? Preilu novada_domes EKSEMPLARS lnterueg HEIROPAS Latvrja-Lietuva Ei ropas Regbnalas attistibas fonds SAVIEN]BA ricuvts Par projekta vadlbas pakalpoj

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "? Preilu novada_domes EKSEMPLARS lnterueg HEIROPAS Latvrja-Lietuva Ei ropas Regbnalas attistibas fonds SAVIEN]BA ricuvts Par projekta vadlbas pakalpoj"

Transkripts

1 ? Preilu novada_domes EKSEMPLARS lnterueg HEIROPAS Latvrja-Lietuva Ei ropas Regbnalas attistibas fonds SAVIEN]BA ricuvts Par projekta vadlbas pakalpojumu snieg5anu Preili 20l8.gada 10jilija Preilu novada dome, registracijas Nr , kuru uz Prei!u novada pa5valdrbas nolikuma pamata parstav t6s priek5s6detdja Maruta Plivda, kura rtkojas saska46 ar likumu,,par pa5valdrbam" un Domes nolikumu, turpmak 56 hguma teksta saukts "PASIITITAJS", no vienas puses, un Saimnieciskds darblbas veiceja INESE MATISANE. registracijas Nr , turpmak 5a ltguma teksta saukts "IZPILDITAJS", no otras puses, pamatojoties u7 iepirkuma,,projekta pakalpojumu sniegiana" (Eiropas regionalas attisttbas fonda (ERAF) Interreg V-A Lanijcts - Lietuvas porrobeiu sadarbibas programmas gadam projekta Nr. LLI- 349 "Ekoturisma atttstrba Lanija un Lietuva izmantojot fidens resursus" (Learn Eco Travel) ietvaros), identifikacijas Nr. PND 2018/l5M ERAF rezultdtiem ( lemums, protokols nr. PND 2018/l5M ERAF - 4), turpmak teksta,,iepirkums" un i e sn ie gto p ie davaj umu, abi kopa turpmdk saukti -,rpuses", bet atsevi5(i -,rpuse", izsakot savu brrvo gribu bez viltus, spaidiem un maldtbas, nosledz SEda satura ltgumu, teksta - Lrgums: 1. LIGUMA PRIEKSMETS 1.1. Pas[titdjs uzdod un Izpildrtdjs apqemas sniegt projekta vadlbas pakalpojumas Eiropas relionalas attlsttbas fonda (ERAF) Interreg V-A l^atvijas - Lietuvas pdruobeiu sadarbibas programmas gadam projekta Nr. LLI- 349 "Ekoturisma atttsttba Latvija un Lietuva izmantojot fidens resurslts" (Learn Eco Travel) ietvaros (turpmak - "projekts',), turpm6k - Pakalpojums, Projektd paredzeto pasdkumu izpildes laik6, hdi projekta paredz6to pasakumu pilnlgai pabeig5anai saska4d ar 5o LTgumu, Tehnisko specifikaciju (l.pielikums), Finan5u pieddvajumu (2.pielikums), Galvena persondla sarakstu (3.pielikumsf un speka esosiem normattviem aktiem. Lrguma I.l.punkta minetie pielikumi ir ta neat4emamas sastavdalas. Pasfitttajs apllemas samaks6t Uzpildltajam par sniegtajiem Pakalpojumiem atbilsto5i Sr LTguma nosac-rjumiem 2. LIGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KARTIBA 2.1. Atbilsto5i lzpildit6ja Finan5u pieddvajumam (2.pielikums) par kvalitattvu un pilnrgu Lrguma noteikto Pakalpojumu snieg5anu kopeja Lrgumcena ir EUR (trisdesmit devi4i tuksto5i se5i simti euro un 00 centi) bez pievienotas vert-rbas nodokla (turpmak - pvn) LTgumcena vis6 Lrguma darbtbas laikd nevar tikt paaugstinata, t.sk., ja mainas kopcja Projekta veruba, pagarinas Projekta ievie5anas termi45 vai tiek veiktas izmai4as projekta Pasfitrtajs nore(inas ar Izpildrtaju par iepriek5ejd menest kvalitattvi un savlaictgi sniegtajiem Pakalpojumiem pec pie4emsanas - nodo5anas akta abpusejds parakstt5anas Ikmene5a maksajumu EUR 2475,00 (divi t[ksto5i detri simti septi4desmit pieci eiro un 00 centi) apmera Pas[tltajs veic 20 (divdesmit) darba dienu laika pec IzpildTtdja sagatavota

2 Llguma noteikumiem atbilsto5a re[ina sa4em5anas. Pamats re[<ina izraksu5anai un samaksas veik5anai ir PuSu parakstrts Akts lo (desmit) darba dienu laika no Akta sa4em5anas Pas[tltajs izskata Aktu un paraksta to vai minetaja termi4a rakstiski iesniedz Izpildrtdjam pretenziju, ja Pakalpojums ir sniegts nekvalitattvi vai neatbilst 5T Lrguma vai spek6 eso5o normattvo aktu prastbdm, vai Akta ir neprecizitates. SSdd gaddumd Izpildltdjam ir pienakums PasDutdja pretenzija noradttaja termi4d noverst norddttds neatbilst-rbas un nepilntbas un atkartoti iesniegt PasDtrtajam saskaqosanai Aktu PasiitTtdjs veic ikmenesa maksajumu atbilsto5i Izpildltaja izrakstttajam re[inam, kura norddtti: akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstlts r lins; iepirkuma nosaukums un identifikacijas numurs; iepirkuma hguma numurs un datums; Eiropas Regionalas attrst-rbas fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas - Lietuvas parrobezu sadarbtbas programmas gadam projekta "Ekotiirisma attrsttba Latvij6 un Lietuva izmantojot [idens resursus" (Learn Eco Travel) ietvaros", projekta Nr. LLt Uguma 2.6. punkta prastbu neievero5anas gadr]uma Pas[trtajs patur tiestbas neapmaksat re[inus ltdz mineto prastbu izpildei Ja LTgumd noteikto Pakalpojumu snieg5ana tiek partraukta no IzpildTtdja neatkangu iemeslu del, tad Puses sastada Aktu par faktiski sa4emtajiem Pakalpojumiem, konstat6jot taja sa+emto Pakalpojumu apjomu, uz LTguma pdrtrauk5anas brtdi IzpildTtdja faktiski izpildttajam darbu apjomam Par r6(ina samaksas dienu tiek uzskattta diena, kad PasfitTtajs ir parskait-rjis naudu uz IzpildTt6ja nor6dlto bankas nore[<inu kontu Gadr.juma, ja Llguma darbrbas laika tiek ieviestas izmaigas Latvijas Republikas normatlvajos aktos par nodoklu likmem un Latvijas Republikas naciondlas val[tas nomaiqu, tad nodoklu apmers un val[ita tiek p6rre[<indti un kartejie re[ini tiek izraksttti, iev6rojot Latvijas Republikd attiectgaja brtdt spdkd eso5os normattvos aktus. 3. LIGUMA IZPILDES TERMINI 3.1. IzpildTtajs ap4emas sniegt Pakalpojumus visa Projekta paredzeto darbu izpildes laikd (tas ir hdz Projekta paredzeto darbu pilnlgai izpildei) Izpiltrtajs uzsdk sniegt Pakalpojumu Projektd pec pazi4ojuma salem5anas no Pas[tTt6ja Pakalpojumu snieg5anas termirys ir 16 (se5padsmit) m ne5i no hguma parakstr5anas dienas, bet ne ilgdk, ka 2019.gada 3l.decembrim, vai l-tdz ar projekta ievie5anu saistrto saist-rbu pilntgai izpildei. Sis termiqi ir informatrvs un ja Projikta ievie5anas izpilde jebkura gadduma parsniedz 5o termiqu, Izpild-rtdjam nav tiesrbu prasrt papildus samaksu sakara ar izmai4am Projekta pabeigsanas termi4a Lrguma izpildes termi45 var tikt pagarinats atbilsto5i projekta grozrljumiem par periodu par kadu tiek pagarinats Projekta Tsteno5anas termi PasDtTtajs ne mazdk ka 5 (piecas) darba dienas iepriek5 brldina Izpildltaju, ja pec Pasfitltaja iniciauvas tiek aptureta Projekta ievielana, bet gad-rjumos, kad Projekts tiek apturets ne pec Pasfltrtdja iniciatrvas - iespejami Tsa laika. Sadd gadrljuma Pakalpojumu snieg5anas termi45 tiek pagarinats par tik dienam, par cik ir aptureta Projekta ieviesana. Sada gad-rjuma IzpildTtdjam nav tieslbu piepraslt papildus samaksu vai jebkadu zaud jumu atltdztbu. Ja Projekta ieviesana tiek atsdkta, Pas[tltajs par to pazi4o IzpildTtajam nemazdk kd 5 (piecas) darba dienas iepriek5. 4. PUSU PIENAKUMI UN TIESIBAS 4. l. Izpildrtaja piendkumi: nodro5inat visa Projekta ievie5anas laikd veicamo darbu procesu kopumd, ke art nodro5indt, lai darbi tiktu veikti atbilsto5i Projekta prastbdm, ar Izpildrtdja noslegtd ltguma noteikumiem un normattvajiem aktiem;

3 nortkot Pakalpojuma ietvaros veikt Projekta vadtbu: Projekta vadrtajs - e-pasts: Inese Matisdne, tdlr ); 4.l.2.2.Gramatvedis e-pasts: Lilita Dzalbe, tdlr I 503) (trrs) reizes nedela - pirmdienas, tre5dienas un piektdienas piedalrties sapulces un darba grupas, lai izskatttu un risinatu Projekta ievie5anas organizatoriskos jautdjumus; Vismaz I (vienu) reizi nedeld organiz6t, vadrt un protokolet sapulces. Sapulces dienas kartrbu, sapulces daltbniekus un pie4emtos l mumus jefikse protokola un tie ir oblig6ti izpilddmi Izpildltajam, ja vien tie nav pretruna ar LTgumu Projekta ieviesanas darbu izpildes termi4u nokavejuma gadr.jumd nekavejoties rakstiski informet Pas[tltdju; informet Pas[trtaju par visiem apstdkliem, kas var negatrvi ietekmet sekmtgu Projekta ieviesanu; nekavejoties, bet ne vel6k ka 24 (divdesmit detru) stundu laika no uzaicindjuma nos[tr5anas brtza, ierasties pie PastiUtaja; pec Projekta ievie5anas, nodot Pas[trtdjam visu ar Projektu saisttto dokumentaciju; nodrolinat, ka LTguma izpilde piedalds kvalificets un pieredzejis persondls; Izpildrtajam nekavejoties ir janomaina Pakalpojuma izpilde iesaisttts persondls, ja to rakstiski pieprasa Pas[trtajs un pamato ar kadu no Sadiem iemesliem: LTguma noteikumiem neatbilsto5u vai pavir5u piendkumu pildt5anu vai pienakumu nepildrsanu; l. pec Pas[tltdja pieprasr.juma piedalrties citu Projekta daltbnieku organizetajas sapulces; sniegt Pas[trtdjam priek5likumus, konsultdcijas un atzinumus par Projekta ievie5anu; 4.l.l3.veikt citus pienakumus vai darbtbas saskaqa ar Tehnisko specifikdciju ur/vai atsevi5[<iem Pas[tTtdja uzdevumiem, Pas[tTtaja nos[utajd uzdevumd noradttaja termi4a Izplldltaja tiesrbas : sa+emt informaciju un dokumentdciju, kas ir pasiitttdja rtcrbd IzpildTtdj a Llguma noteikto saistrbu izpildei ; Izpildrtajam nav tiestbas bez ieprieksejas saska4osanas ar lemumus, kas varetu palielinat projekta izmaksas vai citadi PasDtrtdja intereses Pasltrtdja pienakumi: un ir nepieciesama Pas[Utaju pie4emt negattvi ietekmet LTgum6 noteiktaja kart-rbd nore(inaties ar Izpildttaju par faktiski sa4emtajiem Pakalpoj umiem LTgumd noteiktaj a kartrba; sniegt Izpildltajam Pasfitrtaja rrctba eso5o un Lrguma izpildei nepiecie5amo informacij u un dokumentdciju; nodro5inat Pas[trtaja parstdvja piedalisanos sapulces PaslUtdja tiesrbas: nepie4emt Pakalpojumus, ja tie ir sniegti nekvalitatrvi vai nepilntgi, ja tie neatbilst Lrgumam vai ja iztriikst kdds no nepiecie5amajiem dokumentiem. eaiutnais paziqo Izpildltaj am par atteikumu pie4emt pakalpoj umus ; l0 (desmit) darba dienu laikd paraksttt no Izpildltaja sanemto Aktu vai minetaja termi4a rakstiski iesniegt IzpildTtdjam pretenziju, ja Pakalpojums ir sniegts nekvalitauvi vai neatbilst 5r LTguma vai spekd esoso normattvo aktu praslbam vai Akta ir neprecizitates. Sada gadrjumd Izpilditajam ir piendkums Pasiitnaja pretenzij-a noradttaja termi4a noverst norddrtas neatbilsttbas un nepilnrbas un atkartoii iesniegt Pas[Utdjam saska4osanai Aktu; jebkura laika pdrbaudrt IzpildTt6ja saist-rbu izpildi, pieprastt un sa4emt no Izpildrt6ja informacij u, dot norddlj umus. J

4 5. PUSU ATBILDIBA UN LIGUMSODS 5.1. Puses ir savstarpeji atbildlgas par ltgumsaist-rbu neizpildi vai nepiendc-rgu izpildi, kd arl atbild par otrai Pusei Saja sakard radu5os zaudejumu atlldztbu Ja PasDUtdjs savas vainas de! kave LTguma noteikto apmaksas termi4u, Izpildltajam ir tiestbas pieprastt no PasDtTtdja ltgumsodu 0,57o (nulle komats piecu procentu) apmerd no savlaictgi neveikta maks6juma summas par katru nokav6to attiectga termiqa dienu, bet ne vairak ka 107o (desmit procenti) no savlaicrgi neveikta maksdjuma summas Ja Izpilditajs neveic LTguma un ta pielikumos paredzetos pienekumus vai neveic piendkumus LTgumd un ta pielikumos noteiktajos termiqos. vai nesniedz PasDtrtdja pieprastto informdciju PasDtTtaja noteiktajos termi4os, ka art atltdzina visus tadejadi Pasfitrtajam nodarttos zaudejumus, Pas[tTtajam ir tiestbas pieprasrt no IzpildTtaja hgumsodu 0,57o (nulle komats piecu procentu) apmera no kopejas LTgumcenas par katru kavejuma dienu, bet ne vairak ka l07o (desmit procenti) no LTgumcenas Lrgumsoda samaksa neatbrlvo Puses no LTguma paredzeto saist-rbu turpmdkas pildlsanas un neizsledz pienakumu athdzindt zaudejumus Izpildltdjs atbild par zaudejumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbrbu vai bezdarbrbu nodarrlj is Pas[trtdj am vai tre5ajam persondm IzpildTtajs ir atbildrgs par ta piesaistrto apak5uzqemeju darbu izpildi atbilsto5i Lrguma noteikumiem un par zaudejumiem, ko LTguma izpilde iesaistttie apak5uz4emeji ar savu prettiesisko darbtbu vai bezdarbrbu ir nodanju5i PasiitTtajam un tre5ajdm persondm. Izpilditajs ir atbildlgs par visu saisubu izpildi pret apaksuz4emeju, taja skait6 samaksas veiksanu. 6. LIGUMA SPEKA STASANAS, GROZISANA UN IZBEIGSANA 6.1. LTgums stajas speka diend, kad LTgumu ir parakst-rju5as abas Puses un un ir noslegts uz laiku hdz PuSu saist-rbu pilnigai izpildei. LTguma abpusejas paraksu5anas datums tiek norddtts Lrguma pirmds lappuses aug5eja labajd stlrt Llguma grozr.jumi izdardmi vientgi rakstiski. Lemjot par hguma grozr]umu veik5anu, jaievero Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi. Grozrjumi stajas speka to paraksttlanas diena. Visi groztjumi Llguma japaraksta personam, kas attieclgo groztjumu dokumentu parakstr5anas brrdi ir tieslgs (saskaqa ar PuSu stat[tiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstrt Urdz1ja vdrda S6dus dokumentus Lrgums var tikt izbeigts pirms termi4a jebkura brtdr, Pusem par to rakstiski vienojoties vai vienpusej i, LTgumd noteiktaja kartlba PasDtTtajs var vienpuseji izbeigt 5o Lrgumu neathdzinot Uz4emejam nekadus zauddjumus saist-rba ar Lrguma izbeig5anu, nosfitot par to rakstisku pazi4ojumu uz lzpildndja luridisko adresi 7 (septi4as) dienas ieprieks, ja iestdjies vismaz viens no Sadiem gadil-umiem: Izpilditajs sniedz Pakalpojumus neatbilsto5i Lrguma noteikumiem, speka esoso normattvo aktu prastbdm, Pasfiutaja likumtgiem noraddumiem un pei pas[tttdja pretenzijas sanem5anas Izpild-rtajs 5 (piecu) darba dienu laika nenovers parkapumui Izpildrtajam ir uzsdkts maksatnespejas process, likvidacija, ta darblba tiek izbeigta vai partraukta, ir aptureta ta saimnieciska darbtba; PastitTtdj am zfid nepiecie5amrba sa4emt pakalpoj umus; drvalstu finan5u instrumenta vadtbd iesaisttta iestade saisuba ar IzpildTtaja darbtbu vai bezdarblbu ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairak neka)svo (hivdesmit pieci procenti) apmdra no llguma summas; Izpildrtajs ir patvaftgi partraucis Lrguma izpildi, tai skaitd ja Izpildltajs nav sasniedzams juridiskaj d adrese vai deklaretajd dzrvesvietas adrese ; arvalstu finansu instrumenta vadtba iesaist-rtd iestdde ir konstatejusi normatrvo aktu parkdpumus Lrguma nosleg5anas vai izpildes gaite, un to dcl tiel piem6rota LTguma izmaksu korekcija louvo (viens simts procentu) apmera Gadrljumd, ja Lrgums tiek lauzts Izpilditaja vainas de!, tad Pas[trtajam ir tiestbas prastt no Izpildrtaja samaksdt Pas[trtajam papildus zaudejumiem art hgumsodu 10% apmera no LTguma 2.1. punkta noteiktas LTguma cenas. Sajd Llguma punkta noteiktais itgumsods

5 IzpildTtdjam ir janomaksa 20 (divdesmit) darba dienu laik6, skaitot no dienas, kad PasiitTtajs ir piest6dtjis re[,<inu par Saja LTguma punktd noteikto hgumsodu LTgums var tikt izbeigts art Sados gadr]umos: turpmaku LTguma izpildi padara neiespejamu nepdrvarama vara; Ministru kabinets ir pie4emis lemumu par strukt[rfondu pldno5anas perioda priorita5u pdrskattlanu, un tdd6! Pasfitrtajam ir butiski samazindts vai at4emts finansejums, ko Pasfiutajs gribeja izmantot LTguma paredzeto maksajuma saisttbu segsanai. veidu un 6.7. LTguma groz-rjumi ir pielaujami, ja tie nemaina Llguma visparejo raksturu - iepirkuma dokumentos noteikto LTguma m6r\i Atbilsto5i Publisko iepirkuma likuma 61. panta regulejumam, LIguma darblbas laika nedrtkst tikt veikti bfitiski Lrguma grozr.jumi, izqemot PIL 61.panta tre5aja dafa noteiktajos gadljumos Pasfitltdjs rrkos jaunu iepirkuma proced[ru Projekta vadtbas pakalpojumu veik5anai, ja Llguma izpildes laikd tiek konstatets, ka ir nepiecie5amtba veikt b[tiskus grozr.jumus llgum6, kas ir noteikti PIL 61. panta 2. dald, t.i.: nepiecie5am6s LTguma izmai4as vai groztjumi, ja tie b[tu biju5i paredzeti iepirkuma dokumentos, pielautu at5[<irtgu piedavajumu iesnieg5anu vai citu kandiddtu un pretendentu daltbu vai izveli iepirkuma proced[ra; ekonomiskais hdzsvars, ko paredz iepirkuma llgums, tiek maintts LTguma izpildttaja i ntereses; dotd Lrguma priek5metd Pas[tlt6js ietver pakalpojumus, ko neparedz Sis Llgums; r Lrguma IzpildTtaju aizstaj ar citu pakalpojuma sniedz6ju Lrguma grozr.jumi ir pielaujami, kad iepirkuma ltguma groz-rjumu vdrt-rba vienlaikus neparsniedz: l.l.1. Ministra kabineta noteiktds ltgumcenu robezas, sdkot ar kuram pazi4ojums par ltgumu publicdj ams Eiropas SavienTbas Ofi cialaj a V6stnesT; o (desmit procenti) no sakotnejas iepirkuma hgumcenas. 6' I 1. Ja Projekta ievie5anas izpildes termi45 tiek pagarinats, hguma izpildes termi45 art tiek pagarin5ts bez LTguma ltgumcenas palielinalanas. 7. APAKSUZryEMEJU UN SPECIALISTU MAIryA UN PIESAISTISANA 7.1. Apak5uz4Emeju sarakstd (a attiecinams) IzpildTtdjs ir norddrjis LIguma speka sta$ands diena Lrguma izpilde iesaisutos Apak5uz4emejus (t.sk. Apak5uz[cmeju apak5uz4em6jus). UzgEmejs aplemas nekavejoties pazi4ot Pas[tTtdjam par jebkuram izmai4am'apak5uz4emeju saraksta noradrtajd informdcijd, ka art papildinat un iesniegi informaciju p* Apak5uzqemejiem, kas tiek iesaisttti LTguma izpilde pec Lrguma spek6 stalanas dienas Persondla saraksta (a attiecindms) Izpildrtajs ir norddr.jis Liguma spekd stdsanas diend Llguma izpilde iesaistrto persondlu. Persondla saraksta noradrta personala nomaiqa piefaujama tikai Lrguma noteiktaja karuba un gadr.jumos, ja ir sa4emta ias[tttdja rakstveida piekri5ana attiecrga personala nomairyai Izpild'rtajs nav tieslgs bez saska4o5anas ar PasiitTtaju veikt Persondla sarakstd noradrtd persondla un Apak5uz4Emeju sarakstd norddrto Apak5uz4emeju nomairyu un iesaisttt papildu Apak5uz4emEjus Lrguma izpilde. Pastitrtdjs var prasrt pe.ronalu un apakjuz4emeja ui.ootti par nomai4as iemesliem Izpildltajam ir piendkums saska4ot ar PasfitTtaju papildu persondla piesaisti Lrguma izpilde Pasuutdjs nepiekrlt piedavdjuma noradlta persondla nomai4ai gud-,irmo., fad piedavatais persondls neatbilst Iepirkuma dokumentos person6lam izvirz\tajam prastb5m vai tam nav vismaz tddas pa5as kvalifikdcijas un pieredzes kd personalam, kal tika vertets, nosakot saimnieciski visizdevtgako piedavdjumu Pasiiutajs nepiekrlt pieddvajuma noradrta apak5uzqemeja nomai4ai, ja pastdv kdds no dadiem nosacrljumiem: pieddvatais apak5uz4emejs neatbilst iepirkuma dokumentos apaksuzq6mejiem izv ir zttajam prastbam ;

6 tiek nomain-rts apaksuz4emejs, uz kura iespejdm iepirkuma proceddra izraudzrtais pretendents balst-rjies, lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilst-rbu pazi4ojuma par ltgumu un iepirkuma procedfiras dokumentos noteiktajam prastbam, un piedavatajam apaksuz46m6jam nav vismaz tadas pa5as kvalifikdcijas, uz kddu iepirkuma procediird izraudzttais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilst-rbu iepirkuma proced[ra noteiktajam prastbam; apak5uzryemeja maipas rezultdtd tiktu izdart-tr tadi grozr.iumi pretendenta piedavajuma, kuri, ja sakotneji bdtu taja iekfauti, ietekmetu piedavdjuma izveli atbilstosi iepirkuma proced[ras dokumentos noteiktajiem piedavajuma izv rte5anas kriterijiem Pas[trtdjs nepiekrtt jauna Apak5uz4emeja piesaistei gadtjuma, kad 56das izmai4as, ja tds tiktu veiktas sakotneja pieddvdjumd, bfitu ietekmeju5as pieddvajuma izveli atbilsto5i iepirkuma proced[iras dokumentos noteiktajiem piedavajuma izvertesanas kriterijiem Pas[trtajs pie4em lemumu atlaut vai atteikt Izpildrtdja personala vai apak5uzqemeju nomaigu vai jaunu apaksuz4emeju iesaistt5anu ltguma izpilde iespejami Tsa laik6, bet ne v6lak ka 5 (piecu) darbdienu laikd pec tam, kad sa4emis visu informdciju un dokumentus, kas nepiecie5ami lemuma pie4em5anai saska46 ar Lrguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pie4emto lemumu Pasfltrtdjs rakstveida pazi4o lzpildrtajam. 8. NEPARVARAMA VARA 8.1. Puse tiek atbrtvota no atbildlbas par pilnrgu vai dafeju LTgumd paredzeto saist-rbu neizpildi, ja Sada neizpilde ir notikusi Nepdrvaramas varas apstaklu iesta5anas rezultata pec Lrguma spekd std5ands dienas, kuru nebija iespejams ne paredzet, ne noverst Pusei, kas nokluvusi Nepdrvaramas varas apstdklos, nekavejoties, rakstiski jainforme par to otra Puse un, ja tas ir iespejams, zi4ojumam japievieno izzirya, kuru izsniegu5as kompetentas iestades un kura satur Neparvaramas varas apstaklu apstiprinajumu un raksturojumu Ja Neparvaramas varas apstdklu de! Liguma saisttbas netiek pildttas ilgak par 3 (tns) mene5iem, katrai Pusei ir tiestbas izbeigt Lrgumu, par to rakstveidd brrdinot otru Pusi vismaz l5 (piecpadsmit) dienas iepriek5. Saja gadtjuma Puse nevar prastt atlldzinat zaudejumus, kas raduiies LTguma izbeig5anas rezullai,5^ 8.4. Par zaudejumiem, kas radu5ies Nepdrvaramas varas apstaklu de!, neviena no Pusem atbildtbu nenes, ja Puse ir inform6jusi otru Pusi atbilstosi LTguma 9.4.punktam Par Neparvaramas varas apstakli nav uzskatams IzpildTtaja darbinieku un citu Izpildnaja iesaisttto personu saisttbu neizpilde, nesavlaictga vai nepiendctga izpilde. 9. CITI NOTEIKUMI 9.1. Visi strtdi, kas rodas 5r LIguma sakars, vispirms tiek risindti PuSu savstarpejas sarunds, ja sarunas strtdu atrisindt neizdodas, tad jebkur5 strtds, domstarptba vai praslba, kas izriet no ST Llguma, tiks izs(irts Latvijas Republikas tiesd, piemerojot Latvijas Republikas normatrvos aktus Ja sakard ar Llgumu vai ta izpildi, kdda no PusEm ir iesniegusi prastbu tiesa, tas nav pamats Izpildltajam partraukt Pakalpojuma snieg5anu, ka arl Pasutrtajam aizturet maksajumujvai ka citadi PusEm nepildtt tos pienakumus, kuri tie5i nav saisttti ar strldu, iznemot,.la Saaa Llguma izpildes partrauksana vai maksajuma aizturesana noteikta LTgumE Visos jautajumos, kas nav atrunati Lrgumd, Puses vadds no Latvijas Republikas speka eso5aj iem normatrvajiem aktiem Katrai Pusei par Lrguma neparedzetiem apstak[iem, kuri var negatrvi ietekmet saistrbu izpildi vai saist-rbu izpildes terminu, 5 (piecas) darba dienu laika no to ra5anas brrza rakstiski jdpazi4o otrai Pusei. Ja Izpildrtdjs nav iesniedzis Pas[tTtajam attiectgu pazi4ojumu Saja punkta noteiktaja termi4d, Izpildltajs nevar prastt pagarinat LTgumd noteiktosaistibu izpildis termi4u balstoties uz apstakliem, par kuriem nav savlaictgi sniedzis pazi4ojumu Gadijuma, ja kada no Pusem tiek reorganizeta, Lrgums paliek spekd, un td noteikumi ir saisto5i PuSu saist-rbu par4emej am.

7 9.6. Jebkuri Lrguma grozdumi izdarami rakstveida un tie kldst par LIguma neatnemamu sastavdalu pec tam, kad tos ir parakst-rju5as abas Puses. 9.7.Ja kdds no LTguma noteikumiem zaud6 speku normatrvo aktu groztjumu rezultata, parejie Lrguma noteikumi nezaude speku un Sajd gadr.jumd PuSu pienakums ir piemerot LIgumu atbilstosi spekd eso5aj iem normauvaj iem aktiem Ja kads no LTguma noteikumiem ir pretrund ar Lrguma pielikuma noteikumiem, tad LTguma pielikuma noteikumus piemero tiktal, cik tos neierobezo Lrguma noteikumi Ja kadai no PusEm tiek mainrts juridiskais statuss vai kddi Sajd LTguma minetie PuSu vai PuSu parstavju rekviztti, tdlruqa, adreses, u.c. vai PuSu parstavji, tad td nekavejoties rakstiski pazi1o par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda 5T punkta noteikumus, uzskatdms, ka otra Puse ir pilntbd izpildrljusi savas saistlbas, lietojot LTguma esoso informdciju par otru Pusi Pasiitrtaja atbildtgais darbinieks, kura pienakums ir kontrolet Llguma izpildes gaitu un pec otras Puses pieprasr.juma sniegt informaciju saist-rbd ar LTgumu, un kur5 Llguma ir pilnvarots parakstlt Aktu vai citus ar Lrguma izpildi saistrtos dokumentus ir Elita Jermolaj eva, talr. : , e-pasts : elita preili. Iv Izpildrtaja atbildtgais darbinieks, kura pienakums ir kontrolet LTguma izpildes gaitu un p6c otras llgumsledzejas puses pieprastjuma sniegt informaciju saist-rba ar Llgumu, un kur5 Lrguma ir pilnvarots parakstlt Aktu vai citus ar Lrguma izpildi saistrtos dokumentus ir Inese Matisdne, talr.: , e-pasts : gmail.com LTgums sastddtts un parakstlts uz I I (vienpadsmit) lapam trijos origindla eksemplaros, no kuriem divi eksemplari atrodas pie Pasritrtaja un viens eksemplars - pie Izpilditdja. Abiem LTguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. 10. LIGUMA PTELIKUMI l0.l. I.pielikums - Tehniskd specifikacij a uz 3 (trls) lapdm; pielikums - Finan5u pieddvdjums uz I (vienas) lapas. PASUTITfuS Preilu novada dome, Rairya bulvaris 19, Preili, LV reg.nr AS SEB banka Kods UNLALY2X 11. PUSU REKVIZITI IZPILDITfuS SDV INESE MATISNE Stigas,,,Mazie Gavari", Preilu novads, LV reg.nr SEB Banka AS Kods: UNLALV2X Konts LV79UNLA0095 I

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'"

RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta' RSU eksempldrs IePirkuma,,Papildus darbi objekta RSU dienesta viesnrcas RIg5, MfrruPes iel5 17 k-2' sanmezglu piela go5ana miisdienu prasrba 2'karta'" ID Nr.: RSU-20 16/64lAFN-Ml LIGUMIS Nr. RTga, Rtgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldl

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldl LIGUMS Nr. ZIPSK/4-Sl l4ll9 par pdrtikas predu piegddi Ziemeru pamatskola Al0ksnes novada Ziemerapagasta 2014.gada22. augtsta Alnksnes novada palvaldlbas, re[istreta Valsts ie4emumu dienesta Nodoklu maksat6ju

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

BJm$ "HiEa" eksernplars IEPIRKUMA LIGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR RTga 2019 " gada 07 " rnart6 a II I I I r-./ v

BJm$ HiEa eksernplars IEPIRKUMA LIGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR RTga 2019  gada 07  rnart6 a II I I I r-./ v BJm$ "HiEa" eksernplars EPRKUMA LGUMS par autotransporta pakalpojumu snieg5anu Nr. SPSBR- 19-240-11 RTga 2019 " gada 07 " rnart6 a r-./ v Bcrnu un jaunie5u basketbola skola,,rrga", direktora Gunta Senhofa

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

IEPIRKUMA LIGUMS Nr / Jelgava,2O17.gada VSIA,,SlimnTca "Gintermuiza"", turpmak saukts "Pasutitajs", kas darbojas uz Statutu pamata, valdes

IEPIRKUMA LIGUMS Nr / Jelgava,2O17.gada VSIA,,SlimnTca Gintermuiza, turpmak saukts Pasutitajs, kas darbojas uz Statutu pamata, valdes IEPIRKUMA LIGUMS -7.3/5-07 Jelgava,O7.gada VSIA,,SlimnTca "Gintermuiza"", turpmak saukts "Pasutitajs", kas darbojas uz Statutu pamata, valdes locekla U.Cacus persona, no vienas puses un SIA "Regat" turpmak

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada

LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada LIGUMS Nr. ZIPSK/4-5/ 14120 par partikas predu piegadi Ziemeru pamatskola Allksnes novada Ziemera pagasta 2014.gada22. augusta -..\, I Aluksnes novada pasvaldibas, registreta Valsts ie4emumu dienesta Nodokfu

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkums pasniegsanadarbaa,;ll?#,"1hl.19,*"r*?fi l*jf;?h?jifii"ll Iepirkuma identifi kdcijas Nr. RSU-2014/20-BD/4000 AUTORATLIDZIBAS LIGUMS

IZRAKSTS Iepirkums pasniegsanadarbaa,;ll?#,1hl.19,*r*?fi l*jf;?h?jifiill Iepirkuma identifi kdcijas Nr. RSU-2014/20-BD/4000 AUTORATLIDZIBAS LIGUMS IZRAKSTS Iepirkums pasniegsanadarbaa,;ll?#,"1hl.19,*"r*?fi l*jf;?h?jifii"ll Iepirkuma identifi kdcijas Nr. RSU-2014/20-BD/4000 AUTORATLIDZIBAS LIGUMS NT. 17l2014/AL X ar fizisku personu o ar pa5nodarbindtu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

APSTIRPINU Valmieras Jaunatnes centra " Vinda" direktore Sanita Loze 2018 gada^_/.augusta Valmieras Jaunatnes centra,,vinda" ieksejas karttbas noteiku

APSTIRPINU Valmieras Jaunatnes centra  Vinda direktore Sanita Loze 2018 gada^_/.augusta Valmieras Jaunatnes centra,,vinda ieksejas karttbas noteiku APSTIRPINU Valmieras Jaunatnes centra " Vinda" direktore Sanita Loze 2018 gada^_/.augusta Valmieras Jaunatnes centra,,vinda" ieksejas karttbas noteikumi I VisparTgie noteikumi 1. Valmieras Jaunatnes centra,,vinda"

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk