Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Informacijas atklasanas atskaite_ LV"

Transkripts

1 Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija ir sagatavota saskaņā ar 2013.gada 26.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija Regulu (ES) Nr.575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr.648/2012, kas nosaka kārtību, kādā ir jāpublisko informācija par bankas un ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēmm un politikām, par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanu, kā arī atalgojuma politiku un praksi. Minētā informācija ir daļēji atspoguļota arī dokumentā AS Meridian Trade Bank (AS SMP Bank līdz gada 6. maijam) Bankas atsevišķie un Koncerna konsolidētie Finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31. decembrī (turpmāk gada pārskats). Vietne: an_trade_bank_fin.pars k_2014.pdf Informācija par AS Meridian Trade Bank (turpmāk Banka) vadību ir atspoguļota gada pārskatā (4. lpp.) un kopš tās publiskošanas nav mainījusies. Informācija par Bankas struktūru ir atspoguļota Bankas Gada pārskatā 13 lpp. un Bankas interneta mājas lapā sadaļā "Par banku" ("Struktūra" - " latvija/struktura.pdf "). Aktuāla informācija par Bankas akcionāriem ir atspoguļota Bankas interneta mājas lapā sadaļā "Par banku" ("Vadība" - " Informācija par konsolidācijas grupas sastāvu un konsolidācijas metodēm ir atspoguļota gada pārskatā (13. lpp.), un kopš tās publiskošanas nav mainījusies. Kapitāla pietiekamības novērtēšanas process Kapitāla pietiekamības novērtēšanas mērķis ir nodrošināt Bankas kapitāla apmēra, elementu un to īpatsvara pietiekamību Bankas pašreizējai un plānotajai darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai. Bankā ir izstrādātas Kapitāla pietiekamības novērtēšanas politika un procedūra. Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa mērķiem Banka pielieto minimālo kapitāla prasības definīciju, kas atbilst ES Regulas Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokera sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr.648/2012 (turpmāk - Regula Nr. 575/2013) 2.daļas 1.sadaļas definīcijai, un plāno to pielietot arī turpmāk. Minēto pašu kapitāla definīciju Banka lieto arī darbības novērtēšanai, risku pārvaldīšanai un citiem lēmumiem attiecībā uz pašreizējo un plānoto darbību. Būtisko risku identificēšanai tika pielietota ekspertu metode, kā arī pētījumu rezultāti par banku nozarei būtiskajiem riskiem gan pasaules mērogā, gan attiecībā uz atsevišķiem reģioniem. Par būtiskiem riskiem Bankas vadība ir uzskatījusi Kredītrisku, Likviditātes risku, Valūtas risku, Procentu likmju risku, Operacionālo risku (t.sk. juridisko), Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas neatbilstības risku, Valsts risku, Reputācijas risku un Stratēģisko risku gadā laikā Banka veica kapitāla pietiekamības novērtējumu, izmantojot "Bāzeles pirmais pīlārs +" pieeju. Risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs (turpmāk - iekšējās kapitāla prasības) tiek aprēķināts, summējot sekojošus rādītājus: minimālās kapitāla prasības;

2 kapitāla prasības riskiem, kuriem nav noteiktas regulējošās minimālās kapitāla prasības. Risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs veidojas no atsevišķu risku un pārējo Bankas darbībai piemītošo un varbūtējo risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra; kapitāla rezerve - kapitāla apmērs, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka Bankas kapitāls ir pietiekams iespējamu nelabvēlīgu notikumu iestāšanās gadījumā, kā arī lai nodrošinātu, ka Bankas kapitāls ir pietiekams visa ekonomiskā cikla laikā, t.i., ekonomikas augšupejas periodā Banka izveido kapitāla rezervi zaudējumu segšanai, kas var rasties ekonomikas lejupslīdes periodā. Minimālās kapitāla prasības aprēķināšanai tiek izmantotas sekojošas zemāk aprakstītās metodes. Kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanai Banka izmanto standartizētu pieeju, saskaņā ar ES Regulu Nr. 575/2013. Kredīta kvalitātes pakāpes noteikšanai visām riska darījumu kategorijām Banka ir nominējusi ārējo kredītu novērtējuma institūciju Standard & Poor s Ratings Services gada laikā Banka kredītriska mazināšanai izmantoja tikai piesaistītos noguldījumus. Banka izvērtē 35 procentu riska pakāpes piemērošanas ar mājokļa hipotēku nodrošināto riska darījumu kategorijai atbilstību paredzamajai situācijai nekustamā īpašuma tirgū. Ja tiek konstatēta klientu maksātspējas pasliktināšanās, nodrošinājuma s samazinājums, tā realizēšanas grūtības vai citas negatīvas tendences nekustamā īpašuma tirgū vai ekonomikā, nosakot šo riska darījumu kategorijai piemītošā kredītriska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru, Banka piemēro riska pakāpi, kura augstāka par 35 procentu riska pakāpi un kura var atšķirties no standartizētajā pieejā piemērojamām riska pakāpēm gadā Banka nepiemēroja 35 procentu riska pakāpi ar mājokļa hipotēku nodrošināto riska darījumu kategorijai. Bankai ir atļauts neveikt parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru pozīcijas riska kapitāla prasības aprēķinus tirdzniecības portfelim. Atļaujas uzturēšanas nosacījumi ir noteikti ES Regulas Nr. 575/ pantā un Bankas Tirdzniecības portfeļa politikā un regulāri tiek kontrolēti. Tirdzniecības portfeļa darījumu partnera kredītriska kapitāla prasība tika aprēķināta saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/ trešās daļas 6.nodaļas 4.iedaļas nosacījumiem. Riska darījumu s aprēķināšanai Banka pielietoja sākotnējās riska darījuma s metodi saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/ panta nosacījumiem. Netirdzniecības portfeļa un tirdzniecības portfeļa ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība tika noteikta saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 trešās daļas IV.sadaļas 3.nodaļas nosacījumiem. Netirdzniecības portfeļa un tirdzniecības portfeļa preču riska kapitāla prasība tika aprēķināta saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 trešās daļas IV.sadaļas 4.nodaļas nosacījumiem. Operacionālā riska kapitāla prasības aprēķināšanai Banka ir izmantojusi pamatrādītāju pieeju saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 trešās daļas III.sadaļas 2.nodaļas prasībām. Norēķinu/piegādes riska kapitāla prasība tiek aprēķināta saskaņā ar ES Regulas Nr. 575/2013 trešās daļas V.sadaļas nosacījumiem. Valūtas riskam un operacionālajam riskam Banka ir veikusi vērtējumu attiecībā uz riska līmeņi, kas aprēķināts, ievērojot minimālās kapitāla prasības pietiekamību ar doto risku saistīto zaudējumu segšanai. Bankas ārvalstu valūtas kopējā atklātā pozīcija pēdējo gadu laikā nav pārsniegusi 5% no Bankas pašu kapitāla. Valūtas riska līmenis, kas aprēķināts, ievērojot regulējošās minimālās kapitāla prasības, gadā ir bijis pietiekams ar valūtas risku saistīto zaudējumu segšanai gadā operacionālā riska minimālā kapitāla prasība tika papildināta ar operacionālā riska iekšējām kapitāla prasībām. Banka aprēķina atsevišķās iekšējās kapitāla prasības sekojošiem riskiem, kuriem nav noteiktas regulējošās minimālās kapitāla prasības:

3 - procentu likmju riskam netirdzniecības portfelī; - koncentrācijas riska ietekmei uz kredītrisku; - Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas neatbilstības riskam. Banka izmanto vienkāršoto metodi procentu likmju riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra aprēķināšanai. Banka izmanto vienkāršoto metodi koncentrācijas riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra aprēķināšanai. Papildus Banka ierobežo šādu iespējamo riska darījumu koncentrāciju prasības pret vienu klientu, prasības pret vienu savstarpēji saistītu klientu grupu, prasības pret klientiem, kuru darbība saistīta ar vienu tautsaimniecības nozari un tautsaimniecības sektoru, prasības pret rezidentiem un nerezidentiem, prasības pret juridiskiem un fiziskām personām, prasības pret vienas valsts un reģiona klientiem, prasības pa kredītu veidiem, prasības ar līdzīgo nodrošinājumu gadā Banka stingri ievēroja koncentrācijas riska ierobežojumus. Banka izmanto vienkāršoto metodi riska, kas ir saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas neatbilstības, segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra aprēķināšanai. Pārējo risku sastāvā tiek iekļauti: likviditātes risks; valsts risks; reputācijas risks, stratēģiskais risks, kā arī nebūtiskie riski. Banka pārējo risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru aprēķina, izmantojot vienkāršoto metodi. Pārējo risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs ir noteikts 5% apmērā no minimālo regulējošo kapitāla prasību kopsummas. Banka nosaka kapitāla rezervi, lai nodrošinātu, ka Bankas kapitāls ir pietiekams zaudējumu segšanai iespējamu Bankas darbībai būtisku nelabvēlīgu scenāriju iestāšanās gadījumā, kā arī lai nodrošinātu, ka Bankas rīcībā esošā kapitāla apmērs ir pietiekams visa ekonomiskā cikla laikā, t.i., ekonomikas augšupejas periodā Banka izveido kapitāla rezervi zaudējumu segšanai, kas var rasties ekonomikas lejupslīdes periodā. Banka nelabvēlīgu notikumu iestāšanās gadījumā var izmantot kapitāla rezervi zaudējumu segšanai un uzturēt mazāku kapitāla rezervi, sedzot ar nelabvēlīgo notikumu iestāšanos saistītos zaudējumus ar iepriekš izveidoto kapitāla rezervi. Vienlaikus Banka veic visus nepieciešamos pasākumus, lai piemērotā laika posmā atjaunotu kapitāla rezervi citiem iespējamiem nelabvēlīgiem notikumiem, kā arī lai nodrošinātu, ka Bankas rīcībā esošā kapitāla apmērs ir pietiekams visā ekonomikas cikla laikā. Sakarā ar to, ka kredītrisks ir būtiskākais, kapitāla rezerves aprēķinā tiek izmantoti tikai kredītriska stresa testu rezultāti. Atkarībā no kredītriska stresa testu rezultātiem un ekonomikas esošā stāvokļa, kapitāla rezervi aprēķina sekojoši: Visu kredītriska stresa testu scenāriju realizēšanas rezultāti liecina par minimālā kapitāla pietiekamības rādītāja ievērošanu (Minimālā kapitāla rezerve) Kaut viena kredītriska stresa testu scenārija realizēšanas rezultāti liecina par minimālā kapitāla pietiekamības rādītāja iespējamo neievērošanu Kad ekonomika stabili un veiksmīgi attīstās 3% apmērā no minimālo regulējošo kapitāla prasību kopsummas 100% apjomā no iespējamā kapitāla iztrūkuma sliktākajā scenārijā, bet ne mazāk kā Minimālā kapitāla rezerve Kad ekonomika atrodas lejupslīdes periodā 1% apmērā no minimālo regulējošo kapitāla prasību kopsummas 30% apjomā no iespējamā kapitāla iztrūkuma sliktākajā scenārijā, bet ne mazāk kā Minimālā kapitāla rezerve Kad ekonomika atrodas pēc krīzes celšanas periodā Kapitāla rezerve tiek atjaunota 2% apmērā no minimālo regulējošo kapitāla prasību kopsummas Kapitāla rezerve tiek atjaunota līdz 60% no iespējamā kapitāla iztrūkuma sliktākajā scenārijā, bet ne mazāk kā Minimālā kapitāla rezerve

4 Esošo ekonomikas stāvokli kapitāla pietiekamības novērtēšanas nolūkos Banka vērtē AS Meridian Trade Bank darbības attīstības stratēģijā (turpmāk Bankas darbības attīstības stratēģija). Banka kopējo nepieciešamā kapitāla apmēru nosaka, summējot visu risku, kuriem Banka nosaka kapitālu tās kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesā, segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru un kapitāla rezervi. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikts, ka bankām ir jāuztur minimālais kapitāla pietiekamības rādītājs 8% apmērā. Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām no līdz Bankai jāuztur 10.8% minimālo kapitāla pietiekamības rādītāju. No Bankai jāuztur 11.6% minimālo kapitāla pietiekamības rādītāju (ieskaitot kapitāla saglabāšanas rezerve 2.5% apmērā). Iekšējam kapitāla pietiekamības rādītājam (minimālā kapitāla prasība un atsevišķās iekšējās kapitāla prasības un kapitāla rezerve) jābūt vienādam vai lielākam par 8%. Minētie ierobežojumi atbilst Bankas darbības apjomam un profilam un ir pietiekami, lai segtu Bankas darbībai piemītošos riskus gada laikā Banka ir stingri ievērojusi šīs prasībās. Bankas kapitāla pietiekamības novērtēšanas politikā noteikts, ka Bankas kapitāla apmēram jābūt pietiekamam Bankas esošās darbības un nākotnes darbības attīstībai. Kapitāla pietiekamības plānošanas periods ir ne mazāks kā 3 gadi. Plānojot kapitāla pietiekamību, Banka ņem vērā: Bankas darbības prognozi (risku līmeņa prognozi, peļņas prognozi, aktīvu un pasīvu apmēru un struktūras prognozi, klientu vajadzības un Bankas riska darījumu maksimālo apmēru iespējas, stresa testu rezultātus); Bankas akcionāru nostāju (dividenžu politiku, jaunas emisijas iespējas); ārējo ekonomisko situāciju un tirgus konjunktūras prognozi. Bankas pašu kapitāla palielināšanai ir paredzēts izmantot šādus avotus: Bankas tīrās peļņas palielināšanu; papildus iemaksas kapitālā (papildus akciju emisija); subordinētā kapitāla piesaistīšanu. Krīzes situācijas rašanās gadījumā, kad nav izpildīti vai ar lielu varbūtību tiks pārkāpti kapitāla pietiekamībai noteiktie normatīvi, kā arī kapitāla iekšējo prasību ierobežojumi, Banka kā pirmo soli paredz izmantot subordinētā kapitāla piesaistīšanu ar Bankas akcionāru palīdzību, kā arī veikt pasākumus riska darījumu apjoma samazināšanai g. laikā Bankas 1.līmeņa kapitāls tika palielināts par 4milj. EUR, pilnā apmērā realizējot Bankas īpašumā esošās akcijas. Banka izmanto stresa testēšanu nākotnes risku novērtēšanai. Stresa testēšana ļauj identificēt tādus iespējamos notikumus vai iespējamās izmaiņas tirgus nosacījumos, kurām varētu būt negatīva ietekme uz Bankas kapitāla apmēru. Stresa testēšanu Banka veic, modelējot situācijas, kas atbilst Bankas saimnieciskās darbības attīstības stratēģijas nostādnēm un iespējamajām finanšu tirgus apstākļu izmaiņām. Stresa testēšanas metodika ir izstrādāta, ņemot vērā Bankas darbības apjomu un specifiku. Banka veica kredītriska stresa testēšanu (5 scenāriji). Veicot kredītriska stresa testēšanu, Banka analizē makroekonomisko rādītāju izmaiņu ietekmi uz kredītriska apmēru, analizē viena gada laikā un divu gadu laikā paredzētās izmaiņas bilancē, peļņā un pašu kapitālā saskaņā ar spēkā esošo Bankas darbības attīstības stratēģiju, kā arī veic reversa stresa testēšanu. Banka veic likviditātes riska (7 scenāriji), kā arī tiek veikta likviditātes riska reversa stresa testēšana. Banka veic procentu likmju riska (1 scenārijs) stresa testēšanu. Banka veic operacionālā riska stresa testēšanu, izmantojot iekšbankas operacionālā riska notikumu datubāzes datus, iekšbankas operacionālā riska rādītāju datubāzes datus un publiski pieejamas ārējas operacionālā riska notikumu datubāzes apkopojumus.

5 Testēšanas rezultāti uz apliecina, ka Bankas spēja absorbēt dažādu scenāriju realizācijas negatīvās sekas ir pieņemama. Papildus informācija par Bankai būtisko risku pārvaldīšanas metodēm ir atspoguļota gada pārskatā ( lpp.) un kopš šīs publiskošanas nav mainījusies. Bankas atalgojuma politika un prakse Darbinieku amatalgas tiek noteiktas, pamatojoties uz Bankas valdes apstiprinātu amatalgu likmju sarakstu, kas definē katram amatam piemērojamo algu apjoma intervālu. Lēmumu pieņemšanai par darbinieka algas palielināšanu atbilstošajai amatalgai noteiktā intervāla ietvaros, var tikt izmantoti: darbinieku regulārās sertifikācijas rezultāti, struktūrvienības vadītāja rekomendācijas, cita objektīva informācija, ko par darbinieka sasniegtajiem rezultātiem apkopo Bankas personāla nodaļa. Izstrādājot un piemērojot atalgojuma modeļus, Banka nodrošina, ka atalgojuma modelis ne tieši, ne netieši nerada motivāciju darbiniekam pavirši izturēties pret saviem dienesta pienākumiem vai izmantot savu dienesta stāvokli pretēji Bankas interesēm, t. sk. neievērojot noteiktos risku ierobežojumus, kā arī citus tiem pielīdzināmos robežnoteikumus, ko definē Bankas politikas, procedūras vai atbilstošie LR likumdošanas un normatīvie akti. Banka gadā atsevišķu darbinieku kategoriju atalgojumam izmantoja gan mainīgo, gan nemainīgo atalgojuma modeli, abas atalgojuma daļas izmaksājot vienlaicīgi. Mainīgā daļa tika izmaksāta naudas līdzekļu veidā. Akcionāru sapulce nav pieņēmusi lēmumu par atalgojuma noteikšanu padomes locekļiem. Pārskats par darbinieku atalgojumu (saskaņā ar FKTK noteikumu Nr.126 "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" 1.pielikumu un saskaņā ar ES Regulas 575/ panta prasībām) ) 1. tabula Informācija par darbinieku atalgojumu; tūkst.eur Padome Valde Ieguldījumu pakalpojumi 1 Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana 2 Aktīvu pārvaldīšana 3 Korporatīvā atbalsta funkcija 4 Iekšējās kontroles funkcija 5 Pārējie darbības veidi 6 Darbinieku skaits gada beigās Peļņa / (zaudējumi) pēc nodokļiem -299 Kopējais atalgojums Tajā skaitā: mainīgā atalgojuma daļa

6 2.tabula Informācija par iestādes riska profilu ietekmējošiem darbiniekiem; tūkst.eur Padome Valde Ieguldījumu pakalpojumi 1 Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana 2 Aktīvu pārvaldīšana 3 Korporatīvā atbalsta funkcija 4 Iekšējās kontroles funkcija 5 Pārējie darbības veidi 6 Iestādes riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits gada beigās tajā skaitā riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits augstākās vadības pozīcijās 6 Atalgojuma nemainīgā daļa Atalgojuma mainīgā daļa Kopējā atalgojuma nemainīgā daļa tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti tajā skaitā citi instrumenti 7 Kopējā atalgojuma mainīgā daļa tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti tajā skaitā citi instrumenti 7 Kopējā atliktā atalgojuma mainīgā daļa, kas atlikta pārskata gadā tajā skaitā atliktā daļa naudas un citu maksāšanas līdzekļu formā Atliktā atalgojuma mainīgā daļa tajā skaitā atliktā daļa akciju un ar tām saistīto instrumentu formā tajā skaitā atliktā daļa citu instrumentu formā 7 kopējā neizmaksātā atliktā atalgojuma mainīgā daļa, kas piešķirta pirms pārskata gada tajā skaitā daļa, uz kuru ir iegūtas neatsaucamas tiesības tajā skaitā daļa, uz kuru nav iegūtas neatsaucamas tiesības Kopējā pārskata gadā izmaksātā atliktā atalgojuma mainīgā daļa

7 Atalgojuma mainīgās daļas korekcija Garantētā atalgojuma mainīgā daļa Atlīdzība par darba tiesisko attiecību izbeigšanu Ar pensionēšanos saistītie labumi Pārskata gada laikā piemērotā atalgojuma mainīgās daļas korekcija, kas attiecināma uz iepriekšējos gados piešķirto atalgojuma mainīgo daļu Garantētās atalgojuma mainīgās daļas (sign-on payments) saņēmēju skaits Garantētās atalgojuma mainīgās daļas (sign-on) apmērs Darbinieku skaits, kas saņēmuši atlīdzību par darba tiesisko attiecību izbeigšanu Pārskata gadā izmaksātās atlīdzības apmērs par darba tiesisko attiecību izbeigšanu Lielākās atlīdzības par darba tiesisko attiecību izbeigšanu apmērs vienai personai Darbinieku skaits, kas saņem ar pensionēšanos saistītos labumus Ar pensionēšanos saistīto labumu apmērs konsultāciju sniegšana par komercsabiedrību finansēm, darījumi ar regulētā tirgū tirgotiem vai regulētā tirgū netirgotiem finanšu instrumentiem, kā arī ar finanšu instrumentu tirdzniecību un pārdošanu saistīti pakalpojumi. 2 privātpersonu un komercsabiedrību kreditēšana. 3 ieguldījumu individuālo portfeļu pārvaldīšana, ieguldījumu, kas veikti Eiropas Parlamenta un Padomes gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasībām atbilstošos ieguldījumu fondos, pārvaldīšana (managing of UCITS) un citi aktīvu pārvaldīšanas veidi. 4 visas funkcijas, kuru darbība attiecināma uz visu kredītiestādi/konsolidācijas grupu, piemēram, IT, personāla vadība. 5 iekšējais audits, darbības atbilstības kontroles funkcija un risku kontroles funkcija. 6 darbinieki, kuru profesionālo darbību nevar attiecināt uz iepriekš minētajām darbībām. Iestāde pārskatam pievieno papildu skaidrojumu, norādot, kādos darbības veidos darbinieki veic savu profesionālo darbību. 7 instrumenti, kas atbilst šo noteikumu punktā minētajām prasībām. Minimālās kapitāla prasības aprēķina rezultāti Tabula nr.3. Minimālās kapitāla prasības aprēķina rezultāti uz ; tūkst. EUR Minimālā kapitāla prasības veids Banka Koncerns Regulējošās minimālā kapitāla prasības (kopā): Kredītriska kapitāla prasība (kopā): t.sk. Centrālās valdības vai centrālās bankas t.sk. Reģionālās vai vietējās valdības t.sk. Iestādes t.sk. Komercsabiedrības

8 Minimālā kapitāla prasības veids Banka Koncerns t.sk. Nodrošināts ar nekustamo īpašumu 0 0 t.sk. Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības t.sk. Kapitāla vērtspapīri 2 2 t.sk. Citi posteņi Tirgus riska kapitāla prasība (kopā): 0 0 t. sk. Netirdzniecības portfeļa un tirdzniecības portfeļa ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība Norēķinu/piegādes riska kapitāla prasība 0 0 Operacionālā riska kapitāla prasība Kredītriska mazināšanai Banka izmantoja finanšu nodrošinājumu. Tabula nr.4. Bankas riska darījumu uz pirms un pēc kredītriska mazināšanas (KMM) piemērošanas; tūkst. EUR Riska pakāpe Riska darījumu kategorija Centrālās valdības vai centrālās bankas Reģionālās vai vietējās valdības Iestādes Komercsabied rības Nodrošināts ar nekustamo īpašumu Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības Kapitāla vērtspapīri 0% pirms KMM pēc KMM % pirms KMM pēc KMM % pirms KMM pēc KMM % pirms KMM pēc KMM 100% pirms KMM pēc KMM % pirms KMM pēc KMM Informācijas atklāšana par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem uz (saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem Nr.24 Informācijas par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem atklāšanas normatīvie noteikumu pielikumiem) Tabula nr.5. A forma Aktīvi; tūkst. EUR Apgrūtināto aktīvu uzskaites Apgrūtināto aktīvu patiesā Neapgrūtināto aktīvu uzskaites Neapgrūtināto aktīvu patiesā Iestādes aktīvi kopā 5168 X X 030 t.sk. kapitāla instrumenti t.sk. parāda vērtspapīri t.sk. citi aktīvi 4454 X X Citi posteņi

9 Tabula nr.6. B forma Saņemtais nodrošinājums; tūkst. EUR Saņemtā nodrošinājuma un pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir apgrūtināti, patiesā 130 Iestādes saņemtais nodrošinājums kopā 150 t.sk. kapitāla instrumenti 160 t.sk. parāda vērtspapīri 230 t.sk. cits saņemtais nodrošinājums 240 Pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri Saņemtā nodrošinājuma un pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir pieejami apgrūtinājumam, patiesā Tabula nr.7. C forma Apgrūtinātie aktīvi un saņemtais nodrošinājums, kas kalpo par iestādes finanšu saistību nodrošinājumu; tūkst. EUR Attiecīgās saistības, iespējamās Apgrūtinātie aktīvi, saņemtais saistības vai aizdotie vērtspapīri nodrošinājums un pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri 010 Finanšu saistību uzskaites Sviras rādītājs Sviras rādītājs ir rādītājs, kas noteikts kā pirmā līmeņa kapitāla attiecība pret riska nesvērto riska darījumu kopsummu (t.sk. ārpusbilances darījumi) procentos. Sviras rādītājs tiek aprēķināts, pamatojoties uz pārskata perioda beigu datiem. Kapitāla mērs ir pirmā līmeņa kapitāls. Kopējais riska darījumu s mērs ir visu aktīvu un ārpusbilances posteņu riska darījumu vērtību summa. Tabula nr.8 Sviras rādītājs uz Banka Koncerns Pirmā līmeņa kapitāls; tūkst. EUR Aktīvu un ārpusbilances posteņu riska darījumu vērtību summa; tūkst. EUR Sviras rādītājs%

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Illustrative Financial Statements 1997

Illustrative Financial Statements 1997 RISKU PĀRVALDĪBAS UN KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS ZIŅOJUMS (3.pīlārs) 218. GADA 2. CETURKSNIS LUMINOR GRUPA LATVIJĀ 1 IEVADS Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības (3. pīlāra) pārskats ir sagatavots saskaņā

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Microsoft Word - Informacijas atklas Parskats_LV_DRAFT_1.doc

Microsoft Word - Informacijas atklas Parskats_LV_DRAFT_1.doc Informācijas atklāšanas paziņojums par 2015.gadu 2016.gada 31.martā 1 PIEMĒROŠANAS JOMA Informācijas atklāšanas pārskats tiek sniegts konsolidācijas grupas līmenī. AS NORVIK BANKA (turpmāk tekstā banka)

Sīkāk

Pillar LV LAT form

Pillar LV LAT form AS SEB banka Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums 2016 AS SEB banka Kapitāla pietiekamības riska pārvaldības (3. pīlārs) 2016 1 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Teksts, kas jāizvieto Bankas mājas lapā pie Gada pārskata: Saskaņā ar FKTK Informācijas atklāšanas noteikumiem (Nr

Teksts, kas jāizvieto Bankas mājas lapā pie Gada pārskata: Saskaņā ar FKTK Informācijas atklāšanas noteikumiem (Nr Informācijas atklāšanas paziņojums par 2018.gadu 2019.gada 19.jūlijā 1 SATURS Informācija par pārvaldības pasākumiem... 5 Risku pārvaldīšana... 7 Risku pārvaldīšanas struktūra... 7 Ziņošanas kārtība...

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Pillar LV LAT FINAL

Pillar LV LAT FINAL Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2017 Satura rādītājs Saturs Lpp. Par šo ziņojumu 2 Iekšējais kapitāla pietiekamības novērtējuma process (ICAAP) 3 Pašu kapitāls un kapitāla

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums

Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums AS Citadele banka Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības ziņojums (3.pīlārs) par 2018. gadu IEVADS Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Regulas Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto, iestāde vismaz reizi

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Atskaite-LV-3 ceturksnis

Atskaite-LV-3 ceturksnis 2018 Finanšu pārskats 2018.gada 1. ceturksnis Saturs / 3 / 4 / 5 / 67 / 812 Vispārīga informācija AS "Rietumu " struktūra s akcionāri s padomes sastāvs s valdes sastāvs Konsolidācijas grupas sastāvs Finanšu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 5 000 314 940 1 juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: www.ablv.com tālrunis: +371 6777 5222 Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 216. gada 3. jūnijā Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 5 Bankas akcionāri...

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI 2002O0007 LV 01.10.2008 004.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2002. gada 21.

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

_Publiskie_ceturksna_ _LV_not_v02x

_Publiskie_ceturksna_ _LV_not_v02x 1 VADĪBAS VĒSTULE Finanšu rādītāji 2016. gada 1. ceturksnī AS Citadele banka koncerns 2016. gada 1. ceturksnī strādāja ar 7.67 miljonu eiro lielu peļņu, kas ir līdzīgs rezultāts kā 2015. gada attiecīgajā

Sīkāk