PROTOKOLSNT.I" "Dagdas novada pa5valdlbas Ekas beni+u siltinflsana, fasedes un ieejas kflp4u remonts" iepirkuma ID NT.DNP 2014/20 IEPIRKUMU PROCEDURAS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PROTOKOLSNT.I" "Dagdas novada pa5valdlbas Ekas beni+u siltinflsana, fasedes un ieejas kflp4u remonts" iepirkuma ID NT.DNP 2014/20 IEPIRKUMU PROCEDURAS"

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA DAGDAS NOVADA PASVALDIBA Alejas iel6 4,Dagdd", Dagdas novada, LY-5674;tdlr ; fakss ; e-pasts: Dagdd IEPIRKUMU PROCEDURAS "Dagdas novada pa5valdlbas Ekas beni+u siltinflsana, fasedes un ieejas kflp4u remonts" iepirkuma ID NT.DNP 2014/20 _ Pretendentu atlaseso tehnisko piednvfljumu atbilstlbas piirbaudes un piediivdjumu v6rte5anas saniksmes DagdE, Dagdas novadfl PROTOKOLSNT.I" 20l4.gzda 28.aprlll Sanflksme sekta:' plkst. 8 : 3 0. SEdE piedales lepirkumu komisija sekojolii sastflvfl: Komisijas priek5sedetdjs - Ivars Pauli45 Komisijas priek5sedetaja vietnieks - Eriks daphnskis Komisijas locekli: Aivars Klismets; Jdnis Stikuts; KrisUne Murdne; Ruta Pudnika; Indra Tuki5a..- Komisijas izveido5anas pamatojums: Dagdas novada domes 20l3.gada 27j[nija sedes lemums,,par Dagdas novada domes pastdvrgo komisiju izveidi" (prot.nr.11., 27.$). SEdi vada: Komisijas priekisedetajs - Ivars Pau1i45. ProtokolE: Komisijas locekle - Ruta Pudnika. Darba kf,rtiba: 1. Pretendentu atlase; 2. Tehnisko pieddvdjumu atbilsubas pdrbaude; 3. Pretendentu piedavajumu verte5ana. 4. Pretendenta izsldg5anas gad-rjumu esamtbas pdrbaude un l muma pieqem5ana. 1.# Pretendentu atlase 1.1. Komisijas locekli izskata un izvortg saska4ii ar nolikuma 4.1. un 4.2.punktiem iesniegtos pretendentu atlases dokumentus.

2 (Pretendentu atlases dokumentu atbilsttbas parbaudes tabulas pielikuma uz 3 lpp. ) Komisija konstate: 1. SIA,,EURO CF'.LT D" iesniegtie pretendenta atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.1. un 4.2.punktos noradttajam praslbdm; 2. SIA,,Rczeknes celtnieclbas ralotne Nr.5" iesniegtie pretendenta atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.1. un 4.2.punktos noradrtajam praslbdm; 3. SIA TTLATREKO" iesniegtie pretendenta atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.1. un 4.2.punktos nordd-rtaj dm prastbam. l.2.pamatojoties uz augstflk mineto un saska4e ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, nav, nolemj: komisija atklflti balsojot,,rpzr" -Tr rrpret" - navr rratturas" - l) Atz-rt par atbilstosiem pretendentus: SIA,TEURO CELT D', SIA,rRGzeknes celtnieclbas razotne Nr.5", SIA,,LATREKO", jo iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst visam nolikuma 4.1. un 4.2.punktos min6tajam praslbam. 2.# Tehnisko piedeviijumu atbilstlbas pflrbaude 2.1. Komisija izskata un izvcrte saska4e ar nolikuma 4.3. punktu Pretendenta iesniegtos tehniskfl piedeviijuma dokumentus. (Pretendentu tehniska pieddvdjuma parbaudes tabulas pielikuma uz 3 lp. ) Komisija konstatg: 1. SIA,,EURO CELT D" iesniegtie tehniska piedavajuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta praslbdm; 2. SIA,rR6zeknes celtnieclbas razotne Nr.5" iesniegtie tehniskd pieddvejuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta prasrbam; 3. SIA,,LATREKO" iesniegtie tehniska piedavajuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta praslbdm; 2.2. Pamatojoties uz augstflk min6to un saska4fl ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, komisija ar balsojumu:,rpar" -Tr rrpret" - nav,,ratturas" - nav, nolemj: celtniecibas raiotne Nr.5", SIA,TLATREKO", jo iesniegtie tehniska pieddvdjuma dokumenti atbilst visam iepirkuma procediiras nolikuma 4.3.punkta prasrbam. 3.# Pretendentu piedevfljumu verte5ana 4.1. Komisija p6rbauda, vai iesniegtajos finan5u piedavajumos ieklautas visas prasrtas izmaksas, vai pieddvajumos nav aritmetisko kl[du, kd an parbauda vai nav sa4emts nepamatoti lets piedavej ums

3 Nr. Firrna C.Cna bez'pyn, (fur) l.dala Cena bez PVN ( EUR) 2.da!a l. sra,,euro CELT D" 11453,, ,26 2. SIA rrr6zeknes celtnieclbas r ailotne Nr.5t' , ,,93 3. SIA,,LATREKO" I934, , Pamatojoties uz augstiik mineto un saska4e ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, komisija ar balsojumu:,rpartt - 7,,rPret" - nav,,ratturastt - nav, nolemj: atbilst nolikuma praslbem. ' 4.# Pretendentu izsl g5anas gadrjumu esamlbas piirbaude un lemuma pie+emlana 4.2. Komisija parbauda pretendenta SIA,,LATREKO" Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta mineto izsleg5anas gad-rj umu esamtbu Komisiias lemums: \emot verd to, ka pieddvdjuma izveles kriterijs ir piedavajums ar viszemeko cenu un saska4a ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu nav konstateti gadr.jumi, kuros Pas[t-rt6jam butu jaizsledz SIA,,LATREKO" no dahbas iepirkumd, saska46 ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,Iepirkumu komisija, atkldti balsojot: "par" - 7 r"ptet" - nav, toatturas" - nav, nol6ma: o l.dala - slegt hgumu ar SIA,,LATREKO", Reg.Nr.LY ,jur.adrese: 18. Novembra rela2a, REzekne, LY-4601, par Dagdas novada pa5valdlbas ekas fasades un ieejas kap+u remontu, par hgumcenu EUR 8934,17 un PVN (21%), kas kopa ar PVN sastada EUR 10810,34. o Z.daLa - slegt hgumu ar SIA,,LATREKO", Reg.Nr.LY ,jur.adrese: 18. Novembra iela 2a, REzekne, LY-4601, par Dagdas novada pasvaldlbas Ekas beni4u siltina5anu, par l-rgumcenu EUR 4927,99 un P\,TJ (21%), kas kopd ar PVN sastada EUR 5962,87. o Triju darbdienu laikii no lemuma pie4em5anas dienas nosfit-rt Pretendentam pazi4ojumu par pie4emto lomumu. o Piecu darbdienu laikii no llguma nosleg5anas dienas public6t informatr-vu pazi4ojumu par nosl gto l-rgumu IUB mejaslapii internetfl. SanEksme slegta: plkst.09:30. Komisij as priek5sedetdj s I.Pauli45

4 Komisijas pr-ja vietnieks Komisijas locekli: E. eapfinskis R.Pudnika /-,/L.,-,:: A.Klismets K.Murane I.TukiSa J.Stikuts

5 1. PIELIKUMS 20 I 4. gada 2 8. apnla protokolam (iep.id NT.DNP ) Pretendenta atlases dokumentu atbilstlbas pirbaudes tabula Nr.1 1F.:!EF.', #aiffi#ffi #i$$ 1. Pretendenta pieteikums daltbai iepirkuma proced[ra. VispErEj a informecij a par pretendentu. Blvkomersanta re gi strdcij as aplieclbas b[vniecrb as darbu veik5anai kopija vai cita dokumenta (licence, sertifikats) jkopija, kas ppliecina pretendenta tiesrbas veikt komercdarbrbu huvnlecltla, Pretendenta apliecinajums par Pretendenta gada finan5u videj o apgrozljumu b[vdarbos I lnformdcija par pretendenta pieredzi bfivdarbu veik5ana : B[vdarbu izpilde ie sai st-rta personal a saraksts g. Atbildigo bfrvdarbu vad-rtaja btivprakses sertifikata kopija Pretendentam piedero5o un pieejamo b[vdarbu izpildei g. nepieciesamo iekartu, instrumentu un tehnikas saraksts un to apraksts (izlaiduma gads, st5voklis utml.) Apliecinajums, ka gadr]uma, ja pretendentam tiks pie5lirtas hguma [guma slegsanas slegsanas tieslbas, rlesldas, tas IaS ap4emas ap+emas noslegt nosregr hgumu llgumu parp celtnieclbas procesd radu5os atkritumu savdk5anu, p6rkrausanu, I Sliro5anu, uzglabdsanu tam paredzetajd" l0' laukuma. ka arr l-rgums par celtniecrbas procesd radu5os atkritumu piegddi, pier,rem5anu un ap glaba5anu atkritumu apglaba5anas poligona un ir atkritumu parvad65anas atfauja regulariem atkritumu parvad6j umiem l

6 Komisij as priek5s det6j s Komisijas priek5seddtaja vietnieks I.Pauli45 E.dapfinskis Komisijas locekli: F /"/A %;>K.Murtuie ;=;- _7-0A r R.pudnika I.rukisa

7 Pretendenta atlases dokumentu atbilsubas piirbaudes tabula Nr.2,na,ti.*,a. Pretendenta pieteikums dal-rbai iepirkuma proc eddra. informdcij a par pretendentu. Uzr,remumu re[istra vai hdzvertrgas uz4emej darbrbu re gi strej o Sas ie stade s arvalsus izdotas re gi strdcij as apliecrbas kopija. Bflvkomersanta registracrjas apliecrbas b[vniecrbas darbu 4. veik5anai kopija vai cita dokumenta (licence, sertifikdts) kopija, kas apliecina pretendenta tiesrbas veikt komercdarbrbu biivnieclbd lpretendenta apliecindjums par Pretendenta gada finan5u videio vrugju apgrozfi 4PBrUZr-l umu Urrlu blvdarbos uuvlr4r u\rj 6. Inform6cija par pretendenta pieredzi b[vdarbu veik5ana 7. B[vdarbu izpilde iesaist-rta personala saraksts 8. Atbildigo bflvdarbu vadltaj a b0vprakses sertifi kata kopij a Pretendentam piedero5o un pieejamo bflvdarbu izpildei nepiecie5amo iekartu, instrumentu un tehnikas saraksts un to apraksts (izlaiduma gads, stdvoklis utml.) Apliecindjums, ka gadrjuma, ja pretendentam tiks pie5 irtas ltguma sleg5anas tiesrbas, tas apr,remas noslegt hgumu par celtniecibas procesd radu5os atkritumu sav6ksanu, pdrkrau5anu, Sliro5anu, uzglaba5anu tarr, paredzetqa laukume, ke arr l-rgums par celtnieclbas procesd radu5os atkritumu piegadi, pie4em5anu un apglaba5anu atkritumu apglabasanas poligond un ir atkritumu pdrvadasanas atfauja re gulariem atkritumu pervadaj umiem

8 Komisij as priek5s6detaj s Komisij as priek5sedetdj a vietnieks I.Pauliqr5 E.Caplinskis Komisijas locekli: A.Klismets Lrl/" -6---> K.MurEne (ry _4 R.Pudnika I.TukiSa

9 Pretendenta atlases dokumentu atbilstlbas piirbaudes tabula Nr.3 1. Pretendentapieteikums dal-rbai iepirkuma procedtrd. l 2. VispdrEja informacija par pretendentu. Uz4emumu registra vai lldzvertrgas uz4emej darblbu 3. registr jo5as iestades arvalstts izdotas registracijas apliecrbas kopija. : g. Atbildigo b[vdarbu vadrtaja b[vprakses sertifikata kopija iapliecinajums, ka gadrjuma, ja pretendentam tiks piesl,<irtas lqltu sleg5anas tieslbas, tas a.pqemas noslegl hgumu par I celtnieclbas procesd radu5o s atkritumu savdk5anu, pdrkrausanu, S[<iro5anu, uzglabd5anu tam paredzetaia IU' laukuma, ka art hgums par celtniectbas procesd radu5os atkritumu pie gadi, pier,rem5anu un ap glabs5anu atkritumu apglaba5anas poligond un ir atkritumu pdrvadd5anas atlauja reguldriem atkritumu pdrvadajumiem

10 Komisij as priek5s detdj s Komisij as priek5sedet6j a vietnieks I.Pauliqr5 E.Caplinskis Komisijas locekfi: A.Klismets r'o T,.Stikuts K.Murdne R.Pudnika,-).m, r.rukisa -

11 2. PIELIKUMS 20 I 4. gada 28. apff;a protoko I am (iep.id NT.DNP ) Tehniskii piediiviijuma atbilstlbas piirbaudes tabula Nr.l Komisij as priek5sedetdj s Komisij as priekisedetdj a vietnieks Komisijas locekli:', -/, /1 /u.>#/-. I.Pauli45 E.eapHnskis A.Klismets a%g J.Stikuts K.Murane R.Pudnika I.TukiSa

12 Tehniskn piednvejuma atbilsfibas pirbaudes tabula Nr.2 Komisij as priek5sed6tdj s Komisij as priek5sed tdj a vietnieks LPaulir,r5 E.dapHnskis Komisijas locekfi: I /) ^ /Utb -t<*\- K.Murdne R.Pudnika I.TukiSa

13 Tehniski piedeviijuma atbilsfibas piirbaudes tabula Nr.3 Komisij as priek5sedetdj s Komisij as priek5sedetaj a vietnieks I.Pauli45 E.iaplinskis Komisijas locekfi: A.Klismets Z#'{,stikuts ///r,,za! K.Murane R.Pudnika I.TukiSa