Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc"

Transkripts

1 S NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN PAR GADA UN 1997.GADA 31. DECEMBRI

2 SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par Vadības atbildību 4 Padomes un Valdes sastāvs 5 Neatkarīgo auditoru ziņojums 6 Peļņas un zaudējumu aprēķini 7 Bilances 8 Ārpusbilances 9 Ziņojumi par izmaiņām kapitālā un rezervēs 10 Naudas plūsmas pārskati 11 Piezīmes pie gada pārskata

3 VADĪBAS ZIŅOJUMS Pārskata periods Trasta komercbankai, tāpat kā daudzām citām finansu institūcijām pasaulē ir bijis pārbaudījumu periods un, kaut arī pārbaudījumi izrādījušies smagi, aizskalojot vairāk nekā iepriekšējo divu gadu peļņu, samazinot bankas bilanci un kapitāla bāzi, tomēr, arī šādus pārbaudījumus esam spējuši izturēt, un godam. Gada pirmajos divos ceturkšņos banka veiksmīgi turpināja pildīt savu stratēģiskās attīstības plānu, piesaistot jaunus klientus, galvenokārt ar kredītportfeļa palielināšanas palīdzību, attīstot aktivitātes Baltijas vērtspapīru tirgos, paplašinot pakalpojumu klāstu, pirmkārt, tehnoloģiski ietilpīgus pakalpojumus. Banka uzsāka jaunu pakalpojumu sniegšanu kredītkaršu jomā, sāka piedāvāt vērtspapīru operācijas internetā un kļuva par tirgus līderi bankas pakalpojumu sniegšanā izmantojot Telefonbanku. Šajā posmā bankas augsti kvalitatīvais kredītportfelis sasniedza pāri par desmit miljoniem latu, klientu kontu atlikumi bija vairāk nekā divpadsmit miljonu latu un bankas bilance pietuvojās sešdesmit miljonu atzīmei. Pārskata periodā Trasta komercbanka bija aktīvākais Rīgas Fondu biržas biedrs un nodrošināja 12,62% no kopējā biržas apgrozījuma. Bankai izdevās sasniegt šādus rezultātus sniedzot galvenokārt starpniecības pakalpojumus bankas klientiem. Tomēr, par sevi sāka likt manīt bankas stratēģijas vājās vietas. Bankas attīstība tika balstīta uz nestabila pamata ekspansija vietējā tirgū tika finansēta no salīdzinoši spekulatīvām finansu investīcijām austrumu tirgos un vietējā akciju tirgū, kā arī tā nebija pietiekami konsekventa savas stratēģijas realizācijā vietējā tirgū. Rezultātā Trasta komercbanka nerealizēja iespēju pārņemt Latvijas Zemes banku, bankas rentabilitāte 1997.gada beigās un 1998.gada sākumā bija vāja un bankas vadība izrādījās nespējīga pilnībā novērtēt potenciālās Dienvidaustrumu Āzijā sākušās finansu krīzes attīstības sekas citos jaunatīstības tirgos un atbilstoši pietiekami ātri pārkārtot bankas bilances un peļņas ieguves struktūru, kā rezultātā banka izrādījās slikti pozicionēta un vāji sagatavota Krievijas Ukrainas finansu krīzei. Tādējādi banka bija spiesta ciest ievērojamus zaudējumus, kas veda pie sekojošas kapitāla samazināšanās, klientu uzticības trūkuma ar no tā izrietošu nepieciešamību reversēt kredītportfeļa attīstību un veikt ievērojamu izdevumu samazināšanu, apstādinot bankas attīstību un nespēju iegūt no radušās tirgus situācijas. Tomēr, katram mākonim ir zelta maliņa. Šis grūtais brīdis ir saliedējis bankas akcionārus un vadību, kas ir parādījuši savu spēju veiksmīgi vadīt gan kapitāla atjaunošanu, noturēšanu un palielināšanu, gan kontrolēt situāciju, gan elastīgi mainīt attīstības taktiku un stratēģiju. Lai gan banka ir atsviesta vairāk nekā divus gadus atpakaļ savā attīstībā un ir bijusi spiesta mainīt savu attīstības stratēģiju, tā ir veiksmīgi izturējusi pārbaudi un ir atkal gatava cīņai par vidējas, augstas apkalpošanas kvalitātes un tehnoloģiju bankas vietu tirgū. Paldies mūsu akcionāriem, darbiniekiem, klientiem un tirgus dalībniekiem, kas ir kopā ar mums un ir palikuši mums uzticīgi. Mēs neesam pievīluši jūsu uzticību un turpināsim darīt visu, lai ne tikai to nepieviltu, bet arī atdarītu ar labu. Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Rungainis Valdes priekšsēdētājs Rīga, 1999.gada 26.martā 3

4 ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU Rīga 1999.gada 26.martā Akciju sabiedrības Trasta komercbanka Vadība ir atbildīga par šo finansu pārskatu, kas sagatavots, pamatojoties uz bankas grāmatvedības uzskaites pirmatnējiem ierakstiem par katru pārskata periodu. Bankas grāmatvedības uzskaites pirmatnējie ieraksti patiesi atspoguļo Bankas finansiālo stāvokli, kas ir izveidojies uz pārskata perioda beigām, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas par šo periodu. Ar šo Bankas Vadība apliecina, ka grāmatvedības uzskaitē tika konsekventi pielietoti prasībām atbilstošie principi, ka finansu pārskati par laika periodu no 1998.gada 1.janvārim līdz 1998.gada 31.decembrim, kas ir ietverti šajā Gada pārskatā no 1. līdz 37. lapai, tika sagatavoti pamatojoties uz saprātīgiem spriedumiem un aprēķiniem. Vadība apliecina to, ka tika pielietoti Starptautiskie Audita Standarti un, ka finansu pārskati tika sagatavoti uz Bankas nepārtrauktās darbības pamata. Bankas Vadība ir atbildīga par grāmatvedības uzskaites ierakstu pareizību, par apzinīgu darbību Bankas aktīvu saglabāšanā, kā arī krāpšanas un citu pārkāpumu novēršanā. Vadība ir atbildīga arī par Bankas darbību atbilstoši LR Kredītiestāžu likumam un citai LR pastāvošai likumdošanai, kā arī Latvijas Bankas normatīviem. Bankas Vadības vārdā: Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Rungainis Valdes priekšsēdētājs 4

5 AS PADOMES UN VALDES SASTĀVS Padomes sastāvs Jānis Medens Vilnis Vītoliņš Andrejs Osis Armants Čapkevičs Jānis Cimzietis Nella Ušakova Padomes priekšsēdētājs Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes loceklis Padomes locekle Pārskata gada laikā no Padomes locekļu pienākumu pildīšanas ir atbrīvoti Dimitrijs Kivmans, Aleksejs Ušakovs un Gundars Grieze. Valdes sastāvs Ģirts Rungainis Haralds Āboliņš Aldis Reims Boriss Grigs Svetlana Krasovska Jānis Lielcepure Jānis Reirs Signe Kalniņa Gundars Grieze Ineta Limbēna Valdes priekšsēdētājs, Prezidents Valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Valdes priekšsēdētāja vietnieks Valdes priekšsēdētāja vietnieks Valdes locekle Valdes loceklis Valdes loceklis Valdes locekle Valdes loceklis Valdes locekle Pārskata gada laikā no Valdes locekļu pienākumu pildīšanas ir atbrīvoti Nella Ušakova, Ilmārs Putns un Andris Upmiņš. Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Rungainis Valdes priekšsēdētājs 5

6 NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS Trasta Komercbankas akcionāriem: Mēs esam veikuši Trasta Komercbankas ("Banka") klāt pievienotās gada 31. decembra bilances, kā arī attiecīgā perioda peļņas un zaudējumu aprēķina, ziņojuma par akcionāru ieguldījumiem un naudas plūsmas pārskata auditu. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz veikto auditu, izsakām par šiem finansu pārskatiem. Finansu pārskatus par gadu, kas noslēdzās 1997.gada 31. decembrī, pārbaudīja cits auditors, kura ziņojums 1998.gada 25. martā, sniedz atzinumu bez iebildēm. Mēs veicām auditu saskaņā ar Starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic audits tā, lai gūtu ticamu apstiprinājumu tam, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Audits ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Audits ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aprēķinu novērtēšanu, kā arī vispārējo finansu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktais audits dod nepieciešamo pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai. Pēc mūsu domām, pamatojoties uz iepriekš minēto, finansu pārskati sniedz skaidra un patiesu priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli uz gada 31. decembri, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskatu periodā, kas noslēdzās gada 31. decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Dodot slēdzienu bez iebildēm, mēs pievēršam uzmanību 16., 34., un 35., finansu pārskata piezīmēm, kas norāda uz to, ka patreiz ir zināma neskaidrība, kas ir saistītā ar Krievijas un Ukrainas valsts vērtspapīru tekošo vērtību. Deloitte & Touche Rīga, Latvija gada 26. marts 6

7 PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINI Tūkstošos latu Piezīme mēneši 12 mēneši Procentu ieņēmumi Procentu izdevumi 4 (1 056) (566) Tīrie procentu ienākumi Dividenžu ieņēmumi no akcijām un citiem vērtspapīriem ar nefiksētu ienākumu Komisijas naudas ieņēmumi Komisijas naudas izdevumi 6 (698) (534) (Zaudējumi)/peļņa no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu 7 (788) 446 Citi parastie ieņēmumi Finansiālās darbības ienākumi Administratīvie izdevumi 9 (1 520) (1 378) Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un norakstīšana 19 (204) (113) Citi parastie izdevumi 10 (72) (88) Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem 11 (516) (166) Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas (zaudējumi) (198) (38) (Zaudējumi)/peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas (1 778) Nodokļi 12 (90) (106) PĀRSKATA GADA (ZAUDĒJUMI)/PEĻŅA (1868) 927 Mazākuma līdzdalības daļas zaudējumi - 5 PĀRSKATA GADA NESADALĪTIE (ZAUDĒJUMI)/PEĻŅA (1868) 932 Piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Finansu pārskatus no 1. līdz 37. lapai ir apstiprinājusi Bankas valde un Bankas padome 1999.gada 26.martā un to vārdā gada pārskatu ir parakstījuši: Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Rungainis Valdes priekšsēdētājs 7

8 BILANCES Tūkstošos latu Piezīme AKTĪVI Kase un prasības pret Latvijas banku Prasības pret citām kredītiestādēm Prasības uz pieprasījumu Citas prasības Kredīti Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Valsts obligācijas u.c. parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu Pārējo emitentu obligācijas u.c. parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā Nemateriālie aktīvi, tīrā vērtība Pamatlīdzekļi, tīrā vērtība Pārējie aktīvi, tīrā vērtība Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Kopā aktīvi Aktīvi pārvaldīšanā KOPĀ AKTĪVI UN AKTĪVI PĀRVALDĪŠANĀ PASĪVI Saistības pret kredītiestādēm Saistības uz pieprasījumu Termiņsaistības Noguldījumi Pieprasījuma noguldījumi Termiņnoguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Pakārtotās saistības Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Saistību kopsumma Mazākuma līdzdalības daļa meitas uzņēmumā - 13 KAPITĀLS UN REZERVES Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Nesadalītie (zaudējumi)/peļņa (1 716) 273 KOPĀ PASĪVI UN KAPITĀLS UN REZERVES Pasīvi pārvaldīšanā KOPĀ PASĪVI, KAPITĀLS UN REZERVES UN PASĪVI PĀRVALDĪŠANĀ Piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Finansu pārskatus no 1. līdz 37. lapai ir apstiprinājusi Bankas valde un Bankas padome 1999.gada 26.martā un to vārdā gada pārskatu ir parakstījuši: Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Rungainis Valdes priekšsēdētājs 8

9 ĀRPUSBILANCES Tūkstošos latu ĀRPUSBILANCES PRASĪBAS Nākotnes valūtas darījumu prasības spot forward option KOPĀ ĀRPUSBILANCES PRASĪBAS ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS Iespējamās saistības t.sk. Galvojumi un garantijas nenodrošināti - 4 nodrošināti ar depozītu - 10 nodrošināti ar īpašumu Saistības pret klientiem t.sk. Nākotnes valūtas darījumu saistības spot forward option t.sk. Neizmantotās kredītlīnijas t.sk. Nākotnes vērtspapīru pirkšanas līgumi t.sk. Akreditīvi 85 - KOPĀ ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS Piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Finansu pārskatus no 1. līdz 37. lapai ir apstiprinājusi Bankas valde un Bankas padome 1999.gada 26.martā un to vārdā gada pārskatu ir parakstījuši: Jānis Medens Padomes priekšsēdētājs Ģirts Rungainis Valdes priekšsēdētājs 9

10 IZMAIŅAS KAPITĀLĀ UN REZERVĒS Tūkstošos latu Akciju kapitāls (pamatkapitāls) uz 1.janvāri Jaunais akciju laidiens Privātpersonas, rezidenti 89 - Privātpersonas, nerezidenti - 2 Juridiskas personas, rezidenti Juridiskas personas, nerezidenti Akciju kapitāls uz 31.decembri Akciju emisijas uzcenojums uz 1.janvāri Akciju emisijas uzcenojums uz 31.decembri Citas rezerves uz 1.janvāri Rezerves kapitāla palielināšana Citas rezerves uz 31.decembri Nesadalītā peļņa/(zaudējumi) uz 1.janvāri 273 (659) Nesadalītās peļņas novirzīšana uz rezervēm (121) - Pārskata perioda (zaudējumi)/peļņa (1 868) 932 Nesadalītie (zaudējumi)/peļņa uz 31.decembri (1 716) 273 KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES Piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 10

11 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Tūkstošos latu Piezīme Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā: (Zaudējumi)/peļņa pirms nodokļu aprēķināšanas (1 778) Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana Uzkrājumu nedrošiem parādiem (samazinājums)/pieaugums Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas zaudējumi Īstermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas (peļņa)/zaudējumi 7 (366) 494 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi Nākamo periodu ieņēmumu un uzkrāto izdevumu (samazinājums)/pieaugums 26 (57) 151 Nākamo periodu izdevumu un uzkrāto ieņēmumu samazinājums/(pieaugums) (186) Pārējo aktīvu samazinājums/(pieaugums) (1 599) Pārējo saistību (samazinājums)/pieaugums 25 (814) 720 Atlikto nodokļu (samazinājums)/pieaugums 12 (86) 86 Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums pirms (437) izmaiņām aktīvos un pasīvos, pamatdarbības rezultātā Īstermiņa ieguldījumu samazinājums/(pieaugums) (2 164) Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums 14 (332) 280 Kredītu (pieaugums) 15 (3 561) (3 578) Saistību pret kredītiestādēm (samazinājums)/pieaugums 23 (478) 535 Noguldījumu (samazinājums)/pieaugums 24 (11 424) Mazākuma līdzdalības daļas (samazinājums)/pieaugums (13) 13 (Nodokļu maksājumi) (192) (4) Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums (14 124) pirms izmaiņām aktīvos un pasīvos, pamatdarbības rezultātā Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā Pamatlīdzekļu pirkšana 19 (593) (324) Pamatlīdzekļu pārdošana Nemateriālo ieguldījumu pirkšana 19 (25) (17) Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pirkšana 17 (509) (25) Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana Līdzdalības saistīto uzņēmumu pamatkapitālā pirkšana 18 (17) (593) Ieguldījumu ar fiksēto ienākumu pirkšana 16 (2 664) (6 775) Ieguldījumu ar fiksēto ienākumu pārdošana Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) (7 572) investīciju darbības rezultātā Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā Akciju emisija un pakārtotā kapitāla piesaistīšana Naudas un tās ekvivalentu pieaugums finansēšanas darbības rezultātā Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums (4 014) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (zaudējumi) 7 (751) (213) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās Piezīmes ir neatņemama šī finansu pārskata sastāvdaļa. 11

12 1 DARBĪBAS PĀRSKATS Trasta komercbanka ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība un darbojas saskaņā ar LR likumdošanu un Latvijas Bankas izsniegto licenci. Patreizējā bankas licence atļauj veikt visas LR Kredītiestāžu likumā norādītās bankas operācijas. Bankai ir viena filiāle un divas norēķinu grupas Rīgā, kas sniedz pilnu pakalpojumu klāstu. Bankas pamatdarbība ir universālu bankas pakalpojumu sniegšana juridiskām un fiziskām personām, kā arī investīciju pakalpojumu sniegšana gan Latvijas, gan citu valstu vērtspapīru tirgos. 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (1) Vispārīgie principi Bankas darbību regulē LR Kredītiestāžu likums u.c. Latvijas Bankas noteikumi, kas attiecās uz kapitāla pietiekamību, likviditāti un ārvalstu valūtas atklāto pozīciju. Banka veic grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar likumu Par grāmatvedību un Latvijas Bankas norādījumiem, izmantojot sākotnējo izmaksu uzskaites metodi. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Bankas grāmatvedības uzskaites datiem, kur tie nepieciešamības gadījumos ir izmainīti, sastādot pārskatu atbilstoši Norādījumiem par kredītiestāžu gada pārskatiem un Starptautiskajiem Grāmatvedības Standartiem un 1997.gada 31.decembrī slēgtās bilances atspoguļo reālo situāciju uz attiecīgo datumu. (2) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Aktīvi, pasīvi un ārpusbilances posteņi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītie ienākumi vai zaudējumi ir iekļauti pārskata perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā. Pielietotie ārvalstu valūtas kursi nozīmīgākajām valūtām ir sekojoši: LVL 1 = USD 1,757 1,695 DEM 2,941 3,003 UAH 6,623 3,236 RUB 37,453 10,142 FIM 8,929 9,091 GBP 1,049 1,010 (3) Ienākumu un izdevumu uzskaite Ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, tiek atspoguļoti peļņas un zaudējumu aprēķinā neatkarīgi no to saņemšanas vai maksājuma datuma. Uzkrātie ieņēmumi tiek iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā tikai, ja nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu. (4) Ieguldījumi vērtspapīros ar fiksēto ienākumu Ieguldījumi fiksētā ienākuma vērtspapīros tiek uzrādīti pēc vērtības, kura ir palielināta vai samazināta par uzkrāto uz gada beigām diskonta vai prēmijas summu. Uzkrātās diskontu vai prēmiju summas ir iekļautas peļņas uz zaudējumu aprēķinā. Pārdodot vērtspapīrus pirms termiņa, peļņas un zaudējumu aprēķinā tiek iekļauta starpība starp fiksētā ienākuma vērtspapīru bilances vērtību un summu, kas tiek saņemta no vērtspapīru pārdošanas. 12

13 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (turpinājums) (5) Ieguldījumi vērtspapīros ar nefiksēto ienākumu Ieguldījumi biržās kotētās akcijās tiek uzrādīti gada pārskatos pēc zemākās no iegādes un tirgus cenas. Pārvērtēšanas rezultātā iegūtais ieguldījumu vērtības samazinājums tiek iekļauts peļņas un zaudējumu aprēķinā. Ieguldījumi biržās nekotētās akcijās tiek uzrādīti gada pārskatos novērtējot ieguldījumus pēc zemākās no iegādes un uzņēmuma patiesās vērtības. Pārvērtēšanas rezultāts tiek iekļauts peļņas un zaudējumu aprēķinā. Ieguldījumi saistīto uzņēmumu pamatkapitālā tiek uzrādīti gada pārskatos novērtējot ieguldījumus pēc zemākās no iegādes un uzņēmuma patiesās vērtības. Pārvērtēšanas rezultāts tiek iekļauts peļņas un zaudējumu aprēķinā. (6) Kredīti Gada pārskatā kredīti, ja tiem ir izveidoti speciālie uzkrājumi nedrošiem parādiem, tiek uzrādīti, atskaitot šo uzkrājumu vērtību. Uzkrātie procentu ieņēmumi ir iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā, ja nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu noteiktajā laikā. Speciālo uzkrājumu apjoms tiek aprēķināts ņemot vērā kredītu novērtēšanu atbilstoši to reālai vērtībai, kuru nosaka šādi faktori: aizņēmēja finansiālais stāvoklis un maksātspēja, kredīta nodrošinājuma pietiekamība, kredītlīgumā noteikto nosacījumu ievērošana un LB noteikto riska darījumu lieluma ierobežojumu ievērošana. Kredīti tiek klasificēti sekojošās piecās kategorijās: Kategorija Uzkrājumi procentos Standarta kredīti 0% Uzraugāmie kredīti 10% Zemstandarta kredīti 30% Šaubīgie kredīti 60% Zaudētie kredīti 100% Ja kredīta atgūšana pēc vadības domām tiek atzīta par bezcerīgu, tas tiek norakstīts no bilances. (7) Pamatlīdzekļi un to vērtības nolietojums un norakstīšana Pamatlīdzekļi gada pārskatā ir uzrādīti pēc atlikušās vērtības, t.i., no iegādes vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts un norakstīts izdevumos katru mēnesi pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas likmes: Zeme un ēkas 5% gadā Mēbeles un aprīkojums 10% gadā Datori un iekārtas 20% gadā Transporta līdzekļi 20% gadā Pārējie pamatlīdzekļi 50% gadā Īrēto telpu kapitālās izmaksas īres perioda laikā Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu realizācijas tiek uzrādīti atbilstošā perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā. 13

14 2 GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI (turpinājums) (8) Ārpusbilances finansu instrumenti Ārpusbilances finansu instrumenti ietver valūtas maiņas spot un forward darījumus. Darījumi ar ārpusbilances finansu instrumentiem ir novērtēti pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā un pārvērtēšanas rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi ir iekļauti peļņas un zaudējumu bilancē. Šo darījumu pamatsummas nav iekļautas bilancē. (9) Nodokļi Šajā postenī atspoguļotā nodokļu summa ir aprēķināta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Ienākuma nodokļa izdevumi šajos finansu pārskatos ir aprēķināti, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošās nodokļu likumdošanas un Starptautiskā Grāmatvedības Standarta Nr.12. (10) Konsolidācija Bankas 1997.gada pārskati ietvēra konsolidētus bankas un tās meitas uzņēmuma TKB Assets Management finansu pārskatus. Uz 1998.gada 31.decembri Banka bija pārdevusi savu ieguldījumu TKB Assets Management kapitālā. (11) Patiesā vērtība Finansu instrumentu patiesā vērtība tiek noteikta izmantojot pieejamo tirgus informāciju un citus pieņēmumus, kas ir aprakstīti 32. piezīmē. Patiesās vērtības noteikšana ietver neskaidrības un pieņēmumus attiecībā uz procentu likmēm, kredītu riskiem, priekšapmaksām un uz citiem faktoriem,- jo īpaši uz tirgus ierobežojumiem atsevišķiem finansu instrumentiem. (12) Nauda un tās ekvivalenti Par naudu un tās ekvivalentiem uzskatāmi skaidras naudas atlikumi kasē, prasības un saistības uz pieprasījumu, kā arī prasības un saistības ar atlikušo atmaksas termiņu līdz 3 mēnešiem pret centrālajām bankām un kredītiestādēm, kā arī īstermiņa ieguldījumi ar atlikušo dzēšanas termiņu līdz 3 mēnešiem. (13) Ienākums uz vienu akciju Aprēķinot ienākumu uz vienu akciju tika ņemts vērā, ka esošais vidēji svērtais parasto akciju skaits un 1997.gadā bija un akcijas. 14

15 Tūkstošos latu mēneši 12 mēneši 3 PROCENTU IEŅĒMUMI Procenti no prasībām pret kredītiestādēm Procenti no kredītiem nebankām Procenti no obligācijām un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu Pārējie procentu ieņēmumi Procentu ieņēmumu analīze Ieguldījumu vidējais Procentu Ieguldījumu apjoms uz mēneša ienākums ienesīgums beigām (gada %) Procenti no prasībām pret kredītiestādēm ,91 Procenti no kredītiem nebankām ,04 Procenti no obligācijām un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu ,57 Pārējie procentu ieņēmumi ,18 4 PROCENTU IZDEVUMI Procenti kredītiestādēm par noguldījumiem (340) (208) Procenti par noguldījumiem (632) (306) Procenti par pakārtotām saistībām (12) (24) Pārējie procentu izdevumi (72) (28) (1 056) (566) Procentu izdevumu analīze Piesaistīto līdzekļu vidējais Izmaksātie Maksa par apjoms uz mēneša procenti resursiem beigām (gada %) Procenti kredītiestādēm par noguldījumiem ,91 Procenti par noguldījumiem ,72 Procenti par pakārtotām saistībām ,28 Pārējie procentu izdevumi , ,30 15

16 Tūkstošos latu mēneši 12 mēneši 5 KOMISIJAS NAUDAS IEŅĒMUMI Garantijas un galvojumi - 1 Skaidrā nauda Akreditīvi Pārskaitījumi Ceļojumu čeki un kredītkartes Vērtspapīri Citi KOMISIJAS NAUDAS IZDEVUMI Nostro konti (93) (92) Skaidras naudas operācijas (8) (14) Vērtspapīri (161) (115) Ārvalstu valūtas darījumi (428) (313) Citi (8) - (698) (534) 7 (ZAUDĒJUMI)/PEĻŅA NO DARĪJUMIEM AR VĒRTSPAPĪRIEM UN ĀRVALSTU VALŪTU, NETO (Zaudējumi)/peļņa no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu (159) 255 Peļņa/(zaudējumi) no nākotnes (forward) darījumu pārvērtēšanas 99 (74) Ārvalstu valūtas pārvērtēšana (751) (213) (Zaudējumi)/peļņa no tirdzniecības ar vērtspapīriem (343) 972 Apgrozāmo vērtspapīru pārvērtēšana 366 (494) (788) CITI PARASTIE IEŅĒMUMI Citi parastie ieņēmumi Saņemtās soda naudas

17 Tūkstošos latu mēneši 12 mēneši 9 ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI Personāla izmaksas (579) (426) - atalgojums padomei un valdei (68) (59) - pārējais atalgojums un izmaksas (385) (275) - sociālā nodokļa izmaksas (126) (92) Profesionālie pakalpojumi (41) (51) Sakaru izdevumi (170) (191) Telpu un inventāra uzturēšanas izmaksas (166) (127) Krājumi (15) (20) Komandējumi (13) (20) Reklāma un mārketings (87) (82) Apsardze (28) (29) Apdrošināšana (388) (392) Soda nauda (1) (5) Pārējie administratīvie izdevumi (32) (35) (1 520) (1 378) Pārskata periodā no 1998.gada 1.janvāra līdz 1998.gada 31.decembrim Bankā vidēji strādāja 126 (1997: 96) darbinieki. 10 CITI PARASTIE IZDEVUMI Sponsorēšana (20) (49) Biedru maksas (4) (4) Sociālie un kultūras pasākumi (2) (1) Citi izdevumi (46) (34) (72) (88) 11 IZDEVUMI UZKRĀJUMIEM NEDROŠIEM PARĀDIEM Izdevumi speciāliem uzkrājumiem, pārējiem aktīviem un prasībām pret nebankām (187) (67) Izdevumi speciāliem uzkrājumiem, prasībām pret kredītiestādēm (329) - Izdevumi speciāliem uzkrājumiem uzkrātiem ieņēmumiem - (29) Izdevumi speciāliem uzkrājumiem, galvojumiem un saistībām - (6) Vispārējie uzkrājumi nedrošiem parādiem - (64) (516) (166) Speciālo un vispārējo uzkrājumu nedrošiem parādiem izmaiņas pārskata gada laikā bija šādas: Speciālie un vispārējie uzkrājumi uz 1.janvāri Papilduzkrājumu veidošana Uzkrājumi norakstītajiem kredītiem (328) (347) Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi (19) (60) Ārvalstu valūtas pārvērtēšana (18) - Speciālie un vispārējie uzkrājumi uz 31.decembri

18 Tūkstošos latu mēneši 12 mēneši 12 NODOKĻI Uzņēmumu ienākuma nodoklis - (188) Izmaiņas atliktajos nodokļos (86) 86 Īpašuma nodoklis (4) (4) (90) (106) Atlikto nodokļu aprēķins Pagaidu Nodokļu Pagaidu Nodokļu atšķirība efekts atšķirība efekts Atlikto nodokļu aktīvi Iepriekšējo periodu nodokļu zaudējumu atlikums uz pārskata perioda beigām Aktīvu pārvērtēšanas zaudējumi Vispārējie uzkrājumi nedrošiem parādiem Atlikto nodokļu aktīvi Atlikto nodokļu saistības Atšķirības amortizācijas likmēs Atlikto nodokļu saistības Atlikto nodokļu (saistības)/aktīvi, tīrā vērtība (86) 86 Atlikto nodokļu aktīvi uz 1.janvāri 86 - Izmaiņas atliktajos nodokļos (86) 86 Atlikto nodokļu aktīvi uz 31.decembri - 86 Atliktie nodokļi tiek aprēķināti, balstoties uz pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtību pēc grāmatvedības uzskaites un saskaņā ar nodokļu aprēķināšanas principiem. Galvenās pagaidu atšķirības rodas no dažādām pamatlīdzekļu nolietojuma likmēm, kā arī vērtspapīru pārvērtēšanas rezultātiem. 18

19 Tūkstošos latu KASE UN PRASĪBAS PRET LATVIJAS BANKU Skaidrā nauda kasē Korespondējošā konta atlikums Latvijas Bankā Saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem Bankai ir jānodrošina obligātās rezerves Latvijas Bankā 8% apmērā no zemāk minēto posteņu kopsummas mēneša vidējā atlikuma (to aprēķina, pamatojoties uz viena mēneša četru atskaites datumu rādītājiem): + saistības pret kredītiestādēm un noguldījumi - saistības pret Valsts kases konsolidētā konta līdzekļu atlikumu - Bankas ārvalstīs atvērto nodaļu (filiāļu) piesaistītie noguldījumi + emitētās obligācijas un citi parāda vērtspapīri Obligātā rezerve tiek salīdzināta ar Bankas vidējo mēneša naudas līdzekļu atlikumu kasē un korespondējošā konta Latvijas Bankā atlikumu latos. Bankas vidējam naudas līdzekļu atlikumam kasē un korespondējošā konta atlikumam jāpārsniedz obligāto rezervju nosacījumi. Uz un gada 31.decembri Banka darbojās saskaņā ar šiem noteikumiem. 14 PRASĪBAS PRET CITĀM KREDĪTIESTĀDĒM Pret citām LR reģistrētajām kredītiestādēm Pret OECD valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Kredītiestāžu saraksts, pret kurām Bankai ir vislielākās prasības Republic National Bank, NY /ASV Latvijas Universālā Banka/Latvija 204 Bankers Trust Company, NY/ASV 179 Dresdner Bank / Vācija 107 CB Bank Austria (Moscow) LLC/Krievija 99 Banka ir nodibinājusi korespondējošās attiecības ar 33 bankām. 19

20 15 KREDĪTI Tūkstošos latu Kredīti privātuzņēmumiem Privātajām finansu institūcijām Sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām 45 - Kredīti privātpersonām Kredīti personālam Uzkrājumi nedrošiem un šaubīgiem kredītiem (197) (82) Kredītu sadalījums pēc termiņiem: Līdz 1gadam No 1 gada un vairāk Kredītu sadalījums pēc nozarēm: Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība Zvejniecība Apstrādājošā rūpniecība Būvniecība - 97 Tirdzniecība Transports, noliktavu saimniecība un sakari Finansu starpniecība Patēriņa kredīti Pārējie pakalpojumi

21 Tūkstošos latu OBLIGĀCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU Valsts obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu Latvijas valsts parādzīmēs Ukrainas valsts parādzīmēs denominētas UAH Ukrainas valsts parādzīmēs denominētas USD Krievijas valsts parādzīmēs denominētas RUB 57 - Krievijas valsts parādzīmēs denominētas USD Pārējo emitentu obligācijas u.c. parāda vārtspapīri ar fiksēto ienākumu Merita Bank obligācijas Swedich Export Credit obligācijas Speciālie uzkrājumi Krievijas valsts parādzīmēm denonimētām RUB (54) Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu tiek iegādātas investīciju nolūkos. Šo vērtspapīru nominālvērtība ir tūkst. LVL. Atlikušā diskonta un prēmijas summa, kura nav uzkrāta peļņas un zaudējumu aprēķinā uz gada beigām ir atbilstoši 346 tūkst. LVL un 15 tūkst.lvl. Pārējo emitentu obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu tūkstošu latu apmērā ir ieķīlātas kā nodrošinājums saistību izpildei pret privātuzņēmumiem par summu tūkstoši latu (skat. piezīmi Nr.24). ASV dolāros denominētās Ukrainas valsts eiroobligācijas un Krievijas Federācijas valsts obligācijas bankas bilancē ir uzrādītas pēc to iegādes vērtības. Bankai ir nodoms un iespēja turēt vērtspapīrus līdz to dzēšanas termiņam. Šobrīd Krievijas Federācija ar savu ārējo parādu saistītos maksājumus veic paredzētajā termiņā gada budžetā ir paredzēti līdzekļi minēto obligāciju dzēšanai, kā arī valdības pārstāvji vairākkārt oficiāli ir paziņojuši par šo obligāciju paredzamo dzēšanu 1999.gada maijā. Arī Ukrainas valdība savlaicīgi veic visus maksājumus, kas saistīti ar ārējā parāda apkalpošanu, un banka regulāri saņem kuponu maksājumus par bilancē esošajām obligācijām. Bankas vadība ir ņēmusi vērā arī Starptautiskā Valūtas Fonda pozitīvās atsauksmes par Ukrainas ekonomisko stāvokli. Līdz ar to bankas vadība uzskata bilancē esošo Ukrainas valsts eiroobligāciju un Krievijas Federācijas valsts obligācijas neapmaksas risku par nelielu. 17 AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU Ilgtermiņa ieguldījumi akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu biržās kotētās akcijās biržās nekotētās akcijās Īstermiņa ieguldījumi akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu sertifikātos biržās kotētās akcijās biržās nekotētās akcijās Ieguldījumu vērtības samazinājums pārvērtēšanas rezultātā (248) (505) Tūkstošos latu 21

22 17 AKCIJAS UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR NEFIKSĒTU IENĀKUMU (turpinājums) Bankas ilgtermiņa ieguldījumus uzņēmumu pamatkapitālā veido Uzņēmuma nosaukums Juvelierizstrādājumu rūpnīca AS Staburadze AS Darbības veids Uzņēmuma vērtība 1998 Ieguldījumi un līdzdalības daļa Sākotnēja vērt. % Bilances vērtība 1997 Ieguldījumi un līdzdalības daļa Sākotnēja vērt. % Bilances vērtība Juvelieru izstr.ražošana , Konditorejas izstr.ražošana , Strenču MRS Mežsaimniecība , Grindeks AS Zāļu ražošana , Fondu Birža Fondu birža , Rebir AS Elektroreču ražošana , Lauma AS Vieglā rūpniecība , AAS Balta Apdrošināšana Pārējie ieguldījumi pamatkapitālā LĪDZDALĪBA SAISTĪTO UZŅĒMUMU PAMATKAPITĀLĀ Uzņēmuma nosakums Banku Komunikāciju Centrs AS Arcus AS Druva TKB Bond Portfolio Ltd. TKB Equity Portfolio Ltd. Pārējie ieguldījumi pamatkapitālā Darbības veids Uzņēmuma vērtība 1998 Ieguldījumi un līdzdalības daļa Sākotnēja vērt. % Bilances vērtība 1997 Ieguldījumi un līdzdalības daļa Sākotnēja vērt. % Bilances vērtība SWIFT pakalpojumi ,28 35 Ražošana un tirdzniecība , ,00 54 Pārtikas prod , , ražošana Investīciju fonds , , Investīciju fonds , ,

23 Tūkstošos latu 19 PAMATLĪDZEKĻI UN NEMATERIĀLIE AKTĪVI (1) Pamatlīdzekļu kustība 1998.gadā Zeme un Transporta Iekārtas un Nomāto telpu Nemateriālie ēkas līdzekļi aprīkojums izmaksas aktīvi Kopā Sākotnējā vērtība 1997.gada 31.decembrī Iegādātie pamatlīdzekļi Avansa maksājumi Izslēgtie pamatlīdzekļi - (8) (226) (1) - (235) 1998.gada 31.decembrī Uzkrātais nolietojums 1997.gada 31.decembrī Nolietojums pārskata periodā Izslēgtie pamatlīdzekļi - (8) (9) (1) - (18) 1998.gada 31.decembrī Atlikusī vērtība uz 1998.gada 31.decembri (2) Pamatlīdzekļu kustība 1997.gadā Zeme un Transporta Iekārtas un Nomāto telpu Nemateriālie ēkas līdzekļi aprīkojums izmaksas aktīvi Kopā Sākotnējā vērtība 1996.gada 31.decembrī Iegādātie pamatlīdzekļi Avansa maksājumi Izslēgtie pamatlīdzekļi - - (2) (5) - (7) 1997.gada 31.decembrī Uzkrātais nolietojums 1996.gada 31.decembrī Nolietojums pārskata periodā gada 31.decembrī Atlikusī vērtība uz 1997.gada 31.decembri

24 Tūkstošos latu PĀRĒJIE AKTĪVI, TĪRĀ VĒRTĪBA Avansa maksājumi Ceļojumu čeki Prasības pret ārzemju finansu institūcijām Prasība pret Krievijas budžetu 7 24 Priekšapmaksa par akcijām Pārējie aktīvi Speciālie uzkrājumi prasībai pret Krievijas budžetu (7) (24) Nedrošo un šaubīgo parādu pārvērtēšanas zaudējumi (50) Prasībās pret ārzemju finansu institūcijām ir ietverta prasība pret Refco Capital Market Ltd. par summu 325tūkst. LVL apmērā pēc forvarda kontrakta ar valutēšanas datumu 1998.gada 1.oktobris. Pašlaik Banka veic pasākumus šīs summas atgūšanai. Bankas vadība uzskata, ka šī summa tiks atgūta līdz 1999.gada marta beigām. 21 NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI UN UZKRĀTIE IEŅĒMUMI Uzkrātie saņemamie procenti Atliktie nodokļi - 86 Nākamo periodu izdevumi Pārējie uzkrātie ieņēmumi AKTĪVU UN PASĪVI PĀRVALDĪŠANA Aktīvi, kurus Banka pārvalda savā vārdā klientu uzdevumā, tiek atspoguļoti gada pārskatos, ja Banka ir ieguvusi šo aktīvu valdījuma tiesību juridisko apstiprinājumu. Šādu aktīvu un pasīvu summas tiek atspoguļotas gada pārskatos, atspoguļojot tās atbilstošajos aktīvu un pasīvu posteņos. Aktīvi pārvaldīšanā Prasības pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Drošības depozīti Pasīvi pārvaldīšanā Privātpersonas Valsts finansu institūcijas Privātās finansu institūcijas Privātuzņēmumi Kredītiestādes Saskaņā ar trasta līgumiem un līgumiem par vērtspapīru kontu apkalpošanu, banka neuzņemas nekādus kredīta, procentu vai citus riskus saistībā ar šajos posteņos uzrādītajām naudas summām un vērtspapīriem. 24

25 Tūkstošos latu SAISTĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM Pret citām LR reģistrētajām kredītiestādēm Pret OECD valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm Kredītiestāžu saraksts, pret kurām Bankai ir vislielākās saistības TKB Mosprom Bank Corparation/Palau 239 Ako Bank Corp./ASV 172 Private Assets Management Bank/Nauru NOGULDĪJUMI Centrālā valdība Pašvaldības 3 4 Valsts finansu institūcijas Valsts uzņēmumi Privātās finansu institūcijas Privātuzņēmumi Privātpersonas Sabiedriskās un reliģiskās organizācijas Nauda ceļā Kā nodrošinājums saistību izpildei pret privātuzņēmumiem tūkstoši latu apmērā ir ieķīlātas pārējo emitentu obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu par summu tūkstoši latu (skat. piezīmi Nr.16). Klientu noguldījumu sadalījums pēc termiņiem: Uz pieprasījuma Līdz 3 mēnešiem No 3 līdz 6 mēnešiem No 6 līdz 12 mēnešiem No 1 gada un vairāk

26 Tūkstošos latu PĀRĒJĀS SAISTĪBAS Saistības pret kredītiestādēm, kurām ir pārtraukta licence Pārējās saistības NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI UN UZKRĀTIE IZDEVUMI Uzkrātie maksājamie procenti Pārējie uzkrātie izdevumi PAKĀRTOTĀS SAISTĪBAS Bankas piesaistītās pakārtotās saistības uz pārskata gada beigām ir LVL (1997: LVL) apmērā, kas ir noguldītas bankā ar sekojošiem nosacījumiem: - pakārtoto saistību dzēšanas termiņš beidzas 2004.gadā; - no 1997.gada 1.janvāra līdz termiņa beigām par pakārtoto saistību piesaistīšanu Banka maksās procentus, kas tiks aprēķināti sekojoši: 12 mēnešu LIBOR procentu likme plus 2% gadā; Pakārtoto saistību saraksts Nosaukums Summa un Noslēgšanas Atmaksas Procentu valūta datums datums likme Edgars Pīgoznis LVL ,0946% Veicot kapitāla pietiekamības koeficienta aprēķinus, augstāk minētās pakārtotās saistības ir iekļautas papildus kapitālā (skat. piezīmi Nr.39). 26

27 28 AKCIJU KAPITĀLS Banka ir reģistrējusi statūtkapitālu latu apmērā, kas sastāv no akcijām ar nominālvērtību 50 LVL gada martā beidzās 6.emisija, kura sastāvēja no parastām akcijām. Apmaksātais statūtkapitāls uz 1998.gada 31.decembri bija latu, kurš sastāvēja no parastām akcijām ar nominālvērtību 50 LVL katra. (1997.gadā statūtkapitāls bija latu, kas sastāvēja no parastām akcijām.) Pēc skaita ir 58 akcionāri, no tiem: 12 juridiskās personas un 46 fiziskās personas. Laika posmā no 1998.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim bija izlaistas parastās akcijas kopsummā LVL. Bankas lielāko akcionāru procentuāla analīze Akcionārs Akciju daļa Valsts % LVL 000 V. Vītoliņš 31, Latvija A. Vītoliņš 8, Latvija I. Vītoliņa 8, Latvija Ienākumi uz vienu akciju Tīrie (zaudējumi)/peļņa (LVL) ( ) Vidēji svērtais izdoto akciju skaits Tīrie (zaudējumi)/peļņa uz vienu akciju (LVL) (32,44) 17,95 29 JURIDISKĀS SAISTĪBAS un 1998.gada 31.decembrī Banka nebija iesaistīta tiesvedības procesos, izņemot tos, kas ir minēti 20.piezīmē. 30 NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI Tūkstošos latu Skaidrā nauda kasē un korespondējošais konts Latvijas Bankā Prasības uz pieprasījumu pret citām kredītiestādēm Īstermiņa investīcijas ar dzēšanas termiņu līdz 3 mēnešiem Saistības uz pieprasījumu pret citām kredītiestādēm (430) (5 638)

28 31 DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM Par saistītām ar kredītiestādi personām tiek uzskatīti kredītiestādes akcionāri, kuriem Bankā pieder būtiska līdzdalība, kā arī šo akcionāru laulātie, vecāki un bērni, Bankas meitas uzņēmumi, kredītiestādes padomes, valdes locekļi un citi kredītiestādes darbinieki, kuri ir pilnvaroti veikt Bankas darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un kuri atbild par to, kā arī šo personu laulātie, vecāki, bērni un uzņēmumi, kuros minētajām personām pieder būtiska līdzdalība. Saistītām personām banka sniedz standarta pakalpojumus - tas ir norēķinu veikšana, vērtspapīru pirkšana un pārdošana, vērtspapīru pārvaldīšana klientu uzdevumā, brokeru pakalpojumu sniegšana utt. Šie darījumi tiek veikti ar standarta nosacījumiem, izņemot gadījumus, kad nosacījumi tiek izmainīti tirgus konjuktūras dēļ. Zemāk ir norādīts darījumu apjoms ar saistītām personām Tūkstošos latu Kredīti saistītām personām Saistīto personu noguldījumi Banka pārvalda savā vārdā, bet saistīto personu uzdevumā, aktīvus par summu 192 tūkstoši latu apmērā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu darījumu kopsumma ar saistītām personām nedrīkst pārsniegt 15% no Bankas pašu kapitāla. Ņemot vērā 1999.gada martā papildus piesaistītās pakārtotās saistības (skaties piezīmi Nr.35) Banka ievēro šo normatīvu. 32 PATIESĀ VĒRTĪBA Sekojošas metodes un aprēķina lielumi tika izmantoti, aprēķinot finansu instrumentu patieso vērtību. Uzskaites vērtība naudai un prasībām pret bankām ir līdzīga patiesai vērtībai, kas izskaidrojams ar relatīvi īso periodu starp instrumenta iegādes brīdi un tā gaidāmo realizāciju. Vērtspapīru gadījumā patiesās vērtības ir balstītas uz kotētām tirgus cenām vai dīleru kvotām. Ja kotētā tirgus cena nav pieejama, patiesā vērtība tiek noteikta, izmantojot kotētās tirgus cenas līdzīgiem instrumentiem. Ukrainas valsts obligāciju tekošā vērtība ir aprēķināta pamatojoties uz līgumu skaidrās naudas plūsmas pamata. Kredītu patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz naudas plūsmas vērtību, kas ir definēta līgumos un kas ir pielīdzināta priekšapmaksu vērtībai un kredītrisku faktoriem, ko diskontē, izmantojot tekošo tirgus koeficientu kredītiem. Kredīti ar mainīgu procentu likmi tiek novērtēti pēc uzskaites vērtības, jo kredītu cena īsā laika periodā pielīdzināma tirgus koeficientiem. Uzskaites vērtība maksājamiem un saņemamajiem procentiem ir pielīdzināma patiesajai vērtībai, kas veidojas relatīvi īsā laika periodā starp uzkrājumu veikšanu un to realizāciju. Termiņdepozītu patiesā vērtība ir vērtība, kas atbilst līgumos noteiktās pamatsummas un procentu maksājumu, apkalpošanas izmaksu naudas plūsmas tagadnes vērtībai un tiek diskontēta, piemērojot atbilstošās tirgus likmes. Beztermiņa ieguldījumiem patiesā vērtība atbilst summai, kas jāatmaksā uz pieprasījuma. 28

29 32 PATIESĀ VĒRTĪBA (turpinājums) Īstermiņa aizņēmumiem uzskaites vērtība ir pielīdzināma to patiesai vērtībai sakarā ar relatīvi īso laika periodu, kas veidojas starp aizņēmuma izsniegšanas brīdi un tā gaidāmo atmaksu. Patiesā vērtība banku saistībām kredītlīniju pagarināšanai, akreditīviem un finansiālām garantijām rakstveidā tiek noteikta saskaņā ar līdzīgos līgumos noteikto tekošo procentu likmi un ņemot vērā šajā līgumā noteiktos atlikušos termiņus un pašreizējo kredīta vērtību saskaņā ar vienošanos. Kredītsaistībām ar fiksētu likmi un akreditīviem, kas ir saistīti ar kredītu līgumiem ar fiksētām likmēm, patiesā vērtība tiek noteikta, pielīdzinot pašreizējo procentu likmi vidējai likmei bankā. Nosakot patieso vērtību rakstiskā formā iesniegtām garantijām, tiek ņemti vērā arī izveidotie uzkrājumi, ko Banka ir izveidojusi attiecīgai garantijai. Uzskaites summas akreditīviem un rakstiskajām finansu garantijām tiek ietvertas nākamo periodu izmaksās un citos finansu pārskatu pasīvu posteņos. Finansu instrumentu patiesās vērtības aprēķins uz 1998.gada 31.decembri: Tūkstošos latu Uzskaites Patiesā Finansu aktīvi vērtība vērtība Kase un prasības pret centrālo banku Prasības pret citām kredītiestādēm Kredīti Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā Pārējie aktīvi, tīrā vērtība Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Kopā finansu aktīvi Finansu saistības Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Kopā finansu saistības Ārpusbilances prasības Ārpusbilances saistības

30 GADS Bankas darbība ir cieši saistīta ar finansu datu automatizēto uzskaiti. Ņemot vērā 2000.gada problēmas efektu, Banka, lai nodrošinātu turpmāku un pareizu tās operāciju norisi, ir izstrādājusi 2000.gada projektu gada laikā Banka ir sākusi strādāt pie šī projekta un plāno to pabeigt līdz 1999.gada 1.septembrim. Kaut arī veikto darbību efektivitāte nav paredzama ar absolūtu precizitāti, Bankas vadība uzskata, ka pieņemtā rīciba pilnībā nodrošinās Bankas operāciju turpmāku norisi. 34 NVS KRĪZE Reģions pašlaik pārdzīvo nopietnu ekonomisko nestabilitāti, ko izraisījis neparedzēts budžeta deficīts, augstas valdības procentu likmes, parādu un saistību nepildīšana, zemas nodokļu likmes, likviditātes trūkums NVS valstīs, lai gūtu pietiekoši līdzekļus situācijas stabilizēšanai, kas izraisīja nopietnu nacionālo valūtu devalvāciju, banku sistēmu nestabilitāti un citas ekonomiskās un politiskās sekas. Ekonomiskās stabilitātes atgriešana un tās ietekme uz reģionu ir atkarīga no Krievijas valdības finansu politikas efektivitātes un pārējām darbībām, kas neatrodas Bankas kontrolē. Visi šie jautājumi rada neskaidru krīzes seku ietekmes izpausmi uz finansu pārskatiem, finansu stāvokli un Bankas nākotnes darbību. Bankas vadība ir pielikusi maksimālas pūles, lai atgūtu un pareizi klasificētu tās uzskaitē esošos Ukrainas un Krievijas valsts obligācijas. Pēc Bankas vadības domām, veiktie labojumi saskan ar atbilstošo posteņu tīro realizācijas vērtību. Uz 1998.gada 31.decembri Bankas risks NVS valstīs bija šāds: % no Tūkstošos latu Krievija Ukraina Citas NVS Kopā NVS kopējiem valstis valstis aktīviem Prasības pret citām kredītiestādēm ,85 Kredīti ,03 Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ,74 Nākamo periodu ieņēmumi ,08 Pārējie aktīvi ,01 Kopā aktīvu atlikums NVS valstīs ,71 35 LIKUMDOŠANAS PRASĪBAS Saskaņā ar Latvijas Bankas prasībām, Bankas minimālajām pašu kapitālam ir jābūt tūkst. LVL. Līdz 1999.gada 31.decembrim Bankas minimālajām pamatkapitālam jāsasniedz tūkst. LVL 1998.gada 31.decembrī Bankas pašu kapitāls bija tūkst. LVL. Pašu kapitāla palielināšanai gada martā Banka papildus piesaistīja pakārtotās saistības par kopējo summu 797 tūkst. LVL. Saskaņā ar Latvijas Bankas normatīviem pakārtotās saistības tiek iekļautas pašu kapitāla otrā līmeņa elementos (skaties piezīmi Nr.39). Rezultātā Banka ir nodrošinājusi pašu kapitāla atbilstību Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumā noteiktajām prasībām. Bankas vadība optimāli novērtējusi Ukrainas un Krievijas valsts obligāciju atjaunošanas iespējas un to klasifikāciju. Bet Latvijas Banka var veikt savu šo vērtspapīru novērtējumu, un līdz ar to var pielietot sankcijas pret Banku sakarā ar Bankas pamatkapitāla neatbilstību LB noteiktajam minimālajam apjomam. 30

31 Tūkstošos latu 36 AKTĪVU UN SAISTĪBU TERMIŅSTRUKTŪRAS ANALĪZE Līdz 1 No 1 līdz 3 No 3 līdz 6 No 6 mēn. No 1 gada 5 gadi mēnesim mēnešiem mēnešiem līdz 1 gadam līdz 5 gadiem un vairāk Kopā AKTĪVI Kase un prasības pret centrālajām bankām Prasības pret citām kredītiestādēm Kredīti Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā Nemateriālie aktīvi, tīrā vērtība Pamatlīdzekļi, tīrā vērtība Pārējie aktīvi, tīrā vērtība Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Aktīvi kopā PASĪVI Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Pakārtotās saistības Pasīvi kopā ĀRPUSBILANCES POSTEŅI Ārpusbilances prasības Prasības pret klientiem Kopā ārpusbilances prasības Ārpusbilances saistības Iespējamās saistības Saistības pret klientiem Kopā ārpusbilances saistības Neto pozīcija (5 499) (3 440) 411 (124) (132) Banka velta ļoti lielu uzmanību savas likviditātes saglabāšanai. Banka rūpīgi seko savai likviditātei gan īstermiņa, gan ilgtermiņa griezumā, vadoties pēc Padomes apstiprinātās Likviditātes pārvaldīšanas politikas. Banka vienmēr uztur pietiekošu daudzumu savu aktīvu likvīdā formā, lai bez mazākās aizkavēšanās nodrošinātu jebkuras savas saistības pret klientiem un citiem tirgus partneriem. Saskaņā ar Latvijas Bankas prasībām Bankai ir jāuztur likvīdie aktīvi ne mazāk kā 30% no tekošo saistību kopsummas. 31

32 Tūkstošos latu 37 AKTĪVU UN SAISTĪBU SADALĪJUMS PĒC VALŪTĀM LVL USD DEM Pārējās Kopā AKTĪVI Kase un prasības pret centrālajām bankām Prasības pret citām kredītiestādēm Kredīti Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā Nemateriālie aktīvi, tīrā vērtība Pamatlīdzekļi, tīrā vērtība Pārējie aktīvi, tīrā vērtība Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi Aktīvi kopā PASĪVI Saistības pret kredītiestādēm Noguldījumi Pārējās saistības Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Pakārtotās saistības Pasīvi kopā ĀRPUSBILANCES POSTEŅI Ārpusbilances prasības Prasības pret klientiem Kopā ārpusbilances prasības Ārpusbilances saistības Saistības pret klientiem Kopā ārpusbilances saistības Neto pozīcija (61) % no pašu kapitāla - 2,76 3,37 8,40 - Lielu uzmanību Banka pievērš sabalansētiem aktīviem valūtu griezumā, nodrošinot katrā valūtā saskaņotu aktīvu-pasīvu struktūru. Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, kredītiestādes kopējā ārvalstu valūtas atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 20% no pašu kapitāla un katra atsevišķā ārvalstu valūtas atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 10% no pašu kapitāla. Uz 1998.gada 31.decembti Banka ir ievērojusi šo normatīvu. 32

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk