EU DECLARATION OF CONFORMITY (PDJ190012A)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EU DECLARATION OF CONFORMITY (PDJ190012A)"

Transkripts

1 EU DECLARATION OF CONFORMITY This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of The object of the declaration described above is in conformity with Signed for and on behalf of

2 EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas eget ansvar Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med Undertecknat för

3 DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme a Firmado por y en nombre de

4 IZJAVA EU O SKLADNOSTI Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost Predmet navedene izjave je v skladu z Podpisano za in v imenu

5 VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť Vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v zhode so Podpísané za a v mene

6 DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE Prezenta declarație de conformitate este emisăpe răspunderea exclusivăa Obiectul declarației descris mai sus este conform Semnat pentru și în numele

7 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade O objecto da declaração acima mencionada está em conformidade com a Assinado por e em nome de

8 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłącznąodpowiedzialność Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z Podpisano w imieniu

9 DIKJARAZZJONI TAL-KONFORMITÀ TAL-UE Din id-dikjarazzjoni tal-konformità tinħareg taħt ir-responsabbiltà unika L-għan tad-dikjarazzjoni deskritta hawn fuq huwa konformi mad Iffirmat għal u f isem

10 ES ATITIKTIES DEKLARACIJA Ši atitikties deklaracija išduota tik atsakomybe Pirmiau aprašytasis deklaracijos objektas atitinka Už ką ir kieno vardu pasirašyta

11 ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Šīatbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda atbildību Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets ir saskaņāar Parakstīts

12 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità di L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme a Firmato per e per conto di

13 EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT E megfelelőségi nyilatkozat kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra E nyilatkozat fent leírt tárgya összhangban van nevében aláírva

14 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του Το ανωτέρω περιγραφόμενο αντικείμενο της δήλωσης είναι σύμφωνο με την Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος

15 EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Unterzeichnet für und im Namen von

16 DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du L objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à Signé par et au nom de

17 EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu yksinomaisella vastuulla Edellä kuvattu vakuutuksen kohde vaatimusten mukainen puolesta allekirjoittanut

18 ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud ainuvastutusel Eespool kirjeldatud deklareeritav ese on kooskõlas (Kelle nimel ja poolt ) alla kirjutatud

19 EU-CONFORMITEITSVERKLARING Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van Het hierboven beschreven voorwerp is conform Ondertekend voor en namens

20 EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Denne overensstemmelseserklæring udstedes på ansvar Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med Underskrevet for og på vegne af

21 EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Toto prohlášení o shoděvydal na vlastní odpovědnost Výše popsaný předmět prohlášení je ve shoděse Podepsáno za a jménem

22 EU IZJAVA O SUKLADNOSTI Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju Potpisano za i u ime

23 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС За настоящата декларация за съответствие отговорност носи единствено Обектът на декларацията, който е описан по-горе, е в съответствие с Подпис за или от името на

HR HU LT LV MT PL HR/ UREDBA (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka EU IZJAVA O SUKLADNOSTI HU/ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁ

HR HU LT LV MT PL HR/ UREDBA (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka EU IZJAVA O SUKLADNOSTI HU/ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁ HR/ UREDBA (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. EU IZJAVA O SUKLADNOSTI HU/ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/425 RENDELETE (2016. március 9.) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Sīkāk

_DoC_Buderus_BA01.xlsm

_DoC_Buderus_BA01.xlsm EN DE EU Declaration of Conformity The manufacturer bears sole responsibility for maintaining and, where appropriate, displaying this Declaration of Conformity EU Konformitätserklärung Die alleinige Verantwortung

Sīkāk

EN EU Declaration of Conformity The manufacturer bears sole responsibility for issuing this Declaration of Conformity. The objects of this Declaration

EN EU Declaration of Conformity The manufacturer bears sole responsibility for issuing this Declaration of Conformity. The objects of this Declaration EN EU Declaration of Conformity The manufacturer bears sole responsibility for issuing this Declaration of Conformity. The objects of this Declaration fulfil the relevant harmonised legal regulations of

Sīkāk

EN DE EU Declaration of Conformity The manufacturer bears sole responsibility for maintaining and, where appropriate, displaying this Declaration of C

EN DE EU Declaration of Conformity The manufacturer bears sole responsibility for maintaining and, where appropriate, displaying this Declaration of C EN DE EU Declaration of Conformity The manufacturer bears sole responsibility for maintaining and, where appropriate, displaying this Declaration of Conformity EU Konformitätserklärung Die alleinige Verantwortung

Sīkāk

SI00454O, Betriebsanleitung/Instruction manual LGC2

SI00454O, Betriebsanleitung/Instruction manual LGC2 Betriebsanleitung Instruction Manual Notice d'instructions Level Probe LGC2 ATEX: II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb DE Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche, siehe

Sīkāk

Annex (EN/DE/BG/HR/EL/CS/DA/ET/FI/FR/HU/IT/LV/LT/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV) (EN) EU DECLARATION OF CONFORMITY (1) /(DE) EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (1)

Annex (EN/DE/BG/HR/EL/CS/DA/ET/FI/FR/HU/IT/LV/LT/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV) (EN) EU DECLARATION OF CONFORMITY (1) /(DE) EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (1) Annex (EN/DE/BG/HR/EL/CS/DA/ET/FI/FR/HU/IT/LV/LT/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/ES/SV) (EN) EU DECLARATION OF CONFORMITY (1) /(DE) EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (1) /(BG) ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (1) /(HR) EU IZJAVA

Sīkāk

Nivotester FTL325P (XA)

Nivotester FTL325P (XA) Safety Instructions ATEX: II 3 () G Ex na nc [Ex ia Ga] IIC T4 Gc IEC: Ex na nc [Ex ia Ga] IIC T4 Gc EG 0 0 X; IECEx BKI 05.0003 X 0 XA0056F-A de - Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für

Sīkāk

RB223

RB223 /09/A3/14.16 71325575 Products Solutions Services Safety Instructions ATEX: II (1)GD 0 DE Dokument: Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie

Sīkāk

EN EU Declaration of Conformity The manufacturer bears sole responsibility for issuing this Declaration of Conformity. The objects of this Declaration

EN EU Declaration of Conformity The manufacturer bears sole responsibility for issuing this Declaration of Conformity. The objects of this Declaration EN EU Declaration of Conformity The manufacturer bears sole responsibility for issuing this Declaration of Conformity. The objects of this Declaration fulfil the relevant harmonised legal regulations of

Sīkāk

XA041ra3_om-doc-flex.fm

XA041ra3_om-doc-flex.fm Safety instructions Temperature head transmitter itemp HART ATEX II 1G XA041ra3 de - Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

Sīkāk

CYK20

CYK20 XA01075C/07/A3/01.12 71202308 Products Solutions Services Safety Instructions Memosens cable CYK20 Ergänzung zu / Supplement to / Complément à: BA00502C, TI00502C, BA01134C DE EN FR Sicherheitshinweise

Sīkāk

SI00300O, Betriebsanleitung/Instruction manual, LVL-B1, LVL-B2

SI00300O, Betriebsanleitung/Instruction manual, LVL-B1, LVL-B2 Betriebsanleitung Instruction Manual Notice d'instructions Vibracon LVL-B1, LVL-B2 ATEX: Ex ta/tc IIIC T170 C Da/Dc KEMA 06 ATEX 0055 DE Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete

Sīkāk

XA298P.fm

XA298P.fm Safety Instructions II 1/2 GD EEx ia IIC T6 ISSeP03 ATEX087X 0 XA298P-A de - Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX) Seite 5

Sīkāk

SI00113O, Sicherheitsinformation/Safety information LVL-M2C NAMUR

SI00113O, Sicherheitsinformation/Safety information LVL-M2C NAMUR Betriebsanleitung Instruction Manual Manuel d'instructions Vibration Limit Switch ATEX: IECEx: II 1/2G Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb DE Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel

Sīkāk

No. AJ EC Declaration of Conformity complies with essential requirements of the Article 3 of the Radio Equipment Directive(2014/53/EU) and the O

No. AJ EC Declaration of Conformity complies with essential requirements of the Article 3 of the Radio Equipment Directive(2014/53/EU) and the O No. AJ170070 EC Declaration of Conformity complies with essential requirements of the Article 3 of the Radio Equipment Directive(2014/53/EU) and the Other relevant provisions, when used for its intended

Sīkāk

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr Wohnort aktuelles Datum Ihre ZINSPILOT-Kundennummer

Sīkāk

All DoC Signed and Stamped June pdf

All DoC Signed and Stamped June pdf Name Heidi Sepanik Corporative Secretary Visteon Corporation One Village Center Drive Van Buren Township, MI, 48111 Tel 734.710.4672 Fax 734.736.5540 hdiebol@visteon.com български [Bulgarian] Česky [Czech]

Sīkāk

A1_Infotainmentsysteme_Infotainment-system_2019

A1_Infotainmentsysteme_Infotainment-system_2019 DECLARATION OF CONFORMITY Directive 2014/53/EU Kay Horn Certification Manager Europe Daimlerring 9 D-31135 Hildesheim Germany Kay.Horn@Aptiv.com Phone +49 5121 9148-166 Fax +49 5121 9148-317 Date: October

Sīkāk

Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78; HART, PA, FF

Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78; HART, PA, FF /00/A3/15.17 71355947 Products Solutions Services Safety Instructions Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78 4-20 ma HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus II 1/3 D Ex ta/tc IIIC T85 C Da/Dc 0 DE Dokument: Sicherheitshinweise

Sīkāk

SI00182O, Betriebsanleitung/Instruction manual LVL-MXX

SI00182O, Betriebsanleitung/Instruction manual LVL-MXX Betriebsanleitung Instruction Manual Manuel d'instructions Vibration Limit Switch ATEX: II 3G Ex na IIC T6 Gc II 3G Ex nc IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85 C Dc DE Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

Declaration of incorporation of partly completed machinery / Déclaration d'incorporation de quasi-machines / Erklärung für den Einbau Einer Unvollstän

Declaration of incorporation of partly completed machinery / Déclaration d'incorporation de quasi-machines / Erklärung für den Einbau Einer Unvollstän Declaration of incorporation of partly completed machinery / Déclaration d'incorporation de quasi-machines / Erklärung für den Einbau Einer Unvollständigen Maschine / Декларация за вграждане на частично

Sīkāk

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītī

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītī Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, 11.04.2019 Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītības programmas nosaukums 1. Izglītības programmas mērķis

Sīkāk

TMT82, OTMT82

TMT82, OTMT82 /09/A3/18.16 71324824 Products Solutions Services Safety Instructions itemp Temperature transmitter ATEX: IECEx: II1G Ex ia IIC T6 T4 Ga II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 T4 Gb Ex ia IIC T6 T4 Ga Ex ib [ia

Sīkāk

Eiropas Savienības L 12 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Tiesību akti 60. gadagājums gada 17. janvāris Saturs II Neleģislatīvi akti

Eiropas Savienības L 12 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Tiesību akti 60. gadagājums gada 17. janvāris Saturs II Neleģislatīvi akti Eiropas Savienības L 12 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Tiesību akti 60. gadagājums 2017. gada 17. janvāris Saturs II Neleģislatīvi akti STARPTAUTISKI NOLĪGUMI Padomes Lēmums (ES) 2017/75

Sīkāk

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastra apzīmē jums Kop platība m2 Zemes lieto šanas veids

Sīkāk

PROTOCOL - to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States,

PROTOCOL - to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, 4.5.2017 L 115/3 PROTOCOL to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the

Sīkāk

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1 TELEFONS UN TĀ FUNKCIJAS Nodarbība 40 min Stundas mērķis (skolēna sasniedzamais rezultāts): 1. ZINU, kāpēc nepieciešams telefons un kādas darbības ar to var veikt; 2. PROTU nosaukt, kas jāievēro, lai telefons

Sīkāk

Aksiālās Conti caurule Ražošanas metode I:/training sessions/integration kursus 9061/basis 1 januar/powerpoint præs/uk/axial Conti E 2

Aksiālās Conti caurule Ražošanas metode I:/training sessions/integration kursus 9061/basis 1 januar/powerpoint præs/uk/axial Conti E 2 Aksiālās Conti caurule Ražošanas metode 19-08-2018 I:/training sessions/integration kursus 9061/basis 1 januar/powerpoint præs/uk/ E 2 Aksiālais Conti Aksiālā Conti metode tika izstrādāta Løgstør rūpnīcā

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments

PUBLIC GUIDANCE on the review of the qualification of capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2 instruments DANIÈLE NOUY Uzraudzības valdes priekšsēdētāja ECB PUBLISKAI LIETOŠANAI Frankfurtē pie Mainas 2016. gada 6. jūnijs PUBLISKI NORĀDĪJUMI attiecībā uz kapitāla instrumentu, kas klasificēti par pirmā līmeņa

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I pielikums Zāļu nosaukumi, zāļu formas, stiprumi, lietošanas veidi, reģistrācijas apliecības īpašnieki dalībvalstīs 1 Beļģija Beļģija Bulgārija Čehija Čehija Dānija GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,  web:  KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

RF PRO.pdf

RF PRO.pdf CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT RECYFIX PRO NEW INOVATĪVA DRENĀŽAS SISTĒMA IZGATAVOTA NO PE-PP UN PA-GF MĀJAS UN KOMERCIĀLO PLATĪBU TERITORIJĀS LĪDZ C250 SLODZES KLASEI Tagad arī ar FIBRETEC resti CIVILS

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

SI00064O, Betriebsanleitung/Instruction manual LVL-MXH NAMUR

SI00064O, Betriebsanleitung/Instruction manual LVL-MXH NAMUR Betriebsanleitung Instruction Manual Manuel d'instructions Vibration Limit Switch ATEX: IECEx: II 1G Ex ia IIC T6...T3 Ga Ex ia IIC T6...T3 Ga Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete

Sīkāk

Palyginamasis ekspertinis vertinimas (PEV). Vertinami vienoje mokslo srityje veikiantys institucijos vertinamieji vienetai (VV). Kriterijai MTEP kokyb

Palyginamasis ekspertinis vertinimas (PEV). Vertinami vienoje mokslo srityje veikiantys institucijos vertinamieji vienetai (VV). Kriterijai MTEP kokyb Palyginamasis ekspertinis vertinimas (PEV). Vertinami vienoje mokslo srityje veikiantys institucijos vertinamieji vienetai (VV). Kriterijai MTEP kokybė (svoris,65), MTEP socio-ekonominis poveikis (,2),

Sīkāk

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas numurs 40008174776 Nosaukums RĪGAS 64.VIDUSSKOLAS ATBALSTA FONDS NODIBINĀJUMS Adrese Ūnijas iela 93, Rīga, LV-1084 Taksācijas periods

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Finansējums un atbalsts sabiedriskā labuma projektiem Jelgavas un Ozolnieku novados Ko paredz LEADER? Lauku partnerība Lielupe SVVA Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija Projektu konkursu

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008

Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 R2 domēna kontroleriem ar atbilstošu Aktīvās Direktorijas

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Folie 0

Folie 0 SIA CEMEX LABAS PRAKSES PIEMĒRI PASLĪDĒŠANAS, AIZĶERŠANĀS UN PAKLUPŠANAS RISKU NOVĒRŠANA 2012-2015 Uzņēmums dibināts 1906.gadā, Meksikā Viens no lielākajiem cementa, betona un inerto materiālu ražotājiem

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m t m c alt s as a a s as v esta as 1 za 4750234101672

Sīkāk