Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Balcia publiskais ceturksna parskats 2018Q1"

Transkripts

1 Balcia Insurance SE Publiskais ceturkšņa pārskats gada I. ceturksnis

2 Šis pārskats sagatavots saskaņā ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi. Pārskatā ir ietverta apkopota informācija par uzņēmuma darbību gada pirmajā ceturksnī un ir salīdzināma ar iepriekšējā gada attiecīgo pārskata periodu. Ziņas par uzņēmumu Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma juridiskais statuss Reģistrācijas Nr., vieta un datums Adrese Balcia Insurance SE Eiropas komercsabiedrība , Rīga, gads K. Valdemāra iela 63, Rīga Valdes locekļi un to ieņemamais amats Lauris Boss Valdes priekšsēdētājs Kaspars Ummers Valdes loceklis Padomes locekļi un to ieņemamais amats Gints Dandzbergs Padomes priekšsēdētājs Pauls Dandzbergs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Marts Dandzbergs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Galanders Padomes loceklis Agris Dambenieks Padomes loceklis Bronislaw Woznialis Padomes loceklis Pārskata periods Ziņas par akcionāriem Akciju % Akcionārs skaits īpatsvars B5 Holding Limited % HTT Holding Company Limited % MDA Holding Limited % Transporta informācijas aģentūra % AS B6 Holding Limited % Citas personas % Akcijas nominālvērtība Parakstītais pamatkapitāls Apmaksātais pamatkapitāls EUR EUR EUR Ārvalstu filiāles Vācija, Senefelderstr. 17, Rödermark Apvienotā Karaliste, 3B Westwood House, Greenwood Business Centre, Reget Road, Salford, Manchester M5 Francija, 86 rue Anatole France, Levallois-Perret, Parīze Polija, Al. Jerozolimskie Varšava Lietuva, Žirmūnų g. 67A, Viļņa, LT

3 Peļņas vai zaudējumu aprēķina pārskats Pozīcijas nosaukums Pārskata periodā Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā Nopelnītās prēmijas Citi tehniskie ienākumi, neto Piekritušās atlīdzību prasības, neto ( ) ( ) Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs - - Gratifikācijas, neto - - Neto darbības izdevumi ( ) ( ) Citi tehniskie izdevumi, neto ( ) ( ) Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs - - Ieguldījumu pārvaldīšanas ienākumi/(izdevumi) un komisijas naudas maksājumi (18 075) (44 032) Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām - - Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem - - Neto peļņa/(zaudējumi) no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām - - Neto peļņa/(zaudējumi) no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts (54 551) ( ) Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/(zaudējumi) - - Nolietojums ( ) ( ) Vērtības pieaugums/(samazinājums) - 27 Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas Uzņēmuma ienākuma nodoklis - - Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)

4 Apdrošināšanas veidu raksturojošie rādītāji Apdrošināšanas veids Kopsumma Parakstītās prēmijas, bruto Latvijā noslēgtie līgumi t.sk.fiziskām personām noslēgtie līgumi Kopsumma Izmaksātās atlīdzības, bruto Latvijā noslēgtie līgumi t.sk.fiziskām personām noslēgtie līgumi Neto darbības izdevumi Nelaimes gadījumu Veselības Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa) Dzelzceļa transporta Gaisakuģu Kuģu Kravu Īpašuma pret uguns un dabas stihiju postījumiem un pret citiem zaudējumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības Vispārējās civiltiesiskās atbildības Kredītu Galvojumu Dažādu finansiālo zaudējumu Juridisko izdevumu Palīdzības Kopā

5 Apdrošināšanas veids Zaudējumu rādītājs (piekritušās atlīdzību prasības, neto / nopelnītās prēmijas, neto) Izdevumu rādītājs ((neto darbības izdevumi + citi tehniskie izdevumi, neto)/nopelnītās prēmijas, neto) Kombinētais rādītājs (zaudējumu rādītājs + izdevumu rādītājs) Nelaimes gadījumu 5.24% 28.93% 34.17% Veselības Sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa) 50.65% 32.62% 83.27% Dzelzceļa transporta Gaisakuģu Kuģu % 36.13% Kravu 1.60% 33.55% 35.15% Īpašuma pret uguns un dabas stihiju postījumiem un pret citiem zaudējumiem % 84.50% % Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 60.66% 37.08% 97.74% Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības % 36.76% Vispārējās civiltiesiskās atbildības 49.82% 32.43% 82.25% Kredītu Galvojumu (332.69%) 63.67% (269.02%) Dažādu finansiālo zaudējumu (8.81%) 93.94% 85.13% Juridisko izdevumu Palīdzības 48.42% 27.45% 75.87% Kopā 61.45% 40.42% % 5

6 Bilances pārskats Pozīcijas nosaukums Pārskata periods Iepriekšējais pārskata gads Parakstītais, bet neapmaksātais pamatkapitāls - - Materiālie aktīvi Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās Nemateriālie aktīvi Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā - - Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā Tirdzniecības nolūkā turēti finansu aktīvi - - Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finansu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Pārdošanai pieejami finansu aktīvi Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi Aizdevumi un debitoru parādi Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi Nodokļu aktīvi - - Pārs līgumi Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Kopā aktīvi Kapitāls un rezerves Apdrošināšanas saistības Pakārtotās saistības - - Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finansu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu - - aprēķinā Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finansu saistības Uzkrājumi Nodokļu saistības Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi Kopā saistības Kopā kapitāls un rezerves, un saistības

7 Pašu kapitāla un maksātspējas kapitāla prasības aprēķins Pozīcijas nosaukums Pārskata periods Pamata pašu kapitāls Atskaitījumi par līdzdalību finanšu iestādēs un kredītiestādēs - Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiem Papildu pašu kapitāls kopā Pieejamais un izmantojamais pašu kapitāls Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību Maksātspējas kapitāla prasība Minimālā kapitāla prasība Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret maksātspējas kapitāla prasību % Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālo kapitāla prasību % - 7

8 Risku pārvaldības ziņojums 1. Apraksts Balcia īsteno vienotu un efektīvu risku pārvaldības sistēmu. Tās mērķis ir nodrošināt visu ar sabiedrības darbību saistīto atsevišķo risku un savstarpēji saistīto risku, kuriem Balcia ir pakļauta vai var tikt pakļauta, savlaicīgu un regulāru identificēšanu, mērīšanu un novērtēšanu, uzraudzību un kontroli, ziņošanu kā arī darbības risku pārvaldībai. Risku pārvaldības sistēma tiek realizēta ar Balcia Risku pārvaldības politikas un Riska apetītes starpniecību. Risku pārvaldības politika nosaka tādu risku pārvaldības sistēmu, kas atbilst Balcia darbības veidam, tās apjomam un sabiedrības darbībai piemītošiem riskiem. Risku pārvaldības sistēma ir viena no trīs Balcia Pārvaldības programmas pamat-blokiem (Pārvaldības sistēma, Risku pārvaldības sistēma un Iekšējās kontroles sistēma), kas veidota saskaņā ar Balcia ilgtermiņa uzņēmējdarbības stratēģiju un mērķiem. Risku pārvaldības sistēma attiecas uz visām Balcia uzņēmējdarbības jomām, it īpaši uz: Risku parakstīšanu un rezervju veidošanu. Šī joma ietver darbības, ko Balcia veic, lai novērtētu un vadītu zaudējumu risku vai risku, kas saistās ar negatīvām izmaiņām s saistību vērtībā, kas izriet no neatbilstošas cenu noteikšanas un rezervju veidošanas pieņēmumiem. Datu pietiekamības un to kvalitātes nodrošināšana ir nozīmīga šīs jomas sastāvdaļa. Aktīvu un pasīvu vadību. Šī joma ietver darbības, kas vērstas uz aktīvu un saistību strukturālo (piem. valūtas) un termiņu neatbilstības pārvaldību: dažādu aktīvu un saistību grupu risku savstarpējo atkarību; dažādu s saistību risku savstarpējo atkarību un riska mazinošo metožu ietekmi uz aktīvu un saistību vadību. Ieguldījumiem (t.sk. darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem un līdzīgiem darījumiem). Šī joma ietver darbības, kas vērstas uz piesardzīgu, ievērojot apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto intereses, ieguldījumu veikšanu, ņemot vērā Balcia darbības veidu un Riska apetīti. Likviditātes un koncentrācijas riska vadību. Šī joma ietver darbības, ko Balcia veic, lai: o ņemtu vērā īstermiņa un ilgtermiņa likviditātes risku, kas var rasties no aktīvu struktūras vai to termiņa veida neatbilstības, saistību izpildes iestāšanās brīdī; o identificētu koncentrācijas risku un to robežas, un darbības, lai noteiktu ietekmi uz koncentrētiem riska darījumiem. Operacionālā riska vadību. Šī joma ietver darbības (t.sk. pienākumu nodošanu), ko Balcia veic, lai regulāri identificētu, dokumentētu un uzraudzītu operacionālos riskus un to ietekmi uz sabiedrību. Pārs un citu riska mazināšanas metodēm. Šī joma ietver darbības, ko Balcia veic, lai nodrošinātu piemērotu pārs un citu riska mazināšanas metožu izvēli atbilstoši Balcia Riska profilam. Attiecīgā risku pārvaldība par katru no sabiedrības uzņēmējdarbības jomām ir aprakstīta Balcia politikās un iekšējos dokumentos. Balcia darbību pārrauga un vada divas struktūras: Padome un Valde. Padome ir atbildīga par galveno mērķu nospraušanu, uzraudzību, biznesa lēmumu apstiprināšanu, Valdes kontroli un citām Statūtos vai normatīvajos aktos paredzētajām darbībām. Valde ir atbildīga par detalizētu stratēģiju un citu iekšējo noteikumu izstrādi, lai tiktu sasniegti mērķi, tiktu organizēta pārvaldība un komunikācija ar ieinteresētajām pusēm un tiktu veikti citi uzdevumi. Sabiedrības pārvaldības struktūrā ir ieviestas sekojošas pamatfunkcijas kuras ir noteiktas normatīvajos aktos: Iekšējā audita funkcija; Aktuārā funkcija; Risku pārvaldības funkcija; Darbības atbilstības funkcija. 8

9 2. Risku kategorijas Risku pārvaldības sistēma aptver visus riskus, kuriem Balcia ir vai var tikt pakļauta veicot savu uzņēmējdarbību. Tie tiek dalīti divās riska grupās: SF SCR riski un; NSF SCR riski. Visi SF SCR riski tiek klasificēti kā Būtiski riski un tie ietilpst zemāk uzskaitītajās Maksātspēja II noteiktajās risku kategorijās, kas pienācīgi atspoguļo Balcia Riska profilu: 2.1. Apdrošināšanas riska kategorijas Apdrošināšanas tiek definēts kā risku kategorija, kura ietver ar zaudējumu iestāšanos saistītos risku notikumus, izrietošus no sabiedrības noslēgtajiem s līgumiem attiecībā uz tajos segtajiem riskiem. Ja s risku var klasificēt saskaņā ar 1.tabulā norādītajām apakš-kategorijām un to dalījumiem saskaņā ar Maksātspējas II noteiktajiem riska moduļiem un to apakš-moduļiem (atbilst SF SCR pieņēmumiem), tad tas tiek klasificēts kā Būtisks un pieder pie SF SCR riska grupas riskiem. 1.tabula. Apdrošināšanas riska apakš-kategorijas un to dalījums. Apakškategorijas nosaukums Nedzīvības s parakstīšanas Veselības s parakstīšanas Apakškategorijas dalījums Apraksts risku rašanās iemesli, kas izriet no nedzīvības s saistībām: Prēmiju Rezerves Polišu apturēšanas Katastrofas zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no svārstībām s gadījumu iestāšanās biežumā un smaguma pakāpē noteiktā laika periodā, kā arī neatbilstošas cenu noteikšanas. zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no svārstībām s atlīdzību izmaksu apmērā noteiktā laika periodā, kā arī neatbilstošiem pieņēmumiem rezervju veidošanā. zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no izmaiņām polišu neturpināšanas (tajā skaitā polišu neturpināšanas iespēju izmantošanas vai turpināšanas iespēju neizmantošanas) gadījumu apmērā vai no polises apturēšanas rādītāju pastāvīga pieauguma vai samazinājuma. zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no ievērojamas nenoteiktības cenu noteikšanā un rezervju veidošanas pieņēmumos par ekstremāliem vai ārkārtējiem gadījumiem. ietver riskus, kas izriet no veselības s saistībām: Prēmiju Rezerves Polišu apturēšanas zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no svārstībām s gadījumu iestāšanās biežumā un smaguma pakāpē noteiktā laika periodā, kā arī neatbilstošas cenu noteikšanas. zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no svārstībām s atlīdzību izmaksu apmērā noteiktā laika periodā, kā arī neatbilstošiem pieņēmumiem rezervju veidošanā. zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no izmaiņām polišu neturpināšanas (tajā skaitā polišu neturpināšanas iespēju izmantošanas vai turpināšanas iespēju neizmantošanas) gadījumu apmērā vai no polises apturēšanas rādītāju pastāvīga pieauguma vai samazinājuma. 9

10 Dzīvības s parakstīšanas Katastrofas zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no ievērojamas nenoteiktības cenu noteikšanā un rezervju veidošanas pieņēmumos par ekstremāliem vai ārkārtējiem gadījumiem, ietver riskus, kas izriet no veselības s saistībām: Ilgdzīvošanas Izdevumu Pārskatīšanas zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no pārmaiņām mirstības rādītāju līmenī, tendencē vai nepastāvībā, ja mirstības rādītāju samazināšanās noved pie s saistību vērtības palielināšanās. zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no pārmaiņām to izdevumu līmenī, tendencē vai nepastāvībā, kas rodas, apkalpojot s vai pārs līgumus. zaudējumu vai s saistību vērtības palielināšanās, kas rodas no svārstībām to pārskatīšanas rādītāju līmenī, tendencē vai nepastāvībā, ko piemēro mūža rentei (annuities), saistībā ar pārmaiņām tiesiskajā vidē vai apdrošinātās personas veselības stāvoklī. Ja pastāv s riski, kuri: 1) izriet no Balcia noslēgtajiem s līgumiem attiecībā uz tajos segtajiem riskiem un 2) to noteiktajos apstākļos kāds no SF SCR pieņēmumiem vairs nav spēkā vai būtiski atšķiras, tad šādi riski pieder pie NSF SCR riska grupas riskiem. Visi NSF SCR riski var tikt klasificēti kā Būtiski vai Nebūtiski riski atkarībā no risku novērtēšanas procesa rezultātiem Tirgus riska kategorijas Tirgus tiek definēts kā risku kategorija, kas ietver ar finanšu stāvokļa negatīvām izmaiņām saistītos riskus, kas tieši vai netieši rodas aktīvu, pasīvu un FI tirgus cenu līmeņa svārstību un nepastāvības rezultātā. Šis ietver daļu no kredītriska, kas saistās ar tirgus riska koncentrāciju. Ja tirgus risku var klasificēt pēc 2.tabulā norādīto apakš-kategoriju dalījumiem saskaņā ar Maksātspējas II noteiktajiem riska apakš-moduļiem (atbilst SF SCR pieņēmumiem), tad tas tiek klasificēts kā Būtisks un pieder pie SF SCR riska grupas riskiem. 2.tabula. Tirgus riska apakš-kategoriju dalījums. Kategorijas nosaukums Tirgus Apakškategorijas dalījums Procentu likmju Kapitāla vērtspapīru Īpašuma Likmju starpības Ārvalstu valūtas Apraksts risku rašanās iemesli aktīvu, pasīvu un FI vērtību jutīgums pret izmaiņām procentu likmju termiņstruktūrā vai procentu likmju svārstīgumā. Šis rodas no finanšu instrumentu portfeļa un ieguldījumu stratēģijas aktīvu, pasīvu un finanšu instrumentu vērtību jutīgums pret izmaiņām kapitāla vērtspapīru tirgus cenu līmenī vai svārstīgumā. aktīvu vērtību jutīgums pret izmaiņām īpašuma tirgus cenu līmenī aktīvu, pasīvu un finanšu instrumentu vērtību jutīgums pret izmaiņām ienesīguma likmju starpības līmenī vai svārstīgumā attiecībā pret bezriska procentu likmju termiņstruktūru aktīvu, pasīvu un finanšu instrumentu vērtību jutīgums pret izmaiņām vai svārstībām valūtas maiņas kursa līmenī 10

11 Kategorijas nosaukums Apakškategorijas dalījums Koncentrācijas Apraksts risku rašanās iemesli riski, kas izriet vai nu no diversifikācijas trūkuma aktīvu portfelī, vai no pārmērīgi liela saistību nepildīšanas riska, ko rada atsevišķs vērtspapīru emitents vai saistītu emitentu grupa Ja pastāv tirgus riski, kuri: 1) izriet no Sabiedrības aktīvu, pasīvu vai FI tirgus cenu līmeņa svārstības un nepastāvības un 2) to noteiktajos apstākļos kāds no SF SCR pieņēmumiem vairs nav spēkā vai būtiski atšķiras, tad šādi riski pieder pie NSF SCR riska grupas riskiem. Visi NSF SCR riski var tikt klasificēti kā Būtiski vai Nebūtiski riski atkarībā no risku novērtēšanas procesa rezultātiem Atvasinātie finanšu instrumenti (AFI) Balcia visus savus aktīvus iegulda, ievērojot piesardzības principu. Ieguldījumus veic tādos FI, kuru riskus Balcia var pienācīgi identificēt, nomērīt, uzraudzīt un kontrolēt, noziņot un pārvaldīt. Veicot ieguldījumus AFI, kuru nominālā ekspozīcija pārsniedz noteiktu procentu no Ieguldījumu portfeļa, jāspēj novērtēt FI ietekmi uz Balcia kapitāla pozīciju. AFI izmantošana ir pieļaujama tikai tad, ja tie veicina: Efektīvu Portfeļa pārvaldi. Šajā gadījumā, Balcia uzskatāmi parāda, kā AFI izmantošana uzlabo ieguldījumu portfeļa kvalitāti, drošību, likviditāti vai ienesīgumu; Riska ierobežošanu vai riska mazināšanu. Balcia dokumentē loģisko pamatojumu un uzskatāmi parāda risku mazināšanas efektivitāti, izmantojot AFI. Balcia pašreiz neveic darījumus ar AFI Darījumu partneru saistību nepildīšanas riska (ieskaitot kredītrisku) kategorijas Darījumu partneru saistību nepildīšanas (turpmāk DPSN) ir risku kategorija, kas ietver darījumu partneru un debitoru iespējamos zaudējumus, kas var iestāties neparedzētos saistību nepildīšanas gadījumos, kā arī kredītstāvokļa pasliktināšanos nākamo 12 mēnešu laikā. Darījumu partneru saistību nepildīšanas riska kategorija ietver arī riskus, kas rodas no riska pārs līgumiem, debitoru parādiem no starpniekiem, kā arī cita veida kredītriskiem, uz kuriem neattiecas likmju starpības. Ja DPSN risku var klasificēt pēc 3.tabulā norādīto apakš-kategoriju dalījumiem saskaņā ar Maksātspējas II noteiktajiem riska apakš-moduļiem (atbilst SF SCR pieņēmumiem), tad tas tiek klasificēts kā Būtisks un pieder pie SF SCR riska grupas riskiem. 3.tabula. Darījumu partneru saistību nepildīšanas riska apakš-kategoriju dalījums. Kategorijas nosaukums Apakš-kategorijas dalījums Apraksts risku rašanās iemesli DPSN 1.tipa darījuma (bankas, pārapdrošinātāji) Risks, pie kuriem pieder riska darījumi saistībā ar: riska mazināšanas līgumiem, tostarp pārs līgumiem; naudu bankā; noguldījumiem pie cedējošām sabiedrībām, ja viena nosaukuma riska darījumu skaits nepārsniedz 15; s vai pārs sabiedrības saņemtajām saistībām, kas ir maksāšanai pieprasītas, bet nesamaksātas, ja viena nosaukuma riska darījumu skaits nepārsniedz 15; juridiski saistošām saistībām, kuras sabiedrība ir sniegusi vai par kurām tā vienojusies un kuras atkarībā no kredītstāvokļa vai saistību neizpildes var radīt maksājuma saistības darījuma partnerim, tostarp sabiedrības sniegtajām garantijām, kredītvēstulēm vai atbalsta vēstulēm. 11

12 2.tipa darījuma (starpnieku parādi, apdrošinājuma ņēmēju parādi, citi) Risks, pie kuriem pieder visi kredītriska darījumi, uz kuriem neattiecas likmju starpības riska apakšmodulis un kuri nav 1. tipa riska darījumi, tostarp šādi: starpnieku debitoru parādi; apdrošinājuma ņēmēju parādi; hipotekārie aizdevumi; noguldījumi pie cedējošām sabiedrībām, ja viena nosaukuma riska darījumu skaits pārsniedz 15; Sabiedrības saņemtās saistības, kas ir maksāšanai pieprasītas, bet nesamaksātas, ja viena nosaukuma riska darījumu skaits pārsniedz 15 Ja pastāv DPSN riski, kuri: 1) izriet no Sabiedrības noslēgtajiem līgumiem vai iespējamajiem zaudējumiem, kas var rastiem no neparedzētu saistību nepildīšanas vai parādsaistībām un 2) to noteiktajos apstākļos kāds no SF SCR pieņēmumiem vairs nav spēkā vai būtiski atšķiras, tad šādi riski pieder pie NSF SCR riska grupas riskiem. Visi NSF SCR riski var tikt klasificēti kā Būtiski vai Nebūtiski riski atkarībā no risku novērtēšanas procesa rezultātiem Operacionālā riska kategorijas Operacionālais tiek definēts kā risku kategorija, kas ietver neatbilstošu vai nepilnīgu iekšējo procesu, personāla kļūdu vai iekšējo krāpniecisko darījumu, sistēmu darbību vai ārējo apstākļu ietekmes saistītos riskus. Operacionālais ietver juridisko risku (tiesisko nedrošību), bet neietver riskus, kas izriet no stratēģiskiem lēmumiem kā arī reputācijas risku. Ja operacionālo risku var klasificēt pēc 4.tabulā norādīto apakš-kategoriju dalījumiem saskaņā ar Maksātspējas II noteikto riska moduļa pieņēmumiem (atbilst SF SCR pieņēmumiem), tad tas tiek klasificēts kā Būtisks un pieder pie SF SCR riska grupas riskiem. 4.tabula. Operacionālā riska apakš-kategorijas dalījums. Kategorijas nosaukums Apakškategorijas dalījums Procesa Apraksts risku rašanās iemesli Zaudējuma, kas rodas no neatbilstoša vai nepilnīga iekšējā procesa. Operacionālais Personāla kļūdas (t.sk. krāpniecība) Zaudējuma risk, kas izriet no neatbilstošas personāla vadības politikas, apzinātas vai neapzinātas darbinieku rīcības vai bezdarbības. Sistēmas Zaudējumu, kas izriet no neatbilstošas vai neesošas informācijas tehnoloģijas, sistēmas un/vai informācijas drošības prasību pārkāpumiem, vai informācijas drošības pasākumu nepietiekamības, kas rezultējas datu nepilnībā, nekonsekvencē un vai kļūdainībā. Ārējo apstākļu Juridiskais (tiesiskā nedrošība) Zaudējumu, kas izriet no darbībām vai ārējiem faktoriem. Zaudējumu, kas izriet no tiesvedībām, nelabvēlīga tiesas sprieduma, noslēgtajiem līgumiem, kurus nevar izpildīt tā rezultātā ietekmējot sabiedrības operacionālo darbību vai stāvokli. Ja pastāv operacionālie riski, kurus: 1) nevar klasificēt kā piederošu kādai no 2.tabulā norādīto apakškategoriju dalījumiem un 2) to noteiktajos apstākļos kāds no SF SCR pieņēmumiem vairs nav spēkā vai būtiski atšķiras, tad šādi riski pieder pie NSF SCR riska grupas riskiem. Visi NSF SCR riski var tikt klasificēti kā Būtiski vai Nebūtiski riski atkarībā no risku novērtēšanas procesa rezultātiem. 12

13 3. Risku pārvaldības process Risku pārvaldības process ietver risku identificēšanu, mērīšanu un novērtēšanu, uzraudzību un kontroli, ziņošanu un darbības risku pārvaldībai Risku identificēšana Risku identificēšana ir integrēta šādos biznesa procesos: Jauna s veida vai produkta izstrāde, kā arī izmaiņu veikšana esošajos; Finanšu instrumentu iegāde; Izmaiņām operacionālajos procesos; Jebkura ikdienas lēmumu pieņemšanā, ja tas ir saistīts ar potenciālu risku; Ziņošanu par operacionāla rakstura incidentiem, notikumiem vai zaudējumu gadījumiem; 3.2. Risku mērīšana un novērtēšana Visi identificētie riski tiek mērīti un novērtēti ņemot vērā: SF SCR aprēķinu un/vai; QQ metodi Risku mērīšana izmantojot SF SCR Ja identificētais tiek klasificēts kā SF SCR, tad riska vērtību nosaka kā (risku mēra kā) izmaiņas Balcia maksātspējas kapitāla prasības riska moduļu un/vai risku apakš-moduļu lielumā, izmantojot SF SCR. Pretējā gadījumā tiek izmantota QQ Metode (sk. zemāk) QQ Metode Ja identificētais tiek klasificēts kā NSF SCR, tiek izmantota QQ metode. Piemēram, izmantojot ekspertu novērtējumu, tiek iegūts risku iestāšanās iespējamības un finansiālās ietekmes novērtējums, kas palīdz noteikt Balcia risku materialitāti Risku uzraudzība un kontrole Visi Balcia riski tiek regulāri uzraudzīti un kontrolēti: Būtiskie riski tiek uzraudzīti un kontrolēti ne retāk kā 1 reizi ceturksnī; Nebūtiskie riski tiek uzraudzīti 1 reizi kalendārajā gadā, veicot to pārvērtēšanu ar QQ metodi. Būtiskie riski, kuri tiek mērīti un novērtēti izmantojot SF SCR, tiek kontrolēti atbilstoši to reitingam, ko mēra atkarībā no risku kategorijas CRA un CRT izlietojuma, t.i., cik lielu daļu (īpatsvaru) maksātspējas kapitāla prasības riska moduļu un/vai risku apakš-moduļu kategorijas vērtības mērījums sastāda attiecībā pret CRA vai CRT. Reitingu izmanto kā kontroles rīku darbībām konkrētā riska kategorijas pārvaldībai. Risku uzraudzība un kontrole arī tiek balstīta uz: Būtisko risku apmēra izmaiņām pret iepriekšējo ziņošanas periodu; Būtisko risku vērtību prognozēm; QQ metodes novērtējumiem - riska materialitātes novērtējuma pēc riska finansiālās ietekmes un tās iestāšanās iespējamības; Ekspertu viedokļa un ierosinājumiem Risku ziņošana Risku ziņošana ļauj Valdei un Padomei novērtēt pieņemto lēmumu ietekmi uz Balcia kapitāla pietiekamību, kā arī rada pamatu novērtējumam par risku pārvaldības sistēmas darbību. Ikviens darbinieks ziņo savas struktūrvienības direktoram par potenciālajiem riskiem, kas var radīt draudus Balcia, vai riskiem, kuri ir jau iestājušies un var ietekmēt Balcia kapitāla apmēru Darbības risku pārvaldībai Darbības risku pārvaldībai mērķis ir samazināt risku, ar ko Balcia saskaras, vai var saskarties veicot darījumdarbību. Tiek izšķirtas sekojošas darbības risku pārvaldībai: Samazināt risku - samazināt vai ierobežot riska ietekmi vai tā iestāšanās iespējamību; Pārnest risku - nodot citām institūcijām risku pārvaldības procesus (piem. pārs sabiedrībām); 13

14 Akceptēt risku - neveikt papildu riskus samazināšanas pasākumus, jo riska ietekme ir nebūtiska uz Sabiedrības darījumdarbību; Izvairīties no riska neiesaistīties darbībās vai pārtraukt iesaistīties darbībās, kas izraisa vai palielina riska apmēru Pār Pār ir daļa no Riska pārvaldības sistēmas un viena no būtiskām riska mazināšanas metodēm. Ar pārapdrošināšanu tiek pārnests uz citām institūcijām, samazinot vai ierobežojot neto riska ietekmi. Riski tiek nodoti pārapdrošināšanā atbilstoši Balcia riska apetītei. Tas tiek darīts ar: obligātās pārs līgumiem; vai fakultatīvās pārs līgumiem, ja: o objekta kopējā apdrošinājuma summa pārsniedz obligatorajā līgumā noteiktos limitus vai ir ārpus obligatorā līguma seguma; o attiecīgajam s veidam nav noslēgts obligatorais pārs līgums. 4. Riska apetīte Lai sasniegtu savus stratēģiskos mērķus, Balcia nosaka Riska apetīti, kas atspoguļo sabiedrības izvēlēto maksimālo pieļaujamo kopējo riska daudzumu, kā arī katra Būtiskā riska daudzumu, ko izsaka kā Kategorijas riska apetīti vai Kategorijas riska toleranci. Ja Balcia maksimālais riska līmenis tiek pārsniegts, Balcia Valde nekavējoties veic atbilstošas darbības attiecīgo risku mazināšanai, kuri var ietekmēt kapitāla pietiekamību. Balcia nosaka Riska apetīti ņemot vērā maksimāli pieļaujamo kopējo, kā arī atsevišķo finansiālo zaudējuma līmeni, aktīvu vērtības samazinājumu vai saistību apmēra palielinājumu viena gada laikā. 5. Risku un maksātspējas pašu novērtējums Balcia, vismaz vienu reizi gadā, veic Risku un maksātspējas pašu novērtējumu (ORSA). Tas ļauj pārliecināties, ka Balcia: ir un būs pietiekami kapitalizēta, lai spētu īstenot savu uzņēmējdarbības stratēģiju vismaz 3 gadu projekcijas diapazonā; būs pietiekami noturīga pret tiem Būtiskiem riskiem, kuriem tā ir vai var tikt pakļauta īstenojot savus biznesa mērķus ilgtermiņā. ORSA ietvaros, Balcia veic stresa testus un scenāriju analīzi. Tas tiek veikts, lai noteiktu un izvērtētu dažādu ārkārtēju un nelabvēlīgu notikumu izmaiņu varbūtējo ietekmi uz Balcia spēju pilnībā izpildīt no s līgumiem izrietošās saistības un nodrošināt finansiālo stabilitāti. 14

15 Būtiskākie sadarbības partneri: Pārapdrošinātāji Pārapdrošinātājs Pārapdrošinātāja reitings Reitingu piešķīrusī aģentūra Pārapdrošinātāja reģistrācijas vieta (valsts) VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE A+ Standard & Poor s Austrija SWISS RE EUROPE S.A. AA- Standard & Poor s Luksemburga R+V Versicherung AG AA- Standard & Poor s Vācija Peak Reinsurance Company Ltd. A- A.M. Best Honkonga Barents Re Reinsurance Company Inc. A A.M. Best Panama Pārs brokeri Brokeris Pakalpojuma veids Reģistrācijas vieta (valsts) AON Benfield Pārs starpniecība Vācija GENERAL BROKER INTERNATIONAL SRL Pārs starpniecība Itālija Darbības stratēģija un mērķi Balcia darbības stratēģija un mērķi ir vērsti uz to, lai kompānija būtu uzticams un profesionāls apdrošinātājs, kas apmierina klientu vēlmi saņemt kvalitatīvus s produktus jebkurā klientam izdevīgā veidā un vietā. Lai Balcia kļūtu vēl pieejamāka esošiem un potenciālajiem klientiem, mēs paplašinām savu brokeru sadarbības loku ar jauniem brokeriem. Savu mērķu sasniegšanai Balcia pielieto individuālu attieksmi pret katru klientu un Balcia darbinieki konkrētajā situācijā meklē piemērotāko s risinājumu katram klientam. Klientu apkalpošanai visā uzņēmumā ir ieviesti augsti, ikvienam darbiniekam saistoši standarti. Balcia stratēģiskie mērķi ir vērsti uz vienmērīgas, sabalansētas piesardzīgas un rentablas izaugsmes nodrošināšanu gan visās valstīs kopumā, kurās darbojas Balcia, gan arī katrā atsevišķas tiek nodrošināts veidojot Sabiedrību kā uzticamu, profesionālo apdrošinātāju, kas apmierina klientu vēlmi saņemt kvalitatīvus s pakalpojumus. To ir iespējams izdarīt tiecoties pēc izcilības darbinieku profesionālajā attīstībā, klientu apkalpošanā, kā arī darbības procesu efektivitātes pilnveidošanā. Lai Balcia kļūtu vēl pieejamāka esošiem un potenciālajiem klientiem, mēs regulāri paplašinām savu sadarbības partneru loku. Mērķu sasniegšanai Balcia pielieto individuālu attieksmi sadarbībā ar katru s partneri, konkrētajā situācijā meklējot piemērotāko s risinājumu gan partnerim, gan klientam. Uzņēmuma struktūrvienības un filiāles Klientu apkalpošanas vietas, kur iespējams saņemt Balcia s pakalpojumus: 15

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par gadu Aprīlis, 2019

AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par gadu Aprīlis, 2019 AAS BTA Baltic Insurance Company Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli par 2018. gadu Aprīlis, 2019 Saturs Lpp. Kopsavilkums... A. Darījumdarbība un rezultāti... A.1 Darījumdarbība... A.2 Riska

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas

AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 2018.gada 1.ceturkšņa darbības pārskats Publiskais ceturkšņa pārskats saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr.147 no 31.08.2016. Baltijas Apdrošināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd BANKAS PUBLISKAIS IV.2011 PĀRSKATS PAR 2011. GADA IV CETURKSNI CIENĪJAMIE KLIENTI UN AKCIONĀRI! 2011. gadā AS NORVIK BANKA un tās Grupas darbību raksturo stabilitāte galvenajos finanšu rādītājos, tai skaitā

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 20

Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 20 Dokumenta fragmenta tulkojums no angļu valodas latviešu valodā Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle Atsevišķie finanšu pārskati par 2017. gadu Pārskata daļu tulkojums SATURS Informācija

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ

KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒ KLIENTA STATUSA NOTEIKŠANAS POLITIKA Saturs 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI... 2 1.1. POLITIKAS REGULĒJAMĀ SFĒRA... 2 1.2. POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA UN AKTUALIZĒŠANA... 2 1.3. IEKŠĒJO NORMATĪVO DOKUMENTU IZSTRĀDE

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā

AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 216. gada 3. jūnijā Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 5 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Pamatnostādnes par stresa testa scenārijiem atbilstoši NTF regulas 28. pantam 21/03/2018 ESMA34-49-115 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 4 3 Ievērošanas un ziņošanas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

_Publiskie_ceturksna_ _LV_not_v02x

_Publiskie_ceturksna_ _LV_not_v02x 1 VADĪBAS VĒSTULE Finanšu rādītāji 2016. gada 1. ceturksnī AS Citadele banka koncerns 2016. gada 1. ceturksnī strādāja ar 7.67 miljonu eiro lielu peļņu, kas ir līdzīgs rezultāts kā 2015. gada attiecīgajā

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Riski: identificēšana un mērīšana

Riski: identificēšana un mērīšana Risku vadība apdrošināšanā Risku identificēšana un mērīšana Jolanta Krastiņa, FAA Latvijas Aktuāru Asociācija 01.12.2011 Saturs Ievads risku vadībā mērķis, ERM, risku vadības process Risku identifikācija

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Teksts, kas jāizvieto Bankas mājas lapā pie Gada pārskata: Saskaņā ar FKTK Informācijas atklāšanas noteikumiem (Nr

Teksts, kas jāizvieto Bankas mājas lapā pie Gada pārskata: Saskaņā ar FKTK Informācijas atklāšanas noteikumiem (Nr Informācijas atklāšanas paziņojums par 2018.gadu 2019.gada 19.jūlijā 1 SATURS Informācija par pārvaldības pasākumiem... 5 Risku pārvaldīšana... 7 Risku pārvaldīšanas struktūra... 7 Ziņošanas kārtība...

Sīkāk