentarà, tekstiná ðablonà, telefonø knygelës áraðà, vizitinæ kortelæ. Didþiausias failo, kurá galima áterpti á MMS þinutæ, dydis yra 100 kb. Pasirinktys (Options) B Siøsti (Send): Jûs galite pasiøsti MMS þinutæ keliems gavëjams, nustatyti þinutës prioritetà, o taip pat padaryti, kad þinutë bûtø pasiøsta vëliau. Pastaba B Visos þinutës bus automatiðkai iðsaugomos siunèiamø þinuèiø aplanke, net ir nepavykus þinutës nusiøsti. B Perþiûrëti (Preview): Jûs galite perþiûrëti savo paraðytà MMS þinutæ. B Iðsaugoti (Save): Jûs galite iðsaugoti MMS þinutæ Juodraðèiø (To drafts) aplanke arba kaip Ðablonà (As template).

132 B Áterpti skaidræ (Add slide): Jûs galite áterpti skaidræ prieð esamàjà skaidræ arba po jos. B Pereiti prie skaidrës (Move to slide): Jûs galite pereiti prie ankstesnës arba paskesnës skaidrës. B Iðtrinti skaidræ (Delete slide): Jûs galite iðtrinti esamàjà skaidræ. B Nustatyti skaidrës formatà (Set slide format) - Nustatyti laikmatá (Set timer): Jûs galite nustatyti laikmatá skaidrei, tekstui, paveikslëliui ir garsui. - Sukeisti vietomis tekstà ir paveikslëlá (Swap text and picture): Jûs galite sukeisti vietomis þinutës paveikslëlá ir tekstà. B Paðalinti priedus (Remove media): Jûs galite paðalinti skaidrëje esanèius paveikslëlius ar garsus. Ði pasirinktis atvaizduojama tik tada, kai skaidrëje yra koks nors priedas. B Átraukti T9 þodynà (Add T9 dictionary): Jûs galite átraukti savo þodþius. Ðis meniu gali bûti atvaizduojamas tik pasirinkus reþimà T9ABC/T9Abc/T9abc. B T9 þodyno kalbos (T9 languages): Pasirenkama T9 ávedimo reþimo kalba. Jûs taip pat galite iðjungti T9 ávedimo reþimà, pasirinkdami T9 off. B Iðeiti (Exit): Jûs galite gráþti á meniu Þinutës (Messages). Pastaba B Jei, raðydami MMS þinutæ, jûs pasirinksite paveikslëlá (50 K dydþio), paveikslëlio uþkrovimas truks maþiausiai 10 sekundþiø. Dar daugiau, per uþkrovimo laikà jûs negalësite paspausti jokio klaviðo. Po 10 sekundþiø bus galima raðyti MMS þinutæ. Raðyti elektroninio paðto þinutæ (Write message) (Meniu 5.1.3) Norëdami siøsti ir gauti elektroninio paðto þinutes, jûs turite sukonfigûruoti elektroninio paðto dëþutæ. 1. Kam (To) ir Kopija (Cc) laukeliuose jûs galite ávesti iki 20-ies elektroninio paðto adresø. Patarimas: Norëdami áterpti paspauskite ir 2. Áveskite elektroninës paðto þinutës temà ir paspauskite klaviðà OK. 3. Paraðæ elektroninio paðto þinutæ, paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Options]. Jûs galite iðkviesti tokius pasirinkèiø meniu. B Siøsti (Send): Siunèiama elektroninio paðto þinutë. B Áterpti (Insert): Á elektroninio paðto þinutæ jûs galite áterpti tekstiná, telefono numerá, simbolá, vizitinæ kortelæ. B Redaguoti gavëjus (Edit to): Jûs galite pakeisti gavëjus. Þinutë (Message) 51

133 Þinutë (Message) Þinutë (Message) 52 B Redaguoti temà (Edit subject): Jûs galite redaguoti þinutës temos antraðtæ. B Iðsaugoti kaip juodraðtá (Save to drafts): Pasirinkite tai norëdami iðsaugoti elektroninio paðto þinutæ Juodraðèiø (To drafts) aplanke arba kaip Ðablonà (As template). B T9 kalbos (T9 languages): Pasirenkama T9 ávedimo reþimo þodyno kalba. Jûs taip pat galite iðjungti T9 teksto ávedimo reþimà, pasirinkdami T9 off. B Iðeiti (Exit): Jei jûs pasirinksite tai raðydami elektroninio paðto þinutæ, galësite iðeiti ið þinutës raðymo meniu ir gráþti á ankstesnájá meniu. Jûsø sukurta þinutë nebus iðsaugota. 4. Paspaudæ deðinájá pasirinkimo klaviðà [Attach], prie el. paðto þinutës jûs galite prisegti failus. Pastaba B Kiekvienoje elektroninio paðto dëþutëje ámanoma iðsaugoti iki 50 þinuèiø (trijose dëþutëse daugiausiai 150 þinuèiø). Aplanke Gautos þinutës (Inbox) jûs galite iðsaugoti ne daugiau kaip 30 þinuèiø, aplankuose Juodraðèiai (Drafts) ir Siunèiamos þinutës (Outbox) 5 þinutes, o aplanke Iðsiøstos þinutës (Sent) daugiausiai 10 þinuèiø. Jei aplankas Juodraðèiai (Drafts) arba Siunèiamos þinutës (Outbox) bus uþpildytas, ir jûs mëginsite iðsaugoti naujà þinutæ viename ðiø aplankø, bus automatiðkai iðtrinta seniausiai iðsaugota þinutë. Pastaba B Vienos siunèiamos el. paðto þinutës su priedais didþiausias leistinas dydis yra 300 KB, o vienos gautos þinutës didþiausias leistinas dydis yra 100 KB. Jei jûs gausite þinutæ su daugiau nei 5 priedais, bus priimti tik 5 ið jø. Kai kurie priedai gali bûti atvaizduojami nekorektiðkai. Gautos þinutës (Inbox) Meniu 5.2 Jûs bûsite áspëti, kai gausite þinutæ. Ji bus iðsaugota aplanke Gautos þinutës (Inbox). Aplanke Gautos þinutës (Inbox) þinutes galima atskirti pagal þenklelius. Daugiau informacijos pateikta þenkleliø paaiðkinime. Þenklelis Paaiðkinimas Daugialypës terpës þinutë (MMS) Trumpoji þinutë (SMS) SIM þinutë Perskaityta MMS þinutë Perskaityta trumpoji þinutë Nuorodos þinutë Praneðimas apie MMS þinutæ

134 Jei telefono ekrane atsiranda praneðimas No space for SIM message, jûs turite ið aplanko Gautos þinutës (Inbox) iðtrinti tik SIM þinutes. Jei telefono ekrane atsiranda praneðimas No space for SMS, jûs galite atlaisvinti vietà kiekviename atminties kaupiklio skirsnyje, iðtrindami þinutes, jø priedus ir programas. SIM þinutë (SIM message) SIM þinutë tai þinutë, iðsaugoma vien tik SIM kortelëje. Jûs turite galimybæ SIM þinutæ perkelti á telefonà. Gavus praneðimà apie MMS þinutæ, jums teks palaukti, kol MMS þinutë bus parsiøsta ir apdorota. Norëdami perskaityti þinutæ, pasirinkite vienà ið þinuèiø paspausdami kairájá pasirinkimo klaviðà. B Perþiûrëti (View): Jûs galite perþiûrëti priimtàjà þinutæ. B Atsakyti (Reply): Jûs galite atsakyti þinutës siuntëjui. B Nusiøsti (Forward): Jûs galite nusiøsti pasirinktàjà þinutæ kitam gavëjui. B Perskambinti (Return call): Jûs galite perskambinti þinutës siuntëjui. B Iðtrinti (Delete): Jûs galite iðtrinti esamàjà þinutæ. B Informacija (Information): Jûs galite perþiûrëti informacijà apie gautàjà þinutæ: Siuntëjo numerá (Sender s address), Temà (Subject) (tik MMS þinutës atveju), Þinutës siuntimo datà ir laikà (Message date & time), Þinutës rûðá (Message type), Þinutës dydá (Message size). B Iðtrinti visas (Delete all): Jûs galite iðtrinti visas þinutes. Paðto dëþutë (Mailbox) Meniu 5.3 Iðkvietæ ðá meniu jûs galite arba prisijungti prie nutolusios paðto dëþutës, kad parsisiøstumëte savo naujai gautas el. paðto þinutes, arba perþiûrëti anksèiau parsisiøstas el. paðto þinutes neprisijungdami prie elektroninio paðto serverio. Jûs galite perþiûrëti iðsaugotàsias el. paðto þinutes, juodraðèius, siunèiamas þinutes, o taip pat iðsiøstà el. paðtà. Aplankas Gautos þinutës (Inbox) gali talpinti iki 30 el. paðto þinuèiø. Juodraðèiai (Drafts) Meniu 5.4 Naudojantis ðiuo meniu, galima nustatyti iki penkiø daugialypës terpës (MMS) þinuèiø, kurias jûs siunèiate daþniausiai. Ðiame meniu pateikiamas nustatytøjø MMS þinuèiø sàraðas. Egzistuoja tokios pasirinktys: B Perþiûrëti (View): Jûs galite perþiûrëti MMS þinutæ. B Redaguoti (Edit): Jûs galite redaguoti pasirinktàjà MMS þinutæ. B Iðtrinti (Delete): Pasirinktoji þinutë iðtrinama. Þinutë (Message) 53

135 Þinutë (Message) Þinutë (Message) 54 B Perþiûrëti informacijà (View information): Jûs galite perþiûrëti informacijà apie þinutæ. B Iðtrinti visas (Delete all): Iðtrinamos visos juodraðèiø aplanke esanèios þinutës. Siunèiamos þinutës (Outbox) Meniu 5.5 Iðkvietæ ðá meniu, jûs galite perþiûrëti sàraðà þinuèiø, kurios buvo nusiøstos, yra siunèiamos arba jø nusiøsti nepavyko. B Perþiûrëti (View): Jûs galite perþiûrëti þinutæ. B Pasiøsti (Forward): Jûs galite pasiøsti þinutæ. Nusiuntus þinutæ, ji bus perkelta á iðsiøstø þinuèiø aplankà. B Iðtrinti (Delete): Jûs galite iðtrinti þinutæ. B Perþiûrëti informacijà (View information): Jûs galite perþiûrëti informacijà apie kiekvienà þinutæ. B Iðtrinti visas (Delete all): Jûs galite iðtrinti visas þinutes ið aplanko Siunèiamos þinutës (Outbox). Perklausyti balso paðtà (Listen to voice mail) Meniu 5.6 Iðkvietæ ðá meniu, paprasèiausiai paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK], kad perklausytumëte balso paðtà. Norëdami perklausyti balso paðtà, jûs taip pat galite budëjimo reþimu palaikyti nuspaustà klaviðà. Pastaba B Gavus naujà balso paðtà, telefono ekrane atsiras þenklelis ir jûs iðgirsite signalà. Daugiau informacijos apie ðià paslaugà ir apie tai, kaip reikia tinkamai konfigûruoti jûsø telefonà, teiraukitës savo mobiliojo ryðio operatoriaus. Informacinës þinutës (Info message) Meniu 5.7 (Priklausomai nuo tinklo ir paslaugos uþsisakymo) Informacinës þinutës tai tekstinës þinutës, siunèiamos GSM tinklo. Jomis perduodama bendrojo pobûdþio informacija, tokia kaip orø prognozë, eismo informacija, taksi paslaugos, vaistinës ir birþos naujienos. Kai jûs gaunate informacinæ þinutæ, jûs arba galite matyti iðsiskleidþiantá praneðimà apie gautà informacinæ þinutæ, arba informacinës paslaugos þinutë tiesiogiai parodoma telefono ekrane. Perþiûrint informacines þinutes, galima pasinaudoti tokiomis pasirinktimis: Skaityti (Read) (Meniu 5.7.1) 1. Kai jûs esate gavæ informacinës paslaugos þinutæ ir, norëdami perskaityti þinutæ pasirenkate Skaityti (Read), þinutë atvaizduojama ekrane.

136 Paspausdami, arba [Next], jûs galite perskaityti kitas þinutes. 2. Þinutë bus rodoma kol nebus pasiekta kita þinutë. Temos (Topics) (Meniu 5.7.2) (Priklausomai nuo tinklo ir paslaugos uþsisakymo) B Átraukti naujà (Add new): Jûs galite átraukti informaciniø paslaugø þinuèiø numerius á telefono atmintá su jø pavadinimais. B Perþiûrëti sàraðà (View list): Jûs galite perþiûrëti átrauktuosius informaciniø paslaugø þinuèiø numerius. Paspaudæ [Options], jûs galite redaguoti ir iðtrinti savo átrauktà informaciniø þinuèiø kategorijà. B Aktyviø sàraðas (Active list): Jûs galite pasirinkti informaciniø paslaugø þinuèiø numerius aktyviø sàraðe. Aktyvavæ informacinës paslaugos numerá, jûs galite gauti informacines þinutes, siunèiamas ið ðio numerio. Ðablonai (Templates) Meniu 5.8 Tekstiniai ðablonai (Text templates) (Meniu 5.8.1) Telefone yra ið anksto sukurti ðeði tekstiniai ðablonai. Perskambink man (Please call me back). Að vëluoju. Bûsiu ten (I m late. I will be there at) Kur tu dabar esi? (Where are you now?) Að kelyje (I am on the way). Labai svarbu. Susisiek. (Top urgent. Please contact.) Að tave myliu (I love you). MMS þinuèiø ðablonai (Multimedia templates) (Meniu 5.8.2) Iðsaugojæ naujà ðablonà, jûs galite pasinaudoti tokiomis pasirinktimis. B View (Perþiûrëti): Jûs galite perþiûrëti MMS þinuèiø ðablonus. B Redaguoti (Edit): Jûs galite redaguoti MMS þinuèiø ðablonus. B Átraukti naujà (Add new): Ágalina átraukti naujà MMS þinutës ðablonà. B Raðyti þinutes (Write messages): Jûs galite raðyti ir siøsti MMS þinutes. B Iðtrinti (Delete): Jûs galite iðtrinti MMS þinutës ðablonà. B Iðtrinti visus (Delete all): Iðtrinami visi MMS þinuèiø ðablonai. Nustatymai (Settings) Meniu 5.9 Tekstinë þinutë (Text message) (Meniu 5.9.1) B Þinuèiø rûðys (Message types): Þinutë (Message) 55

137 Þinutë (Message) Þinutë (Message) 56 Tekstinës (Text), Balso (Voice), Fakso (Fax), Á praneðimø gaviklá (Natl. paging), X.400, El. paðto ( ), ERMES). Daþniausiai bûna nustatoma þinuèiø rûðis Tekstinës (Text). Jûs turite galimybæ konvertuoti savàjá tekstà á kitokius formatus. Dël galimybës pasinaudoti ðia funkcija kreipkitës á savo mobiliojo ryðio operatoriø. B Galiojimo laikotarpis (Validity period): Ði tinklo paslauga suteikia jums galimybæ nustatyti, kiek laiko tekstinë þinutë bus saugoma praneðimø centre. B Ataskaita apie pristatymà (Delivery report): Jei jûs nustatysite Taip (Yes), galësite suþinoti, ar jûsø þinutë buvo nusiøsta sëkmingai. B Atsakyti per tà patá paslaugø centrà (Reply via same service centre): Nusiuntus þinutæ, gavëjas galës á jà atsakyti, ir mokestis uþ atsakymà bus áskaièiuotas á jûsø telefono sàskaità. B SMS centras (SMS centre): Norëdami siøsti tekstines þinutes, ðiame meniu lange jûs galite gauti SMS centro numerá. MMS þinutë (Multimedia message) (Meniu 5.9.2) B Prioritetas (Priority): Jûs galite siøsti þinutæ nustatæ jos prioritetà. B Galiojimo laikotarpis (Validity period): Ði tinklo paslauga suteikia jums galimybæ nustatyti, kiek laiko MMS þinutë bus saugoma praneðimø centre. B Ataskaita apie pristatymà (Delivery report): Jei jûs nustatysite Taip (Yes), galësite suþinoti, ar jûsø þinutë buvo nusiøsta sëkmingai. B Automatiðkas parsisiuntimas (Auto download): Pasirinkus Ájungta (On), MMS þinutës bus automatiðkai parsiunèiamos jas gavus. Pasirinkus Iðjungta (Off), reikës patvirtinti, kad jûs pageidaujate parsisiøsti MMS þinutæ. Pasirinkus Tik namø tinkle (Home network only), MMS þinutës bus automatiðkai parsiunèiamos jas gavus jûsiðkiame mobiliojo ryðio tinkle. B Tinklo parametrai (Network settings): Jei jûs pasirenkate MMS þinuèiø serverá, jûs galite nustatyti MMS þinuèiø serverio URL adresà. B Leistinos rûðys (Permitted types) Asmeninës (Personal): Asmeninës þinutës. Reklaminës (Advertisements): Reklaminës þinutës. Informacinës (Information): Reikalinga informacija. Elektroninis paðtas ( ) (Meniu 5.9.3) Ðis meniu suteikia galimybæ redaguoti, iðtrinti arba sukurti naujà elektroninio paðto dëþutæ.

138 Profiliai (Profiles) (Meniu ) Profiliai tai tinklo informacija, reikalinga prisijungti prie interneto. Kiekvienas profilis turi tokias pasirinktis: B Nustatyti kaip pagrindinæ (Set as default): Jûs galite naujà paðto dëþutæ nustatyti kaip pagrindinæ. B Redaguoti (Edit) - Vartotojo vardas (User name): Áveskite savàjá elektroninio paðto vartotojo vardà. - El. paðto adresas ( Address): Áveskite el. paðto adresà, gautà ið paslaugos teikëjo. - Áeinanèio paðto serveris (Incoming server): Áveskite POP3 adresà ir prievado numerá serverio, kuris priima jums adresuojamà elektroniná paðtà. - Áeinanèio paðto serverio ID/slaptaþodis (Incoming ID/PWD): Áveskite ID ir slaptaþodá prisijungimui prie jûsø siunèiamo el. paðto dëþutës. - Iðeinanèio paðto serveris (Outgoing server): Áveskite SMTP adresà ir prievado numerá serverio, per kurá siunèiamas jûsø el. paðtas. - Iðeinanèio paðto serverio ID/slaptaþodis (Outgoing server ID/PWD): Áveskite ID ir slaptaþodá prisijungimui prie jûsø siunèiamo el. paðto dëþutës. - Prieigos taðkas (Access point): Ið sàraðo pasirenkamas prieigos taðkas. - Pasirinktys (Options) Palikti þinutes serveryje (Leave msg on server): Pasirinkus Taip (Yes), el. paðto þinutës bus paliekamos serveryje. Pridëti paraðà (Insert signature): Pasirinkus Taip (Yes), prie jûsø siunèiamø el. paðto þinuèiø bus pridedamas jûsø paraðas. B Pervardinti (Rename): Pervardinama sàraðe pasirinkta elektroninio paðto dëþutë. B Iðtrinti (Delete): Elektroninio paðto dëþutë iðtrinama ið sàraðo. Prieigos taðkas (Access Point) (Meniu ) Paspaudæ kairájá pasirinkimo klaviðà [Edit], jûs galësite pasinaudoti tokiu meniu. B Redaguoti pavadinimà (Edit name): Jûs galite pakeisti prieigos taðko pavadinimà. B APN: Ávedamas prieigos taðko APN. B Vartotojo ID (User ID): Ávedamas prieigos taðko vartotojo ID. B Slaptaþodis (Password): Ávedamas prieigos taðko slaptaþodis. B Redaguoti DNS (Edit DNS): Ágalina pakeisti DNS adresà. Þinutë (Message) 57

139 Þinutë (Message) Þinutë (Message) 58 Balso paðto centras (Voice mail centre) (Meniu 5.9.4) Jei tokià paslaugà teikia jûsø mobiliojo ryðio operatorius, jûs galite gauti balso paðtà. Gavus naujà balso paðto praneðimà, telefono ekrane atsiranda þenklelis. Kad galëtumëte tinkamai nustatyti telefonà, daugiau informacijos apie balso paðto paslaugà teiraukitës savo mobiliojo ryðio operatoriaus. B Namø tinkle (Home): Jûs galësite perklausyti balso paðtà pasirinkæ Namø tinkle (Home). B Uþsienyje (Roaming): Net ir bûdami uþsienyje, jûs galësite perklausyti balso paðtà, jei uþsieninis mobiliojo ryðio tinklas teikia balso paðto paslaugà. Informacinë þinutë (Info message) (Meniu 5.9.5) B Priimti (Receive) Taip (Yes): Pasirinkus ðià nuostatà, jûsø telefonas priims informaciniø paslaugø þinutes. Ne (No): Pasirinkus ðià nuostatà, jûsø telefonas nebepriims informaciniø paslaugø þinuèiø. B Áspëjimas (Alert) Taip (Yes): Jûsø telefonas pyptelës kai jûs gausite informacinës paslaugos þinutës numerá. Ne (No): Jûsø telefonas nepyptelës net ir tada, kai jûs gausite informacinës paslaugos þinutæ. B Kalbos (Languages) Spausdami [On/Off], jûs galite pasirinkti pageidaujamà kalbà. Po to informacinës paslaugos þinutës bus rodomos pasirinktàja kalba. Nuorodos þinutës (Push messages) (Meniu 5.9.6) Ðiame meniu jûs galite pasirinkti, ar norite gauti nuorodos þinutes, ar ne.

140 Fotoaparatas (Camera) Greitas fotoaparato meniu iðkvietimas Jûsø telefone yra integruotas fotoaparatas, kuris ágalina akimirksniu nufotografuoti, perþiûrëti ir dalintis nuotraukomis su draugais ir ðeima. Fotografavimas atlenktu dangteliu 1. Iðkvieskite meniu Fotoaparatas (Camera). Ekranas dabar bus kaip vaizdo ieðkiklis. Norëdami tiesiogiai iðkviesti ðá meniu, paspauskite ðoniná fotoaparato klaviðà. 2. Paspausdæ deðinájá pasirinkimo klaviðà, jûs galësite perþiûrëti jûsø telefone iðsaugotas nuotraukas. Jûs galësite pasinaudoti ávairiomis pasirinktimis. Iðsamesnë informacija yra pateikta apraðyme [Meniu 9-1]. Pastaba B Iðkvietæ fotoaparato nuostatø meniu, jûs galite reguliuoti vaizdo raiðkà, ðviesumà, spalvingumà ir priartinimà. Tada naudodamiesi klaviðais,, ( ar ), pakeiskite ávairias fotoaparato nuostatas. B Reþimas: Ágalina nufotografuoti keletà kadrø ið eilës. Kadrø serija (multishot): 128x160, 320x240 Nuotrauka (Still shot): 48x48, 128x160, 320x240, 640x480 Nuotrauka su rëmeliu (frameshot): 128x160 B Raiðka: Nuotrauka (Still shot): 48x48, 128x160, 320x240, 640x480 Kadrø serija (multishot): 128x160, 320x240 Nuotrauka su rëmeliu (frameshot): 128x160 B Vaizdo kokybë (Quality): Ágalina nustatyti vaizdo kokybæ: Aukðta/Normali/Itin aukðta. B Automatiðkas iðsaugojimas (Auto save): Pasirinkus Ájungta (On), nufotografuotos nuotraukos bus iðsaugomos automatiðkai. B Albumas (Album): Ágalina perþiûrëti jûsø telefone saugomas nuotraukas. Pastaba B Aplanke Mano albumas (My album) galima perþiûrëti tik ðio telefono fotoaparatu padarytas nuotraukas. B Iðeiti (Exit): Gráþtama á ekrano reþimà fotografavimui. B Priartinimas (Zoom): Priklausomai nuo raiðkos, ágalina nustatyti priartinimo reikðmæ nuo x1 iki x2, x3, x4. B Efektas (Effect): Egzistuoja 3 nuostatos: Spalvotai/ Nespalvotai/Sepija Fotoaparatas (Camera) 59

141 Fotoaparatas (Camera) Fotoaparatas (Camera) B Ðviesumas (Brightness): Sklaidymo á kairæ/á deðinæ klaviðais sureguliuokite vaizdo ðviesumà. Egzistuoja 5 ðviesumo lygiai. B Uþrakto paleidimo laikmatis (Timer): Ágalina nustatyti uþdelsimo trukmæ (Be uþdelsimo, 3 sekundës, 5 sekundës, 10 sekundþiø). Telefonas nufotografuoja nuotraukà po ðio laiko. B Blykstë (Flash): Ágalina pasinaudoti blykste fotografuojant prastai apðviestoje vietoje. Fotografavimas uþlenktu dangteliu 1. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaustà klaviðà [ ]. 2. Iðoriniame skystøjø kristalø ekranëlyje atvaizduojamas meniu punktø sàraðas. B Fotografuoti (Take picture): Aktyvuojamas fotografavimo reþimas. B Proþektorius (Torch): Ájungiamas proþektorius. B Atgal (Back): Sugráþtama á ankstesnájá meniu. - Paspausdami fotoaparato klaviðà, nufotografuokite vaizdà. 60

142 Nustatymai (Settings) Ðiuose meniu telefonà galima nustatyti taip, kad juo naudotis bûtø patogiau, ir kad jis atitiktø jûsø poreikius. 1. Budëjimo reþimu paspauskite klaviðà [Menu]. 2. Paspausdami klaviðà, betarpiðkai iðkvieskite meniu Nustatymai (Settings). Profiliai (Profiles) Meniu 7.1 Iðkvietæ meniu Profiliai (Profiles), jûs galite nustatyti ir pritaikyti telefono signalus ávairiems ávykiams ir aplinkoms, arba priskirti abonentø grupëms. Egzistuoja penki uþprogramuoti profiliai: Áprastinë (General), Tik vibroskambutis (Vibrate only), Begarsë (Silent), Triukðminga (Loud) ir Ausinës (Headset). Kiekvienà profilá galima pritaikyti savo poreikiams. Paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Menu] ir sklaidymo á virðø/á apaèià klaviðais pasirinkite Profiliai (Profiles). Aktyvuoti (Activate) (Meniu 7.1.1) 1. Ekrane atvaizduojamas profiliø sàraðas. 2. Sàraðe Profiliai (Profiles) suraskite profilá, kurá pageidaujate aktyvuoti, o po to paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [OK] arba klaviðà OK. 3. Po to iðrinkite Aktyvuoti (Activate). Suasmeninti (Personalise) (Meniu 7.1.2) Sàraðe suraskite reikiamà profilá. Paspaudæ kairájá pasirinkimo klaviðà arba klaviðà OK, pasirinkite Suasmeninti (Personalise). Atsiras profilio nustatymo pasirinkèiø langas. Pasirinkite pageidaujamas nuostatas. B Skambuèio signalas (Call alert type): Pasirenkamas áspëjimo apie áeinantá skambutá bûdas. B Skambuèio melodija (Ring tone): Ið sàraðo pasirenkama pageidaujama skambuèio melodija. B Skambuèio garsumas (Ring volume): Nustatomas skambuèio garsumas. B Þinutës signalas (Message alert type): Pasirenkamas signalas, kuriuo áspëjama apie gautas þinutes. B Þinutës signalo melodija (Message tone): Pasirenkama melodija signalo, kuriuo áspëjama apie gautas þinutes. B Klaviatûros signalo pobûdis (Keypad tone): Nustatomas klaviðø paspaudimà lydinèio signalo pobûdis. B Klaviatûros signalø garsumas (Keypad volume): Nustatomas klaviðø paspaudimà lydinèiø signalø garsumas. B Efektø garsumas (Effect sound volume): Nustatomas efektø garsumas. Nustatymai (Settings) 61

143 Nustatymai (Settings) Nustatymai (Settings) 62 B Ájungimo/iðjungimo signalø garsumas (Power on/ off volume): Nustatomas telefono ájungimo/ iðjungimo signalø garsumas. B Automatiðkas atsiliepimas (Auto answer): Ði funkcija aktyvuojama tik tada, kai prie telefono yra prijungta laisvø rankø áranga. Iðjungtas (Off): Telefonas neatsilieps automatiðkai. Po 5 s (After 5 secs): Po 5 sekundþiø telefonas atsilieps automatiðkai. Po 10 s (After 10 secs): Po 10 sekundþiø telefonas atsilieps automatiðkai. Pervardinti (Rename) (Meniu 7.1.3) Jûs galite pervardinti profilius ir suteikti jiems bet koká norimà pavadinimà. Pastaba B Profiliø Tik vibroskambutis (Vibrate only), Begarsë (Silent) ir Ausinës (Headset) pervardinti neámanoma. 1. Norëdami pakeisti profilio pavadinimà, profiliø sàraðe suraskite profilá, kurá pageidaujate pervardinti, o po to paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà arba klaviðà OK ir pasirinkite Pervardinti (Rename). 2. Áveskite pageidaujamà pavadinimà ir paspauskite klaviðà OK arba kairájá pasirinkimo klaviðà [OK]. Data ir laikas (Date & Time) Meniu 7.2 Jûs galite nustatyti funkcijas, susijusias su data ir laiku. Data (Date) (Meniu 7.2.1) B Nustatykite datà (Set Date) Jûs galite ávesti esamàjà datà. B Datos formatas (Date format) Jûs galite pasirinkti datos formatà: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: diena / M: mënuo / Y: metai). Laikrodis (Time) (Meniu 7.2.2) B Nustatykite laikrodá (Set Time) Jûs galite ávesti esamàjá laikà. B Laiko formatas (Time format) Jûs galite pasirinkti 24 valandø arba 12 valandø laiko skaièiavimo formatà. Telefonas (Handset) Meniu 7.3 Jûs galite nustatyti funkcijas, susijusias su telefonu.

144 Rodymo parametrai (Display settings) (Meniu 7.3.1) B Uþsklanda (Wallpaper): Jûs galite pasirinkti foniná paveikslëlá, rodomà budëjimo reþimu. - Pagrindinis skystøjø kristalø ekranas (Main LCD) - Iðorinis skystøjø kristalø ekranas (Sub LCD) Standartinis (Default) Spaudydami,, arba, jûs galite pasirinkti uþsklandos paveikslëlá arba animacijà. Mano medþiaga (My stuff) Jûs galite pasirinkti uþsklandos paveikslëlá arba animacijà. B Meniu stilius (Menu style): Jûs turite galimybæ pasirinkti vienà ið 4 meniu stiliø: Clean, Silky, Colorful ir Calm. B Sveikinimo tekstas (Greeting note): Jei jûs pasirinksite Ájungta (On), galësite ávesti tekstà, kuris bus rodomas telefono ekrane budëjimo reþimu. B Foninis apðvietimas (Backlight): Jûs galite ájungti/ iðjungti foniná apðvietimà. Iðjungus foniná apðvietimà padidës budëjimo/kalbëjimo laikas. B Informacinis langas (Information window): Jûs turite galimybæ perþiûrëti pasirinktojo meniu bûsenà, prieð atidarydami meniu. Meniu bûsena yra atvaizduojama ekrano apaèioje. B Tinklo pavadinimas (Network name): Pasirinkus Ájungta (On), tinklo pavadinimas (paslaugos teikëjo pavadinimas) bus atvaizduojamas skystøjø kristalø ekrane. Kalba (Language) ((Meniu 7.3.2) Jûs galite pasirinkti kalbà, kuria bus rodomas tekstas telefono ekrane. Ðis pokytis taip pat átakos kalbos ávedimo bûdà. Skambuèiø parametrai (Calling) Meniu 7.4 Nustatymø meniu lange paspaudæ [OK], jûs galite nustatyti ávairius skambuèiø parametrus. Skambuèiø peradresavimas (Call divert) (Meniu 7.4.1) Skambuèiø peradresavimo paslauga suteikia galimybæ nukreipti áeinanèius balso, fakso ir duomenø skambuèius á kità telefono numerá. Daugiau informacijos apie ðià paslaugà teiraukitës mobiliojo ryðio operatoriaus. B Visi balso skambuèiai (All voice calls): Balso skambuèiai peradresuojami besàlygiðkai. B Jei uþimta (If busy): Balso skambuèiai peradresuojami jei jûsø telefonas uþimtas. Nustatymai (Settings) 63

145 Nustatymai (Settings) Nustatymai (Settings) 64 B Jei neatsako (If no reply): Balso skambuèiai peradresuojami jei jûs neatsiliepiate. B Jei nepasiekiama (If out of reach): Balso skambuèiai peradresuojami jei jûsø telefonas yra iðjungtas arba uþ ryðio zonos ribø. B Visi duomenø skambuèiai (All data calls): Besàlygiðkai peradresuojama á telefonà, prijungtà prie asmeninio kompiuterio. B Visi fakso skambuèiai (All fax calls): Besàlygiðkai peradresuojama á fakso numerá. B Atðaukti peradresavimà (Cancel all): Atðaukiamos visos skambuèiø peradresavimo nuostatos. Submeniu Meniu Skambuèiø peradresavimas (Call divert) turi apraðytuosius submeniu. B Aktyvuoti (Activate): Aktyvuojama atitinkama paslauga. - Á balso paðto centrà (To voice mail centre): Skambuèiai nukreipiami á praneðimø centrà. Ði pasirinktis nëra rodoma iðkvietus meniu Visi duomenø skambuèiai (All data calls) ir Visi fakso skambuèiai (All fax calls). - Á kità numerá (To other number): Ávedamas numeris telefono, á kurá bus nukreipiami skambuèiai. - Á vienà ið peradresavimui naudotø numeriø (To favourite number): Jûs galite pasirinkti vienà ið 5 numeriø, á kuriuos buvo peradresuojama paskiausiai. B Atðaukti (Cancel): Iðjungiama atitinkama paslauga. B Perþiûrëti bûsenà (View status): Parodoma atitinkamos paslaugos bûsena. Autoatsakiklis (Answering phone) (Meniu 7.4.2) Prisitaikant prie aplinkos, telefonà galima nustatyti taip, kad jis atsilieptø automatiðkai. Pastaba B Norint priregistruoti savo garso praneðimà, já BÛTINA áraðyti DU kartus. Áraðyti garso praneðimai nebûtinai turi bûti identiðki. Priklausomai nuo kalbos kodavimo (HR/FR/EFR) bus parenkamas vienas ið jø. B Iðjungti autoatsakiklá (Answering off): Ágalina iðjungti autoatsakiklá. B Bendrasis (General): Ásijungus autoatsakikliui, skambinantysis abonentas girdës praneðimà, kad jûs dabar esate uþimtas. B Susitikimas (Meeting): Ásijungus autoatsakikliui, skambinantysis abonentas girdës praneðimà, kad jûs dabar esate sustikime.

146 B Uþ vairo (Driving): Ásijungus autoatsakikliui, skambinantysis abonentas girdës praneðimà, kad jûs dabar vairuojate. B Vartotojo apibrëþta 1, 2 (User dedined): Jûs galite áraðyti savàjá nurodymà balsu. Submeniu Aktyvuoti (Activate) Aktyvuojamas pasirinktas automatiðko atsiliepimo reþimas. Klausytis garso praneðimo (Listen to voice guide) Perklausomas pasirinktas garso praneðimas. Áraðyti naujà garso praneðimà (Record new voice guide) Pasirinkus meniu Vartotojo apibrëþta, bus galima áraðyti 15 s trukmës garso praneðimà. B Áraðytos þinutës (Recorded messages): Galima atvaizduoti áraðytø þinuèiø sàraðà, áskaitant þinutës pavadinimà ir trukmæ (ekrano apaèioje). Perklausyti (Play) Galima perklausyti áraðytàsias þinutes. Iðtrinti (Delete) Galima iðtrinti perklausytas þinutes. Skambinti (Call) Naudojantis ðia funkcija galima paskambinti abonentui, palikusiam þinutæ. Iðsaugoti (Save) Galima iðsaugoti abonento, palikusio þinutæ, telefono numerá. Raðyti tekstinæ þinutæ (Write text message) Galima nusiøsti trumpàjà þinutæ abonentui, palikusiam garso þinutæ. Raðyti MMS þinutæ (Write multimedia message) Galima nusiøsti MMS þinutæ abonentui, palikusiam garso þinutæ. B Skambëjimo laikas (Ringing time): Jûs galite nustatyti, kiek laiko turi skambëti telefonas prieð ásijungiant autoatsakikliui. Po 1 skambuèio (After 1 ring) Autoatsakiklis atsilieps po 1 skambuèio. Po 3 skambuèiø (After 3 rings) Autoatsakiklis atsilieps po 3 skambuèiø. Po 5 skambuèiø (After 5 rings) Autoatsakiklis atsilieps po 5 skambuèiø. Nustatymai (Settings) 65

147 Nustatymai (Settings) Nustatymai (Settings) 66 Atsiliepimo bûdas (Answer mode) (Meniu 7.4.3) B Atlenkiant dangtelá (Flip open): Pasirinkæ ðià nuostatà, á skambuèius jûs galësite atsiliepti paprasèiausiai atlenkdami dangtelá. B Bet kuriuo klaviðu (Any key): Á skambutá jûs galësite atsiliepti paspausdami bet kurá telefono klaviðà, iðskyrus klaviðà [End]. B Tik paskambinimo klaviðu (Send key only): Á skambuèius jûs galësite atsiliepti tik paspausdami klaviðà [Send]. Numerio siuntimas (Send my number) (Meniu 7.4.4) (priklausomai nuo tinklo ir paslaugos uþsisakymo) B Ájungtas (On): Jûs galite siøsti savo telefono numerá kitam abonentui. Tokiu atveju jûsø telefono numeris bus rodomas ðio abonento telefono ekrane. B Iðjungtas (Off): Jûsø telefono numeris nebus rodomas. B Nustatyta operatoriaus (Set by network): Pasirinkus ðià nuostatà, jûsø telefono numeris bus rodomas atsiþvelgiant á dviejø linijø (linijos 1 ir 2) paslaugos nuostatas. Skambuèio laukimas (Call waiting) (Meniu 7.4.5) (Tinklo paslauga) B Aktyvuoti (Activate): Pasirinkæ Aktyvuoti (Activate), jûs galësite atsiliepti á laukiantá (priimtà) skambutá. B Atðaukti (Cancel): Pasirinkæ Atðaukti (Cancel), jûs negalësite atpaþinti, kad yra laukiantis (priimtas) skambutis. Minutinis priminimas (Minute minder) (Meniu 7.4.6) Pasirinkæ Ájungta (On), jûs galësite kontroliuoti pokalbio trukmæ, pokalbio metu klausydamiesi kas minutæ pasigirstanèio pyptelëjimo. Automatiðkas prisiskambinimas (Auto redial) (Meniu 7.4.7) B Ájungtas (On): Kai ði funkcija yra aktyvuota, jûsø telefonas automatiðkai mëgins prisiskambinti nepavykus sëkmingai susijungti. B Iðjungtas (Off): Jûsø telefonas nemëgins prisiskambinti nepavykus susijungti po pirmojo skambuèio. Apsaugos parametrai (Security) Meniu 7.5 PIN kodo reikalavimas (PIN code request) (Meniu 7.5.1) Ðiame meniu jûs galite nustatyti telefonà taip, kad jis reikalautø jûsø SIM kortelës PIN kodo kiekvienàkart ájungus telefonà.

148 Jei ði funkcija aktyvuota, jûs bûsite paraginami ávesti PIN kodà. 1. Apsaugos parametrø meniu lange pasirinkite PIN kodo reikalavimas (PIN code request) ir paspauskite [OK]. 2. Pasirinkite nuostatà Ájungtas/Iðjungtas (On/Off). 3. Norint pakeisti nuostatà, jums teks ávesti PIN kodà ájungus telefonà. 4. Jei jûs daugiau nei 3 kartus ávesite klaidingà PIN kodà, telefonas bus uþblokuotas. Jei PIN kodas bus uþblokuotas, jums reikës ávesti PUK kodà. 5. Savàjá PUK kodà jûs galësite ávesti iki 10-ties kartø. Jei klaidingà PUK kodà jûs ávesite daugiau nei 10 kartø, jûs negalësite atblokuoti savojo telefono. Tokiu atveju jums teks kreiptis á mobiliojo ryðio operatoriø. Telefono blokavimas (Handset lock) (Meniu 7.5.2) Apsaugai nuo nesankcionuoto naudojimosi telefonu jûs galite naudoti apsaugos kodà. Jei ðiam parametrui bus suteikta nuostata Ájungus (When switch on), kiekvienàkart ájungus telefonà jis pareikalaus ávesti apsaugos kodà. Jei ðiam parametrui bus suteikta nuostata Pakeitus SIM kortelæ (When SIM changed), jûsø telefonas pareikalaus ávesti apsaugos kodà tik pakeitus SIM kortelæ. Skambuèiø blokavimas (Call barring) (Meniu 7.5.3) Skambuèiø blokavimo paslauga ágalina nustatyti jûsø telefonà taip, kad nebûtø ámanoma atlikti arba priimti tam tikrø kategorijø skambuèiø. Ðiai funkcijai reikalingas skambuèiø blokavimo slaptaþodis. Jûs galite matyti tokius submeniu. B Visi iðeinantys (All outgoing): Yra blokuojami visi iðeinantys skambuèiai. B Tarptautiniai (International): Yra blokuojami visi iðeinantys skambuèiai á uþsiená. B Tarptautiniai kai uþsienyje (International when roaming): Yra blokuojami visi tarptautiniai iðeinantys skambuèiai, iðskyrus skambuèius á namø tinklà. B Visi áeinantys (All incoming): Yra blokuojami visi áeinantys skambuèiai. B Áeinantys kai uþsienyje (Incoming when roaming): Yra blokuojami visi áeinantys skambuèiai esant uþsienyje. B Atðaukti visus (Cancel all): Jûs galite atðaukti visas skambuèiø blokavimo nuostatas. B Pakeisti slaptaþodá (Change password): Jûs galite pakeisti skambuèiø blokavimo paslaugos slaptaþodá. Nustatymai (Settings) 67

149 Nustatymai (Settings) Nustatymai (Settings) 68 Submeniu: Aktyvuoti (Activate) Ágalina kreiptis á tinklà, kad bûtø nustatomas skambuèiø blokavimas. Atðaukti (Cancel) Pasirinktasis skambuèiø blokavimas atðaukiamas. Perþiûrëti bûsenà (View status) Parodoma, ar skambuèiø blokavimas yra nustatytas, ar ne. Fiksuoti numeriai (Fixed dial number) (Meniu 7.5.4) (priklauso nuo SIM kortelës) Jûs galite apriboti iðeinanèius skambuèius pasirinktaisiais telefono numeriais. Numeriai yra apsaugoti PIN2 kodu. B Ájungti (Activate): Jûs galite apriboti iðeinanèius skambuèius pasirinktaisiais telefono numeriais. B Atðaukti (Cancel): Jûs galite atðaukti fiksuotø numeriø rinkimo funkcijà. B Numeriø sàraðas (Number list): Jûs galite perþiûrëti sàraðà numeriø, iðsaugotø kaip fiksuoti numeriai. Pakeisti kodus (Change codes) (Meniu 7.5.5) PIN tai termino Personal Identification Number (asmeninis identifikavimo numeris) santrumpa. PIN kodas naudojamas telefono apsaugai nuo nesankcionuoto panaudojimo. Jûs galite pakeisti tokius kreipties kodus: PIN kodas (PIN code), PIN2 kodas (PIN2 code) ir Apsaugos kodas (Security code). 1. Norëdami pakeisti apsaugos kodà/pin/pin2 kodà, áveskite savo senàjá kodà, o po to paspauskite [OK]. 2. Áveskite naujàjá apsaugos kodà/pin/pin2 kodà, o po to patvirtinkite já. Tinklas (Network) Meniu 7.6 Jûs galite nustatyti, kad tinklas bûtø pasirenkamas arba automatiðkai, arba rankiniu bûdu. Daþniausiai tinklo pasirinkimas bûna atliekamas Automatiðkai (Automatic). Tinklo pasirinkimas (Network selection) (Meniu 7.6.1) Jûs galite nustatyti mobiliojo ryðio tinklo pasirinkimo bûdà.

150 Automatiðkai (Automatic) Pasirinkus nuostatà Automatiðkai (Automatic), telefonas automatiðkai ieðkos tinklo ir parinks jums tinkantá tinklà. Jei jûs bûsite pasirinkæ nuostatà Automatiðkai ( Automatic ), telefonas iðlaikys nuostatà Automatiðkai net ir iðjungus ir ájungus telefonà. Rankiniu bûdu (Manual) Telefonas suras visus prieinamus tinklus ir parodys jums jø sàraðà. Po to jûs galësite pasirinkti tà tinklà, kuris turi sudaræs roumingo sutartá su jûsiðkiu mobiliojo ryðio operatoriumi. Jei telefonas negalës prisijungti prie pasirinktojo tinklo, jis leis jums pasirinkti kità tinklà. Pagal prioritetà (Preferred) Jûs galite sudaryti sàraðà prioritetiniø tinklø, ir telefonas, prieð mëgindamas prisijungti prie bet kurio kito tinklo, mëgins prisijungti prie pirmojo sàraðe nurodyto tinklo. Prioritetiniø tinklø sàraðas sudaromas ið telefone ið anksto apibrëþto þinomø tinklø sàraðo. Diapazono pasirinkimas (Band select) (Meniu 7.6.2) Jûs galite pasirinkti mobiliojo ryðio tinklo tipà. EGSM/DCS Atsiþvelgdami á situacijà mobiliojo ryðio tinkle, jûs galite pasirinkti EGSM/DCS. Tik PCS (PCS only) Atsiþvelgdami á situacijà mobiliojo ryðio tinkle, jûs galite pasirinkti tik PCS. GPRS parametrai (GPRS attach) Meniu 7.7 Jûs galite nustatyti GPRS paslaugà atsiþvelgdami á ávairias situacijas. Ájungiant telefonà (Switch on) (Meniu 7.7.1) Pasirinkus ðá meniu, telefonas automatiðkai prisijungia prie GPRS tinklo ájungiant telefonà. Paleidþiama WAP arba PC programa, uþmezganèià ryðá tarp telefono ir tinklo bei ágalinanti persiøsti duomenis. Uþbaigus darbà su ðia programa, kompiuterio ryðys su tinklu nutrûksta, taèiau telefono ryðys su GPRS tinklu lieka uþmegztas. Prireikus (When needed) (Meniu 7.7.2) Pasirinkus ðá meniu, GPRS ryðys uþmezgamas prisijungiant prie WAP paslaugos, ir nutraukiamas, uþbaigus darbà su WAP programa. Nustatymai (Settings) 69

151 Nustatymai (Settings) Nustatymai (Settings) Atminties bûsena (Memory status) Meniu 7.8 Jûs galite suþinoti kiek vietos naudojama ir kiek yra laisva kiekviename atminties skirsnyje: vidiniame atminties kaupiklyje, daugialypës terpës atminties kaupiklyje. Jûs galite iðkviesti kiekvieno atminties skirsnio meniu. Atstatyti parametrus (Reset settings) Meniu 7.9 Jûs galite visiems telefono parametrams gràþinti gamyklines nuostatas. Kad galëtumëte aktyvuoti ðià funkcijà, jums reikës ávesti apsaugos kodà. 70

152 Narðyklë (Browser) Jûs galite pasinaudoti ávairiausiomis WAP (Wireless Application Protocol) paslaugomis, tokiomis kaip banko sàskaitos tvarkymas, o taip pat gauti ávairios informacijos, pavyzdþiui, apie orø prognozæ ir skrydþiø tvarkaraðtá. Ðios paslaugos yra specialiai pritaikytos mobiliesiems telefonams, ir jas aptarnauja WAP paslaugø teikëjai. Daugiau informacijos apie galimybæ naudotis WAP paslaugomis, jø kainas ir tarifus, suteiks jûsø mobiliojo ryðio operatorius ir/arba paslaugos, kuria jûs pageidaujate naudotis, teikëjas. Paslaugos teikëjas taip pat jus aprûpins instrukcijomis, kaip reikia naudotis jo teikiama paslauga. Prisijungus, telefono ekrane atverèiamas namø tinklalapis. Jo turinys priklauso nuo paslaugos teikëjo. Norëdami bet kada iðeiti ið narðyklës, paspauskite klaviðà ( ). Telefonas gráð á ankstesnájá meniu. Narðymas su WAP narðykle Jûs galite narðyti po internetà naudodamiesi tiek telefono klaviðais, tiek WAP narðyklës meniu. Naudojantis telefono klaviðais Narðant po internetà, telefono klaviðai veikia kitaip nei telefono reþimu. Klaviðas Apraðymas Sklaidoma po vienà turinio srities eilutæ Gráþtama á ankstesnájá puslapá Iðrenkama nuostata ir patvirtinamas veiksmas Naudojantis WAP narðyklës meniu Narðant po mobiløjá internetà, galima naudotis ávairiomis meniu pasirinktimis. Because of the small dimension of the speaker, Pastaba in some cases the audio could be distorted, B Priklausomai especially at nuo maximum jûsø telefone volume ádiegtos and when narðyklës there versijos, are lots WAP of bass narðyklës sounds. meniu Therefore, gali atrodyti we kitaip. d t th t h d t i Namø tinklalapis (Home) Meniu 8.1 Narðyklë pirmiausia atverèia namø tinklalapá. Namø tinklalapis tai interneto puslapis, apibrëþtas aktyviame profilyje. Jei jûs nebûsite jo apibrëþæ aktyviame profilyje, namø tinklalapá apspræs paslaugos teikëjas. Narðyklë (Browser) 71

153 Narðyklë (Browser) Narðyklë (Browser) 72 Þymelës (Bookmarks) Meniu 8.2 Ðis meniu suteikia galimybæ iðsaugoti jûsø lankomiausiø interneto tinklalapiø URL adresus, kad juos bûtø galima lengviau atversti ateityje. Jûsø telefone yra keletas ið anksto ádiegtø þymeliø. Ðiø ið anksto ádiegtø þymeliø iðtrinti neámanoma. Norëdami sukurti þymelæ 1. Paspauskite kairájá pasirinkimo klaviðà [Options]. 2. Pasirinkite Pridëti naujà (Add new), o po to paspauskite klaviðà OK. 3. Ávedæ pageidaujamà URL adresà ir pavadinimà, paspauskite klaviðà OK. * Patarimas: Simbolius áveskite klaviðais ir. Norëdami ávesti., paspauskite. Pasirinkus norimà þymelæ, taps prieinamos tokios pasirinktys. B Prisijungti (Connect): Prisijungiama prie pasirinktàja þymele paþymëto tinklalapio. B Pridëti naujà (Add new): Rankiniu bûdu sukuriama nauja þymelë. B Redaguoti (Edit): Redaguojamas pasirinktosios þymelës URL adresas ir/arba pavadinimas. B Iðtrinti (Delete): Iðtrinama pasirinktoji þymelë. B Iðtrinti visas (Delete all): Iðtrinamos visos þymelës. Eiti URL adresu (Go to URL) Meniu 8.3 Jûs galite tiesiogiai prisijungti prie pageidaujamo tinklalapio. Jums tereikia ávesti konkretø URL adresà ir paspausti klaviðà OK. Nustatymai (Settings) Meniu 8.4 Jûs turite galimybæ nustatyti profilio, laikinosios atminties, slapukø ir apsaugos parametrus, susijusius su prieigos prie interneto paslauga. Profiliai (Profiles) (Meniu 8.4.1) Profiliai tai tinklo informacija, reikalinga prisijungti prie interneto. Kiekvienas profilis turi tokius submeniu: B Aktyvuoti (Activate): Jûs galite aktyvuoti pageidaujamà profilá. B Nuostatos (Settings): Jûs galite redaguoti ir pakeisti pasirinktojo profilio WAP nuostatas. - Namø tinklalapis (Homepage): Ðiame submeniu ávedamas adresas (URL) tinklalapio, kurá jûs pageidaujate naudoti kaip namø tinklalapá. Jums nereikia prieð kiekvienà URL adresà raðyti nes WAP narðyklë automatiðkai prideda ðià santrumpà.

154 - Neðëjas (Bearer): Jûs galite pasirinkti informacijos neðëjo rûðá. 1 Duomenys (Data)/2 GPRS - Duomenø parametrai (Data settings): Atsiranda tik tada, kai neðëju yra pasirinkti Duomenys (Data). Telefono numeris (Dial number): Áveskite telefono numerá, kuris turi bûti renkamas prisijungimui prie WAP ðliuzo. Vartotojo vardas (User ID): Vartotojo vardas, reikalingas jûsiðkiam prisijungimo serveriui (taèiau NE WAP ðliuzui). Slaptaþodis (Password): Jus identifikuojantis slaptaþodis, reikalingas jûsiðkiam prisijungimo serveriui (taèiau NE WAP ðliuzui). Skambuèio tipas (Call type): Pasirenkamas duomenø skambuèio tipas: analoginis arba skaitmeninis (ISDN). Neveikos laikas (Linger time): Jums reikia ávesti leistinà neveikos laikà. Ávedus ðá parametrà, WAP narðymo paslauga bus nepasiekiama jei jokie duomenys nebus ávedami arba persiunèiami. GPRS parametrai (GPRS settings): Nuostatos pasiekiamos tik kai neðëjui yra pasirinkta GPRS. APN: Ávedamas GPRS paslaugos APN. Vartotojo vardas (User ID): Vartotojà identifikuojantys duomenys, reikalingi prisijungti prie APN serverio. Slaptaþodis (Password): Slaptaþodis, reikalingas prisijungti prie APN serverio. - Tarpinio serverio nuostatos (Proxy settings) Tarpinis serveris (Proxy): Ájungiamas arba iðjungiamas IP adresas (IP address): Áveskite tarpinio serverio IP adresà. Prievado numeris (Port number): Áveskite tarpinio serverio prievado numerá. - DNS nuostatos (DNS settings) Pirminis serveris (Primary server): Ávedamas pirminio DNS serverio adresas. Antrinis serveris (Secondary server): Ávedamas antrinio DNS serverio adresas. B Pervardinti (Rename): Jûs galite pakeisti profilio pavadinimà. B Iðtrinti (Delete): Pasirinktas profilis iðtrinamas ið sàraðo. B Pridëti naujà (Add new): Jûs galite rankiniu bûdu pridëti naujà profilá. Laikinoji atmintis (Cache) (Meniu 8.4.2) Informacija ir paslaugos, kuriomis jûs pasinaudojote, yra iðsaugomos telefono laikinojoje atmintyje. Narðyklë (Browser) 73

155 Narðyklë (Browser) Narðyklë (Browser) Slapukai (Cookie) (Meniu 8.4.3) Informacija ir paslaugos, kuriomis jûs pasinaudojote, yra iðsaugomos telefono laikinojoje atmintyje. Iðvalyti laikinàjà atmintá (Clear cache) (Meniu 8.4.4) Iðtrinamas visas laikinosios atminties turinys. Pastaba B Laikinoji atmintis tai buferis, naudojamas laikinam duomenø saugojimui. Iðtrinti slapukus (Clear cookie) (Meniu 8.4.5) Iðtrinamas visas iðsaugotøjø slapukø turinys. Saugumo sertifikatai (Security) (Meniu 8.4.6) Atvaizduojamas turimø sertifikatø sàraðas. B Autorizavimo (Authority): Jûs galite perþiûrëti jûsø telefone iðsaugotø autorizavimo sertifikatø sàraðà. B Asmeniniai (Personal): Jûs galite perþiûrëti jûsø telefone iðsaugotø asmeniniø sertifikatø sàraðà. 74

156 Mano medþiaga (My stuff) Nuotraukos (Photos) Meniu 9.1 Jûs galite perþiûrëti ir siøsti nuotraukas. Be to, jûs galite nustatyti nuotraukà kaip foniná paveikslëlá. Visos nuotraukos (All pictures) (Meniu 9.1.1) Jûs galite eilës tvarka perþiûrëti visas nuotraukas. Pasirinktys (Options) B Miniatiûros (Multi view): Jûs galite ekrane vienu metu perþiûrëti daugiausiai 9 miniatiûras. B Raðyti el. paðto þinutæ (Write message): Jûs galite pasiøsti nuotraukà el. paðto þinute. B Raðyti MMS þinutes (Write multimedia messages): Jûs galite pasiøsti nuotraukà MMS þinute. B Siøsti per Bluetooth (Send via bluetooth): Jûs galite pasiøsti nuotraukà per Bluetooth sàsajà. B Nustatyti kaip uþsklandà (Set as wallpaper): Jûs galite nustatyti nuotraukà kaip uþsklandà. B Iðtrinti (Delete): Jûs galite iðtrinti nuotraukà. B Pervardinti (Edit title): Jûs galite pervardinti nuotraukà. B Perþiûrëti informacijà (View information): Jûs galite perþiûrëti informacijà apie nuotraukà, kaip antai, jos pavadinimà, dydá, fotografavimo datà ir laikà. B Apsauga (Protection): Jûs turite galimybæ nuotraukà apsaugoti nuo atsitiktinio iðtrynimo. Bendrosios nuotraukos (General pictures) (Meniu 9.1.2) Jûs turite galimybæ atvaizduoti visas nuotraukas iðskyrus nuotraukas su rëmeliu ir telefonø knygelës nuotraukas. Be to jûs galite pasinaudoti tokiomis pat pasirinktimis kaip ir apraðyme Visos nuotraukos (All pictures) (9-1-1). Telefonø knygelës nuotraukos (Phonebook pictures) (Meniu 9.1.3) Jûs galite perþiûrëti visas telefonø knygelës nuotraukas. B Nustatyti kaip uþsklandà (Set as wallpaper): Jûs galite nustatyti nuotraukà kaip uþsklandà. B Iðtrinti (Delete): Jûs galite iðtrinti nuotraukà. B Pervardinti (Edit title): Jûs galite pervardinti nuotraukà. B Perþiûrëti informacijà (View information): Jûs galite perþiûrëti informacijà apie nuotraukà, kaip antai, jos pavadinimà, dydá, fotografavimo datà ir laikà. B Apsauga (Protection): Jûs turite galimybæ nuotraukà apsaugoti nuo atsitiktinio iðtrynimo. Mano medþiaga (My stuff) 75

157 Mano medþiaga (My stuff) Mano medþiaga (My stuff) 76 Iðtrinti visus (Delete all) (Meniu 9.1.4) Ið sàraðo iðtrinami visi failai. Paveikslëliai (Images) Meniu 9.2 Jûs galite áterpti standartinius (Default) paveikslëlius arba parsisiøstus paveikslëlius, tinkanèius SMS þinutëms. Pasirinktys (Options) B Raðyti þinutæ (Write message): Ið tinklo parsisiøstà paveikslëlá galima pasiøsti SMS, MMS þinute arba el. paðtu. B Siøsti per Bluetooth (Send via Bluetooth): Paveikslëlis gali bûti siunèiamas per Bluetooth sàsajà. Garsai (Sounds) Meniu 9.3 Jûs galite áterpti standartinius (Default) garsus arba parsisiøstus garsus, tinkanèius SMS þinutëms. Standartiniai garsai (Default sounds) (Meniu 9.3.1) Pasirinktys (Options) B Nustatyti kaip skambuèio melodijà (Set as ringtone): Pasirinktasis garsas nustatomas kaip telefono skambuèio melodija. B Raðyti þinutæ (Write messages): Ið tinklo parsisiøstà garsà galima pasiøsti SMS, MMS þinute arba el. paðtu. B Siøsti per Bluetooth (Send via Bluetooth): Ið tinklo parsisiøstà garsà galima pasiøsti per Bluetooth sàsajà. Balso komentarai (Voice records) (Meniu 9.3.2) Pasirinkus meniu Balso komentarai (Voice records), bus galima pasinaudoti tokiomis pasirinktimis: B Raðyti MMS þinutæ/el. paðto þinutæ (Write multimedia message/write ): Balso komentarà galima pasiøsti MMS þinute arba el. paðtu. B Siøsti per Bluetooth (Send via Bluetooth): Balso komentarà galima pasiøsti per Bluetooth sàsajà. B Iðtrinti (Delete): Jûs galite iðtrinti balso komentarà. B Iðtrinti (Delete): Jûs galite iðtrinti nuotraukà. B Pervardinti (Rename): Jûs galite pervardinti pasirinktà balso komentarà. MP3 melodija (MP3 ringtone) (Meniu 9.3.3) Jûs galite MP3 failà nustatyti kaip skambuèio melodijà. Pasirinktys (Options) B Nustatyti kaip skambuèio melodijà (Set as ringtone): Pasirinktasis MP3 garsas nustatomas kaip telefono skambuèio melodija.

158 Parsisiøstieji (Downloaded) (Meniu 9.3.4) Ðiame aplanke pasirinkæ ið tinklo parsisiøstà garsà, jûs galësite já nustatyti kaip skambuèio melodijà ir t.t. Þaidimai ir programos (Games & Apps) Meniu 9.4 Ðiame meniu jûs galite tvarkyti jûsø telefone ádiegtas Java programas. Jûs galite paleisti arba iðtrinti parsisiøstàsias programas, o taip pat nustatyti prisijungimo parametrus. Ðis meniu automatiðkai nukreipia á [Meniu 3-4]. Mano medþiaga (My stuff) Kitkas (Others) Meniu 9.5 Ðiame meniu atvaizduojamas sàraðas failø, kuriø nëra ámanoma atkurti ir perþiûrëti. Jûs galite pasinaudoti tokiomis pasirinktimis: B Iðtrinti (Delete): Ágalina failà iðtrinti ði sàraðo. B Siøsti per Bluetooth (Send via Bluetooth): Pasirinktas failas pasiunèiamas á kità átaisà per Bluetooth sàsajà. 77

159 Priedai Priedai Jûsø mobiliajam telefonui yra skirta ávairiø priedø. Jûs galite pasirinkti ðiuos priedus atsiþvelgdami á savo asmeninius komunikacijos poreikius. Baterija Duomenø kabelis Ðiuo kabeliu telefonas prijungiamas prie asmeninio kompiuterio. Ausinë Gali bûti naudojama kaip laisvø rankø áranga (su ausine ir mikrofonu). Komplektuojamas adapteris Ðiuo adapteriu telefono baterija ákraunama tada, kai jûs esate iðvykæ ið namø ar biuro. Pastaba B Visuomet naudokite tik originalius LG priedus. To nedarant, galima prarasti teisæ á garantiná aptarnavimà. B Skirtingiems regionams numatyti priedai gali skirtis; daugiau informacijos jums gali suteikti vietinis serviso centras arba jo agentas. 78

160 Techniniai duomenys Techniniai duomenys Bendrojo pobûdþio duomenys Gaminio pavadinimas : KG245 Standartas : GSM 900 / DCS 1800 / DCS P Aplinkos temperatûra Didþiausia leistina: +55 C Maþiausia leistina : 10 C 79

161

162 KG245 KASUTUSJUHEND Osa selle juhendi sisust võib Teie telefonis olla erinev, sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast Teie vana seadme utiliseerimine 1. Kui seadmele on kinnitatud ratastega prügikonteineri kujutis, millele on rist peale tõmmatud, tuleb toodet käidelda vastavalt Eurodirektiivile 2002/96/EÜ. 2. Elektri- ja elektroonikaseadme tuleb ära visata olmeprügist eraldi, need seadmed kuuluvad erikäitlusele selleks kohaliku omavalitsuse poolt määratud kogumispunktides. 3. Vana seadme õige utiliseerimine aitab vältida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. 4. Täpsemat informatsiooni selle kohta, kuidas oma vana seadet utiliseerida, küsige kohalikust omavalitsusest, prügifirmast või kauplusest, kust toote ostsite.

163 Sisukord Sisukord Sissejuhatus 6 Ohutuse tagamiseks 7 Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks 8 KG245 funktsioonid 12 Telefoniosad Ekraaniinformatsioon 16 Alustamine 18 SIM kaardi ja aku paigaldamine telefoni Aku laadimine 19 Laadija lahtiühendamine 20 Ligipääsukoodid 22 Üldfunktsioonid 24 Helistamine ja kõnedele vastamine Kõnele vastamine 25 Teksti sisestamine Kontaktid 28. Helistamise menüüs Mitmeosalised või konverentskõned 30 Menüüpuu 32 Funktsioonide ja valikute valimine 34 Kontaktid 35 Otsing Lisa uus Helistaja grupid 36 Kiirvalimine Oma number 37 Minu visiitkaart Seadistused Kõneregister 39 Vastamata kõned Vastatud kõned Valitud kõned Kõik kõned Viimaste kõnede kustutamine 40 Kõne maksumus Kõne kestvus) Kõne maksumus Seadistused) GPRS informatsioon 41 Kõne kestvus Andmemahud 2

164 Vahendid 42 Lemmikud Äratuskell Bluetooth Paarisseadmed Käed-vabad seadmed 43 Seadistused Mängud & Rakendused Mängud & lisad 44 Kalkulaator 45 Ühiku konverter Maailmaaeg Helisalvestus Salvestamine Nimekirja vaatamine 46 SIM teenused Organiseerija 47 Kalender Lisa uus Vaata Vaata kõike 48 Kustuta viimane Kustuta kõik Memo Sõnumid 49 Uus sõnum Kirjuta tekstisõnum Kirjuta multimeediasõnum 50 Kirjuta E-posti sõnum 51 Sisendpostkast 52 Postkast 53 Mustandid Väljuv postkast 54 Kõneposti kuulamine Infosõnum 54 Loe 55 Teemad Mallid Tekstimallid Multimeediamallid Seadistused 56 Tekstisõnum Multimeediumsõnum E-post 57 Kõneposti keskus 58 Infosõnum Tõukesõnum (Push) Kaamera 59 Sisukord 3

165 Sisukord Seadistused 61 Profiilid Aktiveeri Isikustamine Nimeta ümber 62 Kuupäev & Kellaaeg Kuupäev Kellaaeg Telefon Näidiku seadistused 63 Keel Helistamine Kõne suunamine Automaatvastaja 64 Vastamisviis 66 Saada minu number Ootel kõne Minutimeenutaja Automaatne kordusvalimine Turvalisus 66 PIN koodi nõue Telefoni lukustus 67 Kõne tõkestamine Fikseeritud number helistamiseks (FDN) 68 Koodide muutmine Võrgu seadistused Võrgu valik Laineala valik 69 GPRS manustus Sisselülitamine Vajadusel Mälu olek 70 Seadistuste lähtestamine Sirvija 71 Kodu Järjehoidjad 72 Mine URL i Seadistused Profiilid Vahemälu 73 Präänikud 74 Tühjenda vahemälu Tühjenda präänikud Turvalisus 4

166 Minu asjad 75 Fotod Kõik pildid Tavapildid Telefoniraamatu pildid Kuvandid Helid Sisukord Häälsalvestus 76 MP3 helin Allalaadimised Mängud & Rakendused Muud Lisatarvikud 77 Tehnilised andmed 78 5

167 Sissejuhatus Tutvustus Õnnitleme Teid uue ja kompaktse mobiiltelefoni KG245 ostu puhul, mis on mõeldud kasutamiseks kaasaegse digitaalse mobiilkommunikatsiooni tehnoloogiaga. Käesolev kasutusjuhend sisaldab tähtsat informatsiooni telefoni kasutamise ja töö kohta. Telefoni optimaalsemaks funktsioneerimiseks ja selle kahjustuste või väärkasutamise ära hoidmiseks, lugege kogu kasutusjuhendis olevat informatsiooni. Kõik muudatused või modifitseerimised, mida ei ole selles kasutusjuhendis kirjeldatud, muudavad seadme garantii kehtetuks. 6

168 Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täpsem informatsioon on antud käesolevas kasutusjuhendis. Hoiatus! Mobiiltelefonid peavad olema lennukis kogu aeg väljalülitatud. Sõiduki juhtimisel ärge hoidke telefoni käes. Ärge kasutage oma telefoni tanklates, kütuse ja kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas. Turvalisuse tagamiseks kasutage AINULT ORIGINAAL akut ja laadijat. Ärge puutuge telefoni märgade kätega selle laadimise ajal. See võib põhjustada elektrilööki ja tõsiselt kahjustada Teie telefoni. Hoidke telefoni ohutus kohas, eemal laste käeulatusest. Telefon sisaldab väikeseid osasid, mis eraldudes võivad põhjustada lämbumisohu. Ohutuse tagamiseks Ettevaatust! Lülitage telefon välja kohtades, kus see on vastava eeskirjaga nõutud. Näiteks, ärge kasutage oma telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada tundliku meditsiinilise aparaadi tööd. Kõikides võrkudes ei ole hädaabi väljakutse kättesaadav. Seetõttu ärge lootke hädaabi kutsumiseks ainult telefonile. Oma telefoni kahjustuste vältimiseks kasutage ainult ORIGINAAL tarvikuid. Kõik raadiosaatjad edastavad lähedalt elektroonikaseadmete häireid. Vähesel määral võib olla häiritud teleri, raadio ja personaalarvuti töö jne. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada vastavalt kehtivale seadusandlusele. Ärge demonteerige telefoni või akut. Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks 7

169 Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks Informatsioon raadiolaine kiirguse ja spetsiifilise neeldumismäära (SAR) kohta See mobiiltelefon, mudel KG245 on välja töötatud vastavalt raadiolaine kiirguse ohutusnõuetele. Need nõuded põhinevad teaduslike direktiivide piirmääradele, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata. Seadme raadiolaine kiirgusnormide mõõtmiseks kasutatakse spetsiifilist neeldumismäära ehk SAR i. SAR i testid on läbi viidud kõigil sagedusaladel nii, et telefon on tavalises kasutusasendis ja töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuigi SAR tasemete ja erinevate LG telefonimudelite vahel võib olla erinevuseid, on need toodetud nii, et need oleksid kooskõlas raadiolaine kiirguse olulitse normidega. Rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse kaitse komisjoni (ICNIRP) kehtestatud SAR i limiit on 2 W/kg, mis on keskmiselt (10) grammi keha massi kohta. Kõrgeim SAR-väärtus, mis on antud telefonimudeli DASY3 poolt testimisel mõõdeti kasutamiseks kõrva juures oli W/kg (10g). Toote korrashoid ja hooldamine Hoiatus! Kasutage ainult antud seadmega kasutamiseks ettenähtud akusid, laadijat ja lisatarvikuid. Teiste tüüpide kasutamine katkestab telefoni garantii ja võib olla ohtlik. Ärge võtke käesolevat seadet osadeks. Kui on vaja teostada remonti, viige telefon kvalifitseeritud spetsialisti kätte. Hoidke seade eemal elektriseadmetest, näiteks teleritest, raadiotest või personaalarvutitest. Hoidke seadet eemal küttekehadest, näiteks radiaatoritest või pliitidest. Ärge pillake telefoni maha. Hoidke telefoni löökide eest või mehhaanilise vibratsiooni eest. Telefoni kate võib kahjustuda, kui see katta kilega. Ärge kasutage kangeid kemikaale (näiteks alkohol, bensiin, lahusti jne) või muid puhastusvahendeid oma telefoni puhastamiseks. Need võivad põhjustada tuleohtu. Ärge jätke seadet liigse suitsu või tolmu kätte. 8

170 Ärge hoidke telefoni krediitkaartide või transpordipiletite kõrval; see võib kahjustada magnetribade informatsiooni. Ärge toksige ekraani terava esemega, kuna see võib telefoni kahjustada. Ärge laske telefonil kokku puutuda vedelike või niiskusega. Kasutage lisatarvikuna olevaid kõrvaklappe ettevaatlikult. Kui panete oma katmata põhjaga (toitepesa) telefoni taskusse või kotti, võivad metallesemed (näiteks mündid, kirjaklambrid või pastapliiatsid) põhjustada telefonis lühise. Kui Te telefoni ei kasuta, katke selle põhi alati kinni. Ärge kunagi pange oma telefoni mikrolaineahju, kuna nii võib aku plahvatada. Ainult volitatud teeninduspersonal tohib parandada telefoni ja selle lisatarvikuid. Vale installeerimine või remont võivad põhjustada õnnetusi ja muuta garantii kehtetuks. Ärge kasutage vigastatud antenniga telefoni. Kokkupuutel nahaga võib katkine antenn põhjustada kerget põletust. Vigastatud antenni vahetamiseks pöörduge palun LG volitatud teeninduskeskusesse. Telefonil paiknev etikett sisaldab tähtsat informatsiooni kliendile. Ärge eemaldage seda. Efektiivne telefoni kasutamine Et nautida optimaalset kasutamist koos minimaalse toite tarbimisega, palun: Rääkides hoidke telefoni nii, nagu ükskõik millist muud telefoni. Rääkides otse mikrofoni, suunake antenn üles, otse üle oma õla. Kui antenn on pikendatav / sisselükatav, tuleb see kõne ajaks välja tõmmata. Telefoni kasutamise ajal ärge hoidke antennist kinni. Kui Te antenni hoiate, võib see mõjutada kõnekvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat ja lühendada rääkimise ja ooteaega. Kui Teie telefonil on infrapunaliides, ärge kunagi suunake selle kiirt kellelegi silma. Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks 9

171 Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks Elektroonilised seadmed Kõik mobiiltelefonid võivad vastu võtta häireid, mis võivad mõjutada telefoni toimimist. Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniliste seadmete lähedal ilma loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse (näiteks rinnataskusse). Mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid mõnede kuuldeaparaatide töös. Vähesel määral võib olla häiritud teleri, raadio ja personaalarvuti töö jne. Liiklusohutus Kontrollige mobiiltelefoni kasutamise seaduseid ja piiranguid piirkondades, kus Te sõidate. Ärge kasutage käsitelefoni auto juhtimise ajal. Pöörake kogu tähelepanu juhtimisele. Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti. Kui sõidu ajal on vajalik helistada või vastata kõnele, siis enne selle tegemist keerake tee äärde ja parkige auto. 10 Raadiosageduslik energia võib Teie mootorsõidukis mõjutada mõne elektroonilise süsteemi tööd, näiteks autostereo ja turvaseadme tööd. Kui Teie auto on varustatud turvapadjaga ärge tõkestage seda installeeritud või kaasaskantava juhtmeta telefoniga. Valesti toimimisel võib see turvapadja avanemisel põhjustada tõsiseid vigastusi. Plahvatusohtlik piirkond Ärge kasutage telefoni plahvatusohtlikus kohas. Järgige kõiki seaduse määranguid ja pidage neist piirangutest kinni. Võimalikud plahvatusohtlikud õhustikud Ärge kasutage telefoni tanklates. Ärge kasutage telefoni kütuse või kemikaalide lähedal. Ärge transportige ega säilitage kergestisüttivat gaasi, vedelikku või lõhkeaineid autosalongis, milles on mobiiltelefon ja selle lisatarvikud.

172 Õhusõidukis Juhtmeta seade võib õhusõidukis põhjustada häireid. Enne õhusõiduki pardale minekut lülitage mobiiltelefon välja. Kui õhusõiduk on maapinnal, siis ärge kasutage telefoni ilma meeskonna loata. Akut puudutav informatsioon ja hooldus Enne aku uuesti täislaadimist ei ole Teil vaja seda täiesti tühjaks laadida. Erinevalt teistest akusüsteemidest puudub sellel mäluefekt, mis võib ohtu seada aku funktsioneerimist. Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on valmistatud aku tööea suurendamiseks. Ärge võtke akut lahti ega lühistage seda. Hoidke aku metallkontaktid puhtana. Vahetage aku uue vastu, kui see ei funktsioneeri enam vastuvõetavalt. Enne aku väljavahetamist võib seda laadida sadu kordi. Kui Te ei ole akut pikka aega kasutanud, siis kasutatavuse suurendamiseks laadige see uuesti täis. 11 Ärge jätke akulaadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda suure niiskusega ruumis, näiteks vannitoas. Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, see võib halvendada aku funktsioneerimist. Võrgu teenus Mõned kasutusjuhendis kirjeldatud teenused ja funktsioonid sõltuvad võrgust või tellimisest. Seega ei pruugi kõik menüüd telefonis saadavad olla. Tellimise kohta rohkema informatsiooni saamiseks konsulteerige oma võrguoperaatoriga. Juhised ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks

173 KG245 funktsioonid KG245 funktsioonid Telefoniosad 1. Kuular 2. Põhiekraan Üleval: Signaali tugevus, aku tase ja mitmed muud funktsioonid. All: Pehmete klahvide indikatsioonid 3. Tähe - numbrinupud Ooterežiimis: Sisestage numbrid kõne valimiseks. Hoidke all - Rahvusvahelised kõned - Aktiveerib kõnepostikeskuse kuni - Kiirvalimine - Aktiveerib taimeri pildistamisrežiimis - Aktiveerib välgu pildistamisrežiimis. Redigeerimisrežiimis: Numbrite & tähtede sisestamine 4. Mikrofon 12

174 5. Küljeklahvid Ooterežiimis (avatult): Klahvitoonide helitugevus Ooterežiimis (suletult): Taustavalgustus sisselülitatud Menüüs: üles & alla kerimine Kõne ajal: kuulari helitugevus 6. Kaamera küljeklahv 7. Kaameraobjektiiv 8. Välk 9. Alaekraan KG245 funktsioonid 13

175 KG245 funktsioonid KG245 # $ % ^! & * 14

176 KG245 funktsioonid 15

177 KG245 funktsioonid KG245 funktsioonid Ekraaniinformatsioon Menu Ala Esimene rida Keskmised read Viimane rida Names Ikooni ala Teksti ja graafika ala Pehme klahvi indikatsioonid Kirjeldus Kuvab erinevaid ikoone. Vt. lk. 24 Kuvatakse sõnumeid, instruktsioone ja muud sisestatavat informatsiooni, näiteks telefoninumbrit valimiseks. Kuvab kahele pehmele klahvile määratud funktsioone. Ekraan kuvab mitmeid ikoone. Neid on kirjeldatud allpool. Ekraani ikoonid Ikoon Kirjeldus Tähistab võrgusignaali tugevust.* Kõne on ühendatud. Te saate kasutada GPRS teenust. Näitab, et kasutate roaming teenust. Märkus * Kõne kvaliteet võib muutuda sõltuvalt võrgusignaalitugevusest. Kui signaalitugevus on alla 2 riba, võib kõne olla katkendlik, katkeda või on helikvaliteet halvenenud. Palun võtke seda signaali nagu oma kõne indikaatorit. Kui ribad puuduvad, siis puudub ka võrgusignaal, sellisel juhul pole Teil võimalik kasutada võrguteenuseid (helistada, saata sõnumeid jne). 16

178 Ikoon Kirjeldus Alarm on seatud ja sisse lülitatud. Näitab aku laetuse olekut. Teile on saabunud tekstisõnum. Teile on saabunud häälsõnum. Saate vaadata oma ajakava. Vibroalarm ainult profiili menüüs. Üldmenüü profiilis. Valjuse menüü profiilis. Hääletu menüü profiilis. Peakomplekti menüü profiilis. Te saate kõne suunata. Näitab, et telefon on pääsenud WAP teenusele. Näitab, et Te kasutate GPRS i. KG245 funktsioonid 17

179 Alustamine Alustamine SIM kaardi ja aku paigaldamine telefoni Enne aku eemaldamist veenduge, et telefon oleks välja lülitatud. 1. Eemaldage aku kate. Vajutage aku vabastamise nupule ja libistage aku kate telefoni alaosa suunas ning eemaldage aku kate. Märkus Eemaldades aku telefonist ajal, mil toide on sees, võib see põhjustada telefonil talitushäireid. 2. Eemaldage aku. Hoidke kinni aku ülemisest servast ja võtke aku välja. 3. Paigaldage SIM kaart. Sisestage SIM kaart kaardihoidjasse. Lükake SIM kaart SIM kaardi hoidikusse. Veenduge, et SIM kaart oleks sisestatud õieti ja kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole. SIM kaardi eemaldamiseks vajutage kergelt sellele ja eemaldage vastupidises suunas. 18 SIM kaardi sisestamine SIM kaardi eemaldamine

180 Märkus SIM kaardi metallkontakt võib kriimustuste läbi kergelt vigastuda. Käidelge SIM kaarti erilise ettevaatusega. Järgige SIM kaardiga kaasasolevat instruktsiooni 4. Paigaldage aku. Esmalt sisestage akusahtli alumisse serva aku alumine osa. Lükake aku ülemist osa allapoole, kuni see klõpsatab paigale. 5. Akukatte tagasi asetamine. Pange akukate oma kohale telefonil ning lükake seda, kuni see klõpsatab kohale. Aku laadimine Enne reisiadapteri telefoniga ühendamist, tuleb esmalt paigaldada aku. Alustamine 19

181 Alustamine Alustamine 1. Lükake aku adapteri pistik joonisel noolega näidatud suunas telefoni all olevasse pessa, kuni see klõpsatab paigale. 2. Ühendage reisiadapteri teine ots seinakontakti. Kasutage ainult komplekti kuuluvat laadijat. 3. Aku ikooni liikuvad pügalad seiskuvad pärast seda, kui laadimine on lõpetatud. Ettevaatust Ärge suruge pistikut jõuga, kuna see võib kahjustada telefoni ja / või adapterit. Sisestage akulaadija seinakontakti vertikaalselt. Kui Te kasutate akulaadijat väljaspool oma riiki, kasutage sobivat lisaadapterit. Ärge eemaldage akut või SIM kaarti laadimise ajal. Hoiatus Äikese ajaks eemaldage toitejuhe ja katkestage laadimine elektrilöögi või tuleohu vältimiseks. Veenduge, et teravad esemed, näiteks loomahambad, küüned jms, ei satuks akuga kontakti. Need võivad põhjustada tuleohtu. Ärge pange telefoni laadima või vastake kõnedele laadimise ajal, kuna nii võite põhjustada lühise ja / või elektrilöögi või tuleohu. Laadija lahtiühendamine 1. Kui laadimine on lõpetatud, seiskuvad aku ikooni liikuvad pügalad ning ekraanile kuvatakse Täis. 2. Eemaldage adapter seinakontaktist lahti. Ühendage adapter telefonist lahti, vajutades pistiku mõlemal küljel olevatele hallidele lapatsitele ja tõmmake pistik välja. 20

182 Alustamine Märkus Enne telefoni kasutamist veenduge, et aku oleks täielikult täis laetud. Ärge eemaldage akut või SIM kaarti laadimise ajal. Juhul, kui aku ei ole korralikult laetud, lülitage toiteklahvi kasutades telefon välja ja uuesti sisse, seejärel laadige akut uuesti. Pärast aku eemaldamist ja uuesti tagasipanekut, laadige palun akut uuesti 21

183 Alustamine Alustamine Ligipääsukoodid Teil on võimalik kasutada käesolevas lõigus kirjeldatud koode oma telefoni kõrvalise kasutamise vältimiseks. Ligipääsukoode (v.a. PUK ja PUK2 koode) saab muuta funktsiooni Muuda koodid abil [Menüü 7-5-5]. Vaadake leheküljelt 66. PIN kood (4 kuni 8 numbrit) PIN (Personaalne Identifitseerimise Number) kood kaitseb SIM kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN kood tarnitakse tavaliselt koos SIM kaardiga. Kui PIN-kood on Sees, küsib telefon iga kord, kui Te selle sisse lülitate, PIN-koodi. Kui PIN-kood on Väljas, ühendub telefon võrguga ilma PIN-koodi päringuta. PIN2 kood (4 kuni 8 numbrit) Mõnede SIM kaartidega on kaasas PIN2-kood, mis on vajalik mõnedesse funktsioonidesse pääsemiseks, näiteks Kõnemaksumuse näidu, fikseeritud numbritele. Need funktsioonid on ainult siis kasutatavad, kui Teie SIM kaart neid toetab. Täpsemat informatsiooni saate oma võrguteenuse pakkujalt. PUK kood (4 kuni 8 numbrit) PUK kood (PIN Unblocking Key) on vajalik blokeeritud PIN koodi muutmiseks. PUK kood peaks SIM kaardiga kaasas olema. Kui seda kaasas ei ole, võtke koodi saamiseks ühendust kohaliku teenusepakkujaga. Samuti võtke teenusepakkujaga ühendust, kui Te koodi kaotate. PUK2 kood (4 kuni 8 numbrit) Mõnede SIM kaartidega on kaasas PUK2-kood, mis on vajalik blokeeritud PIN2 koodi muutmiseks Kui Te koodi kaotate, võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga. Turvakood (4 kuni 8 numbrit) Turvakood kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest. See kood on vajalik, et kustutada kõik telefoni sissekanded ja aktiveerida Lähtestamise menüü, vaikimisi turvakood on Turvakood on vajalik samuti telefoni lukustamise funktsiooni lubamiseks ja keelamiseks, et takistada telefoni lubamatut kasutamist. Turvakoodi vaikimisi seadistust saab muuta Turvaseadistuste menüüs. 22

184 Võrgu salasõna Võrgu salasõna on vajalik, kui kasutate Kõne tõkestuse funktsiooni [Menüü 7-5-3]. Salasõna saate oma võrguoperaatorilt, kui Te selle funktsiooni tellite. Täpsema informatsiooni saamiseks vaadake lehekülge 67. Alustamine 23

185 Üldfunktsioonid Üldfunktsioonid Helistamine ja kõnedele vastamine Helistamine 1. Kontrollige, et Teie telefon on sisse lülitatud. 2. Sisestage telefoninumber, kaasaarvatud suunakood. Vajutage ja hoidke all klahvi, kogu numbri kustutamiseks. 3. Vajutage saatmisklahvile numbri valimiseks. 4. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpuklahvile või paremale pehmele klahvile. Helistamine kõneregistri abil 1. Algrežiimis vajutage saatmisklahvile ning ekraanile kuvatakse viimased vastuvõetud, helistatud ja vastamata kõnede telefoninumbrid. 2. Valige soovitud number üles/alla liikumise klahvidega. 3. Vajutage. Rahvusvahelise kõne sooritamine 1. Rahvusvahelise eesliite jaoks vajutage ja hoidke all klahvi. Sümbol + valib automaatselt rahvusvahelise pääsukoodi Sisestage riigikood, suunanumber ja telefoninumber. 3. Vajutage. Kõne lõpetamine Kui olete oma kõne lõpetanud, vajutage lõpuklahvile. Kõne valimine telefoniraamatust Teil on võimalik sagedamini valitavad numbrid ja nimed salvestada Kontaktidesse. Teil on võimalik salvestada need SIM kaardile ja/või telefoni mällu. Teil on võimalik valida number, vaadates lihtsalt soovitud nime telefoniraamatust. Helitugevuse reguleerimine Kui te soovite häälestada kuulari tugevust kõne ajal, kasutage selleks ( ) ja ( ) küljeklahve. Heli valjemaks muutmiseks vajutage ülemisele küljeklahvile ja heli vaiksemaks muutmiseks alumisele küljeklahvile.

186 Märkus Algrežiimis saate küljeklahve kasutades reguleerida klahvihelitugevust. Kõnele vastamine Kõne vastuvõtmisel heliseb telefon ja ekraanile kuvatakse vilkuv telefoniikoon. Helistaja identifitseerimisel, kuvatakse helistaja telefoninumber (või telefoniraamatusse salvestatud nimi). 1. Saabuvale kõnele vastamiseks avage telefon. (Kui vastamise režiimiks on seatud Klapp avatud [Menu 7-3-3].) Märkus Kui vastamise režiimiks on seatud Iga klahv (vaadake lk 66), siis saate kõnele vastata mistahes klahvile vajutusega v.a või parem pehme klahv. Sissetulevast kõnest keeldumiseks hoidke ilma telefoni avamata telefoni vasakul küljel olevaid küljeklahve allavajutatuna. Kõnele saate vastata aadressraamatu või muu menüü kasutamise ajal. 2. Kõne lõpetamiseks sulgege telefon või vajutage klahvile. Ainult vibrorežiim Te saate aktiveerida toimimisviisi, kui vajutate ja hoiate all klahvi peale telefoni avamist. Signaalitugevus Teil on võimalik kontrollida signaalitugevust signaali näidiku ( ) järgi oma telefoni LCD ekraanil. Signaalitugevus võib muutuda, eriti hoonetes sees. Akna läheduses või vastuvõtt paraneda. Teksti sisestamine Telefoni klahvistiku abil saate sisestada tähti ja numbreid. Näiteks salvestada nimesid telefoniraamatusse, kirjutada sõnumeid, luua isiklikke tervitusi. Teie telefonis on kasutusel järgmised teksti sisestamise viisid. Üldfunktsioonid 25

187 Üldfunktsioonid Üldfunktsioonid T9 režiim See režiim võimaldab Teil sisestada sõnu vaid ühe klahvivajutusega tähe kohta. Iga klahvi alla on paigutatud enam kui üks täht. T9 režiim võrdleb automaatselt Teie klahvivajutusi sisemise sõnastikuga õige sõna tuvastamiseks ning vajab märkimisväärselt vähem klahvivajutusi kui tavapärane ABC režiim. See on vahel tuntud ennustava tekstina. ABC režiim See režiim võimaldab Teil sisestada tähti, kui vajutate vastavatele klahvidele üks, kaks, kolm või neli korda, kuni kuvatakse vastav täht. 123 režiim (numbri režiim) Sisestage numbrid, vajutades vastavale klahvile üks kord. 123 režiimi sisse lülitamiseks tekstisisestus väljal, vajutage klahvile, kuni kuvatakse 123 režiim. Teksti sisestusrežiimi muutmine 1. Kui olete väljal, mis võimaldab sisestada tähti, märkate teksti sisestusrežiim teksti sisestusrežiimi indikaatorit ekraani all paremas nurgas. 2. Muutke teksti sisestusrežiim vajutades. Teil on võimalik vaadata kasutatavat tekstisisestusrežiimi LCD ekraani parempoolsest alumisest nurgast. T9 režiimi kasutamine Options Insert T9 sõnastikupõhise teksti sisestusviis võimaldab Teil lihtsalt sisestada sõnu minimaalse klahvistiku kasutamisega. Iga kord, kui vajutate klahvile, alustab telefon tähtede kuvamist, mida arvatakse Teid sisestavat sisseehitatud sõnaraamatu baasil. Samuti saate Te sõnaraamatusse uusi sõnu lisada. Uute tähtede lisamisel muudetakse sõna vastavalt sõnaraamatus leiduvale lähimale vastele. 26

OM, 322 R, 323 R, 325 R X-series, 325 R XT-series, 325 RD X-series,

OM, 322 R, 323 R, 325 R X-series, 325 R XT-series, 325 RD X-series, Lieto anas pamçc ba 322R 323R 325R X-SERIES 325R XT-SERIES 325RD X-SERIES Lappledzu izlasiet o lieto anas pamçc bu uzman gi un pçrliecinieties, ka pirms ma nas lieto anas visu saprotat. Latvie u valoda

Sīkāk

GÇzes apkures iekçrta EUROLINE TT 1268 LV ZS 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE LV (.0 )

GÇzes apkures iekçrta EUROLINE TT 1268 LV ZS 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE LV (.0 ) GÇzes apkures iekçrta EUROLINE TT 1268 LV ZS 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 31 6 720 607 175 LV (.0 ) Saturs Saturs Dro bas norçd jumi 3 Simbolu skaidrojums 3 1. InformÇcija par iekçrtu

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode] Eiropas Sociālā fonda projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai. Vieno an s Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Latvijas Rektoru padome

Sīkāk

SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation // Scientific proceedings of Riga Technical university.- 2003.- Vol. 4.- Power and Electrical Engineering No.8.- Riga Technical

Sīkāk

HP Deskjet 3840 series

HP Deskjet 3840 series 1. izdevums, 09/2004 Autorties bas 2004 Hewlett-Packard Company Pazi ojums 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pavairošana, piem rošana vai tulkošana bez iepriekš jas rakstiskas at

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija HSA47520 UZMAN BU! Lai garant tu j su sasald šanas iek rtas (kura izmanto viedei nekait gu dzes šanas vielu R 600a uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apst iem), ir nepieciešams iev rot sekojošo: Netrauciet

Sīkāk

AAL_Rokasgramata_2016_www

AAL_Rokasgramata_2016_www Signum Fungic ds slim bu ierobeïo anai burkçnu, s polu, zir u un pupu sïjumos, galvi kçpostu, Briseles kçpostu, zeme u, dzïrve u, krapplemmelle u, plapplemju, ir u un kartupe u stçd jumos ReÆistrÇcijas

Sīkāk

Dziesma asins - Nuns

Dziesma asins - Nuns kods durvju kods naktsklubs / ledusauksts zombijs, sejç oka izteiksme, tçda kç naktsdz vniekiem, kad tos pçrsteidz dienasgaisma / ievïrtï o sajappletu / izslïgtç neona gaismç ir kas tçds, kas man vienmïr

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un 151/15 bas Ofici lais V stnesis L EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/881 (2019. gada 17. apr lis) par ENISA (Eiropas Savien bas Kiberdroš bas a ent ra) un par inform cijas un komunik cijas

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

04.AR.12_11LV.fm

04.AR.12_11LV.fm System 2000 Lietošanas pam c ba 04.AR.12_11LV 02/2017...with people in mind BR DIN JUMS! Lai izvair tos no traumu g šanas, vienm r izlasiet šo lietošanas pam c bu un tai pievienotos dokumentus, pirms s

Sīkāk

02_2004_1151_copertina_LV :06 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K QE LV-C Eiropas Ekonomikas un socia lo lietu komiteja Laipni lūdzam

02_2004_1151_copertina_LV :06 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K QE LV-C Eiropas Ekonomikas un socia lo lietu komiteja Laipni lūdzam 02_2004_1151_copertina_LV 25-08-2004 11:06 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K QE-58-04-667-LV-C Eiropas Ekonomikas un socia lo lietu komiteja Laipni lūdzam! ISBN 92-830-0413-2 9 789283004134 LV Eiropas Ekonomikas

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support 2 LV Satura rādītājs 1 Svarīgi drošības norādījumi 4 Dzirdes drošība

Sīkāk

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes 1.2. Izglītība un prasmes

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13 nüvi 1200 1300 sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 1390 1200, 1210, 1240, 1250, 1260 2009 Garmin Ltd. vai

Sīkāk

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar AAS BALTA 2017. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar gu revidentu ziņojums. Saturs LAPA Inform cija par

Sīkāk

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmata Lietošanas rokasgrāmata Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un ko saskaņā ar licenci izmanto uzņēmums Hewlett-Packard Company. SD

Sīkāk

Pārskatu aizpildīšana

Pārskatu aizpildīšana Atkritumu pārvadājumu pavadzīmju izveides instrukcija Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS) ir jālieto ir visiem, kam to nosaka MK noteikumi Nr.494 (07.08.2018) (https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumuuzskaites-kartiba)

Sīkāk

301832_LV_Q

301832_LV_Q DIGITAL DIGITĀLĀ CAMERA FOTOKAMERA BASIC MANUAL LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA LV Pateicamies, ka iegādājāties tieši Olympus digitālo fotokameru. Pirms uzsākt tās lietošanu, iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus,

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

MMS kamera 1

MMS kamera 1 MMS kamera 1 Saturs... 3 1.1 Apraksts:... 3 1.2 Funkciju apraksts... 4 1.3 Pielietošana... 4 1.4... 4 kopskats... 5... 7 3.1 Barošana (divi veidi)... 7 3.2 Kameras ie... 8 3.3... 10... 10 4.1... 10 4.2

Sīkāk

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1 TELEFONS UN TĀ FUNKCIJAS Nodarbība 40 min Stundas mērķis (skolēna sasniedzamais rezultāts): 1. ZINU, kāpēc nepieciešams telefons un kādas darbības ar to var veikt; 2. PROTU nosaukt, kas jāievēro, lai telefons

Sīkāk

Formblatt Zafira im Dialog.indd

Formblatt Zafira im Dialog.indd Saturs 1. Audio... 1 2. Navigācija (tikai Navi 900 IntelliLink)... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Android Auto... 6 6. Balss at paz īšana... 9 7. Krāsu mērinstrumentu panelis... 10 8. Izlase... 10 9. Video...

Sīkāk

D110.book(d110_lv.fm)

D110.book(d110_lv.fm) Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Saturs Instrumenta uzstādīšana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ievads- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sīkāk

Nokia 5140 lietotāja rokasgrāmata izdevums

Nokia 5140 lietotāja rokasgrāmata izdevums Nokia 5140 lietotāja rokasgrāmata 9230317 1. izdevums PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts NPL-5 atbilst Eiropas

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1)

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1) Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt APSVEIKUMS Apsveicam! Izvēloties Waterpik Ultra Dental Water Jet, Jūs dodaties pareizā virzienā, lai saglabātu veselas smaganas un veselīgāku smaidu! Ar

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic lietotāja rokasgrāmata izdevums

Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic lietotāja rokasgrāmata izdevums Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic lietotāja rokasgrāmata 9200436 4. izdevums PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-237/RM-274 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām

Sīkāk

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 (Latvian) DM-RCBR001-00 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Sīkāk

ipod shuffle Lietošanas instrukcija

ipod shuffle Lietošanas instrukcija ipod shuffle Lietošanas instrukcija Saturs 5 Par ipod shuffle 5 ipod shuffle jaunumi 6 ipod shuffle pamati 6 ipod shuffle pārskats 7 ipod shuffle vadību izmantošana 8 ipod shuffle savienošana un atvienošana

Sīkāk

NISSAN MICRA Nissan papildu pakalpojumi LV-01C-1201 NISSAN MICRA

NISSAN MICRA Nissan papildu pakalpojumi LV-01C-1201 NISSAN MICRA NISSAN MICRA Nissan papildu pakalpojumi. CENU LAPA CO 2 Transmisija l/100 km (iesk. PVN 21%) 1) IG-T 100 S/S 5 M/T VISIA 126 5,7 15 499 IG-T 100 S/S 5 M/T ACENTA 127-128 5,7 16 444 IG-T 100 S/S 5 M/T N-CONNECTA

Sīkāk

48repol_uzd

48repol_uzd Materiāls ņemts o grāmatas: Adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6.-5. matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS 48. OLIMPIĀDE UZDEVUMI 9. klase 48.. Ziāms, ka 48..zīm. attēlots

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

PFL8008

PFL8008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Saturs 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Apskats 3 Smart TV 3 App Gallery

Sīkāk

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi. CENU LAPA Transmisija LEAF 40 kwh Acenta 100% elektrisks 4x2 Acenta 100% elektrisks 4x2 N-Connecta 100% elektrisks 4x2 Tekna 100% elektrisks 4x2 LEAF 62 kwh

Sīkāk

Microsoft Word - HS-3709.doc

Microsoft Word - HS-3709.doc HS-3709 Krāsu Televizors Darbības Instrukcija GALVENĀS FUNKCIJAS I2 Cmaģistrāles kontrole Spēle Kalendārs 100 saglabājamas programmas AV ieejas un AV izejas termināli Vairāku attēlu režīmu izvēle Programmu

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Algoritmika un datorzinības (Vecums: 8 gadi) Kursa mērķis ir sniegt bērniem kopīgo izpratni par datoru un datorprogrammām.

Sīkāk

A LĪMENIS

A  LĪMENIS KLAUSĪŠANĀS PRASMES PĀRBAUDE Jūs dzirdēsit īsu sarunu. Tagad izlasiet jautājumu un apskatiet zīmējumus! Zem jautājuma ir 3 atbildes. Izvēlieties vienu pareizo atbildi (A, B vai C) un apvelciet to! Tekstu

Sīkāk

Microsoft Word - Mobilais_telefons_NG4

Microsoft Word - Mobilais_telefons_NG4 1 Mobilais telefons NG4 Lietošanas instrukcija Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Saturs Pamatinformācija 4 Sākumā izlasi mani 7 Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi 11 Ierīces

Sīkāk

Microsoft Word - M-80XT

Microsoft Word - M-80XT Izplatītājs SIA Mednieks LV Reģ. Nr.: 40003884948 info@mednieks.lv Lietošanas instrukcija ierīcei: digitālajam fotoaparātam ar kustību sensoru M-80XT; M80BLX Paldies par Jūsu izvēli iegādāties Moultrie

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7503 series www.philips.com/tvsupport Rokasgrāmata 49PUS7503 55PUS7503 Saturs 1 Jaunumi 9.4 Lietotņu bloķēšana 40 9.5 Tastatūras ievades metodes 9.6 Atmiņa 42 4

Sīkāk

AD-42W_lv1.fm

AD-42W_lv1.fm Nokia bezvadu audio vàrteja AD-42W 9247811/1 PAZIÑOJUMS PAR ATBILSTÏBU Mºs, sabiedrïba ar ierobe¾otu atbildïbu NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildïbu paziñojam, ka izstràdàjums AD-42W atbilst Eiropas Padomes

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

My Document

My Document Leica DISTO TM X3 The original laser distance meter Pārskats 2 Tehniskie dati 4 Instrumenta uzstādīšana 6 Iestatījumi 10 Ekspluatācija 26 Ziņojumu kodi 49 Apkope 50 Garantija 51 Drošības instrukcijas 52

Sīkāk

Untitled-1

Untitled-1 R-05 Lietošanas rokasgrāmata Elektriskā plīts virsma CDE 32/1 X Cienījamais lietotāj! Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu iekārtām, kas ļauj iegūt vislabākos rezultātus. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 50 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papildslēdzene TR Priekšplāksnes pagarinājums BV X00- BV X00-2

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m

Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m Lūdzu, izlasiet, pirms turpiniet Drošības norādījumi Lūdzu, rūpīgi izlasiet drošības norādījumus, lai nodrošinātu pareizu mobilā tālruņa izmantošanu.

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija 2017.-2020.gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A DARB BAS STRAT IJA 2017.-2020. 1 Saīsin jumu saraksts

Sīkāk

Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata

Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata Lūdzu, izlasiet šo informāciju, pirms turpināt Piesardzības pasākumi Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem, lai apgūtu pareizu mobilā

Sīkāk

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts 21.08.2019. 2 Saturs Interneta pieslēgums 4 Darbstacija un ierīces 4 DBVS serveris 6 Servera rekomendācijas 6 Horizon datu bāzu vadības sistēmas

Sīkāk

(Latvian) DM-M Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Kalnu tūrisma City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD90

(Latvian) DM-M Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Kalnu tūrisma City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD90 (Latvian) DM-M8050-05 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Kalnu tūrisma City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1 BT-DN110 BM-DN100 SC-MT800 DEORE

Sīkāk

Kia Niro HEV MY20 Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX

Kia Niro HEV MY20 Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX 23 490 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā EX 26 990 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā TX

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata

SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmatas uzbūve (paskaidrojumi) Rokasgrāmata ir veidota sistemātiska, lai atvieglotu informācijas meklēšanu un lasīšanu. Sadaļu, satura

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālais transporta līdzeklis Igaunijā. Pārdošanas panākumus ir nodrošinājuši Berlingo modeļa

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr /40

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr /40 SASKAŅOJU: pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./40 pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais dienests uzaicina potenciālos

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata

HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata 2 LATVIEŠU 1 a b h i p c j o n d e m f k l A g B C D LATVIEŠU 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 LATVIEŠU 3 LATVIEŠU 5 4 1 2 3 4 5 6 6 LATVIEŠU Saturs Svarīgi! 7

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

SORENTO MY19 Cenu lapa KIA SORENTO MY19 ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g

SORENTO MY19 Cenu lapa KIA SORENTO MY19 ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g Cenu lapa KIA ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g/km) Cena Atlaižu cenas 2,2 CRDI 4x4 Dīzelis 8AT 6,5 170 44 490 39 990 2,2 CRDI

Sīkāk

DEH-X5700BT_5800BT.pdf

DEH-X5700BT_5800BT.pdf Lietošanas pamācība Augstas izejas jaudas CD disku atskaņotājs RDS radio uztvērējs DEH-X5700BT DEH-X5800BT Pirms Jūs sākat Ja vēlaties šo iekārtu izmest, atceraties, ka to nevajadzētu darīt kopējā atkritumu

Sīkāk

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Gaisa kondicionētāja iezemēšana KP-35 HN8 Pateicamies par portatīvās gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk