Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download ""

Transkripts

1 PRIVĀTAUTONOMIJAS PRINCIPA ATVASINĀŠANA NO TIESISKAS UN DEMOKRĀTISKAS VALSTS PAMATNORMAS UN PRINCIPĀ IETILPSTOŠĀS PERSONAS TIESĪBAS ĪSTENOT MATERIĀLTIESISKOS PRASĪJUMUS ARĪ TIKAI DAĻĀ KĀ TIESISKAS UN DEMOKRĀTISKAS VALSTS IZPAUSME DERIVATION OF PRINCIPLE OF PRIVATE AUTONOMY FROM THE BASIC NORM OF RULE OF LAW AND DEMOCRATIC STATE AND THE RIGHT OF PERSON UNDER THIS PRINCIPLE TO ENFORCE SUBSTANTIVE CLAIM ALSO IN PART ONLY AS AN EXPRESSION OF THE RULE OF LAW AND OF A DEMOCRATIC STATE Reinis Odiņš Summary The author reviews the origins of the principle of the private autonomy in the framework of the basic norm (Grundnorm) concept. It is the view of the author that the private autonomy is derived from the fundamental norm of a democratic state and of the rule of law (Rechtsstaat). The principle of private autonomy is recognised to not only have a material aspect, but also a procedural aspect, and therefore it contains the rights of a person to enforce substantive claim also in part only. These rights are a manifestation of a state acting under the fundamental norm of the rule of law and of democracy. Atslēgvārdi: privātautonomija, demokrātija, tiesiska valsts Keywords: private autonomy, democracy, rule of law Ievads Tiesību zinātnē plaši zināms, ka Hans Kelzens (Hans Kelsen) savā tīrajā tiesību teorijā izvirzīja tēzi par pamatnormas (Grundnorm) pastāvēšanu kā loģiski pieņemamo tiesību sistēmas sākumpunktu un reizē arī kā augstāko normu, kas ir juridiskā 118 LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMEI 100

2 prāta pieņēmums, nevis pozitīva tiesību norma. 1 Koncepta fundamentālā rakstura dēļ pamatnormu kā argumentu izmanto ne tikai tiesību pozitīvisma piekritēji 2, bet arī dabisko tiesību skolas piekritēji. 3 Pamatnormas avots ir suverēns 4, bet tā saturu veido suverēna griba 5, tāpēc Latvijas tiesību sistēmas pamatnorma izteikta Latvijas Tautas padomes gada 18. novembra proklamēšanas aktā un atkal apstiprināta gada 27. maijā Latvijas Satversmes sapulcē, pieņemot deklarāciju par Latvijas valsti. 6 Attiecīgi: Latvija ir patstāvīga un neatkarīga republika ar demokrātisku valsts iekārtu. 7 Turklāt mūsdienās piebilsts, ka Latvija ir arī tiesiska valsts, kas izrietot no demokrātijas jēdziena. 8 Šādā kontekstā var rasties saprātīgi jautājumi. Vai tiešām juridiskajā zinātnē pastāv pamats runāt par pamatnormu kā tiesību sistēmas sākumu, no kura atvasināmas tiesību normas. Vai ir pamats apgalvot, ka Latvijas tiesību sistēmas pamatnormā ietilpst tiesiskas valsts jēdziens, ja deklarācijā ir minēta tikai demokrātija. Tie būs daži no sākuma diskusijas priekšmetiem autora rakstā, lai pievērstos problēmjautājumiem par privātpersonas privātautonomiju, proti, vai privātautonomijas princips patiešām izriet no demokrātiskas valsts principa, un vai tas vispār attiecas uz procesuālām darbībām, lai īstenotu tiesības, piemēram, sadalot savu dalāmo materiāltiesisko prasījumu daļās un ceļot par tiem atsevišķas un secīgas prasības pēc tam, kad pirmā prasība ir galīgi izskatīta. Tomēr vispārzināms, ka civilprocesā kā publisko tiesību jomā atšķirībā no materiālajām civiltiesībām nav atļauts viss, kas nav aizliegts, bet gan atļauts ir tikai tas, kas ir noteikts ar tiesību normu. 9 No tiesību dogmatikas metožu viedokļa autors apskatīs pētāmos objektus kā pastāvošus fenomenus tiesību sistēmā, izmantojot juridiskās metodes, bet, analizējot pētāmo tiesību jautājumu no tiesību filozofijas skatupunkta, jābūtības principus atvasinās dedukcijas ceļā no citiem jābūtības principiem, respektīvi, tiesiskas valsts jēdzienu no demokrātijas principa, kā arī privātautonomijas principu no šiem abiem jēdzieniem Pamatnorma kā tiesību sistēmas sākums? Kelzens ir norādījis: Norma, kas regulē cilvēka izturēšanos, ir derīga, proti, tā ir saistoša, ja cilvēkam noteikts, kādā veidā viņam jāuzvedas [..]. Pašas normas derīguma pamats var būt tikai kāda cita norma [..]. Taču atšķirībā no cēloņa meklējumiem 1 Kelsen H. Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit. Studienausgabe der 2. Aufl Wien: Mohr Siebeck Tübingen, Verlag Österreich Wien, 2017, S. 197, S Sk., piemēram: Bix B. H. Kelsen, Hart, and legal normativatity. Revus Journal for constitutional theory and philosophy of law, Vol. 34 (2018). Pieejams: [aplūkots ]. 3 Sk.: Gardner J. Law as a Leap of Faith. Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 9, Rezevska D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. 2. izd. Rīga: Daigas Rezevskas izdevums, 2015, 43. lpp. 5 Citēts no: 6 7 Deklarācija par Latvijas valsti: LV likums. Pieņemts: Valdības Vēstnesis, 1920, Nr Satversmes tiesas spriedums lietā Nr (99), 1. p. Latvijas Vēstnesis, 1999, Nr. 325/ Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: zv. adv. J. Neimanis, 2004, 114. lpp. 10, 14. lpp. Latvijas privāttiesības laikmeta griežos 119

3 sekām meklējumi pēc [normas] derīguma pamata nevar turpināties bezgalīgi. Meklējumiem jābeidzas ar normu, kura tiek pieņemta kā pēdējā, visaugstākā. Tās derīgums nevar tikt vairāk atvasināts no augstākas normas, proti, nevar tikt apšaubīts tās derīgums. Tāda augstākā norma, kas tiek par tādu pieņemta, ir pamatnorma. 11 Turklāt: Pamatnorma nav pozitīvā tiesību sistēmā, jo tā nav pozitīva tiesību norma, proti, tā nav pieņemta likumdošanas procesā, bet ir normas pieņēmums juridiskajā domāšanā. 12 No tiesību pozitīvisma piekritēju viedokļa pamatnorma tika uztverta kā dabisko tiesību doktrīnai atbilstoša, jo runa ir par nepozitīvu normu. Būdams neizpratnē par šādu savu teorijas interpretāciju, Kelzens teorijas otrajā izdevumā apgalvo, ka pamatnormas konceptam nav nekā kopīga ar dabiskajām tiesībām. 13 Vienlaikus Kelzens spiests atzīt, ka viņa teoriju ar dabisko tiesību doktrīnu saista atziņa, ka pamatnorma nav pozitīva tiesību norma, proti, ieraduma tiesību ceļā noteikta vai likumdošanas procesā pieņemta pozitīvo tiesību norma. 14 Kelzens uzskata, ka būtiski ir citi aspekti, kas viņa pamatnormas ideju nošķir no dabisko tiesību doktrīnas: Dabisko tiesību doktrīna meklē derīguma pamatu pozitīvajām tiesībām, proti, kāpēc pozitīva tiesību sistēma darbojas [..]. Pozitīvas tiesības ir derīgas, jo tām ir noteikts saturs un tādēļ tās ir taisnīgas, tās nedarbojas, ja tām ir pretējs saturs un tādā gadījumā ir netaisnīgas [..]. [..]. Pamatnorma nosaka tikai derīguma pamatu pozitīvajām tiesībām, nevis to satura derīgumu. Šis derīguma pamats ir pilnīgi neatkarīgs no derīguma satura. Pamatnorma pozitīvo tiesību saturu deleģē noteikt konstitūcijā noteiktajā pozitīvo tiesību radīšanas procesā. [..] Tīro tiesību doktrīnas rezultātā atrastā pamatnorma nav atšķirīga no pozitīvajām tiesībām, bet ir to derīguma pamats, transcendentāli loģisks nosacījums [normas] derīgumam un kā tāda nav saistāma ar ētiskiem, politiskiem apsvērumiem, bet epistemoloģiju. 15 Kelzena skaidrojums nav pārliecinošs jau vien ar atzinumu, ka pamatnorma nav pozitīva. Arī argumenti par pamatnormas it kā atšķiršanos no dabisko tiesību doktrīnas nav pārliecinoši. Vispārzināms, ka norma ir jābūtības izteiksme. Jābūtība ir valodā izteiktā idealitāte, ireālais jeb transcendentais komponents, projekts vai programma (principi, normas, vērtības, ideāli utt.), kas norāda uz pilnīgākas (pareizākas, labākas, taisnīgākas utt.) izvēles un rīcības iespējamību, nepieciešamību un vēlamību. 16 Ja tiesību normas ir saistošas jābūtības izteiksmes un jābūtība pēc savas būtības nav brīva no ideālā, tad ir svešādi runāt par pamatnormu kā ideālus nesaturošu. Attiecīgi ir runa par to, ka pamatnorma satur jābūtības kodolu, no kura tiek atvasinātas citas tiesību sistēmas jābūtības, kuras nav brīvas no vērtībām un ideāliem. Šķiet deduktīvi dīvaini uzskatīt, ka pamatnorma, kas ir bijusi par pamatu tiesību sistēmas radīšanai, ir pati bez jābūtības rakstura, bez vērtībām un ideāliem. Arī atzītais nepozitīvais raksturs pamatnormai liek apšaubīt, ka tiesību sistēma, kas 11 Kelsen H. Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit. Studienausgabe der 2.Aufl Wien: Mohr Siebeck Tübingen, Verlag Österreich Wien, 2017, S , S , S Kelsen H. Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit. Studienausgabe der 2. Aufl Wien: Mohr Siebeck Tübingen, Verlag Österreich Wien, S Lasmane S. Normas un vēlmes saikne ētikā. Latvijas Universitātes Raksti. Filosofija sēj. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005, 54. lpp. 120 LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMEI 100

4 atvasināta no nepozitīvas tiesību normas, var sastāvēt tikai no pozitīvām tiesību normām. Taču var piekrist, ka pamatnorma ir epistemoloģisks fenomens. Tiesību sistēmas sākums ir epistemoloģisks jautājums. Visu zinātņu, arī tiesību zinātnes, jautājums ir kas ir zināšanu sākums? Katrai zinātnei jānosaka priekšnosacījumi, kuru noteiktība tiek pieņemta, lai sāktu zinātnisku domāšanu un pierādīšanu. 17 Lai izbeigtu nebeidzamu atsaukšanos uz iepriekšējām zināšanām, ir paļāvīgi jāsāk kaut kur zināšanu jūras vidū vispirms jāizvirza aksioma un tad tā jāvērtē, proti, kādas ir aksiomas kā tēžu sistēmas premisas sekas, kuras atbilstoši loģikas likumiem izriet no premisas. 18 Ņemot vērā visu iepriekš minēto, zinātniski ir pieņemt, ka tiesību sistēmas sākums ir tās dibināšanas pamatnorma. 2. Tiesiska valsts demokrātiskas valsts sine qua non? Lai arī saprātīgi ir pieņemt, ka Latvijas pamatnormā ir demokrātiska valsts, bet šķietami strīdīgāks ir jautājums par Latviju kā demokrātisku un tiesisku valsti. Dažs apgalvotu, ka nav šaubu, bet cits gluži vienkārši norādītu, ja tas nav tā sākotnēji uzrakstīts, tad nav pamata runāt par normas sastāvā ietilpstošu pazīmi tiesiska valsts. Nevar piekrist nevienam Latvijas kā tiesiskas valsts noraidošam viedoklim, jo demokrātijas nosacījums, bez kura tā nevar pastāvēt (conditio sine qua non), ir tiesiska valsts, bet demokrātiskai valstij ir bīstami tās eksistencei uzskatīt, ka tā nav tiesiska valsts. Verners Kegi (Werner Kägi) atzīst, ka bieži ir bijuši laiki, kad demokrātija un tiesiska valsts tika uztvertas kā iekšēji saistītas jeb sintēzes, bet vēl biežāk ir bijuši laiki, kad tās tiek uztvertas kā antitēzes. Antitēzes uztvere, piemēram, ir revolūcijas apstākļos, kad nepieciešams atbrīvoties no iepriekšējās valsts iekārtas. Viņš uzskata, ka suverēna (tautas) visvarenības doktrīna tauta ir pārāka par likumu noved pie totalitāra valsts režīma. Šo tēzi 19. gadsimtā attīstīja formālās visvarenības doktrīnā. Viena no tās tēzēm bija: pamattiesībām bija jēga cīņā pret absolūto monarhiju, bet iepretim demokrātiskam likumdevējam tām vairs nav jēgas, proti, tiek prezumēts, ka visi likumdevēja kā vairākuma lēmumi ir taisnīgi. Šādam domu gājienam pamats bija lēmums, nevis norma, proti, pamattiesības ir relatīvas, jo tiek absolutizēta lemšanas vara. Absolūtiska domāšana varētu būt saprotama kā nepieciešamība cīņā pret absolūto monarhiju 19, respektīvi, līdzvērtīgo cīņa. Tautas gribas absolūtisms ir tiesiskai valstij sveša aksioma. Tā ne vēsturiski, ne loģiski tajā neiederas. Arī augstākajai varas instancei (tautai) ir normatīvi ierobežojumi, tai ir saistošas tiesiskas valsts pamatvērtības. 20 No demokrātijas pseidoreliģiskas absolutizēšanas (tautas griba-dieva griba) jāatsakās, jo demokrātijas mērķis ir brīvu 17 Schnapp F. Logik für Juristen. Die Grundlagen der Denklehre und der Rechtsanwendung. 7. Aufl. München: Verlag Franz Vahlen, 2016, S Citēts no: 19 Kägi W. Rechstaat und Demokratie (Antinomie un Synthese) in: Demokratie und Rechtstaat. Festgabe zum 60. Geburtstag von Zaccaria Giacometti (26. September 1953). Zürich: Polygraphischer Verlag A.G. Zürich, 1953, S , 112, , , S Latvijas privāttiesības laikmeta griežos 121

5 cilvēku brīva kopība, bet vienlaikus jāņem vērā, ka atšķirībā no citām valsts iekārtam tā katru cilvēku uztver nopietni, katrs pilsonis ir līdzatbildīgs par kopību. 21 Šī pilsoņu līdzatbildība un līdzlemšana netiek īstenota ar to, ka demokrātija kļūst par totālu un absolūtu, bet ar ierobežojumiem un līdzsvaru mehānismiem tiesiskajā sistēmā. 22 Vienkāršāk sakot tiesiska valsts ir iekārta, saskaņā ar kuru politiski nobriedusi tauta atzīst ierobežojumus sev, proti, arī tauta nav pārāka par tiesībām. 23 Ņemot vērā visu iepriekš minēto, no Latvijas pamatnormā iekļautā demokrātijas jēdziena izriet, ka tā ir arī tiesiska valsts. Turklāt no formālā viedokļa tas arī apstiprināts, pieņemot Satversmes preambulu gadā Privātautonomija arī tiesības īstenot dalāmu prasījumu civilprocesā tikai daļā pēc saviem ieskatiem? Likumsakarīgi, ka tiesiska valsts nozīmē nepieciešamus ierobežojumus personu tiesībām un brīvībām demokrātijas pastāvēšanai, bet privātautonomijas jēdziens saistāms arī ar ierobežojumiem. Autonomija kā jēdziens no grieķu valodas nozīmē paša (autós) likums (nomós), respektīvi, privātautonomija ir sevis ierobežošana. 25 Privātautonomija kā jēdziens vispār parādījies tikai 20. gadsimta sākumā kā apzīmējums parādību kopumam, kurā ietilpst līgumu brīvība, īpašuma brīvība, testamenta brīvība un biedrošanās brīvība. 26 Turklāt pēc Otrā pasaules kara jēdziens tika lietots vairāk kā apzīmējums indivīda pamattiesībām veidot privāttiesiskas attiecības, kuras likumdevējs privāttiesiskajā sistēmā ir atzinis kā cilvēka cieņas un personas brīvas attīstības izpausmi. 27 Cits uzskata, ka privātautonomija jāpieskaita pie ekonomiskajiem principiem 28, vēl kāds cits pie tradicionālajiem tiesību principiem varas dalīšana, pilsoņu vienlīdzība, individuālā brīvība, sirdsapziņas brīvība. 29 Mūsdienu Vācijas tiesību doktrīnā nostāja pret privātautonomijas jēdziena attīstību ir būtībā ideoloģiski līdzīga Latvijas tiesību doktrīnā paustajam viedoklim, bet vēl tālejošāka privātautonomijai 21 Kägi W. Rechstaat und Demokratie (Antinomie un Synthese) in: Demokratie und Rechtstaat. Festgabe zum 60. Geburtstag von Zaccaria Giacometti (26. September 1953). Zürich: Polygraphischer Verlag A.G. Zürich, 1953, S Kägi W. Rechstaat und Demokratie (Antinomie un Synthese) in: Demokratie und Rechtstaat. Festgabe zum 60. Geburtstag von Zaccaria Giacometti (26. September 1953). Zürich: Polygraphischer Verlag A.G. Zürich, 1953, S gada 19. jūnija likums Grozījums Latvijas Republikas Satversmē. Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr Citēts no: Calliess G.-P. Die Zukunft der Privatautonomie. Zur neueren Entwicklung eines gemeineuropäischen Rechtsprinzips. In: Jahrbuch junger Zivilrechtswissenschaftler Prinzipien des Privatrechts und Rechtsvereinheitlichung. Hrsg. von Brigitta Jud et. al. Dresden: Richard Boorberg Verlag, 2001, S , S Rezevska D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. 2. izd. Rīga: Daigas Rezevskas izdevums, 2015, 56. lpp. 29, 65. lpp. 122 LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMEI 100

6 ir arī procesuāls raksturs. 30 Tas atšķiras no formālās ekonomiski liberālās pieejas, ka valstij jānodrošina tiesiskais ietvars, it sevišķi privāttiesiskā sistēma. 31 Šajā sistēmā sabiedrība atbilstoši formālajai teorijai savukārt varēs brīvi attīstīties, un valstij pēc iespējas būtu jāatturas no iejaukšanās, jo kopējam labumam vislabāk tiek kalpots, ja privāttiesiskā sabiedrība saskaņā ar Ādama Smita (Adam Smith) tirgus neredzamās rokas teoriju maksimalizē savu labumu. Atbilstoši šādai pieejai privātautonomija tiek reducēta par ekonomisku brīvību, bet arī relativizēta, paredzot, ka pamattiesībās paslēptā privātautonomija ir nekas vairāk kā tirgus ekonomikas sistēmas aizsardzības mehānisms pret neproduktīvu valsts iejaukšanos. 32 Privātautonomija saskaņā ar procesuālo skatījumu ir komplicētāka. Privātautonomijā ietvertās brīvības ir nepieciešamas katra cilvēka pirmtiesiskajam, dabiskajam stāvoklim, katra tiesībām uz vienlīdzīgu brīvību. 33 Šāda dabiskā brīvība ir vērsta uz tiesībām dzīvot tikai pēc paša (tautas) noteiktiem likumiem, respektīvi, privātautonomijai jau ir sākotnēji procesuāls jēdziena saturs, un gan privātā, gan publiskā personas autonomija rodas līdz ar konstitucionālo tiesisko valsts un tās tiesību sistēmas radīšanu. 34 Šis procesuālais privātautonomijas raksturs paliek arī pēc tiesībām uz brīvību un vienlīdzību pozitivizēšanas un kalpo, piemēram, kā aizsardzības tiesības pret demokrātisko vairākuma principu. 35 Privātautonomijas procesuāls raksturs nozīmē to, ka jebkurai tiesību radošai tiesu varas funkcijai, piemērojot tiesības, vajadzētu būt procesuāli orientētai privātautonomijas jomā, proti, jānodrošina personas tiesības uz pašnoteikšanos, nevis jāpiekopj paternālisms. 36 Šādam procesuālam privātautonomijas skatījumam par labu liecina arī atziņa, ka privātautonomijas principam korelējošs princips ir civilprocesa dispozitivitātes princips 37, par kura pastāvēšanu Latvijas tiesību sistēmā nav šaubu. Turklāt Šveices Civilprocesa kodeksa 86. panta, kurā pozitivizētas tiesības celt prasību par dalāmu materiāltiesisku prasījumu arī tikai daļā, anotācijā ir norādīts, ka pants būtībā ir privātautonomijas un dispozitivitātes principu konkretizācija. 38 Vācijā šīs tiesības atzītas tiesu praksē, nepozitivizējot tiesību normu. 39 Ņemot vērā visu diskusijā iepriekš minēto, autors secina, ka privātautonomija (arī ar to saistītais dispozitivātes princips) ir tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatā un noteiktā konkretizācijas pakāpē no tā izriet privātpersonas tiesības celt prasību par dalāmu materiāltiesisku prasījumu arī tikai daļā. Līdz ar to, līdzīgi kā Vācijas tiesību 30 Calliess G.-P. Die Zukunft der Privatautonomie. Zur neueren Entwicklung eines gemeineuropäischen Rechtsprinzips. In: Jahrbuch junger Zivilrechtswissenschaftler Prinzipien des Privatrechts und Rechtsvereinheitlichung. Hrsg. von Brigitta Jud et al. Dresden: Richard Boorberg Verlag, 2001, S , S , S Conseil fédéral Suisse [Šveices Federālās padomes] Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) [paziņojums saistībā ar Šveices Civilprocesa kodeksu (CPC)], p Pieejams: admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2006/6841.pdf [aplūkots ]. 39 Trommler S. Die Teilklage im Zivilprozess: Eine Untersuchung im Lichte der Prozesstaktik und der Verhaltensanforderungen in Prozesskostenhilfe und Rechtsschutzversicherung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2018, S Latvijas privāttiesības laikmeta griežos 123

7 sistēmā, arī Latvijas tiesību sistēmā kā tiesiskā un demokrātiskā valstī atzīstamas šādas tiesības bez nepieciešamības šādas tiesības pozitivizēt. Kopsavilkums 1. Pamatnorma ir epistemoloģiska nepieciešamība tiesību sistēmas pamata jeb sākuma noteikšanai. Turklāt pamatnormas nepozitīvā rakstura dēļ no tās var atvasināt arī nepozitīvas tiesību normas un līdz ar to arī vispārējos tiesību principus dabisko tiesību doktrīnas izpratnē. Latvijas tiesību sistēmas pamatnorma ir demokrātiska valsts, kuras conditio sine qua non ir arī tiesiska valsts. Tiesiska valsts nozīmē arī nepieciešamus ierobežojumus personu brīvībai un tiesībām demokrātijas pastāvēšanai. Arī privātautonomija saistāma ar nepieciešamiem ierobežojumiem. 2. Privātautonomija uztverama ne tikai formālā liberāli ekonomiskā izpratnē, bet arī no procesuāla skatpunkta. No procesuālā skatpunkta privātautonomijā ietvertās brīvības ir nepieciešamas katra cilvēka pirmtiesiskajam, dabiskajam stāvoklim, katra tiesībām uz vienlīdzīgu brīvību. Privātautonomijai jau ir sākotnēji procesuāls jēdziena saturs, un gan privātā, gan publiskā personas autonomija rodas līdz ar konstitucionālo tiesisko valsts un tās tiesību sistēmas radīšanu. Šis procesuālais privātautonomijas raksturs paliek arī pēc tiesībām uz brīvību un vienlīdzību pozitivizēšanas un, piemēram, kalpo kā aizsardzības tiesības pret demokrātisko vairākuma principu. Privātautonomijas procesuāls raksturs nozīmē to, ka tiesu varai, piemērojot tiesības, vajadzētu būt procesuāli orientētai privātautonomijas jomā. 3. Privātautonomija (arī ar to saistītais prāvnieka procesuālās dispozitivātes princips) ir demokrātiskas valsts pamatā, un noteiktā principa konkretizācijas pakāpē no tā izriet privātpersonas tiesības celt prasību par dalāmu materiāltiesisku prasījumu arī tikai daļā. Līdzīgi kā Vācijas tiesību sistēmā, arī Latvijas tiesību sistēmā kā tiesiskā un demokrātiskā valstī atzīstamas šādas privātpersonas tiesības bez nepieciešamības šādas tiesības pozitivizēt. 124 LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMEI 100

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D.

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D. Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps)... 10 Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis)... 12 Kristāla pūce (I.Ziemele)... 15 Atmiņu mirkļi (D.Rezevska)... 17 I nodaļa. Tiesību filozofija No tiesību

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2018. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 1037 lpp. (VII, A 401, C 351, K 275) Krājumu sagatavoja: Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

Microsoft Word - ok-VISPAREJIE_TIESIBU_PRINCIPI_makets_ docx

Microsoft Word - ok-VISPAREJIE_TIESIBU_PRINCIPI_makets_ docx VISPĀRĒJIE TIESĪBU PRINCIPI: TIESISKĀ DROŠĪBA UN TIESISKĀ PAĻĀVĪBA. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence. Rakstu krājums. Autoru kolektīvs Ringolda Baloža vadībā Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 415

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42461405 SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums Lieta Nr. A420470912 (A01726-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 2. augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Romāns

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

KASPARS BALODIS IEVADS CIVILTIESĪBĀS Kaspars Balodis ir Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis, Latvijas Universitātes asociētais profesors,

KASPARS BALODIS IEVADS CIVILTIESĪBĀS Kaspars Balodis ir Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis, Latvijas Universitātes asociētais profesors, KASPARS BALODIS IEVADS CIVILTIESĪBĀS Kaspars Balodis ir Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis, Latvijas Universitātes asociētais profesors, zinātnisku publikāciju autors civiltiesībās. Grāmatā

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Page 1 of 5 Izdruka no 11:33 http://www.juristavards.lv/?menu=doc&id=95780 Nr.42 (347) Otrdiena, 2004. gada 2. novembris Tiesību prakse Skaidrojumi uz Senāta lēmuma malām Skaidrojumi uz Senāta lēmuma malām

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, fakss: 67244074, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 2017. gada 24. aprīlī Nr.6-6/12 ATZINUMS pārbaudes

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

DT

DT EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 11.6.2012 1. DARBA DOKUMENTS par ES Hartu pamatprasības plašsaziņas līdzekļu brīvībai visā ES Pilsoņu brīvību, tieslietu un

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vērtības cilvēka dzīvē. Pētniecība. Praktiskais pielietojums profesionālajā darbībā. Sintija Vaska Bc.psych. Pētnieciskās intereses Petroviča, S. (2016). Vērtību saistība ar izdegšanu palīdzošo profesiju

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420558711 A00452-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 4.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Latvijas Pilsoniska alianse

Latvijas Pilsoniska alianse Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesā Rasma Pīpiķe, direktore Latvijas Pilsoniskā alianse Inta Šimanska, politikas koordinatore Latvijas Pilsoniskā alianse Apmācību saturs Sabiedrību veido dažādas

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ PILSONISKĀS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS PAMATIZGLĪTĪBĀ Rīga, 29.10.2013. Letonikas V kongress Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais Ireta Čekse Andrejs Geske Andris Grīnfelds Pedagoģijas

Sīkāk

ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla

ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla Lejiņš & Norcous zvērināta advokāte Lai arī ikdienā

Sīkāk

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms NVO Jurista padoms Padoma autore: Marija Heislere Celma Redaktore: Rasma Pīpiķe Noformējums: Edgars Grigorjevs Latvijas Pilsoniskā alianse, 2010 NVO jurista padoms tapis ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - COM_2004_693-JAI-C3_MJR_Agence Droits Fondamentaux_LV_ACTE?

Microsoft Word - COM_2004_693-JAI-C3_MJR_Agence Droits Fondamentaux_LV_ACTE? EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 25.10.2004 COM(2004) 693 galīgā redakcija KOMISIJAS PAZIŅOJUMS Pamattiesību aģentūra Publisks dokuments {EKS(2004)1281} LV LV KOMISIJAS PAZIŅOJUMS Pamattiesību aģentūra

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

1

1 8. Datu struktūras un aritmētika Nodaļas saturs 8. Datu struktūras un aritmētika...8-1 8.1. Vienkāršie datu objekti...8-1 8.2. Datu apviešana struktūrās, izmantojot funktorus...8-1 8.3. Terma jēdziena

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

10.klasei

10.klasei Par mācību priekšmetu vēsturi... Latvijas un pasaules vēstures skolotājs, Dr.paed. Pāvels JURS www.pavelsjurs.lv Vēsture ir zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības attīstību un šīs attīstības posmus no tālas

Sīkāk

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā 2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2005. gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienākumu neizpildi atbilstoši EKL 226. pantam, ko 2002.

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) 2018. gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa Regula (ES) Nr. 1215/2012 Jurisdikcija un nolēmumu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu,

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu, EIROPAS KOMISIJA Briselē, 11.7.2012. COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības

Sīkāk

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc LATVIJAS VALSTS TERITORIJA Latvija ir valsts, kas atrodas Eiropas ziemeļaustrumos. Mūsu valsts ir viena no 3 Baltijas valstīm, tai ir 490 km gara jūras robeža gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Jūra

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro C 282/4 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.8.2017. V (Atzinumi) ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS EIROPAS KOMISIJA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS EACEA/33/2017 2014. 2020. gada programma Eiropa

Sīkāk

DT

DT EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 24.1.2011 DARBA DOKUMENTS (2) par Gada ziņojumu par publisku piekļuvi 2009. un 2010. gada dokumentiem (Reglamenta 104. panta

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiemDoku 24.3.2012. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 86/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība” LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 2016. gada. Noteikumi Nr. Rīgā (prot. Nr.. ) Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

Avots:Jurista Vārds Autors: Dr.phil. Rēcs Aksels, Biznesa augstskolas Turība docents Datums: Lappuse:23-25 Prezidenta Zatlera jaunā interpr

Avots:Jurista Vārds Autors: Dr.phil. Rēcs Aksels, Biznesa augstskolas Turība docents Datums: Lappuse:23-25 Prezidenta Zatlera jaunā interpr Avots:Jurista Vārds Autors: Dr.phil. Rēcs Aksels, Biznesa augstskolas Turība docents Datums: 23.03.2010 Lappuse:23-25 Prezidenta Zatlera jaunā interpretācija Jauna konstitūcija arī vēlētājiem liegtu iespēju

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142196211 1-0200-13/22 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums 2016. gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas

Sīkāk

PowerPoint Template

PowerPoint Template ĢENĒTISKĀ TESTĒŠANA MEDICĪNĀ: MĒRĶI PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS Jānis Kloviņš, PhD Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ĢENĒTISKĀS TESTĒŠANAS IDEĀLS NOVĒRST SLIMĪBU Noteikt ģenētisko

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr Wohnort aktuelles Datum Ihre ZINSPILOT-Kundennummer

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.C SKC-166/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 10.oktobrī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: senators refere

NORAKSTS Lieta Nr.C SKC-166/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 10.oktobrī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: senators refere NORAKSTS Lieta Nr.C20392609 SKC-166/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 10.oktobrī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: senators referents A.Laviņš senators V.Maksimovs senatore A.Vītola

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr S P R I E D U M S NORAKSTS Lieta Nr.A42915709 SKA-274/2012 Rīgā 2012.gada 2.martā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā sastāvā: senatore J.Briede senators

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

Microsoft Word - Constitutional_Justice_LAT_latvian pdf.doc

Microsoft Word - Constitutional_Justice_LAT_latvian pdf.doc Constitutional Justice: Functions and Relations with the Other Public Authorities I. The Constitutional Court s Relations with Parliament and Government 1. The role of Parliament (as the case may be, of

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 Nr. 343 Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 4. nodaļa 167. pants 1. punkts Attiecīgais deputāts divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par Parlamenta priekšsēdētāja

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, 2016. gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS PARLAMENTA

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Darba grupa “Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē”

Darba grupa “Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē” Darba grupa Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē Zane Siksnāne, Gita Lazdāne, Gundars Jankovs, Jānis Geks 2013.gada 17.oktobrī Iepazīsimies! Kas mēs esam, kāpēc esam šeit?

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi NORAKSTS Lieta Nr.A420360912 (A00958-13/23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Rudīte

Sīkāk

Eiropas Savienības ISSN C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums gada 17. decembris Pa

Eiropas Savienības ISSN C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums gada 17. decembris Pa Eiropas Savienības ISSN 1725-5201 C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums 2007. gada 17. decembris Paziņojums Nr. Saturs Lappuse 2007/C 306/01 Lisabonas

Sīkāk