LIGUMS Nr. DNP/4-1.5/r6156

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LIGUMS Nr. DNP/4-1.5/r6156"

Transkripts

1 LIGUMS Nr. DNP/4-1.5/r6156 Dagd6. Dagdas novadd gada 05.ma1a Dagdas novada paxvaldlba, reg.nr , Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. LV- 5674, tas pasvaldibas domes priek5s detajas vietnieka Raita Azina persona, kas darbojas pamatojoties uz pasvaldrbas Nolikumu, turpmdk tekstl saulcla Pirc js, no vienas puses un SIA,,KORBI reklamas afent[ra", reg.nr , Jersikas iela 29 - Z. Rrga, LV-1003 (turymdk teksta Pardevejs), t6s valdes locekles Jelenas Filipovas persona. no otras puses, bet abas kopd turpmdk l-rguma teksta sauktas Puses. apzinadamies savas darbibas juridisko noz-rmi un sekas, kd ari btdamas neviena nepiespiestas. bez maldibas. viltus un spaidiem, vadoties pec Latvrjas Republika speka eso5ajiem normativiem aktiem. saska4a ar LR "Publisko iepirkurnu likumu" un pamatojieties uz iepirkuma procedfiras "Prezentacijas materialu izgatavosana un piegdde Dagdas novada pa5valdlbas vajadzlbdm" (ID Nr. DNP 2016/8). nosaciiumiem ur rezultatiem. nosledz sekojo5u ligumu: LIGUMA PRIEKSMETS l. l. Ltguma prieksmets ir Prezentacijas materi5lu izgatavo5ana un piegdde Dagdas novada pasvaldtbas vajadzibam, ( 1.dala - Maisi4u piegdde Dagdas novada pa5valdlbai: 3.dala KrnZu piegdde Dagdas novada pa5valdr-bail 4.dala - Papira predu piegade Dagdas novada pa5valdibai. turpmak hgumi Prece) Predu izgatavo5anas laiks ir 20 darba dienas pec PircEja pieprasrluma iesnieg5anas PdrdevEjam l-rguma punkta noteiktajd kdrtibd. l. 3. Preces kvalitatei jaatbilst tehniskaj ai specifi klcijai. LIGUMA SLMMA UN NOREKINU KARTIBA 2"}-Lrguma sua kopa par 1.,3.,4. dalu bez P\A{ ir ELrR (rls ttkstoii septi4i simti astorldesmit divi euro un 80 centi) + PVN 21%, kas kopa sastdda 4577.i9 (detri t[kstosi pieci simti septi4desmit septi$i euro un 19 centi). Z2-I-.;tgL:lll:.a izpildei ir regulara iepirkuma raksturs, kas izpauias tadejadi. ka L-tguma l.pielikumd minetas Preces Izpild-rtAjs piegada Pasut-rt5jam atkar-rb[ no td vajadzrbas visu LTguma darbrbas laiku, saska4d ar l.pielikuma minetajam vienrbu cenam. Pasutita.ls ir tresigs LIguma izpildes laiki iegadaties Preci atbilsto5i ta vajadzibam. kuras kopejais apjoms var b[t mazaks, nekd L-rguma Lpielikumi minetais. B-. Piegades izmaksas?4-pircejs ap4emas veikt apmaksu par sapemtajam Precem 5 (piecu) darba dienu laikd, pamatoloties uz Pardev ja izrakstitu rdl;rnu pec Preces piegadcs un pieqremsanas - nodo5anas akta parakstrsanas. 2J-Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatlta diena- kad PircEjs rr parskaitijis naudu uz Pardev ja llguma norad-lto bankas kontu. 36-Ja sa4emta nekvalitativa vai liguma noteikumiem neatbilsto5a Prece. par ko llguma noteikta katubd sastad-rts akls, norelinasanis par Preci notiek pec tas apmai4as pret kvalitativu un atbilstosu hguma noteikumiem. 3. PARDEVEJA UN PIRCIEJA TIESIBAS UN PIENAKUMI: 3'l-,-P5rdeveis apr1emas veikt specifikdcijai atbilsto5u Preces piegddi un nodoiaru Pircejam kopd ar visiem komplektdcijd ietilpstoiajiem materialiem un dokumentaciju, ja tada ir (saskar,ri ar l-rguma l.pielikumu). }3-Pardcveis. nodroiina Preces piegadi tas izgatavosanas standarta iepakojuma, kas nodrosina pilnigu Preces droirbu pret iespejamajiem boidlumicm to transportejot. 3.3-Pirdev6l s aplemas veikt Preiu izgatavosanu l-rgumd noteillaja karuba un termila. 3-zt-Pardei,Ejs ir atbitdr-gs par Preces atbilstlbu Latvijas Republikas nomatrvo aktu prasibam PdrdevEjs ap4emas nodro5indt piegadei izmantoto materialu. metozu, paqemienu, ka an darbus parraugo5o un izpildo5o darbinieku kvalifikacgas atbilstrbu Latvrlas Republikas speka esoso normatlvo altu prasrblm. l6-pdrdevejs uz4emas atbildibu par zaudejumiem. kuri nodariti PircEjam un tre5ajam personarn sakard ar 5I llguma noteikumu pdrkdpumu, ja PardevEj s tajos vainojams PardevEj s ap4ernas hguma izpildi.nenodot tresajai personai bez PircEja rakstiskas atlaujas. 3&.-PirdevEjs apnemas piegadat Preci PircEjam darba diends laika no 10:00-17:00.

2 2 }.g-pircejam ir tiesrbas pdrbaudrt Preces kvalitati un pieteikt pretenzijas, ja t5 neatbilst liguma njjitr,ri.n, divu nedclu laika iro predu saqemianas briza' 3-l& Pirc js Preces pie4emsanu un apmaksu veic higuma noteiktaia kartiba' ;; i,;;;j; inro..d ni.a"rc.1, p". ripi**s-- piedu veidu, apjomu e-pasta: vai tel. - ^' - ioinoz,20 (divdesmiti darbi dienas pirms nepieciesamo Predu sa4emsanas dienas. 4. PUSUMANTISKAATBILDIBA 4-l-. Nekvalitatrvas vai hguma neatbilstoias Preces gad-r1uma Pardwela plenillll: ir 20 "ot"ifto'"itrn (divdesmit) darba dienu ioir.a,".t atkartotu kvalitatrvas un l-rguma noteikumiem atbilstosas Preces piegadi uz sava re\iru' D:-r^,.x:- --r."6 Di, -',l_.2_ja pardevejs nepiegada rr."itigrrnu 1.2. punkta noteiktaja termi+a, tad PlrdevEjs Pirccjam _maksa ligumsodu 0,5% apmera no h:guma kop'cias suas par katru nokavcto dienu' bet ne vairdk kd l07o no liguma suas. 4=3--JaPircEjsncveicPrecesapmaksulrgunra2.4,noteiktajdtermirp,tasmaksaPardel jam,ligumsodu 'k;;i;t ;;Inlllot par katru nokaveto dienu' bet ne vaira'k ka 10% no 0.5% apmeri no llguma Itguma suas. 4.4_PusesirsavstarpejiatbildigasparotraiPuseinodar]tiemzaudEiumienr.iatreraduSiesvienasPuses vai td darbinieku t,sas aaiuiu'as vul bezdarbrbas. rupjas neuzmanrbas vai nolaidibas rezultata. Par nodaritiem,uuaelr*i.'n 1"" sast'5da attiecrgu attu' kyra tiek konstatets radusos zaudeiumu apmersun.rienusraktaorrginslukopsarpretenzijuiesniedzotraipusei,uziesniegtopretenzi.ju pusei ir pienakum.,nl"g,'iiiij, ".,crai k6 5 (piecu.1 dienu laika no tis sa4emsanas bflza" apstiprinot roaurito ruric.l"" l attid'iu' vai noraidot pretenziju' attiecr-gi motivejot pie4emto lemumu. 4'5=-L-rgumsoda san'taksa neatbrivo Puses no saistrbu izpildes' 5. NEPARVARAMAVARA 5..l-_Pusestiekatbrivotasnoatuitdiba.parlrgumapilnrgu-.vaidaljuneizpildi.jaSSdaneizpilde radusies neparvaru.o. uui*,oi a.t'a.te1u-rotrtriu apstaklu rezultata, kuru darbiba sakusi:: 11: liguma nosleg5anas un kurus nevar6ja ne paredzet'. ne novcrst' Pie neparvaramas varas val ;d;;r,.ut.i,.u op.tati"* pieskaitami, stihiskas nelaimes, avarijas. katastrofas, epidemiias un kara darbiba. streiki, iekgic ;emieri. blokides. varas un pawaldes institrciju nciba. normati\u aktu- kas butiski ierobezo'un aizkar PuSu ticsibas un ietekm6 uz4emt6s saistlbas' piegemiana un slasanas speka. -^r -H,.^ ^-",;1t,,.t^rhih,, net,vfi. $.Fpusei- kas atsaucas uz nepanaramas raras rai arkeneja raktura apstdklu darblbu, nekavejoties par Sidiem apst6kliem -fr,t:.iailap-l+o otrai Pusei' Zi4ojuma jinorada' kada termi4a' p c viqas uzskata.iriespejarrra*pu..a,o'nuri4asligumaparedzetosaistibuizpilde.un.pecotraspuses piepras-rjuma. saau, ''n{"urn i' 1ap't-titn'o izzt4a'-kuru izsniegusi kompctenta instir[c1a' un kura satur mineto arkarte.ll apstaklu darbibas apstiprinajumu un to raksturojumu' 6. PRECESNODOSANAUNPIENEMSANA -tiek 6.1_-preces sa4emsanas raks noformets, pircejam un PardevEjam parakstot Preces piegides pie4em5anas - nodo5anas aktu' pavadzimi - re\inu P'ie4lrn5anas laika konstateto nekvalitatn'o Preci PircEjs nepie4em' 7. GARANTIJA +Pardevejs garanl 24 (divdesmit detm) meneiu Preces garantiju no pie4emianas nodosanas akta paraksti5anas. +Pardevejs arbilstosi patcreeju tiesibsm pie4crn no Pircfla pretenzijas I+ (ietrpadsmit) dierru laika' 7J_pdrder eja pieddrata g"*rii" "n-".". iiiai Lu, vienigr u;drukas k\ahtati. norurrbu un atbilstrbu' +pardeveja garantrla,reattie'cali,, ir,.ti",,, bojajumiem. kas var b[t radu.ies Pirceja vainas del pec lreces PieqemSanas. +.s-liguma noradita garantijas perioda Pardevej s ap4emas saviem spekiem un par saviem l-rdzekliern veikt garantijas remontu' S. LIGUMADARBIBASLAIKS 8.L-Lrgums stajas spcka ut U":ii, ftua to paraksta abu PuSu pilnvaroti pdr$avji un rr spcka ndz 20{S g+-pi.""it i. ti.sigs vienpuseji lauzt So hgumu'

3 ja PSrdev js. iesniedzot dokumentus saska+a ar publiskd iepirkuma nolikumu iepirkuma komisijai, ir sniedzis nepatiesu informaciju' ja Pardevejs nepiegadd Preci 20 (divdesmit) darba dienu laik6 p c Saja l-rguml noteiktd piegades tcnnina beigam ja iardeveis piegadd ir liguma noteikumiem neatbilstosu Preci' 8.2.4,jaPardevejsvienpusigibezPuSuSavstarpejasvienoSanaspaaugstinaPrecescenu. 83-L-rguma lauiana neatbrtvo PdrdevEju no zaudejumu athdzrbas' S.4. Pu"sEm ir tiesibas savstarp ji vienojoties, papildindt vai grozlt l-rguma noteikumus, kuri jdnoforme rakstiski - r ienosanas rcida. 9. NOBEIGUMANOTEIKUMI ll*.-jebkuras nesaska4as, dorrstarpfuas vai strrdus Puses ap$emas risinat savstarpe.ju sarunu veida. Gadr.juma. ja puies nespej vilnotres, strrds risinams Lawrlas Republikas speka eso5o normativo,ri,ll#i'iltijf,tu[l1j,rr" rai grozrrs. pusenr savsrarpeji ricnojot,es Jebkuras rrguma izmai4as vli papildinalumi'tiek noformeti vie.oianas vcida u* p6c ta parakstt5anas kltst par Si llguma neatlemamam sastivdal6m. +3-Parakstrsanas brrdi l-rgums ir sastidrts uz 3 lapam. ar Pielikumu Nr.1. dlvos identiskos eksemplaros, no kuriem viens glabajas pie Pirceja' ber otrs - pie Pardeveja' g.4-pie4emianas - nodosanas akts. defekta akti. ja tadi tlek sastaditi. ir 5i hguma neat4emamas sastdvdalas. 9.5-Visi pazryojumi. pieprasr]umi Pusem ir iesniedzami vai nos[tami uz 5a hguma l0.punkta,o.aa-rtuja* ad.es'e-. Ja mainas PuSu adreses un-/vai rekviztti- tad tas japazilo otrai pusei triiu dicnu laika. PIRCEJS Dagdas novada pabvaldiba Alejas iela 4, Dagda. Dagdas novads. LV- 567;l AS SEB Banka Kods: IINLALV2X 10. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN REKVIZITI. PARDEVEJS SIA,,KORBI reklamas alentlra" Jersikas icla Rrga, LV AS SEB Banta Kods: UNLALV2X Konts: LV79 ) lir

4 4 l.pielikums 2016.gada 05.maija Lgumam Nr DNP/4- l 5/16/56 Tehniski specifikacija l.dala - Maisi4u piegade Dagdas novada palvaldrbai Nr, p.k Preces nosaukum s Preces apraksts, ilustrat-rvs attels Daudzum s (gab.) Krisa IzmCrs Materiels Cena (bez PVN) 1. Paprra maisi4i Digitala daudzkrdsu druka no abam puscm bilde un teksts "Dagdas novads", glanc6ta lamineiana. Rokturi - auklir.ras zala l(r2 sa x240x1 00 Stingrs paplrs 0,89 /gab 445,00 2. Paplra maisi4i. Digitala daudzkrdsu druka no abam pusem - bilde un teksts "Dagdas novads", glanceta lamineiana. Rokturi aukli4as zald kr-asa x150x8 0 Stingrs paptrs 1,13 EtrR/ gab KopS: 339,00 3. DEvanu maisi4i Davanu maisi4s celofena, caurspidlgs, ar 1 krssas novada logo caurspldtgo uzltmi uz maisipa vienas viend puses segmenta, kura izmeri, aptuveni, 10x3,5 cm. 100 caurspldlgs 150x220x1 Celofins 0,1 1 EIIR/gab Kopa: 1 1,00 4. Diivanu maisi4i Caursprdrgi organzas dlvanu maisi4i at vienkrdsainu logo druku uz maisi4a vienas puses viene segmenta, kura izmdri, aptuveni, 50 dzeltena 140x180x1 Caurspldi ga organza 1,65 RUR/gab KopE: 82,50

5 10x3,5 cm.

6 3.dala - Krliu pieglde Dagdas novada pasvaldrbai. N r. p.k Preces nosaukum s Preces apraksts, ilustratlvs attcls Daudzum s (gab.) Krasa Izmers Materihls Cena (bez PVN) 1 Kriize Keramikas kruze. Krizlte uzdruk6to pilnkrdsu attdlu (dekotdruka), kruzes uz virspusesl krdsas druka (dekoldruka) - Dagdas logo. Kruzes apdrukas laukums 190 x RaZotdja piedavatas krasas, saska4ojot ar pasuutaju Tilpums 300 ml diametrs 80 augstums - 95 Keramika 2,38 EtlR/gab Kopa: 238,00 EI,IR 2. Krflze ar markeri Keramikas krlze ar Dagdas logo apdruku, 1 krasas dekoldruka. Kruz-rtei ir specials pdrkldjums ztme5anai, uz kuras ar virsmas komplekta eso5o markeri raksut/zmet. var 80 Zala, nla, sarkana, dzeltena Tilpums 300 ml Keramika 3,28 "rgab )61 40 EIJR 3. Kr[ze ar Jaundome s logo Keramikas kruze ar Jaundomes muizas vides izgllt-rbas centra un ekspozlcijas zdles pilnkr6su logo dekoldruku. Kriizes augstums 9,6 cm. Apdrukdjamais laukums no kruzes vienas puses 215 x Balta Tilpums 300 ml Izmers. a82l96 Keramika 1 57 EIIR/gab 178,50 4. Krlze ar (epas logo Keramikas krize ar Vides izgllt1bas un kultiras centra "Kepa" pilnkrdsu logo dekoldruku. Kr[zes augstums Balta Tilpums 300 ml Izmers: o8 x 9"7 cm Keramika /gab 72,80 ET]R

7 cm. Apdrukajamais laukums no kr[izes vienas puses, apmeram 8x7cm. Krlze ar apakltaisr ti Keramikas krdze no iekipuses balta, no arpuses tums i zila ar vienkrdsas dekoldruku novada logo. Apakitasrte tumii zrla. 150 Tumii zils, balts" oranzs vai sarkans Tilpums 220 ml Augstums 62 Diametrs 92 Apakitas-rte s diametrs 145 Keramika 3,56 ELWgab KopE. 534,00 6. Alus kauss Stikla alus kauss. Vienkrasu apdruka - Dagdas logo vertikdld veidd. Apdrukas izmeri un izvietojums, saskaqojot ar pastiutaju. 70 Tilpums 500 ml stikls 1,76 ELIR/gab KopS: 123,20

8 - Panlra oreiu novada oa5valdrba N r. p.k Preces nosaukum s 1. vaki 2 Paplra mapes 3. Novada paprra karodzi!i Preces apraksts, ilustrauvs attels Adas imitacijas vaki diplomiem un citiem dokumentiem, follijspiede uz priekseja vaka novada gerbonis ar tekstu "Dagdas novada pa5valdlba". Balta iekspuse, pus labaja (iekspusc) lentlte paptra noturesanai. Paprra mapes ar vienu kabatu iekipuse, uz pnel(sej a vaka vienkrdsu druka - novada gerbonis un teksts "Dagdas novads". Dagdas novada paprra karodzi4i uz bambusa katila, divpuseja pilnkrasu druka. Daudzum s (gab.) Krlsa Izmers Materills Cena (bez PvN) 20 Tumii zals Aizverti 220x Tumii zalas 400 Novada karoga kisas Piem rotas A4 formata dokumentie m Karodziq5-10x20 cm; k2trn2 garums 30 cm. Adas imitdcija Dizaina karlons Paplrs 7Oo kr-rtpaplrs 11,27 EIJR/gab KopS: 225,40 ELIR.r11 El-IR/gab Kopd: 288,00 0,41 /gab Kopd: i 64,00 4 Pilsctas paplra karodzi4i Dagdas pils6tas paprra karodzipi uz bambusa kati4a, divpuseja pilnkrasu druka. 100 Dagdas pilsetas karoga kr6sas Karodzi45-10x20 cm; kdti4a garums 30 cm. Papirs 7og kritpaplrs 0,58 /gab 58,00 5. Klades Klades ar 50 ruti4u lapf,m, balta spirdle pa garako sanu malu, kartona vdki, uz priekleja vaka kr6saina apdruka - bilde, iek5lapas vienkrasu drukata rutina Dagdas logo un mdjas lapas nosaukumu. 200 A5 izmers 14,5x20,5 cm V al(l? 500 paplrs - 8o g. 1<A EI,IR/gab Kopa: 308,00

9 6. Bloknoti Bloknoti ar 50 rdtilru lapam, balta spir5le pa Isdko augscjo malu, kartona vdki, nz priek5dja vaka krdsaina apdruka bilde, iekslap6s vienkrdsu drukata ruti4a ar Dagdas logo un mdjas lapas nosaukumu. 300 A6 izmers 10,2x 1.1,5c m vaki paprrs - 80 s. 0Rs ELrUgab Kopa: 267,00 7. Piezlmj u klades Rlti4u klade at matetiem, cietiem vakiem ar vienkrasu uz apdruku priekleja vdka novada lerbonis tekstu ar "Dagdas novads". Apdr[kas izmers. 12 x 10 cm; Aizverot ktadi, pdrvelkama dro5rbas gumija klades krasx. Iepakota atsevis(a celotana marsrna 100 Melna, balta, zala, zrla, sarkana, gaisi zila A.5 izmdrs 130 x 210 vakimatcti, cieti Iekilapas- 7Oo 2,19 EIIR,/gab 219,00 Elr'R sr' i),.y.s:.,-r1s ee?"-/,2 i;q-*s; 3'enouuzoN)