Praktiskais darbs

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Praktiskais darbs"

Transkripts

1 Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Praktisko darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 100 stundām Bebrene

2 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Praktsko darba uzdevumu krājums 100 stundām IP Grāmatvedība. Līga Stahovska, Bebrenes Profesionālās vidusskolas skolotāja. Metodiskā izstrādne 100 stundām, 47 lpp. Latviešu valodā. Izmantojot literatūru, sastādīti un nodarbībās aprobēti praktisko darbu uzdevumi. Izstrādne aptver visas mācību plānā paredzētās tēmas. Metodiskajā izstrādnē iekļautie uzdevumi sastādīti atbilstoši profesijas standartam un mācību plānam. Veicot praktiskos darbus audzēkņiem nepieciešama tēmas izpratne, zināšanu un prasmju pielietošana un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus. Lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas praktiskajos darbos risinot uzdevumus, metodiskais materiāls paredz papildus aizpildīt grāmatvedības dokumentus, uzskaites reģistru veidlapas.darbs izstrādāts izmantojot LR likumdošanas aktus, normatīvos dokumentus, Latvijā izdotās mācību grāmatas un metodiskos materiālus par grāmatvedību un nodokļiem. Darbs orientēts uz profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri apgūst IP Grāmatvedība. Darbu var izmantot arī mācību priekšmetu Nodokļi un nodevas un Vadības grāmatvedība, Komercdarbība, Datorgrāmatvedība skolotāji. Metodiskais materiāls sagatavots ESF projekta Izglītības programmu praktiskās apmācības uzlabošana Bebrenes Profesionālajā vidusskolā līguma Nr. 2006/0214/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0034/0110 atbalstu (ES finansējums 75 %). 2

3 Praktiskais darbs Nr. 1 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Saimniecisko līdzekļu un to veidošanās avotu klasifikācija, bilances veidošana. 1. Apgūt saimniecisko līdzekļu un to veidošanās avotu klasifikāciju; 2. Prast atrast dotos saimnieciskos līdzekļus un to veidošanās avotus kontu plānā un bilancē. 1. Atrast dotos saimnieciskos līdzekļus un veidošanās avotus attiecīgajos kontu plāna kontos; 2. Veikt saimniecisko līdzekļu un to avotu klasifikāciju, ierakstot tos attiecīgajos bilances posteņos; 3. Ierakstīt tabulā dotā uzdevuma varianta rādītājus; 4. No tabulas datiem aizpildīt bilances veidlapu. 4 stundas Darba gaitas apraksts 1. Uzzīmēt tabulu: Konta numurs Radītāji Summa, Ls Saimnieciskie līdzekļi Ilgterm. Apgroz. Ieguldījumi Līdzekļi Saimniecisko līdzekļu avoti Pašu Uzkrājumi Kreditori kapitāls Dati uzdevuma izpildei 1. variants Pēc grāmatvedības uzskaites datiem akciju sabiedrībai ir šādi saimnieciskie līdzekļi un avoti: Biroja ēka 6800,00 Autobusi ,00 Degviela 5200,00 Kravas automašīnas 90200,00 Mazvērtīgās ierīces 12300,00 Tehnoloģiskās iekārtas ,00 Parādi iegādātājiem un darbuzņēmējiem 8700,00 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 30000,00 Citam uzņēmumam par pakalpojumiem samaksātie avansi 1820,00 Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem 2800,00 3

4 Kurināmais 3925,00 Pārskata gada nesadalītā peļņa 7300,00 Saimnieciskais inventārs 2890,00 Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 3800,00 Nākamo periodu izmaksa 200,00 Uzņēmuma dalībniekiem izsniegtie avansi 820,00 Pašu akcijas un daļas 19840,00 Naudas līdzekļi norēķinu kontā 18600,00 Algas parāds personālam 1300,00 Zeme 20450,00 Nauda kasē 420,00 Norēķini par pārskata gada dividendēm 6000,00 Pamatkapitāls... Sagrupēt uzņēmuma saimnieciskos līdzekļus un to avotus atbilstoši bilances aktīvam un pasīvam. Aprēķināt pamatkapitālu, bilances aktīva un pasīva summu. 4

5 2. variants Pēc grāmatvedības uzskaites datiem uzņēmumā ir šādi saimnieciskie līdzekļi un to avoti: Ēkas 26540,00 Zeme 1840,00 Tehnoloģiskās iekārtas 9760,00 Preces pārdošanai 4986,00 Parāds piegādātājiem 956,00 Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve 1800,00 Nauda kasē 325,00 Nauda norēķinu kontā 1006,00 Rezerves kapitāls 900,00 Avansa maksājumi par precēm citam uzņēmumam 120,00 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādes 2300,00 Parāds par darba algu 1010,00 Pamatlīdzekļu nolietojums 8860,00 Uzņēmuma nemateriālā vērtība 4100,00 Pārējie pamatlīdzekļi 385,00 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa 3480,00 Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem 610,00 Materiāli 720,00 Kurināmais 920,00 Licence 800,00 Norēķini ar pircējiem 435,00 Pārskata gada nesadalītā peļņa 21,00 Pamatkapitāls... Sagrupēt uzņēmuma saimnieciskos līdzekļus un to avotus atbilstoši bilances aktīvam un pasīvam. Aprēķināt pamatkapitālu, aktīva un pasīva summu. 5

6 3. variants Pēc grāmatvedības uzskaites datiem SIA ir šādi saimnieciskie līdzekļi un to avoti: Zemes gabali, ēkas, būves 11030,00 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 46380,00 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 8111,00 Nepabeigtie ražojumi 8500,00 Pārskata gada nesadalītā peļņa 300,00 Aizdevumi uzņēmuma dalībniekiem 200,00 Kase 100,00 Norēķini ar darbuzņēmējiem 1285,00 Akreditīvi 450,00 Izejvielas, materiāli 13200,00 Gatavie ražojumi 4100,00 Norēķini ar debitoriem 140,00 Norēķini par uzņēmuma ienākuma nodokli 630,00 Norēķini par citiem nodokļiem 811,00 Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 5600,00 Nākamo periodu izdevumi 80,00 Norēķini par darba algu 2020,00 Patents 400,00 Pamatlīdzekļu nolietojums 8340,00 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 10000,00 Rezerves kapitāls 1200,00 Uzkrājumi pensijām 400,00 Norēķini par ieturējumiem no darba algas 320,00 Norēķinu konts 1674,00 Pamatkapitāls... Sagrupēt SIA saimnieciskos līdzekļus un to avotus atbilstoši bilances aktīvam un pasīvam. Aprēķināt pamatkapitālu, bilances aktīva un pasīva summu. 6

7 4. variants Pēc grāmatvedības uzskaites datiem uzņēmumā ir šādi saimnieciskie līdzekļi un to avoti: Izejvielas un materiāli ,00 Nepabeigtie ražojumi 18200,00 Gatavā produkcija 14300,00 Ēkas, būves ,00 Tehnoloģiskās iekārtas ,00 Rezerves daļas 26200,00 Attīstības izmaksas 700,00 Pamatlīdzekļu nolietojums 8360,00 Rezerves kapitāls 3200,00 Mazvērtīgais inventārs 38000,00 Uzkrājumi krājumu zudumiem 840,00 Parādi piegādātājiem 13720,00 Iepriekš samaksātie nodokļi 940,00 Pircēju parādi 7200,00 Naudas līdzekļi norēķinu kontā 69820,00 Kurināmais 3810,00 Transporta līdzekļi ,00 Norēķini par darba samaksu 7150,00 Nākamo periodu izdevumi 1980,00 Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem 3100,00 Norēķini par uzņēmuma ienākuma nodokli 11000,00 Norēķini par citiem nodokļiem 11200,00 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādes 6000,00 Pārskata gada nesadalītā peļņa 2800,00 Pamatkapitāls... Sagrupēt uzņēmuma saimnieciskos līdzekļus un to avotus atbilstoši bilances aktīvam un pasīvam. Aprēķināt pamatkapitālu, bilances aktīva un pasīva summu. 7

8 Praktiskais darbs Nr.2 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Inventarizācija. Inventārs un bilance Nostiprināt zināšanas par inventarizāciju un grāmatvedības kontiem 1. Atbilstoši dotajiem datiem sagrupēt uzņēmuma saimnieciskos līdzekļus, aprēķināt aktīva un pasīva summu; 2. Sastādīt Inventāra sarakstu; 3. Sastādīt uzņēmuma sākuma bilanci pēc inventāra saraksta; 4. Noteikt bilances izmaiņas. 4 stundas Dati uzdevuma izpildei SIA Ceļavējš saimniecisko līdzekļu un to avotu stāvoklis 1. oktobrī: Ēkas, būves Zeme Vieglās automašīnas Smagā automašīna Pārskata gada nesadalītā peļņa Norēķini par darba samaksu 980 Tirdzniecības inventārs Tehnoloģiskās iekārtas Norēķini par UIN 400 Nākamo periodu izdevumi 600 Kurināmais Norēķini ar pircējiem 820 Parādi piegādātājiem 920 Pamatlīdzekļu nolietojums Akreditīvi 180 Patenti, licences 720 Aizdevumi uzņēmuma darbiniekiem 400 Norēķinu konti bankās Statūtos paredzētās rezerves Uzkrājumi nodokļiem 750 Kase 200 Avansa maksājumi par precēm Norēķini par citiem nodokļiem 300 Tirdzniecības zīmes 240 Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 680 Preces pārdošanai Pamatkapitāls... 8

9 Oktobrī notikuši šādi saimnieciskie darījumi: a) samaksāts no norēķinu konta parāds piegādātājiem 500 LVL; b) nopirkta tehnoloģiskā iekārta, samaksāts no bankas konta 140 LVL; c) pircēji iemaksājuši kasē parāda summu 120 LVL; d) no kases izmaksāta darba alga uzņēmuma grāmatvedei 280 LVL. Praktiskais darbs Nr. 3 9

10 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Grāmatvedības konti, to uzbūve 1. Nostiprināt zināšanas par grāmatvedības kontiem un to darbības principiem; 2. Veidot praktiskās iemaņas saimniecisko operāciju grāmatošanā kontos divkāršā ieraksta kārtībā; 1. Sastādīt sākuma bilanci pēc dotajiem datiem; 2. Atvērt kontus un ierakstīt sākuma saldo pēc bilances datiem; 3. Nokontēt saimnieciskās operācijas; 4. Aprēķināt beigu saldo kontos; 5. Sastādīt slēguma bilanci. 4 stundas Dati uzdevuma izpildei Doti sākuma atlikumi uzņēmuma kontos: Ēkas Mašīnas Izejvielas Prasības pret pircējiem Kase 5 00 Norēķinu konts Bankas aizdevums Saistības Pašu kapitāls... Saimnieciskās operācijas: 1. No norēķinu konta pārskaitīta nauda piegādātājam Ls; 2. Saņemts rēķins par izejvielu piegādi Ls; 3. No norēķinu konta daļēji apmaksāts bankas aizdevums Ls; 4. Pircēji iemaksājuši norēķinu kontā Ls; 5. No kases iemaksāta nauda bankas kontā Ls. Kontroljautājumi: 1) Kā bilances datus ietekmē saimnieciskās operācijas? 2) Aktīvu kontu raksturojums! 3) Pasīvu kontu raksturojums! 4) Kā aprēķina kontu beigu atlikumus? 10

11 Praktiskais darbs Nr. 4 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Grāmatvedības konti, to uzbūve 1. Nostiprināt zināšanas par grāmatvedības kontiem un to darbības principiem; 2. Veidot praktiskās iemaņas saimniecisko operāciju grāmatošanā kontos divkāršā ieraksta sistēmā; 1. Sastādīt sākuma bilanci pēc dotajiem datiem; 2. Nokontēt dotās saimnieciskās operācijas; 3. Atvērt T veida kontus un ierakstīt tajos sākuma saldo, apgrozījumu un beigu saldo; 4. Sastādīt beigu bilanci; 4 stundas Dati uzdevuma izpildei SIA Taurenis ir šādi līdzekļi un līdzekļu avoti: o Pamatlīdzekļi ,00 o Norēķini ar kreditoriem 1078,00 o Materiāli 9800,00 o Nepabeigtie ražojumi 8000,00 o Norēķinu konts 11070,00 o Kase 470,00 o Norēķini par darba algu 1662,00 o Norēķini ar debitoriem 1390,00 o Pašu kapitāls... o Nesadalītā peļņa 7000,00 Pārskata periodā notikušas šādas saimnieciskās operācijas: 1) Pārdoti materiāli A/s Lapa par 1170,00 LVL un SIA Jumis par 400,00 LVL; 2) Aprēķināta darba alga strādniekiem 6200,00 LVL; 3) Pārskaitīta no bankas konta darba alga strādniekiem 5900,00 LVL; 4) A/s Lapa samaksājusi par materiāliem 1100,00 LVL; 5) SIA Jumis samaksājusi ar pārskaitījumu bankas kontā 900,00 LVL; 6) Kases naudas atlikums iemaksāts bankas kontā... 7) Nopirkti materiāli celtniecībai no SIA Ciemupe 4220,00 LVL ( nauda nav samaksāta); 8) Nopirkti materiāli no SIA Kastanis par 280,00 LVL; 11

12 9) Ar pārskaitījumu no bankas samaksāts SIA Kastanis 140,00 LVL; 10)Izlietoti ražošanas vajadzībām materiāli 500,00 LVL vērtībā; 11)Pārdota gatavā produkcija A/s Lapa par 580,00 LVL; Atlikumi analītiskajos kontos: 1. A/s Lapa debitoru parāds 1200,00 LVL; 2. SIA Kastanis kreditoru parāds 1638,00 LVL; 3. SIA Jumis debitoru parāds 1270,00 LVL; 4. SIA Ciemupe kreditoru parāds 440,00 LVL; Praktiskais darbs Nr. 5 12

13 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Konti un divkāršais ieraksts 1. Nostiprināt zināšanas par grāmatvedības kontiem un to darbības principiem; 2. Veidot praktiskās iemaņas saimniecisko operāciju grāmatošanā kontos divkāršā ieraksta kārtībā; 3. Veidot praktiskās iemaņas aizpildīt reģistru Sintētisko kontu apgrozījuma pārskats un no tā bilanci. 1. Uzdevumā dotos kontu atlikumus ierakstīt Sintētisko kontu apgrozījuma pārskatā ; 2. Pēc dotajiem sintētisko kontu atlikumiem sastādīt bilanci uz pārskata perioda sākumu; 3. Saimniecisko operāciju reģistrā iegrāmatot dotās saimnieciskās operācijas; 4. Aprēķināt apgrozījumu kontos; 5. Apgrozījumu kontos pārnest uz Sintētisko kontu apgrozījuma pārskatu ; 6. Aprēķināt atlikumus kontos uz perioda beigām un ierakstīt Sintētisko kontu apgrozījuma pārskatā ; 7. Pēc aprēķinātajiem sintētisko kontu atlikumiem uz pārskata perioda beigām sastādīt pārskata perioda beigu bilanci. 6 stundas Dati uzdevuma izpildei 1. variants Sintētisko kontu atlikumi 01. maijā, Ls: Iekārtas un mašīnas 33000,00 Pārējie pamatlīdzekļi 10900,00 Uzkrātais iekārtu nolietojums 3880,00 Uzkrātais pārējo pamatlīdzekļu nolietojums 4180,00 Izejvielas un materiāli 18220,00 Norēķini ar pasūtītājiem 2820,00 Norēķini ar norēķinu personām 236,00 Kase 2310,00 Norēķinu konts 18548,00 Pārskata gada nesadalītā peļņa 2740,00 Ilgtermiņa parāds kredītiestādei 3000,00 Norēķini ar piegādātājiem 1400,00 13

14 Norēķini par darba algu 1960,00 Norēķini par: a) darba algas nodokli 432,00 b) sociāliem maksājumiem 640,00 c) pievienotās vērtības nodokli 602,00 Pamatkapitāls... Saimnieciskās operācijas maijā, Ls: 1) No norēķinu konta pārskaitīts algu izmaksai 1354,00 2) No norēķinu konta pārskaitīts budžetā: a) algas nodoklis 432,00 b) sociālie maksājumi 640,00 c) pievienotās vērtības nodoklis 602,00 3) Pasūtītāji kasē iemaksājuši daļu no sava parāda 820,00 4) Daļa peļņas ieskaitīta statūtos noteiktās rezervēs 140,00 5) Norēķinu persona iesniegusi avansa norēķinu par iegādāto Printeri, t.sk. PVN 18% 276,00 6) No kases iemaksāta nauda norēķinu kontā 2000,00 7) No norēķinu konta pārskaitīts parāds piegādātājiem 1400,00 8) Noliktavā no piegādātāja uz kredīta saņemti materiāli, 400,00 PVN rēķinā 72,00 9) Ar aktu no uzskaites norakstīts dators, kura vērtība pilnīgi amortizēta 690,00 10) Ar pārskaitījumu atmaksāta daļa ilgtermiņa kredīta 1500,00 14

15 2. variants Sintētisko kontu atlikumi 01. aprīlī, Ls: Iekārtas un mašīnas 18700,00 Kase 564,00 Norēķinu konts 19786,00 Pārējie pamatlīdzekļi 8960,00 Iekārtu un mašīnu nolietojums 4350,00 Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums 1696,00 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 12000,00 Pasūtītāju parādi 5600,00 Izejvielas un materiāli 8260,00 Norēķini par PVN 878,00 Ilgtermiņa parāds kredītiestādei 6000,00 Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas 8964,00 Pamatkapitāls... Saimnieciskās operācijas aprīlī, Ls: 1. Aprēķināta darba alga celtniekiem, kas nodarbināti ēkas celtniecībā 896,00 2. Aprēķināti un ieturēti: a) sociālie maksājumi 80,00 b) algas nodoklis 204,00 3. No noliktavas celtniecības objektam izsniegti materiāli 2560,00 4. Nopirkts dators, samaksāts no norēķinu konta, t.sk. PVN 18% 1888,00 5. Ar pārskaitījumu samaksāts darbuzņēmējiem par pakalpojumiem ēkas celtniecībā, t.sk. PVN 18% 472,00 6. No kases izmaksāta nauda norēķinu personai 400,00 7. Dzēsta daļa ilgtermiņa kredīta, samaksājot ar pārskaitījumu 2000,00 8. Noliktavā no piegādātāja saņemti materiāli, rēķins nav samaksāts, t.sk. PVN 18% 708,00 9. Ar aktu nodota ekspluatācijā uzceltā ēka 12892, Ar SIA kopsapulces lēmumu daļa iepriekšējā gada nesadalītās peļņas pārskaitīta pamatkapitāla palielināšanai 8000,00 15

16 Praktiskais darbs Nr. 6 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Grāmatvedības dokumenti un organizācijas formas Iemācīties aizpildīt dažādus grāmatvedības dokumentus Sastādīt nepieciešamos dokumentus dotajām saimnieciskajām Operācijām 4 stundas Dati uzdevuma izpildei 1. Sastādīt Preču pavadzīmi rēķinu, ja doti šādi dati: _.g. SIA Tornis, reģ. Nr (norēķinu konts atvērts SEB Unibankā, konta nr. LV12UNLA )kas atrodas Jēkabpilī, Saules ielā 21 no vairumtirdzniecības bāzes Sabīne Daugavpilī, Brīvības ielā 190, reģ. Nr , norēķinu konts nr. LV12PARX , Parex bankā, iepirka šādu produkciju: Cepumi Minūte 12 kg, cena 1,20 Ls/kg Cepumi Riekstu 30 kg, cena 1,78 Ls/kg Cepumi Kokosa 11 kg, cena 1.36 Ls/kg Konfektes Gotiņa 18 kg, cena 2,20 Ls/kg Šokolāde Laimas 50 gab., cena 0,49 Ls/gab Sula Zingo 40 l, cena 0,32 Ls/l Produkcijas atvešanai izmantoti transporta pakalpojumi par 12,52 Ls. 2. Pēc pavadzīmes _.g. samaksāts vairumtirdzniecības bāzei Sabīne ar pārskaitījumu. 3. Sastādīt Darījuma kvīti _.g. par to, ka SIA Tornis (dati no iepriekšējā uzdevuma) no Apgāda Zvaigzne, Rīgā, Lielajā ielā , reģ. Nr iegādājās kancelejas preces par 24,08 Ls; 4. Samaksāts par kancelejas precēm skaidrā naudā 16

17 Praktiskais darbs Nr. 7 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite 1. Padziļināt zināšanas par pamatlīdzekļu uzskaiti; 2. Nostiprināt prasmi noteikt pamatlīdzekļu sākotnējo, atjaunošanas un atlikuma vērtību; 3. Attīstīt prasmi aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu Aizpildīt uzdevuma tabulu! 6 stundas Dati uzdevuma izpildei Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas saraksts uz gadu Konts Ilgtermiņa ieguldījums Iegādes laiks Saldo uz g.,Ls Nemateriālie ieguldījumi 1120 Datorprogramma g. Pamatlīdzekļi 1210 Veikala ēka g. Kravas Lietder. kalpoš. laiks, gadi/ mēn. noliet., Ls Iegādes vērtība 5/28, ,- 10/46, ,- 5/15,- 900, automašīna 2005.g. Tehnoloģiskās /221, ,- iekārtas 2002.g. Kopā 1220 konts 14200, Tirdzniecības /1,65 59,32 letes 2001.g. Tirdzniecības /1,65 59,32 letes 2001.g. Tirdzniecības /1,65 59,32 letes 2001.g. Saldējamās /1,95 70,34 vitrīnas 2001.g. Saldējamās /1,95 70,34 vitrīnas 2001.g. Kases aparāts /5,41 194,92 Samsung 2006.g. Kases aparāts / ,25 17 Uzkrātais nolietojums Atlikusī vērtība

18 Datecs 2006.g. Kopā 1230 konts 678, Kases sistēma Win Pos Sensor g. 3/8,33 300,- 1. Aprēķiniet un ierakstiet tabulā uzkrātā nolietojuma un atlikušās (bilances) vērtības summas dotajiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Nolietojuma aprēķiniem tiek lietota lineārā metode. 2. Iegrāmatojiet pamatlīdzekļu kustības operācijas: 2007.gada janvārī tika norakstīts (pārdots) kases aparāts Datecs ; 2007.gada 27.janvārī tika iegādāts dators Pentium 381,36 Ls vērtībā (bez PVN). Datus par pamatlīdzekļa norakstīšanu ierakstiet Memoriālajā orderī 3. Aprēķiniet ilgtermiņa ieguldījumu nolietojumu par 2007.gada janvāra mēnesi un ierakstiet šādā tabulā: Konts Ilgtermiņa ieguldījuma objekts Nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi Iegādes vērtība Saldo uz gadu, Ls Mēneša nolietojums Uzkrātais nolietojums Bilances vērtība 4. Sastādiet Pamatlīdzekļu pieņemšanas nodošanas un Norakstīšanas aktu. 5. Aizpildiet Pamatlīdzekļa uzskaites kartīti iegādātajam pamatlīdzeklim. 6. Aizpildiet Kategorijas nolietojuma aprēķina karti I. kategorijai (ēkai) no ekspluatācijas sākuma. 18

19 Praktiskais darbs Nr. 8 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Krājumu uzskaite 1.Nostiprināt teorētiskās zināšanas par krājumu uzskaiti. 2. Apgūt kontu korespondenci par krājumu kustību. 1. Aizpildīt uzdevuma tabulu. 2. Memoriālajā orderī iegrāmatot izejvielu un materiālu kustības operācijas. 2 stundas Darba gaitas apraksts Memoriālo orderi aizpildīt pēc šādas shēmas: Nr. p. k. Ieraksta saturs Summa, Ls Kontu korespondence Debets Kredīts Dati uzdevuma izpildei 1. SIA Veiksme krājumu uzskaitē izmanto nepārtrauktās inventarizācijas metodi. Par realizēto produkciju samaksa nav saņemta, preču tirdzniecības uzcenojums 25% periodā: Zināmi šādi uzskaites dati par pašražotas produkcijas kustību pārskata Operācijas saturs Uzskaites vērtība (pašizmaksa) Ls Saražots 2265,00 Pārdota pašražota 2005,00 prece SIA Moliņš Summa, Ls Kontu korespondence Debets Kredīts 2. Memoriālajā orderī iegrāmatot izejvielu un materiālu kustības operācijas: Izejvielu un materiālu sākuma atlikums: izejvielas 1240,00 Ls; materiāli 250,00 Ls. Pārskata periodā iegādāti: 19

20 no SIA Alfa materiāli (uzskaites vērtībā 500,00 Ls) un izejvielas (uzskaites vērtībā 1800,00 Ls) Pārskata periodā pašražotās produkcijas ražošanai izlietots: materiāli, uzskaites vērtībā 270,00 Ls; izejvielas, uzskaites vērtībā 1830,00 Ls. 20

21 Praktiskais darbs Nr. 9 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Krājumu uzskaite un novērtēšana 1.Nostiprināt teorētiskās zināšanas par krājumu novērtēšanu un uzskaiti 2. Apgūt krājumu sintētisko un analītisko uzskaiti. 1. Iekārtot analītiskās uzskaites kontus katram preču veidam, ierakstīt kontos krājumu izmaiņas (krājumu novērtēšanai pielietojot FIFO metodi) un aprēķināt kontu beigu saldo. 5. Aprēķināt sintētiskā pirkto preču konta atlikumu uz _.g. 6. Pārdotajām precēm iegrāmatot preču iepirkšanas izdevumus. 6 stundas Darba gaitas apraksts 1. Atvērt analītiskās uzskaites kontus katram preču veidam, izmantojot šādu shēmu: D Cepumi K Nr. p.k. Daudz. Cena Summa Nr. p.k. Daudz. Cena Summa Dati uzdevuma izpildei: SIA Veiksme pirkto preču atlikumi noliktavā uz _g. Nr.p.k. Preču veids Mērvienība Uzskaites Daudzums Summa, Ls cena, Ls 1. Cepumi gab. 0, Cukurs kg. 0, Milti kg. 0, Sulas gab. 0, Kafija gab. 2, Šokolāde kg. 3, ,500 Kopā X Nr.p. k. Pirkto preču kustība 200_.gada janvārī: Datums, saimniec. darījums Mērv. Daudz Iepirkts cukurs no SIA JTS Uzskaites cena, Ls kg. 40 0,7301 Summa Ls 21

22 Iepirkta kafija no SIA JTS Pārdoti cepumi SIA Kodoliņš Pārdots cukurs SIA Kodoliņš Pārdota kafija SIA Kodoliņš Iepirktas sulas no I/K Sabīne Pārdotas sulas SIA Kodoliņš Pārdoti milti SIA Kodoliņš Pārdota šokolāde SIA Kodoliņš gab. 25 2,1443 gab. 43 kg. 268 gab. 30 gab ,5944 gab. 410 kg. 130 kg

23 Praktiskais darbs Nr. 10 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite Iemācīties iegrāmatot saimnieciskās operācijas, kas saistītas ar naudas līdzekļu uzskaiti Dotajām saimnieciskajām operācijām aprēķināt vajadzīgās summas un nokontēt tās 2 stundas Dati uzdevuma izpildei Nr.p.k. Operācijas saturs Summa Kontējums Debets Kredīts 1. Samaksāts ar pārskaitījumu no bankas konta SIA Riva par nopirktajām iekārtām 2470 Ls un PVN 18% 2. Pārdoti dārzeņi veikalam180 Ls vērtībā un PVN 18%, nauda vēl nav saņemta 3. Veikals ieskaitījis norēķinu kontā par pārdotajiem dārzeņiem 4. Atvērts akreditīvs Parex bankas Daugavpils filiālē būvkonstrukciju iegādei 4200 Ls 5. No akreditīva segti tā atvēršanas izdevumi 28 Ls; 6. No atvērtā akreditīva samaksāts piegādātājam par būvkonstrukcijām 3500 Ls 7. Neizmantotā akreditīva summa pārskaitīta atpakaļ norēķinu kontā Ar pārskaitījumu no bankas konta samaksāts algas nodoklis par februāra mēnesi 189 Ls 9. Saskaņā ar līgumu banka aprēķinājusi procentu naudu par debeta atlikumu norēķinu kontā 68,56 Ls 10. No norēķinu konta samaksāts SIA Metro par izpildītiem būvdarbiem 6000 Ls un PVN 18% 11. No apdrošināšanas firmas BTA saņemta atlīdzība par nodegušo ēku 565 Ls 12. No bankas konta pārskaitīts PVN valsts budžetā 355,16 Ls 23

24 Praktiskais darbs Nr. 11 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite Iemācīties iegrāmatot saimnieciskās operācijas, kas saistītas ar naudas līdzekļu uzskaiti un aprēķināt nepieciešamās summas Dotajām saimnieciskajām operācijām aprēķināt vajadzīgās summas un nokontēt tās 2 stundas Dati uzdevuma izpildei Nr.p.k. Operācijas saturs Summa Kontējums Debets Kredīts 1. Saņemti no SIA Apse materiāli pēc pavadzīmes par 480 Ls un aprēķināts PVN 18% (nauda nav samaksāta) 2. Samaksāta SIA Apse parāda summa no norēķinu konta 3. SIA Daiva debitoru parāds pārgrāmatots uz šaubīgiem parādiem 500 Ls 4. Pārdots A/s Jelgava cukurs par 460 Ls un aprēķināts PVN 18% 5. A/s Jelgava iemaksā naudu bankas konta 6. Saņemta kasē no J. Sudrabiņa neizmantotā avansa norēķinu summa 44,56 Ls 7. Saņemta kasē nauda no firmas darbiniekiem par autobusa izmantošanu 30,45 Ls 8. Izsniegta nauda no kases B. Kļaviņam saimnieciskiem izdevumiem 150 Ls 9. B. Kļaviņš iegādājies saimniecības preces firmas vajadzībām par 80,14 Ls un PVN 18% 10. B. Kļaviņš pārējo avansu iemaksā kasē 11. Saņemts rēķins no SIA Latvijas mobilais telefons par pakalpojumiem 99,70 Ls un PVN 18% 12. Saņemtais rēķins apmaksāts no bankas konta ar pārskaitījumu 24

25 13. Iegādāta mazlietota vieglā automašīna par 8500 Ls un aprēķināts PVN 14. Samaksāts par automašīnu no bankas konta 15. Saņemts rēķins par autotransporta izmantošanu 44,20 Ls un PVN 18% 16. Samaksāts transporta uzņēmumam no uzņēmuma kases 17. No celtniecības firmas nopirkti būvmateriāli 1550 Ls vērtībā un PVN 18% 18. Samaksāts firmai par būvmateriāliem no norēķinu konta 19. Izrakstīts rēķins firmai par sniegtajiem pakalpojumiem 80 Ls vērtībā un PVN 18% 20. Saņemta samaksa no firmas bezskaidras naudas veidā 25

26 Praktiskais darbs Nr.12 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Naudas līdzekļu, norēķinu un kredīta operāciju uzskaite. 1. Iemācīties aizpildīt kases un bankas dokumentus; 2. Apgūt naudas līdzekļu pirmdokumentu reģistrēšanas kārtību kopsavilkuma dokumentos un reģistros. 1. Sastādīt kases ieņēmumu un izdevumu orderus, čeku naudas saņemšanai no bankas konta; 2. Reģistrēt kases orderus Kases ieņēmumu un izdevumu reģistrācijas žurnālā; 3. Veikt ierakstus Kases grāmatā ; 4. Sastādīt Maksājuma uzdevumus 5. Nokontēt dotos saimnieciskos darījumus. 6 stundas Dati uzdevuma izpildei Uzņēmuma nosaukums: SIA Tornis 1) Sastādīt kases un bankas dokumentus, tos reģistrēt orderu reģistrācijas žurnālā un kases grāmatā. Nokontēt dotos darījumus un sastādīt 1. žurnālorderi. a) Atlikums kasē uz 1.decembri 90 Ls. b) Sastādīt čeku naudas izņemšanai no bankas konta. Kasiere L. Celmiņa, p.k (pase LC , izdota Jēkabpils pasu daļā g.) 04.decembrī saņēma no SEB Unibankas norēķinu konta naudu darba algu izmaksai 4988,20 Ls. Nauda iemaksāta kasē ar orderi Nr. 88. c) 04.decembrī I. Siliņš iemaksājis kasē par uzņēmumam piederošo telpu īri 15,60 Ls. Kases orderis Nr.89. d) 05.decembrī izmaksātas darba algas par novembra mēnesi 4050,30 Ls pēc Algu un maksājumu saraksta Nr.11. Kases orderis Nr e) 07. decembrī izsniegts avanss saimniecības daļas vadītājam J. Bērziņam komandējuma izdevumiem 150,00 Ls. (J. Bērziņa p.k , pase LC , izdota Jēkabpils Pasu daļā g.) f) 18.decembrī iemaksāta skaidra nauda no kases SEB Unibankā norēķinu kontā Nr. LV12UNLA , summa 800,00 Ls. g) 30.decembrī saņemts kasē no veikala vadītājas realizācijas ieņēmumi 345,90 Ls un PVN 18% 26

27 2) Sastādīt Maksājuma uzdevumus un nokontēt tos: a) 06.decembrī ar Maksājuma uzdevumu Nr.193 samaksā SIA Moliņš reģ. Nr , atvērts konts Nr. LV18HABA A/s Hansabankā, Rīgā, Bankas kods HABALV22, kopējā summa 1688,08Ls t.sk. PVN 18 par saņemtajiem celtniecības materiāliem pēc pavadzīmes AB-ll no 23.novembra. b) 14.decembrī ar Maksājuma uzdevumu tiek samaksātas VSAOI, kas jāieskaita Valsts Kasē, reģ.nr , Latvijas Bankā, kods LACBLV2X, konts Nr , summa 27

28 Praktiskais darbs Nr. 13 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite. Iemācīties iegrāmatot saimnieciskās operācijas, kas saistītas ar naudas līdzekļu uzskaiti un aprēķināt nepieciešamās summas. 1. Iegrāmatot kases operācijas par janvāri; 2. Sastādīt 1. žurnāloredri par janvāri; 3. Operācijas ierakstīt kases grāmatā; 4. Sastādīt Kases ieņēmumu orderi 5.operācijai un Kases izdevumu orderi 1.operācijai; 5. Sastādīt Avansa norēķinu A. Caunītim (4.operācija). 6 stundas Dati uzdevuma izpildei Nr. Datums, operācijas saturs p.k izsniegta nauda avansa izdevumiem sagādniekam A. Auziņam (personas kods ) SIA Kodoliņš iemaksājis parādu par preci SIA Labums saskaņā ar noslēgto līgumu kasē iemaksājis avansa maksājumu par precēm, t. Sk. PVN Ls A. Auziņš grāmatvedībā iesniedzis avansa atskaiti Nr.1 par iepirktām precēm 132,78 Ls (t.sk. PVN 20,25 Ls). Pavadzīme rēķins PS Nr , čeks Nr. 5634, kvīts NK A. Auziņš kasē iemaksājis avansa pārpalikumu Pārdevēja J. Saulīte (personas kods ) iemaksāja realizācijas ieņēmumus Kopā, Ls Atmaksāta nauda sagādniekam A. Auziņam Ieņēmumi, Ls 24,89 280,00? Izdevumi, Ls 150,00 Kontējums Debets Kredīts 28

29 saskaņā ar grāmatvedībā iesniegtiem čekiem par: kancelejas precēm saimniecības precēm PVN 18%, Ls Kopā, Ls SIA Jauda grāmatvede Dace Bērza (personas kods ) iemaksājusi kasē naudu saskaņā ar preču pavadzīmi rēķinu par nopirkto pamatlīdzekli: neto vērtība PVN 18% Kopā, Ls Izsniegta nauda kasierei J. Vāciņai (personas kods ) norēķiniem ar kreditoriem (Lattelecom un SIA MNS skaidrās naudas iemaksa norēķinu kontā No pārdevējas J. Saulītes saņemti realizācijas ieņēmumi Kopā, Ls Izmaksāta darba alga pēc Algu maksājumu saraksta Nr Pircējs iemaksāja parādu 110,17 19,83 130,00? 156,30 par saņemto produkciju Kasiere iesniedza avansa norēķinu Nr.2 par norēķinu ar kreditoriem (Lattelecom un SIA MNS ) ar klāt pievienotiem čekiem un kvītīm Pārdevēja J. Saulīte kasē iemaksāja realizācijas ieņēmumus? No kases nauda iemaksāta norēķinu kontā, bankas iestādes ieņēmumu orderis Nr Iegādāts dators PVN 18%, Ls Kopā Pārdevēja J. Saulīte kasē iemaksāja realizācijas ieņēmumus? 26,15 15,78 7,55 49,48? 300,00 687, ,00 381,36 68,64 450,00 Piezīme: 29

30 Analītisko kontu atlikumi: Kreditoru parādi uz : SIA Lattelecom par pakalpojumiem 32,47 Ls, t.sk. PVN 4,95 Ls; SIA MNS par pakalpojumiem 14,99, t.sk. PVN 2,28 Ls Naudas līdzekļu atlikums uz kases grāmatā 203,58 Ls. EKA žurnāla dati par janvāra mēnesi: Datums Realizācijas ieņēmumi kopā, Ls t.sk. PVN 18%, Ls Saņemts, Ls Nodots, Ls Atlikums kases aparātā, Ls ,09 83,61-540,- 8, ,50 119,67 8,09 792, ,17 104,06-680,- 2, ,00 66,51 2,17 435,- 3,17 Kopā 2450,76 373,85 10, ,59 13,43 Praktiskais darbs Nr.14 30

31 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite Iemācīties iegrāmatot saimnieciskos darījumus, kas saistīti ar Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaiti. Aprēķināt vajadzīgās summas un nokontēt saimnieciskās operācija. 4 stundas Nr. p.k Dati uzdevuma izpildei Operācijas saturs Summa D K Saņemti no SIA Dārziņi minerālmēsli pēc pavadzīmes par 410,- Ls un aprēķināts PVN 18% ( nauda nav samaksāta) Samaksāts SIA Dārziņi parāda summa no norēķinu konta SIA Daile parāds pārgrāmatots uz šaubīgiem parādiem Pārdots SIA Celtnieks cements par 160,- Ls un aprēķināts PVN 18% SIA Celtnieks samaksā naudu bankas kontā 6. Saņemts kasē no Kalniņa neizmantotā avansa summa 4,- Ls 7. Saņemts kasē no darbiniekiem par autotransporta izmantošanu 10,30 Ls un PVN 18% 8. Pārdoti produkti uzņēmuma darbiniekiem par 25,- Ls 9. Izsniegta nauda no kases A. Krūmiņam saimniecības izdevumiem 50,- Ls 10. A.Krūmiņš nopircis kancelejas preces par 40,- Ls un PVN 18% 11. A. Krūmiņš pārējo avansu iemaksā kasē 12. Izsniegts aizdevums no kases darbiniekam individuālās mājas celtniecībai 1400,- Ls 13. Saņemts rēķins no Lattelekom par pakalpojumiem 50,- Ls un PVN 18% 14. Rēķins samaksāts no kases 15. Nopirkta automašīna par 3500,- Ls un aprēķināts PVN 18% 16. Samaksāts par automašīnu no bankas konta 17. Pēc pavadzīmes veikals iepircis: 31

32 augu eļļu par 40,- Ls - melnos piparus 2,10 Ls - cukuru 90,- Ls Aprēķināts PVN -18%, nauda nav samaksāta Samaksāts par nopirktajām precēm no norēķinu konta Saņemts rēķins par autotransporta izmantošanu 30,- Ls un PVN 18% ( nauda nav samaksāta) Samaksāts par autotransporta izmantošanu no uzņēmuma kases No vairumtirdzniecības bāzes nopirkti celtniecības materiāli par 1550,- Ls un PVN -18% ( nauda nav samaksāta) No norēķinu konta samaksāts bāzei par celtniecības materiāliem 23. Sastādīt Preču pavadzīmi rēķins, ja doti šādi dati: SIA Saule no vairumtirdzniecības bāzes Smilga Rīgā, Brīvības 137, reģ.nr. LV , SEB Latvijas Unibanka, kods UNLA22X, norēķinu konts Iepirka šādu produkciju: 1. vafeles Cielava 20 pac. cena 0,35 Ls 2. cepumi Domino 30 pac. cena 0,15 Ls 3. cepumi Rallijs 30 pac. cena 0,18 Ls 4. cepumi Viktorija 30 pac. cena 0,45 Ls 5. šokolāde Rigonda 50 gab. cena - 0,35 Ls 6. šokolāde Mars 50 gab. cena 0,25 Ls Izmantoti transporta pakalpojumi par 10,- Ls Nokontēt! 32

33 Praktiskais darbs Nr. 15 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Norēķinu par darba samaksu uzskaite Nostiprināt teorētiskās zināšanas par darba algu, ieturējumiem no darba algas, atvaļinājuma naudu, slimības naudu, izmaksājamo summu. 1. Aizpildīt Darba laika uzskaites tabeli 2. Aprēķināt bruto algu un ieturējumus no tās. 3. Aprēķināt atvaļinājuma un slimības naudu uzdevumā norādītajiem darbiniekiem. 4. Aizpildīt Algu maksājumu sarakstu 5. Sastādīt Personīgo kontu galvenajai grāmatvedei Aijai Kalniņai. 6,Aizpildīt Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartīti. 7. Sastādīt Ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 8. Sastādīt Grāmatvedības izziņu par aprēķināto darba algu un nodokļiem no tās. 10 stundas Dati uzdevuma izpildei SIA Aile darbinieku saraksts: Pārvalde: Direktors Jānis Kociņš, personas kods Galvenā grāmatvede Aija Kalniņa, personas kods Grāmatvede kasiere Maija Liepiņa, personas kods Ražošanas daļa: Meistars Aivars Līdums, personas ods Strādniece Ruta Priede, personas kods Strādnieks Marts Ozols, personas kods Tirdzniecības daļa: Pārdevēja Zane Krūmiņa, personas kods Prečzinis Juris Kļaviņš, personas kods

34 J.Kociņš - mēnesī nostrādājis 21 darba dienu, algas likme 350 Ls, algas nodokļa grāmatiņa, 1 apgādājamais. Piešķirts bēru pabalsts 30 Ls, arodbiedrības maksas 1% no bruto ienākumiem. A. Kalniņa - mēnesī nostrādājusi 18 darba dienas, amatalga 280 Ls, algas nodokļa grāmatiņa, 2 apgādājamie, slimības lapa A no 01. līdz 05.datumam; arodbiedrības maksa 1% no bruto ienākumiem. Iepriekšējo 6 mēnešu izpeļņa: 280 Ls (20 d.d.); 280 Ls + prēmija 20Ls (22 d.d.); 284 Ls (21 d.d.); 200 Ls + atvaļinājuma nauda 60Ls ( 13 d.d.); 280 Ls ( 21 d.d.); 280 Ls (23 d.d.). M. Liepiņa algas nodokļa grāmatiņa, pensionāre, pieņemta darbā ar 06. datumu, algas likme 230 Ls. A. Līdums līdz atvaļinājumam nostrādājis 8 darba dienas, ar 13.datumu piešķirts ikgadējs atvaļinājums 24 darba dienas ( līdz nākamā mēneša 14.datumam), nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, darba grafiks darba dienās 8 stundas, tarifa likme 0,94 Ls/h. Iepriekšējos sešos mēnešos nostrādātas visas darba dienas 8 stundas dienā, ar likmi 0,94 Ls/h. R. Priede nostrādājusi 20 darba dienas, algas nodokļa grāmatiņa, 2 apgādājamie, gabaldarba samaksa 8 Ls/tūkst.gab., mēneša izstrāde gab. M. Ozols mēnesī nostrādājis 14 dienas, algas likme 209 Ls, no darba atbrīvots 21.datunmā sakarā ar darbinieku skaita samazināšanos, 3.grupas invalīds, 1 apgādājamais. Z. Krūmiņa mēnesī nostrādājusi 21 darba diena, algas likme 250 Ls, nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, arodbiedrības maksa 1% no bruto ienākumiem. J. Kļaviņš nostrādājis 15 darba dienas, algas nodokļa grāmatiņa, ar 22.datumu atbrīvots no darba. Darba grafiks 7 stundas dienā. tarifa likme 0,90 Ls/h. Kalendārā diena Datumi Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena Praktiskais darbs Nr.16 34

35 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Līgumdarbu izmaksu aprēķināšana. Iemācīties aprēķināt līgumdarba izmaksas un nokontēt saimnieciskos darījumus. 1. Noteikt līgumdarba Māju celtniecība apbūves laukumā apjomu uz 200_.g. 1.janvāri, izdarot kontējumus; 2. Aprēķināt līgumdarba izmaksas un sastādīt Rēķinu faktūra. 4 stundas Dati uzdevuma izpildei -) 200_.g.notikuši šādi saimnieciskie darījumi: 1) piegādāti celtniecības materiāli no piegādātāja tieši uz būvlaukumu par Ls; 2) veikalos iegādāti materiāli un izlietoti būvlaukumā par 3064 Ls, samaksājot bezskaidras naudas veidā; 3) no būvlaukuma Ozoli pārvesti celtniecības materiāli 6950 Ls vērtībā; 4) aprēķināta darba alga būvlaukumā strādājošiem Ls un VSAOI ko maksā darba devējs... 5) saņemti un apmaksāti uzņēmumu rēķini par pakalpojumiem būvlaukumā Ls. 6) 200_.g. janvāri nopirkts betona maisītājs par 880 Ls, samaksāts no bankas konta. Kalpošanas laiks 4 gadi. Aprēķināt nolietojumu par 200_.gadu; 7) Sadalītas uzņēmuma vispārējās izmaksas ņemot 10% no tiešo aprēķināto algu apjoma un attiecinātas uz būvlaukuma izmaksām; 8) 200_.g. decembrī inventarizācijā būvlaukumā atklāti vēl neizmantoti materiāli par 1965 Ls. 35

36 -) Uzņēmums veic dārzeņu paviljona jumta krāsošanu centrāltirgū ar šādām izmaksām: Jumta attīrīšana no rūsas un divreizēja krāsošana aprēķinātas darba algas strādniekiem pēc izcenojuma 1,50 par 1 m 2. Veiktā darba apjoms 3234 m 2 Aprēķināti soc. apdrošināšanas maksājumi, ko maksā darba devējs... Iztērēta krāsa VIVACOLOR 61 iepakojums, cena 49,60 Ls par vienu iepakojumu. Uzņēmums sastāda Faktūru rēķinu par veiktajiem darbiem, aprēķinot uzcenojumu 15% un PVN-18% 36

37 Praktiskais darbs Nr. 17 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Uzņēmuma kapitāla un rezervju uzskaite Iemācīties nokontēt saimnieciskās operācijas, kas saistītas ar kapitāla un rezervju uzskaiti. Nokontēt dotās saimnieciskās operācijas 2 stundas Dati uzdevuma izpildei 1. Dibinot uzņēmumu, izdarītas naudas iemaksas 2. Dibinot uzņēmumu, nodoti pamatlīdzekļi 3. Dibinot uzņēmumu, nodoti krājumi 4. Uzņēmuma statūtos paredzēts veidot rezerves kapitālu 5. Uzņēmums palielina daļas vērtību uz nesadalītās peļņas rēķina 6. Uzņēmums palielina daļas vērtību uz rezerves kapitāla rēķina 7. Izņemti līdzekļi privātiem nolūkiem 8. Ieguldīti uzņēmumā papildu privātie līdzekļi 9. Veidojot rezerves kapitālu no dalībnieku iemaksām, iegrāmato 10. Veidojot rezerves kapitālu no peļņas, iegrāmato 11. Sedzot zaudējumus no rezerves kapitāla, iegrāmato 12. Sadalot peļņu, to ieskaita rezerves kapitālā 13. Sadalot peļņu, izveido uzkrājumus 14. No peļņas tiek izmaksātas dividendes 15. Īpašnieks ieguldījis naudu uzņēmuma kontā 37

38 Praktiskais darbs Nr. 18 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Dažādas saimnieciskās operācijas uzņēmumā. Iemācīties nokontēt dažādas saimnieciskās operācijas un aprēķināt nepiecienāmās summas. 1) Nokontēt dotās saimnieciskās operācijas; 2) Aprēķināt nepieciešamās summas. 2 stundas Dati uzdevuma izpildei 1) Maksājuma uzdevums Nr.78. Oktobrī samaksāts Statoil par iepriekšējā mēnesī saņemto degvielu 709,00 Ls 2) Maksājuma uzdevums Nr oktobrī samaksāts Latvenergo parāds par iepriekšējo periodu 140,00 Ls un pārgrāmatots samaksātais priekšnodoklis. 3) Maksājuma uzdevums Nr oktobrī samaksāta soda nauda 50,00 Ls par pārskata nesavlaicīgu iesniegšanu VID 4) Maksājuma uzdevums Nr oktobrī samaksāts par radio reklāmu 100,00 Ls, PVN 18% 5) Maksājuma uzdevums Nr oktobrī samaksāts par telefona abonēšanu LMT par IV ceturksni 320,00 Ls, PVN 18% un par nākamā gada I. ceturksni avanss 350,00 Ls 6) Maksājuma uzdevums Nr oktobrī samaksāta transporta līdzekļa nodeva CSDD 100,00 Ls, PVN 18% 7) Pavadzīme Nr no 29.oktobra par preču nosūtīšanu SIA Aile 3000,00 Ls vērtībā, PVN 18% 8) Pavadzīme Nr no 30.oktobra par preču nosūtīšanu SIA Aile. Vērtība 6700,00 USD, PVN 18% 9) Maksājuma uzdevums Nr novembrī par samaksas saņemšanu no SIA Aile 10)Pavadzīme Nr no 12.novembra par produkcijas nosūtīšanu Lietuvas firmai Bonus 3880,00 EUR 38

39 11)Saņemtas subsīdijas kasē 200,00 Ls 12)Saņemts kasē akcīzes nodoklis 1500,00 13)Samaksāts UIN avansa maksājums par 4.ceturksni 120,78 Ls 39

40 Praktiskais darbs Nr. 19 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Kompleksais uzdevums zināšanu nostiprināšanai. Atkārtot teorētiskās zināšanas; Izpildīt dotos uzdevumus 10 stundas Dati uzdevuma izpildei 1. uzdevums Nosauciet grāmatvedības operācijas: A) operāciju, kuras rezultātā bilances kopsumma nemainās; B) operāciju, kuras rezultātā bilances kopsumma samazinās; C) operāciju, kuras rezultātā bilances kopsumma palielinās. 2. uzdevums Nosauciet ilgtermiņa ieguldījumu sastāvdaļas. 3. uzdevums Noteikt izlietoto izejvielu vērtību (Pēc FIFO metodes un pēc vidējās svērtās) un atlikumu (daudzumu un summu) uz _gadu: Atlikums uz _.gadu preces A 100 kg pa 0,37 Ls/kg _g. saņemts 250 kg pa 0,43 Ls/kg _g. saņemts 600 kg pa 0,36 Ls/kg _.g. izlietoti 500 kg. 4. uzdevums Sastādīt grāmatojumus: a) no norēķinu konta dzēsts īstermiņa kredīts; b) saņemts pamatlīdzeklis, apmaksa veikta no kases; c) saņemtas izejvielas no piegādātāja. 5. uzdevums Nosauciet rekvizītus, kas ir obligāti grāmatvedības dokumentos saskaņā ar LR likumdošanas aktiem. 6. uzdevums Nosauciet 6 grāmatvedības datu lietotājus. 7. uzdevums Ko nosaka (reglamentē) likums Par grāmatvedību 40

41 8. uzdevums Automašīna Audi 80, vērtībā 4600 Ls nopirkta 2006.gada 5.martā, nolietojuma likme 25%, lineārā metode. Kāds būs uzkrātais nolietojums un atlikusī vērtība uz uzdevums Paskaidrojiet terminus bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, operāciju konti, bilances konti, aktīvie konti, pasīvie konti. 10.uzdevums Formulējiet saimniecisko darījumu: a) D ēkas b) D kase K kase K debitori 11.uzdevums Nosauciet 4 grāmatvedības funkcijas. 12. uzdevums Nosauciet manuālās grāmatvedības formas 13. uzdevums Kādos gadījumos tiek veikta inventarizācija? 14. uzdevums Aprēķiniet uzņēmuma pašu kapitālu, ja uzņēmumam ir sekojoši saimnieciskie līdzekļi un saistības: Ēkas 5000 Ls, pamatlīdzekļi 3000 Ls, parāds piegādātājiem 2500 Ls, pircēju parādi 200 Ls, nākamo periodu izmaksas 500 Ls, gatavā produkcija 400 Ls, licence 500 Ls, nauda kasē 100 Ls, īstermiņa aizņēmums no kredītiestādes 600 Ls. 15. uzdevums Nosauciet grāmatvedības cikla posmus 16. uzdevums Nosauciet grāmatvedības organizācijas dokumentus 17.uzdevums Nosauciet grāmatvedības metodes elementus 18.uzdevums Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība Ls. Paredzamais kalpošanas laiks 5 gadi. Nolietojumu uzņēmums rēķina pēc ģeometriski degresīvās metodes, 41

42 gada nolietojuma likme 20%. Aizpildīt tabulu: Gads Sākotnējā vērtība Gada nolietojums Uzkrātais nolietojums Atlikusī vērtība 19. uzdevums Nosauciet saimniecisko līdzekļu veidošanās avotus. 20. uzdevums Nosauciet gada pārskata sastāvdaļas. Ko nosaka (reglamentē) likums Par uzņēmumu gada pārskatiem? 21. uzdevums Kādi saimnieciskie līdzekļi ietilpst apgrozāmo līdzekļu sastāvā? 22.uzdevums Kā mainās bilances kopsumma (palielinās, samazinās, nemainās) sekojošu operāciju rezultātā: a) no norēķinu konta saņemta nauda kasē; b) pārdots pamatlīdzeklis, nauda ieskaitīta norēķinu kontā; c) no norēķinu konta samaksāts parāds piegādātājiem. 23. uzdevums Nosauciet kļūdu labošanas paņēmienus kontos. 24. uzdevums Kādas metodes izmanto krājumu novērtēšanai saskaņā ar LR likumdošanas aktiem (paskaidrojiet to būtību). 42

43 Praktiskais darbs Nr. 20 Tēma Darba mērķis Darba uzdevums Darba ilgums Gada pārskata sastādīšana. 1) Nostiprināt teorētiskās zināšanas par gada pārskata sastādīšanu; 2) Apgūt praktiskās iemaņas gada pārskatam nepieciešamo aprēķinu veikšanā; 3) Apgūt praktiskās iemaņas gada pārskata veidlapu aizpildīšanā. 1. Veikt uzdevumā doto saimniecisko operāciju grāmatojumus; 2. Aizpildīt Hronoloģisko reģistru ; 3. Aizpildīt veidlapu Sintētisko kontu apgrozījuma pārskats ; 4. Aizpildīt veidlapu Peļņas vai zaudējumu aprēķins ; 5. Aizpildīt veidlapu Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija ; 6. Aizpildīt veidlapu Naudas plūsmas pārskats ; 7. Aizpildīt veidlapu Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ; 8. Sastādīt bilanci un aizpildīt veidlapu Bilance 12 stundas Dati uzdevuma izpildei SIA Saulīte reģistrēts LR UR gada 15. jūlijā, Nr. LV , PVN maksātājs. Juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 17, Daugavpils, LV Uzņēmuma darbības veids pakalpojumu sniegšana. Nr.p.k. Saturs Summa D K 1. No norēķinu konta apmaksāts SIA 200,00 Jumis piestādītais rēķins par biroja telpu remontu (rēķins iepriekš nav bijis iegrāmatots) un PVN 18% 36,00 2. No norēķinu konta samaksāts rēķins 30,00 SIA Lattelecom par interneta pakalpojumiem novembrī un PVN -18% 3. Norakstīti uz pārskata gadu 420,00 attiecināmie nākamo periodu izdevumi 4. No norēķinu konta apmaksāta preču pavadzīme rēķins par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem materiāliem no 590,00 43

44 SIA Jumis 5. Decembrī aprēķinātas algas 500,00 strādniekiem VSAOI, ko maksā darba ņēmējs 45,00 VSAOI, ko maksā darba devējs 140,00 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 96,00 6. Decembrī pārdota tirdzniecības 1760,00 iekārta, kuras sākotnējā vērtība ir uzkrātais nolietojums 935,00 Pircējam SIA Luna (reģ. Nr. LV , adrese Sapņu iela 16, Ventspils, konts LV 35HABA ) izrakstīts rēķins Nr _.gada 20.decembrī par pārdoto iekārtu, t.sk. PVN 1400,00 un PVN 18% 252,00 7. Par īstermiņa aizņēmumu 4000 Ls, kas saņemts 2007.gada 1.septembrī, bet jāatmaksā 2008.gada 1.martā ar 12% likmi gadā, aprēķināti un iegrāmatoti uz pārskata gadu attiecināmie procenti 8. Uz pēcapmaksu iegādāta jauna tirdzniecības iekārta no SIA Vego, kuras vērtība ir? 3700,00 un PVN 18% 666,00 9. Inventarizācijas rezultātā noteikts, ka uz gada beigām preču atlikums ir 9085,00? 44

45 45

46 Konta Nr. SIA Saulīte Konta nosaukums Atlikumi uz _ Papildgrāmatojumi pirms slēguma Gada slēguma grāmatojumi (konts 8610) Slēguma bilance _ Debets Kredīts Debets Kredīts Debets Kredīts Debets Kredīts 1120 Licence Licences norakstītā daļa Ēkas Tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi, inventārs Ēku nolietojums Tehnoloģisko iekārtu, mašīnu nolietojums Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā Preces pārdošanai Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem Saistīto uzņēmumu parādi 2350 Norēķini ar citiem debitoriem Iepriekš samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis 2410 Nākamo periodu izdevumi Kase Norēķinu konts bankā Pamatkapitāls Rezerves kapitāls Statūtos noteiktās rezerves Pārskata gada nesadalītā peļņa 3420 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm Īstermiņa aizņēmuma kredīta procenti 44

47 5160 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm Norēķini ar piegādātājiem Norēķini ar citiem kreditoriem Norēķini par darba algām Uzņēmuma ienākuma nodoklis 5721 Pievienotās vērtības nodoklis Soc.apdr.maksājumi, ko maksā darba 176 ņēmējs Soc.apdr.maksājumi, ko maksā darba 546 devējs 5724 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Pārskata gada dividendes 6110 Ieņēmumi no pamatdarbības Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 7120 Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi Taras izdevumi Samaksa par darbiem un pakalpojumiem 580 no ārienes 7190 Preču krājumu un vērtības izmaiņas 45

48 7210 Strādnieku darba algas Pārvaldes personāla algas Sociālās apdrošināšanas maksājumi 1588 strādniekiem 7312 Sociālās apdrošināšanas maksājumi 1025 administrācijai 7410 Nemateriālo ieguldījumu vērtības 250 norakstīšana 7421 Pamatlīdzekļu nolietojums ēkām Pamatlīdzekļu nolietojums iekārtām Pamatlīdzekļu nolietojums pārējiem Pl Apgrozāmo līdzekļu norakstīšana Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi Izdevumi no Pl izslēgšanas 7610 Iesaiņojamais materiāls Preču transportēšanas izdevumi Preču transportēšanas apdrošināšana Sakaru izdevumi Kantora izdevumi Naudas apgrozījuma blakus izdevumi Reprezentācijas izdevumi Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi 8110 Ieņēmumi no līdzdalības un aizdevumiem 8150 Ienākumi no valūtas kursa 309 paaugstināšanās 8160 Saņemtās soda naudas, līgumsodi Īstermiņa kredīta procenti 8250 Zaudējumi no valūtas kursa 225 pazemināšanās 8310 Ārkārtas ieņēmumi 46

49 8410 Ārkārtas izdevumi 8610 Peļņa vai zaudējumi KOPĀ 47

50 2

Patstāvīgais darbs

Patstāvīgais darbs Bebrenes Profesionālā vidusskola Līga Stahovska FINANSU GRĀMATVEDĪBA Patstāvīgo darbu krājums izglītības programmai Grāmatvedība 62 stundām Bebrene 2007 1 ANOTĀCIJA Finansu grāmatvedība. Patstāvīgo darba

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Ropažu novada pašvaldības NOLIKUMS Par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti APSTIPRINĀTS Ropažu novada domes sēde 2014.gada 22.oktobris protokols Nr.20 15& 1.

Ropažu novada pašvaldības NOLIKUMS Par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti APSTIPRINĀTS Ropažu novada domes sēde 2014.gada 22.oktobris protokols Nr.20 15& 1. Ropažu novada pašvaldības NOLIKUMS Par apgrozāmo līdzekļu uzskaiti APSTIPRINĀTS Ropažu novada domes sēde 2014.gada 22.oktobris protokols Nr.20 15& 1. Vispārīgā daļa 1.1. Nolikums par apgrozāmo līdzekļu

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Kursa darba titullapas paraugs

Kursa darba titullapas paraugs ALBERTA KOLEDŽA Uzņēmējdarbība EVITA NAKTIŅA Kursa darbs studiju kursā Finanšu vadība Finanšu pārskata analīzes būtība pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā Specializācija: Grāmatvedība un nodokļi Kursa darba

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 1.pielikums Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra Sēdes Nr.1, lēmums Nr.23 Saistošajiem noteik

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 1.pielikums Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra Sēdes Nr.1, lēmums Nr.23 Saistošajiem noteik Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019gadā 1pielikums Mārupes novada Domes 2019gada 23janvāra Sēdes Nr1, lēmums Nr23 Saistošajiem noteikumiem Nr2/2019 (Grozīts ar MND 03042019 saistošiem noteikumiem

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk