AS "RIgas kugu buvetava" gada parskats, has sagatavots saskaya ar Latvijas Republikas normative aktu prasibam, un neatkarigu revidentu ziyojums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS "RIgas kugu buvetava" gada parskats, has sagatavots saskaya ar Latvijas Republikas normative aktu prasibam, un neatkarigu revidentu ziyojums"

Transkripts

1 AS "RIgas kugu buvetava". gada parskats, has sagatavots saskaya ar Latvijas Republikas normative aktu prasibam, un neatkarigu revidentu ziyojums

2 SATURS LAPA INFORMACIJA PAR SABIEDRlBU 3 VADIBAS ZltfOJUMS 45 PAZINOJUMS PAR VADIBAS ATBILDIBU 6 NEATKARIGU REVIDENTU ZltfOJUMS 78 FINANSU PARSKATS: PEIJ>JAS VAIZAUDE JUMU APREKINS 9 BILANCE 1011 PA$U KAPITALA IZMAI^U PARSKATS 12 NAUDAS PLUSMAS PARSKATS 13 FBNANSU PARSKATA PIELIKUMS 1435

3 INFORMACIJA PAR SABIEDRlBU Sabiedrlbas nosaukums Sabiedrlbas juridiskais statuss Registracijas numurs, vieta un datums Juridiska un birqja adrese Uznemuma pamatkapitals Asocietie uznemumi Darblbas veids NACE kods(i) Sabiedrlbas valde Sabiednbas padome Parskata gads leprieksejais parskata gads Revidenta un atbildlga zverinata revidenta vards un adrese Akciju sabiednba "Rlgas kugu buvetava" Akciju sabiedriba , 1991.gada S.decembri.Uznemumu registra, Riga ,2004.gada 26.augusta, Komercregistra, Riga Gales iela 2, Riga, LV AS "Tosmares kugubuvetava" (49.72%) Reg.Nr Qenerala Baloza iela 42/44, Liepaja, Latvija SIA "Reraars Granula" (49.80%) Reg.Nr Gales iela 2, Riga Latvija Kugu, jahtu, katamaranu, konteineru, roltreileru un tehnologisko iekartu buvnieclba un remonts; Ostas pakalpojumi; Koka apstrade, mebeju dizaina razosana prieks dazadiem funkcionaliem iemesliem, 3011,3315 Janis Skvarnoviis Valdes priekssedetajs (no ) Vladislavs Blums Valdes loceklis Einars Buks Valdes loceklis Jekaterina Ivanova Valdes locekle (no ) Rolands Klincis Valdes loceklis fno lid/15.08.^ Vasilijs Mejniks Valdes priekssedetajs (Hdz ) Larisa Artemenko Valdes loceklis (lldz ) Vasilijs Mejniks Padomes priekssedetajs (no ) Aleksandrs Cernavskis Padomes priekssedetaja vietnieks rno > Linards Baumanis Padomes loceklis (no ) Valentlna Andrejeva Padomes loceklis (no ) Andrejs Zeibots Gaidis Padomes loceklis Jekaterina Ivanova Padomes loceklis (Hdz ) Sergejs Golicins Padomes loceklis (Hdz ) Anatolijs Ustinovs Padomes priekssedetaja vietnieks flldz ). gada 1. janvaris31. decembris. gada 1. j anvaris 31. decembris SIA "Deloitte Audits Latvia" Licence Nr. 43 Gredu iela 4a, Riga, LV1019, Latvija Kitija l eplte Zverinata revidente Sertifikats Nr. 182

4 VADIBAS ZINOJUMS Sabiedribas darblbas veids. gada AS "RIgas kugu buvetava" kppuraa veica 51 kuga (salldzinajumam.gada 60 kugu) remontdarbus, tika uzbuveti un nolaisti udenl 4 kugu korpusi un pedejais no pieciem SWATH tipa patrujkugiem Aizsardzlbas ministrijas vajadzibam kugis "RfiZEKNE", tika veikta Somijas karakuga modernizacija kuga korpusa palielinasanai. Salldzinajumam,. gada tika uzbuveti 4 kugu korpusi un tika izbuveti un nodoti pasutltajiem 4 pilnas komplektacijas kugi. AS "RTgas kugu buvetava" izstradajumu un pakalpojumu, ka an izejmaterialu piegadataji'. gada butiski nemainljas un to izcelsmes valstis bija: Rietumeiropa, Igaunija, Lietuva, ka arl Latvija. Tradicionali kugu remonta joma galvenie pasutltaji bija Skandinavijas valstis, Rietumeiropas un Latvijas kugu Ipasnieki, savukart kugu korpusu pasutltaji bija Rietumeiropas un Latvijas kugu IpaSnieki, un SWATH tipa patrujkuga no Latvijas. Atskaites perioda turpinas darbi un noslegta vienosanas par industrialo pasutljumu kugu celtnieclbai un remontam. Sie pasutljumi Jauj racionalak izmantot darba speku un gut papildus ienemumus. Sabiedribas attlstlba un finansu darblbas rezultati psrskata gada. gada AS "RIgas kugu buvetava" kopejais neto apgrozljums sastadlja , t.sk. kugu buve , kugu remonts , (salldzinosi. gada kopejais neto apgrozljums sastadlja , t.sk. kugu buve , kugu remonts ). Sabiedrlba parskata gadu ir pabeigusi ar bruto zaudejumiem apmera (. gada bruto zaudejumi sastadlja ), savukart, tirie zaudejumi. gada sastada , (attieclgi. gada tlrie zaudejumi sastadlja ).. gada AS "RIgas kugu buvetava" veica investlcijas pamatlldzekju iegadei un rekonstrukcijai 2.9 miljonu apmera (. gada Sabiedrlba investeja 1.71 miljonus ). AS "RIgas Kugu buvetava" an turpina veikt kapitalo remontu razosanas ekam, peldosajiem dokiem, portalceltniem, velkoniem un citiem pamatlldzekjiem. AS "RIgas kugu buvetava" darbojas un razosanas proceduras veic saskana ar starptautiskajiem kvalitates kontroles standartiem EN ISO 9001:2008. Kvalitates atbilstlbas sertifikats tika sapemts jau 2001.; gada un kvalitates nodrosinasanas sistema tiek pastavlgi uzlabota. Sabiedribas petniecibas darbi un attistlbas pasakumi.gada apnll AS "RIgas Kugu buvgtava" tika pabeigta.gada iesakta Kohezijas fonda lldzfinanseta projekta AS "RIgas Kugu buvetava" siltumapgades sistemas rekonstrukcija" Istenosana. Projekta ietvaros tika rekonstrueti un nodoti ekspluatacija siltumtlkli 2440 metru garuma, ka an veikta 28 automatizetu siltummezglu izbuve/rekonstrukcija. Projekta kopejas izmaksas sastadlja , no kuriem lldzfinanse Eiropas Savieniba. Tapat.gada junija tika noslegts cits publiski Hdzfinansets EU projekts,,energoefektivitates pasakumu Istenosana razosanas cebos", ko finansiali atbalsta Klimata parmarnu finansu instruments. Turpmaka Sabiedribas attlstlba Izvertejot esoso tirgus situaciju un Sabiedribas iespejas, Sabiedribas valde turpinas darbu, lai palielinatu remontejamo kugu un jaunbuvju apjomus. Lai nodrosinatu augstak mineto, Sabiedrlba piano iegadaties papildus iekartas kugu mazgasanai un tlrisanai, kas aus palielinat kugu apstrades atrumu dokos. Sim pasakumam tiek planotas investlcijas 75000,00 apmera. Jau Sobnd ir iegadatas dazada veida iekartas, tai skaita portala lokspu plazmas griesanas iekarta ESA, loksgu gazes griesanas iekarta SILHOUETTE, frezmaslna FSS 350R03, frezmasina FU450RAp , tilta krans 2CK un citas iekartas. Apstakji un notikumi pec parskata gada beigsm Laika posma no parskata gada pedejas dienas lldz si finansu parskata parakstlsanas datumam nav bijusi nekadi notikumi, kuru rezultata saja finansu parskata butu javeic korekcijas vai kuri butu japaskaidro aja finansu parskata.

5 VADIBAS ZIFOJUMS PriekSlikumi par Sabiedrlbas zaudejttmu segsanu Attieclba uz parskata gada zaudejumiem jamin, ka Sabiedrlba piano tos segt no ieprieksejo gadu nesadalttas pe]nas. Tomer taja pasa laika, sevisku lomu pieskirot apkartejss vides piesarnojuma samazinasanai, ieguldot Sabiedrlbas ra^osanas iekartu modernizesana, lldz ar to an procesu modernizacija, sekmejot Sabiedribas konkuretspeju sava tirgus sektora un, protams, pelpas radltaju uzlabosanai tiks turpinata saimnieciska darblba an nakamaja gada. Sabiedribas varda gada lo.apnli o finansu parskatu parakstlja: ladislavs'blums C/aldes^oceklis)

6 PAZINOJUMS PAR VADIBAS ATBILDIBU AS "RTgas kugu buvetava" (Sabiednba) vadfba ir atbildlga par finansu parskatu sagatavosanu. Sabiedrlbas vadlba apstiprina, ka, pamatojoties uz parskata sagatavosanas bridi pieejamo informaciju, finansu parskati sniedz patiesu un skaidru prieksstatu par Sabiedrlbas finansialo stavokli.gada Sl.decembri un tas darblbas rezultatiem un naudas plusmu visos butiskajos aspektos. Sabiedrlbas vadlba apstiprina, ka finansu parskatu sagatavosanas gaita vadlba ir izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstosas gramatvedibas metodes un ir sniegusi pamatotus un piesardzlgus sledzienus un vertejumus, kas atspogujoti parskata lapa. Sabiedrlbas vadlba tapat apstiprina, ka ieprieks minetie finansu parskati ir sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdosanas praslbam, vadlba ir piemerojusi darblbas turpinasanas principu. Sabiedrlbas vadlba ir atbildlga par atbilstosas gramatvedibas uzskaites kartosanu, par Sabiedrlbas aktlvu saglabasanu un ltdz ar to par krapsanas un citu parkapumu atklasanu un noversanu. Sabiedrlbas vadibas varda: Janis Skvarnovi1 (Valdes priekjsedetaj X1?$^1 Ein5rs Buks j//j AValdes loceklis) '"'/ / / I /i i VladislaysBlums ' (Valdes loceklis)

7 Deloitte Deloitte Audits Latvia SIA Gredu iela 4a Riga, LV1019 Latvija Talr.: (+371) Fakss; {+371) vvwvy.deloitte.com/lv NEATKARlGU REVIDENTU 2aiS(OJUMS AS "RTgas kugu buvetava" akcionariem: Zinojuins par finaniu psrskatu Mes esam veikusi pievienotaja AS "RTgas kugu buvetava" (turpmak Sabiediiba). gada parskata ietverti finansu parskata, kas atspogufots no 9. Hdz 35, lappusei, revtziju. Revidetais finausu parskats ietver. gada 31. decembra bitanci,. gada pelnas vai zaudejumu aprekinu, pasu kapitala izmainu pirskatu un naudas plusmas parskatu, kl an noztmigu gramatvedibas uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojosu informaciju pielikuma. VadTbas atbildiba par finansu parskata sagatavosanu VadTba ir atbiidtga par si finansu parskata sagatavosanu un taja sniegtas informacijas patiesu atspogujosanu saskana ar Latvijas Republikas Gada parskatu Jikumu, ka art par tadu ieksejo kontroli, kadu vadiba uzskata par nepieciesamu, lai nodro inatu finansu parskata, kas nesatur ne krapsanas, ne kludu izraisitas butiskas neatbilstibas, sagatavosanu, Revidentuatbildjba, Mes esam atbildlgi par atzinurau, ko, pamatojotics uz musu veikto revlziju, izsakim par So finansu parskatu. Mes veicani revfziju saskana ar Starptautiskajiem revlzijas standartiem. ie standarti nosaka, ka mums jaievero etikas prastbas un japlano un javcic revlzija ta, lai iegutu pietiekamu parliectbu par to, ka finansu parskata nav butisku neatbilssbu. RevTzija ietver procedures, kas tick veiktas, lai gutu revlzijas pieradyumus par finansu parskata uzradltajam sumniam un atklato informaciju. Proceduras tick jzveletas, pamatojoties uz revidentu profesionalu vertejuinu, ieskaitot kiipsanas vai kjudu izraisltu butisku neatbilsffbu riska novertejujnu finansu parskata. Veicot So riska novertejumu, revidenti nem vera iekiejo kontroli, kas izveidota, lai nodroiinatu finansu parskata sagatavosanu un tajl sniegtas informacijas patiesu atspogulpsanu, ar merki noteikt apsiakliern pieraerotas revtzijas proceduras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitati. Revlzija ietver aii pielietoto gramatvedlbas uzskaites principu un vadtbas veikto gramatvedlbas apissu pamatotibas izvertejumu, kl an finansu parskata visparejl izkllsta izvertejumu. Uzskatam, ka musu iegfitie revtzijas pieradtjumi ir pietiekami un atbilstosi musu revidentu atzinuma ar iebildi izteiksanai. Payiat0]'um$at^nurngrn ariebildi 1) Ka atspogujots finansu parskata 15, pielikumi, AS "RIgas kugu buvetava". gada 31. decembra bilance ir ietverti ieguldyumi asocieto sabiediibu kapitala 4.8 mifj. apmeri, Ka atspogulots finansu parskata 22. pielikumi SabiedrTbas. gada 31. decembra biiance ir ietverti an asocieto sabiediibu debitoru paradi 1.3 milj. apmera. RevTzijas gaita mums nebija iespejas iegut pietiekamus un atbilstoius revtzijas pieradyumus, lai novertitu mineto akttvu atgustamo verttbu, ka an npteiktu, vai nepieciesanis veidot uzkrajumus saistiba ar mineto akttvu iespejamo vertfbas samazinasanos. Tadejidi, mes neizsakam atzinumu par AS "RIgas kugu buvetava". gada 31. decembra bilance ietvertajiem ieguldyumiem asoeisto sabiednbu kapitala un asocieto sabiedrfbu debitoru paradu verttbu. 2) Ka atspogujots pievienoti finansu parskata 17. pielikumi, SabiedrTbas. gada 3L decembra bilance ir iekjauti krajumi ar kopejo bilances verttbu 2.5 milj.. Saskana ar Latvijas Republikas Gada parskatu likuma 32. pantu krajumu atlikumus ir janoverte atbilstosi pec zemakas no izmaksu vai neto pardosanas verttbas. RevTzijas gaitl mes nevarejam iegut pietiekamus un atbilstosus revtzijas pieridtjumus, lai parliecinatos par krajumu atgustamo verttbu. Tadejidi, mes neizsakam atzinumu par SabiedrTbas, gada 31. decembra bilance ieklauto krajumu verttbu. Oeloitte nozime v!«nu vai vairakus no sekojosiem: DeloitteToucteTohmatsy Limited, Uelbritanijas sabiedribu ar atbildibu, kas ierobeiota ar tas dalibnieku garantpm, un tas tikla dafibfirma^ kur katra ir juridiski noiljirta un neatkarfga vieniba. Lai saoemtu detatizetu informsciju par DeSoitte louche Tohroatsu Limited un tas dallbfirmu juridisko strukroftj, iudzam afmnekiet majaslapu wwwxteloitte.com,wat)oui Member of Deloftte ToucKe Tohmatsu VRN , P.'N reg. Nr. LV i '

8 Atzinums ariefyildi Musuprat, iznemot SI zinojuma sadaja JPamatojums atzinumam ar iebildi" mineto apstak u iespcjamo ietekmi, iepriek$ minetais finansu parskats sniedz patiesu un skaidru prieksslatu par AS "RJgas kugu buvetava" finansillo stavokli. gada 31. decernbn, ka art par tas darblbas finansu rezultatiem un naudas plusmam, gada saskana ar Latvijas Republikas Gada parskatu likumu. Apstakfuakcentejums. Mes versam uzmambu SI finansu parskata 45. pielikumam, kuii aprakstfts, ka Sabiedribas Istermina saistlbas. gada 3 i. decembn parsniedza tas apgrozamos lidzekjus par 0.9 milj. Sabiedribas. gada darbibas rezultits irzaudijumi 1.1 milj apmera (, gada zaudejumi 1.9 milj. apmera), savukart Sabiedribas. gada 31. decembra bilance iekjauto pamatlldzekju uzskaites verfiba ir 29.4 milj.. Tadejadi, Sabiedribas speja turpinat savu darblbu un tas ilgtennina ieguldjjumu atgustamlba ir atkanga no vadlbas spejas nodrojinat Sabiedribas rentablu darbibu un segt Istermina saistibas. Sie finansu parskati neietver nekadus labojumus, kas butu nepieciesami, ja darbibas turpinasanas princips nebutu piemerojarns. Musu atzinums nav modtficets attieciba uz Jo jautajumu. Cita informacija FinanSu parskatu par. gadu revideja citi revidenti, kuru. gada 10. aprija atzinums bija ar iebildi attieciba uz ieguldljuma asociefas Sabiedribas kapitala un debitoru parada atgustamibu. Zinojiims par citu juridisko an rcgulgjoso praslbu izpildi Mis esani iepazinusies an ar vadlbas zinojumu par. gadu, fcas atspogulots pievienots. gada parskata 4, 5. lappuse, un neesam atktlju i butiskas neatbilsfibas starp Saja vadlbas zinojumi un, gada finansu parskata atspogu oto finaniu informlciju. SIA,J)eloitte Audits Latvia" Licences Nr. 43 ~~\> f Roberts Stugis < A M/,/^^ KitijaKepIte Valdes loceklis \\J» LR zverinata revidente SertifikatsNr. 182 Rigs, Latvija gada 10.. apnlis V

9 PE^AS VAI ZAUDEJUMU APREKINS PAR. GADU Piezlmes Neto apgrozljums Pardotas produkcijas razosanas izmaksas 4 ( ) ( ) Bruto zaudejumi (166327) ( ) Pardosanas izmaksas 5 (11435) (57410) Administracijas izmaksas 6 ( ) ( ) Parejie saimnieciskas darblbas ienemumi Parejas saimnieciskas darblbas izmaksas 8 ( ) ( ) Procentu ienemumi un tamlldzlgi ienemumi Procentu maksajumi un tamlidzigas izmaksas 10 ( ) (419083) Zaudejumi pirms nodokjiem ( ) ( ) Uzpemumu ienakuma nodoklis par parskata gadu 11 Atliktais nodoklis 11 (a) Parejie nodokji 12 (133231) ( ) Parskata gada zaudejumi ( ) ( ) Zaudejumi uz vienu akciju (0,06) (0,17) " \s no 14. lldz 35. lapai ir Si finansu parskata ne Sabiednbas varda20l5. gada lo.aprlli So finansu parskatu parakstija: Vladislavs/Blums

10 GADA BILANCE GADA 31. DECEMBRI AKTIVS Ilgtermipa ieguldljumi Piezlmes Nematerialie ieguldljumi 13 Pamatlldzekji Zemes gabali, ekas un buves Ilgtermina ieguldljumi nomatajos pamatlldzekjos lekartas un masinas Peldosie doki Parejie pamatlldzekji un inventars Pamatlldzekju izveidosana un nepabeigto celtnieclbas objektu izmaksas Avansa maksajumi par pamatlldzekjiem pamatltdzekji , leguldijuma ipas'umi 14 (a) Ilgtermina finansu ieguldljumi LTdzdalTba radnieclgo sabiedribu kapitala 1 5 Vertspaplri un ieguldljumi Aizdevumi un citi ilgtermina debitori 1 6 ilgtermina finansu ieguldljumi ilgtermipa ieguldljumi Apgrozamie lldzekji Krajumi Izejvielas, pamatmateriali un pallgmateriali 17 Nepabeigtie razqjumi 18 Nepabeigtie pasutljumi 19 Avansa maksajumi par krajumiem 20 Krajumi kopa Debitori Pirceju un pasutltaju paradi 21 Asocieto sabiedribu paradi 22 Citi debitori 23 Nakamo periodu izmaksas 24 Uzkratie ienemumi 25 debitori Nauda un tas ekvivalenti , apgrozamie lldzekji KOPA Pielikums no 14. lldz 35. lapai ir ST finansu parskata neatpemama sastavdaja. Sabiednbas varda gada lo.aprlll o finansu parskatu parakstija: A r\ ^ m. \> X/ m\ /A Janis S&varnXrviSa/ /] JtSf (Valdes prietes&lgnfort / / IJIf ( jf ^^.f ' i rff ^f^t> ^) jf ^**~ *' i /^^'/. l / //Vladislav^Blflrns / / txvaldesjoceklis) j, / 7 ~n~> /'' 77 // "^f / ' / /' // 1 / 1 x^fgarsbuks, IV/Weslbcekll's) / / Jl I Jekaterina wanova (Valdes/Wcekle)

11 GADA BILANCE GADA 31. DECEMBRI PASlVS Pagu kapitals Pamatkapitals Ilgtermina ieguldyumu parvertesanas rezerve Nesadallta pe na ieprieksejo gadu nesadallta pejija parskata gada zaudejumi Nesdallta pejna kopa pa$u kapitals Piezimes ( ) ( ) Uzkrajumi Ilgtermina kreditori Aiznemumi no kredltiestadem Nakamo periodu ienemumi LIzinga saistibas Citi aizjjemumi Atlikta nodok]a saistibas ilgtermina kreditori Istermipa kreditori Aiznemumi no kredltiestadem Citi aiznemumi LIzinga saistibas No pircejiem sanemtie avansi Paradi piegadatajiem un darbuznemejiem Paradi asocietajam sabiedrlbam Nodokji un valsts socialas apdrosinasanas obligates iemaksas Parejie kreditori Nakamo periodu ienemumi Neizmaksatas dividendes Uzkratas saistibas Istermina kreditori kreditori KOPA Pielikums no 14. lldz 35. lapai ir si finansu parskata neatnemama sastavdaja. Sabiednbas varda gada lo.aprill so finansu parskatu parakstija: Janis SkvamovifisN (Valdes prieksse Vladislavs (Valdgfrloceklis) Jekaterkra Ivanova (Valdts loceklis) 11

12 PASU KAPITALA IZMAINU PARSKATS PAR. GADU gada 31. decembri Parskata gada zaudejumi Aprgkinatas dividendes ' Pamatkapitals Ilgtermipa ieguldljumu parvertesanas rezerve Nesada&ta pefoa ( ) ( ) ( ) ( ). gada 31. decembri Parskata gada zaudejumi ( ), ( ). gada 31. decembri Pielikums no 14. hdz 35. lapai ir si finansu parskata neatijemama sastavdaja. Sabiednbas varda gada lo.aprill So finansu parskatu parakstija: Janis Skvarnovi (Valdes priekssedi / Vladislavs Blflms / x (Valdes l Jekaferina Ivanova /(Valdes locekle) u 12

13 NAUDAS PLUSMAS PARSKATS PAR. GADU PAMATDARBIBAS NAUDAS PLUSMA lenemumi no precu pardosanas un pakalpojumu sniegsanas Maksajumi piegadatajiem, darbiniekiem, parejiem pamatdarblbas izdevumiem Bruto pamatdarblbas naudas plusnia Piezlmes ( ) ( ) ( ) Samaksatie procenti Samaksatais uznemumu ienakuma nodoklis Pamatdarblbas neto naudas plusma 37 ( ) (11202) ( ) (I 596) ( ) IEGULDISANAS DARBIBAS NAUDAS PLUSMA Akcijupardosana PamatlTdzekJu un nematerialo ieguldljumu iegade lenemumi no pamatlldzekju un nematerialo ieguldljumu pardosanas Izsniegtie aizdevumi Sanemtas procenti leguldlsanas darblbas neto naudas plusma ( ) (1 816) ( ) 3400 ( ) (1 833) ( ) FINANSESANAS DARBIBAS NAUDAS PLUSMA Sanemtie aiznemumi Atmaksatie aiznemumi Sar^emtas subsldijas Izmaksatas dividendes FinanseSanas darbtbas neto naudas plusnia ( ) (122) ( ) ( ) Arvalstu valutu kursu svarstlbu rezultats Parskata gada neto naudas plusnia Naudas un tas ekvivalentu atlikums parskata gada sakum3 (93) (517443) ( ) NAUDAS UN TAS EKVIVALENTU ATLIKUMS PARSKATA GADA BEIGAS Pielikums no 14. lldz 35. lapai ir 51 fmansu parskata neatnemama sastavdaja. Sabiedribas varda gada 10.apnli 5o finansu parskatu parakstlja: Janis Skvarnovi5s (Valdes priekssedetajs'), c Vladislays'Blums (Valdes loceklis) Jekaterir^ Ivanova (Wide/ locekle) 13

14 FINANSU PARSKATA PIELIKUMI PAR GADU, KAS NOSLEDZAS. GADA 31. DECEMBRI 1. VISPARIGAINFORMACIJA Akciju sabiedrlba,,rtgas kugu buvetava" (talak teksta,,sabiedriba") ir registreta Latvijas Republika gada 5. decembn. Sabiedrfbas juridiska un uznemejdarbibas vietas adrese ir Gales iela 2, Riga, Latvija. Sabiedrfbas registracijas numurs Latvijas Republikas Uznemumu registra ir Sabiednbas galvenie uznemejdarbibas virzieni ir kugu, jahtu, katamaranu, konteineru, roltreileru un tehnologisko iekartu buvnieclba un remonts, ka arl ostas pakalpojumi, kokapstrade un mebeju, kas ir paredzetas dazadiem funkcionaliem merkiem, izgatavosana. 2. UZSKAITES PAMATI Sis finansu parskats sagatavots saskana ar Latvijas Republikas likumiem "Par gramatvedlbu", "Par gada parskatu", Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr.481 "Par naudas plusmas parskata un pa u kapitala izmainu parskata saturu un sagatavosanas kartlbu" un Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr.488 "Par gada parskata likuma piemerosanu", kuri ir piemerqjami sakot no 2011.gada 01. julija. Finansu parskats ir sagatavots saskana ar sakotnejas izmaksu uzskaites principu, iznemot attieciba uz peldosajiem dokiem (iekjauti pamatlldzekju sastava), kas uzradlti parvertetaja vertlbs. FinanSu parskats aptver laika periodu no. gada 1. janvara lldz 31. decembrim. Pejnas vai zaudejumu aprekins sagatavots atbilstosi apgrozljuma izmaksu metodei. Naudas plusmas parskats sagatavots pec tiesas metodes. } Sis finansu parskats ir sagatavots, pamatojoties uz talak teksta minetajiem gramatvedibas uzskaites un novertesanas principiem. ie principi ir izmantoti an iepriekseja parskata gada, ja vien nav noradits citadi. GRAMATVEDIBAS UZSKAITES UN NOVfiRTfiSANAS PRINCIPI Arvalstu valuta parvertesana latos Finansu parskata par naudas vienlbu lietota Eiropas Savienlbas naudas vienlba eiro (talak teksta,,"). kas ir Sabiednbas funkcionala un uzradbanas valuta. Lldz. gada 1. janvarim, kad Latvija pievienojas eirozonai un Latvijas lats tika aizstats ar, Sabiednba uzskaiti veica un finansu parskatus sagatavoja Latvijas latos. KopS mineta datuma Sabiednba gramatvedibas uzskaiti veic valuta. Parejot uz, tika ^izmantots oficialais Latvijas Bankas noteiktais valutas mainas kurss 1 /0, Latvijas lats. LTdz. gada 1. janvarim visi darljumi arvalstu valutas tika konverteti Latvijas latos pec Latvijas Bankas oficiali noteikta valutas kursa attieciga danjuma veiksanas diena. Sakot no. gada 1. janvara visi darljumi arvalstu valuta tiek konverteti pec Eiropas Centralas bankas noteikta valutas kursa danjuma diena. Bilances datuma arvalstu valuta esosie monetarie akttvi un saistlbas tiek parverteti pec Eiropas Centralas bankas noteikta valutas kursa 31. decembrl. Eiropas Centralas bankas noteiktie valutas kursi:.. 1USD 0, , LTL 0, , RUB 0, , GBP 1, ,19947 Pe na vai zaudejumi, kas radusies So danjumu rezultata, ka arl no arvalstu valuta esoso monetaro aktlvu un saistlbu parvertesanas, tiek uzradtti pejnas vai zaudejumu aprekina. 14

15 AS "RiGAS KUGU BUVETAVA". GADA PARSKATS FINAN U PARSKATA PIELIKUMI PAR GADU, KAS NOSLEDZAS. GADA 31. DECEMBRI leitemumu atztsana lenemumus noverte sanemtas vai sanemamas atlldzlbas patiesaja vertiba, atskaitot pievienotas vertlbas nodokli. lenemumi tiek samazinati par paredzamo precii atpakajatdosanu, pardosanas atlaidem un tamltdzigiem posteniem. lenemumi tick atzlti pec sekoiosiem principiem: Precu pardosana lenemumus ho precu pardosanas atzlst tad, ja ir ieveroti visi sadi nosacljumi: SabiedrTba ir nodevusi pircejam noztrrugus ar Tpasuma tieslbam uz precem saistltus riskus un atlldzlbas; SabiedrTba nepatur ne turpmakas parvaldlsanas tieslbas, kas parasti saistas ar Ipasuma tieslbam, ne realu kontroli par pardotajam precem; var ticami novertgt iegemumu summu; un ir ticams, ka Sabiednba iepludls ar darljumu saistltie saimnieciskie labumi; un var ticami novertet izmaksas, kas radusas vai radlsies saishbs ar darljumu. Pakalpojumu sniegsana. kugu remonti un celtnieciba Ja var ticami aplesl tada darljuma iznakumu, kas saisttts ar pakalpojumu sniegsanu, ar danjumu saistltos ienemumus atzlst, nemot vera llgumdarba izpildes pakapi bilances datuma, aprekinot ITdz sim veikta darba ITguma izmaksu Ipatsvaru aplestajas Hguma kopejas izmaksas, iznemot gadijumus, kad si attiectba neuzrada patieso ITguma pabeigtibas pakapi. Llgumdarba, prastjumu un veicinasanas maksajumu izmainas ITguma ienemumos iek auj, ja tas var ticami novertet un ir ticams, ka tas radls ienemumus. Darljuma iznakumu var ticami aplgst, ja tiek ieveroti visi sadi nosacljumi: var ticami novertet ienemumu summu; ir ticams, ka Sabiedrtba iepludts ar darljumu saistttie saimnieciskie labumi; var ticami novertet, kada izpildes pakape bilances datuma atrodas danjums; un var ticami novertet radusas darljuma izmaksas un izmaksas, kas nepieciesamas danjuma pabeigsanai. Ja buvnieclbas ITguma iznakumu nevar ticami aplest, ITguma ienemumi tiek atztti tikai radusos Hguma izmaksu apmera, par kuram ir ticams, ka tas tiks atgutas. LTguma izmaksas tiek atzttas par izdevumiem perioda, kura tas ir radusas. Kad tas ir ticams, ka ITguma kopejas izmaksas parsniegs ITguma kopejos ienemumus, gaidamos< zaudejumus jaatztst izmaksas nekavejoties pejnas un zaudejumu aprekina. Procenti Procentu ienemumus atzlst, pamatojoties uz proporcionalu laika sadaltjumu, izmantojot efekttvas procentu likmes metodi. Procentu ienemumu uzkrasana tiek partraukta, ja to saijemsana ir apsaubama. Dividendes Ienemumi no dividendem tiek atztti tad, kad ir radusas tiestbas sanemt maksajumu. Nematerialie ieguldyumi Nematerialie ieguldyumi galvenokart sastav no programmaturas licencem. Visi citi nematerialie ieguldljumi tiek uzradlti iegades vertiba, atskaitot uzkrato amortizaciju un uzkratos zaudejumus no verfibas samazinajuma. Amortizaciju aprekina pec linearas metodes, lai norakstitu aktlvu iegades verttbu lietdengas lietosanas laika. Programmaturas licences tiek amortizetas no 5 ITdz 10 gadu laika. 15

16 FINAN U PARSKATA PIELIKUMI PAR GADU, KAS NOSLEDZAS. GADA 31. DECEMBRI PamattTdzek/i PamatlTdzekla postena izmaksas atztst ka akttvus, ja ir ticams, ka SabiedrTba iepludls ar posteni saistltie nakotnes saimnieciskie labumi, un ta izmaksas var ticami novertet. Pamatlldzekju izmaksas veido iegades cena, transportesanas izmaksas, uzstadlsanas un citas uz iegadi vai ieviesanu ekspluatacija attiecinamas tiesas izmaksas. Pasradlta pamatlldzek a izmaksas ietver tiesas materialu izmaksas, pakalpojumu un darbaspeka izmaksas. Pec sakotnejas atzisanas visi pamatltdzek i ir uzradtti iegades vertlba, atskaitot uzkrato nolietojumu un uzkratos zaudejurnus no vertlbas samazinajuma. Turpmakas izmaksas tiek iekjautas aktlva bilances verttba vai atzltas ka atsevisks aktlvs tikai tad, ja ir sagaidams, ka ar so akttvu saistltie nakotnes saimnieciskie labumi iepludls Sabiedriba, un 1 aktiva izmaksas var ticami noteikt. Parejas pamatlldzekju remonta un uzturesanas izmaksas tiek iekjautas ta perioda pejnas vai zaudejumu aprekina, kura tas ir radusas. Zemei nolietojums netiek rekinats. Parejiem aktlviem nolietojumu aprgkina, sakot no dienas, kad aktivs ir gatavs paredzetajai lietosanai. Lai noteiktu So akttvu atlikuso vertlbu to lietderigas lietosanas laika, nolietojumu aprekina, izmantojot linearo metodi, sados lietderigas lietosanas periodos: Aplestais lietderigas lietosanas laiks gados Ekasunbuves 215 Citas buves un celtnes Tehnologiskas iekartas 550 Parejie PL un inventars 1040 Aktiva atlikusl verttba un lietdengas lietosanas laiks tiek parskafits un nepieciesamtbas gadijuma korigets katra bilances datuma. Ja aktiva bilances verttba ir lielaka par ta atgustamo summu, attieciga aktiva verttba tiek norakstlta lldz ta atgustamajai summai. Pe[na vai zaudejumi no pamatlldzekju atsavinaianas tiek aprekinati ka starplba starp pamatlldzekja bilances vertlbu un pardosanas rezultata gutajiem ienemumiem un iekjauti pejnas vai zaudejumu aprekina. Nepabeigta celtnieclba atspogujo pamatlldzekju izveidosanas un nepabeigto celtnieclbas objektu izmaksas, un ta tiek uzskaitlta sakotneja verttba. Sakotneja vertlba ietilpst celtniecibas izmaksas un citas tiesas izmaksas. Nepabeigtajai celtnieclbai nolietojums netiek aprekinats, kamer attieclgie aktlvi nav pabeigti un nodoti ekspluatacija. Ilgtermina ieguldijumu nomatajos pamatlldzekjos nolietojums tiek apreljinats uzlabojuma aplestaja lietderigas lietosanas laika vai nomas perioda atkanba no ta, kurs no Siem periodiem Isaks. Finansu noma iegadatie aktlvi tiek nolietoti to sagaidamas lietderigas lietosanas laika pec tada pasa principa, ka Sabiednbas TpaSuma esosie aktlvi. Sabiednba kapitalize pamatlldzekjus, kuru vertlba parsniedz 150 un derlgas lietosanas laiks parsniedz 1 gadu. Peldosie doki ir uzraditi patiesaja verttba, pamatojoties uz periodisku neatkangu vertetaju vertejumu, atskaitot uzkrato nolietojumu un parvertesanas zaudejumus. Parvgrtesanas brldl uzkratais nolietojums tiek izslegts pret aktiva sakotnejo vertlbu, neto s,umma tiek iekjauta parvertetaja verttba. Parvertesanas tiek veiktas pietiekami regulari, bet ne retak ka reizi 5 gados, lai bilances verttba butiski neatskiras no tas vertlbas, kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vertlbu bilances datuma. Parvertesanas rezultata radies vertlbas pieaugums tiek uzradlts pasu kapitala postern "Dgtermina ieguldijumu parvertesanas rezerves", bet vertlbas samazinajums tiek norakstlts no ieprieksejos gados minetaja rezerve ieskaittta 16

17 FINANSU PARSKATA PIELIKUMI PAR GADU, KAS NOSLEDZAS. GADA 31. DECEMBRI attieclga pamatlidzekja vertlbas pieauguma (atskaitot atlikto nodokli), parsniegumu iekjaujot pe nas vai zaudejumu aprekina. Uz ienemumiem pefnas vai zaudejumu aprekina ta tiek attiecinata pamatlldzeklu likvidacijas brldl. Ieguldljuma TpaSumi leguldljuma Ipasums ir zeme, ekas vai to dajas, ko tur Sabiedrlba (ka Ipasnieks vai ka nomnieks saskana ar finansu nomu), lai nopelmtu nomas maksu vai kapitala vertlbas palielin5sanai, vai abos nolukos, nevis lietosanai predu razosana vai pakalpojumu sniegsana, vai administrate noluka, vai an pardotu parastas uznemejdarbibas gaita. leguldljuma Ipasumu atztst par aktlvu tikai un vienlgi tad, ja ir ticams, ka Sabiedrlba iepludls ar ieguldljuma Ipasumu saistltie nakotnes saimnieciskie labumi un var ticami novertet aktlva iegades izmaksas. leguldljuma Ipasumu sakotneji noverte pec ta iegades vertlbas. Darljuma izmaksas tiek iekjautas sakotneja novertejuma. Pec sakotnejas atzlsanas visi Sabiedrlbas ieguldljuma IpaSumi ir uzradlti iegades vertiba, atskaitot uzkrato nolietojumu un uzkratos zaudejumus no vertlbas samazinajuma. LTdidatiba radnieclgo un asocieto sabiedribu kapitala un parejie finansu ieguldyumi leguldljumi radnieclgo sabiedribu kapitala (t.i., sabiedribas, kuras Sabiedrlbai pieder vairak neka 50% pamatkapitala vai kuras ta kontrole kada cita veida) sakotneji tiek novertgti p6c to iegades vertlbas. Kontrole ir speja noteikt otras sabiedribas finansu un pamatdarbibas politiku. Asocietas sabiedribas ir tadas sabiedribas, kuras Sabiedrlbai ir butiska ietekme, bet ne kontrole, parasti no 20% lldz 50% balsstiestbu. Butiska ietekme ir speja piedallties otras sabiedribas finansu un pamatdarbibas politikas lemumu pienemsana, bet ta neriozlme So politiku kontroli vai koplgu kontroli. leguldljumi asocietajas sabiedribas sakotneji tiek noverteti pec to iegades vsrtlbas. Parejie finanju ieguldtjumi ir ieguldljumi citu sabiedribu pamatkapitala ne vairak ka 20% apmera no sabiedribas pamatkapitala. Pec sakotnejas atzlsanas visi Sabiedribas ieguldljumi ir uzradlti iegades vertiba, atskaitot uzkratos zaudejumus no vertlbas samazinajuma. Ja kadi notikumi vai apstakju maina liecina, ka ieguldijumu bilances vertiba varetu but neatgustama, attiecigo ieguldijumu vertiba tiek parskatlta, lai noteiktu to vertlbas samazinajumu. Zaudejumi no vertlbas samazinajuma tiek atzlti pe nas vai zaudejumu aprekina. Krajumi Krajumi tiek uzradlti zemakaja no iegades vai neto realizacijas vertlbas. Krajumu iegades izmaksas ierver pirksanas cenu, ievedmuitu un citus nodokjus un nodevas, transporteianas izmaksas, ka an citas tiesi attiecinamas izmaksas, kas radusas, nogadajot krajumus to pasreizeja atrasanas vieta un stavokll. Krajumu iegades vertlbu nosaka, izmantojot "pirmais ieksa pirmais ara" (FIFO) metodi. Neto realizacijas vertiba ir parastas uznemejdarbibas darblbas gaita aplesta pardosanas cena, no kuras atskaitltas aplestas pabeigsanas izmaksas un nepieciesamas pardosanas izmaksas. Ja nepieciesams, tiek izveidoti uzkrajumi novccojusicm, lenas aprites vai bojatiem krajumiem. FinanSu akfivi Aizdevumi, Aizdevumi sakotneji tiek atzlti to patiesaja vertiba, atskaitot ar aizdevumu izsniegsanu saistltas izmaksas. Pec sakotnejas atzlsanas visi aizdevumi tiek uzradlti to amortizetaja iegades vertiba, izmantojot efektivas procentu likmes metodi. Starpiba starp izsniegto naudas lldzekju apjomu un aizdevuma atmaksas vertlbu tiek pakapeniski atzlta pejnas vai zaudejumu aprekina aizdevuma perioda laiks. Aizdevumi tiek uzradlti Istermina debitora sastava, ja to atmaksas terming neparsniedz 12 menesus pec bilances datuma. Sabiedrlba katra bilanees datuma noverte, vai ir pieejama objektlva informacija, kas liecinatu, ka aizdevumu uzskaites vertiba nav atgustama. Sabiednba individuali izverte katru aizdevumu. Ja ir objektivi pieradijumi tam, ka ir noticis vertlbas samazinajums, zaudejumu apjomu nosaka ka starpibu starp aktlva uzskaites vertlbu un planotas nakotnes naudas plusmas pasreizejo vertlbu, to diskontejot atbilstosi efektlvajai procentu likmei. Vertlbas 17

18 AS "RlGAS KUQU BUVETAVA". GADA PARSKATS FINANSU PARSKATA PIELIKUMI PAR GADU, KAS NOSLEDZAS. GADA 31. DECEMBRI samazinajuma rezultata radusies zaudejumi tiek atzlti pejnas vai zaudejumu aprekina postern,,parejas saimnieciskas darblbas izmaksas". Pirceiu unpasutitaiu paradi Pirceju un pasutltaju paradi sakotneji tiek atziti patiesaja vertlba. Turpmak tie uzradlti amortizetaja iegades vertlba, izmantojot efektivo procentu likmju metodi. Uzkrajumi vertlbas samazinajumam tiek veidoti gadljumos, kad pastav objektlvi pieradljumi tarn, ka Sabiedriba nevares sanemt paradus pilna apmera atbilstosi sakotneji noteiktajiem atmaksas nosacljumiem. Uzkrajums vertlbas samazinajumam ir starpiba starp aktlva bilances vertlbu un aplestas nakotnes naudas plusmas pasreizejo vertlbu, to diskontejot atbilstosi efektlvajai procentu likmei. Uzkrajumu summa tiek iek auta pejijas vai zaudejumu aprekina postern,,parejas saimnieciskas darblbas izmaksas". Ja nakamaja perioda pec vertlbas samazinasanas atztsanas zaudejumu summa samazinas un Sis samazinajums var but objektlvi saistlts ar notikumu pec vertlbas samazinasanas atzisanas, tad ieprieks atzito zaudejumu no vertlbas samazinasanas reversesana tiek atzlta pejnas vai zaudejumu aprekina. Pirceju un pasutltaju paradi ir iek auti apgrozamajos ildzekjos, iznemot aktlvus ar atmaksas terminu, kas garaks par 12 menesiem, skaitot no parskata perioda beigam. Nauda un tas ekvivalenti Nauda un tas ekvivalenti sastav no naudas tldzekjiem kase, tekoso bankas kontu atlikumiem un Istermina bankas depozitiem ar sakotnejo terminu ITdz 90 dienam. Vzkratie ienemumi Par uzkratiem ienemumiem tiek atzlti nopelmtie ienemumi par pakalpojumiem, kas tika sniegti parskata perioda, bet par kuriem rekins tiek izrakstlts nakamaja parskata perioda. Nakamo periodu izmaksas Izmaksas, kas radusas pirms bilances datuma, bet attiecas uz nakamajiem parskata periodiem, tiek uzradltas ka nakamo periodu izmaksas. Dividendes Dividendes tiek atzltas Sabiedrlbas finansu parskata taja perioda, kura SabiedrTbas dallbnieku pilnsapulce apstiprina dividenzu izmaksasanu. Aizyemumi Aiznemumi sakotneji tiek atzlti to patiesaja verttba, atskaitot ar aiznemumu sanemsanu saistltas izmaksas. Pec sakoraejas atzisanas visi aiznemumi tiek atspogu oti amortizetaja iegades vertlba, izmantojot efektlvas procentu likmes metodi. Starpiba starp sanemto naudas Hdzekju summu un aizijemuma dzesanas vertlbu tiek pakapeniski atzlta pejnas vai zaudejumu aprekina aiznemuma perioda laika. Aiznemumi tiek uzradlti ka Istermina saistfbas, ja vien Sabiednbai nav beznosacljuma tieslbu, lai atliktu saistibu nokarto5anu vismaz 12 menesus pec bilances datuma. Aizpemumu izmaksas Aiznemumu izmaksas, kas ir tiesi attiecinamas uz kriterijiem atbilstosu aktivu iegadi, buvnieclbu vai razosanu, proti, uz tadu aktivu iegadi, kam obligati nepieciesams butisks laika periods, lai tie bum gatavi paredzetajai lietosanai vai pardosanai, tiek pieskaitltas pie So aktivu izmaksu vertlbas ITdz bridim, kad aktivi ir faktiski gatavi paredzetajai lietosanai vai pardosanai. Visas parejas izmaksas, kas saistttas ar aiznemumiem, tiek iek autas pe ijas vai zaudejumu aprekina perioda, uz kuru tas attiecas. Nomasliguml Nomas darljumi, kas butiba nodod nomniekam visus ar aktlva Tpasuma tiestbam rakstungos riskus un atltdzibas, tiek klasificeti ka finansu nomas darljumi. Visi citi nomas darljumi tiek klasificeti ka operatlvas nomas darljumi. 18

19 FINAN U PARSKATA PIELIKUMI PAR GADU, KAS NOSLEDZAS. GADA 31. DECEMBRI Sabiednba ka iznomatajs Ja Sabiedribas aktlvi tiek iesaistlti operatlvaja noma, nomas ienemumi tiek atzlti pejnas vai zaudejumu aprekina, izmantojot linearo metodi, nomas liguma periods. Sakotnejas tiesas izmaksas, kas radusas operatives nomas parrunu un danjuma noslegsanas laika, tiek pievienotas iznomata aktiva uzskaites vertibai, un tas samazina nomas termina laika atzlstamo ienakumu summu. Ja Sabiedrlba ir iznomatajs finansu nomas danjuma, tad Sabiednba iznomato aktlvu atzlst bilance ka debitoru paradu, kas vienads ar nomas maksajumu pasreizejo veitlbu. lenemumus no nomas atzlst pejnas vai zaudejumu aprekina nomas liguma perioda, izmantojot pastavlgu, periodisku atdeves likmi attieclba uz iznomataja neto ieguldljumu finansu noma. Sabiedrlba ka nomnieks Maksajumi, kas veikti saskana ar operatives nomas llgumu, tiek iekjauti pejnas vai zaudejumu aprekina, izmantojot linearo metodi, visa nomas liguma perioda. Ja Sabiednba ir nomnieks finansu nomas danjuma, Sabiedrlba attiectgo aktlvu atzlst bilance pamatlldzekju sastava un finansu nomas saistlbas zemakaja no nomata aktiva patiesas vertlbas.vai minimalo nomas maksajumu pasreizejas vertlbas. Katru nomas maksajumu sadala starp saistibam un finansu procentiem, lai panaktu nemainlgas procentu likmes piemerojanu finansu atlikumam. Finansu izmaksu procentu maksajuma da[u atzlst pejnas vai zaudejumu aprekina nomas termina laika. Nomata pamatlidzekja nolietqjumu aprekina Tsakaja no periodiem aktiva lietderlgas lietosanas laika vai nomas termina, ja vien nav noteikti zinams, ka nomas perioda beigas Sabiednba iegus IpaSumtiesibas uz nomaiajiem pamatbdzekjiem. Valsts atbalsts Valsts atbalsts netiek atzlts lldz brldim, kad Sabiedrlba ir guvusi pietiekamu parlieclbu, ka tiks izpildtti atbalsta sanemsanas noteikumi un atbalsts tiks sanemts. Valsts atbalsts tiek sistematiski atzlts pejnas vai zaudejumu aprekina to periodu laika, kura Sabiedrlba iekjauj izdevumos izmaksas, kuras valsts atbalsts kompense. Tadejadi valsts atbalsts, kura merkis ir ilgtermina ieguldljumu iegade vai izveidosana, bilance tiek uzradlts nakamo periodu ienemumu sastava un iekjauts pejnas vai zaudejumu aprekina sistematiska un racionala veida atbilstosi ilgtermina ieguldljumu lietderlgas lietosanas laikam. Valsts atbalsts, kas ir sanemams jau radusos izdevumu vai zaudejumu segsanai vai an dpmats tullteja fmansiala atbalsta sniegsanai Sabiedrlbai un kurs nav saistlts ar turpmakam izmaksam, tiek uzradlts pejnas vai zaudejumu aprekina perioda, kad Sabiednbai rodas tiesibas to sanemt. Paradipiegadatajiem un darbuzaemejiem Paradus piegadatajiem un darbuznemejiem sakotneji atzlst to patiesaja vertlba. Turpmakajos periodos kreditoru paradi tiek atspogujoti amortizstaja iegades vertlba, pielietojot efektlvo procentu likmi. Kreditoru paradi tiek klasificeti ka Tstermina saistlbas, ja maksajuma termini ir viens gads vai mazak. Preteja gadljuma tie tiek uzradlti ilgtermina saistlbu sastava. Nakamo periodu ieyemumi Nakamo periodu ienemumi atspogujo no pircejiem saflemtos ilgtermina un Istermiija avansus par pakalpojumiem, kuri vel nav sniegti bilances datuma. Nakamo periodu ienemumi sakotneji tiek atzlti sanemtas attldzlbas tagadnes vertlba. Ienemumi tiek atzlti pejnas vai zaudejumu aprekina perioda, kad pircejiem faktiski tiek sniegti pakalpojumi. Uzkrajumi Uzkrajumi tiek atzlti, kad Sabiedrlbai ir pasreizejs pienakums (juridisks vai prakses radlts), ko izraisijis kads pagatnes notikums, un pastav varbutlba, ka so saistlbu izpildei bus nepieciesiama ekonomiskos labumus ietverosu resursu aizplusana no Sabiedrlba, un saistlbu apjomu iespejams pietiekami ticami novertet. \a Sabiedrlba paredz, ka uzkrajumu izveidosanai ne piemeram, apdrosinasanas liguma ietvaros, so izdevumu atmaksa tiek atzlta ka atsevisks aktlvs tikai un vienlgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka Sie izdevumi patiesam tiks atmaksati. Ar jebkadu uzkrajumu saistltas izmaksas pejnas vai zaudejumu aprekina tiek atspogujotas, atskaitot atgutas summas. 19

20 FINANSU PARSKATA PIELIKUMI PAR GADU, KAS NOSLEDZAS. GADA 31. DECEMBRl Uzkratas saistjbas neizntantotajiem darbinieku atvafinajumiem Uzkrato saistlbu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku videjo dienas izpejnu par pedejiem 6 menesiem ar parskata gada beigas uzkrato neizmantoto atvajinajuma dienu skaitu, papildus aprekinot darba deveja valsts soeialas apdrosinasanas obligates iemaksas. Uznemumu ienakuma nodoklis Uznemumu ienakuma nodokli veido par parskata gadu aprekinatais un atliktais uznemumu ienakuma nodoklis. Uznemumu ienakuma nodoklis par parskata gadu tiek aprekinats saskana ar Latvijas Republikas nodok u tiesibu aktiem, piemerojot ar nodokli apliekamajam attieclgaja taksacijas periods gutajam ienakumam nodokja likmi 15% apmera. Atliktais uznemumu ienakuma nodoklis, kas radies no TslaicTgam atskiribam, iekjaujot atseviskus postenus nodokju deklaracijas un saja finansu parskata, ir aprekinats, izmantojot saistlbu metodi. Atliktais uznemumu ienakuma nodokja aktlvs un saistlbas tiek noteiktas, pamatojoties uz nodok u likmem, kuras ir paredzets piemerot tad, kad izzudls Islaiclgas atskirlbas. Galvenas Islaiclgas atskirlbas laika zina izriet no atskirlgajam gramatvedlbas un nodok u vajadzlbam pielietotajam nolietojuma likmem pamatlldzek iem, atseviskiem nodokju vajadzibam neatskaitamiem uzkrajumiem un uzkratajam saistlbam, ka an no uz nakamajiem gadiem parnestajiem nodokju zaudejumiem. Atlikto nodokju akttvi saja finangu parskata tiek atspogu oti tikai tada gadljuma, ja var pietiekami pamatoti paredzet to atgustamibu. Notikumi pec parskata gada beigam Bilance tiek atspogu oti tadi notikumi pec parskata gada beigam, kas sniedz papildu informaciju par Sabiedrfbas fmansialo stavokli bilances sagatavosanas datuma (korigejosie notikumi). Ja notikumi pec parskata gada beigam nav korigejosi, tie tiek atspogujoti fmansu parskata pielikumos tikai tad, ja tie ir butiski. Aplesu pielietosana un butiskakie pieyemumi Latvijas Republikas tiesibu aktu praslbas nosaka, ka, sagatavojot finansu parskatu, SabiedrTbas vadtba noverte un izdara pieijemumus, kas ietekme parskata un arpusbilance uzradltos aktlvus un saistlbas finansu parskata sagatavosanas diena, ka an uzradltos parskata periods ienemumus un izdevumus. Faktiskie rezultati var atskirties no Sim aplesem. Talak teksta ir uzskaitlti butiskakie pietjemumi un nozlmlgakas aplsses attieclba uz nakotni, ka arl galvenie aplesu nenoteiktlbas celotji bilances datuma, kas izraisa nozlmtgu risku, ka nakamaja parskata perioda varetu rasties butiskas korekcijas neto bilances aktlvu vai saistlbu uzskaites vertibas: Uzkrdjumi saubigiem un bezcerigiem debitoriem Sabiedrlbas vadlba izverte debitoru uzskaites vertlbu un noverte to atgustamibu, nepieciesamlbas gadljuma veidojot uzkrajumus saubigiem un bezcerigiem debitoru paradiem. Sabiedrlbas vadlba ir novertejusi debitoru paradus un uzskata, ka butiski papildu uzkrajumi. gada 31. decembn nav nepieciesami. Krajumu neto realizacijas verffba Sabiedrlbas vadlba izverte krajumu neto realizacijas verttbu, pamatojoties uz informaciju par sagaidamajam pardosanas cenam un pardosanas izmaksam, ka an izverte krajumu fizisko stavokli gada inventarizacijas laika. Gadijumos, kad krajumu neto realizacijas vertlba ir zemaka par krajumu pasizmaksu, krajumiem tiek veidoti uzkrajumi. Sabiedrlbas vadlba ir novertejusi krajumu neto realizacijas vertlbu un uzskata, ka butiski papildu uzkrajumi. gada 31. decembrl nav nepieciesami. PamatKdzekJu UetderTgas lietosanas laiki Pama(lTdzek u lietderlgas lietosanas laiki tiek parskatlti katra bilances datuma, un, ja nepieciesams, tie tiek mainlti, lai atspogujotu pasreizejos Sabiedrlbas vadlbas uzskatus par aktlvu atlikuso lietderlgo izmatosanas laiku, nemot vera tehnologijas izmainas, akttvu atlikuso ekonomisko izmatosanas laiku un to fizisko stavokli. 20

21 FINANSU PARSKATA PIELIKUMI PAR GADU, KAS NOSLEDZAS. GADA 31. DECEMBRI PamatlTdzeklu uzskaites vertiba Sabiedrlbas vadtba izverte pamatlldzekju uzskaites vertibu un noverte, vai pastav kadas pazlmes, kas norada, ka akttvu atgustama summa ir zemaka neka uzskaites vertiba. Sabiedrlbas vadtba aprekina un atztst zaudejumus no pamatlldzekju vertlbas samazinajuma, pamatojoties uz aplesem par to nakotnes izmantosanu, atsavinasanu vai pardosanu. l^emot vera SabiedrTbas planotos saimnieciskas darbtbas apjomus un akttvu iespejamo tirgus vertibu, Sabiedrlbas vadtba uzskata, ka butiskas pamatlldzekju vertlbas korekcijas. gada 31. decembrl nav nepieciesamas. Peldoso doku parvertesana Sabiedrlbas vadtba izverte, vai nav notikusas butiskas patiesas vertlbas izmainas attieclba uz zemi un ekam, kuras tiek uzskaititas parverteta vertiba. Sabiedrlbas vadlba uzskata, ka parvertetas zemes un eku patiess vertiba butiski neatskiras no to bilances vertlbas, Iidz ar to butiskas zemes un eku verttbas korekcijas. gada 31. decembrl nav nepieciesamas. hsniegto aizdevumu uzskaites verfiba Sabiedrlbas vadlba izverte izsniegtos aizdevumus un noverte to atgustamlbu, nepieciesamlbas gadljuma veidojot uzkrajumus saublgiem aizdevumiem. Sabiedrlbas vadtba ir novertejusi izsniegtos aizdevumus un uzskata, ka butiski papildu uzkrajumi. gada 31. decembrl nav nepieciesami. Atlikta nodokla aktivs nouz nakosajiem taksacijas periodiem parnesamiem nodokfu zaudejumiem. gada 31. decembrl atlikta nodok a aktlvs no nodokju zaudejumiem tika atztts pilna apmera. Sabiedrlbas vadlba uzskata, ka Sabiedrlbai nakotne bus pietiekama ar nodokli apliekama pejpa, ko vares segt ar nodokju zaudejumiem. Ieguldljumu radniectgo sabiedribu kapitala uzskaites vertiba I Sabiedrlbas vadlba izverte ieguldljumu radnieclgo sabiedrlbu kapitala uzskaites vertibu un noverte, vai pastav kadas pazlmes, kas norada, ka mineto akttvu atgustama summa ir zemaka neka to uzskaites vertiba. SabiedrTbas vadtba aprekina un atztst zaudejumus no ieguldljumu radnieclgo sabiedribu kapitala vertlbas samazinajuma, pamatojoties uz aplesem par to nakotnes atdevi. Sabiedrlbas vadlba uzskata, ka butiskas ieguldljumu radnieclgo sabiedrlbu kapitala vertlbas korekcijas. gada 31. decembrl nav nepieciesamas. Kugu celtnieclbas ligumu izpildes pakapes noteiksana Katra bilances datuma Sabiedrlbas vadlba izverte nepabeigto buvnieclbas ligumu izpildes pakapi, ka arl ar so ligumu saistltos ienemumus un izmaksas. Pamatojoties uz veikto novertejumu. gada 31. decembrl un pieejamo informaciju fmansu patskata apstiprinasanas bndl, SabiedrTbas vadlba uzskata, ka saistlba ar buvnieclbas llgumiem. gada 31. decembrl butiskas papildu korekcijas nav nepieciesamas. 21

22 FINAN$U PARSKATA PIELIKUMI PAR GADU, KAS NOSLEDZAS. GADA 31. DECEMBRI 3. Neto apgrozijums Uznemejdarbibas segment!: Kugu remonts Kugu buve MasmbuvniecTba Parejie darbi Noieta tirgus: Danija Somija Kipra Bejgija Vacija Griekija Singapura Zviedrija Latvija NIderlande Norvegija Marsala salu Republika Italija Islande Igaunija Krievija Malta Monako Pardotas produkcijas razosanas izmaksas Materialas izmaksas (izejvielas un materiali, predu vertlba, pakalpojumi no arienes) Darbinieku atalgojums PamatlTdzekJu nolietojums Socialas apdrosinasanas izmaksas Uzkrajumi atvajinajumiem Parejas izmaksas 5. PardoSanas izmaksas Reklamas izmaksas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (11 435) (11 435) ( ) ( ) ( ) ( ) (11562) ( ) ( ) (57410) (57 410) 22

23 FINANSU PARSKATA PIELIKUMI PAR GADU, KAS NOSLEDZAS. GADA 31. DECEMBRI 6. Admin istracij as izmaksas Padomes atlldzlba Valdes atlldzlba Administracijas algas Socialas apdrosinasanas izmaksas Reprezentatlvo automobiju uzturesanas izdevumi Transporta izdevumi, komandejumi Juridiskie pakalpojumi PamatlTdzekJu nolietojums Reprezentacijas izdevumi Sakaru izmaksas. Gada parskata revlzijas izdevumi Biroja uzturesanas izmaksas ApdroSinasana ( ) (187281) ( ) (115452) (96 228) ( ) (42 459) (38 389) (23462) (19589) (17000) (14 108) (5376) ( ) ( ) ( ) (84 699) (137346) ( ) (126714) (29415) (22 450) (59 003) (23 991) (14 229) (4 604) (2 602) ( ) 7. Parejie saimnieciskas darblbas ienemumi lenakumi no iznomato pamatlldzekju nomas maksas un sniegtajiem komunaliem pakalpojumiem Materialu realizacija Neto ienemumi no pamatlldzekju realizacijas Kreditoru paradu atlikumu norakstlsana Ienemumi no velkonu pakalpojumiem Uzkrajumu atvajinajuma izmaksam samazinasana AT Eiropas fondu projektu finansesanu saistltie iegemumi Ienemumi no transporta pakalpojumu sniegsanas Neto ienemumi no valutas kursa svarstibam Ienemumi no klmijas anallzem Apdrosinasanas izdevumu kompensacijas Starpnieclbas ienemumi Citi ienemumi 8. Parejas saimnieciskas darblbas izmaksas Izdevumi iznomato pamatlldzekju uzturesanai Materialu iepirksanas izdevumi Izdevumi par velkonu pakalpojumiem Reprezentacijas izdevumu 60% Uzkrajumi saublgiem debitoriem Uzkrajumi garantijas remontiem MedicTniska apkalposana Materialie pabalsti un davanas Ziedojumi Apbedlsanas izdevumi Zaudejumi no valutas pardosanas Citi izdevumi ( ) (332051) (76615) (38 082) (203251) (15 000) (12234) (9 941) (3 575) (3063) (123) (54 546) ( ) ( ) ( ) (109025) (99 065) (25 933) (42 686) (12 507) (9 967) (12 302) (5117) (37 574) ( ) 23

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

pārskats

pārskats Vienotais reģ.nr.40003423460 Adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050 Tālrunis 67211477 Fakss 67210742 Pamatdarbības veidi: NACE red.2.: 68.20 sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBA Pasažieru vilciens SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Lpp. Vadības ziņojums 4-8 Ziņojums par valdes atbildību 9 Finanšu pārskats: Apvienoto ienākumu pārskats 10 Pārskats par finanšu

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk