LATVIJAS REPUBLIKA DAGDAS NOVADA PASVALDIBA. Dagdd IEPIRKUMU PROCED TRAS. pagasta" iepirkuma ID NT.DNP PROTOKOLSNT.l. Ivars Paulil5.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS REPUBLIKA DAGDAS NOVADA PASVALDIBA. Dagdd IEPIRKUMU PROCED TRAS. pagasta" iepirkuma ID NT.DNP PROTOKOLSNT.l. Ivars Paulil5."

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA DAGDAS NOVADA PASVALDIBA Alejas iel6 4, Dagda, Dagdas novadd,ly-5674;tdk ; fakss ; e-pasts: Dagdd IEPIRKUMU PROCED TRAS *ArEjfl apgaismojuma ierlko5ana Dagdas novada Konstantinovas pagasta" iepirkuma ID NT.DNP Pretendentu atlases, tehnisko piediiviijumu atbilsfibas piirbaudes un piediiviijumu verte5anas sanflksmes PROTOKOLSNT.l Dagdfl, Dagdas novadfl 2Dl4.gada20.maijn SanEksme siikta:'plkst. 1 3 : 00. Scdc piedaliis Iepirkumu komisija sekojola sastiivii: Komisijas priek5sedetajs - Ivars Pauli45 Komisijas priek5sedetdja vietnieks - Eriks daplinskis Komisijas locekfi: Aivars Klismets; Janis Stikuts; KrisUne Murane; Ruta Pudnika; Indra Tuki5a. Komisijas izveido5anas pamatojums: Dagdas novada domes 2Ol3.gada 2Tjiinija sedes lemums,,par Dagdas novada domes pastdvrgo komisiju izveidi" (prot.nr.1l.,27.s). Scdi vada: Komisijas priek5s detajs - Ivars Paulil5. ProtokolE: Komisijas locekle - Ruta Pudnika. Darba kertiba: 1. Pretendentu atlase; 2. Tehnisko piedavajumu atbilstrbas parbaude; 3. Pretendentu pied6v5jumu vertesana. 4. Pretendenta izsleg5anas gadljumu esamlbas parbaude un lomuma pie4emsana. t.# Pretendentu atlase 1.1. Komisijas locekli izskata un izvertg saska4e ar nolikum a 4.1. un 4.2.punktiem iesniegtos pretendentu atlases dokumentus.

2 (Pretendentu atlases dokumentu atbilstibas parbaudes tabulas pielikuma uz 4 lpp. ) Komisija konstate: 1. SIA,,Citrus Solutions" iesniegtie pretendenta atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.1. un 4.2.punktos nordd-rtajam prasrbdm; ) SIA pretendenta atlases dokumenti "ARMATIS''iesniegtie atbilst nolikuma 4.1. un 4.2.punktos noradltaj am praslbam; 3. SIA Ludzas pilsetas firma,,strava" iesniegtie pretendenta atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.1. un 4.2.punktos nordd-rtajdm prasrbdm; 4. SIA TTLATREKO" iesniegtie pretendenta atlases dokumenti atbitst nolikuma 4.1. un 4.2.punktos noradltaj 6m prasrbam. l.2.pamatojoties uz augstek mineto un saska4ii ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, nav, nolemj: komisija atkliiti balsojot,,rpar" - 7,,rPret" - nav,,ratturast, - l's Atzit par atbilsto5iem pretendentus: SIA,rcitrus solutions", sra,,armatis", sia Ludzas pilsetas firma,rsrrava", sia,tlatrekot', jo iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst visam nolikuma 4.1. un 4.2.punktos minetajam praslbam. 2.# 2.1. Komisija izskata un izvcrte saska4i ar nolikuma 4.3. punktu Pretendenta iesniegtos tehnisk6 piedflvfljuma dokumentus. (Pretendentu tehniskd piedavajuma parbaudes tabulas pielikuma uz 4 lp. ) Komisija konstate: 1. SIA,rCitrus Solutions" iesniegtie tehniska piedavdjuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta prasrbdm; 2. SIA,,ARMATIS' iesniegtie tehniska piedavajuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta praslbam; 3. SIA Ludzas pils6tas firma,,strava" iesniegtie tehniska piedavajuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta prasrbam; 4. SIA ',LATREKO' iesniegtie tehniskd pieddvdjuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta praslbdm Pamatojoties uz augstflk minoto un saska4e ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, komisija ar balsojumu:,rpart, -7,,rprett, - nav,,ratturas, - nav, nolemj:,,armatis", SIA Ludzas pilsetas firma,,stravat, SIA,TLATREKO", jo iesniegtie tehniskd piedavajuma dokumenti atbilst visdm iepirkuma proceduras nolikuma 4. 3.punkta prasrbdm. 3.# Pretendentu piedflvfljumu vert65ana 4.1. Komisija parbauda, vai iesniegtajos finan5u piedavajumos iekfautas visas izmaksas, vai piedavajumos nav aritmetisko kltidu, ka an pdrbauda vai nav nepamatoti lets pieddvdj ums prasltes sa4emts

3 Nr. Firma Cena hez PVN( EUR) 1. SIA rrcitrus Solutions" t7 669,24 ) SIA,,ARMATIS" 9159,30 3. SIA Ludzas pils6tas firma,rstrava" L3 393,97 4. SIA,,LATREKO" ,$ Pamatojotiesuz augstflk mineto un saska4e ar Publisko iepirkumu likuma komisija ar bdlsojumu:,rpar" -7,, rrpret" - nav,,ratturas" - nav' nolemj: atbilst nolikuma prasibim. 24.pantu, cenu, kas 4.# Pretendentu izsleg5anas gadr]umu esamibas pflrbaude un l muma pie4em5ana 4.2. Komisija parbauda pretendenta SIA,, ARMATIS" Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta mineto izsleg5anas gadr.iumu esamtbu Komisiias lemums: )$emot vera to, ka pieddvdjuma izveles kritcrijs ir pieddvdjums ar viszemdko cenu un saska4a ar Pub[sto iepirkumu likuma 8.2 pantu nav konstatoti gadr]umi, kuros Pastt-rtajam butu jaizsledz SIA,,ARMATIS" no dahbas iepirkuma, saska4a ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,Iepirkumu komisija, atklati balsojot: oopar" - 7, "pret" - nav, ooatturas" - nav, nolema: o Slegt hgumu ar SIA,,ARMATIS", Reg.Nr.LV ll,jur.adrese: Iliegefu iela 1, Kalkune, Kalkunes pag., Daugavpils novads, LY-5449, par areja apgaismojuma ier-lko5anu Dagdas novada Konstantinovas pagastd,, par ltgumcenu EUR 9 159,30 un P\rN (21%), kas kopd ar PVN sastada EUR ll 082,15.. Triju darbdienu laike no lemuma pie4emlanas dienas nostrt-rt Pretendentam pazi4ojumu par pie4emto lemumu. o Piecu darbdienu laikfl no liguma noslegsanas dienas publicet informafivu pazi4ojumu par noslegto ligumu IUB mfljaslapfl internetii. Saniiksme slegta: plkst. 14:00.

4 Komisij as priek5sedetej s Komisij as priek5sedetdj a vietnieks Komisijas locekfi: %' W,.,stikuts I.Pauli!5 E.iaplinskis A.Klismers Murdne nffi l.rukisa

5 1. PIELIKUMS 20 I 4. gada 20.mar1 a protokolam (iep.id NT.DNP 20t4123) Pretendenta atlases dokumentu atbilstlbas piirbaudes tabula Nr.l f';i :)r")-+{' Iepirkama procedaias nolihuma 4. I. l. Pretendenta pieteikums dallbai iepirkuma procedtira. VispdrEja v inform6cija uuvrllr4wl,4 par yan pretendentu. yrwlwrrvvrrlu. Uz4Emumu registra vai lldzvertrgas uz4emej darblbu registrej o5as iestades Ervalstis izdotas registrdcij as aplieclbas kopija. ll re gistracij as aplieclbas kopij a Pretendenta apliecindjums par Pretendenta gada finan5u 5. videjo apgrozljumu buvdarbos (pa5u spekiem) ieprieksejos b[vdarbu veik5and - 7. Btivdarbu izpilde iesai st-rt6 personala saraksts Atbildigo buvdarbu vadltaja b[vprakses sertifikata kopija, ka ari kvalifikdcijas, izgl-rubas un pieredzes apraksts. Kvalifi kdcij as, iz gl-rtrbas un pieredze s apraksts Pretendentam piedero5o un pieejamo btvdarbu izpildei nepiecie5amo iekartu, instrumentu un tehnikas saraksts un to apraksts (izlaiduma gads, stdvoklis utml.) Apliecindj ums, ka gadrj u md, j a pretendentam tiks pie S[<irtas hguma slegsanas tiesrbas, tas ap4emas noslegt hgumu par celtniecrbas pro ce sd radu5o s atkritumu savdk5anu, parkrausanu, Sliro5anu, uzglabd5anu tam paredzetq-a tu' laukumd. kd an ltgums par celtniecrbas procesd radu5os atkritumu pieg6di, pie4emsanu un apglaba5anu atkritumu apglaba5anas poligona un ir atkritumu pervada5anas atlauja regulariem atkritumu parvad6jumiem

6 Komisij as priek5sed6tej s Komisij as priek5sedetej a vietnieks Komisijas locekli: w %r.stikuts I.Pauli45 E.iaplinskis A.Klismets 5,arl /,//" -'.--'.-.- K.Murane W4 I.Tukisa

7 Pretendenta atlases dokumentu atbilsfibas piirbaudes tabula Nr.2 iluiiihbit#*mt kopija. 4. Blvkomersanta re gi str6cij as apliecrbas kopij a Pretendenta. apliecindj ums par Pretendent a gada fi nan5u videj o ap grozr] umu btivdarbo s (pa5u sp Ekiem) ieprieksej o s 5. triios sados 6. lnformacija par pretendenta pieredzi bfivdarbu veik5and 7. Brlvdarbu izpilde iesaistlta personala saraksts Atbildigo buvdarbu vadttaja btvprakses sertifikdta kopija, ka g. arr kvalifikdcijas, izgl-rtrbas un pieredzes apraksts. Kvalifi kacij as, izgl-rtrbas un pieredze s apraksts I Pretendentam piedero5o un pieejamo buvdarbu izpildei Apliecindjums, ka gadrjuma, ja pretendentam tiks pies[<irtas I 10. h-guma slcg5anas tieslbas, tas ap4emas noslegt hgumu par celtniecrbas procesd radu5os atkritumu savdk5anu, parkrau5anu, Skiro5anu, uzglaba5anu tam paredzdtajd, laukuma, ka ari l-rgums par celtniecrbas proces6 radu5os I atkritumu pie gadi, pier,rem5anu un ap glaba5anu atkritumu apglabaianas poligona un ir atkritumu parvadasanas atlaqa reguldriem atkritumu parvaddj umiem l

8 Komisij as priek5sedetej s Komisij as priek5sedetaj a vietnieks I.Pauli!5 E.iaplinskis Komisijas locekfi: A.Klismets 24, -- o,," /,/L -r- -fr)il e' "v4{ K.Mur5ne LTuki5a

9 Pretendenta atlases dokumentu atbilstibas piirbaudes tabula Nr.3 ;;i#$ #ffi;_ 4.it, f;t;',', nhtie,*., i ffitf.il a "iib,ti#,t*tlua* rtriil i,.i :::::.::::::,:= :::::::.::.::.::.:: :. 1 l:::::::::::::=:::- 1. Pretendenta pieteikums dallbai iepirkuma procedura. VispdrEj a inform6cij a par pretendentu. a J Uz4emumu registra vai hdzvertrgas uz4emej darbrbu registrej o5as iestades arvalstrs izdotas registracij as aplieclbas kopija. 4. BlvkomerSanta re gi stracij as apliectbas kopij a 6. Pretendenta apliecinajums par Pretendenta gada finan5u vidcj o ap grozrj umu brlvdarbo sp ekiem) iepriek5ej o s trijos gados Informdcija par pretendenta pieredzi b[vdarbu veik5ana BDvdarbu izpilde ie sai st-rta personf, la saraksts Atbilsr Atbildigo btvdarbu vadltaja b[vprakses sertifikata kopija, ka g. nepiecie5amo iekdrtu, instrumentu un tehnikas saraksts un to apraksts (izlaiduma gads, 6sur, stdvoklis r Ls Y utml.) i Apliecinajums, ka gadljuma, ja pretendentam tiks pieslirtas hguma sleg5anas tieslbas, tas ap4emas noslegt llgumu par celtniecrbas pro ce sd radu5o s atkritumu savdk5anu, pdrkrausanu,skiro5anu,uzglab:a1anutamparedzetaja 10. laukum6, l4llnullla, i^,,r,.,*= ke \(l u- arr 4Il ^; hgums rrsuurj l"^,,*. par yqr ^o* celtniectbas ^ol+^io^?hoo procesa yrvvwj4 ^.^^oo6 radu5os rorlrrenc atkritumu piegadi, pie4em5anu un apglaba5anu atkritumu apglabdsanas poligona un ir atkritumu parvada5anas atfauja

10 Komisij as priek5seddtdj s Komisij as priek5sedetaj a vietnieks I.PaulipS E.iaplinskis Komisijas locekfi: A.Klismets J.Stikuts K.Mur6ne e' I'rukisa

11 Pretendenta atlases dokumentu atbilstlbas pirbaudes tabula Nr.4 1. Pretendenta pieteikums dalibai iepirkuma procedura. Atbilsr 4. Bflvkomersanta registrdcrjp aplieclbas kopija 5. Pretendenta apliecinajums par Pretendenta gada finan5u videjo apgrozr.jumu btvdarbos (pa5u spekiem) iepriek5ejos trijos gados Informacija par pretendenta pieredzi brlvdarbu veik5and izpilde iesaistrta personala saraksts l Atbilsr Apliecinaj ums, ka gad-rj u ma, ja pretendentam tiks pie Slift as hguma sleg5anas tieslbas, tas ap4emas noslegt llgumu par celtniecrbas pro ce sd radu5o s atkritumu savdk5anu, pfu krausanu, Skiro Sanu, uz glaba5anu tam p ar edzetajd I tlt u' laukumd, ka arr llgums par celtniectbas procesa radu5os atkritumu piegadi, pie4em5anu un apglaba5anu atkritumu apglabdsanas poligona un ir atkritumu pdrvada5anas atlauja regulariem atkritumu parvadaj umiem l

12 Komisij as priek5sedetej s Komisij as priek5sed t5j a vietnieks Komisijas locekfi:., y'/z.-ru./ %.tikurs h/4* I.Pauli45 E.iaplinskis A.Klismets K.Murdne 4F/ I.TukiSa

13 'i 2. PIELIKUMS 20 I 4. gada 20.maij a protokolam (iep.id NT.DNP ) Tehniskii piediivnjuma atbilstlbas pirbaudes tabula Nr.l Komisij as priek5sedetdj s Komisij as priekssed6taj a vietnieks I.Pauli!5 E.daptnskis Komisijas locekfii *1 ru-^ ----:/-ay & K.Murane I.TukiSa

14 .'i TehniskE piedevejuma atbilstlbas perbaudes tabula Nr.2 Komisij as priekssedetdj s Komisij as priek5s6detdj a vietnieks I.Pauli!5 E.Caplinskis Komisijas locekfi: A.Klismets J.Stikuts LJZ-z*\ ft)t ( /_/Z?{ u tu l/ K.Murane I.TukiSa

15 Tehniskl piednvljuma atbilstlbas piirbaudes tabula Nr.3 Nf= ;::::::::::::::= 1. Tehnisko piedavdjumu sagatavo saska4d ar Tehnisko specifikaciju Komisij as priek5sedetdj s Komisij as priek5sedetdj a vietnieks I.Pauli!5 E.iaplinskis Komisijas locekfi: Eru /-tb-,^ K.Murdne I.TukiSa

16 Tehniskii piednvfljuma atbilstrbas piirbaudes tabura Nr.4 Komisij as priek5seddtej s Komisij as priek5sedetdj a vietnieks Komisijas locekli: A/' ta{,rtikurs I.Pauli45 E.iaplinskis A.Krismets 4-0r. -_-", (zt <-======":-- ^ )// K.Murdne I.TukiSa -'